Zdravotníctvo

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Algeziológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti sa na interdisciplinárnom princípe zaoberá komplexnou prevenciou, diagnostikou, liečbou tých bolestivých syndrómov,...

Anestéziológ a intenzivista vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa poskytovaním anestetickej, resuscitačnej a intenzívnej starostlivosti kriticky chorým, u ktorých hrozí zlyhanie, zlyháva...

Cievny chirurg vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, diagnostikou a chirurgickou liečbou vrodených aj získaných chorôb a poranení cievneho a lymfatického systému bez rozdielu veku a...

Čeľustný ortopéd vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti sa zaoberá prevenciou, profylaxiou a terapiou anomálneho postavenia zubov, čeľustí a medzičeľustných vzťahov.

Dermatovenerológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti sa zaoberá prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, určovaním prognózy, konziliárnou,...

Detský chirurg vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, diagnostikou a chirurgickou liečbou vrodených chýb všetkých telových systémov, chirurgickou liečbou získaných...

Detský psychiater vykonáva špecializované pracovné činnosti v oblasti prevencie, diagnostiky, diferenciálnej diagnostiky, liečby, dispenzarizácie, konziliárnej a posudkovej činnosti vrátane výskumu duševných...

Dopravný psychológ posudzuje psychickú spôsobilosť na výkon práce, poskytuje psychologickú starostlivosť a personálne poradenstvo pri výbere zamestnancov na výkon práce. Uplatňuje poznatky a postupy psychológie v...

Endokrinológ vykonáva špecializované pracovné činnosti v oblasti prevencie, diagnostiky, liečby, dispenzarizácie, určovania prognózy, konziliárnej, posudkovej činnosti, vrátane výskumu pri ochoreniach endokrinného...

Epidemiológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa štúdiom výskytu, frekvencie a rozloženie chorôb a so zdravím súvisiacich stavov, ako aj ich determinantov v definovaných...

Farmaceut bez špecializácie vykonáva odborné pracovné činnosti v oblasti hromadnej prípravy liekov, výroby a kontroly liekov v laboratóriách na ich kontrolu, správneho uchovávania...

Farmaceut špecialista v lekárenstve vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa poskytovaním lekárenskej starostlivosti, ktorá zahŕňa zabezpečovanie a výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a...

Farmaceut špecialista vo farmaceutickej kontrole vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa problematikou komplexného prístupu k tvorbe, sledovaniu a kontrole kvality liekov, liečiv, pomocných látok,...

Farmaceut špecialista vo farmaceutickej technológii vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa formuláciou, výrobou a zabezpečením kvality liekov. Študuje podmienky, za ktorých sa liečivá a...

Fyziater a balneológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti využíva prostriedky svojich odborov na prevenciu, diagnostiku, liečbu a výskum porúch zdravia a ich následkov s...

Fyzioterapeut špecialista fyzioterapie porúch psychomotorického vývoja vykonáva špecializované fyzioterapeutické činnosti a zaoberá sa včasnou fyzioterapeutickou diagnostikou a terapiou porúch psychomotorického...

Fyzioterapeut špecialista v športe a telovýchove vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, diagnostikou porúch pohybového systému a aplikáciou metód fyzioterapie na organizmus...

Fyzioterapeut špecialista vo fyzioterapii funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa fyzioterapeutickou prevenciou, diagnostikou a kinezioterapiou...

Fyzioterapeut špecialista vo fyzioterapii porúch centrálneho nervového systému vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa fyzioterapeutickou prevenciou, diagnostikou a terapiou porúch centrálneho...

Gastroenterológ vykonáva špecializované pracovné činnosti v prevencii, diagnostike, liečbe, dispenzarizácii chorôb tráviaceho traktu, pečene, žlčového systému a pankreasu. Súčasťou zdravotnej starostlivosti je aj...

Gastroenterologický chirurg vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa komplexnou diagnostikou a chirurgickými liečebnými postupmi pri chorobách tráviaceho traktu (chirurgia pažeráka, žalúdka,...

Genetik vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti aplikuje poznatky z humánnej genetiky a biológie do klinickej praxe a v jej rámci sa zaoberá prevenciou a liečebnou starostlivosťou o pacientov a...

Geriater vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti sa zaoberá dispenzarizáciou, prevenciou, diagnostikou, liečbou a rehabilitáciou seniorov, osôb vo veku nad 65 rokov, s cieľom zachovania...

Gynekológ a pôrodník vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou a dispenzarizáciou chorôb ženských pohlavných orgánov a...

Hematológ a transfúziológ vykonáva špecializované pracovné činnosti, ktoré pozostávajú z dvoch navzájom súvisiacich vedných disciplín: z hematológie a transfúziológie....

Hrudníkový chirurg vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa chirurgickou liečbou ochorení hrudnej steny, pleury (pohrudnice), pľúc, trachey a bronchov (priedušnice a priedušiek), mediastína...

Hygienik lekár vykonáva špecializované lekárske činnosti a zameriava sa na telesné, duševné a environmentálne aspekty zdravia populácie, na ochranu a zlepšovanie zdravia ľudí prostredníctvom výskumu...

Chirurg vykonáva špecializované pracovné činnosti v prevencii, diagnostike, v diferenciálnej diagnostike a chirurgickej liečbe v ambulantnej, jednodňovej chirurgii a na lôžkových chirurgických pracoviskách.

Imunoalergológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a využíva poznatky všeobecnej imunológie a alergológie v liečebnej a preventívnej starostlivosti. Zaoberá sa objasňovaním etiopatogenézy...

Infektológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, prognózou, konziliárnou a posudkovou činnosťou pri infekčných chorobách.

Internista vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti sa zaoberá prevenciou, vyhľadávaním, diagnostikou, liečbou, rehabilitáciou, dispenzarizáciou, posudkovou činnosťou a...

Kardiochirurg vykonáva špecializované pracovné činnosti a zabezpečuje preventívnu, diagnostickú a vysoko špecializovanú chirurgickú liečbu vrodených a získaných chorôb srdca a veľkých ciev.

Kardiológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, posudzovaním a výskumom chorôb srdcovo-cievneho systému.

Klinický logopéd vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci komplexnej zdravotnej starostlivosti sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, terapiou a posudkovou činnosťou narušenej komunikačnej schopnosti a porúch...

Klinický onkológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, diagnostikou a diferenciálnou diagnostikou zhubných nádorov (solídnych nádorov, leukémií a lymfómov), ich...

Klinický psychológ vykonáva špecializované pracovné činnosti vrátane konzultačnej, výskumnej, vzdelávacej alebo výchovnej činnosti v zdravotníctve. Zameriava sa na psychologickú prevenciu, diagnostiku, terapiu,...

Laboratórny diagnostik bez špecializácie vykonáva odborné pracovné činnosti a zaoberá sa zavádzaním, realizáciou, kontrolou a validáciou procesov poskytovania zdravotnej starostlivosti v klinickom laboratóriu...

Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v hematológii a transfúziológii vykonáva špecializované pracovné činnosti, zaoberá sa epidemiológiou, laboratórnou diagnostikou a...

Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej biochémii vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa biochemickými analýzami telesných tekutín, buniek,...

Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej genetike vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa laboratórnymi analýzami na bunkovej, biochemickej a DNA úrovni za...

Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej imunológii a alergológii vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa analýzou biologického materiálu človeka...

Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej mikrobiológii vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa laboratórnou diagnostikou ochorení mikrobiálnej...

Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v patológii a súdnom lekárstve vykonáva špecializované pracovné činnosti, zaoberá sa aplikáciou, interpretáciou a...

Lekár bez špecializácie samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti a realizuje liečebno-preventívnu starostlivosť na odborných pracoviskách, ktorá zodpovedá rozsahu a obsahu získaného vzdelania.

Lekár klinickej biochémie vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa biochemickými analýzami telesných tekutín, buniek, tkanív a interpretáciou získaných výsledkov v...

Lekár klinickej farmakológie vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa aplikáciou poznatkov experimentálnej farmakológie v klinických odboroch s cieľom študovať a objektívnymi metódami...

Lekár klinickej mikrobiológie vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa etiopatogenézou a laboratórnou diagnostikou chorôb mikrobiálnej etiológie, ako aj monitorovaním priebehu a terapie...

Lekár pracovného lekárstva vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa vplyvmi práce a pracovných podmienok na zdravotný stav pracovníkov. Zameriava sa na prevenciu, diagnostiku, liečbu a posudzovanie...

Lekár tropickej medicíny vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti sa zaoberá prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, posudkovou činnosťou,...

Lekár urgentnej medicíny vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa poskytovaním neodkladnej - urgentnej zdravotnej starostlivosti osobám pri náhlej zmene zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje...

Liečebný pedagóg vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa poskytovaním liečebnopedagogickej prevencie, diagnostiky, liečebnej výchovy, poradenstva pre deti, dospelých a seniorov.

Logopéd bez špecializácie vykonáva odborné činnosti súvisiace s diagnostikovaním, analýzou a terapiou narušenej komunikačnej schopnosti u detí a dospelých. V rámci komplexnej starostlivosti poskytuje...

Maxilofaciálny chirurg zubný lekár vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti sa zaoberá chorobami a úrazovou chirurgiou ústnej, čeľustnej a tvárovej oblasti s...

Nefrológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, prognózou, konziliárnou a posudkovou činnosťou a výskumom pri chorobách...

Neurochirurg vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa komplexnou diagnostikou a chirurgickým liečením ochorení nervovej sústavy vrátane podporných štruktúr (lebka, chrbtica), ako aj...

Neurológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, diagnostikou, liečbou a výskumom ochorení nervového systému (s výnimkou tých, ktoré v dôsledku prevažujúcich...

Oftalmológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, diagnostikou, liečbou, rehabilitáciou, posudzovaním a výskumom chorôb oka a jeho prídavných orgánov ako aj celkovými...

Ortopéd vykonáva špecializované pracovné činnosti v prevencii, diagnostike, liečbe, posudzovaní a výskume ochorení a úrazov pohybového ústrojenstva vo všetkých vekových kategóriách.

Otorinolaryngológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, diagnostikou, liečbou, rehabilitáciou a posudkovou činnosťou chorôb ucha, dýchacích orgánov, hltana, zmyslových orgánov...

Patológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa etiopatogenetickou a morfologicko-funkčnou diagnostikou chorôb počas života človeka a smrti, a to zhodnotením výsledkov laboratórneho vyšetrenia...

Pediater intenzívnej medicíny vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa poskytovaním resuscitačnej a intenzívnej starostlivosti o kriticky choré detí, u ktorých hrozí zlyhanie, zlyháva...

Pediater urgentnej medicíny vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa, poskytovaním neodkladnej - urgentnej zdravotnej starostlivosti deťom a dorastu, t. j. od narodenia do dovŕšenia 18 rokov a 364 dní života, pri...

Pediatrický anestéziológ vykonáva špecializované lekárske činnosti a v rámci liečebno-preventívnej starostlivosti poskytuje anestéziologickú starostlivosť deťom od narodenia do veku 18 rokov a zabezpečuje...

Pediatrický endokrinológ vykonáva špecializované pracovné činnosti, zaoberá sa diagnostikou, diferenciálnou diagnostikou, liečbou, prevenciou, posudkovou činnosťou a výskumom ochorení žliaz s vnútornou...

Pediatrický gastroenterológ vykonáva špecializované pracovné činnosti, zaoberá sa prevenciou, diagnostikou, diferenciálnou diagnostikou, liečbou, posudkovou činnosťou a výskumom fyziologických a patologických stavov...

Pediatrický gynekológ vykonáva špecializované pracovné činnosti v oblasti prevencie, diagnostiky, diferenciálnej diagnostiky, liečby, dispenzarizácie, konziliárnej a posudkovej činnosti vrátane výskumu...

Pediatrický hematológ a onkológ vykonáva špecializované pracovné činnosti, zaoberá sa diagnostikou, diferenciálnou diagnostikou, liečbou, prevenciou, posudkovou činnosťou a výskumom chorôb krvotvorby a...

Pediatrický kardiológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti sa zaoberá diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou a posudzovaním chorôb srdcovo-cievneho systému rastúceho...

Pediatrický nefrológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa diagnostikou, diferenciálnou diagnostikou, liečbou, prevenciou, posudkovou činnosťou a výskumom ochorení obličiek a močových ciest u...

Pediatrický neurológ vykonáva špecializované pracovné činnosti, zaoberá sa vývojom centrálneho a periférneho nervového systému a svalov a prevenciou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, posudkovou...

Pediatrický oftalmológ vykonáva špecializované pracovné činnosti, zaoberá sa prevenciou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, posudkovou činnosťou a výskumom ochorení kompletného zrakového aparátu u...

Pediatrický ortopéd sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou, vzdelávaním, posudzovaním a výskumom ochorení a úrazov pohybového ústrojenstva v detskom a adolescentnom veku.

Plastický chirurg vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa rekonštrukciou defektov kože a podkožia po úrazoch, chirurgických výkonoch, popáleninách. Zaoberá sa aj korekciou vrodených...

Pneumoftizeológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa komplexnou problematikou tuberkulózy, netuberkulóznych chorôb dýchacieho ústrojenstva a funkčne súvisiacich orgánov hrudníka.

Poradenský psychológ vykonáva špecializované pracovné činnosti, vrátane konzultačnej, výskumnej, vzdelávacej alebo výchovnej činnosti v zdravotníctve. Vykonáva odborné činnosti týkajúce sa...

Posudkový lekár vykonáva špecializované pracovné činnosti a na základe komplexného poznania zdravotného stavu a poznatkov o pracovných schopnostiach a možnostiach, skúma a hodnotí schopnosť zdravej a chorej osoby...

Posudkový lekár obce posudzuje zdravotný stav na účel odkázanosti občanov na sociálnu službu v kompetencii obce.

Posudkový lekár samosprávneho kraja posudzuje zdravotný stav na účel odkázanosti občanov na sociálnu službu.

Pracovný psychológ vykonáva špecializované pracovné činnosti, vrátane konzultačnej, výskumnej, vzdelávacej alebo výchovnej činnosti v zdravotníctve. Zameriava sa na psychologickú prevenciu, diagnostiku, terapiu,...

Psychiater vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, prognózou, konziliárnou a posudkovou činnosťou a výskumom duševných...

Psychológ bez špecializácie vykonáva odborné pracovné činnosti v psychologickej prevencii, diagnostike, terapii a poradenstve súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a vystavuje odborné posudky.

Psychológ hasičského a záchranného zboru vykonáva špecializované odborné činnosti v psychologickej prevencii, diagnostike, terapii, poradenstve a vystavuje odborné posudky v psychologickej činnosti a starostlivosti v hasičskej a...

Psychológ Policajného zboru vykonáva špecializované odborné činnosti v psychologickej prevencii, diagnostike, terapii, poradenstve a vystavuje odborné posudky (ako súčasť komplexnej psychologickej starostlivosti v rezorte Ministerstva...

Psychológ zboru justičnej a väzenskej stráže vykonáva špecializované odborné činnosti v psychologickej prevencii, diagnostike, terapii, poradenstve a vystavuje odborné posudky v penitenciárnej starostlivosti a v komplexnej...

Psychoterapeut vykonáva špecifické psychoterapeutické postupy a špecializované pracovné činnosti v psychoterapii aplikovaním rôznych foriem individuálnej, skupinovej a komunitnej terapie, psychologickej intervencie a...

Rádiológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a v liečebno-preventívnej starostlivosti sa zaoberá vyšetrovaním chorobných stavov pomocou zobrazenia röntgenovými lúčmi alebo iným...

Reumatológ vykonáva špecializované pracovné činnosti v oblasti prevencie, diagnostiky, liečby, dispenzarizácie, posudzovania, poradenstva a výskumu reumatických chorôb. Zaoberá sa chorobami spojiva, kostí, kĺbov,...

Revízny lekár vykonáva špecializované pracovné činnosti a zabezpečuje revíznu činnosť v oblasti všeobecnej ambulantnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti, ústavnej zdravotnej starostlivosti, spoločných...

Revízny stomatológ sa zaoberá kontrolou a revíziou výkazov o poskytnutej zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s jej poskytovaním (interné revízie), alebo kontrolou a revíziou zdravotnej...

Riadiaci zdravotnícky pracovník - laboratórny diagnostik vykonáva špecializované manažérske činnosti - riadi, koordinuje a kontroluje prácu laboratórnych diagnostikov a zabezpečuje spoluprácu laboratória s...

Riadiaci zdravotnícky pracovník - lekár organizuje a riadi činnosť ostatných podriadených lekárov špecialistov a sekundárnych lekárov (t.j. lekárov bez špecializácie) a samostatne vykonáva...

Riadiaci zdravotnícky pracovník - psychológ vykonáva špecializované manažérske činnosti v zdravotníckom zariadení a zameriava sa na formulovanie a koordinovanie priorít štátnej zdravotnej politiky a uplatňovanie...

Riadiaci zdravotnícky pracovník - sestra vykonáva špecializované manažérske činnosti, organizuje, plánuje, koordinuje a kontroluje ošetrovateľskú starostlivosť v rámci oddelenia alebo zdravotníckeho...

Riadiaci zdravotnícky pracovník – verejný zdravotník (hygienik) vykonáva špecializované manažérske činnosti vo verejnom zdravotníctve a zameriava sa na formulovanie a koordinovanie priorít štátnej zdravotnej...

Riadiaci zdravotnícky pracovník - zdravotnícky laborant vykonáva špecializované manažérske činnosti, riadi, koordinuje a kontroluje prácu zdravotníckych laborantov a zabezpečuje spoluprácu laboratória s...

Sestra špecialistka v revíznom ošetrovateľstve vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa dohľadom nad poskytovanou zdravotnou starostlivosťou - ústavnou, ambulantnou, domácou ošetrovateľskou...

Súdny lekár vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa zisťovaním a posudzovaním účinkov násilia na ľudský organizmus u živých i zomretých osôb, zisťovaním príčin...

Školský psychológ vykonáva odborné činnosti zamerané na psychologickú prevenciu, diagnostiku, liečebno-výchovnú, psychoterapeutickú, individuálne orientovanú starostlivosť o deti a mládež. Vystavuje...

Traumatológ vykonáva špecializované pracovné činnosti v prevencii, diagnostike, liečbe, posudzovaní a výskume úrazov a poúrazových stavov, ktoré zahŕňajú hlavne komplexné diagnostické a...

Urológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou a výskumom chirurgických ochorení, vrodených malformácií a úrazov obličiek a...

Verejný zdravotník špecialista v epidemiológii vykonáva špecializované pracovné činnosti na úseku infekčných a hromadne sa vyskytujúcich ochorení, pri riešení a plnení programov...

Verejný zdravotník špecialista v hygiene detí a mládeže vykonáva špecializované pracovné činnosti, ktoré sú zamerané na rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie prostredníctvom...

Verejný zdravotník špecialista v hygiene životného prostredia a zdravia sa zaoberá vplyvom komplexu vlastností životného prostredia a spôsobu života na zdravie populácie i jednotlivca. Získané informácie...

Verejný zdravotník špecialista v oblasti zdravia pri práci vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa podporou a uchovaním čo najvyššieho stupňa fyzickej, mentálnej a sociálnej pohody...

Verejný zdravotník špecialista v ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa sledovaním a usmerňovaním radiačnej záťaže obyvateľov prírodnou...

Verejný zdravotník špecialista vo výchove k zdraviu vykonáva špecializované pacovné činnosti a zaoberá sa výchovou k zdraviu formou rozširovania a formovania vedomostí, postojov a návykov obyvateľov...

Vojenský psychológ vykonáva špecializované odborné činnosti v psychologickej prevencii, diagnostike, terapii, poradenstve a vystavuje odborné posudky pre rezort ministerstva obrany v zmysle platných noriem a smerníc.

Všeobecný lekár pre deti a dorast (pediater) vykonáva špecializované pracovné činnosti v prevencii, diagnostike, liečbe, dispenzarizácii, určovaní prognózy, konziliárnej, posudkovej činnosti a výskume v problematike starostlivosti o zdravé a choré dieťa od narodenia do 18. roku a...

Všeobecný lekár pre dospelých vykonáva špecializované pracovné činnosti a poskytuje všeobecnú zdravotnú starostlivosť dospelým jedincom.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Ambulantná sestra vykonáva odborné pracovné činnosti spojené s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania, ako aj pri riadení a poskytovaní...

Dentálny hygienik vykonáva odborné pracovné činnosti v preventívnej, liečebnej a edukačnej starostlivosti o osoby všetkých populačných skupín v oblasti orálneho zdravia. Na základe stomato-dentálno-hygienickej...

Fyzioterapeut bez špecializácie vykonáva odborné pracovné činnosti vo fyzioterapii zamerané najmä na funkčnú diagnostikou lokomočného systému, stavbu fyzioterapeutických programov a aplikáciu...

Fyzioterapeut špecialista psychosomatických a civilizačných ochorení vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa fyzioterapeutickou prevenciou, diagnostikou a terapiou pri kardiovaskulárnych, onkologických...

Fyzioterapeut špecialista respiračných ochorení vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa fyzioterapeutickou prevenciou, diagnostikou a terapiou ochorení dýchacieho systému a funkčne súvisiacich...

Fyzioterapeut špecialista v ergonomike a rehabilitačnom inžinierstve vykonáva špecializované fyzioterapeutické činnosti a zaoberá sa využitím fyzioterapie v ergonomike - v optimalizovaní vzťahov medzi človekom a ďalšími...

Fyzioterapeut špecialista v ergoterapii vykonáva špecializované ergoterapeutické činnosti zamerané na prevenciu, základnú ergodiagnostiku a liečbu zamestnávaním pri sekundárnych zmenách súvisiacich so...

Pôrodná ambulantná asistentka samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v pôrodnej asistencii v ambulancii odborného lekára vrátane ošetrovateľskej starostlivosti o ženu, ktoré zodpovedajú rozsahu a...

Pôrodná asistentka špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti spojené s organizáciou práce na operačnej...

Pôrodná asistentka špecialistka v intenzívnej starostlivosti v gynekológii a pôrodníctve samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti spojené s poskytovaním špecializovanej ošetrovateľskej...

Pôrodná asistentka špecialistka v pôrodnej asistencii a starostlivosti o ženu v rodine a komunite samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti spojené s poskytovaním starostlivosti žene v rodine a komunite pri...

Riadiaci zdravotnícky pracovník – asistent výživy vykonáva špecializované manažérske činnosti v oblasti fyziologickej a liečebnej výživy, riadi, koordinuje a kontroluje tvorbu optimálnych technologických postupov pri...

Riadiaci zdravotnícky pracovník - fyzioterapeut riadi výkon odborných pracovných činností vo fyzioterapii, v preventívnej, diagnostickej, terapeutickej, poradenskej, výchovnej, vzdelávacej a výskumnej oblasti a aplikuje...

Riadiaci zdravotnícky pracovník – zdravotnícky záchranár vykonáva špecializované manažérske činnosti, riadi, koordinuje a kontroluje poskytovanie neodkladnej pomoci pri stavoch ohrozujúcich život a neodkladnej...

Sestra na lôžkovom oddelení, špecialistka vo vnútornom lekárstve, špecialistka v odboroch chirurgie poskytuje samostatnú odbornú ošetrovateľskú starostlivosť pacientom na lôžkovom oddelení a zaoberá sa...

Sestra špecialistka v anestéziológii a intenzívnej medicíne poskytuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť zameranú na intenzívne sledovanie a monitorovanie fyziologických funkcií a prejavov kriticky...

Sestra špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále vykonáva špecializované pracovné činnosti na operačných sálach a inštrumentuje pri chirurgických riešeniach ochorení v jednotlivých...

Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých vykonáva špecializované pracovné činnosti v rámci komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých pacientov pri náhlych stavoch a...

Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii vykonáva špecializované pracovné činnosti v rámci komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o kriticky choré deti.

Sestra špecialistka v intenzívnom neonatologickom ošetrovateľstve vykonáva špecializované pracovné činnosti v rámci komplexnej ošetrovateľskú starostlivosti o novorodenca na neonatologických jednotkách...

Sestra špecialistka v komunitnom ošetrovateľstve vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti poskytuje špecifickú ošetrovateľskú starostlivosť ľuďom v...

Sestra špecialistka v onkologickom ošetrovateľstve vykonáva špecializované pracovné činnosti v rámci komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s onkologickým ochorením v jednotlivých vekových...

Sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dialyzovaných pacientov vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť...

Sestra špecialistka v pediatrickom ošetrovateľstve vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o deti a dorast sa zameriava na oblasť prevencie, diagnostiky, terapie a edukácie.

Sestra špecialistka v psychiatrickom ošetrovateľstve poskytuje samostatnú odbornú ošetrovateľskú starostlivosť osobám so zameraním na ich duševné zdravie a pacientom trpiacim duševnými poruchami.

Technik pre zdravotnícke pomôcky samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti pri distribúcii, kontrole a výdaji doplnkového sortimentu a zdravotníckych pomôcok v zdravotníckych zariadeniach, ktoré...

Verejný zdravotník bez špecializácie vykonáva odborné pracovné činnosti pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vrátane štátneho zdravotného dozoru, vzdelávacej a výskumnej oblasti,...

Zdravotnícky záchranár bez špecializácie poskytuje neodkladnú zdravotnú pomoc pri stavoch ohrozujúcich život a samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti neodkladnej zdravotnej starostlivosti, v ambulanciách...

Zdravotnícky záchranár operačného strediska záchrannej zdravotnej služby riadi práce v zdravotníckom operačnom stredisku, riadi a koordinuje mobilné prostriedky pozemnej a vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby,...

Vyššie odborné vzdelanie

Optometrista vykonáva špecializované činnosti v oblasti očnej optiky a optometrie v očnej optike, ako napr. posudzovanie a návrh okuliarov pri myopii, hypermetropii, astigmatizme, presbiopii a afakii po predchádzajúcom objektívnom zistení...

Rádiologický technik samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v rádiológii, radiačnej onkológii a nukleárnej medicíne, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.

Riadiaci zdravotnícky pracovník – rádiologický technik vykonáva špecializované manažérske činnosti, organizuje, plánuje, koordinuje a kontroluje činnosti rádiologických technikov v rádiológii,...

Úplné stredné odborné vzdelanie

Asistent výživy bez špecializácie vykonáva odborné pracovné činnosti v oblasti fyziologickej a liečebnej výživy, aplikuje optimálne technologické postupy pri spracovaní potravín a navrhuje vhodný spôsob...

Asistent výživy špecialista v liečebnej výžive samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti v oblasti liečebnej výživy a zaoberá sa požiadavkami fyziologickej výživy u zdravého človeka v priebehu...

Farmaceutický laborant bez špecializácie vykonáva zložitejšie analytické laboratórne práce vo výrobách farmaceutických substancií a farmaceutických výrobách jednotlivých liekových...

Farmaceutický laborant pre zdravotnícke pomôcky vykonáva špecializované lekárenské práce a zaoberá sa zabezpečovaním, uchovávaním, distribúciou a výdajom zdravotníckych pomôcok.

Farmaceutický laborant v lekárenstve vykonáva špecializované lekárenské a laboratórne práce. Jeho hlavnou úlohou je poskytovanie lekárenskej starostlivosti: pripravuje rôzne liekové formy podľa pokynov...

Farmaceutický laborant v metódach farmaceutického skúšania vykonáva špecializované lekárenské a laboratórne práce a zaoberá sa vykonávaním analýz pri farmaceutickom...

Farmaceutický laborant v technológii prípravy liekov zabezpečuje a plní úlohy v rámci schválených projektov - nových výrobkov, liekov od formulačných expertov, špecialistov a vedúceho laboratória vo...

Farmaceutický laborant vo vyšetrovacích metódach v toxikológii a farmakológii vykonáva špecializované lekárenské a laboratórne práce, ktoré zahŕňajú vybrané laboratórne...

Masér v zdravotníctve vykonáva klasickú masáž, reflexnú masáž, manuálnu lymfodrenáž za liečebným účelom a procedúry foto-, hydro-, termo- a balneoterapie na základe ordinácie lekára....

Očný optik zhotovuje a upravuje všetky druhy okuliarov, okluzorov a iných korekčných a liečebných pomôcok podľa lekárskeho predpisu s využitím špeciálnych prístrojov, meracích prístrojov a pomôcok...

Ortopedický technik zhotovuje a opravuje protetické a ortopedické prístroje a pomôcky podľa individuálnych chýb a deformít ľudského tela. Na základe predpisu lekára a overených výrobných postupov...

Zdravotnícky asistent bez špecializácie vykonáva odborné pracovné činnosti pri zabezpečovaní výkonov ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri...

Zdravotnícky asistent so špecializáciou vykonáva samostatnú odbornú prácu pri zabezpečovaní plánovaných výkonov ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach...

Zdravotnícky laborant bez špecializácie vykonáva odborné pracovné činnosti v laboratórnych vyšetrovacích metódach, spracováva bioptický (organický) a nekroptický (pitvou získaný)...

Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v histopatológii vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci diagnostického postupu rôznymi technikami spracováva a vyšetruje tkanivá za...

Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v chemickej a fyzikálnej analýze v hygiene sa prostredníctvom laboratórnych vyšetrovacích metód zaoberá fyzikálnymi a chemickými analýzami v...

Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v klinickej cytológii vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci diagnostického postupu vykonáva včasnú identifikáciu abnormálnych...

Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v mikrobiológii a biológii životného prostredia sa zaoberá laboratórnymi vyšetrovacími metódami a skúma mikroorganizmy a toxicitu v jednotlivých...

Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením vykonáva špecializované pracovné činnosti a cielené merania ionizujúceho žiarenia na pracoviskách so zdrojmi...

Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v toxikológii a farmakológii sa zaoberá laboratórnymi vyšetrovacími metódami, ktoré zahŕňajú vybrané laboratórne vyšetrovacie...

Stredné odborné vzdelanie

Sanitár vykonáva odborné pracovné činnosti sanitárske, ako napr.: starostlivosť o zdravotnícke pomôcky a materiál, starostlivosť o prostredie pacienta, zvlášť udržiavanie hygieny a čistoty. Obsluhuje prístroje a...

Vodný záchranár, plavčík dohliada na bezpečnosť prevádzky plavární a kúpalísk.

Stále viac ľudí si uvedomuje, že zdravie je to najcennejšie, čo sa nedá ničím vyvážiť. Človeka po celý život ohrozujú rôzne škodlivé vplyvy a hodnotu zdravia si uvedomí zväčša až vo chvíli, keď sa objavia zdravotné problémy alebo ťažkosti. Práve vtedy najčastejšie prehodnocujeme náš životný štýl, pod ktorý spadá stravovanie, pohybové aktivity a oddych. Zdravotný stav obyvateľstva je jedným z najdôležitejších predpokladov rozvoja a prosperity každej spoločnosti.

Orgánmi verejného zdravotníctva SRMinisterstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR, regionálne úrady verejného zdravotníctva, Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Slovenská informačná služba, ktoré pri plnení svojich úloh postupujú v úzkej súčinnosti s Ministerstvom zdravotníctva SR. Do kompetencií Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky patrí:

  • zdravotná starostlivosť,
  • ochrana zdravia obyvateľstva,
  • zdravotnícke školy,
  • ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov,
  • prírodné liečebné kúpele, prírodné liečivé zdroje a prírodné zdroje minerálnych vôd.

Systém poskytovania zdravotnej starostlivosti je v Slovenskej republike založený na povinnom solidárnom zdravotnom poistení, čo znamená, že občania platia poistné na zdravotné poistenie bez ohľadu na to, či sú v tom čase na zdravotnú starostlivosť odkázaní alebo nie. Štát platí poistné na zdravotné poistenie za určené skupiny občanov, napr. za nezaopatrené deti, uchádzačov o zamestnanie, osoby poberajúce rodičovský príspevok a pod. Zároveň existuje aj možnosť voliteľného individuálneho pripoistenia alebo individuálnej úhrady za nadštandardné zdravotné služby.

Zdravotná starostlivosť sa delí na viacero typov. Neodkladná zdravotná starostlivosť je poskytovaná pri náhlej zmene zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje niektorú zo základných životných funkcií. Táto forma starostlivosti sa spája najmä s činnosťou Integrovaného záchranného systému (známe číslo tiesňového volania 112), ktorého súčasťou je aj záchranná zdravotná služba zasahujúca v situáciách priamo ohrozujúcich život alebo zdravie jednotlivca. Ambulantná zdravotná starostlivosť sa poskytuje v prípade, ak zdravotný stav nevyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín. Lôžková zdravotná starostlivosť je zameraná na pacientov, ktorých stav si vyžaduje hospitalizáciu (teda pobyt v zariadení nemocničného typu). Špecializovaná zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť, ktorá je poskytovaná v špecializačných odboroch (napr. pediatria, stomatológia, psychiatria, gynekológia a pod.). Do poskytovania jednotlivých typov zdravotnej starostlivosti sa zapája široké spektrum špeciálne vyškolených odborníkov.

V jednotlivých typoch zdravotnej starostlivosti nachádzajú uplatnenie absolventi stredných odborných škôl (napr. pomocný zdravotný personál, sanitári, zdravotné sestry, záchranári a pod.) a absolventi vysokých škôl (napr. lekári s rôznou špecializáciou, farmaceuti, laboranti a pod.). Pre oblasť zdravotníctva je typický systematický prístup k ďalšiemu vzdelávaniu a zabezpečovaniu neustáleho odborného rastu zamestnancov (napr. špecializačné štúdiá, atestácie a pod.).

Zdroje:

  • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov.

  • www.zzp-sr.sk

Svetová zdravotnícka organizácia definuje zdravie ako „stav kompletnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody a nielen ako stav neprítomnosti choroby a slabosti”. Podľa tejto definície je 70 – 95 % populácie nezdravej. Zdravie je optimálny funkčný stav živého systému v totalite jeho aktívnych a reaktívnych životných prejavov. Zdravie teda nie je trvalý a nepremenný stav. Ide o dynamický proces, ktorý vychádza zo sústavného vzájomného pôsobenia organizmu na prostredie a naopak, vedie k maximálnemu rozvoju daných možností organizmu a prostredia, je to schopnosť vyvážiť zmeny vonkajšieho prostredia. Zmierňuje stupnicu nárokov na prostredie. Pod nárokmi prostredia sa rozumejú extrémne, teplotné, tlakové a iné výkyvy vonkajšieho prostredia a zdravie je schopnosť organizmu adaptovať sa na toto vonkajšie prostredie.

Medicína (slovensky lekárstvo) je neoddeliteľnou súčasťou zdravotníctva. Humánna medicína sa zaoberá chorobami – ich rozpoznávaním (diagnostika), príčinami (etiológia), prevenciou (profylaxia), liečením (terapia) a ich prejavmi (patológia), ale aj zdravým funkčným stavom človeka. Dejiny medicíny začínajú na empirickom základe už v praveku. Prvé liečivé prostriedky boli voda, teplo, svetlo a liečivé rastliny.

Hippokrates alebo Hippokratés (z Kósu alebo z Kóu) (460 pred Kr. - 380 pred Kr.), antický Grék, bol považovaný za jedného z najvýznamnejších lekárov všetkých čias, ktorý položil základy niekoľkých odborov medicíny. Bol najvýznamnejším predstaviteľom tzv. Kósskej školy. Je mu prisudzovaná zbierka lekárskych textov Corpus hippocraticum, v ktorých odmietol povery a primitívnu liečiteľskú mágiu a položil základy medicíny ako vedeckého oboru. Corpus hippocraticum priniesol okrem iného ideu lekárskeho tajomstva, ako je známa dnes. Bola súčasťou tzv. Hippokratovej prísahy. Iné Hippokratove texty obsahujú autorovo vtedajšie klasické poňatie choroby ako nerovnováhy štyroch základných telesných štiav: čiernej žlče, žltej žlče, krvi a lymfy (túto teóriu neskôr prevzal a rozvinul Galenos).

Bylinkárstvo je jednou z liečebných techník ľudového liečiteľstva (alternatívnej medicíny) založenej na liečebnom účinku rastlín. Znalec, zberateľ liečivých bylín sa nazýval bylinkár alebo zelinkár. Dejiny bylinkárstva siahajú až do praveku. Vtedajší ľudia živili aj rastlinami, ktoré neskôr začali využívať aj na liečenie. V neskorších dobách sa tento druh medicíny značne rozvinul. Slovania využívali na liečenie z rastlín najmä cesnak a cibuľu. Liečenie sa často spájalo s náboženskými obradmi. Najväčšie znalosti v oblasti bylinkárstva mali najmä pastieri.

Zdroje:

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie