X
Dnes je 28. 3. 2017 Deň učiteľov
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Všeobecné podmienky ISTP

Všeobecné podmienky využívania ISTP upravujú podmienky využívania ISTP jednotlivými fyzickými a právnickými osobami, ako aj niektoré práva, povinnosti a vzťahy medzi Prevádzkovateľom (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny), Sprostredkovateľom (Realizačný tím ISTP - TREXIMA Bratislava, spol. s r. o.) a tretími osobami, ktorým Prevádzkovateľ poskytuje rôzne služby prostredníctvom ISTP, ako napr. bezplatné zverejňovanie pracovných ponúk, poskytovanie informácií o zamestnaniach a poradenstvo pri hľadaní práce. Prevádzkovateľ poskytuje služby pre širokú verejnosť (predovšetkým však pre uchádzačov o zamestnanie, záujemcov o zamestnanie, zamestnancov, žiakov/študentov, zamestnávateľov, zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a výchovných poradcov).

Tieto Všeobecné podmienky sú záväzné pre všetkých používateľov ISTP a vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v SR.

Všeobecné podmienky využívania ISTP na stiahnutie

V prípade, že používateľ pri vypĺňaní osobného profilu v ISTP vloží aj svoju fotografiu a/alebo videoživotopis, je potrebné zaslať na adresu Realizačného tímu ISTP Písomný súhlas so spracovaním osobitnej kategórie osobných údajov, inak sa tieto položky zamestnávateľom nezobrazia.
Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk