X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Zdravotníctvo

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Algeziológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti sa na interdisciplinárnom princípe zaoberá komplexnou prevenciou, diagnostikou, liečbou tých bolestivých syndrómov,...
Karta zamestnania
Anestéziológ a intenzivista vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa poskytovaním anestetickej, resuscitačnej a intenzívnej starostlivosti kriticky chorým, u ktorých hrozí zlyhanie, zlyháva...
Karta zamestnania
Cievny chirurg vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, diagnostikou a chirurgickou liečbou vrodených aj získaných chorôb a poranení cievneho a lymfatického systému bez rozdielu veku a...
Karta zamestnania
Čeľustný ortopéd vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti sa zaoberá prevenciou, profylaxiou a terapiou anomálneho postavenia zubov, čeľustí a medzičeľustných vzťahov.
Karta zamestnania
Dermatovenerológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti sa zaoberá prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, určovaním prognózy, konziliárnou,...
Karta zamestnania
Detský chirurg vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, diagnostikou a chirurgickou liečbou vrodených chýb všetkých telových systémov, chirurgickou liečbou získaných...
Karta zamestnania
Detský psychiater vykonáva špecializované pracovné činnosti v oblasti prevencie, diagnostiky, diferenciálnej diagnostiky, liečby, dispenzarizácie, konziliárnej a posudkovej činnosti vrátane výskumu duševných...
Karta zamestnania
Dopravný psychológ posudzuje psychickú spôsobilosť na výkon práce, poskytuje psychologickú starostlivosť a personálne poradenstvo pri výbere zamestnancov na výkon práce. Uplatňuje poznatky a postupy psychológie v...
Karta zamestnania
Endokrinológ vykonáva špecializované pracovné činnosti v oblasti prevencie, diagnostiky, liečby, dispenzarizácie, určovania prognózy, konziliárnej, posudkovej činnosti, vrátane výskumu pri ochoreniach endokrinného...
Karta zamestnania
Epidemiológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa štúdiom výskytu, frekvencie a rozloženie chorôb a so zdravím súvisiacich stavov, ako aj ich determinantov v definovaných...
Karta zamestnania
Farmaceut bez špecializácie vykonáva odborné pracovné činnosti v oblasti hromadnej prípravy liekov, výroby a kontroly liekov v laboratóriách na ich kontrolu, správneho uchovávania...
Karta zamestnania
Farmaceut špecialista v lekárenstve vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa poskytovaním lekárenskej starostlivosti, ktorá zahŕňa zabezpečovanie a výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a...
Karta zamestnania
Farmaceut špecialista vo farmaceutickej kontrole vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa problematikou komplexného prístupu k tvorbe, sledovaniu a kontrole kvality liekov, liečiv, pomocných látok,...
Karta zamestnania
Farmaceut špecialista vo farmaceutickej technológii vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa formuláciou, výrobou a zabezpečením kvality liekov. Študuje podmienky, za ktorých sa liečivá a...
Karta zamestnania
Fyziater a balneológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti využíva prostriedky svojich odborov na prevenciu, diagnostiku, liečbu a výskum porúch zdravia a ich následkov s...
Karta zamestnania
Fyzioterapeut špecialista fyzioterapie porúch psychomotorického vývoja vykonáva špecializované fyzioterapeutické činnosti a zaoberá sa včasnou fyzioterapeutickou diagnostikou a terapiou porúch psychomotorického...
Karta zamestnania
Fyzioterapeut špecialista v športe a telovýchove vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, diagnostikou porúch pohybového systému a aplikáciou metód fyzioterapie na organizmus...
Karta zamestnania
Fyzioterapeut špecialista vo fyzioterapii funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa fyzioterapeutickou prevenciou, diagnostikou a kinezioterapiou...
Karta zamestnania
Fyzioterapeut špecialista vo fyzioterapii porúch centrálneho nervového systému vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa fyzioterapeutickou prevenciou, diagnostikou a terapiou porúch centrálneho...
Karta zamestnania
Gastroenterológ vykonáva špecializované pracovné činnosti v prevencii, diagnostike, liečbe, dispenzarizácii chorôb tráviaceho traktu, pečene, žlčového systému a pankreasu. Súčasťou zdravotnej starostlivosti je aj...
Karta zamestnania
Gastroenterologický chirurg vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa komplexnou diagnostikou a chirurgickými liečebnými postupmi pri chorobách tráviaceho traktu (chirurgia pažeráka, žalúdka,...
Karta zamestnania
Genetik vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti aplikuje poznatky z humánnej genetiky a biológie do klinickej praxe a v jej rámci sa zaoberá prevenciou a liečebnou starostlivosťou o pacientov a...
Karta zamestnania
Geriater vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti sa zaoberá dispenzarizáciou, prevenciou, diagnostikou, liečbou a rehabilitáciou seniorov, osôb vo veku nad 65 rokov, s cieľom zachovania...
Karta zamestnania
Gynekológ a pôrodník vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou a dispenzarizáciou chorôb ženských pohlavných orgánov a...
Karta zamestnania
Hematológ a transfúziológ vykonáva špecializované pracovné činnosti, ktoré pozostávajú z dvoch navzájom súvisiacich vedných disciplín: z hematológie a transfúziológie....
Karta zamestnania
Hrudníkový chirurg vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa chirurgickou liečbou ochorení hrudnej steny, pleury (pohrudnice), pľúc, trachey a bronchov (priedušnice a priedušiek), mediastína...
Karta zamestnania
Hygienik lekár vykonáva špecializované lekárske činnosti a zameriava sa na telesné, duševné a environmentálne aspekty zdravia populácie, na ochranu a zlepšovanie zdravia ľudí prostredníctvom výskumu...
Karta zamestnania
Chirurg vykonáva špecializované pracovné činnosti v prevencii, diagnostike, v diferenciálnej diagnostike a chirurgickej liečbe v ambulantnej, jednodňovej chirurgii a na lôžkových chirurgických pracoviskách.
Karta zamestnania
Imunoalergológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a využíva poznatky všeobecnej imunológie a alergológie v liečebnej a preventívnej starostlivosti. Zaoberá sa objasňovaním etiopatogenézy...
Karta zamestnania
Infektológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, prognózou, konziliárnou a posudkovou činnosťou pri infekčných chorobách.
Karta zamestnania
Internista vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti sa zaoberá prevenciou, vyhľadávaním, diagnostikou, liečbou, rehabilitáciou, dispenzarizáciou, posudkovou činnosťou a...
Karta zamestnania
Kardiochirurg vykonáva špecializované pracovné činnosti a zabezpečuje preventívnu, diagnostickú a vysoko špecializovanú chirurgickú liečbu vrodených a získaných chorôb srdca a veľkých ciev.
Karta zamestnania
Kardiológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, posudzovaním a výskumom chorôb srdcovo-cievneho systému.
Karta zamestnania
Klinický logopéd vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci komplexnej zdravotnej starostlivosti sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, terapiou a posudkovou činnosťou narušenej komunikačnej schopnosti a porúch...
Karta zamestnania
Klinický onkológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, diagnostikou a diferenciálnou diagnostikou zhubných nádorov (solídnych nádorov, leukémií a lymfómov), ich...
Karta zamestnania
Klinický psychológ vykonáva špecializované pracovné činnosti vrátane konzultačnej, výskumnej, vzdelávacej alebo výchovnej činnosti v zdravotníctve. Zameriava sa na psychologickú prevenciu, diagnostiku, terapiu,...
Karta zamestnania
Laboratórny diagnostik bez špecializácie vykonáva odborné pracovné činnosti a zaoberá sa zavádzaním, realizáciou, kontrolou a validáciou procesov poskytovania zdravotnej starostlivosti v klinickom laboratóriu...
Karta zamestnania
Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v hematológii a transfúziológii vykonáva špecializované pracovné činnosti, zaoberá sa epidemiológiou, laboratórnou diagnostikou a...
Karta zamestnania
Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej biochémii vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa biochemickými analýzami telesných tekutín, buniek,...
Karta zamestnania
Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej genetike vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa laboratórnymi analýzami na bunkovej, biochemickej a DNA úrovni za...
Karta zamestnania
Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej imunológii a alergológii vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa analýzou biologického materiálu človeka...
Karta zamestnania
Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej mikrobiológii vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa laboratórnou diagnostikou ochorení mikrobiálnej...
Karta zamestnania
Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v patológii a súdnom lekárstve vykonáva špecializované pracovné činnosti, zaoberá sa aplikáciou, interpretáciou a...
Karta zamestnania
Lekár bez špecializácie samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti a realizuje liečebno-preventívnu starostlivosť na odborných pracoviskách, ktorá zodpovedá rozsahu a obsahu získaného vzdelania.
Karta zamestnania
Lekár klinickej biochémie vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa biochemickými analýzami telesných tekutín, buniek, tkanív a interpretáciou získaných výsledkov v...
Karta zamestnania
Lekár klinickej farmakológie vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa aplikáciou poznatkov experimentálnej farmakológie v klinických odboroch s cieľom študovať a objektívnymi metódami...
Karta zamestnania
Lekár klinickej mikrobiológie vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa etiopatogenézou a laboratórnou diagnostikou chorôb mikrobiálnej etiológie, ako aj monitorovaním priebehu a terapie...
Karta zamestnania
Lekár pracovného lekárstva vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa vplyvmi práce a pracovných podmienok na zdravotný stav pracovníkov. Zameriava sa na prevenciu, diagnostiku, liečbu a posudzovanie...
Karta zamestnania
Lekár tropickej medicíny vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti sa zaoberá prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, posudkovou činnosťou,...
Karta zamestnania
Lekár urgentnej medicíny vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa poskytovaním neodkladnej - urgentnej zdravotnej starostlivosti osobám pri náhlej zmene zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje...
Karta zamestnania
Liečebný pedagóg vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa poskytovaním liečebnopedagogickej prevencie, diagnostiky, liečebnej výchovy, poradenstva pre deti, dospelých a seniorov.
Karta zamestnania
Logopéd bez špecializácie vykonáva odborné činnosti súvisiace s diagnostikovaním, analýzou a terapiou narušenej komunikačnej schopnosti u detí a dospelých. V rámci komplexnej starostlivosti poskytuje...
Karta zamestnania
Maxilofaciálny chirurg zubný lekár vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti sa zaoberá chorobami a úrazovou chirurgiou ústnej, čeľustnej a tvárovej oblasti s...
Karta zamestnania
Nefrológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, prognózou, konziliárnou a posudkovou činnosťou a výskumom pri chorobách...
Karta zamestnania
Neurochirurg vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa komplexnou diagnostikou a chirurgickým liečením ochorení nervovej sústavy vrátane podporných štruktúr (lebka, chrbtica), ako aj...
Karta zamestnania
Neurológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, diagnostikou, liečbou a výskumom ochorení nervového systému (s výnimkou tých, ktoré v dôsledku prevažujúcich...
Karta zamestnania
Oftalmológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, diagnostikou, liečbou, rehabilitáciou, posudzovaním a výskumom chorôb oka a jeho prídavných orgánov ako aj celkovými...
Karta zamestnania
Ortopéd vykonáva špecializované pracovné činnosti v prevencii, diagnostike, liečbe, posudzovaní a výskume ochorení a úrazov pohybového ústrojenstva vo všetkých vekových kategóriách.
Karta zamestnania
Otorinolaryngológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, diagnostikou, liečbou, rehabilitáciou a posudkovou činnosťou chorôb ucha, dýchacích orgánov, hltana, zmyslových orgánov...
Karta zamestnania
Patológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa etiopatogenetickou a morfologicko-funkčnou diagnostikou chorôb počas života človeka a smrti, a to zhodnotením výsledkov laboratórneho vyšetrenia...
Karta zamestnania
Pediater intenzívnej medicíny vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa poskytovaním resuscitačnej a intenzívnej starostlivosti o kriticky choré detí, u ktorých hrozí zlyhanie, zlyháva...
Karta zamestnania
Pediater urgentnej medicíny vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa, poskytovaním neodkladnej - urgentnej zdravotnej starostlivosti deťom a dorastu, t. j. od narodenia do dovŕšenia 18 rokov a 364 dní života, pri...
Karta zamestnania
Pediatrický anestéziológ vykonáva špecializované lekárske činnosti a v rámci liečebno-preventívnej starostlivosti poskytuje anestéziologickú starostlivosť deťom od narodenia do veku 18 rokov a zabezpečuje...
Karta zamestnania
Pediatrický endokrinológ vykonáva špecializované pracovné činnosti, zaoberá sa diagnostikou, diferenciálnou diagnostikou, liečbou, prevenciou, posudkovou činnosťou a výskumom ochorení žliaz s vnútornou...
Karta zamestnania
Pediatrický gastroenterológ vykonáva špecializované pracovné činnosti, zaoberá sa prevenciou, diagnostikou, diferenciálnou diagnostikou, liečbou, posudkovou činnosťou a výskumom fyziologických a patologických stavov...
Karta zamestnania
Pediatrický gynekológ vykonáva špecializované pracovné činnosti v oblasti prevencie, diagnostiky, diferenciálnej diagnostiky, liečby, dispenzarizácie, konziliárnej a posudkovej činnosti vrátane výskumu...
Karta zamestnania
Pediatrický hematológ a onkológ vykonáva špecializované pracovné činnosti, zaoberá sa diagnostikou, diferenciálnou diagnostikou, liečbou, prevenciou, posudkovou činnosťou a výskumom chorôb krvotvorby a...
Karta zamestnania
Pediatrický kardiológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti sa zaoberá diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou a posudzovaním chorôb srdcovo-cievneho systému rastúceho...
Karta zamestnania
Pediatrický nefrológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa diagnostikou, diferenciálnou diagnostikou, liečbou, prevenciou, posudkovou činnosťou a výskumom ochorení obličiek a močových ciest u...
Karta zamestnania
Pediatrický neurológ vykonáva špecializované pracovné činnosti, zaoberá sa vývojom centrálneho a periférneho nervového systému a svalov a prevenciou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, posudkovou...
Karta zamestnania
Pediatrický oftalmológ vykonáva špecializované pracovné činnosti, zaoberá sa prevenciou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, posudkovou činnosťou a výskumom ochorení kompletného zrakového aparátu u...
Karta zamestnania
Pediatrický ortopéd sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou, vzdelávaním, posudzovaním a výskumom ochorení a úrazov pohybového ústrojenstva v detskom a adolescentnom veku.
Karta zamestnania
Plastický chirurg vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa rekonštrukciou defektov kože a podkožia po úrazoch, chirurgických výkonoch, popáleninách. Zaoberá sa aj korekciou vrodených...
Karta zamestnania
Pneumoftizeológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa komplexnou problematikou tuberkulózy, netuberkulóznych chorôb dýchacieho ústrojenstva a funkčne súvisiacich orgánov hrudníka.
Karta zamestnania
Poradenský psychológ vykonáva špecializované pracovné činnosti, vrátane konzultačnej, výskumnej, vzdelávacej alebo výchovnej činnosti v zdravotníctve. Vykonáva odborné činnosti týkajúce sa...
Karta zamestnania
Posudkový lekár vykonáva špecializované pracovné činnosti a na základe komplexného poznania zdravotného stavu a poznatkov o pracovných schopnostiach a možnostiach, skúma a hodnotí schopnosť zdravej a chorej osoby...
Karta zamestnania
Posudkový lekár obce posudzuje zdravotný stav na účel odkázanosti občanov na sociálnu službu v kompetencii obce.
Karta zamestnania
Posudkový lekár samosprávneho kraja posudzuje zdravotný stav na účel odkázanosti občanov na sociálnu službu.
Karta zamestnania
Pracovný psychológ vykonáva špecializované pracovné činnosti, vrátane konzultačnej, výskumnej, vzdelávacej alebo výchovnej činnosti v zdravotníctve. Zameriava sa na psychologickú prevenciu, diagnostiku, terapiu,...
Karta zamestnania
Psychiater vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, prognózou, konziliárnou a posudkovou činnosťou a výskumom duševných...
Karta zamestnania
Psychológ bez špecializácie vykonáva odborné pracovné činnosti v psychologickej prevencii, diagnostike, terapii a poradenstve súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a vystavuje odborné posudky.
Karta zamestnania
Psychológ hasičského a záchranného zboru vykonáva špecializované odborné činnosti v psychologickej prevencii, diagnostike, terapii, poradenstve a vystavuje odborné posudky v psychologickej činnosti a starostlivosti v hasičskej a...
Karta zamestnania
Psychológ Policajného zboru vykonáva špecializované odborné činnosti v psychologickej prevencii, diagnostike, terapii, poradenstve a vystavuje odborné posudky (ako súčasť komplexnej psychologickej starostlivosti v rezorte Ministerstva...
Karta zamestnania
Psychológ zboru justičnej a väzenskej stráže vykonáva špecializované odborné činnosti v psychologickej prevencii, diagnostike, terapii, poradenstve a vystavuje odborné posudky v penitenciárnej starostlivosti a v komplexnej...
Karta zamestnania
Psychoterapeut vykonáva špecifické psychoterapeutické postupy a špecializované pracovné činnosti v psychoterapii aplikovaním rôznych foriem individuálnej, skupinovej a komunitnej terapie, psychologickej intervencie a...
Karta zamestnania
Rádiológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a v liečebno-preventívnej starostlivosti sa zaoberá vyšetrovaním chorobných stavov pomocou zobrazenia röntgenovými lúčmi alebo iným...
Karta zamestnania
Reumatológ vykonáva špecializované pracovné činnosti v oblasti prevencie, diagnostiky, liečby, dispenzarizácie, posudzovania, poradenstva a výskumu reumatických chorôb. Zaoberá sa chorobami spojiva, kostí, kĺbov,...
Karta zamestnania
Revízny lekár vykonáva špecializované pracovné činnosti a zabezpečuje revíznu činnosť v oblasti všeobecnej ambulantnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti, ústavnej zdravotnej starostlivosti, spoločných...
Karta zamestnania
Revízny stomatológ sa zaoberá kontrolou a revíziou výkazov o poskytnutej zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s jej poskytovaním (interné revízie), alebo kontrolou a revíziou zdravotnej...
Karta zamestnania
Riadiaci zdravotnícky pracovník - laboratórny diagnostik vykonáva špecializované manažérske činnosti - riadi, koordinuje a kontroluje prácu laboratórnych diagnostikov a zabezpečuje spoluprácu laboratória s...
Karta zamestnania
Riadiaci zdravotnícky pracovník - lekár organizuje a riadi činnosť ostatných podriadených lekárov špecialistov a sekundárnych lekárov (t.j. lekárov bez špecializácie) a samostatne vykonáva...
Karta zamestnania
Riadiaci zdravotnícky pracovník - psychológ vykonáva špecializované manažérske činnosti v zdravotníckom zariadení a zameriava sa na formulovanie a koordinovanie priorít štátnej zdravotnej politiky a uplatňovanie...
Karta zamestnania
Riadiaci zdravotnícky pracovník - sestra vykonáva špecializované manažérske činnosti, organizuje, plánuje, koordinuje a kontroluje ošetrovateľskú starostlivosť v rámci oddelenia alebo zdravotníckeho...
Karta zamestnania
Riadiaci zdravotnícky pracovník – verejný zdravotník (hygienik) vykonáva špecializované manažérske činnosti vo verejnom zdravotníctve a zameriava sa na formulovanie a koordinovanie priorít štátnej zdravotnej...
Karta zamestnania
Riadiaci zdravotnícky pracovník - zdravotnícky laborant vykonáva špecializované manažérske činnosti, riadi, koordinuje a kontroluje prácu zdravotníckych laborantov a zabezpečuje spoluprácu laboratória s...
Karta zamestnania
Sestra špecialistka v revíznom ošetrovateľstve vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa dohľadom nad poskytovanou zdravotnou starostlivosťou - ústavnou, ambulantnou, domácou ošetrovateľskou...
Karta zamestnania
Súdny lekár vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa zisťovaním a posudzovaním účinkov násilia na ľudský organizmus u živých i zomretých osôb, zisťovaním príčin...
Karta zamestnania
Školský psychológ vykonáva odborné činnosti zamerané na psychologickú prevenciu, diagnostiku, liečebno-výchovnú, psychoterapeutickú, individuálne orientovanú starostlivosť o deti a mládež. Vystavuje...
Karta zamestnania
Traumatológ vykonáva špecializované pracovné činnosti v prevencii, diagnostike, liečbe, posudzovaní a výskume úrazov a poúrazových stavov, ktoré zahŕňajú hlavne komplexné diagnostické a...
Karta zamestnania
Urológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou a výskumom chirurgických ochorení, vrodených malformácií a úrazov obličiek a...
Karta zamestnania
Verejný zdravotník špecialista v epidemiológii vykonáva špecializované pracovné činnosti na úseku infekčných a hromadne sa vyskytujúcich ochorení, pri riešení a plnení programov...
Karta zamestnania
Verejný zdravotník špecialista v hygiene detí a mládeže vykonáva špecializované pracovné činnosti, ktoré sú zamerané na rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie prostredníctvom...
Karta zamestnania
Verejný zdravotník špecialista v hygiene životného prostredia a zdravia sa zaoberá vplyvom komplexu vlastností životného prostredia a spôsobu života na zdravie populácie i jednotlivca. Získané informácie...
Karta zamestnania
Verejný zdravotník špecialista v oblasti zdravia pri práci vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa podporou a uchovaním čo najvyššieho stupňa fyzickej, mentálnej a sociálnej pohody...
Karta zamestnania
Verejný zdravotník špecialista v ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa sledovaním a usmerňovaním radiačnej záťaže obyvateľov prírodnou...
Karta zamestnania
Verejný zdravotník špecialista vo výchove k zdraviu vykonáva špecializované pacovné činnosti a zaoberá sa výchovou k zdraviu formou rozširovania a formovania vedomostí, postojov a návykov obyvateľov...
Karta zamestnania
Vojenský psychológ vykonáva špecializované odborné činnosti v psychologickej prevencii, diagnostike, terapii, poradenstve a vystavuje odborné posudky pre rezort ministerstva obrany v zmysle platných noriem a smerníc.
Karta zamestnania
Všeobecný lekár pre deti a dorast - Pediater vykonáva špecializované pracovné činnosti v prevencii, diagnostike, liečbe, dispenzarizácii, určovaní prognózy, konziliárnej, posudkovej činnosti a výskume v...
Karta zamestnania
Všeobecný lekár pre dospelých vykonáva špecializované pracovné činnosti a poskytuje všeobecnú zdravotnú starostlivosť dospelým jedincom.
Karta zamestnania

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Ambulantná sestra vykonáva odborné pracovné činnosti spojené s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania, ako aj pri riadení a poskytovaní...
Karta zamestnania
Dentálny hygienik vykonáva odborné pracovné činnosti v preventívnej, liečebnej a edukačnej starostlivosti o osoby všetkých populačných skupín v oblasti orálneho zdravia. Na základe stomato-dentálno-hygienickej...
Karta zamestnania
Fyzioterapeut bez špecializácie vykonáva odborné pracovné činnosti vo fyzioterapii zamerané najmä na funkčnú diagnostikou lokomočného systému, stavbu fyzioterapeutických programov a aplikáciu...
Karta zamestnania
Fyzioterapeut špecialista psychosomatických a civilizačných ochorení vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa fyzioterapeutickou prevenciou, diagnostikou a terapiou pri kardiovaskulárnych, onkologických...
Karta zamestnania
Fyzioterapeut špecialista respiračných ochorení vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa fyzioterapeutickou prevenciou, diagnostikou a terapiou ochorení dýchacieho systému a funkčne súvisiacich...
Karta zamestnania
Fyzioterapeut špecialista v ergonomike a rehabilitačnom inžinierstve vykonáva špecializované fyzioterapeutické činnosti a zaoberá sa využitím fyzioterapie v ergonomike - v optimalizovaní vzťahov medzi človekom a ďalšími...
Karta zamestnania
Fyzioterapeut špecialista v ergoterapii vykonáva špecializované ergoterapeutické činnosti zamerané na prevenciu, základnú ergodiagnostiku a liečbu zamestnávaním pri sekundárnych zmenách súvisiacich so...
Karta zamestnania
Pôrodná ambulantná asistentka samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v pôrodnej asistencii v ambulancii odborného lekára vrátane ošetrovateľskej starostlivosti o ženu, ktoré zodpovedajú rozsahu a...
Karta zamestnania
Pôrodná asistentka špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti spojené s organizáciou práce na operačnej...
Karta zamestnania
Pôrodná asistentka špecialistka v intenzívnej starostlivosti v gynekológii a pôrodníctve samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti spojené s poskytovaním špecializovanej ošetrovateľskej...
Karta zamestnania
Pôrodná asistentka špecialistka v pôrodnej asistencii a starostlivosti o ženu v rodine a komunite samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti spojené s poskytovaním starostlivosti žene v rodine a komunite pri...
Karta zamestnania
Riadiaci zdravotnícky pracovník – asistent výživy vykonáva špecializované manažérske činnosti v oblasti fyziologickej a liečebnej výživy, riadi, koordinuje a kontroluje tvorbu optimálnych technologických postupov pri...
Karta zamestnania
Riadiaci zdravotnícky pracovník - fyzioterapeut riadi výkon odborných pracovných činností vo fyzioterapii, v preventívnej, diagnostickej, terapeutickej, poradenskej, výchovnej, vzdelávacej a výskumnej oblasti a aplikuje...
Karta zamestnania
Riadiaci zdravotnícky pracovník – zdravotnícky záchranár vykonáva špecializované manažérske činnosti, riadi, koordinuje a kontroluje poskytovanie neodkladnej pomoci pri stavoch ohrozujúcich život a neodkladnej...
Karta zamestnania
Sestra na lôžkovom oddelení, špecialistka vo vnútornom lekárstve, špecialistka v odboroch chirurgie poskytuje samostatnú odbornú ošetrovateľskú starostlivosť pacientom na lôžkovom oddelení a zaoberá sa...
Karta zamestnania
Sestra špecialistka v anestéziológii a intenzívnej medicíne poskytuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť zameranú na intenzívne sledovanie a monitorovanie fyziologických funkcií a prejavov kriticky...
Karta zamestnania
Sestra špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále vykonáva špecializované pracovné činnosti na operačných sálach a inštrumentuje pri chirurgických riešeniach ochorení v jednotlivých...
Karta zamestnania
Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých vykonáva špecializované pracovné činnosti v rámci komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých pacientov pri náhlych stavoch a...
Karta zamestnania
Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii vykonáva špecializované pracovné činnosti v rámci komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o kriticky choré deti.
Karta zamestnania
Sestra špecialistka v intenzívnom neonatologickom ošetrovateľstve vykonáva špecializované pracovné činnosti v rámci komplexnej ošetrovateľskú starostlivosti o novorodenca na neonatologických jednotkách...
Karta zamestnania
Sestra špecialistka v komunitnom ošetrovateľstve vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti poskytuje špecifickú ošetrovateľskú starostlivosť ľuďom v...
Karta zamestnania
Sestra špecialistka v onkologickom ošetrovateľstve vykonáva špecializované pracovné činnosti v rámci komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s onkologickým ochorením v jednotlivých vekových...
Karta zamestnania
Sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dialyzovaných pacientov vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť...
Karta zamestnania
Sestra špecialistka v pediatrickom ošetrovateľstve vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o deti a dorast sa zameriava na oblasť prevencie, diagnostiky, terapie a edukácie.
Karta zamestnania
Sestra špecialistka v psychiatrickom ošetrovateľstve poskytuje samostatnú odbornú ošetrovateľskú starostlivosť osobám so zameraním na ich duševné zdravie a pacientom trpiacim duševnými poruchami.
Karta zamestnania
Technik pre zdravotnícke pomôcky samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti pri distribúcii, kontrole a výdaji doplnkového sortimentu a zdravotníckych pomôcok v zdravotníckych zariadeniach, ktoré...
Karta zamestnania
Verejný zdravotník bez špecializácie vykonáva odborné pracovné činnosti pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vrátane štátneho zdravotného dozoru, vzdelávacej a výskumnej oblasti,...
Karta zamestnania
Zdravotnícky záchranár bez špecializácie poskytuje neodkladnú zdravotnú pomoc pri stavoch ohrozujúcich život a samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti neodkladnej zdravotnej starostlivosti, v ambulanciách...
Karta zamestnania
Zdravotnícky záchranár operačného strediska záchrannej zdravotnej služby riadi práce v zdravotníckom operačnom stredisku, riadi a koordinuje mobilné prostriedky pozemnej a vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby,...
Karta zamestnania

Vyššie odborné vzdelanie

Optometrista vykonáva špecializované činnosti v oblasti očnej optiky a optometrie v očnej optike, ako napr. posudzovanie a návrh okuliarov pri myopii, hypermetropii, astigmatizme, presbiopii a afakii po predchádzajúcom objektívnom zistení...
Karta zamestnania
Rádiologický technik samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v rádiológii, radiačnej onkológii a nukleárnej medicíne, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.
Karta zamestnania
Riadiaci zdravotnícky pracovník – rádiologický technik vykonáva špecializované manažérske činnosti, organizuje, plánuje, koordinuje a kontroluje činnosti rádiologických technikov v rádiológii,...
Karta zamestnania

Úplné stredné odborné vzdelanie

Asistent výživy bez špecializácie vykonáva odborné pracovné činnosti v oblasti fyziologickej a liečebnej výživy, aplikuje optimálne technologické postupy pri spracovaní potravín a navrhuje vhodný spôsob...
Karta zamestnania
Asistent výživy špecialista v liečebnej výžive samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti v oblasti liečebnej výživy a zaoberá sa požiadavkami fyziologickej výživy u zdravého človeka v priebehu...
Karta zamestnania
Farmaceutický laborant bez špecializácie vykonáva zložitejšie analytické laboratórne práce vo výrobách farmaceutických substancií a farmaceutických výrobách jednotlivých liekových...
Karta zamestnania
Farmaceutický laborant pre zdravotnícke pomôcky vykonáva špecializované lekárenské práce a zaoberá sa zabezpečovaním, uchovávaním, distribúciou a výdajom zdravotníckych pomôcok.
Karta zamestnania
Farmaceutický laborant v lekárenstve vykonáva špecializované lekárenské a laboratórne práce. Jeho hlavnou úlohou je poskytovanie lekárenskej starostlivosti: pripravuje rôzne liekové formy podľa pokynov...
Karta zamestnania
Farmaceutický laborant v metódach farmaceutického skúšania vykonáva špecializované lekárenské a laboratórne práce a zaoberá sa vykonávaním analýz pri farmaceutickom...
Karta zamestnania
Farmaceutický laborant v technológii prípravy liekov zabezpečuje a plní úlohy v rámci schválených projektov - nových výrobkov, liekov od formulačných expertov, špecialistov a vedúceho laboratória vo...
Karta zamestnania
Farmaceutický laborant vo vyšetrovacích metódach v toxikológii a farmakológii vykonáva špecializované lekárenské a laboratórne práce, ktoré zahŕňajú vybrané laboratórne...
Karta zamestnania
Masér v zdravotníctve vykonáva klasickú masáž, reflexnú masáž, manuálnu lymfodrenáž za liečebným účelom a procedúry foto-, hydro-, termo- a balneoterapie na základe ordinácie lekára....
Karta zamestnania
Očný optik zhotovuje a upravuje všetky druhy okuliarov, okluzorov a iných korekčných a liečebných pomôcok podľa lekárskeho predpisu s využitím špeciálnych prístrojov, meracích prístrojov a pomôcok...
Karta zamestnania
Ortopedický technik zhotovuje a opravuje protetické a ortopedické prístroje a pomôcky podľa individuálnych chýb a deformít ľudského tela. Na základe predpisu lekára a overených výrobných postupov...
Karta zamestnania
Zdravotnícky asistent bez špecializácie vykonáva odborné pracovné činnosti pri zabezpečovaní výkonov ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri...
Karta zamestnania
Zdravotnícky asistent so špecializáciou vykonáva samostatnú odbornú prácu pri zabezpečovaní plánovaných výkonov ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach...
Karta zamestnania
Zdravotnícky laborant bez špecializácie vykonáva odborné pracovné činnosti v laboratórnych vyšetrovacích metódach, spracováva bioptický (organický) a nekroptický (pitvou získaný)...
Karta zamestnania
Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v histopatológii vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci diagnostického postupu rôznymi technikami spracováva a vyšetruje tkanivá za...
Karta zamestnania
Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v chemickej a fyzikálnej analýze v hygiene sa prostredníctvom laboratórnych vyšetrovacích metód zaoberá fyzikálnymi a chemickými analýzami v...
Karta zamestnania
Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v klinickej cytológii vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci diagnostického postupu vykonáva včasnú identifikáciu abnormálnych...
Karta zamestnania
Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v mikrobiológii a biológii životného prostredia sa zaoberá laboratórnymi vyšetrovacími metódami a skúma mikroorganizmy a toxicitu v jednotlivých...
Karta zamestnania
Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením vykonáva špecializované pracovné činnosti a cielené merania ionizujúceho žiarenia na pracoviskách so zdrojmi...
Karta zamestnania
Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v toxikológii a farmakológii sa zaoberá laboratórnymi vyšetrovacími metódami, ktoré zahŕňajú vybrané laboratórne vyšetrovacie...
Karta zamestnania

Stredné odborné vzdelanie

Sanitár vykonáva odborné pracovné činnosti sanitárske, ako napr.: starostlivosť o zdravotnícke pomôcky a materiál, starostlivosť o prostredie pacienta, zvlášť udržiavanie hygieny a čistoty. Obsluhuje prístroje a...
Karta zamestnania
Vodný záchranár, plavčík dohliada na bezpečnosť prevádzky plavární a kúpalísk.
Karta zamestnania
Stále viac ľudí si uvedomuje, že zdravie je to najcennejšie, čo sa nedá ničím vyvážiť. Človeka po celý život ohrozujú rôzne škodlivé vplyvy a hodnotu zdravia si uvedomí zväčša až vo chvíli, keď sa objavia zdravotné problémy alebo ťažkosti. Práve vtedy najčastejšie prehodnocujeme náš životný štýl, pod ktorý spadá stravovanie, pohybové aktivity a oddych. Zdravotný stav obyvateľstva je jedným z najdôležitejších predpokladov rozvoja a prosperity každej spoločnosti.

Orgánmi verejného zdravotníctva SRMinisterstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR, regionálne úrady verejného zdravotníctva, Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Slovenská informačná služba, ktoré pri plnení svojich úloh postupujú v úzkej súčinnosti s Ministerstvom zdravotníctva SR. Do kompetencií Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky patrí:

  • zdravotná starostlivosť,
  • ochrana zdravia obyvateľstva,
  • zdravotnícke školy,
  • ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov,
  • prírodné liečebné kúpele, prírodné liečivé zdroje a prírodné zdroje minerálnych vôd.
Systém poskytovania zdravotnej starostlivosti je v Slovenskej republike založený na povinnom solidárnom zdravotnom poistení, čo znamená, že občania platia poistné na zdravotné poistenie bez ohľadu na to, či sú v tom čase na zdravotnú starostlivosť odkázaní alebo nie. Štát platí poistné na zdravotné poistenie za určené skupiny občanov, napr. za nezaopatrené deti, uchádzačov o zamestnanie, osoby poberajúce rodičovský príspevok a pod. Zároveň existuje aj možnosť voliteľného individuálneho pripoistenia alebo individuálnej úhrady za nadštandardné zdravotné služby.

Zdravotná starostlivosť sa delí na viacero typov. Neodkladná zdravotná starostlivosť je poskytovaná pri náhlej zmene zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje niektorú zo základných životných funkcií. Táto forma starostlivosti sa spája najmä s činnosťou Integrovaného záchranného systému (známe číslo tiesňového volania 112), ktorého súčasťou je aj záchranná zdravotná služba zasahujúca v situáciách priamo ohrozujúcich život alebo zdravie jednotlivca. Ambulantná zdravotná starostlivosť sa poskytuje v prípade, ak zdravotný stav nevyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín. Lôžková zdravotná starostlivosť je zameraná na pacientov, ktorých stav si vyžaduje hospitalizáciu (teda pobyt v zariadení nemocničného typu). Špecializovaná zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť, ktorá je poskytovaná v špecializačných odboroch (napr. pediatria, stomatológia, psychiatria, gynekológia a pod.). Do poskytovania jednotlivých typov zdravotnej starostlivosti sa zapája široké spektrum špeciálne vyškolených odborníkov.

V jednotlivých typoch zdravotnej starostlivosti nachádzajú uplatnenie absolventi stredných odborných škôl (napr. pomocný zdravotný personál, sanitári, zdravotné sestry, záchranári a pod.) a absolventi vysokých škôl (napr. lekári s rôznou špecializáciou, farmaceuti, laboranti a pod.). Pre oblasť zdravotníctva je typický systematický prístup k ďalšiemu vzdelávaniu a zabezpečovaniu neustáleho odborného rastu zamestnancov (napr. špecializačné štúdiá, atestácie a pod.).

Zdroje:
  • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov.

  • www.zzp-sr.sk

Svetová zdravotnícka organizácia definuje zdravie ako „stav kompletnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody a nielen ako stav neprítomnosti choroby a slabosti”. Podľa tejto definície je 70 – 95 % populácie nezdravej. Zdravie je optimálny funkčný stav živého systému v totalite jeho aktívnych a reaktívnych životných prejavov. Zdravie teda nie je trvalý a nepremenný stav. Ide o dynamický proces, ktorý vychádza zo sústavného vzájomného pôsobenia organizmu na prostredie a naopak, vedie k maximálnemu rozvoju daných možností organizmu a prostredia, je to schopnosť vyvážiť zmeny vonkajšieho prostredia. Zmierňuje stupnicu nárokov na prostredie. Pod nárokmi prostredia sa rozumejú extrémne, teplotné, tlakové a iné výkyvy vonkajšieho prostredia a zdravie je schopnosť organizmu adaptovať sa na toto vonkajšie prostredie.

Medicína (slovensky lekárstvo) je neoddeliteľnou súčasťou zdravotníctva. Humánna medicína sa zaoberá chorobami – ich rozpoznávaním (diagnostika), príčinami (etiológia), prevenciou (profylaxia), liečením (terapia) a ich prejavmi (patológia), ale aj zdravým funkčným stavom človeka. Dejiny medicíny začínajú na empirickom základe už v praveku. Prvé liečivé prostriedky boli voda, teplo, svetlo a liečivé rastliny.

Hippokrates alebo Hippokratés (z Kósu alebo z Kóu) (460 pred Kr. - 380 pred Kr.), antický Grék, bol považovaný za jedného z najvýznamnejších lekárov všetkých čias, ktorý položil základy niekoľkých odborov medicíny. Bol najvýznamnejším predstaviteľom tzv. Kósskej školy. Je mu prisudzovaná zbierka lekárskych textov Corpus hippocraticum, v ktorých odmietol povery a primitívnu liečiteľskú mágiu a položil základy medicíny ako vedeckého oboru. Corpus hippocraticum priniesol okrem iného ideu lekárskeho tajomstva, ako je známa dnes. Bola súčasťou tzv. Hippokratovej prísahy. Iné Hippokratove texty obsahujú autorovo vtedajšie klasické poňatie choroby ako nerovnováhy štyroch základných telesných štiav: čiernej žlče, žltej žlče, krvi a lymfy (túto teóriu neskôr prevzal a rozvinul Galenos).

Bylinkárstvo je jednou z liečebných techník ľudového liečiteľstva (alternatívnej medicíny) založenej na liečebnom účinku rastlín. Znalec, zberateľ liečivých bylín sa nazýval bylinkár alebo zelinkár. Dejiny bylinkárstva siahajú až do praveku. Vtedajší ľudia živili aj rastlinami, ktoré neskôr začali využívať aj na liečenie. V neskorších dobách sa tento druh medicíny značne rozvinul. Slovania využívali na liečenie z rastlín najmä cesnak a cibuľu. Liečenie sa často spájalo s náboženskými obradmi. Najväčšie znalosti v oblasti bylinkárstva mali najmä pastieri.

Zdroje:
15. 3. 2017
Vyplýva to z návrhu Ministerstva zdravotníctva SR pre vládu.
11. 2. 2017
Ukázal to siedmy ročník súťaže Zdravá firma roka, ktorej výsledky vyhlásili v piatok večer v Bratislave.
8. 2. 2017
Na dnešné rokovanie vlády predložil vyhodnotenie plnenia národného transplantačného programu.
3. 2. 2017
Cieľom je priniesť objektívne údaje aktuálneho stavu a takisto pohľad na vývojové trendy v oblasti zdravotníckeho personálu.
1. 2. 2017
Lekári si ich nemusia povinne stanoviť, bude to dobrovoľné.
30. 11. 2016
Portál ISTP.sk vám prináša zoznam voľných pracovných miest pre zdravotné sestry, lekárov, farmaceutov a opatrovateľky.
22. 11. 2016
VÚSCH zorganizoval pre všeobecných lekárov, internistov a kardiológov tretí ročník Východoslovenského kardiologického dňa.
18. 11. 2016
Chorobnosť tak oproti predchádzajúcemu týždňu klesla o 4,4 percenta.
18. 11. 2016
Podľa hygienikov všetko smeruje k tomu, že za ochorením bola viróza.
14. 11. 2016
Poukazuje na to Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov.
11. 11. 2016
V nemocnici novej generácie nájde prácu približne 1200 ľudí.
8. 11. 2016
Tvrdí to Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
25. 10. 2016
Chcete pracovať ako lekár, farmaceut alebo zdravotný asistent? Pozrite si voľné pracovné miesta z pracovnej oblasti zdravotníctvo.
22. 10. 2016
Uvádza sa to v tézach, ktoré na dnešnej programovej konferencii Smeru-SD predstavil podpredseda strany Marek Maďarič.
22. 10. 2016
Pri príležitosti 17. Lekárnického kongresu, ktorý sa konal dnes v Žiline, to povedal predseda predstavenstva Unipharma.
21. 10. 2016
Snahou manažmentu nemocnice je budovať nemocnicu rodinného typu.
18. 10. 2016
Štúdium medicíny môže byť pre vysokoškolákov zaujímavejšie.
7. 10. 2016
Efektívnejšie plánuje hospodáriť aj pri fungovaní nemocníc, záchrannej služby či rádiodiagnostických a laboratórnych vyšetreniach.
7. 9. 2016
Šíreniu nákazy medzi škôlkarmi môžu zabrániť ranné kontroly pred vstupom dieťaťa do kolektívu a vykonávať ich má pedagóg.
2. 9. 2016
Upozorňuje na to Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.
22. 8. 2016
V dôsledku pobytu v nesprávne klimatizovaných priestoroch sa najčastejšie stretávame s infekciami dýchacích ciest.
16. 8. 2016
Tento prístroj má medikov zoznámiť s novými možnosťami v oblasti regeneratívnej medicíny.
11. 8. 2016
Poukázali dnes na to predstavitelia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.
9. 8. 2016
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach skontroloval takmer 3000 subjektov, časť z nich si zákonnú povinnosť nesplnila.
3. 8. 2016
Pôjde o dve zdravotné sestry z oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny, jednu inštrumentárku a jedného perfuziológa.
1. 8. 2016
Základným problémom má byť, že zo slovenských lekárskych fakúlt nevychádza dosť absolventov.
22. 7. 2016
S takýmto konštatovaním dnes prišli predstavitelia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.
20. 7. 2016
Po ukončení štúdia sa takmer 20 percent z nich v nemocnici zamestná.
12. 7. 2016
Zatiaľ bližšie nešpecifikoval, o akú čiastku by zariadenia mohli byť oddlžené.
21. 6. 2016
Toto podujatie bolo určené hlavne pre deti z okolitých základných škôl, no na svoje si prišla aj široká verejnosť.
16. 6. 2016
Máte zdravotnícke vzdelanie a chceli by ste sa v tejto pracovnej oblasti uplatniť? Pozrite si ponuku voľných pracovných miest v zdravotníctve na portál ISTP.sk.
13. 6. 2016
Hlavným cieľom je zefektívnenie procesov poskytovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti, najmä jej akútnej zložky a rozvoj zdravotníctva na regionálnej úrovni.
8. 6. 2016
Najnovšou súčasťou výučby je v Ústave simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania v rámci predmetu pôrodníctvo a gynekológia.
25. 5. 2016
S viac ako 400 zamestnancami sú Kúpele Trenčianske Teplice jedným z najvýznamnejších zamestnávateľov v trenčianskom regióne.
22. 5. 2016
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek jej v piatok (20.5.) v Bratislave za jej angažovanosť na proteste udelila Pamätnú medailu Rady komory.
18. 5. 2016
Poslanci navrhovali, aby sa povinná pracovná zdravotná služba vzťahovala len na zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikovú prácu.
12. 5. 2016
K jednotlivým stupňom vzdelania je podľa Kočanovej potrebné priradiť rozdielne právomoci.
29. 4. 2016
Zmeny sú zhrnuté v Národnom programe reforiem Slovenskej republiky 2016, ktorý schválila vláda na dnešnom zasadnutí.
23. 4. 2016
Najväčším problémom Slovenska podľa Lazorovej je nedostatok sestier.
6. 4. 2016
K 31. marcu 2016 pracovalo v žilinskej fakultnej nemocnici 541 zdravotných sestier a pôrodných asistentiek a 60 zdravotných asistentov.
29. 3. 2016
Výraznú dominanciu majú ženy predovšetkým v oblasti verejných služieb.
11. 3. 2016
Slovensko bolo jednou zo stovky krajín sveta, ktorá mala na tomto podujatí svoje zastúpenie.
2. 3. 2016
Kríza v slovenskom zdravotníctve vôbec nie je vyriešená, ale stále trvá," hovorí prezidentka sesterskej komory Iveta Lazorová.
29. 2. 2016
Všetkých šesť zdravotných sestier, ktoré podali výpovede v Hornooravskej nemocnici s poliklinikou v Trstenej, stiahlo svoje výpovede.
26. 2. 2016
Sestry prijali ponuku na individuálne rokovanie o ich návrate a pracovných podmienkach.
25. 2. 2016
Zatiaľ čo sestry sa chcú vrátiť všetky, vedenia im toľko miest neponúkajú.
23. 2. 2016
Opätovne sa dožadovali prijatia všetkých sestier, ktoré dali výpovede a chcú sa vrátiť späť.
18. 2. 2016
Tieto sestry sú ochotné vrátiť sa do UNLP za finančne rovnakých podmienok, za akých odchádzali.
17. 2. 2016
Prešovská nemocnica nemá v pláne prepustiť novoprijaté sestry v skúšobnej dobe a prijať na ich miesta pôvodné sestry, ktoré dobrovoľne z nemocnice odišli.
17. 2. 2016
Predstavitelia Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek na rokovanie v súvislosti s nástupom sestier do práce neprišli.
12. 2. 2016
Pri školstve parlament konštatuje, že kvalitné vzdelávanie je jedným zo základných pilierov každého vyspelého štátu.
9. 2. 2016
Kiska dnes priebeh protestu sestier ani situáciu v nemocniciach nekomentoval.
8. 2. 2016
Vedenie nemocnice im oznámilo, že môže prijať iba 187 sestier a pri uzatváraní pracovnej dohody platí kolektívna zmluva.
5. 2. 2016
Minister zdravotníctva si veľmi váži ich rozhodnutie vrátiť sa k pacientom.
5. 2. 2016
Garantovať im to má písomne.
5. 2. 2016
Sestry v "kompromisnom návrhu" požadujú napríklad legislatívnu garanciu vyšších platov, ako im priniesol od tohto roku nový zákon.
4. 2. 2016
Sesterská komora a odbory už skôr avizovali, že teraz očakávajú pozvanie na rokovania.
3. 2. 2016
Vyzývajú poslancov, aby zasadli a riešili kritickú situáciu.
2. 2. 2016
To sú ciele kampane, ktorú pred najdôležitejším všeľudovým hlasovaním vedie prezident SR Andrej Kiska.
1. 2. 2016
V trnavskej Fakultnej nemocnici je oddnes neobsadených 40 pracovných miest sestier.
1. 2. 2016
Vyhlásenia ministerstva zdravotníctva o bezproblémovom chode nemocníc Peter Visolajský označil za zavádzajúce.
29. 1. 2016
Malé a stredné nemocnice dostanú pre rastúce platy zdravotníkov viac peňazí aj od Union zdravotnej poisťovne.
29. 1. 2016
Vyplýva to z memoranda, ktoré podpísal minister zdravotníctva Viliam Čislák so všetkými troma zdravotnými poisťovňami pôsobiacimi na Slovensku.
29. 1. 2016
V pondelok by sa viaceré z nich mohli ocitnúť na úradoch práce a zaradiť sa medzi uchádzačov o zamestnanie.
28. 1. 2016
Mnohé sestry vo výpovedi si už našli prácu v zahraničí.
28. 1. 2016
Milión pacientov má od februára pre hromadné výpovede sestier ostať bez adekvátnej zdravotnej starostlivosti.
28. 1. 2016
Ministerstvo zdravotníctva odmieta, že by hromadné výpovede sestier zhoršili zdravotnú starostlivosť o slovenských pacientov.
27. 1. 2016
Na záver prijatia predstaviteľov mimovládnych iniciatív to dnes vyhlásil prezident SR Andrej Kiska.
26. 1. 2016
K dnešnej ponuke poisťovne by sa Asociácia nemocníc Slovenska, ktorá reprezentuje desiatky zariadení, mala vyjadriť v stredu.
26. 1. 2016
Na výpovediach trvá 493 sestier, celkovo je v šiestich štátnych nemocniciach vo výpovedi stále 658 sestier.
22. 1. 2016
Dohromady 13 zdravotných sestier z považskobystrickej nemocnice podalo výpoveď 19. januára.
22. 1. 2016
Sestry sú k stiahnutiu výpovedí naklonené, obávajú sa však, že budú musieť v zmysle Dohody o solidarite, ktorú podpísali s odbormi, zaplatiť 3300 eur.
19. 1. 2016
Asociácia nemocníc Slovenska sa s ňou dnes dohodla na úprave zmluvných podmienok na prvé štyri mesiace roku 2016.
19. 1. 2016
V sprievode právnika tak dnes urobilo 13 sestier.
18. 1. 2016
Uvádza sa to vo vyhlásení, ktoré dnes poskytlo TASR Lekárske odborové združenie pri FN Trnava.
18. 1. 2016
Na výpovedi naďalej trvá 695 sestier v šiestich z pôvodných siedmich štátnych nemocníc, 566 sestier ich stiahlo.
14. 1. 2016
K dnešnému dňu bolo podľa ministra Čisláka stiahnutých 554 výpovedí zdravotníkov.
11. 1. 2016
Výpovedná lehota začala plynúť 54 sestrám, ktoré trvajú na ukončení svojho pracovného pomeru.
23. 12. 2015
O potrebe koordinácie mali ich zástupcov presvedčiť udalosti z posledného obdobia, ako aj dlhodobý prístup vlády.
23. 12. 2015
Dnes podalo výpoveď 17 sestier v Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou a šesť sestier v Nemocnici s poliklinikou Trstená.
22. 12. 2015
Stiahnuť výpoveď sa rozhodlo ďalších 65 sestier, celkové číslo tak narástlo na 365.
20. 12. 2015
Komora zároveň avizovala, že záchranári s dlhoročnou praxou a vyššími platmi by mali mať naďalej vyššie mzdy.
18. 12. 2015
Tesne za ružomberskou sa umiestnila Fakultná nemocnica v Nitre a Univerzitná nemocnica Martin.
18. 12. 2015
Právna norma tak bude platiť bez jeho podpisu.
18. 12. 2015
Výpovede stiahli sestry v popradskej nemocnici, výpovedí ubudlo aj vo fakultných nemocniciach v Martine a Trnave.
15. 12. 2015
Podľa prezidentky Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek je sestier na Slovensku nedostatok, chýba ich 12.000, a tie, čo podali výpovede, nie je kým nahradiť.
14. 12. 2015
Pracovný pomer chce stále ukončiť 1041 sestier.
14. 12. 2015
Prezident v zdôvodnení vrátenia zákona upozornil, že rozpočtové krytie zákona nepovažuje za dostatočné.
11. 12. 2015
Po sestrách z popradskej nemocnice pribúdajú ďalšie, ktoré sa rozhodli vziať späť svoju výpoveď.
10. 12. 2015
Ministerstvo sa poďakovalo nielen sestrám v Poprade, za to, že uprednostnili vecné argumenty a vrátili sa k pacientom.
10. 12. 2015
Priamo v teréne sú zamestnanci, ktorí pravidelne spolupracujú s lekármi a stovkou základných a materských škôl.
9. 12. 2015
Zákon odštartoval hromadné výpovede.
9. 12. 2015
Hromadné výpovede podalo 1374 sestier, 144 ich podľa ministerstva zdravotníctva už v štátnych nemocniciach stiahlo.
8. 12. 2015
Dokazujú to priebežné výsledky projektu „Poďakuj sestre“ za rok 2015.
8. 12. 2015
V Trenčíne a Košiciach nevzal späť výpoveď nik.
7. 12. 2015
Sestry pristupujú k hromadným výpovediam, pretože sú nespokojné so zákonom, ktorý zdravotníkom upravuje mzdy.
4. 12. 2015
Výpovede stiahlo k dnešnému dňu 59 sestier v štátnych nemocniciach.
3. 12. 2015
V dôsledku odchodu ľudí sa postupne uvoľní množstvo pracovných miest, ktoré sa budú musieť naplniť novou pracovnou silou.
2. 12. 2015
Návrh povinných protikorupčných školení pre zdravotníkov sa definitívne stal minulosťou.
2. 12. 2015
Sestry pristupujú k hromadným výpovediam, pretože sú nespokojné so zákonom, ktorý zdravotníkom upravuje mzdy.
25. 11. 2015
V. Čislák verí, že sestier, ktoré mu dôverujú, je viac ako ostatných.
23. 11. 2015
Vedie ich k tomu nespokojnosť s návrhom zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.
20. 11. 2015
Nemocnice budú na budúci rok potrebovať na platy viac.
4. 11. 2015
Včasná a účinná prvá pomoc môže zachrániť život deťom aj dospelým.
3. 11. 2015
Právna norma upravuje mzdy vyše 20 zdravotníckym profesiám v nemocniciach s výnimkou lekárov.
29. 10. 2015
Celková hodnota projektu financovaného z eurofondov je viac ako 1,7 milióna eur.
28. 10. 2015
Nemocnice upozorňujú, že v prípade nenavýšenia rozpočtu sa môže aj na budúci rok opakovať situácia z tohto roku.
26. 10. 2015
Ocenenie si dnes prevzalo 26 sociálnych zamestnancov a 14 zdravotníckych pracovníkov zo štyroch krajských nemocníc.
16. 10. 2015
Platy zdravotníkov v nemocniciach by sa mali upravovať od budúceho roka.
16. 10. 2015
Informovať o rakovine prsníka a krčku maternice budú študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
15. 10. 2015
Akciu už druhýkrát organizuje Slovenská resuscitačná rada vo viacerých slovenských mestách.
7. 10. 2015
Novela upravuje mzdy zdravotníckym profesiám ako sú farmaceut, sestra, zdravotnícky laborant či sanitár, s výnimkou lekárov.
29. 9. 2015
Slovensko by pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami mohlo opäť zažiť hromadné výpovede zdravotníkov.
17. 9. 2015
Slovensko má v porovnaní s vyspelými krajinami stále vysoký podiel úmrtí na kardiovaskulárne ochorenia.
17. 9. 2015
Potvrdili to dnes výsledky rokovaní súkromných poisťovní Dôvera a Union ZP s Asociáciou nemocníc Slovenska, ktorá reprezentuje desiatky zariadení.
16. 9. 2015
Kabinet novelu schválil na druhý raz, koncom augusta rokovanie o nej prerušil.
16. 9. 2015
Vláda SR dnes schválila aj nový návrh ministerstva zdravotníctva, ktorý garantuje platy zdravotníkom nielen v štátnych, ale vo všetkých nemocniciach.
26. 8. 2015
Právna norma má upraviť mzdy 24 zdravotníckych profesií v nemocniciach, ako farmaceut, sestra, zdravotnícky laborant či sanitár s výnimkou lekárov.
25. 8. 2015
Návrh kritizovali lekárski odborári aj opozícia.
20. 8. 2015
Právna norma má upraviť mzdy 24 zdravotníckych profesií.
13. 8. 2015
Sociálna poisťovňa v 1. polroku 2015 skontrolovala 57.860 práceneschopných poistencov.
27. 7. 2015
Nová legislatíva musí podľa nich pri mzde zohľadniť aj dĺžku praxe, čo teraz nerobí.
24. 7. 2015
Komora kritizuje aj navrhovanú výšku základnej zložky mzdy sestier, ako aj chýbajúce zohľadnenie praxe.
21. 7. 2015
Protimonopolný úrad schválil, aby prevzala kontrolu nad nemocnicami v Dunajskej Strede a Galante.
18. 7. 2015
Kontrolami sa predchádza vzniku nedostatkov v lekárňach, ktoré by ohrozovali zdravie pacientov.
17. 7. 2015
Odborom prekáža aj navrhovaná výška koeficientov pre sestry v štátnych nemocniciach.
10. 7. 2015
Rekonštrukcia stála 1,4 milióna eur a budeme to splácať z vlastných prostriedkov šesť rokov.
10. 7. 2015
Zvyšok, ktorý pracuje u iného zriaďovateľa, nebude mať ďalej garantovaný plat.
6. 7. 2015
Pri ideálnom financovaní ambulancií by bol plat lekára 2200 eur, sestry 1000 eur a druhej sestry 800 eur.
2. 7. 2015
Pre zrušenie možnosti vyberať od pacientov viaceré poplatky žiadali od Dôvery viac peňazí. Po takmer piatich mesiacoch sa s ňou dohodli na postupnom zvyšovaní platieb.
25. 6. 2015
Platy zdravotníkov v štátnych nemocniciach by mal od januára budúceho roka upraviť nový zákon.
23. 6. 2015
Právna norma má upraviť mzdy 24 zdravotníckych profesií v nemocniciach, ako farmaceut, sestra, zdravotnícky laborant či sanitár s výnimkou lekárov.
19. 6. 2015
Analgetiká môžu v súčasnosti sestry podávať iba na základe odporúčaní lekára.
18. 6. 2015
Po šiestich mesiacoch končí projekt Odborníci na ulici, ktorý v Nitre realizovalo Združenie Storm v rámci programu Krok vpred.
17. 6. 2015
Vzdelávanie sa začína bezplatným e-learningovým kurzom základov prvej pomoci na stránke www.prvapomoc.sk.
16. 6. 2015
Hračky v čakárňach aj priamo v ambulanciách môžu výdatne napomôcť k nadviazaniu kontaktu s dieťaťom.
16. 6. 2015
Návrh novely, ktorý kladie dôraz na preventívne a výchovné opatrenia voči vzniku chronických neprenosných ochorení, nebol podporený.
11. 6. 2015
Ide o projekt vzdelávania sestier v oblasti ich právneho povedomia, v rámci ktorého im môžu pacienti vyjadriť aj svoju vďaku.
10. 6. 2015
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek spustila na svojom webe počítadlo, aktuálne je na ňom číslo 1064 dní.
1. 6. 2015
Projekt rekonštrukcie žilinskej nemocnice sa automobilka rozhodla podporiť, pretože peniaze vynaložené na deti, starých ľudí a zdravie považuje za najlepšie investované.
1. 6. 2015
Zakúpené boli z projektu, ktorý realizoval obchodný reťazec Lidl pod odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR.
29. 5. 2015
Po rokoch, kedy ich počet klesal na historické minimá, sa v uplynulom roku situácia otočila.
18. 5. 2015
Ľudí do kúpeľov najčastejšie priviedli diagnózy spojené s kardiovaskulárnym a pohybovým systémom.
14. 5. 2015
Potenciálnym problémom do budúcna je odchod lekárov do dôchodku, ktorých nebude mať kto nahradiť.
14. 5. 2015
Školenie je určené pre zdravotníckych pracovníkov zo Slovenska a Česka.
11. 5. 2015
Súčasťou akcie budú aj ukážky poskytnutia prvej pomoci s ošetrením rán a zlomenín a individuálne poradenstvo v liečbe cukrovky.
11. 5. 2015
Najväčší nábeh na ochorenie majú fajčiari. Čím viac pacient fajčí, tým je u neho vyššie riziko prepuknutia ochorenia.
11. 5. 2015
Pacienti potrebujú ošetrovateľstvo a prevenciu, ktorá sa im nedostáva pre nedostatok sestier.
30. 4. 2015
Najneskôr dnes mali doručiť aj oznámenie o zrazení a odvedení dane na príslušný daňový úrad.
29. 4. 2015
Správna výživa má dlhodobý efekt a to, ako sa naučíme jesť v najmladšom veku, má významný vplyv na náš zdravotný stav neskôr.
29. 4. 2015
Porušenia sa vyskytovali v každej fáze pôrodu od príchodu do pôrodnice až do konca hospitalizácie.
28. 4. 2015
Pacienti hodnotili lôžkové zdravotnícke zariadenia známkami ako v škole, najlepšou známkou bola jednotka, najhoršou päťka.
24. 4. 2015
Keď sa pohybujeme v európskom priestore, tak si treba povedať, aké kompetencie má sestra v Nemecku a aké má na Slovensku.
22. 4. 2015
Podujatie dnes odštartovali v Bratislave a skončí sa 5. mája v Košiciach.
21. 4. 2015
Vlani sa od začiatku monitorovania v roku 1985 zaznamenalo najviac prípadov v jednom roku, a to 86.
21. 4. 2015
Strop nákladovej efektívnosti za jeden rok liečby je určený zákonom o rozsahu a podmienkach úhrady liekov.
21. 4. 2015
Žiadosti má poisťovňa posudzovať do piatich dní.
20. 4. 2015
V relatívne krátkom čase sa podarilo otočiť trend a už viac rokov sme svedkami kontinuálne klesajúcej spotreby predpisových liekov v množstvovom vyjadrení.
19. 4. 2015
Slováci sa zapájajú aj do štúdií k novým liekom na depresie, ulceróznu kolitídu, karcinóm prostaty, reumatoidnú artritídu, kožné ochorenia, karcinóm pľúc a Crohnovu chorobu.
19. 4. 2015
Nadmerné predpisovanie liekov zaznamenali vlani aj niektoré zdravotné poisťovne cez revízne kontroly.
17. 4. 2015
Za vymenované lieky uhradili zdravotné poisťovne viac než 16,6 milióna eur, pacienti doplácali vyše 7 miliónov eur.
17. 4. 2015
Dnes si môže budúca mamička okrem prítomnosti blízkej osoby pri pôrode vybrať z radu služieb, vďaka ktorým bude príchod jej potomka nielen krásny, ale aj bezbolestný.
16. 4. 2015
Znížia sa nadčasy, sestry majú garantované, že budú mať nadčasy preplatené, vyčerpané.
8. 4. 2015
Konkrétne návrhy dodatkov zašle najmenšia zdravotná poisťovňa jednotlivým členským nemocniciam individuálne.
1. 4. 2015
Podľa nového systému pacient nemá platiť poplatky za žiadne úkony súvisiace s vyšetrením, ktoré lekárom plne hradia poisťovne.
25. 3. 2015
"V prvej fáze plánuje zamestnať 60 ľudí s tým, že plán, ak sa osvedčí táto prevádzka, je rozšíriť ju až na 200 alebo 300 ľudí," vyčíslil minister hospodárstva Pavol Pavlis.
23. 3. 2015
Riaditeľ žilinskej fakultnej nemocnice Štefan Volák odstúpil z funkcie po výzve ministra zdravotníctva Viliama Čisláka na vyvodenie osobnej zodpovednosti.
22. 3. 2015
Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová už skôr uviedla, že výpovede 25 sestier sú krokom zúfalstva z dlhodobej neschopnosti manažmentu nemocnice.
20. 3. 2015
Komora sestier žiada ministra zdravotníctva o riešenie situácie vo FNsP Žilina.
17. 3. 2015
Dobrá sociálna práca pomáha a prispieva k sociálnemu rozvoju jednotlivcov, rodín, skupín a komunít.
13. 3. 2015
V dôsledku nezdravej výživy ľudia trpia na obezitu, vysoký krvný tlak či zvýšenú hladinu cukru v krvi.
9. 3. 2015
Pod názvom: Cesta pre postihnuté deti a mladistvých: Domov sociálnych služieb ako centrum komplexných služieb starostlivosti.
5. 3. 2015
"Povedať, že riešime, neznamená, že riešia", skonštatovala predsedníčka Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek.
23. 2. 2015
Tie sa musia popasovať so zákonným zvyšovaním platov lekárov, rastom minimálnej mzdy či záväzkami z kolektívnej zmluvy.
17. 2. 2015
Ministerstvo zdravotníctva označilo dnešné stretnutie za konštruktívne a ocenilo prístup komory a vôľu rokovať o kompromisoch.
11. 2. 2015
Prezident Asociácie nemocníc Slovenska Marián Petko nevylúčil, že môže dôjsť aj k deleniu úväzkov pre sestry či kráteniu úväzkov u všetkých zamestnancov.
10. 2. 2015
Odborári v zdravotníctve zrušili dnešný protest pred Ministerstvom zdravotníctva, ktorým chceli prejaviť nesúhlas s ďalšou vlnou prepúšťania.
28. 1. 2015
Podľa hovorkyne Ministerstva zdravotníctva SR Martiny Šoltésovej sa o problémoch nemocníc ANS bude diskutovať na zasadnutí odvetvovej tripartity.
26. 1. 2015
Pásztor poukazuje aj na malú efektivitu využitia ambulantných pohotovostí v nočných hodinách, čo v minulosti ukázala aj ministerská analýza.
21. 1. 2015
Nachádza sa v dvojpodlažnej nadstavbe na jednom z monoblokov nemocnice, kam sa už koncom minulého roka presťahovalo Oddelenie detskej chirurgie.
12. 1. 2015
V povolaní sestra a pôrodná asistentka je na Slovensku z celkového počtu 1,83 percenta mužov.
6. 1. 2015
Keď o požiadavke zákonnej garancie platov vlani v októbri rokovali s bývalou ministerkou rezortu Zuzanou Zvolenskou (nominantkou Smeru-SD), neuspeli.
5. 1. 2015
Sestry od roku 2015 očakávajú skvalitnenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti i zlepšenie podmienok pre zdravotníckych pracovníkov.
4. 1. 2015
Za najväčšie mínus zdravotníctva počas uplynulého roka považuje Lazorová odhalené kauzy s nevýhodnými prenájmami zdravotníckej techniky či koncesné zmluvy na zabezpečenie stravovania.
3. 1. 2015
Ide o posledné navýšenie miezd, ktoré vyplývalo z memoranda medzi lekárskymi odbormi a vládou SR.
15. 12. 2014
Starnutie populácie je v súčasnosti globálnym demografickým procesom v najväčšej miere prejavujúcim sa vo vyspelých krajinách sveta.
8. 12. 2014
O rozšírenie svojich vedomostí mali zdravotné sestry v nemocniciach v Košiciach – Šaci, Žiline, Poprade a sieti nemocníc Svet zdravia, značný záujem.
6. 12. 2014
Protest sa uskutoční o 16.30 h pri Nemocnici Alexandra Wintera, ktorá sa v poslednom čase dostala do povedomia slovenskej verejnosti kauzou predraženého CT.
26. 11. 2014
Predvianočná benefičná akcia Tisíc a jedna kvapka krvi deťom pre život je otvorená pre každého, kto chce darovaním najcennejšej tekutiny nezištne pomôcť iným.
19. 11. 2014
Podľa zdravotníkov sa v posledných rokoch rezistencia voči ATB zvýšila až do takej miery, že sa stala závažnou hrozbou pre ich účinnosť v budúcnosti.
18. 11. 2014
Európsky deň zvyšovania povedomia o antibiotikách pripadá na dnešný deň.
4. 11. 2014
Prezidentka komory dúfa, že premiér navrhne kandidáta, ktorý je dobrý manažér i stratég, a bude si vážiť zdravotníckych pracovníkov.
4. 11. 2014
"Od nového ministra zdravotníctva, lekára-odborníka, očakávame zásadné postoje a zmysluplný dialóg so stavovskými organizáciami, ktorý bude v záujme pacientov," dodala komora.
29. 10. 2014
Úvodnou témou rokovaní, ktoré sa uskutočnia vo štvrtok 30. októbra, je fungovanie zdravotníctva v zúčastnených krajinách.
29. 10. 2014
Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v pripravovanej novele zákona, ktorá má upraviť mzdy v štátnych nemocniciach pre všetkých zdravotníckych pracovníkov....
25. 10. 2014
Podľa Pásztora niektoré médiá nesprávne interpretovali dodatky, keď uviedli, že ošetrujúci lekár musí na podnet poisťovne odoprieť zdravotnú pomoc neplatičom.
23. 10. 2014
Viacerí lekári by tak po dohode mohli denne či niekoľkokrát v týždni ordinovať v jednom zdravotnom stredisku.
19. 10. 2014
Konferencia pod záštitou ministerky zdravotníctva Zuzany Zvolenskej sa niesla pod heslom "Všeobecné lekárstvo – ľudská stránka medicíny".
15. 10. 2014
Pre nás sestry je takéto zvyšovanie hrozba. Ak totiž riaditeľ nemocnice bude musieť zvýšiť minimálnu mzdu kuričovi, kuchárke, či upratovačke, bude musieť ušetriť na personáli.
12. 10. 2014
Poslanec Národnej rady SR za SDKÚ-DS Viliam Novotný si myslí, že tento PPP projekt má množstvo rizík a nerozumie jeho návratnosti.
25. 9. 2014
HPI okrem spomínaných odporúčaní hovorí aj o potrebe podpory pre integrovanú zdravotnú starostlivosť i zavedení spravodlivého mechanizmu do odmeňovania nemocníc.
21. 9. 2014
Poistenci dostanú peniaze automaticky na účet alebo poukážkou, nie je potrebné o ne žiadať.
15. 9. 2014
Banská záchranná služba je jednou zo základných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému Slovenskej republiky.
10. 9. 2014
Nadmerný príjem nasýtených tukov sa považuje za rizikový faktor kardiovaskulárnych ochorení, upozornila Iveta Vaverková zo Združenia pre zdravie a výživu.
8. 9. 2014
Podľa člena prezídia komory Milana Laurinca bude do desiatich rokov v slovenskom zdravotníctve chýbať 10.000 sestier a pôrodných asistentiek.
7. 9. 2014
Predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský tvrdí, že personál, ktorý sa nevie správať k chorým v nemocnici, patrí k menšine.
18. 8. 2014
Jeden trojizbový byt sa obec rozhodla ponechať voľný a chce ho ponúknuť lekárovi, ktorý by si v dedine zriadil ambulanciu.
13. 8. 2014
Nebezpečné pre zdravú krv sú i transmastné kyseliny, nachádzajú sa najmä v stužených tukoch, margarínoch a jedlách z fastfoodov.
13. 8. 2014
Oproti ministerskému návrhu tak ide o zvýšenie niekoľko desiatok eur, komora však chce, aby sa legislatívna úprava týkala všetkých sestier, nielen tých v štátnych nemocniciach.
12. 8. 2014
Ministerstvo zdravotníctva SR zmeny nechystá.
4. 8. 2014
Stane sa tak vďaka novelizácii zákona 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, týkajúcej sa najmä zdravia pri práci.
29. 7. 2014
Podľa hlavnej koordinátorky projektu by sa od októbra mal tiež postupne navýšiť súčasný počet 160 terénnych zdravotných asistentov a koordinátorov pôsobiacich v rámci projektu o ďalších 40 ľudí.
29. 7. 2014
Ukončili tak vyjednávanie, ktoré sa začalo ešte v závere minulého roka.
10. 7. 2014
Pre TASR to uviedol člen odborného kabinetu Slovenskej národnej strany Štefan Zelník.
27. 6. 2014
Mnohí lekári v lôžkových zariadeniach na Slovensku pracujú na dve zmluvy.
23. 6. 2014
Návrh stanovuje minimálnu výšku základnej zložky mzdy zdravotníckych pracovníkov, tak ako je v súčasnosti právne upravená základná zložka mzdy lekárov.
18. 6. 2014
Úpravy v poplatkoch chce v súčasnosti robiť aj ministerstvo zdravotníctva.
16. 6. 2014
Podľa Slovenskej lekárnickej komory by tak vedeli lepšie posúdiť, ktoré lieky môže pacient užívať, aby neprišlo k nežiaducim kontraindikáciám a zdravotným problémom pacientov.
14. 6. 2014
Darovať krv môžete na odberových miestach Národnej transfúznej služby alebo na hematologicko-transfúznych oddeleniach nemocníc.
12. 6. 2014
Doteraz boli urologickí pacienti, ktorých ochorenie si vyžadovalo hospitalizáciu, umiestnení na chirurgickom oddelení, teraz budú mať samostatné oddelenie s nepretržitou 24-hodinovou službou.
12. 6. 2014
Štvorčlenné súťažné tímy, zložené z dvoch chlapcov a dvoch dievčat, museli najskôr absolvovať testy týkajúce sa civilnej ochrany.
11. 6. 2014
éfka rezortu Zuzana Zvolenská pripomenula, že zdravotnícka infraštruktúra v hlavnom meste je v havarijnom stave.
11. 6. 2014
Študenti medicíny absolvovali na tomto pracovisku týždennú prax a pod dohľadom skúseného lekára sa oboznámili s prácou v tomto zariadení.
9. 6. 2014
Každý poistenec, ktorý absolvuje preventívnu prehliadku u všeobecného lekára a gynekológa, respektíve urológa, získa odmenu vo forme poukážok v hodnote 10 eur.
5. 6. 2014
Naopak, k najrizikovejším odvetviam podnikania na Slovensku patria ťažba nerastných surovín a spracovateľský priemysel.
3. 6. 2014
Asociácia súkromných lekárov SR dnes vyjadrila nesúhlas s novelou zákona o ochrane, podpore a rozvoji zdravia, ktorú by mali na ďalšej schôdzi schvaľovať poslanci v parlamente.
22. 5. 2014
Rekonštrukciou prešli ambulantné a lôžkové oddelenia, pribudla nadštandardná izba, nové sociálne zariadenia a pod.
21. 5. 2014
Za vyhodnocovanie testov, ktoré sú určené pre ľudí od 40 do 70 rokov, majú všeobecní lekári od júla dostať viac peňazí.
16. 5. 2014
Na tlačovej konferencii pri príležitosti 35. kongresu Slovenskej spoločnosti všeobecného lekárstva pre dospelých to dnes v Žiline povedal prezident SSVLD SLS Peter Marko.
15. 5. 2014
Profesia sestry vyžaduje celoživotné vzdelávanie, vďaka ktorému môžu sestry odborne rásť, zvyšovať si svoju profesionalitu i kompetencie.
14. 5. 2014
Projekt eHealth sa tak opäť posúva, podľa nových odhadov by sa mal spustiť v roku 2017.
13. 5. 2014
Slováci nebudú mať od roku 2016 elektronické preukazy poistencov, projekt eHealth sa opäť posúva, podľa nových odhadov by sa mal spustiť v roku 2017.
12. 5. 2014
Odbory zdôrazňujú, že riešenie platovej otázky sestier je aj v záujme vlády, ak chce stabilizovať situáciu v zdravotníctve.
7. 5. 2014
Zuzana Zvolenská koncom minulého roka avizovala, že projekt je pripravený, ale nepohne sa ďalej skôr, ako budú na neho peniaze.
7. 5. 2014
Podpredseda Lekárskeho odborového združenia vo FNsP Žilina Boris Babiš doplnil, že z pohľadu lekárov novovytvorená centrálna JIS nespĺňa potreby regiónu kapacitne ani priestorovo.
5. 5. 2014
Od roku 1999 u nás narástol počet pacientov s astmou o viac ako 62.000.
2. 5. 2014
Ceny sa udelovali v štyroch kategóriách: lekár, sestra, iný zdravotnícky pracovník a zdravotnícky čin roka.
1. 5. 2014
Projekt bol podľa Michala Bahelku z uvedenej spoločnosti zameraný na rozšírenie a aktualizáciu vedomostí a zručností z oblasti prvej pomoci a základnej a rozšírenej neodkladnej resuscitácie.
28. 4. 2014
vyšovanie sa má dotknúť všetkých zamestnancov s výnimkou lekárov a tých sestier, ktorí majú plat na úrovni zákona o ich mzdách.
25. 4. 2014
Zvolenská vysvetlila princíp zamýšľaného zákona o odmeňovaní zdravotníkov v nemocniciach, kde má štát kompetencie, čiže aj v nemocniciach pod správou ŽSK.
24. 4. 2014
Ministerstvo vyčíta komore nezákonnosť jej smernice, podľa ktorej lekárom od nového roku prizná kredity iba zo vzdelávacích podujatí zaregistrovaných cez Slovenskú lekársku komoru.
24. 4. 2014
Súťaž, ktorá bola určená pre siedmakov základných škôl, mala veľmi dobrý ohlas nielen u žiakov, ale aj u koordinátorov protidrogovej prevencie.
16. 4. 2014
Nápad Slovenskej lekárskej komory sa nepáči nielen ministerstvu zdravotníctva, ale ani zdravotným poisťovniam.
14. 4. 2014
Pre TASR to uviedla Blažena Sedrovičová z Ligy proti rakovine, ktorá zbierku Deň narcisov organizuje.
9. 4. 2014
Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo výzvu na čerpanie peňazí z eurofondov, čím odštartovalo realizáciu projektu Rezidentský program.
1. 4. 2014
Mohli ním byť totiž porušené európske pravidlá o voľnom pohybe tovaru.
1. 4. 2014
Zmluvy, ktoré majú špecialisti v súčasnosti uzavreté so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, im platia do konca roka.
26. 3. 2014
K dvojpercentnému navýšeniu miezd s výnimkou lekárov a sestier, ktoré mali doteraz mzdy na úrovni neplatného zákona, by mohlo dôjsť už od 1. apríla.
26. 3. 2014
Rada Asociácie nemocníc Slovenska odporúča nemocniciam združeným v ANS pokračovať v zmluvnom vzťahu s Union zdravotnou poisťovňou.
25. 3. 2014
Šéf Asociácie nemocníc Slovenska Marián Petko pred niekoľkými dňami povedal, že ak opatrenie Union ZP neprehodnotí, nevylučuje, že asociácia vyzve nemocnice, aby vypovedali zmluvy s touto poisťovňou.
20. 3. 2014
Na margo požiadavky odborov, aby boli garantované platy aj v neštátnych zariadeniach, ministerka pripomenula, že súkromné subjekty sa musia prispôsobiť cenovým podmienkam a cene práce na trhu.
17. 3. 2014
Zmluva o praktickej výučbe na špecializovanom výučbovom pracovisku podľa rektora Mičietu spresňuje postavenie a zodpovednosti prednostov kliník ako vedúcich pracovísk.
14. 3. 2014
Dnešné rokovanie podľa šéfky Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek Moniky Kaveckej prinieslo milimetrový posun.
14. 3. 2014
Poslaním súťaže Sestra roka je ukázať širokej verejnosti odborné kvality sestier, ale zároveň aj ľudský prístup, ochotu a ich obetavosť.
11. 3. 2014
Peniaze z eurofondov by v nadchádzajúcom programovom období mali v zdravotníctve smerovať do fakultných a univerzitných nemocníc.
5. 3. 2014
Finančné riaditeľstvo SR situáciu nekomentuje.
4. 3. 2014
Podľa stanoviska, ktoré poskytla hovorkyňa úradu, to však neznamená, že budú musieť všetky firmy povinne posielať svojich zamestnancov na pravidelné prehliadky k lekárovi.
4. 3. 2014
Šéf Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb Anton Szalay si myslí, že k dohode tento rok ani nedospejú.
3. 3. 2014
Otvorili tam novú intermediárnu jednotku na I. detskej klinike určenú pre deti s potrebou transplantácie pečene a obličiek a tiež pre tie, ktoré vyžadujú špecifickú starostlivosť.
3. 3. 2014
S tým, že sestry sú iba pomocníkom lekára, nesúhlasia ani zástupkyne ďalších vysokoškolských fakúlt, kde sestry študujú.
28. 2. 2014
Podľa riaditeľky nemocnice Kláry Hencelovej ide o nákup a výmenu prístrojov v hodnote do 800.000 eur.
27. 2. 2014
Zhromaždenie členov Asociácie nemocníc Slovenska, v ktorej sú desiatky regionálnych nemocníc, odsúhlasilo predloženie takéhoto návrhu Slovenskému odborovému zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb.
27. 2. 2014
Zameraný bude najmä na výskum v oblastiach medicíny.
26. 2. 2014
Najviac ohrozenými stresom a nadmernou psychickou záťažou sú podľa odborníčky na sociálnu a pracovnú psychológiu manažéri, zamestnanci školstva a nemocníc.
24. 2. 2014
Úrad NSK už vydal výzvu, v ktorej žiada poskytovateľov zdravotnej starostlivosti i verejnosť, aby zaslali svoje nominácie do štvrtého ročníka podujatia Zdravotník roka.
19. 2. 2014
Novela upravuje novú formu poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorou je ošetrovateľská starostlivosť sestier v sociálnych zariadeniach.
19. 2. 2014
Priemerná mzda sestry a pôrodnej asistentky je v súčasnosti v štátnej nemocnici 1022 eur.
12. 2. 2014
Ministerstvo zdravotníctva už vypracovalo návrh zákona. Projekt však stojí. Dôvodom je nedostatok peňazí na tento účel.
12. 2. 2014
Minister práce a odborári žiadajú, aby zdravotné poisťovne povinne uzatvárali zmluvy o úhrade poskytnutej zdravotnej starostlivosti so zariadeniami sociálnych služieb.
10. 2. 2014
Náborová kampaň v okrese sa začne v utorok 11. februára na hematologickom a transfúziologickom oddelení Nemocnice s poliklinikou v Bojniciach.
10. 2. 2014
Splátkový kalendár umožňujú všetky tri zdravotné poisťovne na Slovensku, každá má však vlastné podmienky.
9. 2. 2014
Štát chce do budúcnosti predchádzať prípadom ako bola týraná Lucia z bratislavského Ružinova, na ktorej smrť sa prišlo až o tri roky neskôr v roku 2012.
7. 2. 2014
Firmy dostali sankciu vo výške 10.000 eur a ministerstvo oba lieky zároveň vyradilo z kategorizačného zoznamu.
6. 2. 2014
Ministerstvo zdravotníctva plánuje formou metodického usmernenia umožniť, aby ich od marca vykonávali už aj všeobecní lekári, a to v prípade detí aj dospelých.
5. 2. 2014
Od 1. októbra 2013 slovenské poisťovne preplácajú aj plánované pôrody v zahraničí.
20. 1. 2014
Premiérovo bude slúžiť 34-ročnému Ružomberčanovi, ktorý prišiel postupne už v detstve o sluch pre vrodenú chybu.
20. 1. 2014
Návrh MZ SR hradiť časť ošetrovateľských výkonov v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zo zdravotného poistenia.
15. 1. 2014
V roku 2013 sa zvýšila chorobnosť na kliešťovú encefalitídu o 60 percent.
13. 1. 2014
Dodatok ku kolektívnej zmluve zároveň garantuje sestrám mzdy na úrovni zákona o ich platoch.
6. 1. 2014
Na viac ako jednej štvrtine úmrtí sa podieľa rakovina, ktorá je po chorobách obehovej sústavy druhou najčastejšou príčinou smrti. 
5. 1. 2014
Priemerná dĺžka pobytu v nemocnici v krajinách OECD bola asi 8 dní, Slovensko vykazuje približne rovnaké hodnoty.
4. 1. 2014
Uhrádzanie ošetrovateľských výkonov v zariadeniach sociálnych služieb navrhlo ministerstvo zdravotníctva.
30. 12. 2013
Príprava zavedenia nového spôsobu odmeňovania nemocníc sa očakáva v roku 2016.
29. 12. 2013
Projekt zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia sa má zrealizovať v prípade dohody aj nedohody s akcionármi súkromných poisťovní.
28. 12. 2013
Nový systém financovania ústavnej zdravotnej starostlivosti prinesie podľa šéfky úradu transparentnosť, spravodlivosť a objektívnosť do úhrad pre poskytovateľov.
28. 12. 2013
Za najväčšie pozitívum roku 2013 ministerka považuje spustenie rezidentského programu, ktorého cieľom je vychovávať nových všeobecných lekárov.
27. 12. 2013
Očakáva sa od neho, že prinesie viaceré výhody - bude slúžiť ako miesto prvého kontaktu a poskytne pomoc, poradenstvo a prístup k relevantným informáciám.
26. 12. 2013
V minulom roku sme zaznamenali až 34 zranených počas silvestrovskej noci.
25. 12. 2013
Za štúdium v odbore General Medicine zahraniční študenti platia 10.500 eur za školský rok a v odbore Dental Medicine 11.000 eur.
22. 12. 2013
Schudnúť, skoncovať s cigaretami či alkoholom, viac športovať a šetriť. S takýmito predsavzatiami Slováci vstupovali do roka 2013.
21. 12. 2013
V kúpeľoch, ktoré boli kedysi známe liečbou ochorení pohybového aparátu sa dnes liečia aj pacienti so srdcovo-cievnymi chorobami a chorobami z povolania
19. 12. 2013
V mnohých väčších mestách sa v stánkoch nezistili žiadne hygienické nedostatky.
19. 12. 2013
Ako ďalej vyplýva z údajov Národného centra zdravotníckych informácií, ďalších asi 160.000 ľudí absolvovalo zákrok v rámci jednodňovej starostlivosti.
18. 12. 2013
Má ísť o základný dokument, ktorý smerovanie zdravotnej politiky určuje v strednodobom a dlhodobom horizonte.
17. 12. 2013
Viaceré farmaceutické spoločnosti už podnikli kroky, aby zbavili svoje marketingové oddelenia podozrenia z ovplyvňovania lekárov.
17. 12. 2013
Štefan Tóth bol do ankety Študentská osobnosť školského roka 2012 - 2013 nominovaný za svoj prínos v problematike ischemicko-reperfúzneho poškodenia a transplantácie tenkého čreva.
16. 12. 2013
Toto zistenie tímu fyziológov z UK pod vedením Michala Zemana a Ivety Herichovej môže prispieť k presnému načasovaniu terapie.
15. 12. 2013
Okrem svojej viac ako 40-ročnej vedeckej činnosti v oblasti neurológie je Profesor MUDr. Peter Kukumberg aj priekopníkom neuropsychiatrie na Slovensku.
13. 12. 2013
Asociácia nemocníc Slovenska, ktorá združuje desiatky nemocníc, sa dohodla na nových platobných podmienkach so všetkými troma zdravotnými poisťovňami.
10. 12. 2013
Košická univerzitná nemocnica je prvou, ktorá vyvíja konkrétne kroky na vedecko-výskumnú činnosť s využitím eurofondov.
9. 12. 2013
Na problematiku liekových interakcií reaguje aj projekt súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera Bezpečné lieky. 
9. 12. 2013
Princípy chirurgie v novom diele obsiahli chirurgiu brucha a detskú chirurgiu. Do textov sa zapracovali nové poznatky aj s prijatím vstupu mikrochirurgie a robotickej chirurgie.
8. 12. 2013
V diele sa autorsky zišli všetci aktívni slovenskí chirurgovia.
6. 12. 2013
Aj keď vybavenie našich zdravotníckych zariadení nie je v porovnaní s vyspelými ekonomikami najmodernejšie, hlava štátu verí, že situácia sa bude postupne zlepšovať.
6. 12. 2013
Poistenci dostanú peniaze automaticky na účet alebo poukážkou, nie je potrebné o ne žiadať.
6. 12. 2013
Po novom budú môcť vykonávať aj menšie interné vyšetrenia. Podrobnosti zatiaľ ministerstvo zdravotníctva predstaviť nechce, odborné spoločnosti a verejnosť plánuje informovať na budúci týždeň.
2. 12. 2013
Penta tiež avizovala, že kroky ktoré by mali významný vplyv na zamestnanosť, nechystá.
1. 12. 2013
Právna norma reaguje na množiace sa sťažnosti pacientov, ktoré sa týkajú prednostného poskytnutia ambulantnej starostlivosti.
29. 11. 2013
Zamestnancov hnevajú plány vlády prepracovať systém zdravotnej starostlivosti, čo znamená aj prepúšťanie alebo prerozdeľovanie pracovníkov.
29. 11. 2013
Finančné náklady jednodňovej chirurgie sú totiž oproti lôžkovej chirurgii v zahraničí nižšie.
25. 11. 2013
Oproti minulému roku darcov asi o stovku pribudlo.
23. 11. 2013
Sonograf Acuson S3000 patrí do najvyššieho radu ultrasonografických prístrojov.
22. 11. 2013
Analyzátor materského mlieka monitoruje zloženie mlieka z hľadiska obsahu bielkovín, cukrov, tukov, energetickej hodnoty a sušiny. 
22. 11. 2013
Neformálne platby dominovali u špecializácií ako všeobecní lekár, chirurgovia, internista, ortopédi.
20. 11. 2013
Motiváciou pre účasť žiakov v súťaži sú aj ceny. Prvú cenu interaktívnu tabuľu s príslušenstvom udeľuje Všeobecná zdravotná poisťovňa.
20. 11. 2013
Ministerstvo v tejto súvislosti poukázalo, že vyhodnocovanie dostupnosti liekov na pravidelnej báze vykonáva nielen ministerstvo, ale aj Štátny ústav pre kontrolu liečiv.
19. 11. 2013
V nových pracovných zmluvách budú splnené všetky požiadavky lekárov.
18. 11. 2013
Išlo by napríklad o ošetrenie jednoduchých povrchových poškodení kože, kožných hnisavých ochorení, preležanín či výplach ušného mazu.
14. 11. 2013
Nezdravý životný štýl a nedostatočná osveta spôsobujú, že na Slovensku pribudne do roku 2030 ďalších 400.000 diabetikov, čo znamená 60 nových diabetikov (cukrovkárov) denne.
14. 11. 2013
Odborári by chceli na zajtrajšom rokovaní s ministerkou zdravotníctva prebrať aj kauzu v Nitre, ktorá je pre nich mimoriadne dôležitá.
13. 11. 2013
Platy lekárov sa budú zvyšovať k januáru 2014.
12. 11. 2013
Pacienti, ktorí nemajú peniaze na zaplatenie prednostného vyšetrenia, dostanú priestor na to, aby boli ošetrení v riadnom čase.
6. 11. 2013
Špičkový kardiologický ultrazvukový prístroj je určený na vyšetrenie širokého spektra ochorení srdca a ciev.
6. 11. 2013
Štát poskytne na budúci rok na zdravotníctvo menej peňazí ako v tomto roku. Očakáva sa však, že viac peňazí do systému prinesú ekonomicky aktívni poistenci.
6. 11. 2013
Vládou schválený projekt zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia sa má zrealizovať v prípade dohody aj nedohody s akcionármi súkromných poisťovní.
5. 11. 2013
Tento nový náterový a farbiaci automat je potrebný pri diagnostike leukémií, lymfómov a ďalších ochorení.
5. 11. 2013
Zdravotnícke zariadenie má v pláne sprístupniť nové digitálne zariadenie aj pre ľudí zo susedných okresov.
3. 11. 2013
Darcovia, ktorí sa zapoja do Univerzitnej kvapky krvi 2013, budú zaradení do žrebovania o ceny a získajú rôzne darčeky.
30. 10. 2013
Nový digitálny mamograf uvedie Vranovská nemocnica, n. o., oficiálne do prevádzky v priestoroch tamojšieho rádiodiagnostického oddelenia v utorok 5. novembra.
30. 10. 2013
Úrad verejného zdravotníctva si posvietil na úroveň stredoškolských a vysokoškolských internátov.
29. 10. 2013
Podľa prijatej novely o rozsahu zdravotnej starostlivosi budú musieť byť medzi dobami na prednostné vyšetrenia vyhradené dve hodiny na riadnu ordináciu.
28. 10. 2013
Stredná zdravotnícka škola v Trnave má za sebou už vyše šesťdesiatročnú históriu a viac ako 6000 absolventov, ktorých pripravila pre prax.
27. 10. 2013
K tejto zmene dôjde už od novembra.
27. 10. 2013
Vyplynulo to z dnešného vyjadrenia šéfky rezortu Zuzany Zvolenskej v relácii TA3 V Politike.
26. 10. 2013
Opozičný poslanec Novotný šéfke rezortu vyčíta nielen hospodárenie nemocníc, ale aj zdroje pre zdravotníctvo.
25. 10. 2013
Hospitalizované deti prišla pri tejto príležitosti navštíviť aj slovenská tenistka Daniela Hantuchová, ktorá zároveň podporila charitatívny projekt donora s názvom Farebné nemocnice.
25. 10. 2013
V rámci rekonštrukcie sa nezabudlo ani na zamestnancov. Zdravotnícky personál dostal vynovenú dennú miestnosť, komfortnú recepciu a vyšetrovňu.
25. 10. 2013
Aktuálne si nemocnica pripomína výročie prvej transplantácie, ku ktorej došlo v novembri 1988 pod vedením akademika Emila Matejíčka.
24. 10. 2013
Spoluprácu so šéfkou rezortu zdravotníctva chváli aj Asociácia súkromných lekárov SR.
20. 10. 2013
V poradí už 17. lekársky kongres naturálnej medicíny, ktorý sa počas tohto víkendu konal v Trnave, bude mať pokračovanie vo forme dvojdňového kurzu kórejského prírodného lekárstva.
19. 10. 2013
Asociácia súkromných lekárov preto volá po urýchlenej výchove a podpore mladých všeobecných lekárov.
17. 10. 2013
Štátny rozpočet sa podľa Združenia zdravotných poisťovní (ZZP), v ktorom sú súkromné zdravotné poisťovne, nevyrovnal s vývojom dlhu v kapitole zdravotníctvo.
16. 10. 2013
V programe odznelo 23 odborných prednášok, rozdelených do troch blokov, zamerali sa na bezpečnosť pacienta.
15. 10. 2013
Cieľom kampane je zamerať sa na prevenciu nadváhy a obezity populácie, zvýšenie povedomia o rozsahu a povahe zdravotných problémov, ktoré ich môžu spôsobiť, ako aj o vhodnej výžive a pohybovej aktivite.
14. 10. 2013
Biologické lieky, takzvané biofarmaceutiká, nie sú chemicky syntetizované, ale vznikajú biotechnologickou metódou.
14. 10. 2013
Nitriansky kraj štatisticky vykazuje jeden z najväčších výskytov onkologických ochorení v rámci Slovenska.
14. 10. 2013
Podľa Ministerstva zdravotníctva SR sa racionalizácia zahrnutá do návrhu štátneho rozpočtu na rok 2014 bude týkať len obslužných a prierezových činností.
14. 10. 2013
Garanciu platov vo verejnom sektore šéf kabinetu ponúkal sestrám na rokovaní začiatkom mesiaca.
11. 10. 2013
Vzdelávacia akcia sa bude venovať problematike bezpečnosti pacienta v zdravotníckom zariadení.
10. 10. 2013
Čestný certifikát, ktorý udeľuje Skupina B. Braun od roku 2009, doteraz získalo v Čechách a na Slovensku 13 nemocníc.
10. 10. 2013
Košická nemocnica začala v uplynulých dňoch s komplexnou službou liečebných aferéz všetkých druhov.
9. 10. 2013
Nemocnica zorganizovala vzdelávaciu aktivitu s cieľom priblížiť prácu gastroenterológov a ich spoluprácu s ostatnými oddeleniami.
9. 10. 2013
Asociácia tvrdí, že súkromné ambulancie by na vykrytie vyšších platov lekárov a sestier potrebovali okolo 70 miliónov eur.
7. 10. 2013
Nespokojné zdravotné sestry ukončili v piatok (4.10.) trojdňový protest na Námestí slobody pred Úradom vlády SR.
7. 10. 2013
Slávnostného otvorenia sa zúčastnila aj ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská.
7. 10. 2013
Zuzana Zvolenská počas minulého týždňa potvrdila, že o návrhu rozpočtu pre zdravotníctvo sa s ministerstvom financií rokuje.
6. 10. 2013
Diskutéri sa nevyhli ani avizovanému projektu jednej zdravotnej poisťovne, ktorý má výrazný časový sklz.
5. 10. 2013
O najlepších lekároch hlasovala široká verejnosť v ankete Zdravotníckych a Hospodárskych novín, výsledky druhého ročníka ankety boli vyhlásené koncom septembra.
5. 10. 2013
Materská spoločnosť Unipharma investovala do výstavby a technického vybavenia Unikliniky viac než 12,5 milióna eur a prístroje neustále dopĺňa.
4. 10. 2013
Sestry, ktoré strávili dve noci v stanoch, tak podľa svojich slov ukázali, že sú silné.
3. 10. 2013
Sestry prišli na výstražnú "stanovačku" s asi 20 stanmi v modrých rovnošatách, aké nosili kedysi.
2. 10. 2013
Ministerstvo zdravotníctva označilo stratégiu sestier za zvláštnu.
2. 10. 2013
Podporu protestnému stanovému mestečku sestier vyjadrujú aj na východe.
1. 10. 2013
Štátne nemocnice vypovedali zmluvy pred letom. Tie by tak vypršali ku koncu septembra, čo je posledný termín, kedy sa poistenci môžu rozhodnúť pre zmenu zdravotnej poisťovne.
1. 10. 2013
Sestry prídu pred sídlo kabinetu v stredu. Tento týždeň je však naplánované výjazdové rokovanie v Košiciach.
1. 10. 2013
Šéf inštitútu a bývalý minister zdravotníctva Tibor Šagát si myslí, že sestry prijmú korektné rokovania, pričom pripomína, že riešenie situácie má v rukách ministerstvo a vláda.
30. 9. 2013
Podľa hovorcu nemocnice Eugena Finkeia sa trojičky naposledy narodili v trenčianskej nemocnici v minulom roku.
30. 9. 2013
Dôvodom majú byť médiá, ktoré majú vraj zveličovať pochybenia lekárov.
28. 9. 2013
Absolútnym víťazom kategórie gastroenterológia sa stal Marcel Cina, vedúci lekár gastroenterologickej ambulancie a endoskopického pracoviska spomínanej nemocnice.
28. 9. 2013
Predseda Slovenskej lekárskej komory Marian Kollár nevníma, že by boli vzťahy sestier a lekárov narušené.
27. 9. 2013
O výsledkoch hlasovania sa verejnosť dozvedela prostredníctvom publikácie TOP Lekári na Slovensku II, ktorá sa na trh dostala v tomto mesiaci.
27. 9. 2013
Odbory svojim členom píšu, že už im nebudú stačiť vyjadrenia porozumenia a neurčité prísľuby, chcú vecný dialóg a zákon, na ktorý budú peniaze.
26. 9. 2013
Sestry, ktoré už v minulosti prišli pred parlament či Ústavný súd, možnosť protestu naznačili už po stredajšom (25.9.) rokovaní s ministerkou zdravotníctva Zuzanou Zvolenskou
26. 9. 2013
Všeobecná zdravotná poisťovňa je ochotná zvýšiť nemocniciam objemy aj ceny, podmieňuje to však tým, aby obdobnú ponuku dali aj súkromné poisťovne.
26. 9. 2013
Slovenské dentálne dni sú jediná špecializovaná výstava určená ľuďom, ktorí sa starajú o zdravie zubov a ústnej dutiny.
25. 9. 2013
Sestry avizovali, že chcú aj naďalej viesť dialóg, a to nielen s kompetentnými, ale i verejnosťou.
18. 9. 2013
Nová budova má stáť takmer 50 miliónov eur, pričom väčšia časť pôjde podľa Kaliňáka na stavbu, menšia na vybavenie nemocnice.
14. 9. 2013
Slovenský červený kríž tiež organizuje osvetové podujatia pre deti v materských, základných či stredných školách spojené s ukážkami prvej pomoci a prednáškami.
13. 9. 2013
Ďalšie zdravotnícke zariadenia, ktoré sú súčasťou siete nemocníc spoločnosti Svet zdravia, sa môžu pochváliť novými návštevnými miestnosťami pre detských pacientov.
10. 9. 2013
Nepáči sa im autoritatívne vedenie kliniky a zaobchádzanie s jej zamestnancami.
28. 8. 2013
Obuv má byť vpredu pred prstami o 10 až 15 milimetrov dlhšia než chodidlo. Obuv treba preskúšať jej obutím postojačky, po predchádzajúcom premeraní chodidla.
27. 8. 2013
Minister vnútra Robert Kaliňák odovzdá v septembri ceny za výnimočné záchranárske a vzdelávacie aktivity súvisiace s číslom tiesňového volania 112.
22. 8. 2013
Aj v týchto dňoch pokračuje Všeobecná zdravotná poisťovňa vo svojom "zdravom turné" po Slovensku. Atraktívne podujatia sa tešia veľkému záujmu návštevníkov.
21. 8. 2013
Najväčšie štátne zdravotnícke zariadenia sa boria s exekúciami vo výške takmer 600-tisíc eur. Týka sa to najmä bratislavskej, košickej, prešovskej a trnavskej nemocnice.
15. 8. 2013
Virologický ústav Slovenskej akadémie vied bude v spolupráci s európskymi partnermi skúmať vakcínu proti kliešťom. Vakcína má chrániť pred viacerými ochoreniami.
11. 8. 2013
Čínsky štátny denník 21st Century Business Herald so sídlom v provincii Kuang-čou tvrdí, že francúzsky farmaceutický gigant podplatil 503 lekárov.
8. 8. 2013
Po uzavretí transakcie bude Penta Investments celkovo prevádzkovať na poľskom trhu zhruba 300 lekární a stane sa druhým najväčším hráčom na tamojšom trhu.
7. 8. 2013
Európska agentúra pre lieky odporúča pacientom liečených týmito liekmi návštevu svojho lekára za účelom prediskutovania alternatívnej liečby.
6. 8. 2013
Potrebné sú všetky krvné skupiny, najmä však krvná skupina A Rh pozitív a všetky krvné skupiny Rh negatív.
4. 8. 2013
Na preukázanie verejného záujmu bude zároveň potrebné splniť ešte dve podmienky.
2. 8. 2013
Na veľkých slovenských hudobných festivaloch dostanú záujemcovia možnosť bezpečne si vyskúšať, čo vidí opitý vodič, alebo aké je to havarovať s vozidlom.
2. 8. 2013
Zlepšenie služieb zabezpečia aj nové diagnostické a zdravotnícke zariadenia, potrebné pre špecializované vyšetrenia.
26. 7. 2013
Krvi od dobrovoľných darcov má Hematologické a transfúziologické oddelenie Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach v letných mesiacoch dostatok.
25. 7. 2013
Vďaka trestu povinnej práce sa zbavuje dlhov a rozhodol sa dokončiť strednú školu.
24. 7. 2013
O výsledkoch hlasovania sa verejnosť dozvie prostredníctvom publikácie TOP Lekári na Slovensku II, ktorá sa na trh dostane v septembri.
22. 7. 2013
Štatistika sa týka 50 percent lekárov pracujúcich na Slovensku a 62 percent sestier.
19. 7. 2013
Dobrá prístrojová technika podľa riaditeľa spoločnosti ŽILPO Štefana Zelníka umožní urobiť včasnú a rýchlu diagnostiku.
18. 7. 2013
Odbory od vlády očakávajú aj ďalšie stabilizačné kroky, ako aj plnenie ostatných bodov memoranda.
17. 7. 2013
Cieľom trojdňovej návštevy zástupcov spoločnosti je získanie informácií o možnostiach investovania na Slovensku.
16. 7. 2013
Tak, ako je dnes dotovaná doprava vo verejnom záujme, podobne má BSK podľa Freša v pláne prispievať na niektoré zdravotnícke činnosti.
16. 7. 2013
Na vjazde do areálu popradskej nemocnice boli nainštalované elektricky ovládané rampy pre reguláciu statickej dopravy.
15. 7. 2013
Určená je predovšetkým pre pacientov s chronickými ťažkosťami bolestivého syndrómu chrbtice a veľkých kĺbov.
15. 7. 2013
Slováci nemajú veľmi pozitívny prístup k prevencii, a to aj napriek tomu, že je zadarmo.
6. 7. 2013
Odovzdanie základných informácií o mikroorganizmoch, o spôsoboch šírenia sa infekčných chorôb, o očkovaní a ďalšie zaujímavé poznatky sú obsahom projektu.
4. 7. 2013
Ústavný súd SR rozhodol, že ustanovenie Zákonníka práce o potrebnom súhlase zdravotnej sestry a pôrodnej asistentky vo veku nad 50 rokov s výkonom nočnej práce je v rozpore s Ústavou SR.
3. 7. 2013
Unikátny titánový implantát slovenskej výroby použili lekári košickej Univerzitnej nemocnice L. Pasteura na rekonštrukciu časti lebky 52-ročného pacienta.
3. 7. 2013
Zámeru vybudovania novej nemocnice v Bratislave bude predchádzať štúdia realizovateľnosti, v rámci ktorej budú rozobrané aj možné druhy financovania, najmä s ohľadom na výhodnosť pre SR.
2. 7. 2013
Aby sa na Slovensku mohol finančne udržať zdravotnícky systém, je podľa Asociácie súkromných lekárov SR potrebné vychovať novú generáciu všeobecných lekárov.
2. 7. 2013
V Národnom onkologickom ústave v Bratislave dnes slávnostne otvorili zrekonštruovanú Kliniku chirurgickej onkológie.
1. 7. 2013
Nezaradení poslanci Martin Chren a Jana Žitňanská navrhujú zrušiť výmenné lístky potrebné na vyšetrenie u lekára špecialistu.
1. 7. 2013
Jednotné číslo tiesňového volania 112 funguje v Európskej únii už viac ako 20 rokov.
30. 6. 2013
Celkovo sa doplatky posielali naspäť vyše 100.000 ľuďom. Poisťovne vlani vracali preplatky za prvé tri kvartály a posledný kvartál roku 2011.
29. 6. 2013
V Univerzitnej nemocnici Bratislava budú od pondelka (1. 7.) opätovne operovať aj poistencov Union zdravotnej poisťovne.
29. 6. 2013
Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa by mala nemocniciam a do ambulancií posielať od júla viac peňazí.
28. 6. 2013
Nová nemocnica by podľa riaditeľa Inštitútu zdravotnej politiky Ministerstva zdravotníctva SR Ivana Poprockého mohla mať približne 775 lôžok a 40.000 hospitalizácií za rok.
27. 6. 2013
Nadácia Pomôže celé Slovensko v spolupráci s bratislavskou spoločnosťou Zipp začala v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou budovať špecializovanú intermediárnu jednotku.
27. 6. 2013
Stavovské a odborové organizácie združujúce zdravotníckych pracovníkov chcú petíciou prinútiť Národnú radu SR, aby opätovne zmenila Trestný zákon.
26. 6. 2013
Platy lekárov by mali opäť rásť. Garanciu ďalšej etapy navyšovania ich miezd prináša novela zákona o zdravotnom poistení.
25. 6. 2013
Zdravotníci by za nenastúpenie do práce počas núdzového stavu mali byť trestaní menej prísne, ako to v máji presadili poslanci NR SR.
25. 6. 2013
Značka Zentiva oslavuje v tomto roku desiate jubileum svojej existencie.
24. 6. 2013
Už o niekoľko dní začne v Poltári poskytovať služby nová mestská poliklinika. 
24. 6. 2013
Centrum výskumu starnutia a civilizačných ochorení vytvorila Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.
22. 6. 2013
Mladým diabetikom má pomôcť udržať ich ochorenie pod kontrolou nová online aplikácia Sacharidy do vrecka.
22. 6. 2013
Úrady verejného zdravotníctva ani súdy nie sú podľa Úradu verejného zdravotníctva SR povinné prerušiť konania voči rodičom, ktorí nedali zaočkovať svoje deti.
22. 6. 2013
Rozhodli o tom delegáti na dnešnom sneme komory, ktorý sa konal v Poprade.
22. 6. 2013
Počas dnešného dňa a pondelka 24. júna sa v Bratislave začnú školiť zdravotní asistenti a koordinátori, ktorí budú pomáhať v rómskych osadách na východnom Slovensku.
21. 6. 2013
Člena prezídia Slovenskej lekárnickej komory Štefana Krchňáka tento týždeň na Všeobecnom zhromaždení Zväzu lekárnikov Európskej únie v Ríme jednohlasne zvolili za prezidenta tejto organizácie na rok 2014.
21. 6. 2013
V rámci projektu komplexnej rekonštrukcie Roosveltovej nemocnice v Banskej Bystrici je už polovica zrekonštruovaných operačných sál v prevádzke.
18. 6. 2013
Zdravotné poisťovne vrátia doplatky tisícom zdravotne postihnutých a dôchodcom, v rámci ochranného limitu im pošlú naspäť státisíce eur.
16. 6. 2013
Až osem z 10 slovenských nemocníc, ktoré patria k najväčším obstarávateľom, uskutočňuje väčšinu svojich verejných obstarávaní v tendroch s jediným uchádzačom.
15. 6. 2013
Cyklisti, ktorí v rámci projektu Na bicykli deťom prešli spolu asi 940 kilometrov, vyzbierali pre malých onkologických pacientov 7000 eur.
14. 6. 2013
Pri príležitosti osláv dnešného Svetového dňa darcov krvi otvára Národná transfúzna služba SR brány všetkých svojich pracovísk pre verejnosť.
14. 6. 2013
V desiatkach slovenských miest sa dnes v rámci Dňa ľudí so svalovou dystrofiou koná celonárodná zbierka na podporu pacientov.
14. 6. 2013
Poistenci Union zdravotnej poisťovne by mali byť oddnes v nemocniciach Univerzitnej nemocnice Bratislava dostať plnú zdravotnú starostlivosť.
14. 6. 2013
V bratislavskej Univerzitnej nemocnici vo štvrtok (13. 6.) po prvýkrát na Slovensku transplantovali ľudskú rohovku upravenú kobaltom.
12. 6. 2013
Automobilka PSA Peugeot Citroën Slovakia v Trnave sa rozhodla podporiť projekt Krajina Záchrancov s cieľom zmeniť postoj ľudí v oblasti poskytovania prvej pomoci.
12. 6. 2013
Úrad verejného zdravotníctva SR vykoná bezplatné vyšetrenie vody zo studní, ktoré mohli byť v dôsledku povodní kontaminované.
12. 6. 2013
Nerešpektovaním záväzných právnych nariadení EÚ o pracovnej zdravotnej službe hrozia Slovensku sankcie zo strany Európskej komisie.
11. 6. 2013
Garancia ďalšej etapy zvyšovania platov lekárov má podporu členov Ústavnoprávneho výboru NR SR.
7. 6. 2013
Nemocnica s poliklinikou Ilava i naďalej zostáva poskytovateľom lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých.
4. 6. 2013
Deti s onkologickými ochoreniami sa môžu v bratislavskej Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou liečiť vo vynovených priestoroch.
2. 6. 2013
Najväčšia slovenská nemocnica, Univerzitná nemocnica Bratislava, zaznamenala za prvé štyri mesiace tohto roka v medziročnom meradle pozitívny ekonomický vývoj.
30. 5. 2013
Cieľom je výmena skúseností a oboznámenie sa s najnovšími vedeckými poznatkami najmä v liečbe epilepsie, Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby a ich uvádzanie do klinickej praxe.
29. 5. 2013
Policajti zistili porušenie zákona pri verejnom obstarávaní v nemocnici v Košiciach.
29. 5. 2013
Slovensko bude potrebovať reformu zdravotnej starostlivosti, ak chce pri výdavkoch na dôchodky zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií.
29. 5. 2013
Moderné očné centrum so špičkovými odborníkmi, kvalitná prístrojová technika, či skrátenie čakacích lehôt na vyšetrenia.
29. 5. 2013
Počas Svetového dňa bez tabaku pôjde v piatok 31. mája 2013 z Bratislavy do Vrútok a späť Nezastaviteľný vlak zdravia.
26. 5. 2013
Vláda SR má právo povedať, že počas štrajku zdravotníkov nesmú byť ohrozené životy a zdravie pacientov.
24. 5. 2013
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier odovzdávala dnes svojim členkám ocenenie Biele srdce.
24. 5. 2013
Rezidentský program, ktorý má zatraktívniť odbornosť všeobecného lekára predstavila hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo Monika Palušková.
23. 5. 2013
Ministerstvo zdravotníctva chce riešiť problém nedostatku všeobecných lekárov prostredníctvom novej koncepcie výučby.
23. 5. 2013
Predsedníčka Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek Monika Kavecká vyhlásila, že zákon o trestoch pre zdravotníkov je protiústavný.
23. 5. 2013
Ministerstvo zdravotníctva chce v spolupráci so zdravotnými sestrami upraviť ich platy takým zákonom, ktorý by nebol napadnuteľný.
21. 5. 2013
Niekoľko desiatok zdravotníkov odmietajúcich legislatívne návrhy prinášajúce tresty pre tých, ktorí by v čase krízovej situácie nenastúpili do práce.
20. 5. 2013
Sestry a pôrodné asistentky vnímajú legislatívne návrhy, ako odkaz, že majú byť ticho a pracovať.
17. 5. 2013
Elektronizácia zdravotníctva sa má posunúť ďalej, poslanci Národnej rady SR dnes schválili návrh zákona o Národnom zdravotníckom informačnom systéme.
16. 5. 2013
Nový prístroj pre diagnostiku a liečbu sluchovo postihnutých detí získala dnes Detská fakultná nemocnica v Košiciach.
15. 5. 2013
Všeobecná nemocnica Komárno, pripravila pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier odborný seminár.
14. 5. 2013
Do klinického skúšania liekov sa zapojilo vlani na Slovensku približne 10.000 ľudí.
12. 5. 2013
Zvýšenie platov lekárov, druhú šancu pre drogovo závislých, vznik 72 okresných úradov majú na stole poslanci NR SR.
12. 5. 2013
Ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská podľa vlastných slov zatiaľ neabsolvovala žiadne stretnutie ohľadom možného predaja súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera.
9. 5. 2013
Medzinárodná konferencia krajín Vyšehradskej štvorky v oblasti verejného zdravotníctva sa uskutočňuje v dňoch 9. a 10. mája v Košiciach.
6. 5. 2013
Z. Zvolenská a Barrak Al-Haifi podpísali dnes Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Ministerstvom zdravotníctva Kuvajtského štátu o spolupráci v oblasti zdravotníctva.
6. 5. 2013
Študenti zubného lekárstva pripravili pre širokú verejnosť najväčšiu preventívnu akciu v oblasti ústneho zdravia.
6. 5. 2013
Každý úmyselný trestný čin by mal stáť zdravotníka povolanie
5. 5. 2013
Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach zaviedla v letnom semestri tohto akademického roka nový predmet nazvaný Komplexná medicína.
4. 5. 2013
Na Slovensku by mohlo vzniknúť nové školiace stredisko pre lekárov, ktoré by využívali aj lekári z Poľska a Českej republiky.
29. 4. 2013
Budúci zubní lekári aj tento rok vyrazia do slovenských miest, aby tu šírili osvetu o potrebe starostlivosti o zuby.
29. 4. 2013
V areáli Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A Reimana v Prešove dnes slávnostne otvorili nový internistický pavilón.
28. 4. 2013
Pokiaľ bude pokračovať "ignorácia" výchovy ďalších pediatrov môže sa stať, že slovenské deti nebude mať kto ošetrovať.
26. 4. 2013
Jednou z hlavných tém prebiehajúceho X. slovenského pediatrického kongresu je práve nízky záujem mladých lekárov o špecializáciu pediatria.
24. 4. 2013
Vláda SR dnes odobrila návrh legislatívnej garancie ďalšej etapy zvyšovania platov lekárov.
20. 4. 2013
50 % zubných lekárov je starších ako 56 rokov, 30 % zubných lekárov je starších ako 61 rokov.
14. 4. 2013
Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek má novú predsedníčku.
11. 4. 2013
Aké princípy vládnu zdravotníctvu je názov medzinárodnej konferencie, ktorá sa dnes a v piatok (12.4.) koná v košickom klube Veritas.
10. 4. 2013
Mladých lekárov, ich ďalšie vzdelávanie a získavanie skúseností bude podporovať novozriadený neinvestičný fond LEKÁR, s ktorého myšlienkou prišla Slovenská lekárska komora.
1. 1. 1970
1. 1. 1970
1. 1. 1970
1. 1. 1970
1. 1. 1970
1. 1. 1970
kviz
Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk