Zdravotníctvo

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Algeziológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti sa na interdisciplinárnom princípe zaoberá komplexnou prevenciou, diagnostikou, liečbou tých bolestivých syndrómov,...

Anestéziológ a intenzivista vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa poskytovaním anestetickej, resuscitačnej a intenzívnej starostlivosti kriticky chorým, u ktorých hrozí zlyhanie, zlyháva...

Cievny chirurg vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, diagnostikou a chirurgickou liečbou vrodených aj získaných chorôb a poranení cievneho a lymfatického systému bez rozdielu veku a...

Čeľustný ortopéd vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti sa zaoberá prevenciou, profylaxiou a terapiou anomálneho postavenia zubov, čeľustí a medzičeľustných vzťahov.

Dermatovenerológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti sa zaoberá prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, určovaním prognózy, konziliárnou,...

Detský chirurg vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, diagnostikou a chirurgickou liečbou vrodených chýb všetkých telových systémov, chirurgickou liečbou získaných...

Detský psychiater vykonáva špecializované pracovné činnosti v oblasti prevencie, diagnostiky, diferenciálnej diagnostiky, liečby, dispenzarizácie, konziliárnej a posudkovej činnosti vrátane výskumu duševných...

Dopravný psychológ posudzuje psychickú spôsobilosť na výkon práce, poskytuje psychologickú starostlivosť a personálne poradenstvo pri výbere zamestnancov na výkon práce. Uplatňuje poznatky a postupy psychológie v...

Endokrinológ vykonáva špecializované pracovné činnosti v oblasti prevencie, diagnostiky, liečby, dispenzarizácie, určovania prognózy, konziliárnej, posudkovej činnosti, vrátane výskumu pri ochoreniach endokrinného...

Epidemiológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa štúdiom výskytu, frekvencie a rozloženie chorôb a so zdravím súvisiacich stavov, ako aj ich determinantov v definovaných...

Farmaceut bez špecializácie vykonáva odborné pracovné činnosti v oblasti hromadnej prípravy liekov, výroby a kontroly liekov v laboratóriách na ich kontrolu, správneho uchovávania...

Farmaceut špecialista v lekárenstve vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa poskytovaním lekárenskej starostlivosti, ktorá zahŕňa zabezpečovanie a výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a...

Farmaceut špecialista vo farmaceutickej kontrole vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa problematikou komplexného prístupu k tvorbe, sledovaniu a kontrole kvality liekov, liečiv, pomocných látok,...

Farmaceut špecialista vo farmaceutickej technológii vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa formuláciou, výrobou a zabezpečením kvality liekov. Študuje podmienky, za ktorých sa liečivá a...

Fyziater a balneológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti využíva prostriedky svojich odborov na prevenciu, diagnostiku, liečbu a výskum porúch zdravia a ich následkov s...

Fyzioterapeut špecialista fyzioterapie porúch psychomotorického vývoja vykonáva špecializované fyzioterapeutické činnosti a zaoberá sa včasnou fyzioterapeutickou diagnostikou a terapiou porúch psychomotorického...

Fyzioterapeut špecialista v športe a telovýchove vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, diagnostikou porúch pohybového systému a aplikáciou metód fyzioterapie na organizmus...

Fyzioterapeut špecialista vo fyzioterapii funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa fyzioterapeutickou prevenciou, diagnostikou a kinezioterapiou...

Fyzioterapeut špecialista vo fyzioterapii porúch centrálneho nervového systému vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa fyzioterapeutickou prevenciou, diagnostikou a terapiou porúch centrálneho...

Gastroenterológ vykonáva špecializované pracovné činnosti v prevencii, diagnostike, liečbe, dispenzarizácii chorôb tráviaceho traktu, pečene, žlčového systému a pankreasu. Súčasťou zdravotnej starostlivosti je aj...

Gastroenterologický chirurg vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa komplexnou diagnostikou a chirurgickými liečebnými postupmi pri chorobách tráviaceho traktu (chirurgia pažeráka, žalúdka,...

Genetik vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti aplikuje poznatky z humánnej genetiky a biológie do klinickej praxe a v jej rámci sa zaoberá prevenciou a liečebnou starostlivosťou o pacientov a...

Geriater vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti sa zaoberá dispenzarizáciou, prevenciou, diagnostikou, liečbou a rehabilitáciou seniorov, osôb vo veku nad 65 rokov, s cieľom zachovania...

Gynekológ a pôrodník vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou a dispenzarizáciou chorôb ženských pohlavných orgánov a...

Hematológ a transfúziológ vykonáva špecializované pracovné činnosti, ktoré pozostávajú z dvoch navzájom súvisiacich vedných disciplín: z hematológie a transfúziológie....

Hrudníkový chirurg vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa chirurgickou liečbou ochorení hrudnej steny, pleury (pohrudnice), pľúc, trachey a bronchov (priedušnice a priedušiek), mediastína...

Hygienik lekár vykonáva špecializované lekárske činnosti a zameriava sa na telesné, duševné a environmentálne aspekty zdravia populácie, na ochranu a zlepšovanie zdravia ľudí prostredníctvom výskumu...

Chirurg vykonáva špecializované pracovné činnosti v prevencii, diagnostike, v diferenciálnej diagnostike a chirurgickej liečbe v ambulantnej, jednodňovej chirurgii a na lôžkových chirurgických pracoviskách.

Imunoalergológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a využíva poznatky všeobecnej imunológie a alergológie v liečebnej a preventívnej starostlivosti. Zaoberá sa objasňovaním etiopatogenézy...

Infektológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, prognózou, konziliárnou a posudkovou činnosťou pri infekčných chorobách.

Internista vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti sa zaoberá prevenciou, vyhľadávaním, diagnostikou, liečbou, rehabilitáciou, dispenzarizáciou, posudkovou činnosťou a...

Kardiochirurg vykonáva špecializované pracovné činnosti a zabezpečuje preventívnu, diagnostickú a vysoko špecializovanú chirurgickú liečbu vrodených a získaných chorôb srdca a veľkých ciev.

Kardiológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, posudzovaním a výskumom chorôb srdcovo-cievneho systému.

Klinický logopéd vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci komplexnej zdravotnej starostlivosti sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, terapiou a posudkovou činnosťou narušenej komunikačnej schopnosti a porúch...

Klinický onkológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, diagnostikou a diferenciálnou diagnostikou zhubných nádorov (solídnych nádorov, leukémií a lymfómov), ich...

Klinický psychológ vykonáva špecializované pracovné činnosti vrátane konzultačnej, výskumnej, vzdelávacej alebo výchovnej činnosti v zdravotníctve. Zameriava sa na psychologickú prevenciu, diagnostiku, terapiu,...

Laboratórny diagnostik bez špecializácie vykonáva odborné pracovné činnosti a zaoberá sa zavádzaním, realizáciou, kontrolou a validáciou procesov poskytovania zdravotnej starostlivosti v klinickom laboratóriu...

Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v hematológii a transfúziológii vykonáva špecializované pracovné činnosti, zaoberá sa epidemiológiou, laboratórnou diagnostikou a...

Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej biochémii vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa biochemickými analýzami telesných tekutín, buniek,...

Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej genetike vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa laboratórnymi analýzami na bunkovej, biochemickej a DNA úrovni za...

Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej imunológii a alergológii vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa analýzou biologického materiálu človeka...

Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej mikrobiológii vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa laboratórnou diagnostikou ochorení mikrobiálnej...

Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v patológii a súdnom lekárstve vykonáva špecializované pracovné činnosti, zaoberá sa aplikáciou, interpretáciou a...

Lekár bez špecializácie samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti a realizuje liečebno-preventívnu starostlivosť na odborných pracoviskách, ktorá zodpovedá rozsahu a obsahu získaného vzdelania.

Lekár klinickej biochémie vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa biochemickými analýzami telesných tekutín, buniek, tkanív a interpretáciou získaných výsledkov v...

Lekár klinickej farmakológie vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa aplikáciou poznatkov experimentálnej farmakológie v klinických odboroch s cieľom študovať a objektívnymi metódami...

Lekár klinickej mikrobiológie vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa etiopatogenézou a laboratórnou diagnostikou chorôb mikrobiálnej etiológie, ako aj monitorovaním priebehu a terapie...

Lekár pracovného lekárstva vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa vplyvmi práce a pracovných podmienok na zdravotný stav pracovníkov. Zameriava sa na prevenciu, diagnostiku, liečbu a posudzovanie...

Lekár tropickej medicíny vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti sa zaoberá prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, posudkovou činnosťou,...

Lekár urgentnej medicíny vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa poskytovaním neodkladnej - urgentnej zdravotnej starostlivosti osobám pri náhlej zmene zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje...

Liečebný pedagóg vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa poskytovaním liečebnopedagogickej prevencie, diagnostiky, liečebnej výchovy, poradenstva pre deti, dospelých a seniorov.

Logopéd bez špecializácie vykonáva odborné činnosti súvisiace s diagnostikovaním, analýzou a terapiou narušenej komunikačnej schopnosti u detí a dospelých. V rámci komplexnej starostlivosti poskytuje...

Maxilofaciálny chirurg zubný lekár vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti sa zaoberá chorobami a úrazovou chirurgiou ústnej, čeľustnej a tvárovej oblasti s...

Nefrológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, prognózou, konziliárnou a posudkovou činnosťou a výskumom pri chorobách...

Neurochirurg vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa komplexnou diagnostikou a chirurgickým liečením ochorení nervovej sústavy vrátane podporných štruktúr (lebka, chrbtica), ako aj...

Neurológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, diagnostikou, liečbou a výskumom ochorení nervového systému (s výnimkou tých, ktoré v dôsledku prevažujúcich...

Oftalmológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, diagnostikou, liečbou, rehabilitáciou, posudzovaním a výskumom chorôb oka a jeho prídavných orgánov ako aj celkovými...

Ortopéd vykonáva špecializované pracovné činnosti v prevencii, diagnostike, liečbe, posudzovaní a výskume ochorení a úrazov pohybového ústrojenstva vo všetkých vekových kategóriách.

Otorinolaryngológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, diagnostikou, liečbou, rehabilitáciou a posudkovou činnosťou chorôb ucha, dýchacích orgánov, hltana, zmyslových orgánov...

Patológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa etiopatogenetickou a morfologicko-funkčnou diagnostikou chorôb počas života človeka a smrti, a to zhodnotením výsledkov laboratórneho vyšetrenia...

Pediater intenzívnej medicíny vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa poskytovaním resuscitačnej a intenzívnej starostlivosti o kriticky choré detí, u ktorých hrozí zlyhanie, zlyháva...

Pediater urgentnej medicíny vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa, poskytovaním neodkladnej - urgentnej zdravotnej starostlivosti deťom a dorastu, t. j. od narodenia do dovŕšenia 18 rokov a 364 dní života, pri...

Pediatrický anestéziológ vykonáva špecializované lekárske činnosti a v rámci liečebno-preventívnej starostlivosti poskytuje anestéziologickú starostlivosť deťom od narodenia do veku 18 rokov a zabezpečuje...

Pediatrický endokrinológ vykonáva špecializované pracovné činnosti, zaoberá sa diagnostikou, diferenciálnou diagnostikou, liečbou, prevenciou, posudkovou činnosťou a výskumom ochorení žliaz s vnútornou...

Pediatrický gastroenterológ vykonáva špecializované pracovné činnosti, zaoberá sa prevenciou, diagnostikou, diferenciálnou diagnostikou, liečbou, posudkovou činnosťou a výskumom fyziologických a patologických stavov...

Pediatrický gynekológ vykonáva špecializované pracovné činnosti v oblasti prevencie, diagnostiky, diferenciálnej diagnostiky, liečby, dispenzarizácie, konziliárnej a posudkovej činnosti vrátane výskumu...

Pediatrický hematológ a onkológ vykonáva špecializované pracovné činnosti, zaoberá sa diagnostikou, diferenciálnou diagnostikou, liečbou, prevenciou, posudkovou činnosťou a výskumom chorôb krvotvorby a...

Pediatrický kardiológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti sa zaoberá diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou a posudzovaním chorôb srdcovo-cievneho systému rastúceho...

Pediatrický nefrológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa diagnostikou, diferenciálnou diagnostikou, liečbou, prevenciou, posudkovou činnosťou a výskumom ochorení obličiek a močových ciest u...

Pediatrický neurológ vykonáva špecializované pracovné činnosti, zaoberá sa vývojom centrálneho a periférneho nervového systému a svalov a prevenciou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, posudkovou...

Pediatrický oftalmológ vykonáva špecializované pracovné činnosti, zaoberá sa prevenciou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, posudkovou činnosťou a výskumom ochorení kompletného zrakového aparátu u...

Pediatrický ortopéd sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou, vzdelávaním, posudzovaním a výskumom ochorení a úrazov pohybového ústrojenstva v detskom a adolescentnom veku.

Plastický chirurg vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa rekonštrukciou defektov kože a podkožia po úrazoch, chirurgických výkonoch, popáleninách. Zaoberá sa aj korekciou vrodených...

Pneumoftizeológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa komplexnou problematikou tuberkulózy, netuberkulóznych chorôb dýchacieho ústrojenstva a funkčne súvisiacich orgánov hrudníka.

Poradenský psychológ vykonáva špecializované pracovné činnosti, vrátane konzultačnej, výskumnej, vzdelávacej alebo výchovnej činnosti v zdravotníctve. Vykonáva odborné činnosti týkajúce sa...

Posudkový lekár vykonáva špecializované pracovné činnosti a na základe komplexného poznania zdravotného stavu a poznatkov o pracovných schopnostiach a možnostiach, skúma a hodnotí schopnosť zdravej a chorej osoby...

Posudkový lekár obce posudzuje zdravotný stav na účel odkázanosti občanov na sociálnu službu v kompetencii obce.

Posudkový lekár samosprávneho kraja posudzuje zdravotný stav na účel odkázanosti občanov na sociálnu službu.

Pracovný psychológ vykonáva špecializované pracovné činnosti, vrátane konzultačnej, výskumnej, vzdelávacej alebo výchovnej činnosti v zdravotníctve. Zameriava sa na psychologickú prevenciu, diagnostiku, terapiu,...

Psychiater vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, prognózou, konziliárnou a posudkovou činnosťou a výskumom duševných...

Psychológ bez špecializácie vykonáva odborné pracovné činnosti v psychologickej prevencii, diagnostike, terapii a poradenstve súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a vystavuje odborné posudky.

Psychológ hasičského a záchranného zboru vykonáva špecializované odborné činnosti v psychologickej prevencii, diagnostike, terapii, poradenstve a vystavuje odborné posudky v psychologickej činnosti a starostlivosti v hasičskej a...

Psychológ Policajného zboru vykonáva špecializované odborné činnosti v psychologickej prevencii, diagnostike, terapii, poradenstve a vystavuje odborné posudky (ako súčasť komplexnej psychologickej starostlivosti v rezorte Ministerstva...

Psychológ zboru justičnej a väzenskej stráže vykonáva špecializované odborné činnosti v psychologickej prevencii, diagnostike, terapii, poradenstve a vystavuje odborné posudky v penitenciárnej starostlivosti a v komplexnej...

Psychoterapeut vykonáva špecifické psychoterapeutické postupy a špecializované pracovné činnosti v psychoterapii aplikovaním rôznych foriem individuálnej, skupinovej a komunitnej terapie, psychologickej intervencie a...

Rádiológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a v liečebno-preventívnej starostlivosti sa zaoberá vyšetrovaním chorobných stavov pomocou zobrazenia röntgenovými lúčmi alebo iným...

Reumatológ vykonáva špecializované pracovné činnosti v oblasti prevencie, diagnostiky, liečby, dispenzarizácie, posudzovania, poradenstva a výskumu reumatických chorôb. Zaoberá sa chorobami spojiva, kostí, kĺbov,...

Revízny lekár vykonáva špecializované pracovné činnosti a zabezpečuje revíznu činnosť v oblasti všeobecnej ambulantnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti, ústavnej zdravotnej starostlivosti, spoločných...

Revízny stomatológ sa zaoberá kontrolou a revíziou výkazov o poskytnutej zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s jej poskytovaním (interné revízie), alebo kontrolou a revíziou zdravotnej...

Riadiaci zdravotnícky pracovník - laboratórny diagnostik vykonáva špecializované manažérske činnosti - riadi, koordinuje a kontroluje prácu laboratórnych diagnostikov a zabezpečuje spoluprácu laboratória s...

Riadiaci zdravotnícky pracovník - lekár organizuje a riadi činnosť ostatných podriadených lekárov špecialistov a sekundárnych lekárov (t.j. lekárov bez špecializácie) a samostatne vykonáva...

Riadiaci zdravotnícky pracovník - psychológ vykonáva špecializované manažérske činnosti v zdravotníckom zariadení a zameriava sa na formulovanie a koordinovanie priorít štátnej zdravotnej politiky a uplatňovanie...

Riadiaci zdravotnícky pracovník - sestra vykonáva špecializované manažérske činnosti, organizuje, plánuje, koordinuje a kontroluje ošetrovateľskú starostlivosť v rámci oddelenia alebo zdravotníckeho...

Riadiaci zdravotnícky pracovník – verejný zdravotník (hygienik) vykonáva špecializované manažérske činnosti vo verejnom zdravotníctve a zameriava sa na formulovanie a koordinovanie priorít štátnej zdravotnej...

Riadiaci zdravotnícky pracovník - zdravotnícky laborant vykonáva špecializované manažérske činnosti, riadi, koordinuje a kontroluje prácu zdravotníckych laborantov a zabezpečuje spoluprácu laboratória s...

Sestra špecialistka v revíznom ošetrovateľstve vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa dohľadom nad poskytovanou zdravotnou starostlivosťou - ústavnou, ambulantnou, domácou ošetrovateľskou...

Súdny lekár vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa zisťovaním a posudzovaním účinkov násilia na ľudský organizmus u živých i zomretých osôb, zisťovaním príčin...

Školský psychológ vykonáva odborné činnosti zamerané na psychologickú prevenciu, diagnostiku, liečebno-výchovnú, psychoterapeutickú, individuálne orientovanú starostlivosť o deti a mládež. Vystavuje...

Traumatológ vykonáva špecializované pracovné činnosti v prevencii, diagnostike, liečbe, posudzovaní a výskume úrazov a poúrazových stavov, ktoré zahŕňajú hlavne komplexné diagnostické a...

Urológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou a výskumom chirurgických ochorení, vrodených malformácií a úrazov obličiek a...

Verejný zdravotník špecialista v epidemiológii vykonáva špecializované pracovné činnosti na úseku infekčných a hromadne sa vyskytujúcich ochorení, pri riešení a plnení programov...

Verejný zdravotník špecialista v hygiene detí a mládeže vykonáva špecializované pracovné činnosti, ktoré sú zamerané na rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie prostredníctvom...

Verejný zdravotník špecialista v hygiene životného prostredia a zdravia sa zaoberá vplyvom komplexu vlastností životného prostredia a spôsobu života na zdravie populácie i jednotlivca. Získané informácie...

Verejný zdravotník špecialista v oblasti zdravia pri práci vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa podporou a uchovaním čo najvyššieho stupňa fyzickej, mentálnej a sociálnej pohody...

Verejný zdravotník špecialista v ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa sledovaním a usmerňovaním radiačnej záťaže obyvateľov prírodnou...

Verejný zdravotník špecialista vo výchove k zdraviu vykonáva špecializované pacovné činnosti a zaoberá sa výchovou k zdraviu formou rozširovania a formovania vedomostí, postojov a návykov obyvateľov...

Vojenský psychológ vykonáva špecializované odborné činnosti v psychologickej prevencii, diagnostike, terapii, poradenstve a vystavuje odborné posudky pre rezort ministerstva obrany v zmysle platných noriem a smerníc.

Všeobecný lekár pre deti a dorast - Pediater vykonáva špecializované pracovné činnosti v prevencii, diagnostike, liečbe, dispenzarizácii, určovaní prognózy, konziliárnej, posudkovej činnosti a výskume v...

Všeobecný lekár pre dospelých vykonáva špecializované pracovné činnosti a poskytuje všeobecnú zdravotnú starostlivosť dospelým jedincom.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Ambulantná sestra vykonáva odborné pracovné činnosti spojené s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania, ako aj pri riadení a poskytovaní...

Dentálny hygienik vykonáva odborné pracovné činnosti v preventívnej, liečebnej a edukačnej starostlivosti o osoby všetkých populačných skupín v oblasti orálneho zdravia. Na základe stomato-dentálno-hygienickej...

Fyzioterapeut bez špecializácie vykonáva odborné pracovné činnosti vo fyzioterapii zamerané najmä na funkčnú diagnostikou lokomočného systému, stavbu fyzioterapeutických programov a aplikáciu...

Fyzioterapeut špecialista psychosomatických a civilizačných ochorení vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa fyzioterapeutickou prevenciou, diagnostikou a terapiou pri kardiovaskulárnych, onkologických...

Fyzioterapeut špecialista respiračných ochorení vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa fyzioterapeutickou prevenciou, diagnostikou a terapiou ochorení dýchacieho systému a funkčne súvisiacich...

Fyzioterapeut špecialista v ergonomike a rehabilitačnom inžinierstve vykonáva špecializované fyzioterapeutické činnosti a zaoberá sa využitím fyzioterapie v ergonomike - v optimalizovaní vzťahov medzi človekom a ďalšími...

Fyzioterapeut špecialista v ergoterapii vykonáva špecializované ergoterapeutické činnosti zamerané na prevenciu, základnú ergodiagnostiku a liečbu zamestnávaním pri sekundárnych zmenách súvisiacich so...

Pôrodná ambulantná asistentka samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v pôrodnej asistencii v ambulancii odborného lekára vrátane ošetrovateľskej starostlivosti o ženu, ktoré zodpovedajú rozsahu a...

Pôrodná asistentka špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti spojené s organizáciou práce na operačnej...

Pôrodná asistentka špecialistka v intenzívnej starostlivosti v gynekológii a pôrodníctve samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti spojené s poskytovaním špecializovanej ošetrovateľskej...

Pôrodná asistentka špecialistka v pôrodnej asistencii a starostlivosti o ženu v rodine a komunite samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti spojené s poskytovaním starostlivosti žene v rodine a komunite pri...

Riadiaci zdravotnícky pracovník – asistent výživy vykonáva špecializované manažérske činnosti v oblasti fyziologickej a liečebnej výživy, riadi, koordinuje a kontroluje tvorbu optimálnych technologických postupov pri...

Riadiaci zdravotnícky pracovník - fyzioterapeut riadi výkon odborných pracovných činností vo fyzioterapii, v preventívnej, diagnostickej, terapeutickej, poradenskej, výchovnej, vzdelávacej a výskumnej oblasti a aplikuje...

Riadiaci zdravotnícky pracovník – zdravotnícky záchranár vykonáva špecializované manažérske činnosti, riadi, koordinuje a kontroluje poskytovanie neodkladnej pomoci pri stavoch ohrozujúcich život a neodkladnej...

Sestra na lôžkovom oddelení, špecialistka vo vnútornom lekárstve, špecialistka v odboroch chirurgie poskytuje samostatnú odbornú ošetrovateľskú starostlivosť pacientom na lôžkovom oddelení a zaoberá sa...

Sestra špecialistka v anestéziológii a intenzívnej medicíne poskytuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť zameranú na intenzívne sledovanie a monitorovanie fyziologických funkcií a prejavov kriticky...

Sestra špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále vykonáva špecializované pracovné činnosti na operačných sálach a inštrumentuje pri chirurgických riešeniach ochorení v jednotlivých...

Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých vykonáva špecializované pracovné činnosti v rámci komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých pacientov pri náhlych stavoch a...

Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii vykonáva špecializované pracovné činnosti v rámci komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o kriticky choré deti.

Sestra špecialistka v intenzívnom neonatologickom ošetrovateľstve vykonáva špecializované pracovné činnosti v rámci komplexnej ošetrovateľskú starostlivosti o novorodenca na neonatologických jednotkách...

Sestra špecialistka v komunitnom ošetrovateľstve vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti poskytuje špecifickú ošetrovateľskú starostlivosť ľuďom v...

Sestra špecialistka v onkologickom ošetrovateľstve vykonáva špecializované pracovné činnosti v rámci komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s onkologickým ochorením v jednotlivých vekových...

Sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dialyzovaných pacientov vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť...

Sestra špecialistka v pediatrickom ošetrovateľstve vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o deti a dorast sa zameriava na oblasť prevencie, diagnostiky, terapie a edukácie.

Sestra špecialistka v psychiatrickom ošetrovateľstve poskytuje samostatnú odbornú ošetrovateľskú starostlivosť osobám so zameraním na ich duševné zdravie a pacientom trpiacim duševnými poruchami.

Technik pre zdravotnícke pomôcky samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti pri distribúcii, kontrole a výdaji doplnkového sortimentu a zdravotníckych pomôcok v zdravotníckych zariadeniach, ktoré...

Verejný zdravotník bez špecializácie vykonáva odborné pracovné činnosti pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vrátane štátneho zdravotného dozoru, vzdelávacej a výskumnej oblasti,...

Zdravotnícky záchranár bez špecializácie poskytuje neodkladnú zdravotnú pomoc pri stavoch ohrozujúcich život a samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti neodkladnej zdravotnej starostlivosti, v ambulanciách...

Zdravotnícky záchranár operačného strediska záchrannej zdravotnej služby riadi práce v zdravotníckom operačnom stredisku, riadi a koordinuje mobilné prostriedky pozemnej a vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby,...

Vyššie odborné vzdelanie

Optometrista vykonáva špecializované činnosti v oblasti očnej optiky a optometrie v očnej optike, ako napr. posudzovanie a návrh okuliarov pri myopii, hypermetropii, astigmatizme, presbiopii a afakii po predchádzajúcom objektívnom zistení...

Rádiologický technik samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v rádiológii, radiačnej onkológii a nukleárnej medicíne, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.

Riadiaci zdravotnícky pracovník – rádiologický technik vykonáva špecializované manažérske činnosti, organizuje, plánuje, koordinuje a kontroluje činnosti rádiologických technikov v rádiológii,...

Úplné stredné odborné vzdelanie

Asistent výživy bez špecializácie vykonáva odborné pracovné činnosti v oblasti fyziologickej a liečebnej výživy, aplikuje optimálne technologické postupy pri spracovaní potravín a navrhuje vhodný spôsob...

Asistent výživy špecialista v liečebnej výžive samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti v oblasti liečebnej výživy a zaoberá sa požiadavkami fyziologickej výživy u zdravého človeka v priebehu...

Farmaceutický laborant bez špecializácie vykonáva zložitejšie analytické laboratórne práce vo výrobách farmaceutických substancií a farmaceutických výrobách jednotlivých liekových...

Farmaceutický laborant pre zdravotnícke pomôcky vykonáva špecializované lekárenské práce a zaoberá sa zabezpečovaním, uchovávaním, distribúciou a výdajom zdravotníckych pomôcok.

Farmaceutický laborant v lekárenstve vykonáva špecializované lekárenské a laboratórne práce. Jeho hlavnou úlohou je poskytovanie lekárenskej starostlivosti: pripravuje rôzne liekové formy podľa pokynov...

Farmaceutický laborant v metódach farmaceutického skúšania vykonáva špecializované lekárenské a laboratórne práce a zaoberá sa vykonávaním analýz pri farmaceutickom...

Farmaceutický laborant v technológii prípravy liekov zabezpečuje a plní úlohy v rámci schválených projektov - nových výrobkov, liekov od formulačných expertov, špecialistov a vedúceho laboratória vo...

Farmaceutický laborant vo vyšetrovacích metódach v toxikológii a farmakológii vykonáva špecializované lekárenské a laboratórne práce, ktoré zahŕňajú vybrané laboratórne...

Masér v zdravotníctve vykonáva klasickú masáž, reflexnú masáž, manuálnu lymfodrenáž za liečebným účelom a procedúry foto-, hydro-, termo- a balneoterapie na základe ordinácie lekára....

Očný optik zhotovuje a upravuje všetky druhy okuliarov, okluzorov a iných korekčných a liečebných pomôcok podľa lekárskeho predpisu s využitím špeciálnych prístrojov, meracích prístrojov a pomôcok...

Ortopedický technik zhotovuje a opravuje protetické a ortopedické prístroje a pomôcky podľa individuálnych chýb a deformít ľudského tela. Na základe predpisu lekára a overených výrobných postupov...

Zdravotnícky asistent bez špecializácie vykonáva odborné pracovné činnosti pri zabezpečovaní výkonov ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri...

Zdravotnícky asistent so špecializáciou vykonáva samostatnú odbornú prácu pri zabezpečovaní plánovaných výkonov ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach...

Zdravotnícky laborant bez špecializácie vykonáva odborné pracovné činnosti v laboratórnych vyšetrovacích metódach, spracováva bioptický (organický) a nekroptický (pitvou získaný)...

Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v histopatológii vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci diagnostického postupu rôznymi technikami spracováva a vyšetruje tkanivá za...

Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v chemickej a fyzikálnej analýze v hygiene sa prostredníctvom laboratórnych vyšetrovacích metód zaoberá fyzikálnymi a chemickými analýzami v...

Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v klinickej cytológii vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci diagnostického postupu vykonáva včasnú identifikáciu abnormálnych...

Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v mikrobiológii a biológii životného prostredia sa zaoberá laboratórnymi vyšetrovacími metódami a skúma mikroorganizmy a toxicitu v jednotlivých...

Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením vykonáva špecializované pracovné činnosti a cielené merania ionizujúceho žiarenia na pracoviskách so zdrojmi...

Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v toxikológii a farmakológii sa zaoberá laboratórnymi vyšetrovacími metódami, ktoré zahŕňajú vybrané laboratórne vyšetrovacie...

Stredné odborné vzdelanie

Sanitár vykonáva odborné pracovné činnosti sanitárske, ako napr.: starostlivosť o zdravotnícke pomôcky a materiál, starostlivosť o prostredie pacienta, zvlášť udržiavanie hygieny a čistoty. Obsluhuje prístroje a...

Vodný záchranár, plavčík dohliada na bezpečnosť prevádzky plavární a kúpalísk.