Základné povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP

Pre zamestnávateľov
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) je súčasťou každého pracovného pomeru a jej dodržiavanie sa vzťahuje ako na zamestnávateľa, tak aj na zamestnanca. Jej základnou úlohou je ochrana života a zdravia zamestnancov. V prípade nedodržania základných povinností môže dôjsť k pracovnému úrazu, chorobe z povolania, dokonca i k úmrtiu. Preto je zo strany zamestnávateľa nevyhnuté dbať na prevenciu a uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane zabezpečovania informácií, vzdelávania a organizácie práce a prostriedkov.

Pojem BOZP

BOZP je stav pracovných podmienok eliminujúcich vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného procesu alebo prostredia na zamestnancov.

Legislatíva BOZP

Systém BOZP predstavuje sústavu organizačných, legislatívnych, technických, ekonomických, zdravotníckych, osvetovo-vzdelávacích a sociálnych opatrení. Problematika BOZP tvorí najrozsiahlejšiu časť pracovného práva Európskej únie. Základom je smernica Rady ES č. 89/391/EHS o opatreniach na zlepšenie BOZP zamestnancov. Legislatíva BOZP upravuje práva a povinnosti zamestnávateľov, štátneho dozoru, práva a povinnosti zamestnancov a ostatných orgánov spoločenskej kontroly. V slovenskej legislatíve sa BOZP zaoberá zákon č. 124 z roku 2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a množstvo ďalších predpisov.

Všeobecné zásady prevencie

Princípom BOZP je uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutých na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov. Ide o:
 • vylúčenie nebezpečenstva a z neho vyplývajúceho rizika,

 • posudzovanie rizika, ktoré nemožno vylúčiť, najmä pri výbere a počas používania pracovných prostriedkov, materiálov, látok a pracovných postupov,

 • vykonávanie opatrení na odstránenie nebezpečenstiev v mieste ich vzniku,

 • uprednostňovanie kolektívnych ochranných opatrení pred individuálnymi ochrannými opatreniami,

 • nahrádzanie prác, pri ktorých je riziko poškodenia zdravia, bezpečnými prácami alebo prácami, pri ktorých je menšie riziko poškodenia zdravia,

 • prispôsobovanie práce schopnostiam zamestnanca a technickému pokroku,

 • zohľadňovanie ľudských schopností, vlastností a možností najmä pri navrhovaní pracoviska, výbere pracovných prostriedkov, pracovných a výrobných postupov s cieľom vylúčiť alebo zmierniť účinky škodlivých faktorov práce, namáhavej a jednotvárnej práce na zdravie zamestnanca,

 • plánovanie a vykonávanie politiky prevencie zavádzaním bezpečných pracovných prostriedkov, technológií a metód organizácie práce, skvalitňovaním pracovných podmienok s ohľadom na faktory pracovného prostredia a prostredníctvom sociálnych opatrení,

 • vydávanie pokynov na zaistenie BOZP.

Všeobecné povinnosti zamestnávateľa

V záujme dosiahnutia BOZP je každý zamestnávateľ povinný vykonávať opatrenia v súlade s právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zlepšovať pracovné podmienky a prispôsobovať ich zamestnancom, zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia a posudzovať riziko pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami. Úlohou zamestnávateľa je zabezpečiť, aby pracoviská, komunikácie, pracovné prostriedky, postupy a materiály neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov. Preto je povinný vykonávať opravu, údržbu a nahrádzať namáhavé, jednotvárne práce a práce v sťažených, zdraviu nebezpečných alebo škodlivých pracovných podmienkach vhodnými pracovnými prostriedkami a postupmi, prípadne organizáciou práce.

Povinnosťou zamestnávateľa je určovať bezpečné pracovné postupy a ochranné opatrenia, vydávať vnútorné predpisy a dávať pokyny na zaistenie BOZP. Musí vypracovať a podľa potreby aktualizovať vlastný zoznam prác a pracovísk:
 • zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám,

 • spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy,

 • zakázaných mladistvým zamestnancom. Pri zaraďovaní zamestnancov na výkon práce je povinný brať do úvahy ich zdravotný stav.

Zákon o BOZP ustanovuje aj množstvo ďalších povinností pre zamestnávateľa, ktoré sú ukotvené v § 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Zabezpečenie ochranných pracovných pomôcok

Zamestnávateľ je povinný bezplatne poskytnúť zamestnancom potrebné osobné ochranné pracovné prostriedky a viesť evidenciu o ich poskytnutí. Ide najmä o pracovný odev a obuv zamestnancom, pracujúcich v prostredí, v ktorom odev alebo obuv podlieha mimoriadnemu opotrebovaniu alebo znečisteniu. Zamestnávateľ je povinný starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa nachádzajú s jeho vedomím na jeho pracoviskách alebo v jeho priestoroch. Náklady spojené so zaisťovaním BOZP je povinný znášať zamestnávateľ, tieto náklady nesmie presunúť na zamestnanca. Povinnosťou zamestnávateľa je udržiavať ochranné pracovné prostriedky vo funkčnom stave, dohliadať na ich používanie a zamestnanec je povinný ich používať určeným spôsobom.

Vykonávanie pravidelných školení zamestnancov v oblasti BOZP

Jednou z dôležitých povinností zamestnávateľa na zaistenie BOZP je vykonávanie pravidelných školení zamestnancov ihneď po prijatí zamestnanca do zamestnania a následne najmenej raz za dva roky. Zamestnávateľ svojich zamestnancov oboznamuje s predpismi BOZP, zásadami bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a pracovnými postupmi. Informuje aj o existujúcom a predvídateľnom nebezpečenstve a ohrození, vrátane dopadu na zdravie a ochrane pred ním. Zamestnancov zoznamuje so zákazom vstupovať do priestorov, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť ich život alebo zdravie. Školenie BOZP musí zamestnávateľ uskutočniť v pracovnom čase osobne, prostredníctvom svojich zamestnancov alebo inej osoby oprávnenej vykonávať vzdelávanie v oblasti BOZP.

Kontrola

Povinnosťou zamestnávateľa je kontrolovať dodržiavanie predpisov na zaistenie BOZP, ide najmä o: kontrolu stavu technických zariadení, pracovného prostredia, zamestnancov, či nie sú pod vplyvom alkoholu alebo iných látok a dohliadanie na používanie ochranných pomôcok zamestnancami.
Pripravila Monika Jantová na základe zdrojov:
 • Adamček, Dušan. Základné povinnosti zamestnávateľa v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. In Národný portál zdravia. [online]. Dostupné na internete: <https://goo.gl/rBh4hI> 

 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. In Slovenská terminologická databáza. [online]. Dostupné na internete: <https://goo.gl/I5ite1> 

 • Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci. In Mojplat.sk. [online]. Dostupné na internete: <https://goo.gl/0BQPq2> 

 • Zákon č. 124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. http://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-124 

Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie