Výchova, vzdelávanie a šport

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Docent vykonáva vzdelávaciu, vedecko-výskumnú, publikačnú a výchovnú činnosť na vysokej škole.

Hosťujúci profesor vykonáva vzdelávaciu, vedecko-výskumnú, publikačnú a výchovnú činnosť na vysokej škole.

Kvestor vykonáva koncepčnú a analytickú činnosť pri zabezpečovaní hospodárskeho a správneho chodu vysokej školy.

Odborný asistent vykonáva asistentskú, vzdelávaciu, vedecko-výskumnú, publikačnú a výchovnú činnosť na vysokej škole.

Profesor vykonáva vzdelávaciu, vedecko-výskumnú, publikačnú a výchovnú činnosť na vysokej škole.

Prorektor zastupuje rektora v určenom rozsahu a zodpovedá za oblasť vzdelávania, vedy, výskumu, rozvoja, zahraničných vzťahov a styku s verejnosťou v rámci vysokej školy.

Rektor je štatutárnym orgánom vysokej školy ktorý riadi vysokú školu, koná v jej mene a zastupuje ju navonok.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Asistent vykonáva asistentskú, vzdelávaciu, vedecko-výskumnú, publikačnú a výchovnú činnosť na vysokej škole.

Dekan je predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje a koná vo veciach fakulty.

Hlasový pedagóg rozvíja správne spevácke návyky sólistov, členov speváckeho zboru, príp. členov hudobných skupín a pripravuje ich na technické a umelecké zvládnutie interpretácie piesní...

Lektor v oblasti bezpečnostných služieb vykonáva výučbu a praktický výcvik v akreditovaných odborných kurzoch v odbore súkromnej bezpečnosti (príprava na výkon strážnej služby, príprava na výkon...

Liečebný pedagóg vykonáva odborné činnosti zamerané na liečebno-výchovnú, psychoterapeutickú, individuálne orientovanú starostlivosť o deti a mládež.

Prodekan zastupuje dekana v určenom rozsahu a samostatne rozhoduje vo vymedzenom úseku činnosti.

Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť vzdelávania a rozvoja pracovníkov zodpovedá za tvorbu plánov rozvoja ľudských zdrojov (vrátane finančného plánu vzdelávacích aktivít), tvorbu a implementáciu...

Riaditeľ školy zodpovedá za dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre školu a zabezpečuje jej celkový organizačný, hospodársky a finančný chod.

Školský psychológ vykonáva odborné činnosti zamerané na psychologickú prevenciu, diagnostiku, liečebno-výchovnú, psychoterapeutickú, individuálne orientovanú starostlivosť o deti a mládež. Vystavuje...

Špeciálny pedagóg vykonáva odborné činnosti zahŕňajúce liečebno-výchovnú, psychoterapeutickú, individuálne orientovanú starostlivosť o deti a mládež.

Tajomník fakulty zabezpečuje hospodársky a správny chod fakulty.

Tanečný pedagóg pripravuje sólistov a súbory na technické zvládnutie tanečných a baletných úloh.

Športový tréner riadi, inštruuje a trénuje športové tímy a jednotlivcov.

Učiteľ akademických (všeobecnovzdelávacích) predmetov strednej školy vychováva žiakov a vzdeláva ich vo všeobecnovzdelávacích predmetoch.

Učiteľ druhého stupňa základnej školy vychováva a vzdeláva žiakov druhého stupňa základnej školy.

Učiteľ druhého stupňa základnej školy v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením vychováva a vzdeláva žiakov s telesným, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím.

Učiteľ jazykovej školy vzdeláva účastníkov jazykových kurzov.

Učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov vzdeláva pedagogických zamestnancov.

Učiteľ profesijných (odborných) predmetov strednej školy vychováva žiakov strednej školy a vzdeláva ich v odborných predmetoch.

Učiteľ prvého stupňa základnej školy v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením vrátane učiteľa prvého stupňa, ktorý vyučuje v prípravnom ročníku základnej školy pre...

Učiteľ prvého stupňa základnej školy vrátane učiteľa prvého stupňa základnej školy, ktorý vyučuje v nultom ročníku vychováva a vzdeláva žiakov na prvom stupni základnej školy.

Učiteľ strednej školy v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, učiteľ praktickej školy a odborného učilišťa vychováva a vzdeláva žiakov s telesným, zmyslovým alebo mentálnym...

Učiteľ umeleckých predmetov na strednej škole a konzervatóriu rozvíja umelecký talent a tvorivosť žiakov na škole s umeleckým zameraním.

Vedúci katedry organizuje a riadi prácu katedry. Zodpovedá dekanovi za pedagogickú a vedeckovýskumnú činnosť a rozvoj študijných predmetov, študijných programov a študijných odborov.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Inštruktor fitness vedie kondičný tréningový, regeneračný a dietologický režim klienta (športovca).

Lektor zabezpečuje plnenie úloh vysokej školy vo vymedzenej oblasti vzdelávania.

Zahraničný lektor vykonáva vzdelávanie a praktický výcvik v špecializovaných odborných kurzoch v príslušnom odbore činnosti.

Vyššie odborné vzdelanie

Korepetítor spolupracuje pri naštudovaní hudobných diel so sólistami, zbormi, baletnými a tanečnými súbormi, prípadne participuje na výchove a vzdelávaní inštrumentalistov a spevákov. Podieľa sa na...

Učiteľ základnej umeleckej školy vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na posudzovanie, osvojovanie a rozvoj umeleckej tvorivosti žiakov základnej umeleckej školy.

Úplné stredné všeobecné vzdelanie

Inštruktor autoškoly vykonáva výučbu a výcvik účastníkov prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá a vykonáva doškoľovanie držiteľov...

Športový delegát komplexne vypracováva stanoviská a záznamy o priebehu športového stretnutia a hodnotí výkonnosť rozhodcov.

Úplné stredné odborné vzdelanie

Majster odbornej výchovy vykonáva pedagogickú činnosť pri uskutočňovaní odborného výcviku a odbornej praxe v rámci školského vzdelávacieho programu. Rozvíja odborné vedomosti a praktické zručnosti...

Masér (okrem maséra v zdravotníctve) pracuje s ľudským telom pomocou svojich rúk, masážnych prostriedkov a pomôcok za účelom udržania dobrého zdravotného stavu, telesnej a psychickej kondície klienta. 

Pedagogický asistent sa podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu materskej školy, základnej školy, školy pre deti s nadaním lebo žiakov s nadaním, špeciálnej školy alebo...

Pomocný vychovávateľ spolupracuje pri výchove a vzdelávaní žiakov/mládeže v čase mimo vyučovania a zameriava sa na efektívne využívanie voľného času.

Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia školského stravovania riadi a zodpovedá za bezchybný chod a komplexné zabezpečenie poskytovaných stravovacích služieb vo zverenej prevádzkovej jednotke.

Tréner športovej školy a tréner športovej triedy sa pri výkone pedagogickej činnosti podieľa na uskutočňovaní športovej prípravy ako súčasti školského vzdelávacieho programu športovej...

Učiteľ materskej školy vychováva a vzdeláva deti predškolského veku a pripravuje ich na povinnú školskú dochádzku.

Učiteľ materskej školy v triedach a školách pre deti so zdravotným znevýhodnením vychováva a vzdeláva deti predškolského veku s telesným, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím.

Vychovávateľ vychováva a vzdeláva žiakov v čase mimo vyučovania a zameriava sa na efektívne využívanie voľného času.

Vychovávateľ v školách a v školských zariadeniach pre žiakov so zdravotným znevýhodnením vychováva a vzdeláva žiakov s telesným, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím a zameriava sa na...

Nižšie stredné vzdelanie

Športovec sa systematicky a organizovane zaoberá určitou športovou alebo pohybovou aktivitou za účelom dosiahnutia maximálnej športovej výkonnosti a výsledkov. Vykonáva športovú činnosť, trénuje a reprezentuje...