X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Výchova, vzdelávanie a šport

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Docent vykonáva vzdelávaciu, vedecko-výskumnú, publikačnú a výchovnú činnosť na vysokej škole.
Karta zamestnania
Hosťujúci profesor vykonáva vzdelávaciu, vedecko-výskumnú, publikačnú a výchovnú činnosť na vysokej škole.
Karta zamestnania
Kvestor vykonáva koncepčnú a analytickú činnosť pri zabezpečovaní hospodárskeho a správneho chodu vysokej školy.
Karta zamestnania
Odborný asistent vykonáva asistentskú, vzdelávaciu, vedecko-výskumnú, publikačnú a výchovnú činnosť na vysokej škole.
Karta zamestnania
Profesor vykonáva vzdelávaciu, vedecko-výskumnú, publikačnú a výchovnú činnosť na vysokej škole.
Karta zamestnania
Prorektor zastupuje rektora v určenom rozsahu a zodpovedá za oblasť vzdelávania, vedy, výskumu, rozvoja, zahraničných vzťahov a styku s verejnosťou v rámci vysokej školy.
Karta zamestnania
Rektor je štatutárnym orgánom vysokej školy ktorý riadi vysokú školu, koná v jej mene a zastupuje ju navonok.
Karta zamestnania

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Asistent vykonáva asistentskú, vzdelávaciu, vedecko-výskumnú, publikačnú a výchovnú činnosť na vysokej škole.
Karta zamestnania
Dekan je predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje a koná vo veciach fakulty.
Karta zamestnania
Hlasový pedagóg rozvíja správne spevácke návyky sólistov, členov speváckeho zboru, príp. členov hudobných skupín a pripravuje ich na technické a umelecké zvládnutie interpretácie piesní...
Karta zamestnania
Lektor v oblasti bezpečnostných služieb vykonáva výučbu a praktický výcvik v akreditovaných odborných kurzoch v odbore súkromnej bezpečnosti (príprava na výkon strážnej služby, príprava na výkon...
Karta zamestnania
Liečebný pedagóg vykonáva odborné činnosti zamerané na liečebno-výchovnú, psychoterapeutickú, individuálne orientovanú starostlivosť o deti a mládež.
Karta zamestnania
Prodekan zastupuje dekana v určenom rozsahu a samostatne rozhoduje vo vymedzenom úseku činnosti.
Karta zamestnania
Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť vzdelávania a rozvoja pracovníkov zodpovedá za tvorbu plánov rozvoja ľudských zdrojov (vrátane finančného plánu vzdelávacích aktivít), tvorbu a implementáciu...
Karta zamestnania
Riaditeľ školy zodpovedá za dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre školu a zabezpečuje jej celkový organizačný, hospodársky a finančný chod.
Karta zamestnania
Školský psychológ vykonáva odborné činnosti zamerané na psychologickú prevenciu, diagnostiku, liečebno-výchovnú, psychoterapeutickú, individuálne orientovanú starostlivosť o deti a mládež. Vystavuje...
Karta zamestnania
Špeciálny pedagóg vykonáva odborné činnosti zahŕňajúce liečebno-výchovnú, psychoterapeutickú, individuálne orientovanú starostlivosť o deti a mládež.
Karta zamestnania
Tajomník fakulty zabezpečuje hospodársky a správny chod fakulty.
Karta zamestnania
Tanečný pedagóg pripravuje sólistov a súbory na technické zvládnutie tanečných a baletných úloh.
Karta zamestnania
Športový tréner riadi, inštruuje a trénuje športové tímy a jednotlivcov.
Karta zamestnania
Učiteľ akademických (všeobecnovzdelávacích) predmetov strednej školy vychováva žiakov a vzdeláva ich vo všeobecnovzdelávacích predmetoch.
Karta zamestnania
Učiteľ druhého stupňa základnej školy vychováva a vzdeláva žiakov druhého stupňa základnej školy.
Karta zamestnania
Učiteľ druhého stupňa základnej školy v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením vychováva a vzdeláva žiakov s telesným, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím.
Karta zamestnania
Učiteľ jazykovej školy vzdeláva účastníkov jazykových kurzov.
Karta zamestnania
Učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov vzdeláva pedagogických zamestnancov.
Karta zamestnania
Učiteľ profesijných (odborných) predmetov strednej školy vychováva žiakov strednej školy a vzdeláva ich v odborných predmetoch.
Karta zamestnania
Učiteľ prvého stupňa základnej školy v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením vrátane učiteľa prvého stupňa, ktorý vyučuje v prípravnom ročníku základnej školy pre...
Karta zamestnania
Učiteľ prvého stupňa základnej školy vrátane učiteľa prvého stupňa základnej školy, ktorý vyučuje v nultom ročníku vychováva a vzdeláva žiakov na prvom stupni základnej školy.
Karta zamestnania
Učiteľ strednej školy v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, učiteľ praktickej školy a odborného učilišťa vychováva a vzdeláva žiakov s telesným, zmyslovým alebo mentálnym...
Karta zamestnania
Učiteľ umeleckých predmetov na strednej škole a konzervatóriu rozvíja umelecký talent a tvorivosť žiakov na škole s umeleckým zameraním.
Karta zamestnania
Vedúci katedry organizuje a riadi prácu katedry. Zodpovedá dekanovi za pedagogickú a vedeckovýskumnú činnosť a rozvoj študijných predmetov, študijných programov a študijných odborov.
Karta zamestnania

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Inštruktor fitness vedie kondičný tréningový, regeneračný a dietologický režim klienta (športovca).
Karta zamestnania
Lektor zabezpečuje plnenie úloh vysokej školy vo vymedzenej oblasti vzdelávania.
Karta zamestnania
Zahraničný lektor vykonáva vzdelávanie a praktický výcvik v špecializovaných odborných kurzoch v príslušnom odbore činnosti.
Karta zamestnania

Vyššie odborné vzdelanie

Korepetítor spolupracuje pri naštudovaní hudobných diel so sólistami, zbormi, baletnými a tanečnými súbormi, prípadne participuje na výchove a vzdelávaní inštrumentalistov a spevákov. Podieľa sa na...
Karta zamestnania
Učiteľ základnej umeleckej školy vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na posudzovanie, osvojovanie a rozvoj umeleckej tvorivosti žiakov základnej umeleckej školy.
Karta zamestnania

Úplné stredné všeobecné vzdelanie

Inštruktor autoškoly vykonáva výučbu a výcvik účastníkov prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá a vykonáva doškoľovanie držiteľov...
Karta zamestnania
Športový delegát komplexne vypracováva stanoviská a záznamy o priebehu športového stretnutia a hodnotí výkonnosť rozhodcov.
Karta zamestnania

Úplné stredné odborné vzdelanie

Majster odbornej výchovy vykonáva pedagogickú činnosť pri uskutočňovaní odborného výcviku a odbornej praxe v rámci školského vzdelávacieho programu. Rozvíja odborné vedomosti a praktické zručnosti...
Karta zamestnania
Masér (okrem maséra v zdravotníctve) pracuje s ľudským telom pomocou svojich rúk, masážnych prostriedkov a pomôcok za účelom udržania dobrého zdravotného stavu, telesnej a psychickej kondície klienta. 
Karta zamestnania
Pedagogický asistent sa podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu materskej školy, základnej školy, školy pre deti s nadaním lebo žiakov s nadaním, špeciálnej školy alebo...
Karta zamestnania
Pomocný vychovávateľ spolupracuje pri výchove a vzdelávaní žiakov/mládeže v čase mimo vyučovania a zameriava sa na efektívne využívanie voľného času.
Karta zamestnania
Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia školského stravovania riadi a zodpovedá za bezchybný chod a komplexné zabezpečenie poskytovaných stravovacích služieb vo zverenej prevádzkovej jednotke.
Karta zamestnania
Tréner športovej školy a tréner športovej triedy sa pri výkone pedagogickej činnosti podieľa na uskutočňovaní športovej prípravy ako súčasti školského vzdelávacieho programu športovej...
Karta zamestnania
Učiteľ materskej školy vychováva a vzdeláva deti predškolského veku a pripravuje ich na povinnú školskú dochádzku.
Karta zamestnania
Učiteľ materskej školy v triedach a školách pre deti so zdravotným znevýhodnením vychováva a vzdeláva deti predškolského veku s telesným, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím.
Karta zamestnania
Vychovávateľ vychováva a vzdeláva žiakov v čase mimo vyučovania a zameriava sa na efektívne využívanie voľného času.
Karta zamestnania
Vychovávateľ v školách a v školských zariadeniach pre žiakov so zdravotným znevýhodnením vychováva a vzdeláva žiakov s telesným, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím a zameriava sa na...
Karta zamestnania

Nižšie stredné vzdelanie

Športovec sa systematicky a organizovane zaoberá určitou športovou alebo pohybovou aktivitou za účelom dosiahnutia maximálnej športovej výkonnosti a výsledkov. Vykonáva športovú činnosť, trénuje a reprezentuje...
Karta zamestnania
Výchova je jav taký starý ako ľudstvo samo. Názory na ňu boli súčasťou filozofického, náboženského a politického myslenia už starovekej grécko-rímskej kultúry. Nachádzame ich v dielach starovekých gréckych filozofov, akými boli Sokrates, Platón či Aristoteles. Samostatná veda o výchove vznikla až v novoveku. V tom najvšeobecnejšom poňatí je výchova činnosť, ktorá v spoločnosti zabezpečuje odovzdávanie „duchovného majetku“ spoločnosti z generácie na generáciu.

Z pedagogického hľadiska je výchova považovaná za zámerné pôsobenie na osobnosť jedinca s cieľom dosiahnuť zmeny v rôznych zložkách jeho osobnosti. Výchova je teda cieľavedomá pedagogická činnosť zameraná na formovanie osobnosti, je historicky podmienená a prebieha vo výchovno-vzdelávacom procese.

Vzdelávanie sa všeobecne chápe ako proces zámerného a organizovaného osvojovania poznatkov, zručností a postojov realizovaný prostredníctvom školského vyučovania, ale aj celoživotného vzdelávania. Je to dlhodobý proces, ktorý prebieha najmä vo vzdelávacích zariadeniach.

Je niekoľko typov škôl a školských zariadení. Najčastejšie sú to základné, stredné a vysoké školy. Sú to aj zariadenia poskytujúce výchovnú, sociálnu, kultúrnu alebo odbornú poradenskú starostlivosť a vzdelávanie, ako sú napr. materské školy, školské družiny, vzdelávacie agentúry či jazykové školy. Je to svet kníh, učebníc, školských pomôcok, lavíc a ľudí, ktorí nám pomáhajú vzdelávať sa a osobnostne rásť.

Učitelia, ktorí pripravujú žiakov a študentov na cestu životom, podporujú naše nadšenie, pomáhajú rozplynúť pochybnosti a objavovať v nás samých seba, vštepovať nám princípy a morálne hodnoty. Za týmto povolaním sa skrýva dlhý čas venovaný vzdelávaniu. Dobrý učiteľ musí vedieť naučiť druhých to, čo sám vie a pritom týchto ľudí aj vychovávať.

Výchovno-vzdelávacia práca je náročná na medziľudské vzťahy a vyžaduje si odlišnosť prístupu a postupov u jednotlivých osôb. Učiteľ je teda človek, ktorý musí byť tak trochu aj psychológom.

Dôležité právne predpisy

Podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predpokladmi na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti sú:
a) kvalifikačné predpoklady, ak uvedený zákon neustanovuje inak,
b) bezúhonnosť,
c) zdravotná spôsobilosť,
d) ovládanie štátneho jazyka, ak uvedený zákon neustanovuje inak,
e) poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo príslušnej náboženskej spoločnosti na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo predmetu náboženská výchova.

Chcete byť učiteľom, vychovávateľom či sociálnym pedagógom? Je potrebné splniť kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktoré ustanovuje vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z.

Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje okrem iného princípy, ciele, podmienky, rozsah, obsah, formy a organizáciu výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach, stupne vzdelania, prijímanie na výchovu a vzdelávanie, ukončovanie výchovy a vzdelávania, poskytovanie odbornej výchovno-poradenskej a terapeuticko-výchovnej starostlivosti, dĺžku a plnenie povinnej školskej dochádzky, sústavu škôl a školských zariadení, práva a povinnosti škôl a školských zariadení, detí a žiakov, rodičov a pod.

Ak chcete byť vysokoškolským učiteľom, je potrebné splniť kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Šport

Pod pojmom šport je dnes obvykle označovaná pohybová (fyzická) aktivita uskutočňovaná podľa stanovených pravidiel a zvyklostí, ktorej výsledky sú merateľné alebo porovnateľné s inými účastníkmi toho istého športového odvetvia. Vo vyššie uvedenej definícii sú dôležité tri obmedzenia:
 • jedná sa o pohybovú aktivitu – to vylučuje činnosti, v ktorých sa súťaží len pomocou duševných schopností alebo šťastia, napr. stolné, počítačové alebo hazardné hry,

 • aktivita má jasné pravidlá, podľa ktorých sa súťaží – to vylučuje z oblasti športu napr. vojnu,

 • aktivita má súťažný charakter, dochádza k meraniu jej výsledkov – to vylučuje napr. bojové umenie realizované nesúťažným filozoficky zameraným spôsobom alebo jogu.

Pre šport na Slovensku je charakteristické partnerstvo medzi štátnymi a neštátnymi organizáciami na všetkých úrovniach. Zákon č. 288/1997 Z.z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov upravuje starostlivosť o telesnú kultúru a úlohy orgánov štátnej správy, samosprávnych krajov, obcí, občianskych združení v oblasti telesnej kultúry, iných právnických a fyzických osôb pri jej zabezpečovaní.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy aj pre štátnu starostlivosť o šport a mládež. V rámci ministerstva plní Sekcia štátnej starostlivosti o šport najmä úlohy napr. v oblasti riadenia a kontroly výkonu štátnej správy v športe, vytvárania podmienok na rozvoj športu a jeho financovanie, podpory športu detí a mládeže, vzdelávania a medzinárodnej spolupráce v športe.

Do pôsobnosti Sekcie štátnej starostlivosti o šport patrí Národné športové centrum, ktoré ako integrované, servisno-metodické a koordinačné centrum pre oblasť športu v Slovenskej republike zabezpečuje okrem iného budovanie informačného systému v športe, koordináciu vzdelávania v športe, realizáciu úloh v oblasti športovej diagnostiky a všestrannú starostlivosť o vybraných športových reprezentantov Slovenskej republiky a vybraných športovo talentovaných športovcov.

V súčasnej dobe sa šport realizuje na niekoľkých úrovniach:
 • na vrcholovej úrovni profesionálne alebo poloprofesionálne (podľa významu športu a kvality športovca) – športovec v takom prípade obvykle denne trénuje, často i niekoľko hodín alebo na „plný úväzok“, zúčastňuje sa súťaží na medzinárodnej alebo aspoň národnej úrovni,

 • na výkonnostnej úrovni poloprofesionálne alebo amatérsky – obvyklý je pravidelný tréning v rozsahu niekoľko desiatok hodín týždenne, registrácia v niektorom športovom zväze a pravidelná účasť v súťažiach,

 • na rekreačnej úrovni – príležitostné športovanie v rozsahu maximálne niekoľko hodín týždenne, bez oficiálnej registrácie alebo s registráciou v rekreačných, čisto amatérskych súťažiach.

Pod pojmom šport samozrejme nerozumieme len futbalistov, tenistov, hokejistov a ďalších profesionálnych športovcov, ale aj celý rad profesií, bez ktorých si len ťažko vieme predstaviť pôsobenie v športovom odvetví. Je to športový tréner, ktorý vdýchne „dušu“ družstvu alebo jednotlivcovi, kondičný tréner, ktorý pripraví športovca po fyzickej stránke či športový masér, ktorý mu pomôže v boji s fyzickou únavou. Športový delegát napr. vyhotoví stanovisko a záznam o priebehu športového stretnutia a v neposlednom rade rozhodca, bez ktorého si len ťažko vieme predstaviť spravodlivé fungovanie športových súťaží.

Zdroje:
 • Dudová, I.: Ekonomika vzdelávania. Bratislava: Ekonóm, 2003.

 • Hargaš, M.: Povolanie v oblasti školstva. Bratislava: LOGOS, 2000.

 • Srogoň, T., Cach, J., Mátej, J., Schubert, J.: Dejiny školstva a pedagogiky. Bratislava: SPN, 1986.

 • www.cs.wikipedia.org

 • www.adapt-europe.org

 • www.minedu.sk

Pomôcky, ktoré by sa dali chápať ako šlabikár, sa dajú nájsť už niekoľko tisíc rokov pred n. l. u starovekých Elamov, Sumerov a Babylončanov.

Starogrécky filozof Aristoteles (384 – 322 pred n. l.) v spisoch Politika a Etika Nikomachova zdôrazňoval význam dedičnosti a rodinnej výchovy.

Starogrécky filozof Sokrates (469 – 399 pred n. l.) kládol dôraz na štátnoobčiansku výchovu, nad ktorú však staval ideál slobodnej a mravnej osobnosti.

Grécky filozof Platón (427 – 347 pred n. l.) vo svojich spisoch Ústava a Zákony chápal výchovu nielen ako odovzdávanie poznatkov, ale aj ako významný prostriedok rozvíjania a zdokonaľovania telesných i duševných schopností. Žiadal vyváženú výchovu celej osobnosti.

Princíp „kalokagatie“ spočíva v harmonickej výchove smerujúcej ku kráse tela a duše.

Vznik kresťanstva priniesol významnú zmenu v názoroch na výchovu. Výchova sa stala doménou cirkvi. Kresťanská pedagogika sa spočiatku orientovala len na problémy nábožensko-mravné. Prvé školy zakladala na našom území cirkev.

Stredoveké duchovné vzdelanie dosiahlo vrchol v 12. a 13. stor. v scholastike. Jej najvýznamnejším predstaviteľom bol taliansky filozof Tomáš Akvinský (1221 – 1274), u ktorého sa prelínal kresťanský postoj s pozitívnym vzťahom k svetu. Cieľ výchovy videl vo výchove mravno-náboženskej osobnosti zameranej na dosiahnutie dobra, zbožnosti a múdrosti.

V roku 1467 uhorský kráľ Matej Korvín založil v Bratislave prvú univerzitu na našom území – Academiu Istropolitana.

Najznámejšie školy na území Slovenska boli Academia Istropolitana v Bratislave, Trnavská univerzita, Banská a lesnícka akadémia v Banskej Štiavnici a Evanjelické kolégium v Prešove.

Dejiny slovenského šlabikára siahajú až do 14. stor. Najstaršou pomôckou na čítanie boli v tom čase tabuľky s písmenami v abecednom poradí, základnými číslicami a prvým cvičným textom, ktorým bol Otčenáš s delenými slabikami.

V 14. a 15. stor. dochádzalo k veľkým štrukturálnym zmenám. Utváral sa nový obraz sveta a nový postoj človeka k svetu a k sebe samému. Bolo to obdobie renesancie a humanizmu. Základnou tendenciou tejto doby bola chuť do života a radosť zo sveta. Cieľom výchovy bolo homo universalis, t. j. vzdelaný, slobodný a sebavedomý človek. Základom všetkého vzdelania sa stalo štúdium jazykov.

Samostatná veda o výchove vznikla až v novoveku.

Prvý obrazový šlabikár v slovenčine zostavil evanjelický kazateľ a vychovávateľ Pavol Doležal v roku 1751.

Trnavská univerzita bola v rokoch 1635 – 1777 centrom vzdelanosti a rekatolizácie.

V roku 1777 Mária Terézia zreformovala uhorské školstvo a vytvorila jednotnú školskú sústavu.

K prvým známym slovenským vedcom patrili M. Bel, S. Mikovíni, Ľ. Štúr, J. Murgaš, M. R. Štefánik. V súčasnosti sa vedecký výskum sústreďuje v Slovenskej akadémii vied, na vysokých školách a vo výskumných ústavoch.

V roku 1919 bola založená Univerzita Komenského v Bratislave. V roku 1937 bola založená Slovenská vysoká škola technická v Bratislave.

Medzi TOP 10 svetových univerzít patria napr. Harvard (USA), Cambridge (Veľká Británia), Oxford (Veľká Británia), Massachusetts Institute of Technology (USA), Yale University (USA), Stanford (USA), California Institute of Technology (USA) a ďalšie.

HISTÓRIA ŠPORTU

Podľa historikov sa šport vyvinul z potreby výcviku armád, ktorá vyústila v najrôznejšie hry a súťaže zamerané na bojové zručnosti a fyzickú zdatnosť (zápas, lukostreľba, jazda na koni). Do tejto kategórie patria grécke olympijské súťaže. Ďalším zdrojom boli rituálne aktivity, kedy bola forma súťaže súčasťou obetného rituálu alebo rituálu predpovedania budúcnosti. Do tejto kategórie patria napr. mayské obradné loptové hry.

Známky aktivít, ktoré by sme dnes označili ako šport, boli objavené u starovekých civilizácií. Napr. v Číne bola realizovaná (zrejme skôr z estetických než zo súťažných dôvodov) obdoba dnešnej gymnastiky alebo v Perzii sa konali bojové hry s presnými pravidlami. Najznámejším príkladom je bezpochyby staroveké Grécko, v ktorom sa z aktivity smerujúcej k fyzickému sebazdokonaleniu stala filozoficky odôvodnená súčasť kultúrneho života a fyzická zdatnosť bola považovaná za neoddeliteľnú súčasť dokonalosti. Výsledkom bolo mimo iného pravidelné usporadúvanie gréckych športových hier v dedine Olympia, ktoré sa stali predobrazom moderných olympijských hier. Prvé olympijské hry, o ktorých existujú písomné záznamy, sa konali v roku 776 pred n. l. Súťažilo sa len jeden deň v jedinej disciplíne – beh na dĺžku jedného stadia (192,27 m).

Počiatky športu, tak ako ho poznáme dnes, sa obvykle spájajú s priemyselnou revolúciou (19. stor.), v ktorej bolo vedúcou krajinou Anglicko. Fyzická námaha, ktorá nie je bezprostredne spojená so zaistením prežitia alebo vojnovým konfliktom, sa v tej dobe postupne stala z privilégia „vyšších vrstiev“ bežne rozšírenou formou zábavy. Do druhej polovice 19. stor. (a najmä do Anglicka) spadá vznik väčšiny dnešných najobľúbenejších športov (napr. futbal, tenis).

OLYMPIJSKÉ HRY

Pre ďalší rozvoj športu bolo zásadné založenie novodobých olympijských hier, ktoré sa spájajú s menom francúzskeho pedagóga a historika Pierra de Coubertina. Prvé moderné olympijské hry sa uskutočnili 6. až 15. apríla v roku 1896 v gréckych Aténach. Šport sa tak stal zo špecifického a stále ešte menšinového spôsobu zábavy kultúrnym a neskôr aj politickým fenoménom. Vôbec prvým novodobým olympijským víťazom sa stal Američan James Connolly, ktorý vyhral súťaž v trojskoku.

Prvé zimné olympijské hry sa konali vo francúzskom Chamonix v roku 1924. Ich prvým víťazom sa stal Američan Charles Jewtraw v rýchlokorčuľovaní na 500 metrov. Až do roku 1994 sa zimná a letná olympiáda konali v rovnakom roku.

Azda najväčšie nešťastie postihlo olympijské hry v roku 1972 v Mníchove, keď palestínski teroristi zavraždili 11 členov izraelského tímu. Hry však nakoniec aj na želanie izraelskej výpravy pokračovali do konca. Vynikol hlavne americký plavec Mark Spitz, ktorý získal dovtedy rekordných 7 zlatých medailí na jedinej olympiáde. Prekonal ho až jeho krajan (rovnako plavec) Michael Phelps, ktorý v roku 2008 získal na olympiáde v Pekingu osem zlatých medailí. Jeho 18 zlatých olympijských medailí (z Atén, Pekingu a Londýna) je historický rekord pre jediného športovca v celej histórii olympijských hier.

FUTBAL

Pred 3 400 rokmi hrali Američania na území dnešného Mexika prvý tímový šport s kaučukovou loptou. Túto hru neskôr prevzali Mayovia. Lopta pre nich symbolizovala slnko – jeho silu, plodnosť a ako predzvesť temnej a agresívnej futbalovej histórie bol kapitán porazeného tímu obetovaný bohom. Číňania boli zhovievavejší - Cu Ču, obľúbený šport dynastie Han, oslavoval život, nie smrť. Okolo roku 136 pred n. l. o ňom miestny básnik Li Ju napísal: "Lopta je guľatá, ihrisko štvorcové, rovnako ako nebo a Zem. Lopta nad nami lieta ako slnko, zatiaľ čo dve družstvá stoja proti sebe." Hra sa rozšírila do Japonska, kde dostala meno Kemari. Začala sa tu hrať asi pred 1 400 rokmi. Pôvodne bola Kemari veľmi ritualizovaná a slávnostná, no postupne sa z nej vyvinula neformálna hra. Rímski legionári hrali harpastum, čo bola hra, ktorú prevzali od Grékov. Rimania si ju upravili pre seba. Bola to hra, v ktorej išlo o to zmocniť sa lopty. Tímy sa delili na štyri rady, z ktorých sa potom stali útočníci, záložníci, obrancovia a brankári. Táto takticky povedomá hra sa do Británie dostala v priebehu Rímskych výbojov. Nevie sa, či iniciovala alebo ovplyvnila hry, ktoré sa už na ostrovoch hrali, ale vie sa, že Briti ešte tisíc rokov po odchode Rimanov hrali rôzne loptové hry a predovšetkým hru nazývanú futbal.

Najviac titulov majstrov sveta má na svojom konte Brazília, ktorá triumfovala celkovo 5-krát (v roku 1958 vo Švédsku, 1962 v Čile, 1970 v Mexiku, 1994 v USA a v roku 2002 v Južnej Kórei a Japonsku).

Najlepším strelcom svetových šampionátov je brazílsky útočník Ronaldo, ktorý zaťažil kontá súperových brankárov 15 gólmi, čím prekonal rekord legendárneho nemeckého futbalistu Gerda Müllera, ktorý vsietil na svetových šampionátoch 14 gólov.

Hracia plocha futbalového ihriska musí mať tvar obdĺžnika. Dĺžka hracej plochy musí byť vždy väčšia ako šírka. Dĺžka hracej plochy nesmie byť väčšia ako 120 m a menšia ako 90 m, šírka nesmie byť väčšia ako 90 m a menšia ako 45 m. Medzinárodné stretnutia sa nesmú uskutočniť na hracej ploche, ktorej dĺžka je väčšia ako 110 m a menšia ako 100 m, šírka nesmie byť väčšia ako 75 m a menšia ako 64 m.

NAJ V ŠPORTE

Najväčší počet grandslamových titulov vo dvojhre, celkovo 17, získal švajčiarsky tenista Roger Federer (prekonal tak doterajšieho rekordéra, amerického tenistu Petea Samprasa, ktorý ich má na svojom konte 14). Na porovnanie, Sampras potreboval na 14 triumfov 13 rokov kariéry (1990 – 2002), zatiaľ čo Federer získal 17 titulov za 10 rokov (2003 – 2012). Sampras však nikdy nevyhral na antuke v Paríži, naopak Federer tu triumfoval v roku 2009, čím skompletizoval svoju zbierku grandslamových titulov.

O tom, že kráľom F1 sa v posledných rokoch stal jednoznačne nemecký jazdec Michael Schumacher, sa nedá pochybovať. Michael začínal v F1 v roku 1991. Už vo svojej druhej sezóne sa umiestnil celkovo na treťom mieste, v nasledujúcich sezónach sa mu darilo ešte lepšie. Titulom majstra sveta sa môže pochváliť 7-krát, a to nie sú jeho jediné rekordy. Na stupňoch víťazov stál 155-krát, z toho 91-krát na najvyššom stupni (pričom za ním sa s 51 víťazstvami umiestnil francúzsky pretekár Alain Prost) a v jednej sezóne dokázal získať až 13 víťazstiev.

V hokeji má nezastupiteľné miesto kanadský hokejista Wayne Gretzky. Jeho športové rekordy sa zdajú neprekonateľné, veď počet bodov, ktoré nazbieral, je ohromujúci. Tabuľku vedie s 2 857 bodmi (z toho je 894 gólov, 1963 asistencií), kanadský hokejista Mark Messier na druhej priečke má o 1 000 bodov menej. V sezóne 1985/86 mal Wayne na zápas v priemere 2,69 streleného gólu a v dejinách NHL sa k tomuto priemeru priblížil len kanadský hokejista Mario Lemieux.

Aj v basketbale existuje rekord, ktorý už asi nebude nikdy pokorený. Vytvoril ho americký basketbalista Wilt Chamberlain, ktorý počas jediného zápasu, ktorý sa odohral 2. marca 1962, dokázal získať 100 bodov. Bolo to v čase, keď ani celé tímy nenastrieľali takýto počet bodov v jedinom zápase, Chamberlain to zvládol sám.

Najrýchlejším mužom planéty je jamajský šprintér Usain Bolt, ktorý vo finále behu na 100 m na majstrovstvách sveta v Berlíne v roku 2009 vytvoril časom 9,58 sekúnd nový svetový rekord.

Podľa výskumov francúzskeho biomedikálneho a epidemiologického inštitútu športu (IRMES), ktoré publikoval britský nedeľník The Sunday Times, ľudia už takmer dosiahli hranicu svojich fyzických možností a po roku 2060 už neprekonajú nijaký svetový rekord. Vedci pri svojom výskumnom projekte analyzovali od roku 1896 až 3 260 svetových rekordov. Podľa predpovedí výskumného tímu sa v mnohých významných olympijských športových odvetviach blíži obdobie prekonávania svetových rekordov ku koncu. Štúdia sa začala v roku 1896, keď ľudia svoju fyzickú kapacitu využívali v športe približne na 75 %. Momentálne sa však pohybuje už na hranici 99 % a keď vedci tvrdia, že po roku 2060 už nijaké rekordy nebudú, treba pripomenúť, že približne v polovici skúmaných športov nebudú nové svetové rekordy už po roku 2027. Atletika bude prvým odvetvím, v ktorom sa už výkony nebudú zlepšovať, nasledovať bude vzpieranie. Ďalej to budú športy, na ktoré má väčší vplyv technika a nové technológie, a to napr. plávanie či veslovanie.

Zdroje:
28. 3. 2017
Každá zo šiestich nových tried má kapacitu 24 žiakov.
27. 3. 2017
Odborne sa žiaci so sluchovým postihnutím začali vzdelávať od apríla 1947.
26. 3. 2017
V rámci programu Strecha pre váš nápad poskytne grant projektom s rôznym zameraním.
26. 3. 2017
V Trenčianskom samosprávnom kraji sú stále najžiadanejší mechanici, konkrétne odbor mechanik nastavovač.
22. 3. 2017
Lidl nadviazal na svoje aktivity vo vzdelávaní študentov stredných škôl, ktoré realizuje už od roku 2014.
21. 3. 2017
Vedcom z Prešovskej univerzity bol minulý rok priznaný patent za vypracovanie unikátnej technológie izolácie prírodných látok z plodov liečivých rastlín.
21. 3. 2017
Premiér diskutoval v rámci svojho pracovného výjazdu so študentmi Súkromného gymnázia Podbrezová v okrese Brezno.
20. 3. 2017
Bude medzi nimi napríklad firma Amazon, Lenovo a ďalšie spoločnosti.
20. 3. 2017
Akcia sa uskutoční 24. a 25. marca 2017 (piatok a sobota) v čase od 9:00 do 15:00 na železničnej stanici vo Vrútkach.
17. 3. 2017
TASR o tom informovala Katarína Géčová z oddelenia medzinárodných vzťahov a marketingu ŽU.
16. 3. 2017
Zhodli sa na tom zástupcovia Štátneho pedagogického ústavu a IT Asociácie Slovenska.
16. 3. 2017
Preto hrozí, že bude musieť prepúšťať zamestnancov alebo znižovať mzdy.
16. 3. 2017
Zvyšovanie kvality poskytovaných služieb v cestovnom ruchu nie je možné bez spolupráce verejného a súkromného sektora.
15. 3. 2017
15. 3. 2017
TASR o tom informovala zástupkyňa riaditeľky Odboru komunikácie GR ŽSR Ivana Popluhárová.
14. 3. 2017
Písomné maturity zo slovenského jazyka a literatúry dnes podľa informácií ministerstva školstva absolvuje 37.612 stredoškolákov.
13. 3. 2017
Hoci je projekt zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti, je aj ukážkou vízie projektového vyučovania s rozvíjaním schopností.
12. 3. 2017
Administruje ich Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA).
9. 3. 2017
Výsledky písomných maturít si môžu školy preberať 3. mája elektronickou formou.
9. 3. 2017
Projekt bol nápadom bývalej zamestnankyne školy Anny Gregušovej.
8. 3. 2017
Takmer 60 percent stredoškolákov v Európskej únii študuje viac než jednu cudziu reč.
7. 3. 2017
Na univerzite dnes odštartoval projekt medzinárodného konzorcia Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá (FunGlass).
6. 3. 2017
Ide o dvojtýždňový pracovný pobyt v podnikoch, v ktorých získavajú odborné kompetencie.
6. 3. 2017
Projekt ImageInLife, do ktorého sa zapojila aj Slovenská technická univerzita, spája vedcov v šiestich európskych krajinách.
5. 3. 2017
Informuje o tom Kancelária NRSR na webstránke parlamentu, kde môžu vysokoškoláci nájsť aj adresu na zasielanie prihlášok.
3. 3. 2017
Projekty možno predkladať do 15. marca 2017.
3. 3. 2017
Pre trojročný študijný odbor Počítačové systémy chce škola od budúceho školského roka otvoriť dve triedy.
3. 3. 2017
Dlhodobo sa obsadenosť u polícií pohybuje okolo 92 percent, pretože splniť kritéria na prijatie do policajných služieb je náročné.
2. 3. 2017
Žiaci základných škôl sa v tomto období rozhodujú, na aké stredné školy pôjdu, takže Burza príležitostí je šancou na prezentáciu stredných odborných škôl.
28. 2. 2017
Projekt Genetika na kolesách, ktorý realizujú vedci i doktorandi Katedry genetiky Prírodovedeckej fakulty UK.
25. 2. 2017
Uviedli to noviny Daily Telegraph.
25. 2. 2017
Riaditeľ školy má mať podľa komory možnosť odmeniť úspešných a aktívnych zamestnancov.
23. 2. 2017
Vo vekovej kategórii 20- až 64-ročných má najvyššie dosiahnuté stredné vzdelanie 75 percent majoritnej populácie, no len 18 percent Rómov.
22. 2. 2017
TASR o tom informovala Katarína Géčová z oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing ŽU v Žiline.
20. 2. 2017
Za prvý dôležitý míľnik histórie gymnázia považuje celkovú rekonštrukciu historickej budovy, ktorá znamenala vlastne jej záchranu.
20. 2. 2017
Urobilo tak po konzultácii s odborníkmi a riaditeľmi škôl.
20. 2. 2017
Návrhy úprav školského zákona a zákona o financovaní škôl v tejto súvislosti predstavil riaditeľ inštitútu Michal Páleník na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave.
18. 2. 2017
Okrem toho školy na takýchto žiakov dostanú o 10 percent zvýšený normatívny príspevok.
18. 2. 2017
Slovenské ministerstvo školstva chce do projektov celoživotného vzdelávania zapojiť aj menej rozvinuté časti krajiny.
17. 2. 2017
Budúcich maturantov tu prilákal blížiaci sa termín podávania si prihlášok na vysokú školu.
14. 2. 2017
Navrhuje to ministerstvo školstva v návrhu novely zákona o financovaní základných škôl.
13. 2. 2017
Imatrikuláciu v Auditoriu maximum Právnickej fakulty najstaršej slovenskej univerzity absolvovala zhruba sedemdesiatka mladých ľudí.
13. 2. 2017
Jej cieľom na Slovensku je naštartovať pilotný projekt v oblasti vzdelávacích technológií v Európe.
13. 2. 2017
Priestor na prezentáciu bude mať všetkých osem fakúlt, záujemcovia o štúdium sa dozvedia všetko, čo ich zaujíma o študijných programoch.
10. 2. 2017
Podujatie sa koná pod záštitou Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad.
10. 2. 2017
Vládu už dlhodobo upozorňuje na tento problém a vyzýva ju k systémovým a udržateľným riešeniam.
9. 2. 2017
Úlohou žiakov bude nájsť najlepšie riešenie na danú tému a prezentovať ho pred odbornou porotou.
9. 2. 2017
Uviedol to dnes predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek.
8. 2. 2017
Na začiatku je očakávaný vznik približne 50 nových pracovných miest, výhľadovo by ich vývojové centrum mohlo ponúknuť až 200.
6. 2. 2017
SPŠS ponúka štúdium v odbore Staviteľstvo a v odbore Geodézia, kartografia, kataster.
5. 2. 2017
Podľa rektora STU ide o uznanie kvality vzdelávania a výskumu univerzity prestížnou vedecko-inovačnou komunitou.
2. 2. 2017
Umožňujú to dodatky k zriaďovateľským listinám, ktoré na svojom pondelkovom zasadnutí schválili poslanci zastupiteľstva TSK.
2. 2. 2017
Okrem odbornej praxe, ktorú v závode každoročne absolvujú desiatky mladých ľudí, začali v tomto školskom roku aj s duálnym vzdelávaním.
1. 2. 2017
Elektronickú schránku totiž musí mať zriadenú aj škola, keďže je tiež orgánom verejnej moci.
31. 1. 2017
Formu, náležitosti a spôsob odovzdania výpisu si určuje škola.
31. 1. 2017
Parcely sú vo vlastníctve mesta, preto nádejný investor požiadal radnicu o dlhodobý prenájom pozemku.
30. 1. 2017
Žiaci stredných odborných škôl sa v tomto systéme vzdelávajú podľa potrieb zamestnávateľov a po ukončení štúdia sa začleňujú do pracovného procesu.
29. 1. 2017
V Prešovskom kraji bolo ku koncu vlaňajšieho roku takmer 14 percent ľudí bez práce a v okrese Prešov ich počet prevýšil 10,5 percenta.
27. 1. 2017
Horský vodca podotkol, že účastníci si musia uvedomiť, že zimné stanovanie je v porovnaní s letným rozdielne.
27. 1. 2017
S projektom sú totiž spojené nové možnosti financovania voliteľných predmetov na vysokých školách.
27. 1. 2017
Vznikla 1. januára 1997 odčlenením štyroch fakúlt od Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, ktoré sídlili v Prešove a vytvorením jednej novej fakulty.
26. 1. 2017
Každoročne ich organizujú školy v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania.
24. 1. 2017
Informoval o tom dnes Michal Feik z odboru komunikácie a marketingu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
22. 1. 2017
U nás sa odborné vzdelávanie pohybuje na úrovni 30 %, v Poľsku je to cez 50 %," uviedol to dnes v relácii RTVS O 5 minút 12 minister práce Ján Richter.
20. 1. 2017
TASR o tom informoval hovorca automobilky Jozef Bačé.
12. 1. 2017
Okrem informačných stánkov jednotlivých škôl je pripravený aj sprievodný program na pódiu, v rámci ktorého budú informácie o školách dopĺňať vystúpenia študentov a pedagógov.
9. 1. 2017
Každá zo škôl dnes dostala na podporu realizácie svojho vybraného projektu učebné pomôcky v hodnote približne 1000 eur.
22. 12. 2016
Medzi základnými školami na prvom mieste skončila ZŠ na Krosnianskej ulici v Košiciach.
21. 12. 2016
Podujatie sa konalo pri príležitosti blížiaceho sa 770. výročia prvej písomnej zmienky o Prešove.
20. 12. 2016
Tradícia lyžovania na Plejsoch siaha do roku 1952.
19. 12. 2016
V roku 1998 otvorili v priestoroch školy obchodnú akadémiu.
19. 12. 2016
Práca vodiča vysokozdvižného vozíka nie je jednoduchá.
16. 12. 2016
Rozhodli tak respondenti v rámci prvého ročníka najrozsiahlejšieho výskumu verejnej mienky o Slovensku a o roku 2016.
16. 12. 2016
Tento rok sa zapojilo do súťaže 19 projektov.
15. 12. 2016
Jej základnou myšlienkou a cieľom je podnietiť študentov k prebudeniu kreatívnych schopností a odvahe experimentovať s tvorivými prístupmi ku každodenným témam.
13. 12. 2016
Ich tím nazvaný Black Eagle bude súperiť so súťažiacimi z USA, Mexika, Brazílie, Číny, Indie a Francúzska.
9. 12. 2016
V Tatranskej Lomnici začína od tohto víkendu trvalá zimná prevádzka lanoviek.
6. 12. 2016
Cieľom je dlhodobo podporovať odborné zručnosti a vzdelávanie na stredných školách.
4. 12. 2016
Vyplynulo to z prieskumu agentúry TNS Slovakia pre Sociologický ústav SAV, ktorý sa uskutočnil v období medzi 11. septembrom až 29. októbrom.
30. 11. 2016
Súčasťou konferencie budú odborné metodické workshopy, určené pre riaditeľov, učiteľov základných škôl, osemročných gymnázií a jazykových škôl.
30. 11. 2016
Z iniciatívy Európskej komisie vznikol projekt Európsky týždeň odborných zručností.
30. 11. 2016
Po dnešnom rokovaní školskej tripartity na ministerstve školstva to uviedol predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy.
29. 11. 2016
V rámci 6. ročníka medzinárodnej súťaže MUNISS im bratislavský a brniansky magistrát vybrali dve témy a dve lokality.
29. 11. 2016
Zdravotníctvo je jediný rezort, ktorý dostane na budúci rok zo štátneho rozpočtu menej peňazí.
29. 11. 2016
Podujatie organizuje mesto v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
29. 11. 2016
Prezident tvrdí, že to je cesta, aby ľudia nadobudli zručnosti, vzdelanie a boli uplatniteľní na trhu práce.
28. 11. 2016
Zameraná bola najmä na výučbu stavebných profesií, ale už v prvých rokoch existencie školy začali vyučovať automechanikov.
28. 11. 2016
Dohodol sa na tom dnes minister školstva Peter Plavčan so školskými odborármi.
28. 11. 2016
Dohodli sa na tom poslanci s ministrom školstva Petrom Plavčanom.
28. 11. 2016
Partneri projektu sa po prvý raz stretnú na pôde rektorátu banskobystrickej univerzity.
28. 11. 2016
So študentmi diskutoval i o tom, že vysoké školy podľa jeho slov často neposkytujú dobré štúdium.
27. 11. 2016
Šéf rezortu školstva ponúkol pedagógom zvýšenie platov o šesť percent od septembra budúceho roku.
24. 11. 2016
Zámerom je podľa programového manažéra z Nadácie Pontis Norberta Maura priniesť ďalší rozmer vzdelávania do škôl.
24. 11. 2016
Nový systém vzdelávania v základných školách navrhuje Koalícia pre deti Slovensko, ktorá združuje 17 organizácií s programom pre deti.
24. 11. 2016
Uviedol to dnes slovenský prezident Andrej Kiska po rokovaní s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Petrom Plavčanom.
23. 11. 2016
Žiaci budú písať test z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry na školách s vyučovacím jazykom slovenským.
22. 11. 2016
Možnosti štúdia na fakulte predstaví videoklip, pri tvorbe ktorého stál aj spevák Kuko z kapely Horkýže slíže.
22. 11. 2016
Hlavným je prebytok univerzít a vysokoškolských odborov a neinformovanosť o uplatnení ich absolventov.
21. 11. 2016
Škôlka, ktorá je súčasťou Spojenej školy internátnej, začala pôsobiť v metropole hornej Nitry len tento september.
21. 11. 2016
Premiér Robert Fico chce riešiť dlhodobý problém v oblasti nezamestnanosti, ktorým je nesúlad medzi požiadavkami praxe a tým, čo poskytujú stredné školy.
18. 11. 2016
Slovenská Akreditačná komisia bude mať možnosť výsledok takejto akreditácie argumentmi spochybniť.
18. 11. 2016
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave už druhý akademický rok poskytuje možnosť štúdia v programe teória digitálnych hier.
18. 11. 2016
Chorobnosť tak oproti predchádzajúcemu týždňu klesla o 4,4 percenta.
18. 11. 2016
Stala sa ňou Oľga Nachtmannová a do úradu ju uviedol minister školstva Peter Plavčan.
18. 11. 2016
Podľa hygienikov všetko smeruje k tomu, že za ochorením bola viróza.
18. 11. 2016
Minister školstva Peter Plavčan rokoval v Jerevane s rektorom Arménskej štátnej ekonomickej univerzity Koryunom Atoyanom.
18. 11. 2016
Slovenská komora učiteľov vníma tvorbu vízie pre školstvo ako zmysluplnú, ak budú poskytnuté potrebné investície a zároveň aj efektívne nástroje na kontrolu.
17. 11. 2016
Študenti najčastejšie platia platobnými kartami alebo prevodom zo študentského účtu náklady na dopravu, ubytovanie, stravovanie či spoločenský život.
17. 11. 2016
Projekt bude opakovane v priebehu troch rokov sledovať deti a dospievajúcich počas poskytovanej starostlivosti odborníkmi.
17. 11. 2016
Po dnešnom obede so študentmi vysokých škôl z celého Slovenska to vyhlásil predseda vlády SR Robert Fico.
17. 11. 2016
Osem z desiatich si nejakú časť peňazí odloží aj na sporiaci účet.
15. 11. 2016
Uviedla to jedna z autoriek cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania SR Zuzana Zimenová.
14. 11. 2016
Stredoškoláci sú vítaní na zimnom štadióne 15. novembra, kde si budú môcť pozrieť exhibičný zápas.
14. 11. 2016
Tento rok dostalo ocenenie spolu 79 študentov stredných a vysokých škôl.
13. 11. 2016
Spolupráca bude zameraná na oblasť aplikovaného výskumu a vývoj nových technológií.
10. 11. 2016
Ocenenia sú v podobnej forme v súčasnosti odovzdávané takmer vo všetkých európskych štátoch.
10. 11. 2016
Plavčan dnes prišiel na rokovanie výboru s viacerými zmenami v rámci budúcoročného rozpočtu.
10. 11. 2016
Knižný výber doplní množstvo literárnych aktivít.
10. 11. 2016
Fond na podporu vzdelávania, ktorý poskytuje pôžičky študentom a učiteľom, čakajú zmeny.
10. 11. 2016
Snaha urobiť z neho konkurencieschopného dodávateľa je jedným z cieľov projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce.
9. 11. 2016
Zaujímate sa o prácu učiteľa, špeciálneho pedagóga alebo hľadáte uplatnenie ako lektor? Portál ISTP.sk vám prináša ponuky práce zo školstva.
9. 11. 2016
Nových profesorov budú mať napríklad odbory chemické inžinierstvo, masmediálne štúdiá, sociálna práca či ochrana osôb a majetku.
9. 11. 2016
Ministerstvo v materiáli konštatuje, že vysoké školy majú obmedzené kapacity v študentských domovoch.
8. 11. 2016
Rodičia a učitelia by si preto mali všímať svoje deti a žiakov.
8. 11. 2016
Žiaci, ktorí boli úspešní na krajských kolách v minulom mesiaci, predstavia svoje vedecké projekty v národnom finále.
8. 11. 2016
V diskusnej relácii to uviedol poradca ministra školstva a jeden z autorov cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania.
8. 11. 2016
Národnú cenu SR za kvalitu a Národnú cenu SR za spoločenskú zodpovednosť vyhlasuje ÚNMS SR ako koordinátor štátnej politiky kvality.
7. 11. 2016
Univerzita sa týmto spôsobom usiluje osloviť najmä študentov základných a stredných škôl.
7. 11. 2016
Na Týždeň vedy a techniky, ktorý sa začína dnes, pripravila Trnavská univerzita i Univerzita sv. Cyrila a Metoda viacero podujatí.
7. 11. 2016
V novej škole, sa nachádzajú tri triedy, ktoré budú navštevovať žiaci prvého až tretieho ročníka.
6. 11. 2016
Riaditeľke školy ju odovzdal tento týždeň pri otvorení športového centra dekan farnosti v Partizánskom.
6. 11. 2016
Žiaci sa týmto zapoja do Týždňa slovenskej kuchyne, ktorý je súčasťou oficiálnych aktivít pod záštitou Predsedníctva SR v Rade EÚ.
5. 11. 2016
Určená je pre materské, základné, špeciálne, základné umelecké a stredné školy.
4. 11. 2016
Za veľtrhom i výstavou ako organizátor stojí Národné kariérne centrum.
4. 11. 2016
Na rozdiel od ISO noriem je národný systém kvality služieb v cestovnom ruchu orientovaný práve na podniky poskytujúce služby turistom.
3. 11. 2016
Mestá a obce na Slovensku môžu predkladať projektové zámery na zvýšenie kapacít a infraštruktúry materských škôl.
2. 11. 2016
Organizátori pripravili pre nadané deti množstvo aktivít logického sústredenia.
31. 10. 2016
Riaditeľka Základnej školy v Bystranoch Júlia Čurillová povedala, že za prácou odchádzajú celé rodiny, pričom rodičia vezmú zo školy deti už počas ich štúdia na prvom stupni.
31. 10. 2016
Prvé školenie sa uskutočnilo na Hotelovej akadémii v Bardejove.
31. 10. 2016
Dobročinné podujatie je určené všetkým študentom a zamestnancom Univerzity Komenského v Bratislave, ale aj darcom krvi z radov širokej verejnosti.
31. 10. 2016
Zrušenie štvorice škôl a zriadenie dvoch základných s materskými odsúhlasili prievidzskí mestskí poslanci na svojom dnešnom rokovaní.
30. 10. 2016
Až 85 % ľudí totiž verí, že nové vedomosti im otvárajú cestu k lepšiemu životu a zaistia im tiež lepšiu pracovnú pozíciu.
28. 10. 2016
Materskú školu vo Wolfsthale, v ktorej je viac ako 70 percent detí so slovenskou materinskou rečou, navštevuje v tomto školskom roku 60 detí.
27. 10. 2016
Základom pre schválenie dohody o vine treste bolo jeho priznanie, vzdanie sa práva na verejný proces a tiež možnosti odvolať sa.
27. 10. 2016
Bratislavský kraj pokračuje vo svojom projekte a dnes prevzal desiatku nových bytov v školskom internáte na Saratovskej.
26. 10. 2016
Do projektu, ktorý sa začal v roku 2012 a končí v marci 2017, je v súčasnosti zapojených 20 stredných odborných škôl z celého Slovenska.
26. 10. 2016
Vďaka novootvorenému štúdiu budú mať výrobcovia tepla už o dva roky kvalifikovaných pracovníkov.
26. 10. 2016
Jeho cieľom je ponúknuť pracovné príležitosti a predstaviť miestnych aj celoslovenských zamestnávateľov.
25. 10. 2016
Bájnu školu, v ktorej sa Harry Potter učil kúzelníckemu remeslu, pripomenie podujatie Noc kúziel.
25. 10. 2016
V tomto školskom roku sa študentmi stalo spolu 44 žiakov zo základných škôl zo Zvolena, Banskej Bystrice i Brezna.
25. 10. 2016
Duálne vzdelávanie nie je pre bánovskú strednú školu novinkou.
24. 10. 2016
Študentský domov Záhonok sa stal po znížení počtu študentov prebytočným.
24. 10. 2016
Štyridsať rokov od úspešného ukončenia štúdia si tento rok pripomenul exminister školstva a bývalý primátor Bratislavy Milan Ftáčnik.
24. 10. 2016
Budúcnosť mladej generácie je aj v startupoch.
24. 10. 2016
Práve 24. októbra 1921 sa totiž na nej začalo vyučovať, ako na v poradí tretej fakulte vtedy novozaloženej Univerzite Komenského.
23. 10. 2016
Možno tak urobiť do 8. novembra. TASR o tom informoval Ján Chlup zo Slovenskej akademickej informačnej agentúry.
21. 10. 2016
Za 25 rokov absolvovalo takéto vzdelávanie asi 8000 starších ľudí.
21. 10. 2016
Prehliadkou počas Medzinárodného dňa študentstva 17. novembra chce bojnické múzeum nadviazať práve na myšlienku podpory žiakov a študentov.
21. 10. 2016
Do čítania sa zapojí aj vedenie rezortu školstva.
20. 10. 2016
Predpokladaný počet miest pre prvákov je približne 6510.
20. 10. 2016
Mottom súťaže je: Dnes je to len hra, ale v budúcnosti to môžu byť peniaze.
19. 10. 2016
Je to celosvetový klasifikačný systém vyvinutý pre tvorbu rankingov univerzít a vedeckých inštitúcií.
19. 10. 2016
Finančné prostriedky môžu byť použité na materiál na výsadbu a úpravy terénu, náradie a iné potreby, ktoré sú v súlade s environmentálnym zámerom projektu.
19. 10. 2016
Stupňovaný štrajk učiteľov začal 13. septembra.
19. 10. 2016
Dnes oslavuje 10. výročie svojho vzniku.
18. 10. 2016
Vedeniu školy ho odovzdala jedna zo štyroch certifikátorov na Slovensku Marianna Holušová Ružičková.
18. 10. 2016
Výstava je zameraná na tvorivosť mladých ľudí, všetky exponáty vyrobili žiaci v priebehu štúdia alebo sú to maturitné práce.
18. 10. 2016
Trnavská univerzita realizuje tento program v dennej i externej forme.
18. 10. 2016
Časopis Schody je jasným príkladom ich aktivity.
18. 10. 2016
Štúdium medicíny môže byť pre vysokoškolákov zaujímavejšie.
17. 10. 2016
Škola hrou spočiatku budila akúsi nedôveru, u niektorých ľudí skôr vyvolávala dojem, že deti sa v škole iba hrajú.
17. 10. 2016
Diskusie zahraničných odborníkov s riaditeľmi, zamestnancami a doktorandmi ústavov boli ďalšou fázou externého hodnotenia.
17. 10. 2016
Deti tak začnú s povinným vzdelávaním už v piatom roku života a skončia ako 17-ročné.
17. 10. 2016
Študenti a pedagógovia fakulty absolvujú v Moravskom Lieskovom štvordňový workshop.
17. 10. 2016
Zmenou by malo prejsť aj kontinuálne vzdelávanie učiteľov.
14. 10. 2016
V zozname je celkovo 32 diel, s ktorými sa majú žiaci na vyučovaní literatúry oboznámiť.
14. 10. 2016
V záverečnom kole sa predstavilo 10 súťažných tímov, ktoré tvorili mimoriadne pestrú zmes inovatívnych nápadov a ľudí.
12. 10. 2016
Zmenu navrhuje ministerstvo školstva na základe žiadosti vysokej školy.
12. 10. 2016
V Košiciach pokračuje dnes podujatie druhým dňom na Strednej odbornej škole Ostrovského.
12. 10. 2016
Právna norma upravuje spôsob výpočtu úrokovej sadzby pôžičiek, a to naviazaním na základnú úrokovú sadzbu Európskej centrálnej banky
12. 10. 2016
Štúdium je bezplatné a žiaci dostávajú počas štúdia finančnú podporu na ubytovanie, dopravu, a tiež podnikové štipendium.
11. 10. 2016
Cieľom súťaže je podporiť mladé talenty a záujem o štúdium prírodných vied v predmetoch chémia, fyzika, matematika, geografia, biológia.
11. 10. 2016
Tartan Army Sunshine Appeal (TASA) je názov charitatívnej organizácie, ktorú založili verní fanúšikovia škótskeho futbalu.
11. 10. 2016
Vychovať odborníkov na vodné hospodárstvo a vodné stavby vo východoslovenskom regióne je zámerom spolupráce.
11. 10. 2016
Hlavným bodom spolupráce bude na začiatku kooperácia pri rozvíjaní odbornej stránky študentov a prepojenie na prax.
11. 10. 2016
Parlament dnes schválil novelu zákona o sociálnom poistení, ktorú na rokovanie predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
10. 10. 2016
Vznikla v priestoroch bývalej počítačovej učebne, žiakom školy je k dispozícii dielňa, kde sa naučia opracovávať kovy i drevo.
10. 10. 2016
Tí, ktorí sa však rozhodli študovať remeselné odbory, si to podľa riaditeľa pochvaľujú.
10. 10. 2016
Viesť mladých ľudí k úspešnému medzinárodnému podnikaniu je hlavným cieľom medzinárodného projektu Erasmus+.
10. 10. 2016
Žiaci stredných škôl mohli štipendium získať až do výšky 45,21 eura mesačne.
9. 10. 2016
E-testovania pomôžu učiteľom objektívnejšie zhodnotiť vedomostnú úroveň žiakov a v nadväznosti na to skvalitňovať vyučovacie hodiny.
9. 10. 2016
Viacerí absolventi sú dodnes podľa slov riaditeľa školy úspešní súkromní podnikatelia.
8. 10. 2016
Výstavbu športovísk zafinancoval ich zriaďovateľ, Trenčiansky samosprávny kraj.
7. 10. 2016
Fungovanie škôl v 21. storočí a environmentálna výchova na školách boli hlavnými témami.
6. 10. 2016
Deň otvorených dverí organizuje univerzita v spolupráci s odborom školstva Košického samosprávneho kraja.
6. 10. 2016
Výstava prinesie informácie o keltskom vojenstve, spôsobe boja a výzbroji, ale i o mincovníctve inšpirovanom antickými vzormi.
6. 10. 2016
Vystavovatelia ponúkli návštevníkom vyše 3000 študijných odborov.
5. 10. 2016
Vo výstavnej sekcii sa firmy prezentujú formou výstavných stánkov.
5. 10. 2016
Diskutovali iba o tom, akým spôsobom zatraktívniť povolanie učiteľa.
4. 10. 2016
Pre štúdium na TU sa aj tento rok rozhodlo viac ako 100 zahraničných študentov, najmä z Česka a Ukrajiny.
4. 10. 2016
Jej zástupcovia vycestovali na IV. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Nitra 2016.
4. 10. 2016
Potvrdili do dnes zástupcovia iniciatívy s tým, že na piatok pripravujú protestný pochod k ministerstvu financií.
4. 10. 2016
Okrem skvalitňovania štúdia chce UKF prilákať študentov aj atraktívnym prostredím a investíciami do vybavenia univerzity.
4. 10. 2016
Slávnostné otvorenie prvého akademického roka bohosloveckej fakulty sa uskutočnilo 4. novembra 1936 v Dóme sv. Martina.
3. 10. 2016
Ide skôr o to, na akej úrovni a s akou záťažou má dieťa trénovať.
3. 10. 2016
Povedal to dnes v Bratislave po odbornej konferencii organizovanej školskými odbormi.
3. 10. 2016
Predseda parlamentu hovoril o tom, že profesia učiteľa má veľkú podporu a vládna koalícia sa snaží robiť všetko preto, aby sa zlepšili podmienky pedagogických aj nepedagogických pracovníkov.
2. 10. 2016
Univerzita prieskum aj spracuje a výstup z neho bude použitý ako podklad pre Plán udržateľnej mobility mesta Žilina.
1. 10. 2016
Na veľtrhu budú zastúpené okrem slovenských aj vysoké školy zo zahraničia, predovšetkým z Českej republiky, Veľkej Británie, Dánska a Holandska.
1. 10. 2016
Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl s trvalým pobytom na Slovensku.
1. 10. 2016
Do prvého ročníka bakalárskeho stupňa nastúpi 2265 študentov, do prvého ročníka inžinierskeho alebo magisterského štúdia 1307 študentov.
1. 10. 2016
Vyplýva to zo zistení Potravinárskej komory Slovenska, ktorá informácie zbiera v rámci projektu internetového kurzu Hravo ži zdravo.
30. 9. 2016
Téma podpory športu je jednou z hlavných tém v oblasti predsedníctva Slovenskej republiky v Európskej únii.
30. 9. 2016
Pre víťazov ako jednotlivcov, ale aj pre školy sú pripravené zaujímavé hodnotné ceny.
30. 9. 2016
Slovensko sa tým začlenilo do svetovej sociálnej siete zacielenej na vzdelávanie vo francúzskom jazyku.
28. 9. 2016
Vo štvrtok by sa tak v niektorých školách nemalo učiť prvé tri vyučovacie hodiny.
28. 9. 2016
Mladí ľudia majú po skončení ročného plateného programu šancu získať trvalé pracovné miesto v spoločnosti.
28. 9. 2016
Špecializovaný trestný súd dnes schválil viacero dohôd o vine a treste v prípadoch korupcie.
28. 9. 2016
Najzastúpenejšiu skupinu tvoria študenti prichádzajúci z partnerských univerzít vo Francúzsku a Španielsku.
28. 9. 2016
Podľa ministerstva v priebehu prvých dvoch rokov štúdia bakalárskych študijných programov takmer tretina študentov zanechá štúdium alebo je z neho vylúčená.
28. 9. 2016
Vyjadrila mu tak poctu ako významnej a vynikajúcej osobnosti, ktorá sa zaslúžila o rozvoj demokracie a humanity.
27. 9. 2016
Pracovníci pripravili v spolupráci s mladými ľuďmi pokračovanie besedy s odborníkom Ladislavom Jakubčiakom.
27. 9. 2016
Na pôde tejto fakulty ho privítajú už po druhý raz.
27. 9. 2016
V novootvorenom akademickom roku budú všetci študenti na bakalárskom, inžinierskom aj doktorandskom stupni v 1. roku štúdia študovať podľa novoakreditovaných študijných programov.
27. 9. 2016
Na jeho organizácii sa podieľala Európska komisia v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
26. 9. 2016
TASR o tom informovala Slovenská akademická informačná agentúra.
26. 9. 2016
Tanec bol v tom čase súčasťou divadelných predstavení jezuitov.
25. 9. 2016
Absolventi nového študijného odboru mechatronik sa uplatnia priamo v ružomberskom celulózovo-papiernickom závode.
25. 9. 2016
Na škole študoval aj súčasný riaditeľ Baletu SND Jozef Dolinský ml., či prvý sólista baletu Viedenskej štátnej opery Roman Lazík.
24. 9. 2016
Preteky v rámci malej regaty by sa mali uskutočniť medzi 13.00 a 15.00 h.
24. 9. 2016
Problém nie je vo vzdelávaní, ale v tom, že sestry potrebujú lepšie podmienky pre vykonávanie ich práce.
23. 9. 2016
vádza poslanec NR SR za SaS tímlíder strany pre školstvo Branislav Gröhling.
23. 9. 2016
Súčasťou tohtoročnej kampane je totiž aj zápis do Slovenskej knihy rekordov v chôdzi s bielou palicou.
22. 9. 2016
Podľa organizátorov má ambíciu byť platformou pre diskusie o sociálnych zmenách.
22. 9. 2016
Primátor uviedol, že týmto rozhodnutím chceli podporiť našich výrobcov a súčasne poskytnúť deťom kvalitné domáce výrobky.
22. 9. 2016
Podujatie pripravili Stredná umelecká škola Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj a Krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región.
22. 9. 2016
V rámci rebríčka Times Higher Education World University Rankings sa dostali Slovenská technická univerzita v Bratislave a Univerzita Komenského v Bratislave.
21. 9. 2016
Po dnešnom rokovaní vlády to potvrdil minister školstva Peter Plavčan.
21. 9. 2016
Povedal to v New Yorku na summite minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák.
21. 9. 2016
Do prvých ročníkov bakalárskeho štúdia nastupuje 1897 študentov, ďalších 1350 začína magisterské a 70 doktorandské štúdium.
21. 9. 2016
Podľa predkladateľov novela komplexne spracováva systém zverejňovania štatistiky platov a nezamestnanosti absolventov jednotlivých škôl na Slovensku.
20. 9. 2016
Výskumníci NÚCEM-u pracovali pri výpočte s archívnymi dátami za tri ročníky absolventov, ktorí ukončili strednú školu v roku 2014, 2015 a 2016.
20. 9. 2016
PU má dnes osem fakúlt, na ktorých študuje približne 9350 študentov, škola zamestnáva 1170 pracovníkov.
20. 9. 2016
Vyplýva to z údajov na webovej stránke Iniciatívy slovenských učiteľov, ktorá štrajk organizuje.
19. 9. 2016
Desiata by mala byť zdravá a tvoriť asi 15 percent z denného príjmu energie, poukazuje Úrad verejného zdravotníctva SR.
19. 9. 2016
Prešovským deťom v školských jedálňach pripravujú nielen pestrú a výživnú stravu, ale pokiaľ si to vyžaduje zdravotný stav, poskytujú aj diétne jedlá.
19. 9. 2016
Projekt sa realizuje na škole tretí rok a potrvá ešte päť rokov.
19. 9. 2016
Navštevovať budú dva rôzne odbory, ktoré by ich mali pripraviť pre prax i budúcu prácu v spoločnosti Brose v Prievidzi.
19. 9. 2016
Univerzita aktuálne ponúka vysokoškolské vzdelanie vo viac ako 200 študijných programoch.
19. 9. 2016
UMB so šiestimi fakultami a takmer 8000 študentmi zatiaľ stále nemá výsledok Akreditačnej komisie, ktorá ju vlani nezaradila medzi univerzitné vysoké školy.
19. 9. 2016
Najväčší záujem je o štúdium informatiky a informačných technológií, ale aj o štúdium chémie a potravinárskej technológie.
19. 9. 2016
Vo svojom príhovore to pri dnešnom slávnostnom otvorení 98. akademického roka na Univerzite Komenského v Bratislave povedal rektor univerzity.
19. 9. 2016
Základným zameraním Spoločného výskumného centra Európskej komisie je využívanie vedeckých poznatkov pre kvalitnejšie rozhodovania európskych inštitúcií.
19. 9. 2016
V rámci projektu Záhrada, ktorá učí, sa v nej deti budú vzdelávať aj pomocou dažďovej záhrady, ovocnej steny či kamenného litofónu.
18. 9. 2016
Šéf kabinetu poukázal na to, že učiteľom sa zvyšovali platy najviac zo všetkých.
17. 9. 2016
Do lavíc Akadémie tretieho veku zasadne tento rok 123 seniorov.
15. 9. 2016
Maximálna výška pôžičky pre študentov klesla o 200 eur na úroveň 2300 eur a pre pedagógov ostala na úrovni 15.000 eur.
15. 9. 2016
Ministerstvo prijalo 34 žiadostí, z ktorých bolo v prvom kole schválených 13 v celkovej výške 5,5 mil. eur.
14. 9. 2016
Uzatvorených bolo 1121 učebných zmlúv a celkovo je do systému zapojených 1543 žiakov.
14. 9. 2016
Slovenská zdravotnícka univerzita odmieta obvinenia z neefektívneho hospodárenia a porušovania viacerých zákonov.
14. 9. 2016
Od 1. novembra budú totiž orgány verejnej moci musieť komunikovať i elektronicky.
14. 9. 2016
Ide o podporu miestnych stredných odborných škôl, ktoré sú často materiálne poddimenzované.
14. 9. 2016
Študenti sú vedení k osvojeniu si remesla, získaniu znalostí z technológie, ale i biomechaniky a anatómie.
13. 9. 2016
Ak študentovi poisťovňa výplatu sirotského dôchodku pozastaví, po doručení potvrdenia ju okamžite uvoľní odo dňa pozastavenia výplaty.
13. 9. 2016
Škola bude po Novákoch a Trenčíne iba treťou v Trenčianskom samosprávnom kraji, kde budú tento odbor vyučovať. 
13. 9. 2016
Ide o najväčšie podujatie venované mládeži a mládežníckej politike počas predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ.
12. 9. 2016
Zriadenie školy bolo vyvrcholením nadšenia skupiny ľudí, ktorí si predsavzali obnoviť v meste vzdelávaciu inštitúciu tohto typu.
12. 9. 2016
Vyplýva to z údajov na webovej stránke Iniciatívy slovenských učiteľov, ktorá štrajk organizuje.
12. 9. 2016
Olympiáda sa uskutoční v dvoch hlavných blokoch vo štvrtok a piatok od 9. do 17. h a v jednom vedľajšom, ktorý bude v piatok od 9.30 - 12.00 h. 
12. 9. 2016
Nosnou témou konferencie je implementácia a prvé úspechy systému duálneho systému vzdelávania na Slovensku.
12. 9. 2016
Účastníci budú mať taktiež možnosť navštíviť priestory ozajstného rušňa a zažiť pocit prevrátenia vozidla pri dopravnej nehode.
9. 9. 2016
Rodičia by mali byť k svojmu dieťaťu vnímaví bez ohľadu na jeho vek a mali by si všímať akúkoľvek zmenu jeho správania.
8. 9. 2016
Zlepšenie komunikácie medzi zamestnávateľmi a školami v rámci odborného vzdelávania a vytváranie partnerstiev.
8. 9. 2016
Vybraní študenti spoznajú firmu úplne iným spôsobom, uvidia ju z pohľadu a cez skúsenosti vysoko postaveného manažéra.
8. 9. 2016
Projekt realizuje inovatívne aktivity pre vzdelávanie študentov na stredných školách s využitím najmodernejších informačno-komunikačných technológií.
7. 9. 2016
Ako jediná slovenská vysoká škola sa umiestnila v najnovšom svetovom rebríčku univerzít QS World University Rankings.
7. 9. 2016
Talentované deti a mladí ľudia zameraní na vedu, umenie a šport, sa môžu uchádzať o finančnú podporu z grantového programu Talenty Novej Európy.
7. 9. 2016
Umožní to postupné prijatie asi 5000 nových detí a vytvorenie približne 460 pracovných miest pre učiteľov.
7. 9. 2016
Ako na dnešnom slávnostnom otvorení školy uviedla predsedníčka Jana Široká, škola bude pripravovať absolventov priamo pre potreby trhu práce.
7. 9. 2016
Projekt „Školská aktovka“ oslovil zamestnancov a vďaka nim bolo možné zabezpečiť množstvo užitočných školských pomôcok.
7. 9. 2016
Dôvodom je fakt, že je viazaný kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa a podpísaním sociálneho zmieru na rok 2016.
6. 9. 2016
Informuje o tom ministerstvo školstva v dodatku k pedagogicko-organizačným pokynom k aktuálnemu školskému roku.
6. 9. 2016
Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach je jedinou hutníckou fakultou na Slovensku a má za sebou už viac ako 60-ročnú tradíciu vo vzdelaní, vede a výskume.
5. 9. 2016
Bratislavský samosprávny kraj je zriaďovateľom takmer šesťdesiatky stredných škôl v regióne, ktoré minulý rok navštevovalo 18.151 žiakov.
5. 9. 2016
V novom školskom roku 2016/2017 čaká na žiakov celkovo 188 vyučovacích dní a 24 dní školských prázdnin.
5. 9. 2016
Dôvodom bude realizovanie jednotlivých krokov reformy výchovy a vzdelávania, ktorú začal rezort školstva.
5. 9. 2016
Umožní im to už tretí ročník spoločného projektu So mnou cestuješ do školy zdarma!.
5. 9. 2016
Strážcovia zákona už minulý týždeň avizovali, že v súvislosti s novým školským rokom posilnia hliadky na celom Slovensku.
5. 9. 2016
Rodičia by mali tiež pravidelne kontrolovať, čo ich dieťa nosí v taške a či tam nie sú zbytočnosti.
5. 9. 2016
Traja noví zamestnávatelia pribudli k doterajším ôsmim podnikateľom, u ktorých počas predchádzajúceho školského roka žiaci školy praxovali.
5. 9. 2016
Pre svoje budúce povolanie sa v odbore technik obuvníckej výroby bude vzdelávať zatiaľ osem študentov.
5. 9. 2016
Traja noví zamestnávatelia pribudli k doterajším ôsmim podnikateľom, u ktorých počas predchádzajúceho školského roka žiaci školy praxovali.
5. 9. 2016
Taký projekt sa na Slovensku realizuje po prvý raz a je ojedinelý aj v stredoeurópskom priestore.
5. 9. 2016
Nespokojní učitelia chcú, aby vláda i parlament legislatívnymi opatreniami zabezpečila zvýšenie tarifných platov všetkých pedagogických a odborných zamestnancov.
5. 9. 2016
Vlani podpísalo zmluvy sedem zamestnávateľov so školami v našej zriaďovateľskej pôsobnosti a teraz je ich 36.
5. 9. 2016
Otváranie nových odborov a ich experimentálne overovanie je zvyčajne požiadavka zo strany zamestnávateľov.
4. 9. 2016
Na správanie detí v cestnej premávke budú mestskí policajti upozorňovať žiakov aj v rámci dopravnej výchovy.
4. 9. 2016
V rámci šiestich študijných a jedného učebného odboru budú mať jej študenti k dispozícii najmodernejšie technológie v automobilovom prostredí.
3. 9. 2016
V rámci druhého ročníka charitatívnej zbierky Školská aktovka podporilo školskými pomôckami 41 školopovinných detí.
3. 9. 2016
Podujatie organizačne zabezpečuje Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty UMB.
2. 9. 2016
Najviac žiakov prvých ročníkov budú mať na stredných školách v Prešove, kde sa chystá 2250 žiakov.
2. 9. 2016
Taktiež požadujú, aby bolo prehodnotené kreditné vzdelávanie učiteľov a navýšené rozpočty ministerstiev školstva a vnútra.
2. 9. 2016
Obchodný reťazec pripravil knižku v spolupráci s Ministerstvom školstva, Policajným zborom a Slovenským Červeným krížom.
2. 9. 2016
Pribudne tiež jedno centrum voľného času.
2. 9. 2016
Či sú webové stránky základných škôl v Prešove pripravené na nový školský rok zisťujú účastníci projektu IQ kids.
1. 9. 2016
ISU stále trvajú na tom, aby vláda zabezpečila zvýšenie platov o 140 eur v tomto roku a o 90 eur od začiatku roka 2017.
29. 8. 2016
Podľa ministerstva školstva sa však tento problém týka predmetov, pri ktorých učebnica nie je kľúčovým nástrojom.
29. 8. 2016
Podľa schválených zásad môže o príspevok na aktovku požiadať rodina prváčika, ktorý nastupuje do školy v pôsobnosti mestskej časti.
29. 8. 2016
Výsledky slovenských žiakov v matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti zaostávajú za priemerom krajín OECD.
29. 8. 2016
Ministerstvo sa chce týmto spôsobom zamerať na prevenciu voči prejavom rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu a ostatných foriem intolerancie u mladých ľudí.
29. 8. 2016
Projekt je súčasťou klinického vzdelávania Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, ktorá ho bude realizovať počas zimného semestra.
29. 8. 2016
Predseda ŽSK zdôraznil, že investície, ktoré kraj do škôl vkladá, sa mu vrátia v podobe talentovaných a šikovných stredoškolákov.
28. 8. 2016
Vyplýva to z novely zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
28. 8. 2016
Škola ponúka žiakom možnosť pripravovať sa na povolanie v rámci praktického vyučovania aj pre konkrétneho zamestnávateľa.
28. 8. 2016
Škola otvára od septembra nový študijný odbor technik vodár - vodohospodár, ktorého autormi sú pedagógovia.
27. 8. 2016
Tento školský rok bude dôležitá aj verejná diskusia o Národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania.
26. 8. 2016
Ukončili ste stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie pedagogického smeru a hľadáte si uplatnenie?
26. 8. 2016
V uplynulom školskom roku mali budúci maturanti generálnu skúšku.
26. 8. 2016
Po letných prázdninách zasadne do školských lavíc približne 676.000 žiakov.
24. 8. 2016
Ako pre TASR uviedla koordinátorka UTV v Poprade Lenka Veselovská, výučba niektorých z nich nebude prebiehať v škole, ale študenti sa presunú do prostredia Vysokých Tatier.
24. 8. 2016
Vekom sa zvyšuje ochota mladých ľudí privyrobiť si počas brigády.
24. 8. 2016
Cieľom stretnutia bolo informovať predsedu parlamentu o najvýraznejších problémoch a požiadavkách zamestnancov v školstve .
23. 8. 2016
Pre dieťa je to významný životný krok a pre rodičov silný tlak na rodinné financie.
22. 8. 2016
Súťaží sa v štyroch oblastiach, okrem mimoriadnych už dosiahnutých výsledkov sú to aj aktuálne podnikateľské a neziskové projekty a budúce projekty.
18. 8. 2016
Zarobené peniaze využívajú najmä na kúpu oblečenia, novších mobilných telefónov či na cestovanie.
17. 8. 2016
Trnavská univerzita dáva opäť príležitosť starším záujemcom, aby rozšírili svoje vedomosti vo viacerých oblastiach.
17. 8. 2016
Rozhodla o tom dnes vláda SR, ktorá schválila program spolupráce medzi oboma štátmi.
15. 8. 2016
Odbor pracovník v potravinárstve - výroba trvanlivých potravín v septembri vstúpi do druhého roka svojho fungovania a je výsledkom spolupráce školy s potravinárskou firmou Nestlé.
13. 8. 2016
Ak sa neriešia správne, takéto dieťa môže nadobudnúť pocit nešikovnosti, čo dokáže mať dosah na jeho psychiku.
12. 8. 2016
Najväčší optimizmus prevláda u mladých zo Švajčiarska, za nimi nasledujú Američania.
11. 8. 2016
Slovensko bolo mierne nad celkovým priemerom EÚ.
10. 8. 2016
Iniciatíve Bývanie pre mladých sa nepáči nový zákon o miestnom poplatku za rozvoj, ktorý má začať platiť 1. novembra.
9. 8. 2016
Celkovo 1220 neúspešných maturantov z 331 škôl bude v opravnom termíne písať externé maturitné testy.
9. 8. 2016
Podľa neoficiálnych informácií by sa korupčná činnosť mala týkať Technickej fakulty SPU.
8. 8. 2016
V košickej zoo pribudli nové vzdelávacie zóny pod názvom Chrobáčik a Motýlik.
8. 8. 2016
Slovensko a Česká republika sa nachádzajú na chvoste krajín, v ktorých šport prispieva k hospodárskemu rastu.
6. 8. 2016
Rezort sa chce týmto spôsobom zamerať na prevenciu voči prejavom rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu a ostatných foriem intolerancie u mladých ľudí.
6. 8. 2016
V niektorých prípadoch však nemusí ísť o rušenie, ale zmenu adresy sídla.
5. 8. 2016
Celkovo 19 veľkých exponátov v priestoroch centra otestuje nielen mozgové závity celej rodiny, ale preverí tiež rýchlosť reakcie, silu či postreh. 
5. 8. 2016
Koná sa pod záštitou ministra kultúry a je verejnosti voľne prístupná vo Výstavnej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave.
3. 8. 2016
Napriek veľkej vzdialenosti medzi Slovenskom a Čile čelia obidve krajiny rovnakým problémom v oblasti vzdelávania.
2. 8. 2016
Jej zámerom je vytvoriť pre akademickú obec priestor prezentovať svoje názory na celospoločenské problémy.
1. 8. 2016
Upraviť sa má viaczdrojové financovanie a podmienky na poskytovanie pôžičiek.
1. 8. 2016
Pripravil pre vyše 150 cudzincov z 33 krajín sveta bohatý, vzdelávací, kultúrny a vlastivedný program realizovaný formou prednášok, seminárov a prezentácií.
31. 7. 2016
Okrem obnovy viacerých školských objektov po nedávnom bezplatnom zavedení internetu pre čitateľov a prácach na online katalógu pokračuje v modernizácii miestnej knižnice na Sekurisovej ulici.
28. 7. 2016
Prijímacie skúšky sa uskutočnia počas posledných dvoch úplných augustových týždňov.
26. 7. 2016
Letný tábor pre deti krajanov pripravil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v spolupráci s Akadémiou vzdelávania v Martine.
26. 7. 2016
Obsahovú náplň tvorili témy z chémie, fyziky, biológie, geografie, geológie, ekológie, matematiky, informatiky a techniky.
25. 7. 2016
Len v uplynulom akademickom roku promovalo celkom 140 ľudí.
25. 7. 2016
Deti tak vymenili pasívny oddych počas prázdnin za možnosť naučiť sa niečo nové.
25. 7. 2016
Cieľom je ukázať mladým ľuďom, aké sú možnosti v oblasti techniky.
22. 7. 2016
Cieľom bolo oboznámiť študentov s dopravou a dopravnou infraštruktúrou a podnietiť u nich záujem o túto problematiku.
21. 7. 2016
Edukačno-podporný projekt Aj ty máš šancu! pomáha rómskym študentom dostať sa na Ekonomickú univerzitu v Bratislave.
21. 7. 2016
Kraj sa chce preto uchádzať o zdroje z Európskej únie na rozvoj vzdelávania a praktickej prípravy, ktorá študentom umožní lepšie uplatnenie na trhu práce.
20. 7. 2016
Po ukončení štúdia sa takmer 20 percent z nich v nemocnici zamestná.
20. 7. 2016
Za ostatné tri roky skončilo vysokú školu približne 40.500 študentov ročne.
19. 7. 2016
Minister školstva predstavil európskym politikom, ktorí sa zúčastnili na konferencii Vzdelávanie v športe a prostredníctvom športu, Areál vodných športov v Čunove.
18. 7. 2016
Škola je určená nielen študentom archeológie, ale všetkým, ktorých zaujíma história a vlastnými rukami sa chcú pričiniť o jej skúmanie.
18. 7. 2016
Podľa rektora STU Roberta Redhammera univerzita vytvorila viacero postdoktorandských pracovných miest, pretože chce udržať na škole mladých nadaných vedcov.
18. 7. 2016
Deti vo veku od deväť do 15 rokov sa dozvedeli napríklad to, čo sú peniaze, na čo ich potrebujeme, ako ich môžeme získať a ako s nimi hospodáriť.
17. 7. 2016
Umiestnila sa tam ako jediná slovenská vysoká škola.
16. 7. 2016
Najpopulárnejšou aktivitou je kalokagatia, absolvovalo ju až 500 žiakov z 55 stredných škôl.
14. 7. 2016
Prihlásiť sa môžu do 9. septembra, prihlášku nájdu aj v elektronickej podobe na internetovej stránke univerzity.
11. 7. 2016
Cieľom je oboznámiť študentov s problematikou dopravy a dopravnej infraštruktúry a podnietiť u nich záujem.
11. 7. 2016
Aplikácia obsahuje stovky obrázkov s jednoduchou žltou postavičkou, ktorá vykonáva činnosti denného harmonogramu od hygieny, cez hru, prechádzku či jedlo a spánok.
10. 7. 2016
Na ministerstve školstva túto otázku momentálne rieši pracovná skupina, ktorá sa zaoberá návrhom zmeniť súčasný systém.
9. 7. 2016
Zástupcovia univerzity a Sky Way podpísali memorandum o spolupráci na projekte inovatívneho železničného dopravného systému.
7. 7. 2016
Druhý ročník školenia „Technika hrou od materských škôl“ úspešne ukončilo 306 pedagógov.
7. 7. 2016
Na projekt AD-TECH, ktorý má v pláne realizovať s českým mestom Karviná, chce žiadať financie z fondov Európskej únie.
7. 7. 2016
Päťdňový tábor organizuje Občianske združenie VAU a katedra fyziky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
6. 7. 2016
Trenčiansky samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti celkovo 11 gymnázií, 27 stredných odborných škôl a dve spojené školy.
6. 7. 2016
Účastníci majú možnosť oboznámiť sa počas prázdnin hravou a tvorivou formou s akademickým prostredím a charakterom univerzitného štúdia.
6. 7. 2016
V rámci pretekov súťaží budúca generácia inžinierov a vedcov z 28 krajín vo vlastnoručne navrhnutých a vyrobených vozidlách.
6. 7. 2016
Viac ako 30 prednášok doplnia praktické ukážky a cvičenia v laboratóriách.
6. 7. 2016
Projekt reflektuje skutočnosť, že mladí ľudia v súčasnej Európe čelia mnohým komplikovaným výzvam.
5. 7. 2016
Deti v nej študujú jednoducho prostredníctvom počítaču.
4. 7. 2016
Pomôžu tak študovať deťom zo sociálne slabších rodín a detských domovov. 
4. 7. 2016
V Bratislave sa dnes otvára Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry pre krajanov a cudzincov.
3. 7. 2016
Podľa hovorkyne ZSSK pritom 20 % študentov, teda približne 53.000, cestuje na časové lístky - mesačníky.
3. 7. 2016
Na Slovensku sa zisťovanie týka 5000 jednotlivcov v náhodne vybraných mestách a obciach.
1. 7. 2016
Samospráva túto novinku pripravila pre lepšie možnosti zdravého športového vyžitia počas leta, ale aj pre zvýšenie bezpečnosti detí.
1. 7. 2016
Stredná priemyselná škola elektrotechnická (SPŠE) v Prešove ocenila najúspešnejších žiakov základných škôl.
1. 7. 2016
Protestný pochod zorganizovala Iniciatíva slovenských učiteľov, ktorá stála aj na začiatku roku za šesťtýždňovým štrajkom učiteľov.
30. 6. 2016
Slávnostné odovzdávanie vysvedčení sa uskutoční na približne 2120 základných školách, 760 stredných školách a 380 špeciálnych školách.
29. 6. 2016
Stredoškolský tím z Tvrdošína uspel v konkurencii európskych stredných, ale predovšetkým vysokých škôl.
29. 6. 2016
Novelu predložil minister školstva Peter Plavčan (nominant SNS). Plní tak dva záväzky z Programového vyhlásenia vlády na roky 2016 až 2020.
29. 6. 2016
Prezident SR Andrej Kiska podpísal novelu školského zákona, ktorá udeľuje takýmto školám výnimku.
29. 6. 2016
Školáci tak nebudú môcť od júla využívať bezplatné mesačníky v diaľkových vlakoch či inak povedané vo vlakoch vyšších kategórií.
29. 6. 2016
Ak nedôjde k zlepšeniu situácie, učitelia sú pripravení opäť pristúpiť aj k prerušeniu práce.
28. 6. 2016
Vyplýva to z údajov Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania v súvislosti s monitorom deviatakov.
28. 6. 2016
Alkohol môže byť spúšťačom rizikového správania.
28. 6. 2016
Trnavská automobilka PSA Groupe Slovakia pripravila na toto leto nový projekt - Automobilovú junior akadémiu (AJA) pre deti vo veku od 13 do 14 rokov.
28. 6. 2016
Hodnotiť fungovanie duálneho vzdelávania je v tejto chvíli podľa ministerstva školstva predčasné, keďže žiaci vstúpili do systému po prvýkrát len v tomto školskom roku.
28. 6. 2016
Títo študenti sa ako prví na Slovensku vzdelávali podľa nemeckého modelu a získali rovnocenný certifikát špecialista pre počítačové systémy.
28. 6. 2016
Problematika má osloviť odbornú verejnosť, ako sú vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci či predstavitelia a odborníci zo sféry regionálnej samosprávy.
28. 6. 2016
Katedra andragogiky nadviazala spoluprácu s bratislavskou spoločnosťou Dekra, ktorá na akademickej pôde predstavila študentom svoj projekt Stážista.
28. 6. 2016
Dnešné odovzdávanie osvedčení o absolvovaní programu sa odohralo za účasti ministra školstva a prezidenta.
27. 6. 2016
Potrebovali by sme nejaké finančné zdroje na vybavenie a modernizáciu poľnohospodárskeho a strojárskeho parku.
27. 6. 2016
Čo sa týka žiakov a ich rodičov, v ich prípade je podľa tajomníka Výboru SOPK pre vzdelávanie potrebné zvýšiť povedomie o takomto vzdelávaní.
27. 6. 2016
Social Innovation Relay je projekt zameraný na osvetu v oblasti sociálne prospešného podnikania a na tvorbu podnikateľských konceptov.
24. 6. 2016
Uviedol to minister školstva Peter Plavčan počas dnešnej návštevy Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote.
24. 6. 2016
Povedal to minister školstva počas dnešnej návštevy Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote.
24. 6. 2016
Animovaný film predstavila dnes vo Francúzskom inštitúte v Bratislave atašé pre vzdelávaciu a jazykovú spoluprácu.
24. 6. 2016
Rezort školstva urobí všetko pre to, aby boli učitelia spokojní.
23. 6. 2016
Na pracovnom rokovaní hovoril s primátorom aj o problémoch, ktoré Vrútky trápia, okrem iného aj o možnosti lepších škôlok.
23. 6. 2016
Počas dnešného „Župného štvrtku“ predstavili najprv výstavu fotografií študentov a následne aj program podujatia DANUBE UP 2016.
22. 6. 2016
Bratislava v spolupráci s Centrom ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského pripravuje ďalší ročník Letnej bratislavskej univerzity seniorov.
22. 6. 2016
Do súťaže sa zapojilo 45 stredoškolákov z celého Slovenska a jeden z Užhorodu.
22. 6. 2016
Súťaž organizuje Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici.
22. 6. 2016
V priebehu mesiacov júl a august bude objavovať nové témy formou vysokoškolských prednášok približne 340 detských študentov.
22. 6. 2016
Do Prezidentského paláca prišli učitelia zo základných a stredných škôl po celom Slovensku zaradení do programu.
21. 6. 2016
Dotáciu vo výške 5308 eur získalo od Ministerstva školstva za projekt Bez nehody do školy, bez nehody domov!
21. 6. 2016
Vyštudovať hocijakú vysokú školu dnes už nestačí.
21. 6. 2016
Účastníci budú súťažiť v sekciách predklinické vedy, klinická medicína, verejné zdravotníctvo a práce PhD. študentov.
21. 6. 2016
Je pre vás zaujímavá oblasť výchovy, vzdelávania a športu? Pozrite si aktuálne ponuky.
21. 6. 2016
Toto podujatie bolo určené hlavne pre deti z okolitých základných škôl, no na svoje si prišla aj široká verejnosť.
20. 6. 2016
K zmenám by mohlo dôjsť pri zložení rád škôl, spôsobe voľby riaditeľa, prípadne aj pri práve veta a funkčnom období riaditeľov.
20. 6. 2016
Dôležité je to podľa neho zvlášť v situácii, kedy rastie dopyt zamestnávateľov po zamestnancoch s technickými zručnosťami.
20. 6. 2016
Jedným z problémov, ktoré treba riešiť, je postavenie nízkoprahových centier a organizácií, ktoré pracujú s deťmi z menej podnetného prostredia.
20. 6. 2016
Uviedol to prezident SR Andrej Kiska v rámci slovensko-švajčiarskeho obchodno-inovačného fóra, ktoré sa dnes koná v Bratislave.
20. 6. 2016
Slávnostný akt ukončenia školského roka s odovzdávaním cien sa konal na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove.
19. 6. 2016
Na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja je aktuálne voľných 1852 miest pre absolventov základných škôl.
17. 6. 2016
Školy sa môžu zapojiť do osláv tohto dňa akýmkoľvek nápadom, ktorý s deťmi realizujú mimo priestorov triedy.
17. 6. 2016
Žiaci mali možnosť prostredníctvom úvahy, vyjadriť svoje skúsenosti, vedomosti, zážitky, pocity v súvislosti s vodou.
17. 6. 2016
Ako informovala univerzita, ide o najvzácnejšieho jedinca, akého vo viváriu počas jeho 15-ročnej histórie chovali.
16. 6. 2016
Ak sa absolvent strednej či vysokej školy po ukončení štúdia rozhodne podnikať a založí si živnosť, stane sa samostatne zárobkovo činnou osobou.
16. 6. 2016
Dnes súkromná škola bola založená ešte v roku 1966 ako Stredná umelecko-priemyselná škola.
16. 6. 2016
Ich úlohou je preskúmať jednu z troch tém, získať o nej čo najviac informácií vrátane obrazového a zvukového materiálu.
16. 6. 2016
Navýšenie platov schválili poslanci NR SR na stredajšom (15.6.) rokovaní parlamentu.
16. 6. 2016
Detská lesnícka univerzita je projekt, ktorý popularizuje lesníctvo a vedecko-výskumnú činnosť formou zážitkového učenia.
14. 6. 2016
Prvý koncert dnes absolvovalo v Kultúrnom dome Andreja Hlinku v Ružomberku viac ako 800 študentov.
13. 6. 2016
Súčasťou výučby sú tvorivé diskusie, exkurzie, kultúrne a pohybové aktivity.
11. 6. 2016
Upozornila na to Slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb uskutočňujúcich stavby.
10. 6. 2016
Školu dnes v Bratislave slávnostne inaugurovali za prítomnosti ministra školstva Petra Plavčana.
10. 6. 2016
Študenti sú v rámci osnov vyučovacieho procesu povinní absolvovať praktický výcvik a odbornú prax v súlade s ich profesijnou prípravou.
10. 6. 2016
Predstavujú tradičné, ale aj menej známe odvetvia remesiel.
10. 6. 2016
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo ďalší ročník súťaže „Na bicykli bezpečne“.
10. 6. 2016
Odborníci tvrdia, že v IT oblasti je nedostatok kvalifikovaných pracovníkov.
9. 6. 2016
Do systému duálneho vzdelávania sa zapája čoraz viac spoločností. 
9. 6. 2016
Záujem o štúdium informačných technológií na vysokých školách je veľký.
9. 6. 2016
9. 6. 2016
Študenti sa mohli zapojiť do súťaží Môj slovenský športový idol, Mladý slovenský vedec, Mladý Slovák, Môj originálny čitateľský denník a Realitný vodičák.
8. 6. 2016
Na stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny, Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny.
8. 6. 2016
Tie umožnia skvalitnenie výučby a výskumu na tejto fakulte, čo okrem iného prispeje v nasledujúcom období k úspešnej akreditácii.
8. 6. 2016
Zabezpečiť to má rýchla novela školského zákona, ktorú predkladá minister školstva Peter Plavčan v skrátenom legislatívnom konaní.
8. 6. 2016
Pedagógov v regionálnom, ale aj vo vysokom školstve čaká šesťpercentné zvýšenie platov, ktoré sa premietne do platových taríf.
8. 6. 2016
K dohode o vine a treste môže dôjde vtedy, ak obvinený uzná svoju vinu a dôkazy nasvedčujú pravdivosti jeho tvrdenia, prijme dohodnutý trest, ochranné opatrenie.
8. 6. 2016
Najnovšou súčasťou výučby je v Ústave simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania v rámci predmetu pôrodníctvo a gynekológia.
7. 6. 2016
Bývalý minister školstva Juraj Draxler v auguste minulého roka oznámil, že piatim slovenským univerzitám hrozí strata titulu univerzita.
6. 6. 2016
Výtvarná technika určená nie je, to znamená, že detskej fantázii sa medze nekladú.
6. 6. 2016
Súčasťou ekoučebne je totiž aj grilovacia plocha, ohnisko a tiež dve bylinkové špirály.
6. 6. 2016
Do tohto ročníka súťaže sa prihlásilo 150 škôl z celého Slovenska s 547 prácami.
6. 6. 2016
V roku 1953 podľa platného školského zákona vznikla v obci Osemročná stredná škola (spojenie strednej s národnou školou).
6. 6. 2016
Prvoradým cieľom projektu je vrátiť do záhrad biodiverzitu.
6. 6. 2016
Ministri spolu hovorili o regionálnom školstve a jeho financovaní, vysokom školstve a hodnotení jeho kvality i o pôsobení školského ombudsmana.
6. 6. 2016
Do národného finále postúpilo 18 žiakov a študentov zo slovenských miest.
6. 6. 2016
Zapojilo sa do nej 66 družstiev z celého Slovenska, ktoré predviedli 80 rôznych robotických modelov.
4. 6. 2016
AJA dáva príležitosť žiakom základných škôl hravou formou a praktickými cvičeniami obohatiť svoje poznatky z oblasti vedy a techniky, ale aj fyziky či chémie v súvislosti s automobilmi a ich výrobou.
4. 6. 2016
Prísľub ministerstva školstva na šesťpercentné navýšenie platov nepovažujú učitelia za dostatočné naplnenie svojich požiadaviek.
3. 6. 2016
Z toho na stredné odborné školy by malo ísť 4169 prvákov, na gymnáziá 1638 a na konzervatóriá 170.
3. 6. 2016
Pri teste z matematiky a vyučovacieho jazyka dosiahlo 1286 žiakov úspešnosť viac ako 90 percent.
3. 6. 2016
K zvýšeniu platov učiteľov sa vláda zaviazala vo svojom Programovom vyhlásení.
2. 6. 2016
Medzi najvyhľadávanejšie odbory patria dejiny a pamiatky Bratislavy, dejiny výtvarného umenia, psychológia, regenerácia psychofyzických síl seniorov.
2. 6. 2016
Ich platová situácia je podľa Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku dlhodobo kritická.
2. 6. 2016
Vzdelávanie rómskych detí je jedným z najvážnejších problémov, s ktorými v súčasnosti bojujú školy nielen v Nitre.
2. 6. 2016
V prípade, ak odborári nebudú v kolektívnom vyjednávaní úspešní, nevylučujú protesty.
1. 6. 2016
Zúčastnila sa každá z deviatich základných škôl a aj Základná umelecká škola.
1. 6. 2016
Formou duálneho vzdelávania sa tak po prvý raz prepojí realitný trh s akademickou obcou.
1. 6. 2016
Umožniť má hlbšie prepojenie s praxou, realizáciu inovačných riešení a získaných patentov a priemyselných vzorov.
1. 6. 2016
Sú to oblasti, v ktorých ekonomické podmienky deťom neumožňujú pricestovať na vzdelávacie pobyty na Slovensko.
31. 5. 2016
Podľa predbežných informácií sa od budúceho školského roka plánuje do systému zapojiť 15 škôl.
31. 5. 2016
Škola na tento projekt preinvestovala celkom 38.000 eur, z toho sumou 30.000 eur prispelo mesto Prešov ako jej zriaďovateľ.
31. 5. 2016
Výsledky projektu vrátane zdrojových kódov budú zverejnené tak, aby mohli aj ďalší ľudia realizovať podobný experiment.
31. 5. 2016
Študenti počas brigády v krajinách EÚ podliehajú právnym predpisom danej krajiny.
31. 5. 2016
Slovenská republika má kritický stav počtu vysokokvalifikovaných špecialistov v oblasti energií a energetiky.
30. 5. 2016
Do sekcie dopravy, územného plánovania, správy komunikácií, životného prostredia či stavebných činností hľadá 13 študentov vysokých škôl.
30. 5. 2016
Napriek zrozumiteľnosti oboch jazykov nie je jednoduché získať z češtiny certifikát najvyššej úrovne C1 podľa európskeho referenčného rámca.
30. 5. 2016
Ak zmenu platiteľa poistného neoznámia, hrozí im sankcia vo výške 331 eur od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
27. 5. 2016
Slávnostný akt sa uskutočnil dnes počas zasadnutia Vedeckej rady Trnavskej univerzity.
27. 5. 2016
Súťaž organizovala Skupina MOL, všetci finalisti v nej dostanú ponuku na zamestnanie.
27. 5. 2016
Počas dnešného slávnostného odovzdávania maturitných vysvedčení absolventom obidvoch škôl to uviedol minister školstva.
27. 5. 2016
Tento zámer predstavil na brífingu pri informovaní o definitívnom zozname úloh, ktoré plánuje splniť ešte v tomto roku.
26. 5. 2016
Portál ISTP.sk vám prináša aktuálne pracovné ponuky zo školstva.
26. 5. 2016
Tohtoročný celoslovenský víťaz získa hlavnú cenu, ktorou je účasť na zápase EURO 2016 vo Francúzsku.
25. 5. 2016
Škola začala svoju výchovno-vzdelávaciu činnosť v roku 1899 v odboroch ako stolárstvo, sústružníctvo či rezbárstvo.
25. 5. 2016
S viac ako 400 zamestnancami sú Kúpele Trenčianske Teplice jedným z najvýznamnejších zamestnávateľov v trenčianskom regióne.
25. 5. 2016
Cieľom olympiády je v prvom rade podpora športovania prostredníctvom pripomenutia si najväčšieho športového sviatku.
25. 5. 2016
Zabezpečuje ho novela zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
24. 5. 2016
Až 24 z 28 členských štátov Európskej únie má prax advokátskych koncipientov kratšiu.
24. 5. 2016
Vozidlo po konštrukčných zásahoch nepotrebuje vodiča a je diaľkovo ovládateľné.
24. 5. 2016
V novootvorenom prvom ročníku je momentálne 11 žiakov.
23. 5. 2016
Študentov čaká počas nasledujúcich troch týždňov druhá časť maturít.
23. 5. 2016
Odpovedať budú pred odbornými komisiami.
23. 5. 2016
Päť odsúdených ukončí svoje štúdium na Arcibiskupskom gymnáziu biskupa Pavla Jantauscha zložením záverečnej skúšky.
23. 5. 2016
Piaristické Gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne je najstaršou školou v Trenčíne a zrejme aj v Trenčianskom samosprávnom kraji.
22. 5. 2016
Je najstarším v Trenčíne a i keď je cirkevnou školou, dvere majú otvorené aj deti bez náboženského vyznania. Podmienkou je rešpektovať pravidlá školy.
22. 5. 2016
Oproti iným projektom detských univerzít je Univerzita bez hraníc koncepčne zameraná na sprístupnenie sveta vedy a vzdelania aj deťom pochádzajúcim zo sociálne vylúčených vrstiev spoločnosti.
19. 5. 2016
Na výchovno-vzdelávacom programe sa budú stretávať žiaci základných škôl vo veku od 9 do 15 rokov.
19. 5. 2016
Dnes diskutovali o nich v Bratislave v rámci okrúhleho stola zástupcovia ministerstva, vysokých škôl a vedeckého prostredia.
19. 5. 2016
Kompletný zoznam úloh na tento rok aj spolu so zapracovanými pripomienkami chce rezort zverejniť do konca mája.
19. 5. 2016
Projekty vo veľkej konkurencii nielen zaujali, ale dostali aj významné ocenenie.
18. 5. 2016
Podmienkou nároku je poistenie v nezamestnanosti dva roky v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie.
18. 5. 2016
Táto škola je príkladom, že systém duálneho vzdelávania vytvára predpoklady na to, aby sa nezamestnanosť držala na nízkej úrovni.
18. 5. 2016
Od nového školského roka 2016/2017 absolvujú maturitu z cudzieho jazyka na vyššej úrovni – C1.
18. 5. 2016
Návštevníci uvidia približne 3000 jedincov zo 100 druhov motýľov z tropických oblastí Ameriky, Austrálie, Afriky a Ázie.
18. 5. 2016
Po dnešnom rokovaní školských organizácií to uviedol predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek.
18. 5. 2016
Informoval o tom minister školstva Peter Plavčan po dnešnej obhliadke celého areálu.
17. 5. 2016
Učitelia by si mali od 1. septembra platovo polepšiť.
16. 5. 2016
Občianske združenie Preveda usporadúva v máji 2016 v poradí už VIII. ročník Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov.
16. 5. 2016
O elektronické testy z angličtiny prejavilo doteraz záujem 32 gymnázií a 3300 stredoškolákov. 
15. 5. 2016
Vzdelávacia inštitúcia sídli blízko centra mesta v budove, ktorá bola predtým sídlom reálneho gymnázia.
14. 5. 2016
Člen školského výboru Martin Poliačik dodal, že platy nie sú to jediné, čo pedagógov demotivuje. Je to podľa neho aj konzervatívne prostredie v školstve a mnohé ďalšie aspekty.
13. 5. 2016
Memorandum o spolupráci podpísali zástupcovia obidvoch inštitúcií vo štvrtok 12. mája.
13. 5. 2016
Tvrdia to deti zo Základnej školy v Novákoch.
12. 5. 2016
Najviac prvákov sa bude učiť na Základnej škole (ZŠ) Pri kríži.
12. 5. 2016
Elektronickú formu maturitnej skúšky si vybralo 2317 žiakov zo 115 škôl.
11. 5. 2016
Od septembra 2016 sa začne prvý všeobecný ročník, v ktorom budú jedna až dve prednášky z každého študijného programu.
11. 5. 2016
Projekt bol financovaný zo Štrukturálnych fondov Európskej únie a zo zdrojov univerzity.
11. 5. 2016
V tomto školskom roku si mohlo 23 žiakov prešovskej obchodnej akadémie vyskúšať pracovný trh v Grécku, Nemecku, Luxembursku, Holandsku a Rakúsku.
11. 5. 2016
Tím sa venuje vývoju monitorovacích zariadení a senzorov pre medicínu, ako aj mikrozariadení pre elektrotechnický priemysel. 
11. 5. 2016
V Bratislave sa konalo finále súťaže Vedieť sa správne rozhodnúť, na ktorom sa stretlo 8 najlepších stredoškolských tímov.
11. 5. 2016
Konštatujú, že vyučovanie o človeku a spoločnosti sa zredukovalo na neúnosnú mieru.
10. 5. 2016
V piatok 20. mája si budú môcť návštevníci múzea od 8.00 do 17.00 h prezrieť stálu expozíciu Historiae Superior Nitriensis.
10. 5. 2016
Z nedávneho prieskumu agentúry TNS Slovakia vyplynulo, že každému tretiemu dieťaťu vo veku dva až osem rokov rodičia vôbec nečítajú knihy alebo len príležitostne.
10. 5. 2016
Rozhodli sa spríjemniť čas dlhodobo hospitalizovaným pacientom v nemocnici Zelený sen a spoločne vytvorili projekt Čítanie ako terapia.
9. 5. 2016
„Rodičia v tomto roku požiadali v 62 prípadoch o odklad povinnej školskej dochádzky. 
9. 5. 2016
Jej riaditeľ Jozef Ličko hovorí, že v tom období stredoškolské vzdelávanie pre deti so sluchovým postihnutím absentovalo.
9. 5. 2016
Šesť slovenských školských tímov ocenilo v týchto dňoch Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica.
9. 5. 2016
Žiadosť o grant si v tomto roku podalo 447 doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK.
9. 5. 2016
Gorbačov ho získa za uvoľnenie medzinárodného napätia vo svete a za otvorenie cesty krajinám strednej a východnej Európy k demokracii.
9. 5. 2016
Spoločnosť svojim študentom garantuje zamestnanie hneď po úspešnom ukončení štúdia, pokiaľ sa nerozhodnú pokračovať na vysokých školách.
8. 5. 2016
Aj napriek prívlastku špeciálna si treba podľa jeho slov uvedomiť, že škola vychováva odborníkov pre prax a keby nebola úspešná, tak za desaťročia od jej vzniku by už dávno zanikla.
8. 5. 2016
Dvojica mladých vedcov sa do finále celosvetovej súťaže prebojovala vďaka národnej súťaži Festival vedy a techniky, ktorú organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET).
6. 5. 2016
Študenti si tak budú môcť vyskúšať život v reálnych pracovných podmienkach moderného výrobného centra.
6. 5. 2016
Podľa slov Bokovovej v súčasnosti 1,5 miliardy ľudí žije v konfliktom postihnutých krajinách, 40 percent z nich sú mladí ľudia.
6. 5. 2016
Stredoškoláci budú po dobu jedného roka poberať štipendium v celkovej výške 2000 eur a vysokoškoláci v celkovej výške 3000 eur.
5. 5. 2016
Výstava na dvanástich paneloch približuje advokáciu z rôznych aspektov.
5. 5. 2016
Mladí ekobojovníci nie sú však aktívni len na poli tvorby projektov. Svoje vedomosti naplno využívajú aj v praxi.
5. 5. 2016
Odborné pracovisko vzniklo pred šiestimi rokmi.
4. 5. 2016
Jej prezident pripomenul aktivity komory a členských firiem, ktoré spolu so strednými odbornými školami vzdelávajú žiakov duálne.
4. 5. 2016
Komisia taktiež poverila Štátny pedagogický ústav, aby v najbližšom období pripravil metodický pokyn pre učiteľov.
4. 5. 2016
Súťaž sa za päť rokov rozšírila aj o základné a materské školy. Úlohou detí bolo opísať knihu, ktorú prečítali a zhodnotiť, prečo si ju vybrali.
3. 5. 2016
Celkovo v rámci ankety udelili viacero ocenení.
2. 5. 2016
O absolventov školy je na trhu práce veľký záujem.
2. 5. 2016
Dôvodom je najmä to, že úroveň základných škôl vychádza z miestnych možností prihraničnej oblasti a nedosahuje úroveň škôl vo vzdialenejších mestách.
2. 5. 2016
Počas svojho pôsobenia v Topoľčanoch vychovala SOŠ drevárska niekoľko tisícov odborníkov.
2. 5. 2016
Výstava je súčasťou projektu Obraz východného Slovenska na Zakarpatskej Ukrajine a Zakarpatskej Ukrajiny na východnom Slovensku v 17. až 20. storočí.
2. 5. 2016
Žuvačka na chudnutie, univerzálny diaľkový ovládač - to sú niektoré z víťazných nápadov.
1. 5. 2016
Portál prináša komplexný obraz o aktuálnom dianí v školstve a o problémoch, ktoré trápia slovenských učiteľov.
1. 5. 2016
O jej absolventov je na trhu práce veľký záujem. Podľa riaditeľa školy Miloša Bobulu si zamestnanie v odbore nenájde len ten absolvent školy, ktorý nemá o prácu záujem.
29. 4. 2016
Portál ISTP.sk vám prináša prehľad aktuálnych voľných pracovných miest, ktoré sú vhodné pre študentov končiacich strednú alebo vysokú školu.
29. 4. 2016
Najviac väzňov (316) v minulom roku absolvovalo štúdium na strednej odbornej škole za účelom získania stredného odborného vzdelania.
29. 4. 2016
Štúdium je určené absolventom stredných škôl, ktorí sa nerozhodli študovať na vysokej škole, avšak naďalej sa chcú vzdelávať v IT oblasti.
29. 4. 2016
Zmeny sú zhrnuté v Národnom programe reforiem Slovenskej republiky 2016, ktorý schválila vláda na dnešnom zasadnutí.
29. 4. 2016
Šéf rezortu školstva uviedol, že už na tom ministerstvo pracuje s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania.
29. 4. 2016
V protiklade s nezáujmom stredoškolákov je záujem študentov Katedry potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity Bratislava.
29. 4. 2016
Menu pozostávalo z vybraných národných jedál českej, poľskej, maďarskej a slovenskej kuchyne.
28. 4. 2016
Ide o vyvrcholenie celoročného projektu v rámci hodín mediálnej výchovy na tejto škole.
28. 4. 2016
Malý záujem o literatúru sa podľa jeho slov môže prejaviť aj v horších výsledkoch v medzinárodných meraniach.
28. 4. 2016
Negramotných bolo v slovenských väzniciach v minulom roku 188.
28. 4. 2016
Stredná odborná škola obchodu a služieb v Prievidzi pokračuje v tradícii komplexnej praktickej maturitnej skúšky.
27. 4. 2016
Podujatie pod názvom International Village sa uskutoční vo štvrtok v Banskej Bystrici.
27. 4. 2016
Zapojených bude približne 5600 žiakov na 220 školách.
27. 4. 2016
Koncom minulého roka súťaž vyhlásila Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) s Veľvyslanectvom Indonézskej republiky v SR.
26. 4. 2016
Návrh dokumentu má byť pripravený do 16. mája, kedy ho rezort zašle partnerom na pripomienkovanie.
26. 4. 2016
Hlavným cieľom celoštátnej prezentačnej výstavy je podpora a propagácia stredoškolského odborného vzdelávania.
26. 4. 2016
Aj z hľadiska klimatických zmien predpokladáme, že budeme v budúcnosti potrebovať veľa odborníkov v odbore vodného hospodárstva.
25. 4. 2016
Odborný výcvik a odborná prax prebiehajú v budove na Továrenskej ulici, kde sa nachádza kadernícky salón s pánskym a dámskym kaderníctvom.
25. 4. 2016
Tím sa vo svojom projekte zameral na riešenie ekologických problémov, ktoré vznikajú v dôsledku vykurovania fosílnymi palivami. 
24. 4. 2016
Školu až na výnimky navštevujú samé dievčatá, chlapcov je z celkových zhruba 300 žiakov len zopár.
24. 4. 2016
Študentská firma MANSON získala ocenenie vďaka zaujímavému produktu, ktorý študenti sami vyrábali a vďaka výsledkom, ktoré dosiahli v rámci svojho podnikateľského zámeru a činnosti ich firmy.
22. 4. 2016
Témou maturitnej skúšky je dobová hostina z obdobia renesancie.
21. 4. 2016
Knižnica sa totiž zapojila do celoslovenského projektu „Les ukrytý v knihe“.
21. 4. 2016
Výstava Mladý tvorca je spojená s najväčším veľtrhom práce na Slovensku JOB EXPO 2016.
21. 4. 2016
Pod záštitou ministra školstva sa uskutoční v Bratislave 10. medzinárodná konferencia Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl.
20. 4. 2016
Levočská mestská knižnica pripravila počas apríla a mája pre školákov projekt s názvom Jar v lese.
20. 4. 2016
Viac ako 7,8 milióna eur získala univerzita aj vďaka podpore Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Výskum a vývoj.
20. 4. 2016
Produktom "Pozdišovski špacirki" prezentovali žiaci historické pamiatky, tradície hrnčiarstva a kultúru obce.
20. 4. 2016
Na trenčianskom výstavisku Expo Center ich pripravila Stredná odborná škola v Trenčíne v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom.
20. 4. 2016
Prváci sa v nej budú učiť pomocou tabletov.
20. 4. 2016
Do celoštátnej súťaže sa prihlásilo 11 škôl z celého Slovenska.
19. 4. 2016
Prezentácie sú vyvrcholením celoročného projektu Ekorok s Nestlé, ktorého 13. ročník má názov Vitalita školských záhrad.
19. 4. 2016
V rámci súťaže budú mať žiaci i študenti za úlohu vybudovať hmyzí hotel, teda jednoduchú konštrukciu, ktorá bude vyplnená rôznymi prírodnými materiálmi.
19. 4. 2016
V roku 2015 zapísali na dúbravské školy 386 prváčikov. Najviac na ZŠ Pri kríži, kde zapísali 137 budúcich žiakov.
19. 4. 2016
Priame financovanie autorskej umeleckej tvorby predošlý dotačný systém ministerstva neumožňoval, v súčasnosti sa dá realizovať.
19. 4. 2016
Súťažné práce poskytli bohatý súbor výskumných dát, ktoré odhalili, ako deti veľmi ťažko prežívajú nezhody rodičov.
19. 4. 2016
Do výberu ocenených bilingválnych škôl sa dostanú len celosvetovo najlepšie školy s najkvalitnejšou výučbou a relevantnými výsledkami
19. 4. 2016
Podujatie zorganizoval Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV) spolu s partnerskými organizáciami. 
19. 4. 2016
Ten sa však podľa Danka nemá týkať iba mzdových požiadaviek učiteľov, ale aj systémových zmien v školstve.
18. 4. 2016
Škola sa nachádza v štyroch pavilónoch, v ktorých prebieha výučba. Sú kompletne prerobené a zateplené.
18. 4. 2016
Porota najviac vyzdvihla prácu skupiny reportérov zo Súkromnej základnej školy v Novej Dubnici.
18. 4. 2016
Občianske združenie Ochrana dravcov na Slovensku pripravuje v spolupráci s dvomi základnými školami inštaláciu búdok pre dravé vtáky.
18. 4. 2016
Vysoký krvný tlak je jedným z hlavných rizikových faktorov ischemickej choroby srdca a cievnych mozgových príhod.
15. 4. 2016
Dotácia predstavuje celkovú výšku 303.400 eur.
15. 4. 2016
Po dnešnom stretnutí s predstaviteľmi školských odborov to pred novinármi uviedol minister školstva Peter Plavčan.
14. 4. 2016
Žiaci základných a stredných škôl súperia s naprogramovanými robotmi postavenými z Lego stavebnice v niekoľkých kategóriách.
14. 4. 2016
Počas dnešného doobedia predseda BSK Pavol Frešo slávnostne ocenil učiteľov bratislavského regiónu.
14. 4. 2016
Duálne vzdelávanie má zabezpečiť plynulý prechod študentov stredných škôl na trh práce bez potreby ďalšieho preškoľovania.
14. 4. 2016
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku spolu s partnerskými organizáciami zvolávajú na 19. apríla protest.
14. 4. 2016
Hľadanie kvality vzťahov medzi školami, verejnou správou a ďalšími organizáciami bolo témou konferencie Stavanie mostov.
14. 4. 2016
Štvrtý ročník kariérneho stretnutia Night of Chances Technology 2016 bolo zameraný aj na rezonujúcu tému, korupciu v IT.
13. 4. 2016
Kabinet plánuje návrh zmien v školstve sformulovať do konca roku 2016 do Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania.
12. 4. 2016
Projekt je na Slovensku unikátny a má byť raritou aj v Európe.
12. 4. 2016
Študenti prvého ročníka bakalárskeho štúdia si majú možnosť vôbec prvý raz počas svojho štúdia vyskúšať pozície žalobcov i obhajcov v kauzách.
11. 4. 2016
Súťaž podporuje a rozvíja novinárske nadanie študentov stredných a vysokých škôl.
10. 4. 2016
Spoločnosť Way Industries Kiskovi navrhla, aby vojenskí pridelenci na ambasádach aktívnejšie pristupovali k vyhľadávaniu exportných príležitostí pre slovenské strojárske podniky.
10. 4. 2016
Podľa člena Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Martina Poliačika je v školstve potrebné zvýšiť materiálnu, finančnú a metodickú podporu zo strany štátu.
8. 4. 2016
Naším zámerom je, aby firmy našli dobrých absolventov na rôzne pozície a absolventi zase možných dobrých partnerov, zamestnávateľov.
8. 4. 2016
ŽSK je zriaďovateľom 63 stredných škôl, v ktorých pôsobí v školskom roku 2015/2016 spolu 2539 pedagogických a 843 nepedagogických zamestnancov.
8. 4. 2016
Najväčší záujem je už každoročne o štúdium na gymnáziách.
8. 4. 2016
Nosnou témou bola Ľudská dôstojnosť a ľudské práva konfrontované -izmami a intoleranciou.
8. 4. 2016
Školy reagovali na výzvu Operačného programu Kvalita životného prostredia financovaného Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou.
7. 4. 2016
Nitriansky samosprávny kraj bude aj v tomto roku pokračovať v modernizácii výchovno-vzdelávacieho procesu.
7. 4. 2016
Na dnešnom stretnutí s médiami v Bratislave na to upozornili zástupkyne občianskych združení Romano kher (Rómsky dom) a In Minorita.
7. 4. 2016
Vyplýva to z dnešného vyhlásenia Rady Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.
6. 4. 2016
Ich pracovný čas sa teda zatvorením brán školy nekončí a mnohí trávia ešte niekoľko večerných hodín doučovaním.
6. 4. 2016
Celoštátneho kola v Modre sa zúčastní 62 súťažiacich, ktorí postúpili z krajských kôl.
6. 4. 2016
Zastúpenie medzi ocenenými mali opäť materské, základné i základné umelecké školy.
6. 4. 2016
ZMOS sa chce opäť vrátiť k problematike Rómov a vytvoriť sociálne podniky, v ktorých by táto skupina ľudí pracovala.
6. 4. 2016
Podujatie pripravila v Gastrocentre pod Brezinou Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trenčíne.
6. 4. 2016
Rokovanie zástupcov odborov školstva samosprávnych krajov Slovenska sa dnes uskutočnilo na pôde Úradu Trnavského samosprávneho kraja.
4. 4. 2016
Študenti sa v súčasnosti o známych fotografoch učia a pedagógovia ich dávajú za vzor.
4. 4. 2016
Dubovcová zdôraznila, že študenti by sa mali na školách učiť viac o ľudských právach či humanizme.
4. 4. 2016
Víťazom sa stala televízia í-Téčko zo Žilinskej univerzity v Žiline.
4. 4. 2016
Napriek tomu, že dnes sa fotí hlavne digitálne, študenti sa môžu naučiť veľa vecí zo spracovania čiernobielej fotografie.
4. 4. 2016
Zúčastňujú sa ho zástupcovia ministerstva a stavovských organizácií v regionálnom a vysokom školstve.
2. 4. 2016
Pod dozorom pedagógov reštaurovali študenti v minulosti viaceré zaujímavé diela v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach.
2. 4. 2016
Na finálovom kole v Modre bude prednášať aj veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva Trine Skymoen.
2. 4. 2016
Iniciatíva slovenských učiteľov označila prvé rokovanie s ministrom za "zoznamovacie".
1. 4. 2016
Na zápise nemusia byť prítomní obaja zákonní zástupcovia.
1. 4. 2016
Povinné prihlásenie na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole sa týka detí, ktoré k 31. augustu dovŕšia šesť rokov.
1. 4. 2016
Celkovo sa hodnotilo 2500 univerzít z celého sveta.
1. 4. 2016
Propagácia na sieťach patrí k hlavným marketingovým stratégiám.
31. 3. 2016
Propagácii na sociálnych sieťach sa univerzity v dnešnej dobe nevyhnú.
31. 3. 2016
Predseda TTSK Tibor Mikuš spolu s krajskými podpredsedami odovzdali 28 pamätných medailí a 23 pamätných listov.
31. 3. 2016
O štipendium sa môžu uchádzať občania SR prijatí na štúdium alebo už študenti niektorej z vysokých škôl umiestnenej do 200.
31. 3. 2016
Upozornil šéfredaktor špecializovaného časopisu touchIT Ondrej Macko pri príležitosti Svetového dňa zálohovania.
31. 3. 2016
Diskusiou na tému Extrémizmus v slovenskej spoločnosti sa v pondelok 4. apríla začne Týždeň rómskej kultúry.
31. 3. 2016
Náklady na rekonštrukciu uvedenej národnej kultúrnej pamiatky sa vyšplhali na úroveň zhruba 250.000 eur.
30. 3. 2016
Vo všetkých desiatich základných školách bude zápis od 14.00 do 17.00 hodiny.
30. 3. 2016
Experimentovanie po nemecky je prvý komplexne vypracovaný koncept výučby prírodovedy v nemeckom jazyku pre prvý stupeň základných škôl v Európe.
30. 3. 2016
Minister školstva Peter Plavčan sa dnes stretol so zástupcami pracovníkov školstva.
29. 3. 2016
Výraznú dominanciu majú ženy predovšetkým v oblasti verejných služieb.
28. 3. 2016
Happening pod názvom Ponorme sa.
28. 3. 2016
Možno ho študovať v dennej i externej forme a aj v anglickom jazyku.
27. 3. 2016
Dopravný podnik Bratislava sa inšpiruje príkladom z Brna, ktorého dopravný podnik takúto možnosť dlhodobej brigády vysokoškolákom ponúkol.
26. 3. 2016
Dopyt po stredoškolských absolventoch technických smerov a pokles záujmu o tieto smery tlačí ich mzdy nahor.
26. 3. 2016
Deň učiteľov sa v Slovenskej republike slávi ako spomienka na narodenie Jana Amosa Komenského (28.3.1592-15.11.1670.
25. 3. 2016
Počas pietnej spomienky pri pamätnej tabuli na popradskej železničnej stanici zapálili obetiam sviečky.
25. 3. 2016
Inštitút vzdelávacej politiky na ministerstve školstva preto navrhuje viacero zmien kontinuálneho vzdelávania učiteľov.
24. 3. 2016
Do školských lavíc sa opätovne vrátia v stredu 30. marca.
24. 3. 2016
V regióne nie je záujem zo strany zamestnávateľov o absolventov študijného odboru.
24. 3. 2016
Na základe rankingového systému URAP je každoročne zostavovaný rebríček najlepších 2000 vysokých škôl z celého sveta.
24. 3. 2016
Do finále 11. ročníka súťaže Junior Internet postúpilo 72 súťažiacich so 66 projektmi v šiestich rôznych kategóriách.
23. 3. 2016
STU sa umiestnila ako najlepšia zo Slovenska aj v ďalších hodnotených kategóriách.
23. 3. 2016
Prostredníctvom štipendií dostávajú deti odrazový mostík k lepšiemu vzdelaniu a budúcnosti.
23. 3. 2016
Prepojenie špičkových technológií, akademickej obce, študentov a zástupcov zamestnávateľov priniesla už po štvrtý raz konferencia s názvom Technológie budúcnosti už dnes.
22. 3. 2016
Ako uviedol vo svojom príhovore Draxler, dobrý učiteľ sa vie s dieťaťom a mladým človekom rozprávať, vie mu načúvať.
22. 3. 2016
Súťaž je zaradená do kampane Za čistejšie Košice.
22. 3. 2016
Na preškolenie v oblasti dopravnej výchovy pozývajú príslušníci mestskej polície všetky školské zariadenia a subjekty pracujúce s deťmi.
22. 3. 2016
Viac ako 74 tímov študentov stredných škôl z celého Slovenska si dnes meria sily na najväčšej akcii v rámci podnikateľského vzdelávania.
21. 3. 2016
Hlasy študentov ZUŠ J. Albrechta sú známe aj z dabingu, konkrétne amerických filmov Bambi II alebo Muppets.
21. 3. 2016
Nosnou témou 18. ročníka súťaže je „Ľudská dôstojnosť“ a žiakov preverí vo viacerých vedomostiach a schopnostiach.
21. 3. 2016
Deviataci ju musia odovzdať do 10. apríla 2016.
21. 3. 2016
Pri príležitosti Svetového dňa vody inštitúcie na celom svete pripravujú rôzne akcie a podujatia.
19. 3. 2016
Podporu učiteľom vyjadril prezident SR Andrej Kiska na celoslovenskej konferencii učiteľov v Poprade.
18. 3. 2016
Z maďarčiny dnes podľa údajov ministerstva školstva absolvuje externú maturitu 1856 študentov.
18. 3. 2016
Ľudia sa najviac zajímajú o prácu na hrnčiarskom kruhu, rezbárstvo a textilné techniky.
18. 3. 2016
Jej zámerom je vzbudiť u žiakov záujem o problematiku finančnej gramotnosti a zároveň rozšíriť ich vedomosti v oblasti financií a hospodárenia s nimi.
18. 3. 2016
V spolupráci s nórskou školou detvianska stredná škola už viac ako rok pracuje na aktivitách projektu Moderné technológie a moderné vzdelávanie.
17. 3. 2016
Zmenou oproti minuloročnej maturite je predĺženie času na riešenie testov z matematiky zo 120 na 150 minút.
17. 3. 2016
IQ olympiáda 2016 sa bude opäť konať na pôde Anglicko-slovenskej bilingválnej školy Besst.
17. 3. 2016
Medzi najvýznamnejšie kompetencie školských rád patrí uskutočňovanie výberového konania na vymenovanie riaditeľa.
17. 3. 2016
Študenti sa môžu uchádzať o stáže a pracovné pozície, ktoré vyžadujú aktívnu znalosť francúzskeho jazyka.
17. 3. 2016
Na pôde Ekonomickej univerzity Bratislava sa stretnú študenti z celého Slovenska s predstaviteľmi podnikov.
16. 3. 2016
Písomné maturity sa konajú na stredných školách od utorka 15.3. do piatka 18.3.
16. 3. 2016
Zamestnávatelia, u ktorých môžu byť jej študenti v budúcnosti zamestnaní, ich totiž stále dostatočne nepoznajú.
15. 3. 2016
Najlepšia JA firma z veľtrhu postúpi na medzinárodnú súťaž Company of the Year Competition vo švajčiarskom Luzerne.
15. 3. 2016
Zhodli sa aj na tom, že Slovensko by malo pokračovať v proeurópskej a proatlantickej orientácii.
15. 3. 2016
Na slovensko-čínske vzťahy bola dnes popoludní zameraná prednáška na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela.
15. 3. 2016
Pracovný veľtrh sa koná na pôde univerzitnej knižnice.
15. 3. 2016
Slovensko patrí ku krajinám Európy s najnižším počtom školákov, ktorým sa v škole páči.
14. 3. 2016
Úspešní žiaci získavajú na konci štúdia maturitné vysvedčenie a výučný list.
14. 3. 2016
Školné sa neplatí, tak ako v štátnych školách uhrádzajú len dobrovoľný príspevok rodičovskému združeniu.
13. 3. 2016
Maturity sa začínajú v utorok testami a slohom zo slovenského jazyka a literatúry.
12. 3. 2016
Prvé kolo regionálnych súťaží bude pozostávať z vedomostného testu o Európskej únii. V druhom kole môžu súťažiaci preukázať svoje jazykové zručnosti.
11. 3. 2016
Pod záštitou fínskej odbornej školy v Kouvole spolupracujú s ďalšími školami na vývoji učebnice odbornej angličtiny pre elektrotechnikov.
11. 3. 2016
Slovensko bolo jednou zo stovky krajín sveta, ktorá mala na tomto podujatí svoje zastúpenie.
10. 3. 2016
Jej úlohou je ponúknuť im možnosť využívať počas svojho štúdia asistenčné technológie, ktoré kompenzujú ich znevýhodnenie.
10. 3. 2016
Adepti na sudcovskú funkciu z iných právnických profesií, sa po novom môžu zúčastniť výberových konaní až po absolvovaní takéhoto vzdelávania.
10. 3. 2016
V súvislosti s finančnou gramotnosťou je najväčším problémom nezodpovednosť mladých ľudí nielen vo vzťahu k narábaniu s financiami, ale všeobecne vo všetkých oblastiach.
9. 3. 2016
Možnosť zapojiť sa do duálneho vzdelávania v budúcom školskom roku môže využiť viac ako 400 stredoškolákov z 19 stredných škôl v TSK.
9. 3. 2016
Cieľom programu je podporiť talentovaných mladých ľudí v začínajúcej kariére a zvýšiť ich zamestnateľnosť.
9. 3. 2016
Študenti navštevujú praktický predmet pod názvom Street Law klinika a ktorého súčasťou je aj vzdelávanie odsúdených o práve.
8. 3. 2016
Na margo výsledku sobotných parlamentných volieb to uviedli zástupcovia študentských a mládežníckych organizácií.
8. 3. 2016
Na dôležitosť výskumu nádorových ochorení upozorňuje každoročne Deň výskumu rakoviny pripadajúci na 7. marca.
8. 3. 2016
Naučiť stredoškolákov aktívne vystupovať vo vzťahu k spoločenskému životu je jedným z cieľov Krajského stredoškolského parlamentu.
8. 3. 2016
Na tlačovej konferencii pri príležitosti výročného zhromaždenia Žilinskej regionálnej komory SOPK to dnes v Žiline povedal predseda SOPK Peter Mihók.
8. 3. 2016
Otvorili ho za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Romany Kanovskej.
8. 3. 2016
Fakulta má akreditovaných šesť študijných programov, z toho tri na bakalársku formu, dva na magisterskú a jedno na doktorandské štúdium.
7. 3. 2016
Základom bola Špeciálna základná škola, ktorej brány sa prvýkrát otvorili v septembri 1990.
7. 3. 2016
Učitelia, rodičia a študenti žiadajú budúcu vládu, aby po viac ako 20 rokoch prestala prehliadať problémy školstva.
7. 3. 2016
Je to skvelá možnosť odprezentovať školy a talenty mladých učňov v Bruseli.
7. 3. 2016
Ukázať možnosti formovania a rozvíjania potenciálu mladých ľudí je cieľom novej webovej stránky www.strukturovanydialog.sk.
7. 3. 2016
Aj tento rok sa tak môžu prihlásiť do súťaží Maják pre dopravu a TOP turistická destinácia regiónu.
6. 3. 2016
Od školského roka 2011/2012 ponúka automobilka študentom stredných odborných škôl a vysokoškolákom možnosť zapojiť sa do štipendijného programu.
4. 3. 2016
Aktuálna uzávierka programu je 30. apríla 2016 na portáli www.stipendia.sk.
4. 3. 2016
Podarilo sa jej ako jedinej na Slovensku získať výskumný projekt zameraný na oblasť preventívnej farmakológie.
3. 3. 2016
Slovenská strana štipendistom hradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť a poskytuje príplatok k štipendiu.
3. 3. 2016
TASR o tom informoval správca Nadácie Kia Motors Slovakia Dušan Dvořák.
2. 3. 2016
Selfie z knižnice odštartovali tohtoročný Týždeň slovenských knižníc.
2. 3. 2016
V rámci nej poskytla spoločnosť Huawei Univerzitnému vedeckému parku modernú technológiu pre aplikovaný výskum.
2. 3. 2016
Verejnosť sa môže vo štvrtok (3.3.) bližšie oboznámiť s tým, ako prebieha pomoc ľuďom s Downovým syndrómom, bez domova a drogovo závislým.
2. 3. 2016
Svoje projekty v aktuálnom ročníku dnes v Bratislave predstavili a finančné dary.
1. 3. 2016
Časť vysokoškolských učiteľov je od 15. februára v ostrom štrajku.
1. 3. 2016
Zárobky na najlepších amerických univerzách sú naozaj hviezdne, rátajú sa na desiatky tisícok dolárov ročne.
29. 2. 2016
Prvých šesť mesiacov, čo duál nabehol, máme veľmi dobré skúsenosti, veľmi dobrú spätnú väzbu od firiem.
29. 2. 2016
Vysokoškolskí učitelia tak štrajkujú už tretí týždeň.
28. 2. 2016
Ďalšie voľno budú mať žiaci počas veľkonočných prázdnin, ktoré v tomto školskom roku vychádzajú na 24. až 29. marca.
28. 2. 2016
Opozícia však vyčíta vláde, že nesplnila záväzok zvýšiť priemerný plat pedagogických a odborných zamestnancov v roku 2016 na hodnotu 1,2 násobku priemerného platu v národnom hospodárstve.
27. 2. 2016
"Vlani uchádzači podali 175 žiadostí, komisie vybrali 66 štipendistov," povedal Chlup. Tento rok sa môžu o letné jazykové kurzy uchádzať študenti a doktorandi humanitných odborov.
27. 2. 2016
Preziden SR zavítal na stretnutie Študentskej rady vysokých škôl, ktorá sa konala v Poprade.
26. 2. 2016
Výskumný tím tu pracuje na vývoji efektívneho spôsobu produkcie rekombinantných proteínov pre terapeutické a diagnostické účely.
26. 2. 2016
Farmári z južných aj severných oblastí Slovenska narážajú na problémy s odbytom okolo 30 miliónov litrov surového kravského mlieka
26. 2. 2016
Škola kúpila kvalitné stroje, na ktorých sa začali študenti učiť.
25. 2. 2016
V rámci projektu Kvalitné odborné vzdelávanie – požiadavka praxe ju dnes slávnostne otvorili v školskom stredisku praktického vyučovania.
25. 2. 2016
K významným zlepšeniam v týchto sférach vyzýva Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení budúcu vládu, ktorá vzíde z parlamentných volieb.
24. 2. 2016
K dnešnému dňu je podľa ISU do štrajku zapojených 553 zamestnancov vysokých škôl, 20 škôl a 10.519 podporovateľov.
23. 2. 2016
Galéria sa výstavou denne mení a zapĺňa projektmi, dielami aj manifestačnými transparentmi použitými na demonštráciách.
22. 2. 2016
Mimoriadne nadané deti preberú predpísané učivo veľmi rýchlo, preto musí byť prehĺbené a obohatené.
21. 2. 2016
V prvých štyroch ročníkoch rozvíjajú u žiakov najmä všeobecné intelektové nadanie a až na osemročnom gymnáziu sa špecifikujú konkrétne oblasti, v ktorých vynikajú.
20. 2. 2016
Centrum by malo vytvoriť podmienky pre prípravu odborne a technologicky zdatných, kreatívnych absolventov, ktorí budú schopní flexibilne aplikovať získané poznatky v praxi.
20. 2. 2016
Školáci môžu tiež posielať návrhy do kategórie Učiteľ – môj kamarát. Na ocenenie tak odporučia pedagóga, ktorý sa stal aj ich priateľom.
19. 2. 2016
Fakulta pozýva na návštevu všetkých záujemcov o štúdium.
19. 2. 2016
O zmene sa uvažuje v súvislosti s vytvorením Duálnej akadémie, ktorá by mala prispieť k nárastu kvalifikovaných pracovníkov v odvetví automobilového priemyslu.
18. 2. 2016
Ministerstvo školstva po dohode s ministerstvom financií vyčlenilo na tento účel 2.019.127 eur.
18. 2. 2016
Podľa riaditeľa Jána Mišuru tak môže vo firmách absolvovať prax v duálnom systéme ďalších 300 žiakov ročne.
18. 2. 2016
Otvorením študijných odborov škola reaguje na aktuálny vývoj trhu práce na Slovensku.
18. 2. 2016
Odbory v školstve požadujú, aby sa zvýšili platy pedagogických a odborných zamestnancov o 25 percent a v ďalších rokoch každoročne o desať percent.
18. 2. 2016
Pedagógovia, študenti či rodičia, si so sebou prinieslo baterky a mobilné telefóny, aby si posvietili na problémy v slovenskom školstve.
18. 2. 2016
Výstavný projekt Mor ho! má podporiť štrajk učiteľov základných a stredných škôl.
17. 2. 2016
Slováci, ktorí majú záujem absolvovať medzinárodne certifikované skúšky z češtiny, už nemusia cestovať do Českej republiky.
17. 2. 2016
"Vyučovanie predmetu je postavené na najnovších metodikách, ktoré pomáhajú pri rozvoji startupov na celom svete."
17. 2. 2016
Do celoslovenského ostrého štrajku učiteľov sa zapojili i pedagógovia z košických vysokých škôl.
17. 2. 2016
Deklaráciu následne predložia politickým stranám, ktoré kandidujú do parlamentu.
17. 2. 2016
Vedenie univerzity s týmito tvrdeniami nesúhlasí.
17. 2. 2016
Najviac ich je na Univerzite Komenského v Bratislave, a to 237.
16. 2. 2016
Vďaka štrajku sa podľa Crmomana problematika školstva stala dôležitou spoločenskou a politickou témou.
16. 2. 2016
Realizačný tím pracoval na projekte šesť rokov.
16. 2. 2016
Škola, ako priblížila jej riaditeľka Antónia Herková, je zameraná na projektové vyučovanie.
16. 2. 2016
Zhromaždenie zvolala Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, ktorá tak prebrala štafetu po štrajkujúcich učiteľoch v materských, základných a stredných školách.
15. 2. 2016
Spolu s rodičmi a známymi osobnosťami chcú vysloviť poďakovanie a ďalšiu podporu svojim kolegom.
15. 2. 2016
Filozoficko-diskusný formát s názvom FiloZoom ponúka verejnosti Katedra filozofie a dejín filozofie.
15. 2. 2016
Gymnázium najskôr pôsobilo v provizórnych priestoroch v budove na Nižnom Huštáku.
15. 2. 2016
Vysokoškolskí pedagógovia tak preberajú štafetu po Iniciatíve slovenských učiteľov (ISU), ktorá dnes štrajk prerušuje, no ostáva v štrajkovej pohotovosti.
15. 2. 2016
Spoločne organizujú rôzne podujatia a zapájajú sa do dobrovoľníckych aktivít.
15. 2. 2016
Ako TASR informovala Zuzana Ševčíková, referentka marketingovej komunikácie Univerzite Mateja Bela, na Fakulte prírodných vied bol najväčší záujem o štúdium forenznej a kriminalistickej chémie.
14. 2. 2016
Štafetu jarných prázdnin po nich prevezmú školáci z Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja.
13. 2. 2016
Súčasná cena za celý pozemok je 18.784 eur, pričom podľa cenovej mapy a znaleckých posudkov by mohol stáť viac ako 19.000 eur.
12. 2. 2016
Ďalším špeciálnym softvérom je program na diktovanie textu priamo do počítača. Súčasťou centra je oddychový kútik s relaxačným kreslom"
12. 2. 2016
V rámci Dňa otvorených dverí sa návštevníci oboznámili aj o možnostiach štúdia v zahraničí.
12. 2. 2016
Pri školstve parlament konštatuje, že kvalitné vzdelávanie je jedným zo základných pilierov každého vyspelého štátu.
12. 2. 2016
"Do poľnohospodárskeho odvetvia potrebujeme dostať mladých a vzdelaných ľudí, ktorí budú radi, že v potravinárskom odvetví pracujú"
12. 2. 2016
Vysokoškolskí pedagógovia tak preberú štafetu po Iniciatíve slovenských učiteľov, ktorá v tento deň štrajk prerušuje.
11. 2. 2016
To sú podľa ministerstva školstva najdôležitejšie projekty, ktoré sa uskutočnili za štyri roky súčasnej vlády.
11. 2. 2016
Po praktickej časti sa študenti spojili s rovesníkmi z Francúzska, Belgicka a Maďarska, aby si vymenili skúsenosti a porovnali výsledky svojho skúmania.
10. 2. 2016
Vzniklo 1643 pracovných miest, v tomto roku 1676 miest asistentov učiteľa.
10. 2. 2016
V súčasnosti škola ponúka v systéme duálneho vzdelávania 26 učebných miest.
10. 2. 2016
Zastúpenie na nej mala prevažne akademická obec, a to nielen zo Slovenska, ale aj z Česka, Poľska, Macedónska, Srbska, Estónska a Ukrajiny.
10. 2. 2016
Viac ako 1000 ľudí sa dnes zišlo na Námestí SNP v Bratislave na stretnutí učiteľov, rodičov a priateľov školy.
9. 2. 2016
Štafetu po učiteľoch preberajú vysokoškolskí pedagógovia, ktorí vytvorili Iniciatívu vysokoškolských učiteľov.
8. 2. 2016
V meste pod Urpínom bude hosťovať 22 zahraničných učiteľov a 32 žiakov z deviatich krajín EÚ.
8. 2. 2016
Časť učiteľov vstúpila v pondelok 25. januára do ostrého, časovo neobmedzeného štrajku.
8. 2. 2016
Taký je výsledok dnešného stretnutia predsedu Národnej rady, premiéra, ministra financií a ministra školstva s predstaviteľmi Slovenskej rektorskej konferencie.
8. 2. 2016
Požiadavky budú smerovať k zvýšeniu úrovne výchovy, vzdelávania a vedy a k zlepšeniu sociálno-ekonomického postavenia všetkých zamestnancov školstva.
8. 2. 2016
Potrebu rozširovať existujúce a budovať nové škôlky vyvoláva postupný nárast počtu detí.
8. 2. 2016
Podujatie určené pre základné školy a verejnosť sa uskutoční v stredu od 13.00 do 15.00 h v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom.
8. 2. 2016
Podujatie podporili i tí, ktorí nepôsobia ako pedagógovia.
6. 2. 2016
"Vítaný je ale každý, kto si rád vypočuje populárnu prednášku, či si chce prezrieť naše najlepšie laboratóriá," povedal dekan.
6. 2. 2016
Jeden cudzí jazyk sa v slovenských stredných školách učí 98 percent žiakov.
5. 2. 2016
Prinášame Vám záznam televíze TA3 zo včerajšej relácie Téma dňa.
5. 2. 2016
Poukázali tiež na to, že univerzita sa už dlhšie aktívne zapája do diskusie o zlepšení slovenského školstva.
4. 2. 2016
V rámci dňa otvorených dverí nechceme návštevníkom iba reprodukovať informácie, ktoré majú možnosť získať z iných zdrojov.
4. 2. 2016
Najdôležitejším bonusom je garantované pracovné miesto hneď po ukončení školy.
4. 2. 2016
Podľa ministra Draxlera je to prvý krok k zlepšeniu stavu slovenských telocviční a podpore športu.
4. 2. 2016
Do histórie vysokého školstva na Slovensku sa zapísala tým, že bola prvou fakultou, ktorá sa špecializovala na výučbu manažmentu.
3. 2. 2016
Dnes už podľa ministra Draxlera nie je zatvorené ani jedno celé percento slovenských škôl.
3. 2. 2016
Vyzývajú poslancov, aby zasadli a riešili kritickú situáciu.
3. 2. 2016
Informujú o tom predstavitelia najstaršej a najväčšej univerzity na Slovensku vo svojom dnešnom vyhlásení.
3. 2. 2016
Na návrh riaditeľov škôl ich schválila Krajská rada pre odborné vzdelávanie pri TSK.
3. 2. 2016
Informujú o tom predstavitelia najstaršej a najväčšej univerzity na Slovensku vo svojom dnešnom vyhlásení.
3. 2. 2016
Vyhlásil to dnes predseda vlády SR Robert Fico, ktorý na brífingu prezentoval finálne stanovisko vlády SR a predsedu Národnej rady SR Petra Pellegriniho k protestu učiteľov.
2. 2. 2016
Problematika učiteľských platov a financovania školstva sa má riešiť až po marcových parlamentných voľbách.
2. 2. 2016
Na stránke, ktorá je občianskou iniciatívou, sú dostupné aj odkazy na facebookové skupiny a iniciatívy, ktoré sa tejto tematike venujú.
2. 2. 2016
Stredná odborná škola obchodu a hotelových služieb vo Zvolene sa stala víťazom gastronomickej súťaže Metro HoReCa päťboj.
2. 2. 2016
Vo väčšine základných škôl v bratislavských mestských častiach (MsČ), ktorých učitelia zotrvávajú v štrajku, už obnovili vyučovanie.
2. 2. 2016
Vo väčšine základných škôl v bratislavských mestských častiach (MsČ), ktorých učitelia zotrvávajú v štrajku, už obnovili vyučovanie.
2. 2. 2016
Cieľom prednášok je popularizovať vedu, ale aj zvyšovať záujem študentov dosiahnuť viac poznatkov.
2. 2. 2016
To sú ciele kampane, ktorú pred najdôležitejším všeľudovým hlasovaním vedie prezident SR Andrej Kiska.
1. 2. 2016
Verejnosť dnes prišla vyjadriť podporu štrajkujúcim učiteľom.
1. 2. 2016
Aj napriek tomu, že škola je zameraná predovšetkým na strojárstvo, elektrotechniku a spracovanie plastov, vychovala aj nemálo špičkových športovcov.
1. 2. 2016
Počet učiteľov zapojených do štrajku postupne klesá.
31. 1. 2016
Prvú anonymnú návštevu SOŠ absolvovali zástupcovia automobilky ešte pred rokom, v čase, keď o príchode novej investície na Slovensko vedelo iba málo ľudí.
31. 1. 2016
Tentoraz pôjde o živú reťaz učiteľov, rodičov, študentov a všetkých nespokojných so stavom v školstve.
30. 1. 2016
STU tiež rozšírila ponuku absolvovania študijných programov v angličtine.
29. 1. 2016
Do lavíc sa znova vrátia už v nasledujúci deň, utorok 2. februára.
29. 1. 2016