X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Technické a manuálne prierezové zamestnania

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Priemyselný dizajnér produktov navrhuje a vytvára nové tvary najzložitejších priemyselných výrobkov podľa vlastných výtvarných koncepcií alebo vývojových trendov.
Karta zamestnania
Revízny technik v energetike vykonáva odborné prehliadky, revízie a skúšky na elektrických zariadeniach/stavbách, kontroluje kvalitu realizovaných prác a vykonáva kontroly, skúšky a merania...
Karta zamestnania

Vyššie odborné vzdelanie

Priemyselný dizajnér výrobkov navrhuje a vytvára nové tvary zložitých priemyselných výrobkov podľa predlôh alebo podľa vlastných výtvarných koncepcií.
Karta zamestnania

Úplné stredné odborné vzdelanie

Deratizér (likvidátor škodcov) vykonáva činnosti, ktoré vedú k regulácii živočíšnych škodcov. Identifikuje zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých živočíšnych škodcov a...
Karta zamestnania
Dezinfektor (likvidátor chorôb) vykonáva aplikáciu dezinfekčných prostriedkov.
Karta zamestnania
Likvidátor buriny je špecialistom na likvidáciu nežiaducich organizmov v kultúrnych porastoch poľných plodín, sadoch, viniciach, chmeľniciach, ako aj samonáletov burín a kríkov v nepoľnohospodárskych priestoroch,...
Karta zamestnania
Operátor parného stroja a kotla (kurič) obsluhuje rôzne druhy kotlov, výmenníkov tepla a redukčných staníc pary. Priebežne sleduje prevádzkyschopnosť a technologické parametre obsluhovaného zariadenia a stará sa o...
Karta zamestnania
Pracovník v sklade (skladník) zabezpečuje príjem tovaru (resp. materiálu) do skladu, jeho skladovanie a výdaj zo skladu. Vystavuje príjmové a výdajové doklady, vykonáva inventúry a vedie evidenciu tovaru v sklade....
Karta zamestnania
Pracovný potápač vedie, organizuje a zodpovedá za pracovníkov vykonávajúcich rôzne potápačské práce, práce v zvýšenom tlaku vzduchu a práce v zvýšenom tlaku okolitého prostredia -...
Karta zamestnania
Technik metrológ zabezpečuje certifikáciu zariadení a meradiel v laboratóriu v súlade s platnými legislatívnymi normami. Overuje a kontroluje meradlá a schvaľuje protokol o výsledkoch skúšok.
Karta zamestnania
Technik prípravy a realizácie investícií spolupracuje na investičnej príprave a realizácii stavieb a zariadení.
Karta zamestnania

Stredné odborné vzdelanie

Operátor vysokozdvižného vozíka vedie vozidlá, vrátane manipulácie s prepravovaným nákladom alebo mechanizmami nainštalovanými na vozidle.
Karta zamestnania
Údržbár sa stará o chod a riadnu prevádzku objektov a zariadení.
Karta zamestnania

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Operátor zariadenia na balenie, fľaškovanie a etiketovanie nastavuje a obsluhuje stroje, ktoré balia, označujú výrobky alebo plnia rôzne druhy nádob.
Karta zamestnania

Nižšie stredné vzdelanie

Lepič, odstraňovač plagátov a propagačných materiálov lepí a odstraňuje plagáty a iné propagačné materiály z reklamných plôch.
Karta zamestnania
Manipulačný pracovník, nosič vykonáva pomocné, prípravné a manipulačné práce (nakladá, vykladá, prenáša, preváža, triedi a čistí rôzne výrobky, tovar, materiál a pod.,...
Karta zamestnania
Pomocný pracovník v bezpečnosti plní jednoduché úlohy podľa pokynov a inštrukcií na zabezpečenie ochrany majetku a osôb.
Karta zamestnania
Pracovník na čistenie verejných priestranstiev zabezpečuje čistenie a údržbu verejných priestranstiev, údržbu a drobné opravy verejných stavieb a zariadení a ostatné nepredvídané a neplánované...
Karta zamestnania
Ručný balič, plnič vykonáva práce v sklade tovaru, pri kontrole tovaru a skladových zásob, manipulácii s tovarom a expedícii pri využití ručného skenera a PC (vkladanie dát).
Karta zamestnania
Upratovačka čistí a ošetruje rôzne typy plôch a podláh, upratuje domácnosti klientov a iné typy priestorov. Zabezpečuje hygienický štandard vo zverených priestoroch ( napr. kancelárskych, skladových,...
Karta zamestnania
Viazač bremien pripravuje, viaže, pripútava a presúva bremená pri výrobe, montáži, spracovaní alebo transportemateriálov a produktov spravidla v súčinnosti s viacerými zdvíhacími zariadeniami.
Karta zamestnania
Vodič dodávky vedie vozidlá kategórie N1 projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg. Vykonáva bežnú údržbu vozidla podľa...
Karta zamestnania
Vodič nákladného motorového vozidla, kamiónu vedie vozidlá s ťažkým nákladom a dopravuje náklad pri krátkych a diaľkových cestách do cieľovej stanice (do miesta určenia).
Karta zamestnania
Pre túto pracovnú oblasť nie je charakteristika k dispozícii.
Pre túto pracovnú oblasť nie sú zaujímavosti k dispozícii.
19. 12. 2016
Práca vodiča vysokozdvižného vozíka nie je jednoduchá.
18. 11. 2015
O pracovníkov strojárenského alebo elektrotechnického priemyslu so stredoškolským vzdelaním je v regióne záujem.
13. 11. 2015
Ide najmä o obsluhu CNC strojov, technológov či kvalifikovaných pracovníkov do odboru riadenia kvality.
3. 6. 2015
Cieľom aktivačných prác je podpora udržiavania pracovných návykov s dôrazom na dlhodobo nezamestnaného občana.
21. 4. 2015
Zamestnancom spoločnosti sa nepáči rozhodnutie Inšpektorátu práce v Prešove.
31. 8. 2014
Výstava dizajnérskych prác, ktorú predstavili v strede tohto týždňa, potrvá v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach do 5. októbra.
17. 7. 2014
Spoločnosť Ferdinanda Martinenga sa usiluje o oživovanie slovenského drotárstva, nie iba ako remesla ale aj umenia.
1. 4. 2014
Cieľom akcie je nielen zviditeľnenie hendikepovaných ľudí, ale aj zlepšenie ich sociálnej situácie práve predajom ich vlastných úžitkovo estetických výrobkov.
25. 3. 2014
Cieľom projektu je nielen podpora rozvoja študentskej tvorby a vytvorenie priestoru pre medzinárodnú konfrontáciu, ale tiež podpora a prepájanie aktívnej spolupráce škôl.
2. 12. 2013
V tomto roku sa zaviedlo udeľovanie ocenení Canton Fair Design Awards, ktorými boli odmené zúčastnené spoločnosti s najlepším dizajnom exportných výrobkov.
13. 8. 2013
Ulice v bratislavskom Starom Meste od polovice apríla do polovice júla upratovali väzni Ústavu pre výkon trestu pri Justičnom paláci. Projekt si objednal komunálny poslanec Martin Borguľa (Smer-SD).
kviz
Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk