Elektrotechnika

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Elektroinžinier projektant riadi spracovanie komplexnej projektovej dokumentácie elektrických zariadení rozsiahlych a zložitých investičných celkov v jednotlivých fázach prípravy a realizácie projektu, zabezpečuje vykonávanie...

Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe zabezpečuje plynulý chod pridelenej výrobnej prevádzky (zmeny), spolupracuje a zúčastňuje sa na plánovaní výroby. Zabezpečuje požadovanú kvalitu a kvantitu výroby. Riadi...

Materiálový technológ v elektrotechnike dohliada na požadovanú úroveň kvality materiálov používaných počas procesu výroby. Získava, analyzuje a aplikuje nové poznatky z oblasti materiálov a ich využitia v...

Riadiaci pracovník (manažér) v elektrotechnickej výrobe riadi a zabezpečuje plynulý a bezproblémový chod výrobného oddelenia s ohľadom na kvantitu a kvalitu procesov a produkcie. Je zodpovedný za riadenie, koordinovanie, motivovanie...

Špecialista elektrotechnik technológ organizuje pracovné činnosti v oddelení, komunikuje a zavádza procesné zmeny na základe potrieb zákazníkov, designu, nových výrobných postupov a podobne.

Špecialista elektrotechnik vo výskume a vývoji tvorivým spôsobom aplikuje najnovšie vedecké poznatky a teórie pri výskume a vývoji v oblasti elektrotechniky.

Špecialista kontroly a testovania elektrotechnických zariadení dizajnuje, testuje a implementuje testovacie zariadenia do výrobného procesu.

Špecialista riadenia kvality v elektrotechnike zabezpečuje a kontroluje uplatňovanie komplexného systému riadenia kvality vo všetkých odborných útvaroch, koordinuje činnosť pracovníkov technickej kontroly a riadenia kvality a...

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Hlavný osvetľovač riadi práce pri osvetľovaní scén.

Vyššie odborné vzdelanie

Skúšobný technik elektrických a elektronických zariadení vykonáva testovacie, diagnostické a meracie práce na elektrických a elektronických zariadeniach.

Úplné stredné odborné vzdelanie

Elektromechanik (okrem banského) zabezpečuje plynulý chod elektrotechnických zariadení, pričom využíva štandardné elektrické a elektronické meracie prístroje a diagnostickú techniku. Číta elektrotechnickú...

Elektrotechnik automatizovanej výroby opravuje a vykonáva preventívne opatrenia súvisiace so zariadeniami a procesmi automatizovanej výroby.

Elektrotechnik podpory inžinieringu zodpovedá za komplexnú podporu oddelenia pozostávajúcu z oblasti elektrickej, mechanickej, kvalitatívnej, softvérovej, hardvérovej alebo testovacej. V rámci svojej špecializácie zabezpečuje...

Letecký palubný technik vykonáva montáž, opravy, nastavovanie a skúšanie leteckých palubných prístrojov, zariadení, diaľkových prenosov a kurzových systémov.

Mechanik rádiometrie a spektrometrie realizuje činnosti súvisiace s odberom vzoriek, meraniami, analýzami a správou prístrojovej techniky v oblasti radiačnej kontroly v jadrovej elektrárni.

Mechanik, opravár elektrotechnických zariadení zabezpečuje plynulý chod výroby, výrobných liniek alebo výrobných zariadení, zabezpečuje pravidelnú údržbu, opravy a nastavovanie elektrických a iných...

Mechanik, opravár meracích a regulačných zariadení inštaluje a kontroluje zariadenia na meranie a reguláciu, zabezpečuje kontrolu a údržbu priemyselných riadiacich systémov.

Mechanik, opravár metrologických prístrojov konštruuje, opravuje a udržiava metrologické zariadenia, pričom využíva štandardné elektrické a elektronické meracie prístroje a diagnostickú techniku.

Montážny pracovník (operátor) elektrických zariadení číta a používa technickú dokumentáciu, kreslí náčrty elektrických obvodov, využíva elektrotechnickú terminológiu, rozoznáva...

Montážny pracovník (operátor) elektronických zariadení vykonáva mechanické, elektromechanické a elektrické práce súvisiace s montážou, výrobou, prevádzkou, nastavovaním,...

Osvetľovač obsluhuje osvetľovacie telesá, svetelné rekvizity a premietacie prístroje v umeleckých predstaveniach, audiovizuálnych dielach a podujatiach rôzneho druhu, ako sú napr. koncerty, výstavy, televízne a športové...

Prevádzkový technik elektroúdržby analyzuje poruchovosť elektrických zariadení, navrhuje opatrenia pre jej zníženie, vykonáva technický dohľad pri prácach na zariadeniach, odstraňuje poruchové stavy.

Revízny technik elektrických zariadení vykonáva revízie elektrických zariadení a bleskozvodov a vystavuje revízne správy.

Technik protikoróznej ochrany vykonáva samostatné práce a čiastkové i celkové riadenie prác pri montáži, rekonštrukciách, bežných a stredných opravách, kontrolách, revíziách,...

Technik technickej kontroly a diagnostiky v elektrotechnike a energetike vykonáva diagnostické merania a skúšky, stanovuje diagnózy a vyhodnocuje technický stav zariadení z hľadiska ďalšej prevádzky.

Technik zabezpečovacích, poplachových a oznamovacích systémov zabezpečuje plynulý chod zariadení, pričom využíva štandardné elektrické a elektronické meracie prístroje a diagnostickú techniku....

Stredné odborné vzdelanie

Autoelektrikár vykonáva kontrolu, údržbu, opravy, výmenu, diagnostiku a nastavovanie elektrických a elektronických systémov automobilov. Realizuje technické kontroly na elektrických zariadeniach motorového vozidla. Do...

Banský elektromechanik zabezpečuje opravy a údržbu elektrozariadení v bani, pričom využíva elektrické a elektronické meracie prístroje a diagnostickú techniku.

Elektromontér a opravár elektrického vedenia vykonáva údržbu a opravy elektrických vedení prenosových, distribučných a rozvodných sietí a rieši ich technické problémy.

Elektromontér trakčnej siete vykonáva obsluhu, odstraňuje poruchové stavy, reviduje a udržiava elektrické zariadenia veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia.

Kvalitár, kontrolór v elektrotechnike vykonáva činnosti súvisiace s kontrolou a schvaľovaním vstupných výrobných komponentov. Dohliada na plynulý chod výroby, vykonáva medzioperačnú kontrolu kvality, testuje a...

Mechanik, opravár zabezpečovacích, poplachových a oznamovacích zariadení vykonáva opravy, montáž a demontáž všetkých druhov zabezpečovacích, poplachových a oznamovacích systémov a zabezpečuje...

Montážny pracovník (operátor) káblových zväzkov na základe technickej dokumentácie (elektrotechnické a strojárske výkresy a kusovníky) pracuje na samostatných pracoviskách spracovania káblov a...

Montér lán a zdvíhacích zariadení vykonáva samostatné odborné práce pri montáži, nastavovaní, údržbe, opravách a demontáži strojových i elektrických častí osobných...

Stavebný a prevádzkový elektrikár vykonáva montáže, inštalácie a opravy vyhradených elektrických zariadení v budovách a iných stavebných objektoch počas ich výstavby, ako aj prevádzky a...

Nižšie stredné vzdelanie

Pomocný pracovník v elektrotechnickej výrobe vykonáva pomocné, prípravné, obslužné a manipulačné práce v elektrovýrobe a spolupracuje pri montáži strojov a zariadení. Vykonáva manuálne...

Človeka už od pradávna zaujímali rôzne záhady prírody a mnohé z nich súviseli s javmi, ktoré dnes skúma a využíva moderná elektrotechnika. Pri predstavovaní pracovnej oblasti elektrotechnika je potrebné spomenúť niekoľko základných pojmov, ktoré nám pomôžu objasniť, čo to vlastne elektrotechnika je a čo všetko s ňou súvisí.

Elektrotechnika je vedný odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom a využitím elektrickej energie. Podľa množstva energie, s ktorou sa v rámci elektrotechnických činností pracuje, môžeme odbory elektrotechniky rozdeliť na slaboprúd a silnoprúd.

Silnoprúdová elektrotechnika sa orientuje najmä na elektrické stroje, ktoré menia formu elektrickej energie (napr. elektromotor mení elektrickú energiu na točivý mechanický pohyb) alebo parametre elektrickej energie (napr. transformátor mení napätie/prúd pri zachovaní výkonu). Dôležité sú tiež elektrické prístroje, teda zariadenia, ktoré sú súčasťou rozvodu elektrickej energie a slúžia napr. na istenie, reguláciu, spínanie, spúšťanie, meranie a pod. Do oblasti silnoprúdovej elektrotechniky patrí aj oblasť elektroenergetiky, ktorá sa zaoberá výrobou, prenosom a distribúciou elektrickej energie. Ďalšími oblasťami, ktorými sa zaoberá silnoprúdová elektrotechnika, sú elektrické pohony, elektrická trakcia a výkonová elektronika.

Slaboprúdová elektrotechnika pracuje s menším množstvom energie a zaraďujeme do nej napr. oblasť elektroniky (audio, video prístroje – TV a rozhlasové prijímače, CD a DVD prehrávače, zosilňovače, mobilné telefóny a pod.), v ktorej zohráva dôležitú úlohu najmä elektrická vodivosť v polovodičoch, plynoch a vo vákuu. Ďalšou významnou oblasťou je mikroelektrotechnika, kde sú dôležité fyzikálne a technologické otázky miniaturizácie elektronických obvodov. Najznámejším príkladom využitia mikroelektrotechniky je výpočtová technika – počítače, tlačiarne, monitory, notebooky, ktorých nosnými súčiastkami sú integrované obvody. Pomocou najmodernejších technológií sa dá vyrobiť až niekoľko miliónov miniatúrnych elektronických súčiastok (tranzistorov) na 1 mm².

Je potrebné spomenúť aj optoelektroniku, ktorá sa zaoberá interakciou svetla s elektronickými prvkami. Optoelektronické prvky sa využívajú napr. pri snímaní a zobrazení obrazu (v televízii), osvetlení a pri prenose informácií (prostredníctvom optických vlákien alebo vzduchom).

Do oblasti elektrotechniky patria aj medziodbory ako napr. kybernetika, meracia technika, elektrotechnológia, mechatronika, autoelektronika, biomedicínska technika, zabezpečovacia technika a elektroakustika.

Zdroje:

V 19. storočí patril v Európe medzi najväčších priekopníkov elektrotechniky Štefan Anián Jedlík pochádzajúci zo Zemného pri Komárne. Už v roku 1828 zostrojil v maďarskom Rábe malý pohyblivý elektromagnet pre elektrické experimenty (elektromotor). Jedlík svoj „motorček“ neuverejnil, a tak sa objavmi v tomto smere preslávil anglický fyzik a chemik Michael Faraday, ktorý publikoval svoje práce o 4 roky neskôr. Náš rodák obohatil vedu a techniku desiatkami vynálezov, ako napr. elektrické dynamo (1859), elektrický rušeň (1840), rúrový zberač bleskov (1866), reťazové zapojenie a vybíjanie akumulátorov, prístroj na rezanie veľmi jemných optických mriežok, výroba sódovej vody a iné priekopnícke zlepšenia.

Prvé pokusy o zostrojenie žiarovky sa uskutočnili v roku 1854, keď prvý odporový zdroj svetla vytvoril nemecký hodinár Henrich Göbel. Elektrickú žiarovku (v dnešnom ponímaní) vynašli nezávisle od seba anglický vynálezca Joseph Swan z Newcastle vo Veľkej Británii v roku 1878 a americký vynálezca Thomas Alva Edison v USA v roku 1879.

Žiarovka funguje na princípe odporového zahrievania vodiča elektrickým prúdom, ktorý ním preteká. Pri vysokej teplote vlákno žiarovky žiari ako absolútne čierne teleso v infračervenom, ultrafialovom a viditeľnom spektre. Sklenená banka žiarovky je však pre ultrafialové žiarenie nepriepustná.

Japonská spoločnosť Sony začínala ako malá opravovňa elektrických prístrojov a jej prvým vynálezom bol varič na ryžu. Spoločnosť, ktorá bola založená v roku 1946, sa však postupne rozrástla na jedno z najväčších svetových impérií spotrebnej elektroniky. Japonsko a neskôr aj celý svet ohromila páskovým magnetofónom, walkmanom a prvým CD prehrávačom.

Už je to viac ako 40 rokov, čo bola vyrobená prvá elektronická kalkulačka s desiatimi tlačidlami. V roku 1962 inžinieri japonskej spoločnosti Canon začali vývoj kalkulačky so svetelným displejom a 10 číselnými tlačidlami. Prototyp tejto kalkulačky bol predstavený v roku 1964.

K najvýznamnejším vynálezom z dielne Sony sa radí napr. prvý televízor s farebným systémom Trinitron z roku 1968, farebný videorekordér z roku 1971 a prvý domáci videorekordér na svete Betamax z roku 1975. Walkman sa zrodil v roku 1979, digitálny fotoaparát v roku 1981, o rok neskôr prvý CD prehrávač na svete a 8 mm videokamera v roku 1988.

Najväčší svetový výrobca domácich spotrebičov švédska spoločnosť Electrolux realizovala výskum týkajúci sa budúceho dopytu spotrebiteľov po domácich spotrebičoch. Štúdia založená na existujúcich dátach získaných z Európskej únie, dátach zozbieraných pri sčítaní ľudu v USA a firemného prieskumu dokazuje rastúci dopyt po malých a inteligentných spotrebičoch.

Elektrotechnická miniaturizácia za posledné dve desaťročia významne pokročila. Keď americká nadnárodná spoločnosť Motorola v roku 1983 uviedla na trh prvý komerčný mobilný telefón na svete pod názvom DynaTac 8000 x, vážil 800 g a s dĺžkou 33 cm sa podobal murárskej tehle (odtiaľ aj anglická prezývka „brick“ – tehla). Výdrž telefónu bola hodinová a stál 3 995 amerických dolárov (USD). Jeho vývoj stál až 100 mil. USD a trval 15 rokov.

Formát nezmenila len videotechnika, ale aj záznamové médiá, ktoré používa. Od 35 mm filmu dospela technika až k malým kazetám, CD a DVD diskom. Budúcnosť patrí tzv. Blue Ray disku, ktorý v bežnej kvalite zaznamená až 12 hodín filmu pri kapacite 50 GB dát. Vízia najbližšieho desaťročia je plne digitálna televízia s výberom filmov ponechaným na diváka.

Zdroje:

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie