Polygrafia

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Riadiaci pracovník (manažér) v polygrafickej výrobe riadi, zabezpečuje a kontroluje plynulý a efektívny chod polygrafickej výroby po organizačnej, ekonomickej, personálnej, technologickej a materiálovej stránke.

Špecialista riadenia kvality v polygrafickej výrobe organizuje a koordinuje systém riadenia kvality v polygrafickej výrobe. Stanovuje koncepcie riadenia kvality, jej tvorby a postupy kontroly. Spracováva technické a ekonomické rozbory a...

Špecialista technológ v polygrafickej výrobe stanovuje komplexné technologické postupy a zaisťuje technologickú prípravu tlačovej formy, tlače a dokončujúceho spracovania pri výrobe tlačovín.

Špecialista vo výskume a vývoji v polygrafickej výrobe realizuje výskum a vývoj technologických procesov v oblasti tlačových techník a výrobných procesov.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Špecialista riadenia polygrafickej výroby vytvára operatívne plány pre jednotlivé fázy polygrafickej výroby a následne zabezpečuje riadiacou, koordinačnou a kontrolnou činnosťou ich plnenie.

Vyššie odborné vzdelanie

Notograf pripravuje a spracováva podklady na výrobu hudobnín – partitúr, orchestrálnych partov a ďalších notových materiálov.

Úplné stredné odborné vzdelanie

Grafik prípravy tlače spracováva a vyhotovuje podklady na zhotovovanie textovej a obrazovej časti tlačovej formy tlačovín.

Kvalitár, kontrolór v polygrafickej výrobe vykonáva kontrolnú činnosť vo všetkých fázach výrobného procesu s ohľadom na systém riadenia kvality v polygrafickej výrobe.

Majster (supervízor) v polygrafickej výrobe zodpovedá, organizuje a riadi prácu na technologickom úseku polygrafickej výroby.

Pracovník zhotovovania tlačovej formy vykonáva činnosti spojené so zhotovením tlačovej formy pri použití výrobných zariadení a výpočtovej techniky.

Technik dokončovacieho spracovania (knihár) vykonáva všetky činnosti spojené s knihárskou a dokončovacou výrobou v polygrafii s použitím knihárskych strojov, nástrojov a výrobných liniek.

Tlačiar, operátor tlače vykonáva odborné činnosti spojené s potlačou materiálu s použitím tlačových strojov.

Umelecký knihár vykonáva knihárske a dokončovacie činnosti vo finálnej fáze spracovania tlačovín, najmä v oblasti ručných a umeleckých prác.

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Pomocný pracovník v polygrafickej výrobe vykonáva pomocné, prípravné, obslužné, čistiace a manipulačné práce v polygrafickej výrobe.

Niekoľkokrát za deň nám padne pohľad na tlačené slová či reprodukované obrázky. Sú na reklamných plagátoch, potravinových etiketách, odevoch, v novinách, časopisoch a samozrejme v knihách.

Polygrafia je slovo gréckeho pôvodu a v preklade znamená „mnoho písať“. Vo svojom vývoji prešla polygrafia viacerými zmenami až po dnešné priemyselné štádium. Polygrafický priemysel môžeme definovať ako výrobný odbor, ktorý spracúva a tlačou šíri textové a obrazové predlohy na hromadné, zväčša neadresné použitie. Sú nimi knihy, brožúry, noviny, časopisy, plagáty, pohľadnice, prospekty, pozvánky a iné tlačoviny propagačného, hospodárskeho či spoločenského charakteru.

Polygrafický výrobný proces zahŕňa tri výrobné fázy. PREPRESS je zhotovovanie predlôh pre tlač, reprodukciu a zhotovovanie tlačových foriem. PRESS znamená tlač a zušľachťovanie tlačovín. Poslednou výrobnou fázou je POSTPRESS, čo v preklade znamená dokončovacie knihárske spracovanie zahŕňajúce spracovanie hárkov, výrobu knižných blokov, dosák a konečnú väzbu. Dôležitú úlohu v polygrafickej výrobe zohráva tlač. Rozlišujeme päť základných tlačových techník: tlač z výšky (kníhtlač a flexografia), tlač z plochy (ofset, litografia a svetlotlač), tlač z hĺbky (meditlač, oceľotlač a hĺbkotlač), sieťotlač a digitálna tlač.

Polygrafický priemysel na Slovensku patrí z hľadiska podielu ekonomických ukazovateľov k malým priemyselným odvetviam. Ak sa však na túto oblasť pozrieme z pohľadu prínosu pre spoločnosť a podnikateľské prostredie, má pre nás polygrafia veľký význam.

Nástup elektronických médií, snaha stať sa konkurencieschopnejším, zvyšovať množstvo tlače, ponúkať nové produkty a služby, zvoliť správnu technológiu a dodávať najlepšiu kvalitu, to všetko sú problémy, ktorým čelí dnešný polygrafický priemysel. Napriek týmto problémom dochádza k nárastu rôznorodosti tlačovín, spotreby papiera a začleneniu predtým špecifického polygrafického priemyslu do informačno-mediálneho priemyslu.

Polygrafickému priemyslu sa naskytla príležitosť zúročiť investície do technológií, robiť veci lepšie a získať tým náskok pred konkurenciou. Okrem investícií do nových technológií je potrebné zároveň pamätať aj na potrebu vzdelaných odborníkov v oblasti polygrafie, ktorí nájdu uplatnenie v tomto zaujímavom odvetví.

Autor:

  • Ing. Peter Blubla – prezident Zväzu polygrafie na Slovensku

Zdroje:

  • Blubla, P.: Jak si vedla vloni polygrafie v SR? Export je na vzestupu. In: Ekonomika, 15.3.2006.
  • Hajko, V. a kol.: Encyklopédia Slovenska N-Q (IV.zväzok). Bratislava: Veda, 1980.
  • Jesný, M.: Na slovenský polygrafický trh zavítali zahraničné investície do menších špecializovaných prevádzok. In: TREND, 3.10.2007.
  • sk.wikipedia.org
  • etrend.sk
  • oce.sk

V roku 593 sa v Číne začali pri tlači používať drevené štočky (reliéfna doštička zhotovená chemickým alebo elektrochemickým leptaním, mechanickým rytím alebo razbou do dreva).

V rozpätí rokov 1403 – 1405 objavili v Kórei mechanické rozmnožovanie písaného textu.

Okolo roku 1445 Nemec Johannes Gutenberg vynašiel tlačiarenský stroj, v ktorom jednotlivé odliatky vytlačili každé písmeno tlakom ručného lisu. Tento spôsob tlačenia sa používal ďalších 350 rokov až do vynálezu tlačiarenských strojov na motorový pohon.

V rozpätí rokov 1452 – 1454 nemecký kníhtlačiar Gutenberg vytlačil 42-riadkovú Bibliu v latinčine v nevídanom náklade 180 ks, z toho 30 ks bolo vytlačených na pergamen.

Prvé tlačiarne, ktoré charakterizoval manufaktúrny spôsob výroby, vznikali na Slovensku už v stredoveku.

Prvá tlačiareň na Slovensku bola v Bratislave v rokoch 1477 – 1480, keď tu boli vydané štyri prvotlače.

Po I. svetovej vojne bolo na Slovensku niekoľko stoviek malých tlačiarní na remeselnej úrovni. Výnimku tvorili väčšie tlačiarne v Bratislave, Martine, Košiciach a Trnave.

Prvá slovenská kniha vytlačená na Slovensku vyšla v roku 1581 v Guttgesellovej tlačiarni v Bardejove, bol to preklad Lutherovho katechizmu.

Prvú stálu kníhtlačiareň v Bratislave založil v roku 1608 kardinál František Forgách. Tzv. Arcibiskupská tlačiareň bola umiestnená priamo v arcibiskupskom (dnes Primaciálnom) paláci. Počas jedného storočia tu vyšlo asi 100 druhov tlačovín, najmä náboženského charakteru v latinčine, maďarčine, nemčine a slovenčine.

Prvý týždenník v Uhorsku vydával v Bratislave slovenský vedec Matej Bel v rokoch 1721 – 1722 pod názvom Nova Posoniensia (Bratislavské noviny).

Najstarší slovenský časopis Nowiny o rolním a polním hospodárství vychádzal od roku 1783 v tlačiarni bratislavského typografa Augustína Patzka v Bratislave. Noviny boli zároveň najstarším poľnohospodárskym periodikom v Uhorsku.

Dvojtýždenník Slovenskje národňje novini (Slovenské národné noviny) boli prvé slovenské politické noviny. Vychádzali v štúrovskej slovenčine v rokoch 1845 až 1848 v Bratislave v náklade 400 až 800 výtlačkov s prílohou Orol tatránski (Orol tatranský). Ich iniciátorom, vydavateľom a hlavným redaktorom bol slovenský jazykovedec Ľudovít Štúr.

Americký vynálezca William A. Bullock si v roku 1837 dal patentovať tlačiarenský stroj, ktorý už nepoužíval papierové listy, ale rotačný papier.

V roku 1871 americký tlačiar Richard March Hoe zdokonalil rotačku. Jeho stroj dokázal vytlačiť 18 000 exemplárov novín za hodinu.

V roku 1921 bol založený bratislavský závod Slovenská grafia. Tlačiareň bola vybavená iba kníhtlačovou technikou. Prvým časopisom tlačeným v tomto závode rotačnou kníhtlačou boli Robotnícke noviny.

Závod Slovenská grafia bol ako prvý na Slovensku vybavený najmodernejšou reprodukčnou technikou, hĺbkotlačou a v roku 1938 i ofsetovou technikou.

Polygrafická spoločnosť Neografia bola založená v Martine v roku 1943. Podnik je kultúrne dedičstvo, pretože jeho zakladateľom bol slovenský spisovateľ Jozef Cíger Hronský – správca Matice slovenskej.

Prvú hĺbkotlačovú rotačku na Slovensku inštalovali v Polygrafických závodoch v Bratislave v roku 1955. Prvé obrázkové týždenníky (Život, Slovenka, Svet socializmu, Roháč) sa na tejto rotačke začali tlačiť už v roku 1956.

Prvé noviny na tzv. svetovom formáte vytlačili v roku 1959 v tlačiarni Pravdy na Štúrovej ul. v Bratislave. Prvým denníkom bola Pravda.

Zdroje:

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie