Vodné hospodárstvo a vodárenstvo

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Hydrobiológ odoberá vzorky z vody, z nárastov na kameňoch a z dna a tieto vzorky laboratórne vyhodnocuje.

Hydrológ zabezpečuje zber a vyhodnocuje údaje o hydrologickej a poveternostnej situácii.

Organický chemik vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné vedecké, tvorivé činnosti vo výskume, poskytuje poradenstvo alebo vzdelávanie v odbore organickej chémie. Špecializuje sa na vývoj metód na určovanie...

Riadiaci pracovník (manažér) vo vodárenstve komplexne riadi, plánuje, koordinuje a zabezpečuje výrobu vody, úpravu vody a distribúciu vody v rámci územnej pôsobnosti príslušného útvaru na...

Riadiaci pracovník (manažér) vo vodnom hospodárstve riadi a organizuje prácu zverenej prevádzky vrátane technickej agendy a rozborov činností.

Špecialista biológ, mikrobiológ pitných a odpadových vôd vykonáva špecializované laboratórne skúšky zamerané na mikrobiologické a biologické ukazovatele kvality vody vo verejných...

Špecialista kontroly kvality vôd riadi a organizačne zabezpečuje činnosti súvisiace so sledovaním, vyhodnocovaním a zverejňovaním štandardov kvality dodávania pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej...

Špecialista na ochranu vodných tokov koordinuje ochranu vodných tokov a zabezpečuje racionálne využívanie vodných zdrojov.

Špecialista projektant vo vodnom hospodárstve komplexne zabezpečuje, riadi a organizuje zložité a náročné úlohy v oblasti predprojektovej a projektovej prípravy stavieb, stavebných celkov a technologických zariadení.

Špecialista vo výskume a vývoji vo vodnom hospodárstve rieši aplikácie vedeckých poznatkov a teórií pri výskume a vývoji nových postupov a metód vo vodnom hospodárstve.

Technický špecialista vodárenských koncepcií zabezpečuje a vykonáva komplex úloh na úseku vodohospodárskych bilancií, analýz, koncepcie obnovy, modernizácie a rozvoja vodohospodárskej...

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Špecialista pre čistenie odpadových vôd zabezpečuje a koordinuje zložitejšie odborné práce v organizácii pri ochrane, odbere vzoriek a analýze výsledkov v oblasti kontroly odpadových, splaškových,...

Špecialista technológ pre úpravu pitnej vody komplexne stanovuje technológie úpravy vody a čistenia odpadových vôd.

Technik vodohospodárskeho rozvoja a vyjadrovacích činností zabezpečuje a plní komplex úloh na úseku vodohospodárskych štúdií, bilancií a analýz, koncepcie obnovy, modernizácie a rozvoja...

Vodárenský referent odbytu vody koordinuje a riadi technickú a obchodnú činnosť v odbyte vody.

Úplné stredné odborné vzdelanie

Dispečer krízového riadenia vo vodárňach a kanalizáciách komplexne manažuje činnosti pri odstraňovaní porúch a havárií na vodovodnej a kanalizačnej sieti a ostatných vodárenských objektoch. Vedie...

Hrádzny, hatiar zabezpečuje prevádzku, údržbu a opravu vodných diel a vodohospodárskych zariadení.

Majster (supervízor) vo vodárenstve riadi a organizuje práce na vymedzenom úseku podľa operatívneho plánu výroby, plánu opráv, prevádzky a údržby na pridelenej vodárenskej prevádzke. Kontroluje...

Poriečny vykonáva práce súvisiace so správou a údržbou vodných tokov a vodných stavieb. Zabezpečuje starostlivosť o vodné toky a vodné stavby a výkon protipovodňovej ochrany v zmysle platnej legislatívy. Podieľa sa...

Technik (laborant) kontroly pitných a odpadových vôd vykonáva odber a transport vzoriek do laboratória podľa platných štandardných pracovných postupov a následne kontroluje a vyhodnocuje ich kvalitu.

Technik dispečingu vo vodárňach a kanalizáciách plní komplex úloh pri riadení prevádzky verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Podľa prevádzkového poriadku a smerníc pre činnosť dispečingu...

Technik merania a regulácie vo vodárenstve zabezpečuje a vykonáva činnosti v prevádzke, údržbe a drobných opravách technických prostriedkov dispečingu, monitoruje, bilancuje a analyzuje ich prevádzkové údaje.

Technik merania a regulácie vo vodnom hospodárstve zabezpečuje fungovanie prevádzky vodohospodárskych zariadení, výpustných zariadení, hrádzí, čerpacích staníc, vodných elektrární,...

Technik ochrany vodných zdrojov zabezpečuje a vykonáva kontrolu stavu ochranných pásiem vodárenských zdrojov, vyhodnocuje účinnosť vodoprávne stanovených opatrení na ochranu výdatnosti, kvality a zdravotnej bezchybnosti...

Technik pre obnovu a rozvoj infraštruktúry vo vodárenstve vykonáva činnosti v oblasti projektovej prípravy stavieb, realizačnej dokumentácie, územného a stavebného povolenia a zmluvných vzťahov pre realizáciu stavby.

Technik pre správu vodného toku vykonáva odborné práce pri správe, prevádzke a údržbe vodných tokov a zabezpečuje starostlivosť o kvalitu vôd a životné prostredie v určenom povodí.

Technik prevádzky kanalizácií a ČOV vykonáva technicko-prevádzkové práce, poskytuje konzultácie a technickú pomoc pri riešení technických a technologických problémov pri odkanalizovaní a...

Technik prevádzky vodovodov vykonáva technicko-prevádzkové práce, poskytuje konzultácie a technickú pomoc pri riešení technických a technologických problémov pri výrobe a distribúcii pitnej vody,...

Vodohospodársky dispečer sleduje a koordinuje prevádzku na tokoch, vodohospodárskych dielach a zariadeniach v pridelenom povodí.

Stredné odborné vzdelanie

Prevádzkový pracovník obsluhy a údržby vodovodnej siete zabezpečuje pravidelnú dennú prevádzku vodovodnej siete, vykonáva kontrolu potrubných rozvodov a zariadení na potrubiach v zmysle plánu kontrol. Realizuje...

Strojník čerpacích a prečerpávacích staníc zabezpečuje chod strojového zariadenia čerpacích a prečerpávacích staníc, vrátane údržby a bežných opráv.

Strojník vodohospodárskych zariadení zodpovedá za prevádzku zvereného technologického zariadenia. Podľa prevádzkového poriadku vykonáva monitoring, obsluhu a údržbu strojnotechnologického zariadenia, sleduje a...

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Pomocný pracovník vo vodárenstve vykonáva pomocné, prípravné, obslužné a manipulačné práce pri stavebných prácach a vo vodohospodárstve.

Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve (okrem vodárenstva a kanalizácií) vykonáva práce súvisiace so správou a údržbou vodných tokov a vodných stavieb, počas mimoriadnych situácií, pri...

Nižšie stredné vzdelanie

Čistič kanalizačných zariadení čistí a kontroluje kanalizačné siete, prípojky, kanalizačné čerpacie stanice a čistiarenské zariadenia vrátane údržby a opráv pri likvidácii odpadových vôd od...

Dostupnosť a kvalita vody určuje podmienky existencie na Zemi. Z hľadiska biologického a spoločenského života je nenahraditeľnou zložkou prírodného a životného prostredia. Od dostatku a kvality vody závisí nielen úroveň hospodárskych aktivít štátu, ale aj úroveň života ľudí.

Voda z dvoch pohľadov:

 • surovina na výrobu vody pre pitné účely, ako životne dôležitá tekutina,
 • ničivý živel, ktorý zasiahol územie Slovenska v rôznych lokalitách, ktorý spôsobil škody na životoch ľudí i zvierat i nemalé materiálne škody.

Vodné hospodárstvo (ďalej len „VH“) svojou činnosťou nepriamo podmieňuje sociálny a ekonomický rozvoj Slovenska. Princípom vodohospodárskej politiky SR je preto komplexná starostlivosť o zachovanie a využívanie domáceho vodného bohatstva.

K prioritným úlohám VH SR patrí:

 • zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a odkanalizovane, ,

 • všestranná ochrana vôd a rozvoj zdrojov vody,

 • protipovodňová ochrana.

Organizačné a inštitucionálne usporiadanie VODNÉHO HOSPODÁRSTVA SR

Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len MŽP SR)– ústredný orgán štátnej správy na tvorbu a ochranu životného prostredia. Určuje organizáciu a riadenie VH SR.

Sekcia vôd – organizačná zložka MŽP SR. Usmerňuje a metodicky riadi:

Ďalšie organizácie a záujmové združenia:

Mimovládne organizácie

10 aktívnych mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú revitalizáciou vodných tokov a povodí na Slovensku. Patria k nim napr.:

 • BROZ – Bratislavské regionálne ochranárske združenie,
 • EKOPOLIS Banská Bystrica,
 • Ľudia a voda,
 • združenie Slatinka,
 • Sosna,
 • neinvestičný fond Muránka,
 • Priatelia zeme – CEPA Banská Bystrica,
 • Ipeľská únia – ochranárske združenie Poiplia.

Správcom povrchových vodných tokov SR je SVP, š.p.

Správu drobných vodných tokov zabezpečujú okrem SVP, š.p. aj štátne organizácie lesného hospodárstva, a to Lesy SR, š.p., Banská Bystrica, Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p., Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Pliešovce a Štátne lesy TANAP. Z celkovej dĺžky drobných vodných tokov je v správe ostatných správcov 1 % a 7 % z celkovej dĺžky drobných vodných tokov nemá určeného správcu.

Problematika VH je rozsiahla a má strategický význam na zabezpečenie udržateľného rozvoja. Voda je strategickým zdrojom. V dôsledku klimatických zmien sprevádzaných otepľovaním, striedaním období sucha a nedostatku vody s prívalovými zrážkami a tiež zhoršovaním kvality zdrojov v dôsledku antropogénneho znečisťovania vôd dochádza aj na Slovensku k znižovaniu kapacity zdrojov pitných vôd.

Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) OSN odhaduje, že za najbližších pätnásť rokov bude žiť 1,8 miliardy ľudí v krajinách alebo regiónoch s akútnym nedostatkom vody a dve tretiny svetovej populácie budú čeliť jej nedostatku.

Zdroj:

 • Národný strategický plán rozvoja vidieka SR – Príloha A

22. marec bol vyhlásený organizáciou OSN v roku 1992 za Svetový deň vody.

Podľa svetových organizácií WHO a UNICEF žije v oblastiach, ktoré trpia nedostatkom vody až 894 miliónov ľudí.

Každý šiesty obyvateľ tejto planéty nemá prístup k nezávadnej pitnej vode.

Na južnom Slovensku sa nachádza najväčší riečny ostrov v Európe s názvom Žitný ostrov s rozlohou 132 612 ha.

Najdlhšia slovenská rieka je Váh (406 km).

Po II. svetovej vojne sa na Slovensku vybudoval väčší počet priehradných vodných nádrží, najviac je ich na rieke Váh (19). Najznámejšie priehrady sú Oravská, Liptovská Mara, Zemplínska šírava a vodné dielo Gabčíkovo, ktoré bolo uvedené do prevádzky v roku 1992.

Ekologická výroba čistej elektrickej energie z obnoviteľného zdroja na vodnom diele Gabčíkovo (Vodná elektráreň Gabčíkovo, Vodná elektráreň Čunovo a malé vodné elektrárne na Mošonskom ramene Dunaja a na kanáli S7) zabezpečuje 10 % spotreby elektrickej energie Slovenskej republiky.

Dňa 29. júna si obyvatelia podunajských krajín pripomínajú Medzinárodný deň Dunaja, ktorý vyhlásila Medzinárodná komisia na ochranu Dunaja pri príležitosti 10. výročia podpísania Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja zástupcami podunajských krajín v Sofii v roku 1994.

Zdroje:

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie