X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Súdnictvo, prokuratúra, právo a podobné oblasti

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Advokát je zapísaný do zoznamu advokátov, poskytuje právne a ďalšie služby v súlade s právnymi predpismi.
Karta zamestnania
Advokátsky koncipient vykonáva pod vedením a dohľadom advokáta právnu prax v oblasti zastupovania mandantov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi. Pripravuje a vykonáva obhajobu klienta v...
Karta zamestnania
Exekútorský koncipient je zamestnanec exekútora zapísaný do zoznamu exekútorských koncipientov, ktorého exekútor môže písomne splnomocniť na vykonanie jednotlivých úkonov okrem vydania upovedomenia o...
Karta zamestnania
Generálny prokurátor riadi a kontroluje činnosť všetkých prokuratúr. Na plnenie úloh vydáva služobné predpisy, príkazy a pokyny, ktoré sú záväzné pre všetkých...
Karta zamestnania
Notár je štátom určená a splnomocnená osoba na vykonávanie notárskej a ďalšej činnosti podľa osobitného zákona.
Karta zamestnania
Notársky koncipient je zamestnanec notára zapísaný do zoznamu notárskych koncipientov, ktorý vedie Notárska komora SR. Notár môže notárskeho koncipienta poveriť vykonaním jednotlivých úkonov, ktoré...
Karta zamestnania
Podnikový právnik poskytuje právne poradenstvo, vypracúva právne rozbory a stanoviská, pripravuje právne dokumenty a zastupuje klientov v právnych veciach.
Karta zamestnania
Právny čakateľ prokuratúry vykonáva v služobnom pomere prípravnú prax, ktorej účelom je odborne pripraviť právneho čakateľa prokuratúry na výkon funkcie prokurátora.
Karta zamestnania
Probačný a mediačný úradník je súdny úradník vykonávajúci v zákonom vymedzenom rozsahu úkony probácie (napr. dohľad nad správaním obvineného v priebehu skúšobnej doby pri...
Karta zamestnania
Prokurátor chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu. Je povinný vo verejnom záujme vykonať opatrenia na predchádzanie porušeniu...
Karta zamestnania
Riadiaci pracovník (manažér) právneho útvaru riadi a koordinuje právne poradenstvo v organizácii v rámci interných a externých vzťahov v súlade s politikou organizácie.
Karta zamestnania
Sudca prejednáva a rozhoduje spory a iné právne veci v občianskom súdnom konaní a v trestnom konaní. Taktiež koná a rozhoduje o žalobách alebo o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam, zásahom, iným opatreniam alebo...
Karta zamestnania
Súdny exekútor je štátom určená a splnomocnená osoba na vykonávanie núteného výkonu súdnych a ďalších rozhodnutí.
Karta zamestnania
Súdny lekár vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa zisťovaním a posudzovaním účinkov násilia na ľudský organizmus u živých i zomretých osôb, zisťovaním príčin...
Karta zamestnania
Vyšší súdny úradník je štátny zamestnanec, ktorý je oprávnený samostatne rozhodovať a vykonávať úkony súdu v občianskom súdnom konaní, v trestom konaní, v konkurznom...
Karta zamestnania

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Právny asistent vykonáva administratívne úlohy a jednoduché právne úkony na právnych oddeleniach alebo v advokátskych kanceláriách. 
Karta zamestnania

Úplné stredné všeobecné vzdelanie

Koncipient (detektív) poskytuje detektívne služby zamerané na vykonávanie základných preverovacích úkonov u menej náročných prípadov, podieľanie sa na hľadaní osôb alebo majetku, monitorovanie činnosti...
Karta zamestnania

Úplné stredné odborné vzdelanie

Administratívny pracovník v advokátskej kancelárii vykonáva odborné administratívne činnosti advokátskej kancelárie. Zabezpečuje podporné a organizačné práce potrebné na plnenie úloh advokáta.
Karta zamestnania
Súdny tajomník je súdny úradník, ktorý je oprávnený vykonávať úkony súdu v občianskom súdnom konaní, v trestom konaní, v konkurznom konaní a inú činnosť súdu v rozsahu...
Karta zamestnania
Právo vo všeobecnosti sa zvykne charakterizovať ako súbor právnych noriem alebo ako normatívny systém, ktorý štát uznáva za právo.

Už od dôb starých Rimanov sa v právnom systéme kontinentálnej Európy právne odvetvia zaraďujú buď do oblasti verejného práva alebo do oblasti súkromného práva. Verejné právo slúži na ochranu verejných záujmov, záujmov celku, kým súkromné právo ochraňuje záujmy jednotlivcov, teda súkromné záujmy.

K najdôležitejším odvetviam verejného práva patrí ústavné právo, správne právo, finančné právo, právo sociálneho zabezpečenia a trestné právo.
 1. Štátne (ústavné) právo – jeho predmetom sú najvýznamnejšie spoločenské vzťahy, upravené najmä v systéme noriem najvyššej právnej sily, v ústave a v ústavných zákonoch.

 2. Správne (administratívne) právo – slúži na ochranu verejných záujmov, upravuje vzťahy medzi nerovnými, hierarchicky podriadenými subjektmi. Zaoberá sa správou vecí verejných.

 3. Finančné právo – upravuje podmienky hospodárenia štátu a s tým súvisiace verejné finančné vzťahy.

 4. Právo sociálneho zabezpečenia – upravuje veľké množstvo právnych vzťahov, ktorými sa zabezpečujú sociálne práva občanov.

 5. Trestné právo hmotné – chráni rôzne vzťahy (ústavno-právne, hospodárske, obchodné, majetkové, rodinnoprávne, správne a pod.), ktoré upravujú normy príslušných právnych odvetví. Chráni pred útokmi fyzických osôb, ktoré vykazujú vysokú mieru spoločenskej nebezpečnosti.

 6. Trestné právo procesné – upravuje postup (proces) smerujúci k tomu, aby trestné činy boli náležite zistené a ich páchatelia spravodlivo, na základe práva, potrestaní.

Z odvetví súkromného práva sú najdôležitejšie občianske právo, obchodné právo, pracovné právo a medzinárodné právo súkromné.
 1. Občianske (civilné) právo – reguluje širokú oblasť spoločenských vzťahov a je natoľko kvalitne prepracované, že poskytuje všeobecné zásady, princípy aj pre ostatné odvetvia súkromného práva. Jeho základným prameňom je Občiansky zákonník.

 2. Občianske právo procesné – predstavuje formu ochrany hmotného práva, je prostriedkom jeho presadenia.

 3. Rodinné právo – normy rodinného práva upravujú vzťahy založené manželstvom alebo na základe príbuzenstva.

 4. Obchodné právo – upravuje postavenie podnikateľov, vzťahy medzi nimi, ako aj vzťahy s podnikaním súvisiace.

 5. Pracovné právo – spoločenské vzťahy, predmetom ktorých je výkon práce, sú u nás v súčasnosti upravené normami niekoľkých právnych odvetví. Vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami upravuje Zákonník práce.

 6. Medzinárodné právo súkromné – reguluje súkromnoprávne vzťahy s cudzím prvkom, teda také spoločenské vzťahy, ktoré v určitých prvkoch presahujú hranice štátu a vykazujú vzťah k zahraničiu.

Súdnictvo, prokuratúru a iné právne činnosti vykonávajú právnici a pôsobia tak v podnikateľskej ako aj nepodnikateľskej sfére. Možno povedať, že právnici sú prierezovým povolaním. Podľa zamerania rozlišujeme nasledujúce právne povolania:
 • advokát

 • advokátsky koncipient

 • súdny exekútor

 • exekútorský koncipient

 • prokurátor

 • Generálny prokurátor

 • právny čakateľ prokuratúry

 • sudca

 • vyšší súdny úradník

 • súdny tajomník

 • probačný a mediačný úradník

 • notár

 • notársky koncipient

Kvalifikačné požiadavky a výkon uvedených povolaní je upravený viacerými zákonmi, najmä:
 • Zákon č. 586/2003 o advokácii Zákon č. 233/1995 o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti

 • Zákon č. 154/2001 o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry Zákon č. 385/2000 o sudcoch a prísediacich

 • Zákon č. 549/2003 o súdnych úradníkoch

 • Zákon č. 550/2003 o probačných a mediačných úradníkoch

 • Zákon č. 323/1992 o notároch a notárskej činnosti

Zdroje:
 • Ottová, E., Vaculíková, N.: Úvod do štúdia práva. Bratislava: Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 1998.

 • sk.wikipedia.org

 • www.istp.sk

Symbolom práva je rímska bohyňa Justícia, ktorá v pravej ruke zviera meč, v ľavej váhy a má zaviazané oči.

Pôvod slova ius (právo) nie je celkom jasný – môže byť zo slova ju = zaväzovať alebo od slova ius= justícia.

Východiskom moderných právnych systémov je právny systém starovekého Ríma – Rímske právo. Je to jedna z najdôležitejších zložiek rímskej kultúry. Rímske právo bolo postavené na štyroch princípoch:
 • rovnosť pred zákonom,

 • prezumpcia neviny (pokiaľ nie je obvinený právoplatne odsúdený, treba na neho pozerať ako na nevinného),

 • pri pochybnostiach treba rozhodnúť v prospech obžalovaného (ak nie sú jednoznačné dôkazy o vine obžalovaného, treba sa prikloniť k oslobodzujúcemu rozsudku),

 • neznalosť zákona neospravedlňuje (ak niekto z neznalosti porušil zákon, nemôže svoju neznalosť zákona použiť ako poľahčujúcu okolnosť).

Prvý zákonník na svete bol uzákonený okolo roku 1700 pred n. l. v Babylone a volal sa podľa Babylonského kráľa – Chamurapiho zákonník. Chamurapi urobil veľkú zmenu v súdnictve v tom, že odobral súdnu moc kňazom a vložil ju do rúk štátnym sudcom, teda štátnej moci. Chamurapiho zákonník obsahoval 280 paragrafov a bol postavený na princípe „Oko za oko, zub za zub“. Ako jediný zákonník uzákoňoval dedičnosť trestu, to znamenalo napríklad, že ak dom postavil architekt, ktorý medzičasom zomrel, a tento dom spadol a usmrtil nejakého človeka, bol potrestaný architektov potomok.

V roku 1804 francúzsky cisár Napoleon Bonaparte vydal Občiansky zákonník Code Civil, čím sa položili základy európskeho kontinentálneho práva, ktoré nadviazalo na rímske právo. Code Civil zaručuje predovšetkým rovnosť občanov, občianske slobody a nedotknuteľnosť súkromného vlastníctva. Skladá sa z 3 kníh a tie z viac ako 2 500 článkov.

Ešte aj v súčasnosti v niektorých krajinách (napr. Irán, Spojené arabské emiráty, Saudská Arábia, Sudán, Jemen, Somálsko, Mauretánia a Nigéria) platí islamské právo šaríja, ktoré postihuje trestom smrti za cudzoložstvo alebo napr. aj homosexuálov.

V Slovenskej republike je v hierarchii právnych predpisov na najvyššom mieste Ústava Slovenskej republiky, ktorá bola prijatá poslancami vtedajšej Slovenskej národnej rady 1. septembra 1992 počtom 114 hlasov. Podpísaná bola 3. septembra 1992 v Rytierskej sieni na Bratislavskom hrade. Ústava sa skladá z preambuly a deviatich hláv. Deň Ústavy je štátnym sviatkom.

Ústavný súd Slovenskej republiky je nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti. Sudcovia (je ich celkovo 13) sú pri rozhodovaní nezávislí a viazaní Ústavou SR. Rozhodujú o súlade nariadení vlády, všeobecne záväzných právnych predpisov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, všeobecne záväzných nariadení a právnych predpisov miestnych orgánov a všeobecne záväzných nariadení územnej samosprávy s Ústavou, ústavnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami.

Verejný ochranca práv (nazývaný aj ombudsman) je nezávislý orgán Slovenskej republiky, ktorý v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom chráni základné práva a slobody fyzických a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom. V zákonom ustanovených prípadoch sa verejný ochranca práv môže podieľať na uplatnení zodpovednosti osôb pôsobiacich v orgánoch verejnej moci, ak tieto osoby porušili základné právo alebo slobodu fyzických a právnických osôb. Historicky prvým verejným ochrancom práv sa stal v roku 2002 Pavel Kandráč, ktorého Národná rada Slovenskej republiky zvolila do funkcie aj pre druhé funkčné obdobie (2007 – 2012). V súčasnosti je verejnou ochrankyňou práv JUDr. Jana Dubovcová.

K špecifickým štátnym orgánom možno zaradiť aj Prokuratúru SR. Ako štátne zastupiteľstvo zastupuje prokuratúra záujmy štátu, chráni teda práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu. Je povinná vo verejnom záujme vykonávať opatrenia na predchádzanie porušovania zákonnosti, na zistenie a odstránenie porušenia zákonnosti, na obnovu porušených práv a vyvodenie zodpovednosti za ich porušenie. Prokuratúra je samostatná hierarchicky usporiadaná jednotná sústava štátnych orgánov na čele s generálnym prokurátorom. V rámci tejto hierarchicky usporiadanej sústavy štátnych orgánov pôsobia prokurátori vo vzťahoch podriadenosti a nadriadenosti. V súčasnosti je vo funkcii generálneho prokurátora vymenovaný JUDr. Jaromír Čižnár.

Zdroje:
25. 2. 2017
Vďaka zjednodušeným pravidlám bude osobný bankrot dostupnejší pre viac ľudí, čo pre centrum znamená viac žiadostí o právnu pomoc.
16. 1. 2017
Firma je dôležitým zamestnávateľom v okrese Detva, aktuálne v nej pracuje asi 200 ľudí.
19. 11. 2016
Súdy sa pri výberových konaniach stretávajú s nízkym záujmom o túto profesiu, ale aj s nedostatočnou kvalitou uchádzačov.
9. 11. 2016
Informácie o aktuálnom vývine situácie vo veci nevymenovania kandidátov na sudcov Ústavného súdu sú zverejňované, keďže vec sa týka verejných činiteľov.
27. 10. 2016
Základom pre schválenie dohody o vine treste bolo jeho priznanie, vzdanie sa práva na verejný proces a tiež možnosti odvolať sa.
26. 10. 2016
V súčasnosti je ÚS SR nekompletný, namiesto 13 sudcov ich má len desať.
17. 10. 2016
Kiska koncom roka 2015 povedal, že Súdna rada SR porušuje ústavu a zákon o sudcoch, lebo nepredkladá hlave štátu návrhy na odvolanie sudcov, ktorí dovŕšili vek 65 rokov.
6. 10. 2016
Ministerstvo financií naplánovalo pre súdnictvo na rok 2017 nárast osobných výdavkov o 15,5 milióna eur (12,5 percenta).
28. 9. 2016
Špecializovaný trestný súd dnes schválil viacero dohôd o vine a treste v prípadoch korupcie.
28. 9. 2016
Vyjadrila mu tak poctu ako významnej a vynikajúcej osobnosti, ktorá sa zaslúžila o rozvoj demokracie a humanity.
22. 9. 2016
Podľa organizátorov má ambíciu byť platformou pre diskusie o sociálnych zmenách.
29. 8. 2016
Projekt je súčasťou klinického vzdelávania Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, ktorá ho bude realizovať počas zimného semestra.
8. 6. 2016
K dohode o vine a treste môže dôjde vtedy, ak obvinený uzná svoju vinu a dôkazy nasvedčujú pravdivosti jeho tvrdenia, prijme dohodnutý trest, ochranné opatrenie.
1. 6. 2016
Formou duálneho vzdelávania sa tak po prvý raz prepojí realitný trh s akademickou obcou.
24. 5. 2016
Až 24 z 28 členských štátov Európskej únie má prax advokátskych koncipientov kratšiu.
13. 5. 2016
Koncom minulého roka povedal, že Súdna rada SR porušuje ústavu a zákon o sudcoch, lebo nepredkladá návrhy na odvolanie sudcov, ktorí dovŕšili vek 65 rokov.
6. 5. 2016
Krátko po nástupe zrušila ministerka Žitňanská 46 voľných sudcovských miest.
10. 3. 2016
Adepti na sudcovskú funkciu z iných právnických profesií, sa po novom môžu zúčastniť výberových konaní až po absolvovaní takéhoto vzdelávania.
8. 3. 2016
Z pohľadu podnikateľov je dôležitá byrokracia, ktorá je na Slovensku málo kvalifikovaná na úrovni štátnej, regionálnej aj miestnych samospráv.
18. 11. 2015
Okrem asistentov bude na súde pracovať aj niekoľko absolventov práva, ktorí sú momentálne evidovaní na úradoch práce.
13. 10. 2015
Zamestnanec má právo podať podnet na príslušnom inšpektoráte práce.
1. 10. 2015
Poslanci v parlamente dnes nepodporili návrh novely zákona o advokácii.
22. 9. 2015
Register umožní identifikáciu každej právnickej osoby a podnikateľa, ktorí prichádzajú do styku s verejnou správou, v každom jej informačnom systéme.
18. 9. 2015
V návrhu rozpočtu rezortu na rok 2016 má na to vyhradených navyše dva milióny eur.
19. 8. 2015
Vzťahovať sa bude minimálne na okresy Rimavská Sobota, Revúca, Kežmarok, Rožňava a Sobrance.
1. 8. 2015
Je to jediná zo štyroch základných právnických profesií, kde výraznejšie prevažujú nad mužmi.
19. 7. 2015
Kontrola sa zameria na dodržiavanie zákonov i hospodárenie a nakladanie s finančnými prostriedkami exekútorského úradu.
8. 7. 2015
Dôvodom sú obavy z jej zneužívania na konkurenčný boj medzi podnikateľmi.
1. 7. 2015
Šírenie kultúry, vzdelania a vedy má od januára zabezpečiť nový autorský zákon.
18. 6. 2015
Po šiestich mesiacoch končí projekt Odborníci na ulici, ktorý v Nitre realizovalo Združenie Storm v rámci programu Krok vpred.
15. 6. 2015
Cieľom je ustanovenie predpokladov nestranného a nezaujatého výkonu mediácie.
10. 6. 2015
Vysoká škola tvrdí, že pochybenia sa týkali výučby iba v jej pobočkách.
6. 6. 2015
Systém bude takisto evidovať správcov konkurznej podstaty, zmeny vlastníkov pohľadávky, bude sa cezeň nahlasovať majetok úpadcu a jeho speňažovanie v rámci konkurzného konania.
3. 6. 2015
Ku koncu minulého roka vo výkone trestu bolo 506 žien, z nich 270 malo aspoň jedno dieťa do 18 rokov a 45 z nich malo aspoň jedno dieťa do troch rokov.
25. 5. 2015
Všeobecným účelom návrhu zákona je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov a zároveň prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu.
16. 4. 2015
Po schválení v parlamente by mali začať platiť od budúceho školského roka.
8. 4. 2015
Na zvýšení rozpočtu ministerstva spravodlivosti sa dohodol šéf rezortu Tomáš Borec s ministrom financií Petrom Kažimírom.
22. 3. 2015
Exekútori sa stále stretávajú s nízkym právnym povedomím občanov, ktorí sa ocitli v exekúcii.
16. 3. 2015
Záručná lehota v rámci celej EÚ je minimálne 24 mesiacov (2 roky) od zakúpenia výrobku spotrebiteľom.
13. 3. 2015
Bude to nová stratégia pre podporu startupov na Slovensku.
6. 3. 2015
Doktorandi z právnických fakúlt na Slovensku zavŕšili polročný kurz právnej etiky vedený americkým profesorom z Washington & Lee University Jamesom Moliternom.
16. 2. 2015
Zamestnanci súdov vstupujú do štrajku so štyrmi požiadavkami.
16. 2. 2015
Jednou zo štyroch požiadaviek, s ktorými vstúpia tento týždeň zamestnanci súdov do jednodňového výstražného štrajku, je zlepšenie ich sociálno-ekonomickej situácie.
13. 2. 2015
V posledných rokoch sme neustále svedkami posilňovania práv dlžníkov na úkor veriteľov.
11. 2. 2015
Prezident dnes prijal predstaviteľov Odborového zväzu justície.
30. 1. 2015
Sudcovia Okresného súdu Bratislava I upozorňujú, že bez stabilizovanej súdnej administratívy nemôžu súdy riadne plniť úlohy, ktoré od nich spoločnosť očakáva.
9. 12. 2014
Borec uistil odborárov, že výplatné termíny zamestnancov súdov nie sú a nebudú ohrozené ani v ďalšom období.
30. 11. 2014
Ministerstvo pripustilo, že situácia je kritická
18. 11. 2014
Dokument stanovujúci pravidlá určovania počtu miest sudcov a zamestnancov súdov predložil minulý týždeň do medzirezortného pripomienkového konania.
20. 10. 2014
Rada poverila svoju predsedníčku Janu Bajánkovú, aby o tejto otázke rokovala s najvyššími predstaviteľmi výkonnej a zákonodarnej moci.
22. 9. 2014
Ochrana dlžníka sa vzťahuje len na tie exekúcie, ktoré sa začali po 1. júni 2014 a len na takzvanú drobnú exekúciu, ktorou sa vymáha pohľadávka do 2000 eur.
9. 9. 2014
Aby bolo možné rodinný majetok čo najviac ochrániť, jednou z možností je zrušiť bezpodielové spoluvlastníctvo manželov súdnou cestou.
9. 9. 2014
Novela zákona o sudcoch má zaviesť novú podmienku pre prihlásenie sa do výberového konania – absolvovanie prípravného vzdelávania na Justičnej akadémii.
5. 9. 2014
Mnoho občanov sa pokúša vybaviť si svoju záležitosť s exekútorom prostredníctvom telefónu. Žiaľ, takáto forma komunikácie s osobou, ktorá je exekútorovi neznáma, nie je možná.
30. 8. 2014
Ďalšie prípady týchto mailov, ktoré vyzývajú na zaplatenie neexistujúcich pohľadávok z vymyslenej exekúcie, sa v týchto dňoch opäť objavili v Českej republike aj u nás.
25. 8. 2014
Niektorí dlžníci sa od komory domáhajú zastavenia exekúcie, čo však nie je v jej kompetencii.
14. 8. 2014
Najviac sa podľa Transparency International podpláca v konaní pred úradmi za potvrdenia o pracovnej neschopnosti a za riešenie priestupkov.
23. 7. 2014
Tí diskutovali na tému vplyvu systémových zmien v krajinách strednej a východnej Európy v oblasti právnej vedy a náuky.
20. 6. 2014
Uvedomujúc si svoju zodpovednosť a povinnosti sudcu odmietame tento zásah zo strany výkonnej a zákonodarnej moci, ako priamo ohrozujúci nezávislosť súdnictva, píše sa v stanovisku sudcov.
19. 6. 2014
Jednou z hlavných oblastí, v ktorej chcú podnikatelia dosiahnuť zlepšenie, je transparentnosť a predvídateľnosť legislatívneho procesu.
23. 5. 2014
Za neprijateľný považuje ZOJ aj legislatívny spôsob prijímania tak zásadných zmien týkajúcich sa sudcov, bez ich účasti a možnosti návrhy riadne pripomienkovať.
16. 5. 2014
Podľa štyroch z piatich Slovákov stav súdnictva ovplyvňuje kvalitu ich života. Organizácia VIA IURIS dnes zverejnila výsledok prieskumu verejnej mienky, ktorý pre ňu uskutočnila agentúra FOCUS.
27. 4. 2014
Podľa predstaviteľov Slovenskej advokátskej komory sa zastupovanie nekvalifikovanými osobami čoraz viac objavuje aj pod rúškom tzv. občianskeho zastupovania.
24. 4. 2014
Súdy sa ročne zaoberajú vyše stovkou prípadov reštrukturalizácií podnikov a vyše tisíckou prípadov konkurzov.
20. 4. 2014
Bezplatné právne poradenstvo bude k dispozícii v Bratislave, v Košiciach, v Banskej Bystrici a v Žiline. Presné adresy miest sú uvedené na webovom sídle SAK.
17. 4. 2014
Sprísnia sa aj požiadavky na poskytovateľov nebankových služieb. Tí budú musieť podľa zákona disponovať vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa a trojročnou praxou v oblasti úverových obchodov.
7. 4. 2014
V poslednom období sa právnici Centra právnej pomoci zaoberali aj prevodmi obchodného podielu, obchodným bankrotom i vyhlásením konkurzu na majetok podnikateľov.
28. 3. 2014
Práca v disciplinárnom senáte by si podľa Dany Bystrianskej zaslúžila väčšiu pozornosť a to najmä prepracovaním systému disciplinárneho súdnictva.
5. 3. 2014
meny navrhuje skupina opozičných poslancov v novele zákona o advokácii, ktorú predložili na blížiacu sa schôdzu Národnej rady SR.
26. 2. 2014
Štátna tajomníčka vysvetlila, že dôvodom je hľadanie podpory u opozície pre zmeny v ústave, ktoré si vyžaduje najnovšia justičná reforma z dielne Smeru-SD.
20. 2. 2014
Združenie sudcov Slovenska sa nepáči ani avizované zavedenie určitej formy bezpečnostných previerok pre sudcov.
1. 2. 2014
K presunu agendy úschov a umorovania listín sa rezort spravodlivosti stavia pozitívne a to najmä preto, že odbremeňuje súdy od takzvaných nesporových vecí.
1. 2. 2014
Za nízkou dôveryhodnosťou súdnictva združenie Za slobodnú justíciu vidí predovšetkým spôsob reprezentácie súdnictva jeho vrcholnými orgánmi.
24. 1. 2014
V tejto súvislosti predseda Slovenskej advokátskej komory v rozhovore uviedol, že nová legislatíva v oblasti advokácie prispela k zavedeniu poriadku v slovenskej advokátskej praxi.
22. 12. 2013
Jedným z nedostatkov súčasnej legislatívy je podľa ministerstva to, že spotrebitelia často nevedia, že sa v úverových zmluvách zaväzujú riešiť spory pred rozhodcovským súdom. 
21. 12. 2013
Kandidátov na členov disciplinárnych komisií budú naďalej vyberať sudcovské rady, minister spravodlivosti a Národná rada SR.
14. 12. 2013
Podľa Slovenskej komory exkútorov už od októbra sú ľudia bombardovaní lákavými vianočnými reklamami, neraz priamo vyzývajúcim k zadlžovaniu, nákupom na splátky a zvyšovaniu osobnej spotreby.
6. 12. 2013
Európska komisia upozornila, že v dôsledku nevymožiteľných pohľadávok prichádzajú európske spol. ročne približne o 2,6 % svojho obratu, čo predstavuje asi 600 miliónov eur.
3. 12. 2013
Horšie ako Slovensko z krajín Európskej únie sa umiestnili len Taliansko, Rumunsko, Bulharsko a Grécko.
26. 11. 2013
Via Iuris pozitívne vníma fakt, že takmer štvrtina vymenovaných sudcov má predchádzajúce pracovné skúsenosti z iného ako justičného prostredia.
26. 11. 2013
Minister v pondelok 25. novembra rokoval so zástupcami Odborového zväzu justície v SR.
6. 11. 2013
Vyplýva to z novely zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR, ktorý dnes schválila vláda.
29. 10. 2013
Poslanci posunuli niektoré novely zákonov do druhého čítania. Za menej závažné dopravné priestupky sa budú dávať nižšie pokuty.
28. 10. 2013
Takúto miernejšiu verziu svojej pôvodnej novely zákona o notároch dnes poslancom predstavila Renáta Zmajkovičová.
24. 10. 2013
Spomínanú zmenu do zákona presadila pozmeňujúcim návrhom Anna Vitteková (Smer-SD).
19. 10. 2013
Podľa údajov Slovenskej komory exekútorov v súčasnosti pracuje na Slovensku 318 súdnych exekútorov.
18. 10. 2013
Advokáti budú mať po novom povinnosť zúčastniť sa ústnej časti advokátskej skúšky svojho koncipienta, a tak preukázať priebeh jeho praxe pred advokátskou skúškou.
17. 10. 2013
Slovensko urobilo najmenší pokrok pri zlepšovaní podnikateľského prostredia v oblasti vymožiteľnosti práva.
12. 10. 2013
Po novom by mali dostať 75 eur, pričom k zvýšeniu by prišlo už v tomto roku.
3. 10. 2013
Zároveň nesmie byť ich štítom pred kritikou verejnosti či trestnými činmi.
25. 9. 2013
Súd pre okolie Budapešti dnes v kauze vlaňajšej dopravnej nehody Slovenky Evy V. vytýčil nové dni pojednávania na október a november.
23. 9. 2013
Prezident Ivan Gašparovič podpísal novelu Exekučného poriadku, ktorá má okrem iného zaviesť výberové konania na miesta exekútorov podobne, ako je to u sudcov.
6. 9. 2013
Dohodnuté boli konkrétne formy a metódy spolupráce medzi prokurátormi a Finančnou správou SR v boji proti daňovej kriminalite.
4. 9. 2013
Z každého prijatého plnenia si bude môcť exekútor započítať na svoje trovy maximálne 24 percent.
21. 8. 2013
Efektívna kontrola výdavkov na znalecké dokazovania je vzhľadom na stav verejných financií dôležitou výzvou, keďže každý rok sa na ne vynakladajú milióny eur.
7. 8. 2013
Francúzske úrady zakázali predaj väčšiny nových modelov Mercedes, pretože využívajú chladiacu zmes pre klimatizačné systémy, ktorá podľa Francúzska nie je v súlade s pravidlami EÚ.
20. 6. 2013
Zamestnávateľov najviac zaujímajú životopisy absolventov informatiky, najmenší záujem je o absolventov fakúlt zameraných na šport, teológiu a právo.
5. 6. 2013
Štátom ustanovení obhajcovia v trestnom konaní budú mať nižšie odmeny.
10. 4. 2013
Povedal to dnes na prednáške študentom stredných škôl predseda Slovenskej advokátskej komory Lubomír Hrežďovič pri príležitosti podujatia Dni advokácie 2013.
kviz
Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk