X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Vodné hospodárstvo a vodárenstvo

Pomocný pracovník pri ochrane pred povodňami vykonáva pomocné, prípravné, obslužné a manipulačné práce pri údržbe vodných tokov a vodných stavieb. Pomáha udržiavať prietočnosť korýt,...
Karta zamestnania

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Hydrobiológ odoberá vzorky z vody, z nárastov na kameňoch a z dna a tieto vzorky laboratórne vyhodnocuje.
Karta zamestnania
Hydrológ zabezpečuje zber a vyhodnocuje údaje o hydrologickej a poveternostnej situácii.
Karta zamestnania
Organický chemik vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné vedecké, tvorivé činnosti vo výskume, poskytuje poradenstvo alebo vzdelávanie v odbore organickej chémie. Špecializuje sa na vývoj metód na určovanie...
Karta zamestnania
Riadiaci pracovník (manažér) vo vodárenstve komplexne riadi, plánuje, koordinuje a zabezpečuje výrobu vody, úpravu vody a distribúciu vody v rámci územnej pôsobnosti príslušného útvaru na...
Karta zamestnania
Riadiaci pracovník (manažér) vo vodnom hospodárstve riadi a organizuje prácu zverenej prevádzky vrátane technickej agendy a rozborov činností.
Karta zamestnania
Špecialista biológ, mikrobiológ pitných a odpadových vôd vykonáva špecializované laboratórne skúšky zamerané na mikrobiologické a biologické ukazovatele kvality vody vo verejných...
Karta zamestnania
Špecialista kontroly kvality vôd riadi a organizačne zabezpečuje činnosti súvisiace so sledovaním, vyhodnocovaním a zverejňovaním štandardov kvality dodávania pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej...
Karta zamestnania
Špecialista na ochranu vodných tokov koordinuje ochranu vodných tokov a zabezpečuje racionálne využívanie vodných zdrojov.
Karta zamestnania
Špecialista projektant vo vodnom hospodárstve komplexne zabezpečuje, riadi a organizuje zložité a náročné úlohy v oblasti predprojektovej a projektovej prípravy stavieb, stavebných celkov a technologických zariadení.
Karta zamestnania
Špecialista vo výskume a vývoji vo vodnom hospodárstve rieši aplikácie vedeckých poznatkov a teórií pri výskume a vývoji nových postupov a metód vo vodnom hospodárstve.
Karta zamestnania
Technický špecialista vodárenských koncepcií zabezpečuje a vykonáva komplex úloh na úseku vodohospodárskych bilancií, analýz, koncepcie obnovy, modernizácie a rozvoja vodohospodárskej...
Karta zamestnania

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Špecialista pre čistenie odpadových vôd zabezpečuje a koordinuje zložitejšie odborné práce v organizácii pri ochrane, odbere vzoriek a analýze výsledkov v oblasti kontroly odpadových, splaškových,...
Karta zamestnania
Špecialista technológ pre úpravu pitnej vody komplexne stanovuje technológie úpravy vody a čistenia odpadových vôd.
Karta zamestnania
Technik vodohospodárskeho rozvoja a vyjadrovacích činností zabezpečuje a plní komplex úloh na úseku vodohospodárskych štúdií, bilancií a analýz, koncepcie obnovy, modernizácie a rozvoja...
Karta zamestnania
Vodárenský referent odbytu vody koordinuje a riadi technickú a obchodnú činnosť v odbyte vody.
Karta zamestnania

Úplné stredné odborné vzdelanie

Dispečer krízového riadenia vo vodárňach a kanalizáciách komplexne manažuje činnosti pri odstraňovaní porúch a havárií na vodovodnej a kanalizačnej sieti a ostatných vodárenských objektoch. Vedie...
Karta zamestnania
Hrádzny, hatiar zabezpečuje prevádzku, údržbu a opravu vodných diel a vodohospodárskych zariadení.
Karta zamestnania
Majster (supervízor) vo vodárenstve riadi a organizuje práce na vymedzenom úseku podľa operatívneho plánu výroby, plánu opráv, prevádzky a údržby na pridelenej vodárenskej prevádzke. Kontroluje...
Karta zamestnania
Poriečny vykonáva práce súvisiace so správou a údržbou vodných tokov a vodných stavieb. Zabezpečuje starostlivosť o vodné toky a vodné stavby a výkon protipovodňovej ochrany v zmysle platnej legislatívy. Podieľa sa...
Karta zamestnania
Technik (laborant) kontroly pitných a odpadových vôd vykonáva odber a transport vzoriek do laboratória podľa platných štandardných pracovných postupov a následne kontroluje a vyhodnocuje ich kvalitu.
Karta zamestnania
Technik dispečingu vo vodárňach a kanalizáciách plní komplex úloh pri riadení prevádzky verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Podľa prevádzkového poriadku a smerníc pre činnosť dispečingu...
Karta zamestnania
Technik merania a regulácie vo vodárenstve zabezpečuje a vykonáva činnosti v prevádzke, údržbe a drobných opravách technických prostriedkov dispečingu, monitoruje, bilancuje a analyzuje ich prevádzkové údaje.
Karta zamestnania
Technik merania a regulácie vo vodnom hospodárstve zabezpečuje fungovanie prevádzky vodohospodárskych zariadení, výpustných zariadení, hrádzí, čerpacích staníc, vodných elektrární,...
Karta zamestnania
Technik ochrany vodných zdrojov zabezpečuje a vykonáva kontrolu stavu ochranných pásiem vodárenských zdrojov, vyhodnocuje účinnosť vodoprávne stanovených opatrení na ochranu výdatnosti, kvality a zdravotnej bezchybnosti...
Karta zamestnania
Technik pre obnovu a rozvoj infraštruktúry vo vodárenstve vykonáva činnosti v oblasti projektovej prípravy stavieb, realizačnej dokumentácie, územného a stavebného povolenia a zmluvných vzťahov pre realizáciu stavby.
Karta zamestnania
Technik pre správu vodného toku vykonáva odborné práce pri správe, prevádzke a údržbe vodných tokov a zabezpečuje starostlivosť o kvalitu vôd a životné prostredie v určenom povodí.
Karta zamestnania
Technik prevádzky kanalizácií a ČOV vykonáva technicko-prevádzkové práce, poskytuje konzultácie a technickú pomoc pri riešení technických a technologických problémov pri odkanalizovaní a...
Karta zamestnania
Technik prevádzky vodovodov vykonáva technicko-prevádzkové práce, poskytuje konzultácie a technickú pomoc pri riešení technických a technologických problémov pri výrobe a distribúcii pitnej vody,...
Karta zamestnania
Vodohospodársky dispečer sleduje a koordinuje prevádzku na tokoch, vodohospodárskych dielach a zariadeniach v pridelenom povodí.
Karta zamestnania

Stredné odborné vzdelanie

Prevádzkový pracovník obsluhy a údržby vodovodnej siete zabezpečuje pravidelnú dennú prevádzku vodovodnej siete, vykonáva kontrolu potrubných rozvodov a zariadení na potrubiach v zmysle plánu kontrol. Realizuje...
Karta zamestnania
Strojník čerpacích a prečerpávacích staníc zabezpečuje chod strojového zariadenia čerpacích a prečerpávacích staníc, vrátane údržby a bežných opráv.
Karta zamestnania
Strojník vodohospodárskych zariadení zodpovedá za prevádzku zvereného technologického zariadenia. Podľa prevádzkového poriadku vykonáva monitoring, obsluhu a údržbu strojnotechnologického zariadenia, sleduje a...
Karta zamestnania

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Pomocný pracovník vo vodárenstve vykonáva pomocné, prípravné, obslužné a manipulačné práce pri stavebných prácach a vo vodohospodárstve.
Karta zamestnania
Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve (okrem vodárenstva a kanalizácií) vykonáva práce súvisiace so správou a údržbou vodných tokov a vodných stavieb, počas mimoriadnych situácií, pri...
Karta zamestnania

Nižšie stredné vzdelanie

Čistič kanalizačných zariadení čistí a kontroluje kanalizačné siete, prípojky, kanalizačné čerpacie stanice a čistiarenské zariadenia vrátane údržby a opráv pri likvidácii odpadových vôd od...
Karta zamestnania

Dostupnosť a kvalita vody určuje podmienky existencie na Zemi. Z hľadiska biologického a spoločenského života je nenahraditeľnou zložkou prírodného a životného prostredia. Od dostatku a kvality vody závisí nielen úroveň hospodárskych aktivít štátu, ale aj úroveň života ľudí.

Voda z dvoch pohľadov:

 • surovina na výrobu vody pre pitné účely, ako životne dôležitá tekutina,
 • ničivý živel, ktorý zasiahol územie Slovenska v rôznych lokalitách, ktorý spôsobil škody na životoch ľudí i zvierat i nemalé materiálne škody.
Vodné hospodárstvo (ďalej len „VH“) svojou činnosťou nepriamo podmieňuje sociálny a ekonomický rozvoj Slovenska. Princípom vodohospodárskej politiky SR je preto komplexná starostlivosť o zachovanie a využívanie domáceho vodného bohatstva.

K prioritným úlohám VH SR patrí:

 • zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a odkanalizovane, ,

 • všestranná ochrana vôd a rozvoj zdrojov vody,

 • protipovodňová ochrana.

Organizačné a inštitucionálne usporiadanie VODNÉHO HOSPODÁRSTVA SR

Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len MŽP SR)– ústredný orgán štátnej správy na tvorbu a ochranu životného prostredia. Určuje organizáciu a riadenie VH SR.
Sekcia vôd – organizačná zložka MŽP SR. Usmerňuje a metodicky riadi:

Ďalšie organizácie a záujmové združenia:

Mimovládne organizácie

10 aktívnych mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú revitalizáciou vodných tokov a povodí na Slovensku. Patria k nim napr.:

 • BROZ – Bratislavské regionálne ochranárske združenie,
 • EKOPOLIS Banská Bystrica,
 • Ľudia a voda,
 • združenie Slatinka,
 • Sosna,
 • neinvestičný fond Muránka,
 • Priatelia zeme – CEPA Banská Bystrica,
 • Ipeľská únia – ochranárske združenie Poiplia.
Správcom povrchových vodných tokov SR je SVP, š.p.

Správu drobných vodných tokov zabezpečujú okrem SVP, š.p. aj štátne organizácie lesného hospodárstva, a to Lesy SR, š.p., Banská Bystrica, Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p., Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Pliešovce a Štátne lesy TANAP. Z celkovej dĺžky drobných vodných tokov je v správe ostatných správcov 1 % a 7 % z celkovej dĺžky drobných vodných tokov nemá určeného správcu.

Problematika VH je rozsiahla a má strategický význam na zabezpečenie udržateľného rozvoja. Voda je strategickým zdrojom. V dôsledku klimatických zmien sprevádzaných otepľovaním, striedaním období sucha a nedostatku vody s prívalovými zrážkami a tiež zhoršovaním kvality zdrojov v dôsledku antropogénneho znečisťovania vôd dochádza aj na Slovensku k znižovaniu kapacity zdrojov pitných vôd.

Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) OSN odhaduje, že za najbližších pätnásť rokov bude žiť 1,8 miliardy ľudí v krajinách alebo regiónoch s akútnym nedostatkom vody a dve tretiny svetovej populácie budú čeliť jej nedostatku.

Zdroj:
 • Národný strategický plán rozvoja vidieka SR – Príloha A

22. marec bol vyhlásený organizáciou OSN v roku 1992 za Svetový deň vody.

Podľa svetových organizácií WHO a UNICEF žije v oblastiach, ktoré trpia nedostatkom vody až 894 miliónov ľudí.

Každý šiesty obyvateľ tejto planéty nemá prístup k nezávadnej pitnej vode.

Na južnom Slovensku sa nachádza najväčší riečny ostrov v Európe s názvom Žitný ostrov s rozlohou 132 612 ha.

Najdlhšia slovenská rieka je Váh (406 km).

Po II. svetovej vojne sa na Slovensku vybudoval väčší počet priehradných vodných nádrží, najviac je ich na rieke Váh (19). Najznámejšie priehrady sú Oravská, Liptovská Mara, Zemplínska šírava a vodné dielo Gabčíkovo, ktoré bolo uvedené do prevádzky v roku 1992.

Ekologická výroba čistej elektrickej energie z obnoviteľného zdroja na vodnom diele Gabčíkovo (Vodná elektráreň Gabčíkovo, Vodná elektráreň Čunovo a malé vodné elektrárne na Mošonskom ramene Dunaja a na kanáli S7) zabezpečuje 10 % spotreby elektrickej energie Slovenskej republiky.

Dňa 29. júna si obyvatelia podunajských krajín pripomínajú Medzinárodný deň Dunaja, ktorý vyhlásila Medzinárodná komisia na ochranu Dunaja pri príležitosti 10. výročia podpísania Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja zástupcami podunajských krajín v Sofii v roku 1994.

Zdroje:
12. 11. 2016
Študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach informovali verejnosť o samovyšetrení semenníkov.
9. 11. 2016
Ochrana zdravia a bezpečnosti zamestnancov v odvetví vnútrozemskej vodnej dopravy je cieľom novely zákona, ktorú pripravilo ministerstvo dopravy.
8. 11. 2016
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja totiž získalo európsky grant vo výške takmer 123 miliónov eur na obnovu plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo.
11. 10. 2016
Vychovať odborníkov na vodné hospodárstvo a vodné stavby vo východoslovenskom regióne je zámerom spolupráce.
7. 9. 2016
Šíreniu nákazy medzi škôlkarmi môžu zabrániť ranné kontroly pred vstupom dieťaťa do kolektívu a vykonávať ich má pedagóg.
28. 8. 2016
Škola otvára od septembra nový študijný odbor technik vodár - vodohospodár, ktorého autormi sú pedagógovia.
25. 2. 2016
Deviataci a maturanti majú podľa vodohospodárov šancu nasmerovať svoju budúcnosť do tohto sektora.
6. 10. 2015
Hlavnou motiváciou študentov má byť možnosť zamestnať sa hneď po skončení školy.
23. 6. 2015
Do prvého ročníka vedomostnej súťaže sa zapojilo 1854 žiakov druhých a tretích ročníkov zo 130 gymnázií a stredných odborných škôl.
27. 7. 2014
Napríklad v lodnej nákladnej doprave klesajúci trend odzrkadľujú aj údaje o vyťaženosti prístavov. Bratislavský je podľa odhadov pri svojich 205 hektároch vyťažený na menej než 20 % a Komárňanský na 10 %.
2. 7. 2014
Ide o komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje zodpovedné a prehľadné finančné plánovanie.
10. 5. 2014
Pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku ukončili brigádu s majálesom, s pocitom dobre a zmysluplne vykonanej práce.
19. 3. 2014
Bezplatné laboratórne analýzy v Bratislave ponúkne Úrad verejného zdravotníctva.
1. 10. 2013
Projekt plánuje realizovať na svojich pozemkoch a z vlastného rozpočtu medzilaborecká samospráva.
19. 8. 2013
Slovenská inšpekcia životného prostredia urobila v prvom polroku tohto roka 450 kontrol v oblasti ochrany vôd. Inšpektori zistili porušenie predpisov v 84 prípadoch.
8. 8. 2013
Plavba po Dunaji nepociťuje v súčasnosti žiadne obmedzenia, aj keď hladina je z nedostatku dažďa a dlhodobých horúčav o približne 20 centimetrov nižšia ako priemer.
7. 8. 2013
Na dnešnej tlačovej konferencii to vyhlásil primátor Milan Ftáčnik (nezávislý s podporou Smeru-SD) po kontrolnom dni.
19. 7. 2013
Slovenskí chovatelia podľa informácií Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka chovajú, respektíve lovia približne 30 druhov rýb.
17. 7. 2013
Cieľom trojdňovej návštevy zástupcov spoločnosti je získanie informácií o možnostiach investovania na Slovensku.
16. 7. 2013
Voda je jedinečné a nenahraditeľné bohatstvo a vlastníctvo štátu, ktorý ju považuje za strategickú surovinu.
15. 7. 2013
Počas aktuálnej letnej sezóny dostalo povolenie na prevádzku doteraz 17 prírodných kúpalísk.
29. 6. 2013
Slovenské elektrárne pripravili pre návštevníkov na dnešný deň bohatý program vo svete vodnej elektrárne Gabčíkovo.
27. 6. 2013
Viacero vodných zdrojov v Bratislavskom samosprávnom kraji je ohrozených občianskou výstavbou i ťažbou nerastov v ich okolí.
27. 6. 2013
Vodná elektráreň Gabčíkovo je poslednou elektrárňou, ktorá v tomto roku v rámci 7. ročníka populárno-náučného podujatia Otvorená elektráreň privíta návštevníkov.
25. 6. 2013
Buďte aktívni a kreatívni pre jesetery! - tak znie v roku 2013 motto Medzinárodného dňa Dunaja.
24. 6. 2013
Slovenský vodohospodársky podnik začal pracovať na zvýšení protipovodňovej ochrany mesta Stará Ľubovňa, ktoré postihla v roku 2010 ničivá povodeň.
23. 6. 2013
Počas aktuálnej kúpacej sezóny dostalo povolenie na prevádzku zatiaľ desať prírodných kúpalísk.
16. 6. 2013
Vodné dielo Žilina, ktoré je najmladším vodným dielom na Váhu, začali stavať v roku 1994 a do komerčnej prevádzky ho uviedli v roku 1998.
16. 6. 2013
Vodnú nádrž Sĺňava v Piešťanoch na Váhu postavili pre 54 rokmi.
16. 6. 2013
Súťaž Vodná akadémia spoznala svojich víťazov.
15. 6. 2013
Vodná nádrž Domaša na východe Slovenska slúži pre potreby priemyslu, rekreácie, chovu rýb a rybolovu už vyše štyri desaťročia.
14. 6. 2013
Z územia Slovenska odtečie ročne približne 35 percent objemu zrážok, čo je v priemernom roku asi 13 miliárd metrov kubických (m3) vody.
3. 6. 2013
Slovenský vodohospodársky podnik sprístupní pre verejnosť od 1. júla tohto roka korunu hrádze vodnej nádrže Domaša.
19. 5. 2013
Vláda je podľa ministra životného prostredia Petra Žigu (Smer-SD) pripravená na viacero veľkých projektov v oblasti vodohospodárstva.
kviz
Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk