Poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybolov a veterinárstvo

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Fytoinšpektor vykonáva rastlinolekársku kontrolu a rastlinolekárske opatrenia. Zabezpečuje diagnostikovanie škodlivých organizmov, ochranu rastlín alebo rastlinných produktov proti škodlivým organizmom, uplatňovanie...

Riadiaci pracovník (manažér) služieb v poľnohospodárstve zabezpečuje činnosti v oblasti manažmentu riadenia poľnohospodárskych podnikov zameraných na rastlinnú alebo živočíšnu produkciu a v obchode s poľnohospodárskymi a...

Riadiaci pracovník (manažér) v akvakultúre zabezpečuje ciele a úlohy prijaté orgámni spoločnosti v oblasti akvakultúry. V rámci kompetencií prezentuje spoločnosť navonok, zabezpečuje hlavné úlohy, ktoré...

Špecialista agrochemickej kontroly sa zaoberá kontrolou pôdy, hospodárskych a priemyselných hnojív a pesticídov. Realizuje kontrolu dodržiavania zásad správnej poľnohospodárskej praxe pri aplikácií hnojív a...

Špecialista v rastlinnej výrobe, agronóm koordinuje a riadi rastlinnú výrobu, stanovuje koncepčné zámery, vykonáva  špecializovanú poradenskú a metodickú činnosť v tejto oblasti.

Špecialista v živočíšnej výrobe, zootechnik koordinuje a riadi živočíšnu výrobu, stanovuje koncepčné zámery, vykonáva špecializovanú poradenskú a metodickú činnosť v tejto oblasti.

Špecialista výživy a technológie výroby krmív zabezpečuje výrobu krmív, kŕmnych zmesí a výživových koncentrátov, riadi krmivárske výrobné procesy, modeluje výživové programy zvierat...

Veterinárny lekár terénnej a ambulantnej praxe realizuje odborné činnosti v oblasti štátnej správy, diagnostické, preventívne a liečebné úkony ako súkromný lekár, činnosti v oblasti...

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Špecialista v oblasti záhradníctva koordinuje, riadi a zabezpečuje všeky odborné činnosti týkajúce sa pestovania záhradníckych rastlín.

Záhradník krajinár sa zaoberá činnosťou, ktorá súvisí so záhradnou krajinnou tvorbou a je zameraná na poznávanie, ochranu a pretváranie krajiny.

Úplné stredné odborné vzdelanie

Deratizér (likvidátor škodcov) vykonáva činnosti, ktoré vedú k regulácii živočíšnych škodcov. Identifikuje zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých živočíšnych škodcov a...

Dezinfektor (likvidátor chorôb) vykonáva aplikáciu dezinfekčných prostriedkov.

Dezinsektor zabezpečuje likvidáciu škodlivého hmyzu.

Farmár v zmiešanom hospodárstve zabezpečuje široký rozsah poľnohospodárskych prác na pôde súvisiacich s chovom a ošetrovaním hospodárskych zvierat, základným ošetrením rastlinnej a...

Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec a kôz zabezpečuje pri výkone práce prvotnú starostlivosť zvieratám, ktorú poskytuje na základe získaných vedomostí o druhoch hospodárskych zvierat a používanom...

Chovateľ hydiny chová a stará sa o hrabavú a vodnú hydinu. Vykonáva všetky chovateľské úkony za účelom chovu hydiny v požadovanej kvalite a kvantite. Realizuje práce pri liahnutí, odchove, výkrme, chove hydiny a...

Chovateľ ošípaných sa stará a chová ošípané v konkrétnych chovoch. Zabezpečuje kŕmenie, napájanie a kontrolu zdravého rastu zvierat tak, aby sa dosiahol požadovaný chovateľský cieľ a množstvo...

Likvidátor buriny je špecialistom na likvidáciu nežiaducich organizmov v kultúrnych porastoch poľných plodín, sadoch, viniciach, chmeľniciach, ako aj samonáletov burín a kríkov v nepoľnohospodárskych priestoroch,...

Operátor zariadenia na výrobu krmív pre zvieratá sa podieľa na riadení a spracovaní surovín určených na výživu zvierat v rámci výroby krmív, kŕmnych zmesí, koncentrátov a kŕmnych aditív.

Ovocinár sa zaoberá pestovaním a ošetrovaním rôznych druhov ovocných stromov, kríkov a plodín. Vykonáva všetky úkony, činnosti a pestovateľské zásahy (výsadba, postreky, strihanie a pod.) na...

Pracovník v rybárstve vo vnútrozemských vodách zabezpečuje činnosti súvisiace so správou, hospodárením a využívaním rybárskych revírov na voľných vodách.

Spracovateľ hrozna, vinár vyrába vína a sekty a riadi prácu v pivnici.

Technik v akvakultúre realizuje práce pri zabezpečovaní chovu rýb a pestovaní vodných rastlín (napr. riasy).

Technik v oblasti záhradníctva zabezpečuje odborné činnosti týkajúce sa pestovania všetkých záhradníckych rastlín.

Technik v rastlinnej výrobe organizuje, riadi a zabezpečuje prevádzku v rastlinnej výrobe. Zabezpečuje stanovené technologické postupy pri pestovaní plodín v semenárstve, zeleninárstve a ovocinárstve, vrátane kontroly...

Technik v živočíšnej výrobe organizuje, riadi a kontroluje proces technologických postupov pri chove hospodárskych zvierat, vrátane zabezpečenia prevádzky mechanizácie živočíšnej výroby.

Tréner koní sa stará o kone a vykonáva činnosti súvisiace s ich športovou prípravou. Zabezpečuje tréning jazdeckých koní s dôrazom na skákanie, drezúru, military a voltíž podľa toho, na aký...

Vedúci strediska v poľnohospodárstve komplexne riadi, usmerňuje, koordinuje plnenie úloh na úseku rastlinnej výroby a živočíšnej výroby v stredisku, a to v súlade s plánmi celého poľnohospodárskeho podniku.

Veterinárny technik asistuje pri preventívnej, dozornej, diagnostickej, liečebnej a poradenskej činnosti veterinárneho lekára.

Vinohradník riadi, organizuje a koordinuje celý proces pestovania viniča hroznorodého v celoročnom období. Vinič pestuje podľa stanovených technologických postupov a realizuje ďalšie činnosti, ktoré s pestovaním viniča...

Záhradník a pestovateľ kvetov, florista pestuje rôzne druhy kvetov a vykonáva úkony, činnosti a pestovateľské zásahy na týchto rastlinách za účelom dopestovania požadovaného produktu a jeho ďalšieho použitia....

Záhradník a pestovateľ sadbového materiálu pestuje množiteľský biologický materiál záhradníckych rastlín a vykonáva úkony, činnosti a pestovateľské zásahy na týchto...

Stredné odborné vzdelanie

Asanačný pracovník (zberač uhynutých zvierat) zbiera odpad živočíšneho pôvodu, zabezpečuje jeho odvoz do prevádzky určenej na likvidáciu, prípadne vykonáva odchyt túlavých zvierat.

Dojič kráv, oviec a kôz zabezpečuje v procese získavania mlieka komplexnú a odbornú starostlivosť o zvieratá, súvisiacu s dojením, kontrolou životných podmienok, zdravotného a výživného stavu zvierat a...

Chovateľ a cvičiteľ psov sa stará o psov a vykonáva ich výcvik, a to s ohľadom na ich budúce využitie. Usmerňuje chovateľov cvičených psov, ako majú postupovať v starostlivosti o nich.

Chovateľ cudzokrajných zvierat (okrem chovateľa v zoologickej záhrade) zabezpečuje odborné práce pri chove a ošetrovaní všetkých druhov cudzokrajných zvierat v zariadeniach určených na chov zvierat v ľudskej starostlivosti,...

Chovateľ koní vykonáva odborné činnosti súvisiace s chovom koní a stará sa o ne. Dbá o správne ustajnenie koní, zabezpečuje ich základný výcvik a vedie evidenciu o zdravotnom stave koní.

Chovateľ v zmiešanom hospodárstve sa zaoberá komplexnou starostlivosťou o zvieratá vo zverenom chove a ich prípravou na ďalšie hospodárske využitie. Jeho hlavnou úlohou je kŕmenie, napájanie a pasenie zvierat tak, aby sa dosiahla...

Chovateľ vtákov chová vtáky, stará sa o ne a manipuluje s nimi. Zabezpečuje kŕmenie, napájanie a zber vajec.

Mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov a zariadení zabezpečuje základné odborné, technické a technologické činnosti v oblasti strojárstva a montáže rôznych druhov výrobkov a konštrukcií....

Operátor poľnohospodárskeho stroja a zariadenia (okrem traktoristu a kombajnistu) vykonáva všetky pomocné a bežné strojové operácie pri poľnohospodárskych strojoch a zariadeniach.

Ošetrovateľ v zoologickej záhrade ošetruje a chová zvieratá v zariadeniach určených pre chov zvierat.

Pestovateľ rôznorodých plodín pestuje rôzne druhy rastlín a vykonáva všetky úkony, činnosti a pestovateľské zásahy na týchto rastlinách za účelom dopestovania požadovaného produktu a jeho...

Pestovateľ v zmiešanom hospodárstve zabezpečuje komplexnú pestovateľskú starostlivosť. Vykonáva všetky úkony, činnosti a pestovateľské zásady na rastlinách za účelom dopestovania produkcie pre ďalšieho...

Pracovník v akvakultúre vykonáva fyzické práce na rybochovnom zariadení podľa zamerania činnosti, ktoré mu boli určené.

Včelár sa zaoberá chovom včiel, poskytuje im komplexnú zooveterinárnu starostlivosť, ošetruje a upravuje včelie produkty, vedie evidenciu o ich zdravotnom stave, výsledkoch produkcie a pracovných postupoch, ktoré vykonáva v...

Záhradník a pestovateľ jedlých húb, aromatických a liečivých rastlín sa zaoberá pestovaním jedlých húb, aromatických a liečivých rastlín a vykonáva všetky úkony, činnosti a...

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Kombajnista vykonáva činnosti súvisiace s riadením, obsluhou a udržiavaním kombajnu v poľnohospodárstve na zberové práce v rastlinnej výrobe.

Ošetrovateľ laboratórnych zvierat zabezpečuje odborné práce pri ošetrovaní a chove všetkých druhov laboratórnych zvierat. Vedie evidenciu o chove zvierat, posudzuje exteriér zvierat, pripravuje zvieratá na pokusy,...

Pestovateľ poľných plodín a zeleniny kompletne realizuje pracovné postupy a úkony pri pestovaní poľných plodín a zeleniny. Zabezpečuje evidenciu o zdravotnom stave, výžive, chemickej ochrane, produkcii a predaji rastlín.

Pohonič (kočiš) riadi, obsluhuje a udržiava konský záprah, ako aj ťahané zariadenie a stará sa o kone.

Pomocný pracovník v akvakultúre vykonáva práce pridelené priamym nadriadeným, najmä údržbu zelene, čistí a udržiava objekty na chov rýb a rybochovné zariadenia. Pomáha pri výlovoch a...

Traktorista (poľnohospodárstvo) riadi, obsluhuje, stará sa a udržiava traktor a aj ťahané zariadenie v poľnohospodárstve. Pracuje s poľnohospodárskou technikou slúžiacou na práce v poľnohospodárstve tak v rastlinnej, ako aj...

Nižšie stredné vzdelanie

Pomocný pracovník v rastlinnej výrobe pripravuje pôdu pred zakladaním úrody, vykonáva výsadbové práce, práce počas vegetačného obdobia, zberové a expedičné práce po dopestovaní...

Pomocný pracovník v sadovníctve a záhradníctve vykonáva pomocné práce pri úprave a údržbe sadovníckych a záhradníckych plôch. Pripravuje pôdu, sadí kvety, dreviny, zakladá...

Pomocný pracovník v zmiešanom hospodárstve vykonáva pomocné, prípravné, obslužné a manipulačné práce v rastlinnej a živočíšnej výrobe.

Pomocný pracovník v živočíšnej výrobe vykonáva jednoduché práce spojené s kŕmením, napájaním, pasením, ošetrovaním a kontrolou zdravotného stavu zvierat. Pomáha pri...

Poľnohospodárska výroba je odvetvie materiálnej výroby, ktoré zabezpečuje potraviny pre obyvateľstvo a suroviny pre potravinársky priemysel pestovaním kultúrnych rastlín a chovom hospodárskych zvierat. Jej hlavnou úlohou je zabezpečenie výživy obyvateľstva. Charakteristickou črtou poľnohospodárskej výroby je viazanosť na pôdu a závislosť od klimatických podmienok. Potreby jednotlivých pestovaných plodín na zavlažovanie sa líšia v každom pestovateľskom roku. Produkčný proces je sezónny, s čím súvisí aj sezónnosť tržieb poľnohospodárskych podnikov. Nie je zvláštnosťou, že poľnohospodársky producent musí kryť straty na určitých poľnohospodárskych produktoch zo zisku iných produktov.

Lesníctvo je odvetvie zamerané na pestovanie lesov a lesných kultúr, ich výsadbu a ťažbu dreva. Pre odvetvie je charakteristická zvyšujúca sa výmera lesov a zvyšovanie zásob dreva v lesných porastoch. Posledné roky sa na Slovensku vyznačujú novými fenoménmi súvisiacimi predovšetkým s klimatickými zmenami, ktoré negatívnym spôsobom ovplyvnili stav našich lesov v podobe rozsiahlych veterných kalamít. Les má produkčné a verejnoprospešné funkcie. Produkčnou funkciou lesa je jeho schopnosť vytvárať drevnú hmotu. Oveľa dôležitejšie sú však verejnoprospešné funkcie, a to schopnosť lesa tvoriť a chrániť úrodnú pôdu, zachytávať a akumulovať čistú vodu, produkovať kyslík, filtrovať vzduch, pohlcovať prach a rádioaktivitu, dezinfikovať životné prostredie a poskytovať ľuďom oddych.

Napriek relatívne nízkemu podielu v národnom hospodárstve má v Slovenskej republike svoj význam aj rybné hospodárstvo, najmä z hľadiska ochrany a tvorby životného prostredia, zachovávania pôvodného genofondu rýb a spoločensky prospešných prínosov objektov používaných na chov rýb (krajinotvorba), protipovodňovej ochrany a rozvoja vidieka.

Vodné hospodárstvo plní úlohy najmä v rámci starostlivosti o vodné zdroje (povrchové a podzemné) a s tým súvisiacu vodohospodársku infraštruktúru, o zásobovanie pitnou vodou, odvádzanie a čistenie odpadovej vody v rámci protipovodňovej ochrany a revitalizáciu (oživenie) vodných tokov.

Zdroje:

Začiatky poľnohospodárstva sa datujú od čias, keď človek začal chovať mláďatá lovených zvierat v zajatí a pestovať rôzne druhy divých rastlín.

V praveku (8 000 – 4 000 rokov pred n. l.) sa začalo používať prvé primitívne náradie na obrábanie pôdy, zber a spracovanie úrody.

Zemiaky pestovali Inkovia v oblasti dnešného Peru približne pred 4 a 5 tisíckami rokov, do Európy ich v prvej polovici 16. storočia doniesli Španieli, spočiatku boli prijímané so značnou nedôverou a používali sa iba ako okrasná exotická rastlina na dvoroch a v kláštorných záhradách. Niektorí vtedajší lekári predpisovali zemiaky ako zaručený liek proti širokej škále ochorení od hnačiek po tuberkulózu, dokonca sa odporúčali ako afrodiziakum. Na Slovensko sa zemiaky dostali pravdepodobne okolo roku 1654. Prvýkrát sa o nich zmienil až mních Cyprián z Červeného Kláštora.

Rok 2011 bol vyhlásený za Svetový rok veterinárskej medicíny. Svetový rok veterinárskej medicíny bol vyhlásený pri príležitosti 250. výročia založenia prvej zverolekárskej školy v Lyone. Dekrét o jej založení podpísal v roku 1761 vo Versailles vtedajší francúzsky panovník Ľudovít XV. na návrh Henri Leonarda Bertina, generálneho revízora financií a povereného reformátora poľnohospodárstva. Iniciátorom založenia 1. zverolekárskej školy bol dôstojník jazdectva a riaditeľ jazdeckej akadémie v Lyone Claude Bourgelat, vyštudovaný právnik so znalosťami hipológie, anatómie a chirurgie koní.

Prvé snahy o založenie vysokej školy veterinárskej na Slovensku sa objavili koncom roku 1939.

Najstaršia zverolekárska písomná pamiatka je Kahunský rukopis, staroegyptský, hieroglyfmi písaný text z 19. stor. pred n. l. Pojednáva o ochoreniach psov, býkov, rýb a vtákov i o spôsoboch liečby týchto ochorení (vydymovanie, potieranie liečivými bylinkami, púšťanie žilou a pod.).

História rybárstva je takmer taká stará ako samotná história ľudstva. Izotopová analýza kostrových pozostatkov muža z východnej Ázie dokázala pravidelnú konzumáciu sladkovodných rýb od obdobia 40 000 pred n. l. Neandertálci lovili hlavne harpúnami vyrobenými z kostí. Tie boli úzke a vybavené jednou až dvoma radami spätných háčikov, aby nabodnutá ryba pevne držala a neskĺzla z harpúny.

Starí Rimania už v 4. storočí lovili pstruhy na umelé mušky. Boli zhotovené z háčika, na ktorý namotali červenú vlnu a pripevnili dve malé pierka.

Sumec západný je popri jeseterovitých rybách najväčšia sladkovodná ryba v Európe.

Najrýchlejšia ryba - Plachetník atlantický, zaplávala vzdialenosť 91 metrov za 3 sekundy (109km/h). Dorastá do dĺžky 3 metre a váži 90 kg.

Medzi prvé pracoviská, ktoré vznikli na území Slovenska a začali sa okrem škôlkarskej výroby zaoberať aj šľachtiteľskou prácou patrila aj Maďarská kráľovská štátna ovocinárska škôlka v Nitrianskom Rudne založená v roku 1893. Táto škôlka bola v roku 1903 premiestnená do Prievidze, v roku 1959 do Bojníc.

Archeologické nálezy dokazujú, že jablone, hrušky, slivky a broskyne sa na našom území pestovali už 4 – 5 tisíc rokov pred n. l. Z doby laténskej pochádzajú napr. nálezy hrušiek v Šárovciach a kôstok broskýň v Palárikove. Na rozvoj ovocinárstva a pestovanie viniča hroznorodého na juhozápadnom Slovensku (až po oblasť Trenčína) mali vplyv vpády rímskych légií v 1. až 4. storočí. Rimania u nás zaviedli pestovanie ušľachtilých druhov ovocia a viniča, ktoré boli pravidelnou súčasťou ich stravovania.

Zdroje:

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie