Stavebníctvo

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Architekt navrhuje priestorové riešenia interiérov od bežne vyrábaného nábytku až po individuálne návrhy z atypických prvkov. Navrhuje výtvarno-priestorovú koncepciu a vykonávajúci projekt výstavy...

Autorizovaný architekt vytvára projekty stavieb s využitím rozsiahlych multidisciplinárnych znalostí z oblasti techniky, sociológie, ekonómie, demografie, ekológie a ďalších za nevyhnutnej podpory kreatívnych...

Autorizovaný stavebný inžinier projektant stavebných konštrukcií komplexne vypracováva projekty alebo vykonáva projektové práce pri spracovávaní projektov organizačných, riadiacich, technických,...

Geológ (okrem banského geológa) skúma a vyhodnocuje procesy a produkty späté s litosférou Zeme (najmä časťou zemskej kôry), ojedinele aj vesmírnych objektov terestriálneho typu zahŕňajúce pevné, tekuté...

Inžinier geodet a kartograf vykonáva vybrané geodetické a kartografické činnosti. Meria a spracováva priestorové javy (objekty) na povrchu a pod povrchom zemského reliéfu za účelom ich reprezentácie v štátnych...

Krajinný a záhradný architekt navrhuje architektonické riešenia parkov, záhrad, sadov a podieľa sa na stvárnení zelene v urbanizovanom prostredí.

Riadiaci pracovník (manažér) výroby v stavebníctve zabezpečuje riadenie výrobného procesu na jednotlivých zákazkách v súlade s uzatvorenými Zmluvami o dielo, podľa dohodnutých termínov, kvality, ceny,...

Riaditeľ organizačnej jednotky (závodu, divízie) v stavebníctve koordinuje a zabezpečuje prípravu výroby, podieľa sa na kontrole a revíznej činnosti, tvorí stratégiu organizačnej jednotky a vedie podriadených zamestnancov.

Stavebný projektant technických zariadení budov spracováva projektovú dokumentáciu zložitejších stavieb rôznych skupín, vrátane zabezpečovania autorského dozoru alebo vykonáva projektové práce...

Stavebný špecialista kontroly a riadenia kvality riadi komplexný systém určovania kvality v stavebníctve.

Stavebný špecialista prípravy a realizácie investícií riadi oblasť spracovávania investičných zámerov a stanovuje spôsob ich realizácie.

Stavebný špecialista technológ komplexne stanovuje technologické postupy a ich zmeny a zabezpečuje technologickú prípravu stavebnej výroby so zvýšenými technologickými požiadavkami.

Stavebný špecialista vo výskume a vývoji vykonáva špecializované odborné, vedecko-technické činnosti, znalecké práce, vyhodnocovanie výsledkov skúšok kvality, vydávanie posudkov,...

Stavebný špecialista výstavby budov dozoruje na stavbe, kontroluje kvalitu, harmonogramy prác a nákladov, píše stavebný denník a eviduje práce súvisiace s výstavbou budov. Spolupracuje s členmi projektového...

Urbanista navrhuje koncepcie a plány priestorových a funkčných väzieb v krajine a obci, vzťahy medzi nimi a vo vnútri ich samých.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Hlavný stavbyvedúci riadi výstavbu stavebných objektov väčšieho rozsahu alebo vyššej zložitosti a koordinuje podriadených stavbyvedúcich.

Stavebný rozpočtár, kalkulant zabezpečuje cenovú agendu spoločnosti, komplexné spracovanie kalkulácií rozpočtových položiek stavebných prác, služieb a výrobkov do cenovej ponuky podľa (súťažných)...

Úplné stredné odborné vzdelanie

Kvalitár, kontrolór v stavebníctve kontroluje kvalitu vstupov stavebnej výroby, vykonaných stavebných prác a použitého materiálu.

Majster v stavebníctve riadi a organizuje práce na vymedzenom úseku pri zabezpečovaní úloh stanovených operatívnym plánom výroby.

Mechanik klimatizačných a chladiarenských zariadení vykonáva montážne, servisné práce a celkové riadenie prác pri výrobe, opravách a rekonštrukciách klimatizačných, chladiarenských a...

Predavač stavebného materiálu dopĺňa tovar, v prípade potreby obsluhuje zákazníkov, poskytuje informácie zákazníkom, označuje tovar cenovkami a kontroluje správnosť cenoviek.

Revízny technik elektrických zariadení vykonáva revízie elektrických zariadení a bleskozvodov a vystavuje revízne správy.

Stavbyvedúci organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe. Sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby v súlade s overenou projektovou dokumentáciou a časovým plánom výstavby....

Stavebný technik kontroly kvality, laborant vykonáva kontrolu vykonaných stavebných prác a zároveň identifikuje a odoberá hrubé vzorky širokého sortimentu týkajúce sa stavebníctva.

Stavebný technológ určuje technologické postupy alebo zabezpečuje technologickú prípravu stavebnej výroby.

Umelecký sklenár a vitrážista zhotovuje umelecké sklenené výplne a spája ich do olovených profilov.

Stredné odborné vzdelanie

Betonár vykonáva betonárske práce pri zhotovovaní monolitických a prefabrikovaných stavebných konštrukcií z betónu, oceľobetónu a predpätého betónu.

Dláždič kladie interiérové a exteriérové dlažby všetkých druhov a navrhuje spôsoby opráv poškodených dlažieb. Zhotovuje a opravuje chodníkové a cestné dlažby, vonkajšie dlažby...

Inštalatér vykonáva montáže, údržbu a opravy inštalačných rozvodov (rozvodov vody, kanalizácie, plynu a vykurovania) v budovách. Montuje a demontuje zariadenia na rozvodoch, kontroluje kvalitu rozvodov, bezpečnosť a spoľahlivosť...

Izolatér montuje a opravuje rôzne druhy izolácií proti teplu, chladu, vlhku, hluku, otrasom a chemickým vplyvom.

Kachliar navrhuje a realizuje stavby a rekonštrukcie, montuje, demoluje, demontuje a opravuje kachľové pece, sporáky na pevné palivo, krby, udiarne, pece, grily, vrátane zariadení pre odvod spalín a ostatné individuálne...

Kamenár opracováva kameň ručnými a strojovými technológiami. Osadzuje, čistí, konzervuje a udržiava výrobky z kameňa. Pozná vlastnosti a použitie stavebných materiálov používaných v kameňospracujúcom...

Lakovač, natierač kovových konštrukcií, zariadení, dopravných prostriedkov aplikuje farby a náterové hmoty na povrchovú úpravu kovových konštrukcií a výrobkov, ovláda správne použitie...

Lešenár stavia, rozoberá a upravuje rôzne druhy lešenia a špeciálne konštrukcie z lešenia.

Maliar vykonáva úpravy vnútorných a vonkajších povrchov stavebných konštrukcií a objektov aplikáciou rôznych druhov malieb a náterov.

Mechanik, opravár stavebných strojov a zariadení v stavebníctve vykonáva činnosti spojené s nastavovaním, montážou, rekonštrukciou, opravou a údržbou stavebných a cestných strojov, zariadení a...

Montér kanalizácií, vodovodov a plynovodov (potrubár) zriaďuje, montuje a opravuje údržbárske a plynárenské zariadenia a siete.

Montér suchých stavieb, sadrokartonista vykonáva práce zo sadrokartónu a lisovaných minerálnych dosiek na stavebných konštrukciách a pri úpravách povrchov.

Murár zhotovuje stavebné konštrukcie murovaním a betónovaním, osadzuje jednoduché oceľobetónové, drevené, kovové a plastové výrobky.

Obkladač vykonáva obkladačské práce, zhotovuje obklady a dlažby všetkých druhov a navrhuje spôsoby opráv poškodených obkladov.

Omietkar vykonáva odborné činnosti pozostávajúce z povrchovej úpravy vnútorných a vonkajších častí budov, objektov a konštrukcií, aplikáciou rôznych druhov interiérových a...

Operátor stavebných strojov riadi, obsluhuje a udržiava stavebné pracovné stroje a zariadenia.

Operátor stavebných strojov a mechanizmov riadi a vedie rôzne pracovné stroje a mechanizmy v stavebníctve.

Podlahár zhotovuje podlahy všetkých druhov a navrhuje spôsoby opráv poškodených podláh. 

Sklenár pripravuje sklenený materiál a tabuľové sklo na zasklievanie stavebných a iných prvkov v dielni.

Stavebný a prevádzkový elektrikár vykonáva montáže, inštalácie a opravy vyhradených elektrických zariadení v budovách a iných stavebných objektoch počas ich výstavby, ako aj prevádzky a...

Stavebný klampiar vykonáva stavebné klampiarske  práce, zhotovuje, montuje a opravuje klampiarske výrobky. 

Stavebný montážnik jednoduchých stavieb vykonáva montáže objektov bytovej, občianskej a priemyselnej výstavby.

Stavebný stolár vyrába a montuje stavebno-stolárske výrobky a konštrukcie.

Stavebný zámočník zhotovuje stavebné zámočnícke prvky a zabezpečuje ich montáž a opravy.

Strechár vykonáva montáž, údržbu, opravy a rekonštrukcie všetkých druhov strešných krytín, strešných plášťov a strešných konštrukcií plochých a...

Strelmajster pripravuje a vykonáva trhacie práce malého a veľkého rozsahu pre rôzne stavebno-výrobné činnosti.

Studniar zakladá, zriaďuje, rekonštruuje a oživuje studne všetkých profilov a hĺbok. Vykonáva opravy alebo výmeny chybného plášťa studne a jeho izolácie. Čistí a dezinfikuje studne, obsluhuje...

Štukatér, kašírnik samostatne realizuje štukatérske práce na stavebných konštrukciách a úpravy povrchov s použitím malty a sádry.

Tapetár vykonáva povrchové úpravy stien a stropov aplikáciou rôznych druhov tapiet.

Tesár vykonáva tesárske práce, montáž, údržbu a opravy tesárskych konštrukcií.

Železiar v stavebníctve pripravuje, spracováva a zhotovuje betonársku výstuž alebo jej časti.

Žeriavnik riadi zdvíhacie stroje, zariadenia a dopravuje s nimi náklad na určené miesto.

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Asfaltér vykonáva uloženie a finálnu úpravu jednotlivých vrstiev pozostávajúcich zo zmesi kameniva obaleného asfaltom pri realizácii dopravných stavieb (cesty, chodníky a iné spevnené plochy).

Pomocný pracovník na stavbe budov vykonáva jednoduché, pomocné, obslužné a dokončovacie práce pri výstavbe budov pod dohľadom a podľa pokynov kvalifikovaných zamestnancov s ručným náradím a strojným...

Pomocný pracovník pri výstavbe a údržbe pozemných komunikácií vykonáva jednoduché pomocné, prípravné a rutinné práce na pozemných komunikáciách pod dohľadom a podľa pokynov...

Nižšie stredné vzdelanie

Kopáč vykonáva základné stavebné výkopové práce, ako ručné výkopy, odkopávky, prekopávky a zárezy vo všetkých horninách.

Vraví sa, že zrkadlom dobre rozvíjajúcej sa ekonomiky štátu je stavebníctvo. V Slovenskej republike môžeme v poslednom období sledovať významný rozvoj stavebných činností, na mnohých miestach vyrastajú nové budovy, diaľnice a moderné objekty. Tento fakt neplatí iba pre naše hlavné mesto a jeho okolie, ale rozvoj stavebníctva môžeme čoraz viac sledovať aj v ďalších regiónoch Slovenskej republiky. 

Stavebníctvo je technický odbor, ktorý sa zaoberá výstavbou, realizáciou a riadením stavebnej činnosti. Všetky stavebné činnosti sú usmerňované platnými legislatívnymi normami, pričom nosnou legislatívnou normou je stavebný zákon. Podľa stavebného zákona sa stavby delia podľa vyhotovenia a účelu na pozemné stavby, vodné stavby, dopravné a inžinierske stavby.

Pre pozemné stavby sú typické bytové budovy (napr. bytové a rodinné domy, študentské domovy, domovy dôchodcov a pod.) a nebytové budovy (napr. hotely, penzióny, administratívne budovy, stanice, garáže, priemyselné budovy, školy, nemocnice, športoviská, poľnohospodárske budovy, sklady a pod.). Vodnými stavbami sú stavby, prípadne ich časti, ktoré umožňujú využívanie vôd alebo iné nakladanie a hospodárenie s vodami. Ide o stavby, ktorými sa upravuje, mení alebo zriaďuje koryto rieky, stavby na ochranu pred povodňami, priehrady, vodné nádrže, rybníky, studne, potrubia, stavby na zavlažovanie a odvodňovanie pozemkov a ďalšie. Veľmi dôležitou súčasťou stavebníctva sú inžinierske stavby, bez ktorých sa nezaobíde žiadna výstavba. Ide najmä o diaľkové a miestne rozvody vody alebo pary, ropovody, plynovody, úpravne vôd, kanalizácie, elektronické komunikačné siete a vedenia, telekomunikačné stožiare, transformačné stanice, rozvody elektriny, televízne káblové rozvody, banské stavby a pod. Ďalšou oblasťou stavebníctva sú dopravné stavby, medzi ktoré patria diaľnice, miestne a účelové komunikácie, chodníky, parkoviská, železničné, vzletové, pristávacie, rolovacie a lanové dráhy, mosty, tunely, nadchody, podchody a pod. 

Pracovné činnosti, ktoré súvisia s prípravou, projektovaním, realizáciou alebo kolaudovaním stavieb a majú rozhodujúci význam pre ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe, môžu vykonávať iba kvalifikované osoby. Oblasť stavebníctva dnes poskytuje široké možnosti profesijného uplatnenia pre tých, ktorí sú manuálne zruční (murári, inštalatéri, tesári, obkladači, montéri a pod.), majú technické myslenie (projektanti, konštruktéri, technici a pod.) alebo umelecké vlohy (architekti) a bez ktorých by sa výstavba po organizačnej stránke nezaobišla (stavbyvedúci, majstri, zásobovači, dispečeri a pod.). 

 

Zdroje: 

Zaujímavú architektúru má budova Slovenského rozhlasu v Bratislave na Mýtnej ulici, ktorá je postavená z oceľovej konštrukcie v tvare obrátenej pyramídy. Autormi projektu sú Štefan Svetko, Štefan Ďurkovič a Barnabáš Kissling. Projekt vznikol v roku 1967. Stavba bola dokončená až v roku 1983. Je tu umiestnený aj jeden z najväčších organov na Slovensku. Celková výška budovy po vrchol antény je 80 m. So skúšobným vysielaním z tejto budovy sa začalo v roku 1984. Pravidelné vysielanie prebieha od marca 1985.

Most Apollo je najnovší most cez rieku Dunaj. Nachádza sa v Bratislave medzi Starým mostom a Prístavným mostom. Jeho rozpätie je 231 m, celková dĺžka premostenia, vrátane estakád 835 m a dĺžka hlavného mostného poľa 517 m. Most má 20 pilierov, výška jeho oblúku je 36 m. Hmotnosť mostného poľa je 5 240 t. Most Apollo bol nominovaný odborníkmi Americkej spoločnosti pre technické inžinierstvo spolu s ďalšími štyrmi najlepšími stavbami sveta na prestížnu cenu Opal Awards 2006, pričom to bola jediná európska stavba, ktorá bola v tom roku nominovaná.

Na mieste, kde kedysi stálo závodisko, sa v súčasnej dobe vyníma jedna z dominantných stavieb, ktorá sa medzi architektonicky významné skvosty zapísala pred niekoľkými rokmi, a to hneď svetovým prvenstvom. Petronas Twin Towers metropole Malajzie Kuala Lumpur bola najväčšia dvojica budov na svete po dobu celých šiestich rokov, pokiaľ sa v roku 2004 nepostavil na čelo mrakodrap v Taipei. Avšak titul „najvyššie dvojičky“ si nesie dodnes.

Dubajská veža (Burdž Dubaj) v metropole Spojených arabských emirátov sa stala s výškou 555,3 m oficiálne najvyššou budovou na svete. Po dokončení tejto konštrukcie sa predpokladá výška veže Burdž Dubaj vyše 800 m.

Mrakodrap Sky City One s výškou 838 m má tromfnúť doteraz najvyššiu budovu sveta - vežu Burdž Chalífa v Dubaji, Spojené arabské emiráty. Sky City One vyrastie v Changša, hlavnom meste provincie Hunan.

Na Slovensku je najvyššou budovou Tower 115 (bývalé Presscentrum) na Pribinovej ul. v Bratislave. Jej výška 115 m je však meraná až po vrchol vysielača umiestneného na streche budovy. Preto niektorí považujú za našu najvyššiu budovu sídlo Národnej banky Slovenska na Mýtnej ul. v Bratislave s výškou 111 m.

Každoročne sa na Slovensku organizuje prezentačná celoštátna verejná súťaž „Stavba roka“, v ktorej sa hodnotia dokončené stavebné diela. Vyhlasuje sa pre všetky stavebné diela (novostavby a rekonštrukcie) realizované na území Slovenskej republiky bez ohľadu na štátnu príslušnosť autora architektonického riešenia, projektanta, zhotovovateľa, ako aj stavebníka.

Najvyšší žeriav na Slovensku mal 317 m a pomáhal pri rekonštrukcii komínu vo Vojanoch v roku 1997.

Žeriav, ktorý dosiahne päťdesiatmetrovú výšku, sa zmestí na 10 – 12 kamiónov. Jeho kompletné dokončenie alebo rozobratie trvá až dva dni.

Tunel Branisko je s dĺžkou 4 975 m najdlhší slovenský diaľničný tunel. Nachádza sa na diaľnici D1 medzi Beharovcami a Fričovcami, medzi okresmi Levoča a Prešov. Tunel sa začal raziť v apríli 1996. Južná tunelová rúra bola otvorená do skúšobnej prevádzky v júni 2003. Od roku 2004 je v prevádzke aj druhá tunelová rúra.

Tunel Sitina je diaľničný tunel na diaľnici D2 v Bratislave. Tvoria ho dve samostatné tunelové rúry, pričom každá je dvojpruhová. Razenie tunela sa začalo v októbri 2003 a skončené bolo v máji 2005. Tunel bol otvorený v júni 2007. Priemerná dopravná intenzita dosahovala v prvých mesiacoch po spustení až 45 000 vozidiel za 24 hodín (v pracovných dňoch).

Zdroje:

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie