X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Veda a výskum

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Anorganický chemik vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné vedecké, tvorivé činnosti vo výskume, alebo poskytuje poradenstvo či vzdelávanie v odbore anorganickej chémie. Špecializuje sa na vývoj nových...
Karta zamestnania
Archeológ skúma spôsob života a kultúru najstarších spoločností na základe hmotných nálezov a pozostatkov. V súlade s právnymi normami organizuje a realizuje terénne výskumy, eviduje a dokumentuje...
Karta zamestnania
Geológ (okrem banského geológa) skúma a vyhodnocuje procesy a produkty späté s litosférou Zeme (najmä časťou zemskej kôry), ojedinele aj vesmírnych objektov terestriálneho typu zahŕňajúce pevné, tekuté...
Karta zamestnania
Hydrobiológ odoberá vzorky z vody, z nárastov na kameňoch a z dna a tieto vzorky laboratórne vyhodnocuje.
Karta zamestnania
Hydrológ zabezpečuje zber a vyhodnocuje údaje o hydrologickej a poveternostnej situácii.
Karta zamestnania
Chemický špecialista vo výskume a vývoji spája vedecké objavovanie a využitie najnovších poznatkov vedy a techniky v aplikačnej praxi na ďalšie komerčné využitie. Vyvíja nové postupy a produkty, pričom...
Karta zamestnania
Jazykovedec (filológ, lingvista) je odborníkom na jazyk a venuje sa výskumu jazyka.
Karta zamestnania
Kontrolný fyzik v jadrovej elektrárni optimalizuje strednú časť palivového cyklu a kontroluje využívanie paliva v aktívnej zóne.
Karta zamestnania
Lekár klinickej biochémie vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa biochemickými analýzami telesných tekutín, buniek, tkanív a interpretáciou získaných výsledkov v...
Karta zamestnania
Lekár klinickej farmakológie vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa aplikáciou poznatkov experimentálnej farmakológie v klinických odboroch s cieľom študovať a objektívnymi metódami...
Karta zamestnania
Lekár klinickej mikrobiológie vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa etiopatogenézou a laboratórnou diagnostikou chorôb mikrobiálnej etiológie, ako aj monitorovaním priebehu a terapie...
Karta zamestnania
Organický chemik vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné vedecké, tvorivé činnosti vo výskume, poskytuje poradenstvo alebo vzdelávanie v odbore organickej chémie. Špecializuje sa na vývoj metód na určovanie...
Karta zamestnania
Riadiaci pracovník (manažér) výskumu, vývoja a technického rozvoja vo výrobe riadi a koordinuje výskumný a vývojový útvar spoločnosti.
Karta zamestnania
Sociológ aplikuje metódy sociologického zisťovania, realizuje sociologické prieskumy, interpretuje závery z týchto prieskumov a analyzuje sociálne prostredie.
Karta zamestnania
Strojársky špecialista vo výskume a vývoji riadi a rieši výskumné a vývojové úlohy v strojárstve s väzbami na ostatné vedné odbory.
Karta zamestnania
Vedecký pracovník v oblasti psychológie skúma zákonitosti psychiky ľudí, ich prežívanie a správanie v rôznych konkrétnych oblastiach činnosti a navrhuje využitie zistených a overených zákonitostí v...
Karta zamestnania
Veda sa definuje ako organizovaný, neprestajne sa dotvárajúci systém vedeckých poznatkov, ktorými sa vyjadrujú zákonitosti existencie, pohybu, vývinu a fungovania javov objektívnej skutočnosti. Veda plní poznávaciu funkciu. Nielen preto, že vedecké poznatky, adekvátne spracované a vyjadrené, sú podstatnými zložkami názoru ľudí na svet a že v menšej alebo väčšej miere spĺňajú funkciu ideológií, ale aj preto, že mnohé vedecké poznatky možno prakticky využívať vo výrobe hmotných statkov, na ich základe meniť, formovať svet, zvyšovať kvalitu rozhodovania(napr. pri riešení zložitých spoločenských problémov). Veda, vedecké poznatky sa pokladá za formu spoločenského vedomia, ktorá čoraz viac ovplyvňuje vývin, napredovania spoločnosti.

Vedecký výskum možno definovať ako značne zložitú, zámernú, analyticko-syntetickú, z praxe vychádzajúcu a k nej sa vracajúcu intelektuálnu poznávaciu činnosť, ktorej výrazným znakom je organizované systematické štúdium objektov reálnej skutočnosti presne vymedzenými metodologickými postupmi a prostriedkami.

Ako je to s vedou a výskumom na Slovensku?

Na biednu situáciu slovenskej vedy odborníci upozorňujú už roky. Európska komisia pripomína, že si Slovensko v rámci Stratégie Európa 2020 ako cieľ určilo dať na vedu a výskum jedno percento HDP, čo by negatívny vývoj zvrátilo. Len na porovnanie – jedno percento HDP v súčasnosti Slovensko dáva na obranu, pričom NATO od nás žiada aspoň dve percentá. Armáda teda už dnes dostáva viac ako veda. Podľa ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré zatiaľ musí šetriť, je uvedený cieľ v roku 2020 reálny, iba ak do výskumu a vývoja investuje podnikateľská sféra. Z výdavkov na výskum pochádza od podnikateľov len 0,20 percenta HDP, čo je hlboko pod priemerom EÚ. Odborníci už dávnejšie upozorňujú, že sa Slovensko stáva iba „montážnou dielňou“, no tunajšie firmy takmer vôbec neinvestujú do výskumu a inovácií, čo by prospelo celej ekonomike. Aj keď sú u nás veľké spoločnosti a investori, nemajú tu výskumné pracoviská. Tie pôsobia v cudzine. Medzi inštitúcie, ktorým sa najviac darí v oblasti výskumu, patrí podľa Európskej komisie Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Komenského v Bratislave, Ústav informatiky a Virologický ústav SAV.


Úlohy ústredných orgánov štátnej správy v oblasti výskumu a vývoja, podmienky a formy poskytovania štátnej podpory na výskum a vývoj sú predmetom zákona č. 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Za vytváranie podmienok na uskutočňovanie výskumu a vývoja na Slovensku zodpovedá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Zákon 172/2005 Z. z. o podpore výskumu a vývoja definuje pojmy:

 • základný výskum: systematická tvorivá činnosť, ktorej hlavným cieľom je získavanie nových poznatkov bez ohľadu na možnosti ich priameho praktického využitia,

 • aplikovaný výskum: systematická tvorivá činnosť zameraná na získavanie nových poznatkov s cieľom priameho využitia získaných výsledkov v hospodárskej praxi a v spoločenskej praxi,

 • vývoj: systematická tvorivá činnosť v oblasti vedy a techniky využívajúca zákonitosti a poznatky získané prostredníctvom výskumu alebo vychádzajúce z praktických skúseností pri tvorbe nových materiálov, výrobkov, zariadení, systémov, metód a procesov alebo ich zlepšení.
Rozvoj výskumu a vývoja je jednou z najlepších investícií. Výskum a vývoj sú v súčasnosti v značnej miere financované súkromnými zdrojmi, nevyhnutná je však i podpora štátu. Sústava odborov vedy a techniky na štatistické a administratívne účely sa člení na nasledovné skupiny odborov:

 • prírodné vedy,

 • technické vedy,

 • lekárske vedy,

 • pôdohospodárske vedy,

 • spoločenské vedy,

 • humanitné vedy.

Aké sú kľúčové úlohy orgánov s pôsobnosťou v oblasti organizácie štátnej podpory výskumu a vývoja?

Vláda Slovenskej republiky:

 • schvaľuje národný program rozvoja vedy a techniky a vyhodnocuje jeho plnenie,

 • schvaľuje štátne programy výskumu a vývoja, štátne programy rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja a programy Agentúry na podporu výskumu a vývoja,

 • vymenúva a odvoláva na návrh ministra školstva členov Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu a techniku, členov predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja,

 • prerokúva výročnú správu o stave výskumu a vývoja v Slovenskej republike,

 • schvaľuje v rámci svojich kompetencií dvojstranné a mnohostranné zmluvy o medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci, členstvo Slovenskej republiky v medzinárodných centrách výskumu a vývoja, účasť Slovenskej republiky v medzinárodných programoch výskumu a vývoja a zabezpečenie spolufinancovania účasti Slovenskej republiky v komunitárnych programoch a iniciatívach Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvára najmä podmienky na rozvoj vedy a techniky, zodpovedá za efektívne využívanie prostriedkov štátneho rozpočtu vynakladaných na vedu a techniku a koordinuje činnosť ústredných orgánov, Slovenskej akadémie vied a vysokých škôl pri príprave a uskutočňovaní štátnej vednej a technickej politiky a pri príprave návrhu rozpočtu verejnej správy a návrhu zákona o štátnom rozpočte za oblasť vedy a techniky na príslušný rok okrem výskumu a vývoja zameraného na zabezpečenie obrany štátu a bezpečnosti štátu. Zodpovedá tiež za vytváranie podmienok na uskutočňovanie výskumu a vývoja tvorbou koordinačných, legislatívnych a finančných nástrojov v oblasti vedy a techniky a medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce.

Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo hospodárstva SR v rámci svojej pôsobnosti koordinujú podľa zákona 172/2005 Z.z. činnosti ústredných orgánov a ostatných právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov v oblasti výskumu a vývoja zameraného na zabezpečenie obrany a bezpečnosti štátu.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja je rozpočtová organizácia so sídlom v Bratislave, zapojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly ministerstva školstva. Agentúra je zriadená na účel podpory výskumu a vývoja poskytovaním finančných prostriedkov na riešenie projektov.

Zdroje:
Slovenská technická univerzita vybuduje prvé univerzitné vedecké parky na Slovensku – v Bratislave a v Trnave. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo oba projekty, podpísalo zmluvy o poskytnutí príspevku a škola začne s ich realizáciou. Vedecké parky majú byť "slovenským Silicon Valley", teda miestom technologických inovácií, špičkového výskumu, vzdelávania a podpory podnikania. Projekty počítajú so zriadením a obnovou vedeckých laboratórií, ich špičkovým vybavením a obnovou budov. Dôraz kladú aj na aplikovaný výskum a podporu prenosu nových poznatkov do praxe. Zriadením univerzitného vedeckého parku sa vytvoria lepšie podmienky pre špičkový výskum, univerzitné vzdelávanie a efektívnu spoluprácu s podnikateľským prostredím.

VEGA- Vedecká grantová agentúra, je inštitucionálnou formou pomoci vedecko-výskumnej činnosti na vysokých školách a v ústavoch SAV v súťažnom prostredí. Na základe hodnotenia odborných komisií a posudkov od externých oponentov tak bolo v roku 2012 finančne podporených 560 nových projektov z celkovo 1 351 podaných, ako aj pokračujúcich 581 projektov z predchádzajúcich rokov. Grantová agentúra VEGA podporuje projekty základného výskumu s konkrétnymi výstupmi vo forme získania nových poznatkov, ktoré sú publikované v odborných periodikách.

KEGA– Kultúrna a edukačná grantová agentúra v roku 2012 poskytovala financie na projekty aplikovaného výskumu v oblasti školstva, pedagogiky a tvorivého a interpretačného umenia. Finančnú podporu získalo 152 nových projektov z verejných vysokých škôl z 568 predložených a tiež 142 už prebiehajúcich projektov. Agentúra KEGA poskytuje dotáciu z inštitucionálnych finančných prostriedkov verejným vysokým školám na projekty aplikovaného výskumu v oblasti školstva, pedagogiky a tvorivého umenia iniciované samotnými riešiteľmi z pracovísk vysokých škôl alebo rezortu školstva v stanovených tematických oblastiach.

Talentovaní vedci do 40 rokov majú šancu získať štipendium na realizáciu výskumných projektov v rámci Slovenskej akadémie vied (SAV). Tento program realizuje akadémia po prvý raz. Program sa zameriava predovšetkým na výskumníkov, ktorí ukončili post-doktorandské pozície na popredných pracoviskách v zahraničí. Kritériá na štipendium sú presne dané – žiadateľ musí mať vek do 40 rokov, ukončené doktorandské štúdium a titul PhD., a tiež absolvovaný študijný alebo vedecký pobyt v zahraničí v trvaní aspoň dvoch rokov. Navyše, podmienkou je, aby tento pobyt žiadateľ ukončil maximálne pred pol rokom alebo stále trvá. Záujemca o projekt musí kontaktovať riaditeľa vybraného pracoviska a s ním dohodnúť celý postup.

Americký prezident Barack Obama dňa 1. februára 2013 na slávnosti v Bielom dome odovzdal slovenskému rodákovi profesorovi Jánovi Vilčekovi najvyššie americké ocenenie za vedu a technológiu - Národnú medailu za technológiu a inováciu (National Medal of Technology and Innovation). Ján Vilček sa narodil v roku 1933 v Bratislave. Cenu získal za objaviteľskú prácu na interferónoch. Sú to látky, na základe ktorých sa podarilo objaviť nové lieky. Predpokladá sa, že v Spojených štátoch tieto lieky zachránili životy minimálne dvom miliónom ľudí. Vilček sa v roku 2005 vzdal licenčných poplatkov v prospech svojej univerzity. Tento dar v skutočnosti presiahol sumu 100 miliónov dolárov.

Návrh Komisie má priniesť hustejšiu sieť nabíjacích miest a čerpacích staníc s alternatívnymi palivami, v roku 2020 by malo byť na Slovensku až 4 000 nabíjacích staníc. Rozšírenie automobilov poháňaných elektrickou energiou, vodíkom alebo zemným plynom zníži našu závislosť od dovozu ropy a prispeje k zníženiu skleníkových plynov. Širokému využitiu alternatívnych palív bránia vysoké ceny vozidiel, nízka akceptácia zo strany spotrebiteľov, ako aj nedostatok nabíjacích a čerpacích miest.

Cieľom každoročne organizovaného Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy. Ceny sa odovzdávajú v štyroch kategóriách: Osobnosť vedy a techniky; Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov; Vedecko-technický tím roka; Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky.

Medzinárodný kongres ITAPA (Informačné technológie a verejná správa) je od roku 2002 najvýznamnejším, najznámejším a najväčším podujatím na Slovensku, ktoré sa zaoberá informatizáciou verejnej správy (eGovernmentom). Slovensko sa zaradilo medzi výpočtovú špičku. Superpočítač je absolútnou jednotkou vo výpočtovej technike na Slovensku ako aj vo všetkých okolitých krajinách a patrí dokonca medzi najvýkonnejšie vo svetovom meradle. Superpočítač prinesie prelom v možnostiach bádania pre slovenských vedcov a tiež prinesie nové možnosti pre priemysel. Dnes už vieme aj jeho meno - široká verejnosť svojim hlasovaním rozhodla, že sa bude volať Aurel. Prvý slovenský superpočítač je suverénne najrozsiahlejší projekt vo všetkých okolitých krajinách.

Vedci Slovenskej akadémie vied (SAV) opäť zaznamenali úspech svojej výskumnej práce v zahraničí. Pracovníci troch ústavov SAV si z Taiwanu odniesli dve zlaté a jednu bronzovú medailu. V dňoch 20. - 23. septembra 2012 sa v priestoroch Taipeiského svetového obchodného centra – Taipei World Trade Centre (TWTC) konal ôsmy ročník prestížneho medzinárodného veľtrhu vynálezov a technológií s názvom "Taipei International Invention Show and Technomart 2012", na ktorom bolo medzi ocenenými vynálezmi aj päť technológií vyvinutých pracoviskami Slovenskej akadémie vied a Univerzity Komenského v Bratislave.

Festival vedy a techniky je celoštátnou súťažnou prehliadkou určenou pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju výskumno-vedeckú činnosť pomocou panelovej prezentácie hodnotiacej komisii, zloženej z odborníkov z rôznych vedeckých a technických oblastí. Koná sa každoročne.

Program Erasmus od roku 1987 podporil viac ako 2 milióny mladých Európanov a umožnil im absolvovať časť štúdia na zahraničných vysokých školách. Program tak mladým ľuďom nielen sprístupnil vysokoškolské vzdelávacie inštitúcie, ale aj umožnil spoznať iné krajiny a spoločenstvá. Otvoril tak dvere do multikultúrnej a multietnickej Európy, umožnil študovať jazyky a nadväzovať priateľstvá, partnerstvá a profesionálne kontakty. Kým v Európe oslavuje 25. výročie, pre Slovenskú republiku je to 15 rokov existencie programu na slovenských vysokých školách. 15 rokov bolo obdobím, a ešte stále je, snaženia zlepšiť postavenie medzinárodnej mobility a jej kvality na slovenských vysokých školách.

Observatórium na Lomnickom štíte vo Vysokých Tatrách sa vďaka unikátnemu prístroju zaradilo medzi svetovú špičku v oblasti výskumu slnečnej koróny. Koronálny multikanálový polarimeter (CoMP), ktorý je jediný v Európe, má za sebou prvý rok testovacej prevádzky. Na výskume chcú so slovenskými astronómami spolupracovať aj Američania.

Vedecká cukráreň je to isté, ako je vedecká kaviareň (Café Scientifique), ktorá je určená dospelým záujemcom o neformálne debaty o vede a technike. Rozdiel je len v tom, že do vedeckej cukrárne sú pozvaní predovšetkým mladí ľudia - žiaci základných a stredných škôl. Vedecká cukráreň vytvára jedinečnú príležitosť pre žiakov stretnúť popredných slovenských alebo zahraničných vedcov v neformálnom, uvoľnenom a priateľskom prostredí "vedeckej cukrárne" a spoločne diskutovať a vysvetľovať si aktuálne témy a podnetné otázky vo vede a technike. Vedecké cukrárne podobne ako vedecké kaviarne (sú to večerné stretnutia vedcov a verejnosti v kaviarňach, v divadlách, v puboch - teda v priestoroch mimo akademickej pôdy) sa realizujú v prístupnejšej podobe, ako sú vedecké prednášky. Vedecká cukráreň zábavnou a priateľskou formou zapája žiakov do vedeckej diskusie.

Názov nového programu Únie pre financovanie výskumu a inovácií, Horizont 2020, odráža odhodlanie Únie zvýšiť v mene budúcnosti inovatívnosť, rast a zamestnanosť. Program Horizont 2020 je hlavným nástrojom pri realizácii hlavnej iniciatívy Inovácia v Únii a pri plnení z nej vyplývajúcich záväzkov, ako aj pri plnení záverov zasadnutia Európskej rady zo 4. februára 2011 a uznesenia Európskeho parlamentu z 12. mája 2011 o Inovácii v Úni. Zdroje programu Horizont 2020 sa sústreďujú na tri rôzne, ale navzájom sa posilňujúce priority s jasnou pridanou hodnotou Únie. Tieto priority sú v súlade s prioritami stratégie Európa 2020 a jej iniciatívy Inovácia v Únii. Ide o: Excelentná veda; Vedúce postavenie priemyslu; Spoločenské výzvy.

Zdroje:
13. 3. 2017
Oficiálne partnerstvo zabezpečí úzku spoluprácu medzi technologickými expertmi Uber, výskumníkmi a študentmi STU.
2. 3. 2017
V rámci výzvy sa môžu podporiť malé, stredné aj veľké podniky.
23. 2. 2017
Slovenská akadémia vied (SAV) sa stala prvou inštitúciou na Slovensku, ktorá podstúpila nezávislý medzinárodný audit.
18. 11. 2016
Podujatie návštevníkom poskytne priestor pre odbornú spoluprácu, prezentáciu vedeckých výsledkov a spojí výskum s praxou.
17. 10. 2016
Diskusie zahraničných odborníkov s riaditeľmi, zamestnancami a doktorandmi ústavov boli ďalšou fázou externého hodnotenia.
4. 10. 2016
Okrem skvalitňovania štúdia chce UKF prilákať študentov aj atraktívnym prostredím a investíciami do vybavenia univerzity.
1. 10. 2016
Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl s trvalým pobytom na Slovensku.
30. 9. 2016
V rámci festivalu vedy sa návštevníci môžu pristaviť pri rekordných 70 stánkoch zameraných na rôzne vedecké oblasti.
19. 9. 2016
Základným zameraním Spoločného výskumného centra Európskej komisie je využívanie vedeckých poznatkov pre kvalitnejšie rozhodovania európskych inštitúcií.
6. 9. 2016
Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach je jedinou hutníckou fakultou na Slovensku a má za sebou už viac ako 60-ročnú tradíciu vo vzdelaní, vede a výskume.
3. 9. 2016
Podujatie organizačne zabezpečuje Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty UMB.
16. 8. 2016
V rámci medzinárodného projektu ANTIDotE sa odborníci snažia nájsť vakcínu brániacu prenosu patogénov, ktoré prenášajú kliešte.
5. 8. 2016
Ministerstvo hospodárstva výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu na riešenie spoločných projektov, ktoré podporujú spoluprácu medzi oprávnenými subjektmi v SR a v štáte Izrael.
11. 7. 2016
Vďaka tomuto objavu vedeckého tímu pod vedením Juraja Gregáňa z Prírodovedeckej fakulty UK bude možné lepšie pochopiť, ako bunka opravuje poškodenú DNA.
6. 7. 2016
Projekt reflektuje skutočnosť, že mladí ľudia v súčasnej Európe čelia mnohým komplikovaným výzvam.
21. 6. 2016
Tí budú počas nasledujúcich štyroch rokov pôsobiť v 13 odborných komisiách.
8. 6. 2016
Tie umožnia skvalitnenie výučby a výskumu na tejto fakulte, čo okrem iného prispeje v nasledujúcom období k úspešnej akreditácii.
31. 5. 2016
Výsledky projektu vrátane zdrojových kódov budú zverejnené tak, aby mohli aj ďalší ľudia realizovať podobný experiment.
24. 5. 2016
Vozidlo po konštrukčných zásahoch nepotrebuje vodiča a je diaľkovo ovládateľné.
19. 5. 2016
Projekty vo veľkej konkurencii nielen zaujali, ale dostali aj významné ocenenie.
17. 5. 2016
Pri diskusii o budúcnosti slovenskej vedy sa na tom zhodli podpredseda vlády SR pre investície Peter Pellegrini a predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík.
16. 5. 2016
Občianske združenie Preveda usporadúva v máji 2016 v poradí už VIII. ročník Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov.
11. 5. 2016
Tím sa venuje vývoju monitorovacích zariadení a senzorov pre medicínu, ako aj mikrozariadení pre elektrotechnický priemysel. 
9. 5. 2016
Žiadosť o grant si v tomto roku podalo 447 doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK.
8. 5. 2016
Dvojica mladých vedcov sa do finále celosvetovej súťaže prebojovala vďaka národnej súťaži Festival vedy a techniky, ktorú organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET).
3. 5. 2016
Patronát nad týmto podujatím prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.
2. 5. 2016
Šéf rezortu ho ocenil za prínos pre svetovú vedu a propagáciu Slovenskej republiky na akademickej pôde v zahraničí.
20. 4. 2016
Na trenčianskom výstavisku Expo Center ich pripravila Stredná odborná škola v Trenčíne v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom.
8. 3. 2016
Na dôležitosť výskumu nádorových ochorení upozorňuje každoročne Deň výskumu rakoviny pripadajúci na 7. marca.
8. 3. 2016
Otvorili ho za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Romany Kanovskej.
1. 3. 2016
Slovenská akadémia vied prijala v máji minulého roka „Dlhodobý zámer rozvoja Slovenskej akadémie vied – SAV 2020“.
25. 2. 2016
Vláda schválila tri programy Agentúry na podporu vedy a výskumu a to v období rokov 2016 až 2019.
8. 2. 2016
Podporené budú projekty, ktorých cieľom je vytvoriť dlhodobé partnerstvo podniku a kvalitných výskumných inštitúcií alebo zintenzívniť už existujúce partnerstvá.
2. 2. 2016
Cieľom prednášok je popularizovať vedu, ale aj zvyšovať záujem študentov dosiahnuť viac poznatkov.
19. 1. 2016
Centrum sídli na bratislavskej Patrónke a je súčasťou Univerzitného vedeckého parku pre biomedicínu, ktorý otvorili v decembri 2015.
7. 12. 2015
Podnikateľská aliancia Slovenska sa ich v prieskume Talenty pre Slovensko pýtala, prečo žijú za hranicami a čo by ich motivovalo vrátiť sa domov.
3. 12. 2015
V Centre nukleárnych a urýchľovačových technológií v Bratislave dnes za účasti prezidenta slávnostne otvorili urýchľovačové laboratórium.
13. 11. 2015
Návrhy na ekologickú daň sa pohybujú na úrovni jedno percento a o rovnaké percento by sa malo znížiť zdaňovanie práce.
12. 11. 2015
O svetovom počine napísali aj médiá v Nemecku, USA, Rakúsku či Veľkej Británii.
11. 11. 2015
Štipendiá na základe ponuky švajčiarskej vlády udeľuje Federálna komisia pre štipendiá pre zahraničných študentov.
10. 11. 2015
Záujem žiakov o prírodovedné a technické odbory je výrazne menší ako o humanitné a ekonomické odbory.
10. 11. 2015
Prezentujú sa tu jednotlivé katedry, napríklad katedra fyziky, chémie, matematiky, informatiky a ďalšie.
31. 10. 2015
Súčasne bude v Bratislave otvorená aj interaktívna výstava Veda netradične, ktorej myšlienkou je ukázať širokej verejnosti, a najmä mládeži, výskum, vývoj a inovácie v praxi.
15. 10. 2015
Jeho výstavba trvala vyše dvoch rokov a vyžiadala si náklady vo výške 26,3 milióna eur.
14. 10. 2015
Rozvíja zručnosti žiakov vo vede a technike a vedie ich k samostatnej tvorivej činnosti i zmysluplnému vyplneniu voľného času.
12. 10. 2015
Centrum zriadili v rámci projektu Univerzitného vedeckého parku Science City Bratislava.
7. 10. 2015
Iniciatíva na uzavretie dohody s Tuniskom vyšla zo slovenského ministerstva školstva.
5. 10. 2015
Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove dostala možnosť zapojiť sa do celosvetového grantu "Intel Galileo".
16. 9. 2015
Víťazi získajú nominácie na najprestížnejšiu súťaž mladých vedcov INTEL ISEF v USA.
10. 9. 2015
O podporu sa môžu uchádzať talenty v oblasti vedy vo veku od 12 do 25 rokov.
6. 7. 2015
Vďaka eurofondom sme opäť bližšie k slovenskému aj svetovému patentu.
16. 6. 2015
Exkluzívnym partnerom žiakov je slovenská IT spoločnosť PosAm, ktorá zabezpečila pre žiakov aj celú účasť.
16. 6. 2015
Dnes o tom informoval riaditeľ Vedecko-technologického parku Žilina Juraj Kavecký.
6. 6. 2015
K pracovným miestam v automobilovom, elektrotechnickom, strojárenskom či potravinárskom priemysle by mali v horizonte piatich rokov pribudnúť aj tie z oblasti IT.
28. 5. 2015
Nízka miera dodatočného odpočtu môže Slovensko znevýhodňovať v porovnaní s inými štátmi.
26. 5. 2015
Zamestnanci SAV chcú zachovať samosprávu SAV či zabrániť možnej likvidácii jej organizácií.
19. 5. 2015
Podľa bratislavského župana Pavla Freša je cieľom akcie spopularizovať vyššie vzdelanie, ktoré prichádza po stredoškolskom, a tiež vedu a výskum.
17. 5. 2015
Operačný program bude zameraný na podporu výskumu, technologického vývoja a inovácií, ako aj na zvýšenie konkurencieschopnosti.
14. 5. 2015
Pomôže to vzájomným návštevám lektorov, študentov a zabezpečí realizovanie projektov, workshopov a konferencií.
13. 5. 2015
Dnes svoj vynovený model predstavil tím bratislavskej Slovenskej technickej univerzity (STÚ) na Primaciálnom námestí v Bratislave.
6. 5. 2015
Cieľom súťaže je vyzdvihnúť najlepšie a najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj dosiahnuté výsledky na Slovensku.
6. 5. 2015
Moderné technológie, podpora výskumu a inovácie sú v súčasnosti kľúčovým prvkom pri generovaní ekonomického rastu.
21. 4. 2015
Podujatie je zamerané na spoluprácu jednotlivých akademických odborov, startupistov a novátorov.
26. 3. 2015
V súčasnom svete už nikto nepochybuje o význame informácií v ich digitálnej podobe.
25. 3. 2015
Motivovať žiakov stredných škôl k štúdiu fyziky a iných vedeckých a technických odborov bolo cieľom prednášok s názvom "Úžasný svet CERNu a jeho výskum – Staň sa súčasťou!".
24. 3. 2015
CERN hľadá aj na Slovensku nových dodávateľov a nové komodity.
12. 3. 2015
Inšpiroval sa malou rastlinou s názvom Mimosa Pudica, ktorá pri dotyku uzatvára svoje listy.
5. 3. 2015
Laboratórium spotrebiteľských štúdií na Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre bude unikátnym výučbovým centrom nielen na Slovensku, ale v celej strednej Európe. 
2. 3. 2015
Jedným z ťahákov podujatia je hľadanie Higgsových bozónov, tzv. božských častíc.
4. 2. 2015
Projekt Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne uspel v konkurencii 167 projektov z celej Európskej únie.
21. 1. 2015
Na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave to vyhlásili zástupcovia rezortu školstva, hospodárstva a Európskej komisie.
19. 1. 2015
Cieľom projektu je simulovať stav, keď sa živý organizmus nenachádza v dosahu magnetických polí.
9. 1. 2015
Prostredníctvom daňovej úľavy chce štát podporiť výskum a vývoj.
30. 11. 2014
Viac ako 3 % HDP dáva na rozvoj výskumu a vývoja aj Švajčiarsko, ktoré nie je členom únie. Vlani naň vyčlenilo 3,1 % HDP.
24. 11. 2014
Od roku 2018 budú na Slovensku prevažovať seniori nad detskou zložkou obyvateľstva.
18. 11. 2014
Napríklad ak by Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied mal prepúšťať dnes, museli by sa rozlúčiť s ľuďmi, ktorých pre výskum reálne potrebuje.
11. 11. 2014
V tajnom hlasovaní o tom dnes rozhodli predstavitelia Akademického senátu univerzity.
10. 11. 2014
Prezentácia výsledkov práce slovenských vedcov a výskumníkov - aj to je jeden z cieľov podujatia Týždeň vedy a techniky.
9. 11. 2014
Prednášky, semináre, prehliadky laboratórií, prezentácie, dni otvorených dverí, súťaže, kvízy a výstavy budú k dispozícii pre každého, kto sa v týchto dňoch rozhodne dozvedieť o akadémii viac.
5. 11. 2014
Veľký prínos tohto podujatia v oblasti popularizácie očakávam v tom, že podnietime záujem mladých ľudí o vedu a techniku, a že aj táto séria podujatí podnieti ich uvažovanie o budúcom štúdiu, povedal minister.
3. 11. 2014
Na otvorení sa zúčastní primátor mesta Bratislava Milan Ftáčnik, generálny riaditeľ CVTI SR Ján Turňa a dekan FIIT STU Pavel Čičák.
1. 11. 2014
Trans Tech Burza má umožniť vzájomne prospešnú spoluprácu medzi vedeckou a podnikateľskou sférou.
29. 10. 2014
Transparenty s heslami - investujme do vedy a techniky, budúcnosť nám poďakuje či veda chce žiť, nie prežívať.
15. 10. 2014
Na rozpočet, ktorý podľa vedcov môže spôsobiť kolaps SAV, chcú upozorňovať aj naďalej. Nevylučujú pritom ani protesty.
14. 10. 2014
Odborový zväz pracovníkov SAV sa pýta vlády SR, na základe akej odbornej analýzy ide prepustiť 497 prevažne vedeckých pracovníkov z titulu návrhu rozpočtu na roky 2015 -2017," uvádzajú odborári SAV.
29. 9. 2014
V návrhu rozpisu štátneho rozpočtu na rok 2015 kapitola Slovenskej akadémie vied klesá o 18 % oproti stavu z roku 2014, vyčíslil predseda Snemu SAV Ján Sedlák v dnešnom stanovisku.
28. 9. 2014
Centrum bude koncentrovať poznatky z oblasti poľnohospodárskych a biotechnologických vied či potravinárskych technológií a napomôže ich prenosu do praxe.
28. 9. 2014
Ilkovičove mimoriadne zásluhy sú aj v oblasti rozvoja slovenského technického vysokého školstva a Slovenskej akadémie vied.
28. 9. 2014
Technologické inovácie by sa mali zamerať na príležitosti v oblasti dopravy, energetiky, komunikácie, bezpečnosti a zdravia v eurázijskom priestore.
28. 9. 2014
Na výstavbu 15 špičkových laboratórií vyčlenili z eurofondov 34,8 milióna eur, zo štátneho rozpočtu 4,1 milióna eur a 2,2 milióna eur si Žilinská univerzita zabezpečí z vlastných zdrojov.
28. 9. 2014
Projekt umožní dostavať už rozostavanú budovu Technicom vedľa univerzitnej knižnice, ako aj vybudovať novú a skvalitniť existujúcu priestorovú a laboratórnu infraštruktúru.
28. 9. 2014
S nedostatkom mladých ľudí vo vede sa stretáva aj vyspelý svet a príčin je viacero.
28. 9. 2014
Povedala to podpredsedníčka Slovenskej akadémie vied pre vedu a výskum Eva Majková.
27. 9. 2014
Projekt spolufinancuje Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Výskum a vývoj a dokončený by mal byť do konca roka 2015.
27. 9. 2014
Rezort školstva zároveň pripravil návrh troch nových programov agentúry. Tie budú zamerané na podporu ľudských zdrojov, podnikov a medzinárodnej spolupráce.
27. 9. 2014
Vedecký park vyrastie v bezprostrednej blízkosti Prírodovedeckej fakulty UK a ponúkne takmer 250 pracovných miest.
27. 9. 2014
Podľa predsedu Vedeckej rady Ústavu molekulárnej biológie SAV Imricha Baráka by takéto zníženie prostriedkov malo za následok aj to, že ľudia by museli odísť z projektov.
27. 9. 2014
Projekty počítajú aj s obnovou budov a s ich adaptáciou na potreby špičkového výskumu zriadením špičkových laboratórií.
26. 9. 2014
Za najväčšiu výzvu v oblasti podpory výskumu a inovácií považuje ministerstvo nedostatočné zapojenie podnikov.
25. 9. 2014
Festival je príležitosť pre širokú verejnosť nazrieť do kuchyne slovenskej vedy.
19. 8. 2014
AMAVET je záujmové občianske združenie s orientáciou na mladých ľudí, popularizáciu vedy a techniky.
8. 7. 2014
Nová 12-miestna hyperbarická komora s monitorovacím systémom vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne poskytuje možnosť efektívnejšej liečby.
25. 6. 2014
Právnu normu, ktorá na májovej schôdzi parlamentu prešla prvým čítaním, dnes odsúhlasila vláda.
24. 6. 2014
Prostredníctvom pripravovanej novely zákona o dani z príjmov by mali spoločnosti získať možnosť dodatočného odpočtu výdavkov od základu dane.
13. 6. 2014
Vzniklo takmer 70 nových pracovných miest a riešenie projektu podporí 20 doktorandov pri vypracovávaní ich dizertačných prác a publikovaní výsledkov.
12. 6. 2014
Víťazi tohtoročnej súťaže vedcov Slovenskej akadémie vied vo veku do 35 rokov si dnes prevezmú ceny v košickom Dome umenia.
10. 6. 2014
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič vidí priestor na zlepšenie spolupráce s JRC najmä v oblasti jadrovej bezpečnosti a automobilového priemyslu.
5. 6. 2014
Žilinská univerzita plánuje v rámci ďalšieho projektu financovaného z eurofondov vybudovať letové laboratóriá.
5. 6. 2014
Absolútnym víťazom súťaže sa stali študenti zo Strednej odbornej školy chemickej vo Vlčom hrdle v Bratislave.
29. 5. 2014
Nová metóda výroby optických vlnovodov spočíva v ťahaní vlákien z tohto silikónového materiálu.
14. 5. 2014
Viac informácií pre záujemcov o štipendium je zverejnených na webe ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu www.minedu.sk.
13. 5. 2014
Cieľom súťaže je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého sveta a dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.
13. 5. 2014
Technológia má už aj priemyselné využitie - výrobca hliníkových zliatin akciová spoločnosť Confal ju využíva už viac ako tri roky.
12. 5. 2014
O granty UK mohli aj tento rok požiadať mladí univerzitní pracovníci vo veku do 30 rokov.
9. 5. 2014
Podľa predsedu SAV spočíva ich najväčší prínos v investícii do infraštruktúry výskumu a vývoja, v skvalitnení prístrojov a taktiež v rekonštrukcii ústavov akadémie.
23. 4. 2014
Minister Čaplovič nepredpokladal, že projekt sa podarí tak ideálne realizovať.
10. 4. 2014
Výskum rakoviny je témou aj pre slovenských vedcov.
5. 4. 2014
V rámci nového programového obdobia 2014-2020 sa doteraz počítalo s 15-percentnou geografickou flexibilitou.
31. 3. 2014
V areáli Slovenskej akadémie vied na bratislavskej Patrónke sa dnes končia práce na hrubej stavbe Pavilónu materiálových vied.
17. 12. 2013
Štefan Tóth bol do ankety Študentská osobnosť školského roka 2012 - 2013 nominovaný za svoj prínos v problematike ischemicko-reperfúzneho poškodenia a transplantácie tenkého čreva.
17. 12. 2013
Najväčšiu vedeckú inštitúciu čaká transformácia na verejnoprávnu inštitúciu. Zmeny sa podľa predsedu intenzívne pripravujú.
10. 12. 2013
Košická univerzitná nemocnica je prvou, ktorá vyvíja konkrétne kroky na vedecko-výskumnú činnosť s využitím eurofondov.
6. 12. 2013
Publikáciu Ave Tyrnavia! dokumentujúcu tlače vydané tlačiarňou Trnavskej univerzity v rokoch 1648-1777 uvedú na pôde školy v pondelok 9. decembra.
5. 12. 2013
Inovačné vouchery patria v zahraničí medzi osvedčené nástroje na podporu využívania národných či lokálnych výskumno-vývojových kapacít v praxi.
1. 12. 2013
Doterajšia prax podľa rezortu školstva ukázala, že mikropodnikatelia a malí podnikatelia nemali možnosť získať stimuly, keďže mali problém investovať určenú výšku vlastných prostriedkov do projektu.
26. 11. 2013
Pracoviská Lekárskej a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika tak získali moderné prístroje, ktoré im zvýšia šance zapájať sa do medzinárodnej spolupráce.
25. 11. 2013
Veľký hadrónový urýchľovač na francúzsko-švajčiarskych hraniciach neďaleko Ženevy začnú po dvojročnej prestávke budúci rok znova postupne rozbiehať.
18. 11. 2013
Volkswagen je tiež jedinou európskou firmou, ktorá sa dostala do prvej desiatky najväčších svetových súkromných investorov.
17. 11. 2013
V posledných rokoch sú výdavky na výskum a vývoj na úrovni asi 0,6 percenta, čím sa Slovensko radí na posledné priečky v EÚ.
14. 11. 2013
Slávnostným odovzdávaním cien vyvrcholil jubilejný 10. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku.
13. 11. 2013
V rámci projektu fakulta nakúpila napríklad nové knihy za viac ako 16.000 eur. A pripravuje aj nové vysokoškolské texty a učebnice.
13. 11. 2013
Slovensko síce patrí v rámci EÚ k najrýchlejšie rastúcim ekonomikám, ale jeho konkurenčná výhoda bola primárne postavená na nízkych daniach a nízkej cene práce.
11. 11. 2013
Zámerom podujatí je popularizácia vedy medzi verejnosťou. Týždeň vedy sa začal dnes v Spoločenskovednom ústave SAV prednáškou o výchove a charakterových typoch človeka.
11. 11. 2013
Slovensko má problém držať krok s krajinami OECD v podiele počtu vedcov a hlavne zabrániť úniku mozgov do zahraničia.
6. 11. 2013
Školáci, ale aj široká verejnosť tak môžu bližšie spoznať zaujímavosti vedy a techniky, ako aj tých, ktorí sa im odborne venujú.
5. 11. 2013
Cieľom podujatí je priblížiť verejnosti aktuálne poznatky z oblasti vedy a výskumu na tejto univerzite.
4. 11. 2013
V rámci projektu vyrastá nová šesťpodlažná budova, kde by malo sídliť 25 laboratórií, ako napríklad nanotechnologické, laserové, laboratórium tribotechnológie či minerálnych biotechnológií.
31. 10. 2013
Podstatou objavu Jaroslava Demka, docenta Katedry biológie a ekológie Pedagogickej fakulty, je energetická modifikácia biomasy riadenou fotosyntézou.
26. 10. 2013
Arborétum Mlyňany pripravuje aktivity pre žiakov a študentov základných a stredných škôl i pre verejnosť pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku.
23. 10. 2013
Doterajšia prax podľa rezortu školstva ukázala, že mikropodnikatelia a malí podnikatelia nemali možnosť získať stimuly.
22. 10. 2013
V záveroch analýzy sa konštatuje, že z dlhodobého hľadiska medzi výškou výdavkov na výskum a vývojom a ekonomickými výsledkami firiem nejestvuje nijaká súvislosť.
20. 10. 2013
Podľa správy Slovensko už niekoľko rokov vyvíja rozsiahle aktivity vo výskume a vývoji reaktorov 4. generácie, špeciálne héliom chladeného rýchleho reaktora nazývaného "Allegro".
18. 10. 2013
Formule zostrojili študenti – od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizáciu.
16. 10. 2013
Ľudia v staršej dobe bronzovej na Slovensku prinášali ako obetu namiesto živých zvierat ich sošky zhotovené z hliny.
16. 10. 2013
Slovensko v medzinárodnom porovnaní stále patrí medzi krajiny s najmenšou inovačnou výkonnosťou, hlboko pod priemerom krajín EÚ.
11. 10. 2013
V nadväznosti na reformu ESO Predsedníctvo SAV prijalo v auguste uznesenie, ktoré predpokladá zlúčenie organizácií SAV do deviatich samostatných celkov.
1. 10. 2013
Detailný popis transformácie Agentúry na podporu výskumu a vývoja bude môcť rezort poskytnúť až po finálnom schválení Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR.
30. 9. 2013
Stretnutia sú zamerané na výmenu informácií, skúseností a konzultácie ku konkrétnym projektovým zámerom.
27. 9. 2013
Tvorbu mladých i skúsených výskumníkov zo Žilinskej univerzity a organizácií, ktoré ju podporujú, predstavili v dvadsiatich stánkoch počas Noci výskumníka v Žiline.
27. 9. 2013
Do dnešnej Noci výskumníkov sa zapojí aj Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied na Starolesnianskych lúkach neďaleko Tatranskej Lomnice.
24. 9. 2013
SOMED2013 je v poradí už 36. podujatím medzinárodnej Spoločnosti pre mikrobiálnu ekológiu a choroby založenej v roku 1978.
23. 9. 2013
Lepšie podmienky na vzdelávanie a život študentov, menej byrokracie a viac efektivity, užšie prepojenie s biznisom a viac peňazí pre kvalitné školy a výskum.
23. 9. 2013
V jednom z bratislavských nákupných centier budú zas pracovníci Chemického ústavu SAV predvádzať, ako sa získava elektrina z cukru.
14. 9. 2013
V slovenskej i českej medicínskej literatúre doposiaľ podľa neho chýbal ucelený knižný text komplexne sa zaoberajúci problematikou potápania.
12. 9. 2013
Počet škôl nie je konečný, ďalšie sa ešte môžu rozhodnúť začiatkom nového školského roka 2013/2014 a zapojiť sa do jesenného prieskumu.
11. 9. 2013
Umožniť im to má novela zákona o stimuloch pre výskum a vývoj, ktorú dnes poslanci Národnej rady SR posunuli do druhého čítania.
11. 9. 2013
Po občianskej vojne v roku 2007 prišli slovenský odborníci a doteraz objavili dôležité dokumenty o danej dobe, panovníkovi, ríše a kultúre.
5. 9. 2013
Posilniť sa má aj spolupráca medzi školami, výskumnými pracoviskami a inovatívnymi firmami.
31. 8. 2013
"Návrh rozpočtu zatiaľ neodráža, že vzdelanie je pre vládu prioritou," tvrdí Dušan Čaplovič.
29. 8. 2013
Za viac ako 22 miliónov eur vznikne v Košiciach výskumné centrum Promatech zamerané na oblasť progresívnych materiálov a technológií.
15. 8. 2013
Virologický ústav Slovenskej akadémie vied bude v spolupráci s európskymi partnermi skúmať vakcínu proti kliešťom. Vakcína má chrániť pred viacerými ochoreniami.
7. 8. 2013
Medzinárodné tímy v rámci projektu BIONEXGEN skúmajú nové vhodné enzýmy, použiteľné na ekologickejšie chemické procesy. STU spolupracuje v rámci projektu napríklad s Univerzitou v Manchestri či v Londýne.
1. 8. 2013
Predsedníčka Rady Mensy Slovensko Hana Dojčanová v stredu pre TASR uviedla, že podľa očakávaní by do Bratislavy malo prísť asi 400 "mozgov" z celého sveta.
1. 8. 2013
Súťaž má za cieľ nájsť mužov a ženy, ktorí sú úspešní, vytvárajú alebo robia niečo výnimočné, čo ovplyvňuje nielen ich životy, ale aj život mesta.
27. 7. 2013
Stimuly získajú projekty zamerané na dve témy - Biomedicína a biotechnológie, druhou je Problematika ekológie a energetiky.
26. 7. 2013
Vybudovaním novej výrobnej haly s rozlohou 4000 m2 v Dolných Vesteniciach rozšíri firma ContiTech Vibration Control svoju pôsobnosť na hornej Nitre.
11. 7. 2013
Na výstavbu ôsmich vedeckých parkov, ktoré vzniknú pri vysokých školách, pôjde takmer 280 miliónov eur.
10. 7. 2013
Vyplýva to z novely zákona o stimuloch pre výskum a vývoj, ktorú na dnešnom rokovaní schválila vláda SR.
10. 7. 2013
Výskumné partnerstvá oživia konkurencieschopnosť priemyslu EÚ v odvetviach, ktoré už poskytujú viac ako 4 milióny pracovných miest.
9. 7. 2013
Cieľom vedeckého seminára je otvoriť vedu a technológiu ako ďalšiu oblasť pre konkrétnu spoluprácu na úrovni V4-Japonsko.
8. 7. 2013
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach realizuje projekt MEDIPARK, ktorý sa týka vybudovania biomedicínskeho univerzitného vedeckého parku.
3. 7. 2013
Ocenenia za svoju prácu si prevzala slovenská vedecká elita, ktorá sa právom radí i medzi svetovú špičku.
25. 6. 2013
Už dve desaťročia spolupracujú slovenskí jadroví fyzici so svojimi kolegami v rámci Európskej organizácie pre jadrový výskum.
24. 6. 2013
Centrum výskumu starnutia a civilizačných ochorení vytvorila Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.
22. 6. 2013
Mladým diabetikom má pomôcť udržať ich ochorenie pod kontrolou nová online aplikácia Sacharidy do vrecka.
18. 6. 2013
Výdavky na vedu, výskum a inovácie sa v súčasnosti v podnikovej sfére uhrádzajú z čistého zisku.
17. 6. 2013
Vedci Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vyvinuli jedinečnú technológiu na spracovanie motorových olejov.
17. 6. 2013
Magnetizmus je témou medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa dnes začala v Košiciach.
14. 6. 2013
V bratislavskej Univerzitnej nemocnici vo štvrtok (13. 6.) po prvýkrát na Slovensku transplantovali ľudskú rohovku upravenú kobaltom.
12. 6. 2013
Tá sa mala pôvodne realizovať v roku 2011, pre náročnosť procesov sa však termíny posunuli.
7. 6. 2013
Košice budú na budúci týždeň hostiť 7. Medzinárodnú vedeckú konferenciu o probiotikách a prebiotikách, na ktorú prídu renomovaní odborníci z celého sveta.
4. 6. 2013
Kým doteraz sa predpokladalo, že protistresové účinky má iba aerobik, z výskumu vyplynulo, že proti stresu sa dá podobne bojovať aj posilňovaním.
3. 6. 2013
Univerzitu Komenského v Bratislave (UK) dnes navštívil významný slovenský vedec Ján Vilček, ktorého ocenil aj americký prezident Barack Obama.
29. 5. 2013
Na excelentný výskum v oblasti keramiky, skla, silikátových materiálov bude slúžiť nové vedecko-výskumné pracovisko v Trenčíne.
28. 5. 2013
Podporu mikropodnikateľom a malým podnikateľom by mala priniesť novela zákona o stimuloch pre výskum a vývoj, o ktorej dnes rokovala Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie.
21. 5. 2013
V Žiline vyrastie vedecký park a výskumné centrum v hodnote takmer 67 miliónov eur.
17. 5. 2013
V Bratislave vznikne nový vedecký park.
14. 5. 2013
Slovenským Vedcom roka 2012 sa stal profesor Igor Podlubný z Technickej univerzity v Košiciach.
13. 5. 2013
Sedem mladých stredoškolákov zo Slovenska v týchto dňoch bojuje v konkurencii študentov z celého sveta na súťaži Intel ISEF v americkej Arizone.
3. 5. 2013
Na Slovenskej technickej univerzite (STU) v Bratislave otvorí Európska aliancia pre inovácie svoju prvú pobočku v strednej a východne Európe.
29. 4. 2013
Rozostavaná športová hala vo Zvolene by sa mala zmeniť na výskumné centrum s laboratóriami tamojšej Technickej univerzity.
29. 4. 2013
Prešovská univerzita v posledných rokoch výrazne rozširuje možnosti pre vedecký výskum a aplikácie jeho výsledkov v praxi.
25. 4. 2013
V Košiciach vyrastie Univerzitný vedecký park Technicom.
16. 4. 2013
Podpora vedy a výskumu v oblasti investícii do vzdelávania by mala predstavovať sumu 1,5 až 2 % HDP .
13. 4. 2013
TASR v rámci prehľadu najväčších priemyselných podnikov na Slovensku vydáva profil akciovej spoločnosti ZSNP so sídlom v Žiari nad Hronom.
11. 4. 2013
Odborníci z bratislavskej Univerzity Komenského vytvorili koncept systému štyroch ďalekohľadov ADAM, ktoré sú schopné preskúmať celú viditeľnú oblohu z jedného miesta trikrát počas noci a odhaliť objekty z vesmíru.
11. 4. 2013
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre vybuduje nové výskumné centrum AgroBio Tech.
1. 1. 1970
kviz
Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk