25 kľúčových zmien pre biznis

Mám prácu
Odškodnenie pri DPH či pokles firemnej dane, to je len pár plusov v prospech podnikateľov. Väčšina zmien im však poškodí.

Ak ste čakali, že rok 2017 bude výnimkou, zmýlili ste sa. Vláda opäť naordinovala firmám, živnostníkom i zamestnancom množstvo zmien. Výhodné, ale aj také – napríklad zvýšenie odvodov a daní – ktoré ich poškodia. Podnikateľom sa nepáči ani to, že o časti zmien vláda rozhodla bez dohody so zamestnávateľmi. Tu je prehľad hlavných noviniek.

1. Štát znižuje sadzbu korporátnej dane na 21 percent. Množstvo firiem pokles sadzby nepocíti. Dôvodom sú napríklad povinné licencie. Aby podnikatelia s obratom do 500-tisíc eur – neplatitelia DPH pocítili zníženie dane z príjmu, museli by mať základ dane aspoň 2 200 eur. Vtedy by im daň klesla o štyri eurá. Pri základe 10 000 eur by usporili 100 eur. Firmy s obratom do 500-tisíc, ktorí DPH platia, si na daniach prilepšia len vtedy, ak za rok 2017 budú mať základ dane aspoň 4 400 eur. Pri základe 50 000 bude ich daň nižšia o 500 eur. Podnikateľom s obratom nad 500-tisíc sa zníži daň o dve eurá, ak ich základ prekročí 13 100 eur. Pri základe 100-tisíc zaplatia daň nižšiu o 1 000 eur.

2. Paušálne výdavky pre živnostníkov budú výhodnejšie. Živnostníkom klesnú dane - od januára sa im paušálne výdavky zvýšia zo 40 na 60 percent z úhrnu príjmov. Zároveň vzrastie ich ročný limit na 20-tisíc eur (takmer štvornásobne). Táto zmena ich však poteší až po daňovom priznaní v roku 2018. Maximálny limit paušálov budú môcť využiť živnostníci podnikajúci celý rok, ale aj tí, ktorí začnú s biznisom iba v jeho priebehu. Zvýšenie paušálu zvýhodní najmä živnostníkov, ktorých ročný obrat bude do 33 333 eur. Lebo 60 percent z 33 333,33 eura je 20-tisíc eur, čo je stanovený limit. Novinka tak bude výhodnejšia pre viac podnikateľov, keďže doterajší limit paušálov bol 5 040 eur.

3. Sociálne odvody porastú, ruší sa strop pri zdravotnom poistení. Samostatne zárobkovo činným osobám, teda hlavne živnostníkom, sa znova zvýšia odvody. Ale už naposledy, lebo odvodová reforma sa po troch rokoch pre nich končí. Minimálne platby, ktoré zasiela Sociálnej a zdravotnej poisťovni väčšina živnostníkov, pôjdu hore spolu o 5,90 eura a dosiahnu 208,16 eura. Z toho budú sociálne 146,35 eura a zdravotné 61,81 eura. Živnostníci, zamestnanci a zamestnávatelia s vyššími príjmami si priplatia na zdravotných odvodoch, keďže sa rušia maximálne vymeriavacie základy. Zaplatia ich v ročnom zúčtovaní alebo v rámci preddavkov.

4. Štát chce odškodňovať zadržané „nadmeráky“. Od januára platí povinnosť vyplatiť podnikateľovi úrok, ak mu štát zadrží nadmerný odpočet DPH. Je to suma, patriaca podnikateľovi, ktorú zaplatil za nakúpené služby, pričom daniari mu ju majú vrátiť. Doteraz musel čakať na vrátenie „nadmeráku“ celé zdaňovacie obdobie plus 30 dní i dlhšie, pričom nemal nárok na úroky. Od januára sa to mení – vyplatenie úrokov sa pripúšťa. Úrok sa počíta od prvého dňa zadržania peňazí až do dňa, kým sa nevrátia. Základom pre výpočet je suma vráteného „nadmeráku“. Ak sa kontrola skončí bez nálezu, úrok sa ráta zo sumy odpočtu uplatneného v priznaní k DPH, prípadne z odpočtu zníženého o časť započítanú na daň. Na výpočet úroku sa použije dvojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky.

5. Pribudnú nové daňové výdavky. Medzi výdavky podliehajúce podmienke zaplatenia pribudli licenčné poplatky. Za výdavok sa bude považovať aj humanitárna pomoc poskytnutá do zahraničia, ak ju podnikateľ bezodplatne odovzdá ministerstvu vnútra na základe darovacej zmluvy.

6. Pri transferovom oceňovaní sa rozšíri okruh podnikateľov a transakcií. Zákon presnejšie definuje pojmy. Napríklad závislá osoba, ekonomické a personálne prepojenie či kontrolovaná transakcia. Prepojenia závislých osôb môžu byť štyri: medzi blízkym osobami, ďalej ekonomické, personálne a iné prepojenie (môže ísť už aj o prepojenie na nepodnikateľov). Pod prepojením blízkych sa po novom rozumie trebárs i vzťah medzi firmami, kde jednu môže vlastniť manžel a druhú jeho manželka. Kontrolovanou transakciou je po novom právny vzťah medzi závislými osobami, kde aspoň jedna má zdaniteľný príjem.

7. Zavádzajú sa vyššie pokuty v transferovom oceňovaní. Veľkou zmenou je zavedenie dvojnásobných sankcií pre subjekty, ktoré budú úmyselne krátiť daň prostredníctvom účelovo nastavených transferových cien. Daniari si budú všímať postupy bez ekonomického opodstatnenia, ktoré sa budú realizovať len so zámerom meniť daň alebo získať daňové zvýhodnenie. Daniari však nemusia dať dvojnásobnú pokutu vtedy, ak podnikateľ uzná chybu a zaplatí rozdiel vyrubenej dane v stanovenej lehote. Sankcii sa vyhne, aj keď požiada správcu dane o súhlas s použitou metódou ocenenia.

8. Do praxe vchádza firma za 1 euro. Jednoduchá spoločnosť na akcie (j. s. a.) má byť výhodná hlavne pre start-up projekty. Jej založenie sa však nemusí na ne viazať. Tento typ firmy spája prvky akciovky a eseročky. So základným imaním jedno euro si ju môže založiť jeden alebo aj viacerí podnikatelia. Výhodou oproti s. r. o., kde spoločníci ručia za záväzky firmy do výšky nesplatených vkladov, je, že j. s. a. bude zodpovedať za porušenie záväzkov celým majetkom, ale akcionári za ne ručiť nebudú. Nová spoločnosť má rovnaké orgány ako klasická a.s., teda predstavenstvo a valné zhromaždenie. Dozorná rada bude len fakultatívna. Akcie má na meno, nie na doručiteľa. Firma povedie register akcionárov cez centrálny depozitár cenných papierov. Údaje o nich budú verejné, s výnimkou rodného čísla a dátumu narodenia.

9. Porastú poplatky za evidenciu silných áut. Od februára platí nový sadzobník zápisu vozidiel. Pri autách so slabším motorom budú poplatky nižšie. Napríklad pri výkone 86 až 92 kW klesnú z 217 eur na 110 eur. Pri silnejšom výkone stúpnu. Pri výkone medzi 228 až 254 kW sa poplatky zvýšia z 2 467 na 2 700 eur. Nad 254 kW sa bude platiť až 3 900 eur. Na výpočet sumy sa použije vzorec: sadzba podľa výkonu krát koeficient zostatkovej hodnoty = poplatok. V praxi to bude znamenať, že čím bude auto staršie, tým bude suma nižšia.

10. Štát odklepol vyššiu minimálnu mzdu. Ľudia pracujúci za minimálny zárobok budú od budúceho roka dostávať viac. Mzda stúpne zo súčasných 405 eur na 435 eur. Vláda zároveň sľubuje, že v rokoch 2019 a 2020 by mala minimálna mzda dosiahnuť 500 eur. Zamestnávatelia s takýmto postupom nesúhlasia. Minimálnu mzdu tak vláda zvyšuje bez dohody sociálnych partnerov.

11. Daniari majú nové opatrenia proti podvodom. Súčasťou nových opatrení v boji proti daňovým špekulantom bude napríklad aj zabezpečovací príkaz. Ide o to, aby si daňový úrad zabezpečil peniaze podvodníka už v čase, keď má ešte len podozrenie, že môže ísť o podvodné príjmy. Od nového roka získajú daniari väčšie právomoci, napríklad ich rozhodnutie o predbežnom opatrení bude účinné odo dňa vydania bez ohľadu na to, či o ňom podnikateľa informovali, alebo nie.

12. Podnikateľov môže prekvapiť vyrubovacie konanie daniarov. Zavádza sa vyrubovací rozkaz, ktorý súvisí s vytýkacím konaním daniarov. Ak tí vyzvú podnikateľa na odstránenie nedostatkov podaného priznania a on ich v lehote neodstráni, môžu mu daň vyrubiť vyrubovacím rozkazom. Voči nemu možno podať odpor, ale s odôvodnením a s dôkazmi. Ak sa odpor nezdôvodní, daniari ho odmietnu a platí vyrubovací rozkaz. Ak daniari odpor akceptujú, vyrubovací rozkaz zrušia a začnú daňovú kontrolu.

13. Daňové tajomstvo dostane pravidlá. Dôverné informácie o daniach budú mať nové, jasnejšie pravidlá. V súčasnosti zákony obsahujú okolo 50 výnimiek z tajomstva. To sa má zmeniť. Daňoví poradcovia odporúčajú, aby: a) poskytovanie informácií podliehalo prísnym pravidlám, čím by sa zabránilo ich úniku a zneužitiu, b) sa dali identifikovať osoby, ktoré sa s tajomstvom oboznámili, c) správca dane poskytol tajomstvo príslušným orgánom iba na zákonný účel a v nevyhnutnom rozsahu, d) daniari sa oboznamovali s tajomstvom iba v nevyhnutných prípadoch, e) subjekty dostávali informáciu, kto a v akom rozsahu sa oboznámil s tajomstvom.

14. Zvýši sa daň z tabaku. Ministerstvo financií získa viac peňazí z neresti fajčiarov. Jedna dvadsaťkusová škatuľka cigariet má od januára zdražieť o 6 až 20 centov – z 3,20 na 3,40 eura a o tri roky na 3,60 eura. Od februára 2017 sa upraví sadzba dane z cigariet a z tabaku (špecifická časť sadzby dane z cigariet z 59,50 eura/1 000 ks na 61,80 eura/1 000 ks a minimálna sadzba dane z cigariet z 91 na 96,50 eura/1 000 ks a sadzba dane z tabaku zo 71,11 na 73,90 eura/kg). Od júla sa upraví zdanenie bezdymových tabakových výrobkov a od februára 2019 sa znova zvýši sadzba dane z cigariet, tabaku, cigár a cigariek.

15. Dividendy sa po novom budú zdaňovať. Z vyplatených dividend sa doteraz platili 14-percentné zdravotné odvody, tie sa teraz rušia. Namiesto nich sa zavádza zdanenie dividend, ktoré vypláca fyzickým osobám tuzemská firma, zrážkovou daňou 7 percent. V prípade, že príjemcom je fyzická osoba z nezmluvného štátu, uplatní sa sadzba 35 percent. Podnikatelia tento krok vlády kritizujú.

16. Neuvedený podpis na daňovom priznaní sa nebude pokutovať. Zabudnutý podpis na priznaní bude možné doplniť dodatočne bez sankcie. Daňový úrad, ktorý prijme nepodpísané tlačivo, bude mať povinnosť vyzvať subjekt, aby priznanie podpísal v dodatočne určenej lehote. Ak by si podpisovú povinnosť nesplnil v náhradnej lehote, až vtedy dostane sankciu.

17. Ruší sa navrhovaná možnosť odpočítať DPH cez daňové priznanie. Plánované zjednodušenie platenia DPH pri dovoze tovaru z krajín mimo EÚ prostredníctvom samozdanenia sa opäť odkladá. Po starom musí platiteľ dane uhradiť DPH pri dovoze tovaru colnému orgánu a po splnení podmienok si môže túto dovoznú daň odpočítať. Takéto samozdanenie dovozu sa navrhuje už niekoľko rokov, avšak vždy sa to odsunulo. Toto zjednodušenie sa tak neuvedie do praxe ani od roku 2017.

18. Zvyšuje sa odvod pre firmy v regulovaných činnostiach. Z dočasného odvodu, ktorý už nemali firmy platiť, urobila vláda trvalý. Zvyšuje sa percentuálna sadzba, z ktorej sa vypočíta odvod. Z pôvodných 0,00363 percenta sa na roky 2017 a 2018 zvyšuje koeficient sadzby na 0,00726 percenta. V rokoch 2019 a 2020 má sadzba klesnúť na 0,00545 percenta a od roku 2021 sa vráti na 0,00363 percenta. Novela prinesie aj nepriame zvýšenie odvodu. Skrýva sa v spôsobe jeho výpočtu. Kým do roku 2016 sa odvod počítal zo sumy výsledku hospodárenia, ktorý presahoval hranicu troch miliónov eur, od roku 2017 sa bude počítať z celého zisku.

19. Zavádza sa právna fikcia pri zdanení stavebných prác. Od januára sa v oblasti DPH zavádza pravidlo, že ak dodávateľ (platiteľ DPH) stavebných prác uvedie na faktúre vetu „prenesenie daňovej povinnosti“, odberateľ týchto prác môže s istotou urobiť tzv. tuzemské samozdanenie. Môže teda priznať daňovú povinnosť k DPH a zároveň si uplatniť jej odpočítanie. Veta „prenesenie daňovej povinnosti“ sa uvedie vtedy, ak je podnikateľ presvedčený, že ide o službu, ktorá zodpovedá presnej zákonnej klasifikácii.

20. Vo vlastníctve nových áut nastane zmena. Ak držiteľ nového auta (výrobca, zástupca výrobcu či autorizovaný predajca) neprevedie túto držbu na inú osobu do roka a potom do 15 dní neuhradí registračný poplatok, vznikne mu nová situácia. Bude si musieť zvýšiť základ dane o súvisiace daňové odpisy, o náklady na prevádzku aj o technické zhodnotenie alebo opravy okolo auta.

21. Elektronické schránky pre firmy budú povinné. Prvý júl 2017 bude posledný termín pre právnické osoby na aktivovanie elektronických schránok. Sú určené na ich komunikáciu so štátnymi inštitúciami. Uplatní sa pri nich princíp fikcie, keď aj správa s nepotvrdenou doručenkou či neprečítaná sa bude považovať za doručenú. E-schránky sa týkajú 230-tisíc štatutárov firiem. K oživeniu schránok potrebujú elektronický občiansky preukaz. E-schránku musia mať právnické osoby (podnikateľovi sa zruší, len ak zanikne vymazaním z obchodného registra). Podnikatelia – fyzické osoby a plnoletí občania ju majú zriadenú tiež, ale nemusia ju aktivovať.

22. Očakáva sa elektronizácia všetkých registračných pokladníc. Finančná správa pripravuje zmenu v kontrole elektronických registračných pokladníc. Všetky by sa mali dať napojiť na Finančnú správu, podobne ako pri virtuálnych pokladniciach. Súvisí to s výsledkami kontrolnej akcie daniarov, ktorá ukázala výrazné krátenie tržieb. Typy podvodov sú podľa daniarov čoraz premyslenejšie. Fungujú na báze nelegálnych softvérov a fiškálnych modulov pokladníc.

23. Zrušia sa daňové licencie. Nasledujúci rok má byť posledným, keď podnikatelia zaplatia daňové licencie. Minister financií Peter Kažimír však nedávno naznačil, že ak bude politická vôľa, licencie by znova zaviedol. Jedna z koaličných strán ich nedávno navrhla zrušiť už v tomto roku. To sa však nestalo. Firmy ich prestanú platiť až k 1. januáru 2018, takže dane si reálne znížia až v nasledujúcom roku. Zavedenie licencií v roku 2014 vláda obhajovala tým, že mnohé firmy sa vyhýbajú plateniu daní. No licencie platia aj tie, ktoré z objektívnych dôvodov nemusia dane odviesť.

24. Začne platiť protischránkový zákon. Od februára by sa mal tento nový zákon týkať všetkých vzťahov medzi verejným sektorom a podnikateľmi. Podľa zákona bude môcť verejný sektor poskytovať verejné prostriedky a „obchodovať“ iba s tými podnikateľmi, ktorí majú preverených partnerov zapísaných v tzv. registri konečných užívateľov výhod. Za verejný sektor sa budú pokladať aj zdravotné poisťovne, obecné a štátne podniky a ich „dcéry a vnučky“.

25. Nový zákon o praní špinavých peňazí zvýši firmám byrokraciu. Novela rozšíri skupinu tzv. povinných osôb a bude platiť od júna 2017. Povinnými osobami sú dnes banky, poisťovne, účtovníci, audítori a všetci, čo robia ekonomické poradenstvo, advokáti a notári, ak prevádzajú nehnuteľnosť alebo zakladajú firmy, a rovnako sú to podnikatelia, ak prevádzajú minimálne 15 000 eur. Táto suma sa má znížiť na 10 000. Povinné osoby budú musieť zistené fakty papierovo archivovať počas celého obchodného vzťahu a nasledujúcich päť rokov.

Michal Múcska, MS SR; Ján Gajan, partner, HMG Advisory Group; Marcela Bošková, daňová poradkyňa; Denisa Dulaková Jakúbeková, advokátka, HMG Advisory Group; Peter Pašek, výkonný riaditeľ, Accace; Martin Tužinský, daňový poradca; Veronika Solíková, Účtovná jednotka; Alica Orda Oravcová, daňová poradkyňa.
Zdroj: Táňa Rundesová, Vladimír Turanský (Hospodárske noviny)   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie tohto článku je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Hospodárskych novín porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie