Doprava

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dispečer prevádzky cestnej infraštruktúry koordinuje činnosť v oblasti prípravy, diagnostikovania, údržby, opráv, prevádzky a výstavby cestných komunikácií v určenej oblasti (napr. územného celku,...

Dopravný psychológ posudzuje psychickú spôsobilosť na výkon práce, poskytuje psychologickú starostlivosť a personálne poradenstvo pri výbere zamestnancov na výkon práce. Uplatňuje poznatky a postupy psychológie v...

Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej doprave (okrem mestskej hromadnej dopravy) riadi prevádzku osobnej alebo nákladnej dopravy v dopravnom podniku.

Riadiaci pracovník (manažér) v mestskej hromadnej doprave komplexne riadi prevádzku MHD, organizuje vypracovávanie plánov dopravnej obslužnosti a kontroluje ich plnenie, riadi spracovanie návrhov organizačných projektov MHD, trasovanie liniek a...

Špecialista pre správu a údržbu cestnej infraštruktúry riadi a organizuje činnosti v oblasti diagnostikovania, údržby, opráv a prevádzky ciest v určenej oblasti (napr. územného celku, cestného úseku,...

Technický špecialista v cestnej doprave (okrem mestskej hromadnej dopravy) riadi práce v oblasti rozvoja, cenotvorby a zmluvných vzťahov v podniku.

Technický špecialista v cestnej infraštruktúre zabezpečuje a riadi prevádzku osobnej alebo nákladnej dopravy v organizačnej jednotke dopravnej firmy.

Technický špecialista v leteckej doprave zaisťuje prevádzkyschopnosť systémov a zariadení potrebných na riadenie letovej prevádzky.

Technický špecialista v železničnej doprave organizuje prevádzkovú činnosť železničnej stanice, vrátane pridelených nesamostatných staníc.

Technický špecialista vo vodnej doprave komplexne koordinuje dopravu po vodnej ceste v tuzemsku aj zahraničí.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Dispečer lodnej dopravy komplexne riadi lodnú a prekládkovú prevádzku formou dispečerských príkazov, spolupracuje s obchodnými útvarmi prístavov a špeditérmi na zabezpečení optimálneho prepravného...

Dispečer, výpravca v železničnej doprave riadi a zabezpečuje vlakovú dopravu v určenom obvode železničnej stanice, poprípade v určenom úseku železničnej trate.

Pilot riadi lietadlo alebo helikoptéru a zodpovedá za presné, bezpečné a hospodárne vykonanie letu v súlade s platnými predpismi.

Riadiaci letovej prevádzky riadi letovú prevádzku a zabezpečuje bezpečnosť a plynulosť civilnej leteckej dopravy vo vzdušnom priestore SR a koordináciu so susednými štátmi.

Úplné stredné všeobecné vzdelanie

Agent a disponent prepravy zabezpečuje a koordinuje objednávku, dovoz a vývoz tovaru v prepravnej spoločnosti podľa požiadaviek zákazníkov.

Kapitán kompy samostatne vedie prievoznú loď s vlastným strojným pohonom alebo bez vlastného pohonu na vodných cestách, zodpovedá za bezproblémové nalodenie, prevoz a vylodenie prevážaných osôb a vozidiel.

Kapitán lode samostatne vedie plavidlo s vlastným strojným pohonom na splavnom úseku Dunaja a na ostatných vodných cestách a plochách v SR a EÚ. Ako služobne najvyšší riadiaci pracovník lodnej posádky...

Palubný sprievodca v leteckej doprave poskytuje služby cestujúcim a posádke na palube lietadla.

Riadiaci odbavovacej plochy riadi pohyb lietadiel na odbavovacej ploche podľa pokynov letiskovej riadiacej veže.

Úplné stredné odborné vzdelanie

Administratívny pracovník v cestnej doprave zabezpečuje a vykonáva administratívne, kancelárske, hospodársko-správne, ekonomické a iné činnosti v cestnej doprave. Podieľa sa na tvorbe cestovných poriadkov a zapracováva...

Administratívny pracovník v mestskej hromadnej doprave vykonáva, resp. zabezpečuje rôznorodé administratívne, kancelárske, hospodársko-správne, ekonomické, administratívno-technické alebo prevádzkovo...

Administratívny pracovník v železničnej doprave vykonáva a zabezpečuje rôznorodé administratívne, kancelárske, hospodársko-správne, ekonomické, administratívno-technické a technologické práce alebo...

Colný deklarant v organizácii zabezpečuje administratívne práce pri vybavovaní colnej agendy.

Dispečer, výpravca mestskej hromadnej dopravy kontroluje a operatívne riadi dopravný proces, zodpovedá za koordináciu činností pri mimoriadnych udalostiach v prevádzke MHD a koordináciu dopravcu s ostatnými dopravcami...

Dispečer osobnej, cestnej dopravy (okrem mestskej hromadnej dopravy) zabezpečuje a riadi autobusovú dopravu a taxislužbu. Autobusovú dopravu v zmysle platných cestovných poriadkov, turnusových obehov vozidiel a príkazov a taxislužbu v rámci...

Dispečer prekladiska lodnej dopravy riadi a organizuje práce na vymedzenom technologickom úseku pri zabezpečovaní úloh lodnej prevádzky, vrátane prevádzky prekladísk.

Mechanik a opravár leteckých motorov a zariadení vykonáva opravy a údržbu leteckých motorov rôznych typov lietadiel a vrtuľníkov, servisné, záručné a pozáručné práce, pravidelné a...

Pokladník a predavač lístkov vo verejnej osobnej doprave zabezpečuje predaj cestovných dokladov, odvádzanie tržieb, evidenciu a zúčtovanie cenín. Poskytuje informácie o dopravných spojeniach a cenách cestovného.

Pracovník bezpečnostnej ochrany a detekčnej kontroly v letectve vykonáva detekčnú kontrolu osôb, vecí a tovaru.

Prevádzkový technik cestnej dopravy zabezpečuje v určenom rozsahu optimálny technický stav a prevádzkovú spôsobilosť dopravných prostriedkov.

Revízor vo verejnej osobnej doprave kontroluje dodržiavanie prepravného poriadku a platnej tarify a sankcionuje cestujúcich bez platného cestovného lístka.

Rušňovodič v železničnej doprave riadi a obsluhuje hnacie dráhové vozidlo na železničnej dráhe v zmysle príslušných dopravných predpisov a technologických postupov.

Sprievodca a vlakvedúci v osobnej železničnej doprave sprevádza vlaky osobnej dopravy, vystavuje a kontroluje cestovné doklady, podáva informácie o spojoch, zúčastňuje sa na výprave vlaku, na skúške bŕzd, posune, vykonáva...

Stevard v osobnej železničnej doprave kontroluje a vystavuje cestovné doklady a doplatky, preberá a odovzdáva súpravy vlaku a podáva informácie cestujúcim. Poskytuje aj doplnkové služby cestujúcim vo vlaku osobnej dopravy počas...

Technický pracovník cestnej infraštruktúry vykonáva údržbu ciest a ich súčastí a označuje vozovky (napr. územného celku, cestného úseku, diaľničného úseku a pod.).

Technik, kontrolór v železničnej doprave sleduje, vyhodnocuje a koordinuje vývoj dopravnej situácie, technologických postupov prevádzky, analyzuje stav a prevádzkyschopnosť dopravných zariadení. Vykonáva technické činnosti...

Stredné odborné vzdelanie

Kadet loďmajster vykonáva odborné palubné práce, kontrolu a obsluhu palubných zariadení a ostatné práce spojené s odplávaním, manévrovaním, kotvením a pristávaním...

Lodný strojník obsluhuje stroje, vykonáva údržbu a opravy strojových zariadení plavidla vrátane elektronavigačných prístrojov.

Mechanik, opravár lodných motorov a zariadení (okrem lodných strojníkov - posádky) vykonáva kontrolu, údržbu a opravy strojných zariadení plavidiel.

Mechanik, opravár železničných koľajových vozidiel a traťových strojov opravuje, obsluhuje a zoraďuje železničné koľajové vozidlá, traťové stroje a zariadenia ťažkej mechanizácie pre stavbu, údržbu a...

Operátor v železničnej doprave riadi a obsluhuje motorové stroje, vykonáva bežnú údržbu strojov s ručným vedením, motorových strojov a mostných žeriavov.

Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant) pripravuje tovar na uskladnenie a vyskladnenie, zabezpečuje jeho nakládku, uloženie a vykládku na a z dopravného prostriedku. Spolupracuje na prijímaní a výdaji tovaru v sklade,...

Pracovník riadenia železničnej dopravy obsluhuje koľajové brzdy, priecestné zabezpečovacie zariadenia, zabezpečuje vlakovú cestu a posun, vykonáva činnosti spojené s včasným a bezpečným spracovaním vlaku.

Sprievodca a vlakvedúci nákladnej dopravy vykonáva alebo riadi práce pri zostavovaní, riadení a odbavovaní nákladného vlaku.

Tranzitér vykonáva činnosti súvisiace so zostavou a súpisom vlaku. Spracováva komplexne náležitosti pre bezpečný a včasný odchod vlaku s kontrolou správneho zostavenia vlaku a správne nastavenej brzdy (rôzny...

Vodič špeciálneho nákladného motorového vozidla vedie a obsluhuje zverené špeciálne vozidlo vrátane špeciálnej technológie v zmysle príslušných legislatívnych predpisov na...

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Pomocný pracovník pri výstavbe a údržbe pozemných komunikácií vykonáva jednoduché pomocné, prípravné a rutinné práce na pozemných komunikáciách pod dohľadom a podľa pokynov...

Vodič osobného motorového vozidla vedie vozidlá kategórie M1 projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča. Vykonáva bežnú údržbu vozidla podľa...

Nižšie stredné vzdelanie

Lodník vykonáva operatívne práce pri obsluhe všetkých druhov plavidiel.

Pomocný pracovník v cestnej infraštruktúre vykonáva pomocné, prípravné, obslužné, manipulačné a jednoduché kontrolné práce pri údržbe ciest a diaľníc.

Vodič autobusu samostatne vedie a obsluhuje motorové vozidlo - autobus za účelom prepravy osôb v cestnej doprave.

Vodič dodávky vedie vozidlá kategórie N1 projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg. Vykonáva bežnú údržbu vozidla podľa...

Vodič električky samostatne vedie a obsluhuje hnacie dráhové vozidlo na električkovej dráhe alebo súpravy mestskej električkovej dráhy za účelom prepravy osôb v zmysle platných dopravných predpisov.

Vodič nákladného motorového vozidla, kamiónu vedie vozidlá s ťažkým nákladom a dopravuje náklad pri krátkych a diaľkových cestách do cieľovej stanice (do miesta určenia).

Vodič sanitného motorového vozidla vedie vozidlo záchrannej zdravotnej služby s právom prednostnej jazdy. Zabezpečuje prenášanie a prevoz ťažko pohyblivých a nepohyblivých pacientov sanitnými motorovými...

Vodič trolejbusu samostatne vedie a obsluhuje hnacie dráhové vozidlo - trolejbus, pohybujúce sa v cestnej premávke na trolejbusovej dráhe za účelom prepravy osôb v zmysle platných dopravných predpisov.

Vodič údržby na cestnej infraštruktúre obsluhuje stroje a mechanizačné zariadenia a vykonáva údržbu ciest, diaľnic a ich súčastí a označuje vozovky.

Vodič vozidla na ručný alebo nožný pohon poháňa bicykel, ručný vozík a podobné vozidlá na prepravu cestujúcich alebo tovaru.

Najstarším spôsobom dopravy je chôdza. Aj v dnešnej dobe sa ľudia presúvajú pešo z miesta na miesto, väčšinou však iba na kratšie vzdialenosti. Chôdza na dlhšie vzdialenosti formou pešej turistiky sa stala pre ľudí skôr formou aktívneho oddychu a trávenia voľného času. Ako dôležitá forma dopravy sa dodnes využíva chôdza v náročných horských terénoch, napr. na prenos nákladu na horské chaty. Doprava koňmo je taktiež dodnes využívaným spôsobom presunu ľudí a menšieho nákladu.

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že doprava je spôsob premiestňovania osôb, vecí, nákladu, ale aj zdrojov energie a pod. z miesta na miesto. V doprave sa využívajú rôzne dopravné prostriedky, ktoré tvoria mobilnú časť dopravy. Na cestách jazdia najmä automobily, motocykle, autobusy a trolejbusy, ako aj ekologickejšie prostriedky - bicykle. V rámci koľajovej dopravy sa najčastejšie využívajú vlaky, električky alebo metro. Dynamicky sa rozvíjajúca letecká doprava stále predstavuje nové typy lietadiel, nové spôsoby kontroly, vylepšenú príletovú a odletovú elektroniku, satelitnú komunikáciu a inovované navigačné technológie. Vďaka týmto inováciám môžu byť piloti navigovaní presnejšie, môžu vidieť terén, prekážky alebo lietadlá v blízkosti nielen cez deň, ale aj v noci a pri zníženej viditeľnosti. Je potrebné spomenúť aj námornú dopravu a vnútrozemskú vodnú dopravu, kde sa náklad, ale aj osoby prepravujú na lodiach rôznej veľkosti a typu.

Kombinovaná doprava spája ekonomické a ekologické výhody hromadnej prepravy nákladu po železnici alebo na vode s operatívnosťou kamiónovej dopravy po cestách. Tovar je umiestnený vo veľkokapacitných uzavretých prepravných jednotkách (napr. kontajner), a tak nie je potrebné jeho zdĺhavé prekladanie. Počiatočná a záverečná fáza trasy sa realizuje kamiónom, čo umožňuje flexibilné doručenie tovaru. Stredná fáza trasy sa realizuje na veľké vzdialenosti železnicou alebo loďou pri výraznej úspore prepravných nákladov a nízkej ekologickej záťaži.

Na prepravu nerastných surovín (napr. ropy, zemného plynu) a vody sa používa potrubná doprava. Na prepravu surovín sú využívané aj nákladné lanovky, ktorých obdoba v prevedení na osobnú prepravu sa teší veľkej obľube turistov v horskom prosterí.

Pre odvetvie dopravy má osobitý význam dopravná infraštruktúra, ako sú napr. cesty, koľajnice, voda, letiská a pod. Infraštruktúra sa nevyhnutne koncentruje v oblastiach v blízkosti ľudských sídel, a preto je nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť vplyvu hluku, prachu a exhalátom znižujúcim kvalitu života v blízkosti dopravných ťahov a uzlov.

Zdroj:

Začiatok železnice sa datuje od roku 1804, keď dal Angličan Richard Trevithick do prevádzky prvú parnú lokomotívu. V roku 1829 Angličan George Stephenson zostrojil slávnu parnú lokomotívu Rocket (Raketa), ktorá dosahovala rýchlosť okolo 50 km/h. Stephenson na rušni Rocket uplatnil princípy využívané počas celej ďalšej existencie parných lokomotív. V roku 1840 bola spojazdnená konská železnica medzi Bratislavou a Svätým Jurom s dĺžkou 15,5 km. Bola to prvá železnica v Uhorsku.

V júli 2008 Švajčiarsko otvorilo najdlhší pozemný železničný tunel na svete, ktorý má celkovú dĺžku 34,6 km a budovali ho až osem rokov. Tunel s názvom Lötschberg prevzal prvenstvo od japonského tunela Hakkoda, ktorý meria 26,5 km.

V roku 1783 začala moderná éra letectva letom v teplovzdušnom balóne, ktorý bol ľahší ako vzduch a skonštruovali ho bratia Montgolfierovci z Francúzska. Obrovské vzducholode sa ako prvé stali prostriedkami na prepravu osôb a nákladu na dlhšie vzdialenosti. Najznámejšia vzducholoď tohto typu bola vyrobená nemeckou spoločnosťou German Zeppelin. Najúspešnejší Zeppelin s názvom Graf Zeppelin v auguste roku 1929 preletel vyše milióna kilometrov, vrátane letu okolo sveta. Bratia Wrightovci, americkí priekopníci lietania, sú všeobecne uznávaní ako projektanti a stavitelia prvého motorového lietadla v roku 1903.

Veľký vývoj v oblasti letectva bol zaznamenaný počas rokov 1920 – 1930, keď americký letec Charles Lindbergh v roku 1927 uskutočnil prvý transatlantický let. Americké lietadlo typu Douglas DC-3 sa stalo prvým linkovým dopravným lietadlom, ktoré slúžilo výhradne na prepravu osôb a odštartovalo modernú éru leteckých prepravných služieb. Najväčším dopravným lietadlom pre cestujúcich je dvojposchodový gigant Airbus A380, ktoré môže previezť až 853 pasažierov.

V roku 1885 vyrobil nemecký inžinier Karl Benz trojkolesové vozidlo, prvý osobný automobil, ktorý sa verejne predával zákazníkom (pod názvom Motorwagen). Na rozdiel od iných prvých "áut" to nebol iba upravený konský koč. Benzov automobil bol od základu konštruovaný ako motorové vozidlo a mal oceľový podvozok.

V roku 1961 sovietsky kozmonaut Jurij Alexejevič Gagarin ako prvý človek vyletel do vesmíru. Americký kozmonaut Neil Armstrong bol v roku 1969 prvým človekom na Mesiaci. V roku 2004 sa stalo americké SpaceShipOne prvým súkromným lietadlom, ktoré uskutočnilo vesmírny let a otvorilo možnosti letectva mimo zemskej atmosféry.

Najdlhším ropovodom na svete je ropovod Družba, ktorý vychádza z Kujbyševa na Volge, v juhovýchodnom Rusku, kde sa zbiehajú ďalšie ropovody zo Sibíri, Uralu a Kazachstanu. Ropovod vedie západným smerom do Bieloruska, kde sa rozdvojuje na severnú vetvu (vedúcu do Poľska a Nemecka) a na južnú vetvu (vedúcu cez Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do Česka). Dopravovaná ropa tak prejde trasu dlhú vyše 5 000 km. Ropovod bol postavený v roku 1964.

Najdlhším visutým mostom na svete je japonský most Akaši – Kaikjó, ktorý má rozpätie 1991 m a bol dokončený v roku 1998. V Japonsku je aj najdlhší zavesený most Tatara Bridge, ktorý má dĺžku 890 m a bol dokončený v roku 1999.

Zdroje:

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie