X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Ťažba a úprava surovín, geológia

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Banský geológ skúma a vyhodnocuje procesy a produkty späté s vrchnou časťou zemskej kôry. Vykonáva geologicko-prieskumné a geologicko-výskumné činnosti v banských hlbinných, ako aj povrchových podmienkach...
Karta zamestnania
Banský špecialista projektant vypracováva projekty alebo vykonáva projektové práce pre banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom. Spracováva plány prípravy, otvárky a...
Karta zamestnania
Banský špecialista technológ pripravuje a kontroluje technologické postupy súvisiace s ťažbou nerastných surovín.
Karta zamestnania
Geológ (okrem banského geológa) skúma a vyhodnocuje procesy a produkty späté s litosférou Zeme (najmä časťou zemskej kôry), ojedinele aj vesmírnych objektov terestriálneho typu zahŕňajúce pevné, tekuté...
Karta zamestnania
Hydrogeológ v bani zaisťuje zložité hydrogeologické práce v hlbinnej bani.
Karta zamestnania
Mineralóg, petrológ študuje, hodnotí, popisuje minerály (nerasty) a horniny, ich genetické vztahy, zákonitosti vzniku a premeny.
Karta zamestnania
Riadiaci pracovník v ťažobnom priemysle riadi banskú výrobu vo vymedzenom technologickom úseku so zložitými podmienkami.
Karta zamestnania
Špecialista bezpečnosti podzemnej bane riadi bezpečnostných technikov, koordinuje a kontroluje oblasť vyplývajúcu z právnych noriem a predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v hlbinnej bani.
Karta zamestnania
Špecialista pre banskú mechanizáciu vypracováva koncepcie na využívanie banskej mechanizácie v banských prevádzkach, metodicky riadi a kontroluje jej využitie v banských podmienkach. Komunikuje s útvarmi banskej výroby...
Karta zamestnania
Vetrací technik riadi oblasť vetrania, vrátane dozerania nad odvetrávaním bane.
Karta zamestnania

Úplné stredné odborné vzdelanie

Banský merač vykonáva bansko-meračské práce za účelom zisťovania zásob uhlia, ich hospodárneho využitia, stavu dosahovanej výrubnosti a určenia dobývacieho priestoru. Vedie príslušnú bansko-meračskú...
Karta zamestnania
Banský technik, mechanik priamo riadi a organizuje práce na zverenom úseku. Vykonáva zmeny a dodatky technologických postupov, vedie evidenciu strojných zariadení, výkonov mechanizmov a zodpovedá za materiálne zabezpečenie ich...
Karta zamestnania
Kvalitár, kontrolór v ťažobnom priemysle odoberá vzorky pri ťažbe nerastov, podieľa sa na prípravných prácach pri prieskume ložiska a príprave ťažby a vedie predpísanú dokumentáciu.
Karta zamestnania
Majster (revírnik) elektroúdržby v ťažobnom priemysle riadi prácu elektrikárov pri montáži, údržbe, prevencii a opravách elektrozariadení v podzemí alebo na povrchu.
Karta zamestnania
Majster (revírnik) strojnej údržby v ťažobnom priemysle riadi prácu zamestnancov pri montáži, údržbe a opravách strojných zariadení.
Karta zamestnania
Majster (revírnik) v ťažobnom priemysle (okrem elektroúdržby a strojnej údržby) priamo riadi a organizuje práce na zverenom úseku. Zabezpečuje a kontroluje plnenie úloh a opatrení v oblasti bezpečnosti práce, plnenie...
Karta zamestnania
Mechanik, opravár strojov a zariadení na ťažbu nerastných surovín vykonáva montážne práce, opravy a údržbu prepravnej, nakladacej a vrtnej techniky, technických zariadení na zabezpečenie bezpečnosti pracoviska a...
Karta zamestnania
Protiprašný technik zabezpečuje čiastkové činnosti protiprašnej prevencie v bani.
Karta zamestnania
Strojník briketárne obsluhuje a riadi stroje a zariadenia na výrobu brikiet (lisov). Zabezpečuje vstup suroviny do linky, riadi odsun hotových brikiet. Kontroluje správnosť výstupu a nastavenie prevádzkových tlakov v lisoch.
Karta zamestnania
Technik banského monitoringu zabezpečuje prevádzku monitorovacích zariadení v bani, vyhodnocuje výsledky meraní a vedie príslušnú evidenciu.
Karta zamestnania
Technik banskej degazácie a klimatizácie zabezpečuje čiastkové odborné činnosti na úseku banskej degazácie.
Karta zamestnania
Technik banskej záchrannej služby vykonáva práce na záchranu ľudských životov a majetku v bani a na povrchu.
Karta zamestnania
Technik prípravy banskej ťažby spracováva čiastkové bansko-technické plány výroby v bani.
Karta zamestnania
Výrobný dispečer v ťažobnom priemysle sleduje priebeh výroby, operatívne koordinuje činnosti vykonávané v podzemí a v povrchovej prevádzke v celej organizácii. Do príchodu vedúceho likvidácie havárie...
Karta zamestnania

Stredné odborné vzdelanie

Baník ťaží nerastné suroviny, razí banské diela, vykonáva banskú údržbu, zabezpečuje banskú dopravu, vetranie, stará sa o bezpečnosť, vybavovanie a likvidáciu banských pracovísk.
Karta zamestnania
Baník, strojník riadi chod dobývacieho alebo raziaceho stroja pri hlbinnej ťažbe nerastných surovín. Obsluhuje banskú mechanizovanú výstuž, prepravné zariadenia suroviny a iné banské bezkoľajové mechanizmy,...
Karta zamestnania
Banský elektromechanik zabezpečuje opravy a údržbu elektrozariadení v bani, pričom využíva elektrické a elektronické meracie prístroje a diagnostickú techniku.
Karta zamestnania
Banský zámočník zabezpečuje údržbu, montáž a opravy strojných a dopravných zariadení v podzemí.
Karta zamestnania
Lamač dobýva, razí horizontálne a vertikálne banské diela, vykonáva vŕtacie práce v podzemí, obsluhuje a udržiava raziacu plošinu, banské koľajové a bezkoľajové mechanizmy.
Karta zamestnania
Operátor drviaceho zariadenia pre spracovanie nerastov obsluhuje stroje a zariadenia súvisiace s úpravou nerastných surovín drvením a mletím.
Karta zamestnania
Strelmajster v bani vykonáva trhacie práce pri hlbinnej ťažbe nerastných surovín (napr. uhlie, železná ruda, mangánová ruda a pod.).
Karta zamestnania
Strojník ťažného stroja v bani obsluhuje a vykonáva základnú údržbu ťažného stroja. Zabezpečuje zvislú dopravu zamestnancov z povrchu do podzemia a z podzemia na povrch. Dopravuje rúbaninu z bane na povrch a materiál pre...
Karta zamestnania
Ťažiar obsluhuje a kontroluje zariadenia v zmysle prevádzkovej dokumentácie a bezpečnostných predpisov, nahlasuje poruchy zariadení a vyhotovuje záznamy o ich meraniach a kontrole. Testuje produkciu ťažobných sond a sleduje korigovanie...
Karta zamestnania
Tunelár razí tunely, chodby, komíny, hĺbi jamy a vystužuje ich oceľovou, železobetónovou alebo drevenou výstužou.
Karta zamestnania
Vodič banskej lokomotívy obsluhuje banské úzkorozchodné alebo podvesné lokomotívy, zabezpečuje prepravu surovín, materiálov a zamestnancov do podzemia a z podzemia.
Karta zamestnania
Vŕtač v bani obsluhuje vŕtaciu súpravu pri hlbinnej ťažbe nerastných surovín (napr. uhlie, železná ruda, mangánová ruda a pod.).
Karta zamestnania

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Pomocný lamač pripravuje banské pracoviská a banskú mechanizáciu na činnosť, čistí banské diela, vykonáva ručné ramovanie pracovísk a ostatné pomocné banské práce.
Karta zamestnania
Pomocný pracovník na povrchu banských prevádzok obsluhuje vetracie zariadenia, vykonáva manipulačné práce na povrchu bane a realizuje údržbárske, malé opravárenské a rôzne obslužné činnosti na...
Karta zamestnania
Pomocný pracovník pri úprave nerastných surovín vykonáva pomocné práce pri obsluhe strojno-technologického zariadenia, prípravné, obslužné a manipulačné práce pri úprave nerastných...
Karta zamestnania
Pomocný pracovník v bani vykonáva pomocné, prípravné, obslužné a manipulačné práce pri ťažbe nerastných surovín v podzemí bane.
Karta zamestnania
Naša Zem je veľká horninová (surovinová) guľa. Zemská kôra sa skladá z vrstiev rozličných hornín, ktoré sa usadzovali počas miliónov rokov. To ako zem vznikla, ako sa mení a z akých hornín sa skladá, skúma geológia. Aplikovaná geológia sa delí na ekonomickú geológiu (baníctvo a ťažba ropy), ložiskovú (povrchová a podpovrchová ťažba), environmentálnu (rieši environmentálne problémy vznikajúce pri banskej činnosti, geologickom prieskume a pod.), hydrogeológiu (vyhľadávanie vodných zdrojov), hydrochémiu (zisťovanie kvalitatívnych parametrov podzemných a povrchových vôd) a inžiniersku geológiu (rieši geologické problémy, napr. pri stavbe ciest, sídlisk, železníc, vodných nádrží). Geológovia mapujú krajinu, robia vrty do hornín, objavujú ložiská uhlia, ropy a úžitkových nerastov.

Ťažba a spracovanie surovín má význam v zabezpečovaní surovinovej základne pre priemyselné odvetvia, ktoré majú vplyv na rozvoj hospodárstva. Podľa niektorých geológov a historikov je baníctvo (získavanie nerastných surovín) staršie ako poľnohospodárstvo. Baníctvo, ktoré má na Slovensku veľmi bohatú tradíciu, zahŕňa okrem dobývania uhlia aj ťažbu rúd a úžitkových nerastov. Ťažbe surovín predchádza hľadanie ložísk úžitkových nerastov, projektovanie a zakladanie banských diel, razenie štôlní (vodorovná alebo mierne sklonená chodba razená v zvažujúcom sa teréne), montáž elektrických a signalizačných zariadení. Zavádzanie moderných technológií do ťažby a spracovania surovín výrazne zvyšuje efektívnosť práce a prispieva k rozvoju odvetvia. Mechanizáciou a automatizáciou sa znižuje podiel fyzicky namáhavej práce a zvyšuje sa podiel duševnej práce. Fyzicky namáhavé práce vykonávajú stroje a zariadenia, kým odborníci robia iba nevyhnutné pracovné úkony súvisiace s ich obsluhou, údržbou a kontrolou chodu. V banskom priemysle je produktivita práce podmienená nielen úrovňou využívanej techniky a technologických postupov, ale aj pracovnou silou, jej vedomosťami, zručnosťami, postojom k práci, usilovnosťou a zodpovednosťou. Banskú činnosť odjakživa sprevádzali rôzne nešťastia a katastrofy, predovšetkým pre nepredvídateľné prírodné podmienky, ktoré v podzemí vládnu. Pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je dôležité odsávanie škodlivých látok a vetranie počas ťažby.

V súčasnosti sú ľahko prístupné ložiská s bohatými úžitkovými zložkami vyťažené. Ťažba sa orientuje skôr do väčších hĺbok s horším zložením ložiskovej substancie, zvyšujú sa nároky na techniku a predražujú sa vyťažené suroviny. Geológovia však naďalej hľadajú nové zásoby nerastných surovín, rozvíjajú progresívnejšie metódy ich ťažby a spracovania. Rozvoj priemyslu si vyžiadal vyššiu potrebu surovín, čo spôsobilo ťažbu nerastných surovín aj s nižším podielom úžitkovej zložky. Tieto suroviny sa bez úpravy nehodia na vlastné spracovanie a tak sa do popredia dostáva vedný odbor úpravníctvo. Jeho cieľom je získavať produkty s maximálnym obsahom úžitkovej zložky a pokiaľ možno s najmenšími stratami.

Zdroje:
  • Kolektív autorov: Detská ilustrovaná encyklopédia. Svet vedy a techniky I. Bratislava: Slovart, 1992.

  • Šamierová, M.: Povolania v oblasti ťažby a spracovania surovín. Bratislava: LOGOS, 2000.

  • sk.wikipedia.org

  • www.fberg.tuke.sk

Prvé horniny na Zemi vznikli asi pred 3,8 mld. rokov a aj dnes sa stále tvoria nové.

Ako prví skúmali horniny v zemskej kôre a určovali ich vek starovekí Gréci a Indovia.

Prvé systémové regionálne geologické poznatky zo Slovenska sú uvedené v dielach nemeckého učenca Georgia Agricolu (1494 – 1555). Popisom 30 ložísk v Nízkych Tatrách, Kremnickom a Štiavnickom pohorí a v Spišsko-gemerskom rudohorí, vytvoril ako prvý v Európe základy geológie a náuky o rudných ložiskách.

Škótsky geológ James Hutton položil v roku 1795 základy modernej geológie dielom Teória zeme.

Prvý slovenský profesionálny geológ Dionýz Štúr už v rokoch 1860 – 1869 publikoval vlastné geologické výskumy v komplexe geologických máp.


Pohľad do histórie baníctva


Prvými zakladateľmi baníctva na našom území boli Kelti. So vznikom Uhorska nastal rozvoj baníctva, pretože novovzniknutý štát potreboval drahé kovy na razenie svojich mincí.

Z roku 1156 je doložené dobývanie drahých kovov v okolí Banskej Štiavnice.

S príchodom nemeckých baníkov, ktorí sa usadzovali v starších slovenských banských lokalitách v 12. – 13. storočí, dochádzalo na našom území k rozvoju novodobého baníctva.

V roku 1225 dostala Banská Bystrica výhradné práva na hľadanie a ťažbu kovov a stala sa európskym centrom obchodu s meďou.

V roku 1328 získala Kremnica výsadné banské práva.

V období rokov 1290 – 1350 vyrástlo sedem slávnych stredoslovenských banských miest: Banská Bystrica, Kremnica, Banská Štiavnica, Nová Baňa, Banská Belá, Ľubietová a Pukanec, kde sa ťažilo predovšetkým striebro.

Najbohatšia a najrozsiahlejšia hnedouhoľná panva v Slovenskej republike je hornonitrianska. Archeologické výskumy ukázali, že uhlie sa v tejto lokalite spaľovalo už v skorom stredoveku.

Prechod od tradičného, prevažne povrchového spôsobu dobývania k hlbinnej ťažbe a rozvoj metalurgie spôsobili, že v roku 1452 si anglický kráľ Henrich VI. vyžiadal z Uhorska odborníkov, ktorí by mali „dobrú vedomosť o ťažbe a spracovaní kovov“.

V roku 1495 podpísali Ján a Juraj Thurzovci a Jakub Fugger zmluvu o vzniku Thurzovsko-Fuggerovskej banskej podnikateľskej spoločnosti, čím Banská Bystrica získala povesť medenej metropoly Európy.

Za priekopníka slovenskej banskej techniky možno označiť vrchného strojného majstra v Banskej Štiavnici Mateja Kornela Hella.

Prvá polovica 16. storočia bola vrcholnou dobou slovenskej medi, ktorá sa už od 14. storočia vozila cez Krakov a Viedeň do Nemecka a do Benátok.

V prvej polovici 17. storočia sa v Banskej Štiavnici prvýkrát použil pušný prach na rozpájanie horniny. Bol to prvý banský odstrel na svete, ktorý bol veľkým prínosom v rozvoji baníctva a svetovej techniky.

Veľký význam pre rozvoj baníctva u nás mala Banská akadémia (Bergakadémia), prvá vysoká banská škola na svete. Založila ju v roku 1762 cisárovná Mária Terézia v Banskej Štiavnici. Táto škola vychovala mnoho významných odborníkov, ktorí sa zaslúžili o objavenie mnohých vynálezov, dobývacích a hutníckych metód.

V druhej polovici 19. storočia nastali významné objavy a zmeny v ťažbe, úprave surovín, technológii výroby a spracovaní železa a ocele. V železorudných baniach prenikala ťažba do hĺbok. Budovali sa mohutné pražiarne a premývarne surovín.

S cieľavedomou priemyselnou ťažbou sa začalo začiatkom 20. storočia v Handlovej po vybudovaní železnice medzi Handlovou a Prievidzou.

Začiatky pravidelnej ťažby uhlia na Slovensku sa datujú od roku 1913.

Počas II. svetovej vojny sa začali prvé kutacie práce v Novákoch, kde došlo postupne k vybudovaniu banského závodu a prvé uhlie sa dostalo z Novák na trh v roku 1940.

Do roku 1950 boli bane sústredené v jednom podniku – Handlovských uhoľných baniach a podliehali oblastnému riaditeľstvu v Bratislave. Neskôr po vybudovaní nových závodov aj na ložiskách mimo hornej Nitry vznikol trust Slovenské uhoľné bane so sídlom v Prievidzi.

V roku 2003 v súvislosti s postupným znižovaním uhoľných zásob v odštepných závodoch Baňa Cigeľ a Baňa Handlová boli oba závody zrušené a ťažba uhlia bola pričlenená k riaditeľstvu spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza a Bane Nováky.

Rok 2009 bol rokom storočnice priemyselnej ťažby uhlia na hornej Nitre.

Hlavnou činnosťou akciovej spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza je produkcia hnedého uhlia. V roku 2012 sa na slovenskom trhu predalo celkom 2 880 611 ton hnedého uhlia. Hornonitrianske bane Prievidza, ako rozhodujúci slovenský výrobca hnedého uhlia, expedovali svojim odberateľom 2 188 895 ton uhlia. Slovenskí producenti pokryli spotrebu uhlia na domácom trhu vo výške 83,5%. Hornonitrianske bane Prievidza si udržali dominantné postavenie so 75%-ným podielom predaja.

Názov diamant pochádza z arabského al-mas (najtvrdší), resp. gréckeho slova adamas (nezničiteľný, nepremožiteľný). Diamant bol kameňom panovníkov, symbolom moci a bohatstva. Viacerí vladári, ktorí chceli vlastniť jeden z najvzácnejších diamantov – Kohinoor, zaplatili svojim životom. Hovorí sa, že z dvadsiatich vládcov Hindustanu (oblasť severnej Prednej Indie medzi Himalájami a Dákhinom), ktorí vlastnili tento diamant, boli osemnásti zabití. Kohinoor váži 191 karátov, patrí medzi najčistejšie nájdené diamanty na svete a prvé diamantové ložiská Kohinnoru sa objavovali práve v Indii.


Banícky znak, fokoš, kahan, pozdrav Zdar Boh!, patróni a permoníci sú banícke symboly, ktoré tvoria bohatú banícku tradíciu.

Banícky znak
Kladivo a želiezko sú dva skrížené najstaršie banícke nástroje. Stali sa baníckym znakom a vyjadrením baníckej práce. Kladivo má obojstrannú biciu polohu a baník ho držal v pravej ruke. Pevne narazená násada cez železnú časť neprečnievala. V baníckom znaku je kladivo vpredu k prvému uchopeniu. Želiezko držal baník v ľavej ruke a bolo na násade voľne nastrčené tak, aby sa neprenášali otrasy úderu na ruky. Voľné nasadenie v znaku je vyjadrené prečnievajúcou násadou. Väčšina želiezok bola oproti kreslenému dnešnému znaku viac pretiahnutá a ostro zašpicatená. Dokladujú to rôzne dobové rytiny, hlavne z prostredia starých banských miest.

Banícky fokoš
Názov pochádza z nemeckého slova "schweizerhacke" a znamená slávnostnú palicu so sekerou. Je to prapôvodné banícke a najmä tesárske náradie. Dvojitá funkcia sekery umožňovala používať ju ako náradie a v prípade potreby aj ako zbraň. Bola reliéfne zdobená a podľa farby kovu (napr. zlatá, strieborná a čierna) vyjadrovala postavenie baníka v baníckej hierarchii. Fokoš sa nosil najmä pri baníckych slávnostiach.

Banícky kahan
Nevyhnutnou pomôckou baníka v podzemí je svietidlo. Prvými podzemnými svietidlami boli "drevené lúče" pripevnené rôznymi kliešťovitými úchytmi na stenách razených chodieb. Zo starého Egypta sú známe prvé banícke kahany z pálenej hliny s knôtmi a s lojovou, neskôr olejovou náplňou. Na našom území sa kahany objavujú až v 13. storočí. Baník si ho nasadzoval na palec ľavej ruky, aby ho mohol niesť vo vodorovnej polohe. V 14. storočí sa objavujú ploché nádoby s knôtom a hákovým závesom na uchytenie svietidla na banskej výstuži. Neskôr sa používali karbidové lampy. Otvorený plameň olejového svietidla sa však stal v 18. storočí nebezpečným zdrojom výbuchu banských plynov v uhoľných baniach. V roku 1815 Angličan Humphry Davy vynašiel bezpečný kahan, ktorého bezpečnosť spočívala v zakrytí olejového plameňa oceľovou sieťkou. S týmto vynálezom sa zásadne zmenil aj tvar banského svietidla. Z plochého olejového kahanu sa stala štíhla, vysoká lampa, symbol bezpečnej baníckej práce.

Banícky pozdrav
ZDAR BOH!
je významným symbolom baníckej tradície. Tento pôvodne nemecký banícky pozdrav "Glück Auf!" sa dá voľne preložiť ako "Šťastie hore!" alebo ako želanie šťastného návratu.

Patróni a permoníci
V minulosti si ľudia niektoré prírodné javy vysvetľovali ako vplyv nadprirodzených mocností a bytostí. Banícke povolanie patrilo vždy k veľmi rizikovým povolaniam a preto k ochrane života baníci hľadali pomoc u svojho patróna. Boli to rôzni škriatkovia a permoníci. Permoníci tak dali ľuďom vieru v skalných duchov. Tieto postavy z rozprávok a povestí, patriace k životu baníkov, sa stali súčasťou folklóru a jedným zo symbolov baníctva.V stredoveku baníci hľadali pomoc aj v radoch svätých, blahoslavených a mučeníkov. V krajinách s baníckou históriou sa začala uctievať ako patrónka baníkov svätá Barbora.

Zdroje:

• Encyklopédia histórie sveta. Praha: OTTOVO nakladatelství, 1999.

• Kolektív autorov: Detská ilustrovaná encyklopédia. Svet vedy a techniky I. Bratislava: Slovart, 1992.

• Šamierová, M.: Povolania v oblasti ťažby a spracovania surovín. Bratislava: LOGOS, 2000.

• Zámora, P.: Dejiny baníctva na Slovensku 1. diel. Košice: Banská agentúra, 2003.

historia.szm.sk

lexikon.sk.sweb.cz

openiazoch.zoznam.sk

referaty.atlas.sk - Banská Bystrica

referaty.atlas.sk - Baníctvo na Hornej Nitre

hbp.sk

www.velkaepocha.sk

3. 3. 2016
Plánuje, že tento rok zníži počet svojich zamestnancov z aktuálnych približne 9800 o 500 a počet agentúrnych pracovníkov asi o 800.
24. 11. 2015
Základná suma osobitného príspevku pre baníkov sa zvýši.
15. 4. 2015
Nové objednávky v priemysle na Slovensku vo februári 2015 dosiahli hodnotu 3,945 miliardy eur.
12. 2. 2015
Informoval o tom server novinky.cz.
2. 2. 2015
Prepúšťanie sa má realizovať v čase od 13. februára do 31. marca 2015.
23. 9. 2014
Organizačná zmena sa týka asi 6 % zamestnancov, z toho je približne štvrtina technikov a 3/4 tvoria robotnícke profesie.
15. 9. 2014
Banská záchranná služba je jednou zo základných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému Slovenskej republiky.
12. 9. 2014
V rámci otváracieho ceremoniálu sa uskutoční slávnostný sprievod, v ktorom sa predstavia športové, kultúrne a iné kluby a spolky z mesta Prievidza. 
5. 9. 2014
Uviedol to dnes premiér Robert Fico po svojom tradičnom fáraní na jednom z pracovísk Hornonitrianskych baní Prievidza pri príležitosti regionálnych osláv Dňa baníkov.
22. 8. 2014
Podujatie organizuje mesto Prievidza pri príležitosti osláv Dňa baníkov.
22. 8. 2014
Podujatie, ktoré organizuje mesto Kremnica, Kremnický banícky spolok a Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska, potrvá do nedele 24. augusta.
14. 8. 2014
MNIA-KLF je významným producentom výkovkov tvarovaných za tepla, ktoré tvoria polotovar najmä pre ložiskový automobilový priemysel.
11. 8. 2014
Na Slovensko prídu nové investície, ktoré prinesú približne 2500 nových pracovných miest a ich celková výška by mala dosiahnuť 100 miliónov eur.
21. 6. 2014
Študenti vykonávajú menej náročné práce na údržbe priestorov vetracích jám, výkopové práce či práce pri zbere slamy a jej uložení do skladov pre pestovanie hlivy ustricovej.
11. 6. 2014
Baníkom, ktorí sa osvedčili v banskej prevádzke, umožnil podnik v roku 2009 rozšíriť si odborné teoretické vedomosti externým bakalárskym štúdiom "Baníctvo a geotechnika"
12. 2. 2014
Absolventi, ktorí ho zvládnu úspešne, však môžu vo firme získať trvalé pracovné miesto.
29. 12. 2013
Mesto Rožňava plánuje vybudovať na centrálnom Námestí baníkov Pamätník baníckej práce.
26. 12. 2013
Spoločnosť EuroGas chce opäť žalovať Slovensko v kauze odobratia dobývacieho priestoru na ťažbu mastenca v Gemerskej Polome.
16. 12. 2013
Pre TASR to uviedla hovorkyňa Hornonitrianských baní Prievidza Adriana Siváková.
15. 11. 2013
Šperkárske a hodinárske novinky predstavia vystavovatelia zo Slovenska, Česka, Poľska, Rakúska, Talianska i z ďalekej Indie.
13. 11. 2013
Pre budúci rok si baníci vyjednali ponechanie súčasných základných mzdových taríf a pre rok 2015 ich navýšenie o infláciu, následne budú o mzdách vyjednávať na ročnej báze.
16. 10. 2013
Banskú výstuž z BME Nováky si podľa neho tureckí baníci vybrali práve preto, že je vhodná do tamojších uhoľných baní, vyznačujúcich sa zložitými bansko-geologickými podmienkami.
13. 10. 2013
Spoločnosť Ortac chce zabezpečiť ťažbu zlato-strieborných rúd v podzemí cez existujúcu štôlňu Andrej v dobývacom priestore Kremnica v celkovom množstve 1000 ton za rok.
9. 10. 2013
Vláda SR podporuje a bude podporovať ťažbu uhlia v tomto kraji.
9. 10. 2013
Hlavným zámerom projektu je využiť zdroje a kapacity bane Handlová.
30. 9. 2013
Cena americkej ropy dnes zaznamenala prudký pokles.
27. 9. 2013
Dôvodom je dohoda piatich stálych členov Bezpečnostnej rady OSN o návrhu rezolúcii o sýrskych chemických zbraniach.
14. 9. 2013
Sociálny program Slovenských magnezitových závodov v Jelšave vyzdvihol dnes počas osláv Dňa baníkov v Jelšave premiér Robert Fico.
6. 9. 2013
Očakáva sa, že v čase, keď budú vrcholiť práce, bude na stavbe pracovať až 1000 pracovníkov dodávateľských spoločností.
28. 8. 2013
Pre Hornonitrianske bane Prievidza a región hornej Nitry to znamená zachovanie pracovných miest pre viac ako 600 baníkov, ktorí sa presunú na nový ťažobný úsek.
27. 8. 2013
Ludovika Energy podala v pondelok odvolanie voči rozhodnutiu ministerstva a očakáva opätovné potvrdenie predĺženia prieskumného územia do apríla 2015.
16. 8. 2013
Ekvádor pôvodne plánoval zabrániť ťažbe v Yasuni s cieľom chrániť biodiverzitu oblasti a miestne domorodé kmene. Tie sa obávajú, že ťažba ropy zničí ich pôdu.
13. 8. 2013
Jedným z opatrení bude umožnenie, aby sa v sektore mohli prejaviť aj súkromné firmy. Prílevom nového kapitálu má získať druhý dych doteraz štátny koncern Pemex.
9. 8. 2013
Slovenskí motoristi by mali tankovať lacnejšie pohonné látky. Podľa portálu natankuj.sk čerpacie stanice od dnes začali znižovať ceny benzínov a nafty v priemere o 1 cent za liter.
1. 8. 2013
Dôvodom sú výpadky produkcie v Nigérii, odpisy z bridlicových aktív v Severnej Amerike a negatívny vplyv výmenných kurzov v Austrálii.
31. 7. 2013
Rezort hospodárstva nedávno informoval, že ropovod sa stal strategickým projektom spoločného záujmu Európskej únie.
18. 7. 2013
Slovalcu tento rok vyprší platnosť 20-ročnej zmluvy so štátom, ktorá hlinikárni zabezpečovala výhodné ceny elektriny.
15. 7. 2013
Dohodli sa na tom dnes predstavitelia Bratislavského samosprávneho kraja a mesta Bratislavy spolu s Občianskym združením Nie ropovodu, ktoré stretnutie inciovalo.
10. 7. 2013
Vyplýva to z Návrhu programov vytvárania nových pracovných miest v regióne Horná Nitra, ktorý na svojej dnešnej schôdzi prerokovala a schválila vláda SR.
28. 6. 2013
Ceny ropy dnes vzrástli v reakcii na dobré správy z americkej ekonomiky. Najnovšie štatistiky totiž ukázali, že spotrebitelia v USA v máji viac utrácali vďaka vyšším platom. 
28. 6. 2013
Britský koncern British Petrol, líder konzorcia, dnes potvrdil, že plyn z Azerbajdžanu sa bude prepravovať do Európy cez Grécko a po dne mora do Talianska.
27. 6. 2013
Investori dúfajú, že americká centrálna banka Fed v reakcii na spomalenie ekonomiky ponechá svoj balíček stimulov na podporu jej rastu bez zmien.
27. 6. 2013
Podľa BGS sa v strednej Británii nachádzajú zásoby bridlicového plynu v objeme zhruba 36,8 bilióna kubických metrov.
24. 6. 2013
Ceny ropy zaznamenali pokles v reakcii na rozhodnutie čínskej centrálnej banky obmedziť súčasné nadmerné úverovanie.
24. 6. 2013
Austrálska stavebná spoločnosť Leighton Holdings uzatvorila s producentom železnej rudy Fortescue Metals Group najväčší kontrakt vo svojej histórii.
21. 6. 2013
Cena americkej ropy zaznamenala dnes mierne zotavenie zo štvrtkového prepadu o takmer 3 USD, keď trhy zareagovali na signály americkej centrálnej banky.
21. 6. 2013
Zástupcovia spoločností Transpetrolu a Slovnaftu dnes v Bratislave podpísali zmluvu o preprave ropy ropovodmi Družba a Adria na roky 2013 a 2014.
21. 6. 2013
Oznámila to dnes spoločnosť Rosnefť potom, ako podpísala dohodu, ktorá pravdepodobne urobí z Ruska najväčšieho dodávateľa energií pre Čínu.
18. 6. 2013
Nemecko bude ešte aj o 25 rokov získavať väčšinu energie z fosílnych palív, ropy, plynu a uhlia.
17. 6. 2013
Logistické centrum biomasy plánujú vybudovať Hornonitrianske bane Prievidza v súvislosti s modernizáciou Elektrárne Nováky po roku 2015.
11. 6. 2013
Bane sa postupne pripravujú na doťaženie uhoľných zásob v bani Cigeľ.
6. 6. 2013
Štvordňové Európske dní baníkov a hutníkov dnes začínajú v Košiciach príchodom účastníkov z desiatich štátov.
3. 6. 2013
Pätnásty ročník Európskych dní baníkov a hutníkov sa uskutoční od štvrtka (6. júna) do nedele (9. júna) v Košiciach.
1. 6. 2013
Barel (159 litrov) ľahkej americkej ropy West Texas Intermediate sa predával v piatok (31. 5.) na newyorskej komoditnej burze po 91,97 USD (70,71 eura).
31. 5. 2013
Pôdohospodárska platobná agentúra prijala doteraz na podporu farmárov formou daňovo zvýhodnenej tzv. červenej nafty 1400 žiadostí od farmárov
31. 5. 2013
Spotrebiteľské ceny pohonných látok v 21. týždni v porovnaní s cenami v 20. týždni zaznamenali pokles.
25. 5. 2013
Cena americkej ropy klesla v tomto týždni o 2 %, keď sa trhy začali obávať možného poklesu dopytu po komodite.
23. 5. 2013
Ložisko obsahujúce takmer 75 miliónov ton piesku v najvyššej kvalite začína na Záhorí využívať spoločnosť Najpi, a.s.
15. 5. 2013
Svoje nie ropovodu cez Bratislavu prišli dnes aktivisti pripomenúť ministrovi hospodárstva Tomášovi Malatinskému a ostatným členom kabinetu.
15. 5. 2013
Snaha o vecnú diskusiu, alternatívne návrhy riešení a zameranie sa na skutočné a už jestvujúce ekologické riziká na Žitnom ostrove, ako aj v Bratislave a jej okolí.
10. 5. 2013
Ťažobná spoločnosť Anglo American Platinum (Amplats) plánuje zrušiť v juhoafrických baniach, ktoré minulý rok postihli násilné protesty, okolo 6000 pracovných miest.
kviz
Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk