X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Strojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Riadiaci pracovník (manažér) v strojárskej výrobe riadi prevádzku a organizuje prácu v strojárskej výrobe.
Karta zamestnania
Strojársky špecialista konštruktér, projektant riadi konštrukčné práce, navrhuje a realizuje nové konštrukčné riešenia výrobkov a ich častí a nové modely, vzory a typy výrobkov v...
Karta zamestnania
Strojársky špecialista riadenia výroby riadi, koordinuje a organizuje procesy a systémy riadenia v strojárskej výrobe.
Karta zamestnania
Strojársky špecialista technológ vykonáva technologické skúšky, realizuje zmenové konania, stanovuje výrobné časy pri tvorbe kalkulácii, vypracúva odchýlky od výrobného procesu a navrhuje...
Karta zamestnania
Strojársky špecialista v oblasti kvality zabezpečuje riadenie procesu kvality určitej skupiny výrobkov počas vývojového a výrobného cyklu, uskutočňuje systémové, procesné a výrobkové audity. Vypracováva...
Karta zamestnania
Strojársky špecialista v oblasti údržby vytvára, zavádza a kontroluje koncepcie v oblasti údržby strojov a zariadení za podmienok dodržania technických a bezpečnostných predpisov. Pozná a uplatňuje moderné...
Karta zamestnania
Strojársky špecialista vo výskume a vývoji riadi a rieši výskumné a vývojové úlohy v strojárstve s väzbami na ostatné vedné odbory.
Karta zamestnania

Vyššie odborné vzdelanie

Programátor CNC strojov vypracúva nové programy pre výrobky a výrobu vzoriek, vykonáva opravy programov, prípadne výkresovej dokumentácie. Spolupracuje pri plynulom chode výroby, vypracúva odchýlky od platnej...
Karta zamestnania
Strojársky technik kontroly kvality zabezpečuje požadovanú kvalitatívnu úroveň vstupov, procesov a výstupov v priebehu výroby. Vyhodnocuje kvalitu výrobkov, výkonov, služieb a iných výstupov. Zisťuje príčiny...
Karta zamestnania

Úplné stredné odborné vzdelanie

Automechanik špeciálnych motorových vozidiel zabezpečuje opravy a údržbu špeciálnych motorových vozidiel, ich podvozkov a nadstavieb. Vykonáva diagnostiku a opravy mechanických častí, energetických agregátov,...
Karta zamestnania
Letecký palubný technik vykonáva montáž, opravy, nastavovanie a skúšanie leteckých palubných prístrojov, zariadení, diaľkových prenosov a kurzových systémov.
Karta zamestnania
Majster (supervízor) v strojárskej výrobe riadi vymedzené organizačné útvary alebo technologické úseky organizácie pri zaisťovaní úloh stanovených operatívnym plánom vzhľadom na množstvo, kvalitu a...
Karta zamestnania
Majster karosárskej dielne organizuje výkon činnosti a chod karosárskej dielne. Zabezpečuje rozdelenie prác a koordinuje činnosť jednotlivých pracovníkov karosárskej dielne. Zabezpečuje BOZP v dielni. Kontroluje výkon činnosti a plnenie...
Karta zamestnania
Majster lakovníckej dielne organizuje výkon činností a chod lakovníckej dielne. Zabezpečuje rozdelenie práce, koordinuje činnosť jednotlivých pracovníkov. Zabezpečuje BOZP v dielni. Kontroluje výkon činností a plnenie...
Karta zamestnania
Majster mechanickej dielne koordinuje prácu mechanickej dielne. Rozdeľuje pracovné úlohy spolupracovníkom, kontroluje priebeh výkonu zadelených úloh a kontroluje kvalitu výstupu z dielne. Zodpovedá za dodržiavanie bezpečnosti...
Karta zamestnania
Mechanik a opravár leteckých motorov a zariadení vykonáva opravy a údržbu leteckých motorov rôznych typov lietadiel a vrtuľníkov, servisné, záručné a pozáručné práce, pravidelné a...
Karta zamestnania
Mechanik klimatizačných a chladiarenských zariadení vykonáva montážne, servisné práce a celkové riadenie prác pri výrobe, opravách a rekonštrukciách klimatizačných, chladiarenských a...
Karta zamestnania
Nastavovač CNC strojov vykonáva osadenie stroja upínačmi náradia, náradím a upína materiál. Nastavuje stroj, skúša a odlaďuje program a nastavenie stroja. Vykonáva výmenu opotrebených alebo...
Karta zamestnania
Nastavovač priemyselných robotov zabezpečuje nastavenie parametrov (programovanie), prevádzkovú obsluhu, identifikáciu porúch a čistenie priemyselného robota a zabezpečuje jeho plynulý chod s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu...
Karta zamestnania
Predajca motorových vozidiel je poradcom pre zákazníkov pri nákupe a predaji nových alebo jazdených osobných, úžitkových alebo nákladných vozidiel, motocyklov a príslušenstva. Na základe...
Karta zamestnania
Predajca náhradných dielov zabezpečuje a koordinuje tok náhradných dielov. Je zodpovedný za zásobovanie prevádzky náhradnými dielmi, predáva náhradné diely zákazníkom. Objednáva...
Karta zamestnania
Servisný technik pre karosárske a lakovnícke práce plánuje, prijíma, eviduje, spracúva a vyhodnocuje karosárske a lakovnícke opravy motorového vozidla.
Karta zamestnania
Servisný technik pre mechanické a elektrikárske práce prijíma, eviduje, spracúva, riadi a vyhodnocuje opravu motorového vozidla.
Karta zamestnania
Strojársky laborant vykonáva chemické, fyzikálne a mikrobiologické skúšky odobratých vzoriek vstupných surovín, materiálov, polotovarov a hotových produktov. Vyhodnocuje ich vlastnosti na...
Karta zamestnania
Strojársky technik v oblasti údržby zabezpečuje technickú a technologickú spôsobilosť strojov a zariadení v strojárskej výrobe.
Karta zamestnania
Strojársky technológ stanovuje technologické postupy a zabezpečuje technologickú prípravu v strojárskej výrobe.
Karta zamestnania
Výrobca, opravár strelných zbraní vyrába, montuje a opravuje športové, historické, poľovnícke zbrane pomocou trieskového opracovávania kovov, ručne alebo strojovo. Opracováva povrchy a funkčné časti...
Karta zamestnania

Stredné odborné vzdelanie

Autoelektrikár vykonáva kontrolu, údržbu, opravy, výmenu, diagnostiku a nastavovanie elektrických a elektronických systémov automobilov. Realizuje technické kontroly na elektrických zariadeniach motorového vozidla. Do...
Karta zamestnania
Autolakovník opravuje povrchovú úpravu karosérií motorových vozidiel brúsením, tmelením, aplikáciou podkladových, antikoróznych, krycích a ochranných materiálov a dokončovacími procesmi...
Karta zamestnania
Automechanik autobusov zabezpečuje opravy a údržbu autobusov a vozidiel pre hromadnú prepravu osôb. Vykonáva diagnostiku a opravy mechanických častí, energetických agregátov, prevodového ústrojenstva. Zabezpečuje...
Karta zamestnania
Automechanik nákladných motorových vozidiel zabezpečuje a vykonáva opravy a údržbu nákladných, úžitkových, prípojných a návesných vozidiel. Vykonáva diagnostiku a opravy mechanických...
Karta zamestnania
Brúsič nástrojov vykonáva ručné alebo strojové brúsenie obrábacích nástrojov s jednou reznou hranou, alebo strojové brúsenie obrábacích nástrojov s viac reznými hranami za účelom ich...
Karta zamestnania
Karosár vykonáva odborné práce pri výrobe a opravách karosérií motorových alebo koľajových vozidiel. Opravuje poškodené karosérie po havárii, korózii a iných poškodeniach, a to...
Karta zamestnania
Klampiar (okrem stavebného klampiara a karosára) realizuje klampiarske práce pri zhotovení plechových výrobkov.
Karta zamestnania
Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe vykonáva vstupnú a medzioperačnú kontrolu materiálov, súčiastok, dielcov a výstupnú kontrolu výrobkov vizuálnou kontrolou alebo meraním. Zisťuje a...
Karta zamestnania
Lakovač, natierač kovových konštrukcií, zariadení, dopravných prostriedkov aplikuje farby a náterové hmoty na povrchovú úpravu kovových konštrukcií a výrobkov, ovláda správne použitie...
Karta zamestnania
Mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov a zariadení zabezpečuje základné odborné, technické a technologické činnosti v oblasti strojárstva a montáže rôznych druhov výrobkov a konštrukcií....
Karta zamestnania
Miešač farieb (výroba motorových vozidiel) zabezpečuje prípravu materiálov určených na lakovanie karosérií (výber, miešanie a tónovanie rôznych druhov farieb na dosiahnutie požadovaných odtieňov)....
Karta zamestnania
Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe vykonáva podľa pracovného postupu alebo výkresovej dokumentácie, v určitom časovom limite, čiastkové montážne operácie prevažne ručného charakteru,...
Karta zamestnania
Montážny pracovník výroby autosedačiek vykonáva čiastkové manuálne operácie na montážnej linke podľa pracovných návodov a v určitom časovom limite s cieľom zostaviť vyšší celok (daný...
Karta zamestnania
Montér lán a zdvíhacích zariadení vykonáva samostatné odborné práce pri montáži, nastavovaní, údržbe, opravách a demontáži strojových i elektrických častí osobných...
Karta zamestnania
Nástrojár zhotovuje, lícuje a zostavuje lisovacie a tvarovacie nástroje, upínacie prípravky, zápustky, meradlá, šablóny a rôzne druhy foriem. Zostavuje skupiny a podskupiny nástrojov a prípravkov do celku...
Karta zamestnania
Obrábač kovov vykonáva práce pri výrobe súčiastok z kovu alebo z iných technických materiálov obrábaním, čiže odoberaním materiálu z polotovaru niektorým z nasledovných spôsobov: rezanie,...
Karta zamestnania
Ostrič kovov a nástrojov zabezpečuje ručné a strojové ostrenie kovov a nástrojov, upravuje ostrie - reznú hranu a kontroluje geometriu rezných hrán nástrojov.
Karta zamestnania
Prevádzkový zámočník (údržbár) opravuje rôzne stroje, strojné a technologické zariadenia. Stará sa tiež o prevádzkyschopnosť strojných a technologických zariadení v zmysle technických...
Karta zamestnania
Prípravár a montér kovových konštrukcií montuje a opravuje oceľové konštrukcie budov a mostov.
Karta zamestnania
Smaltovač ovláda rôzne techniky nanášania smaltových povlakov (ochranná alebo dekoračná sklovitá vrstva) na kovy.
Karta zamestnania
Stavebný zámočník zhotovuje stavebné zámočnícke prvky a zabezpečuje ich montáž a opravy.
Karta zamestnania
Strojný zámočník vykonáva činnosti súvisiace s demontážou, montážou a opravami častí strojov a zariadení alebo ručne opracúva strojné súčiastky.
Karta zamestnania
Výrobca, opravár chirurgických nástrojov zhotovuje, udržiava a opravuje chirurgické nástroje a pomôcky.
Karta zamestnania
Zvárač kovov zvára kovové materiály v zmysle platnej technickej dokumentácie použitím rôznych zváracích techník.
Karta zamestnania

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Operátor povrchových úprav (výroba motorových vozidiel) jemne brúsi karosériu a opravuje defekty pred nanášaním základnej alebo vrchnej farby a laku. Odstraňuje povrchové nerovnosti - vypuklé alebo...
Karta zamestnania
Operátor tmelenia karosérie (výroba motorových vozidiel) tmelí podvozkové, motorové a interiérové časti karosérie a jej pohyblivé časti pomocou špeciálne upravenej aplikačnej pištole a iného...
Karta zamestnania
Prípravár motorových vozidiel zabezpečuje a vykonáva na základe požiadaviek predajného a servisného oddelenia všetky prípravné práce spočívajúce najmä v odvoskovaní a umývaní...
Karta zamestnania

Nižšie stredné vzdelanie

Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe vykonáva manipulačné práce, dopravuje a pripravuje materiál do výroby, spolupracuje pri údržbe strojov a zariadení a prevádzkových priestorov....
Karta zamestnania
Strojárstvo je najrozšírenejšie a najnáročnejšie odvetvie priemyslu. Delí sa na ťažké a ľahké strojárstvo. Ťažké strojárstvo vyrába zariadenia tovární, banské stroje, dopravné prostriedky a iné. Tieto odbory sa nachádzajú v blízkosti hutníckych závodov, lebo spotrebujú pri výrobe veľké množstvo kovov. Do ľahkého strojárstva sa zaraďuje najmä elektrotechnický a kovospracujúci priemysel.

Slovenské strojárstvo malo v minulosti v niektorých odvetviach veľmi dobrú úroveň. Bola to najmä oblasť vojenskej výroby (ZŤS Dubnica nad Váhom, Martin a ďalšie pridružené podniky), ložiskový priemysel (ZVL Kysucké Nové Mesto, Skalica, Dolný Kubín), priemysel dopravných prostriedkov (Tatravagónka Poprad, Tatra Bánovce nad Bebravou – nákladné automobily, Východoslovenské strojárne Košice, strojárske podniky VSŽ Košice, výroba traktorov, lokomotív v Martine a v Dubnici),výroba obrábacích strojov a desiatky ďalších podnikov po celom Slovensku. Mohutný rozvoj automobilového priemyslu a vstup strategických investorov pozitívne ovplyvnili rozvoj strojárstva. V posledných piatich rokoch si odvetvie strojárstva udržalo svoje stabilné postavenie v rámci priemyslu Slovenskej republiky. Pozitívnym javom je stály nárast výroby, zvyšovanie exportu, produktivity práce a technickej úrovne strojárskych výrobkov.

V poslednom období je pre slovenské strojárstvo charakteristická reštrukturalizácia s dominanciou výroby automobilov a automobilového príslušenstva. Investície významných svetových výrobcov automobilov na Slovensku sú základom vstupu ďalších zahraničných investorov do automobilového priemyslu, ale aj do ďalších odvetví strojárskeho priemyslu. Strojárska výroba je, bola a môže byť nosným odvetvím priemyslu Slovenska. Okrem už spomenutej automobilovej výroby je to výroba ložískstavebných a cestných strojovtraktorovpoľnohospodárskych strojovenergetických zariadeníbielej techniky a pod. Budujú sa priemyselné a vedecko-technologické parky.

Veľmi dôležitá je aj príprava kvalifikovaných odborníkov s dobrými jazykovými znalosťami, najmä anglického, francúzskeho a nemeckého jazyka. Je to náročná úloha pre strojnícke fakulty technických univerzít a stredné priemyselné školy strojnícke. Pri vzdelávaní mladých odborníkov bude potrebné rozvíjať ich tvorivé schopnosti, flexibilitu a komunikatívnosť. Len takto bude možné zabezpečiť a rozširovať výrobu špičkových strojárskych výrobkov, ktoré majú na Slovensku dlhú tradíciu.

Zdroj:
Prvý počítací stroj vytvoril v roku 1642 francúzsky matematik a filozof Blaise Pascal (1623 – 1662). Bol to mechanický počítací stroj, ktorý vedel sčítať a odčítať  šesťciferné čísla.

Prvý skutočný motor skonštruoval v roku 1712 Angličan Thomas Newcomen. Bol to obrovský parný stroj, ktorý sa používal na čerpanie vody z baní.

Na Newcomena nadviazal škótsky vynálezca a inžinier James Watt, keď okolo roku 1780 zostrojil výkonný piestový parný stroj s regulátorom rýchlosti. Keď prišiel na myšlienku zhotoviť stroj s kondenzátorom a urobil premenu z priamočiareho pohybu na rotačný, mohol sa parný stroj stať motorom, ktorý potreboval priemysel.

Prvé parou poháňané automobily sa objavili už koncom 18. storočia. Jeden z prvých skonštruoval francúzsky vojak Nicolas Joseph Cugnot v roku 1769.

Okolo roku 1816 zostrojil nemecký vynálezca Karl Drais stroj takmer navlas podobný bicyklu. Mal dve kolesá a poháňal sa odrážaním nôh od zeme.

Prvý stroj na záznam a reprodukciu zvuku sa volal fonograf a vynašiel ho americký vynálezca Thomas Alva Edison v roku 1878. Zvuk sa nahrával na valec pokrytý kovovou fóliou.

Prvý osobný automobil (s názvom Motorwagen) skonštruoval v roku 1885 nemecký inžinier a technik Karl Friedrich Benz. Pri konštrukcii použil ležatý jednovalcový štvortaktný benzínový motor s elektrickým zapaľovaním a výkonom asi 1 HP (konská sila). Od roku 1891 vyrábal Benz štvorkolesové vozidlá. V roku 1926 sa jeho firma spojila s Daimlerom do akciovej spoločnosti Daimler-Benz AG.

Prvý osobný automobil, ktorý prekonal rýchlosť 100 km/h, mal elektrický pohon. Najvýznamnejšími dopravnými prostriedkami sa v 20. storočí stali automobily poháňané benzínom alebo naftou.

V roku 2005 vo Francúzsku oficiálne predstavili najväčšie dopravné lietadlo na svete – Airbus A380. Nové Super-Jumbo dokáže bežne prepraviť 555 cestujúcich na vzdialenosť 15 000 km. V prípade potreby môže počet pasažierov stúpnuť až na 853. Na porovnanie, doterajší gigant Boeing 747 prepravuje bežne 416 a maximálne 524 cestujúcich.

Najväčšou loďou, ktorá bola dokončená v roku 2006, je dánska kontajnerová loď Emma Maersk. Jej celková dĺžka je 397 m, šírka trupu 56,4 m a výška lode 30 m. Kotva lode váži 29 t.

Najväčší stroj na svete je uhoľný kombajn v nemeckom Hambachu. Je dlhý 220 m a vysoký 85 m, čo predstavuje výšku 30 poschodovej budovy.

V odvetvovej štruktúre Slovenskej republiky prevláda strojársky priemysel zameraný na výrobu strojov, prístrojov, vojenskej techniky, elektrotechniky a dopravných prostriedkov.

Zdroj: 

10. 3. 2017
Podľa Erica Reutinga, člena predstavenstva pre personálnu oblasť vo VW SK, bol vlaňajšok rokom investícií a príprav na nábehy nových produktov.
10. 3. 2017
Projekt prinesie stovky nových miest vo vývoji v Mladej Boleslavi.
10. 3. 2017
Skladové priestory a výrobnú halu plánujú v priemyselnej zóne postaviť do konca roka.
6. 3. 2017
Trainee program ponúka širokú škálu pracovných skúseností, ktoré sú predpokladom v kariérnom i osobnostnom raste čerstvých absolventov.
1. 3. 2017
Ide o výsledok kolektívnej dohody uzavretej po päťmesačných rokovaniach medzi vedením automobilky a jej odborovou organizáciou OZ KOVO.
22. 2. 2017
Vyplýva to z návrhu Ministerstva hospodárstva SR, ktorý dnes schválila vláda.
15. 2. 2017
Stane sa tak tretím najväčším zamestnávateľom v regióne.
2. 2. 2017
Nedostatok pracovnej sily pre výrobu však tento subdodávateľ pre automobilový priemysel nepociťuje.
31. 1. 2017
Výsledky vyjednávania sa budú týkať viac než 10.000 zamestnancov.
24. 1. 2017
TASR o tom informoval správca nadácie Dušan Dvořák.
19. 1. 2017
Poisťovne evidujú nemálo prípadov, keď pneumatiku či disk na aute poškodili práve výtlky.
18. 1. 2017
Vyplýva to z návrhu Ministerstva hospodárstva SR, ktorý dnes prerokovala a schválila vláda.
18. 1. 2017
Vyplýva to z návrhu Ministerstva hospodárstva SR, ktorý dnes na svojej schôdzi schválil vládny kabinet.
18. 1. 2017
Cieľom investičného zámeru je vybudovanie nového výrobného areálu s technologickým a personálnym zázemím.
18. 1. 2017
Investičný zámer s oprávnenými nákladmi vo výške 3,71 milióna eur je rozložený na roky 2016 až 2018.
12. 1. 2017
Nový závod firmy Gestamp, ktorému slovenská vláda vlani schválila investičnú pomoc, začne výrobu v roku 2018 na ploche 42.400 m2.
7. 12. 2016
Šéf automobilky Škoda Bernhard Maier vidí budúcnosť značky hlavne v elektromobiloch a športovo-úžitkových vozidlách.
1. 12. 2016
Zo súčasného počtu 480 zamestnancov by sa ich počet zvýšil na 960.
29. 11. 2016
Ako dnes informovala, tento automobil bude hlavným produktom slovenskej fabriky, ktorá spustí výrobu v roku 2018.
22. 11. 2016
V nových priestoroch plánuje vybudovať novú lakovňu pre povrchovú úpravu tlmičov.
18. 11. 2016
Cieľom je zníženie nákladov a zvýšenie ziskovosti.
18. 11. 2016
Vzhľadom na rozšírenie výroby o nové modely hľadá ďalších kvalifikovaných zamestnancov.
18. 11. 2016
Podujatie návštevníkom poskytne priestor pre odbornú spoluprácu, prezentáciu vedeckých výsledkov a spojí výskum s praxou.
18. 11. 2016
Závod potrebuje viac ako 800 pracovníkov, rekvalifikáciu dlhodobo nezamestnaných pre tento účel by mohol hradiť štát.
17. 11. 2016
Rozdelenie automobilového priemyslu je na území Slovenska dosť asymetrické.
16. 11. 2016
Digitalizácia, robotizácia a automatizácia už dosiahli takú úroveň, že technológie dnes dokážu prevziať asi 75 percent ľudskej práce.
11. 11. 2016
Plány investora však stoja na magistráte hlavného mesta, ktorý musí zmeny zapracovať do územného plánu.
8. 11. 2016
Národnú cenu SR za kvalitu a Národnú cenu SR za spoločenskú zodpovednosť vyhlasuje ÚNMS SR ako koordinátor štátnej politiky kvality.
27. 10. 2016
Hľadáte si prácu ako zvárač, zámočník alebo brúsič? Pozrite sa na aktuálne pracovné ponuky zo strojárstva.
24. 10. 2016
Predaj parcely vo vlastníctve mesta Prievidza a spoločnosti Prievidza Invest odobrili prievidzskí mestskí poslanci na svojom dnešnom mimoriadnom rokovaní.
13. 10. 2016
Vo Volkswagene pôsobí najväčšia odborová organizácia na Slovensku, združuje 78 % z približne 11.000 zamestnancov podniku.
4. 10. 2016
Spoločnosť Ideal Automotive bude v novej hale s plochou 12.000 štvorcových metrov (m2) vyrábať textilné obkladové komponenty pre interiéry a exteriéry vozidiel.
22. 9. 2016
Vedenie firmy totiž s odborármi o ich výhradách rokuje a strany smerujú k spoločnej dohode.
21. 9. 2016
Slovensko zohráva v aktivitách novej spoločnosti kľúčovú úlohu.
17. 9. 2016
V priamej súvislosti s investičným zámerom sa do konca roku 2021 vytvorí 229 nových pracovných miest.
13. 9. 2016
V prvej fáze sa má v Nitre vyrábať 150.000 áut ročne.
12. 9. 2016
Organizujú ho tamojšie podnikové odbory, ktoré kritizujú podľa nich diskriminačný prístup vedenia firmy k zamestnancom.
8. 9. 2016
Vyplýva to z investičného zámeru.
23. 8. 2016
Dodali zároveň, ale bez podrobností, že sa budú ďalej snažiť o nájdenie riešenia. Informovala o tom agentúra Reuters.
19. 8. 2016
Dôvodom je spor s dvomi dodávateľmi, jeden dodáva sedadlá a druhý časti prevodovky.
18. 8. 2016
Subdodávateľ pre automobilový priemysel, spoločnosť Brose už takmer dokončila prvú časť výstavby svojho strategického závodu v Prievidzi.
18. 8. 2016
Subdodávateľ pre automobilový priemysel, spoločnosť Brose už takmer dokončila prvú časť výstavby svojho strategického závodu v Prievidzi.
17. 8. 2016
Potvrdil to dnes po rokovaní vlády minister hospodárstva SR Peter Žiga.
13. 8. 2016
Upozornila na to analytička Poštovej banky Jana Glasová, podľa ktorej by sa to prejavilo vo vyššom raste ekonomiky a lepšej situácii na trhu práce.
13. 8. 2016
Svoju výrobu rozbehla na Slovensku v roku 2006 a jej prevádzky ako lisovňa či lakovňa, ale aj zvarovňa patria medzi vysoko automatizované.
13. 8. 2016
uka v ruke s tým sa menia aj pracovné pozície a kvalifikácie zamestnancov.
13. 8. 2016
V tejto hale realizujeme bodové zváranie, zváranie v ochrannej atmosfére CO2 a argónu.
10. 8. 2016
Mesto Nitra ako príslušný stavebný úrad vydalo stavebné povolenie na novostavbu Automotive Nitra projekt.
10. 8. 2016
Investícia prinesie nielen pracovné miesta, ale aj následné ďalšie vyvolané investície a tým aj tisíce ďalších pracovných pozícií.
31. 7. 2016
Môže im totiž odlákať časť pracovnej sily, ktorej je už teraz na Slovensku nedostatok.
25. 7. 2016
Cieľom je ukázať mladým ľuďom, aké sú možnosti v oblasti techniky.
7. 7. 2016
Druhý ročník školenia „Technika hrou od materských škôl“ úspešne ukončilo 306 pedagógov.
6. 7. 2016
Ak vás láka práca v strojárstve alebo sa chcete prezamestnať, pozrite si ponuky určené nielen pre zváračov, obrábačov kovov či obsluhu CNC strojov.
22. 6. 2016
Spoločnosť podporuje zotrvanie Veľkej Británie v Európskej únii.
16. 6. 2016
Veľké korporácie by stratili priamy prístup na európsky trh.
4. 6. 2016
AJA dáva príležitosť žiakom základných škôl hravou formou a praktickými cvičeniami obohatiť svoje poznatky z oblasti vedy a techniky, ale aj fyziky či chémie v súvislosti s automobilmi a ich výrobou.
1. 6. 2016
Umožniť má hlbšie prepojenie s praxou, realizáciu inovačných riešení a získaných patentov a priemyselných vzorov.
21. 5. 2016
Ústredie práce pripravovalo registračný dotazník niekoľko mesiacov, a to v úzkej spolupráci s investorom a na základe jeho špecifických požiadaviek.
18. 5. 2016
Názov spoločnosti zatiaľ nie je možné zverejniť.
6. 5. 2016
Študenti si tak budú môcť vyskúšať život v reálnych pracovných podmienkach moderného výrobného centra.
6. 5. 2016
Stredoškoláci budú po dobu jedného roka poberať štipendium v celkovej výške 2000 eur a vysokoškoláci v celkovej výške 3000 eur.
28. 4. 2016
V prvej fáze zamestná 150 ľudí.
26. 4. 2016
Dopomohol jej k tomu pokles predaja japonskej automobilky Toyota.
22. 4. 2016
Ročne chce vyrobiť 200 až 300 nákladných vozidiel, prvé z nich už na budúci týždeň.
20. 4. 2016
Na trenčianskom výstavisku Expo Center ich pripravila Stredná odborná škola v Trenčíne v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom.
14. 4. 2016
K zmene organizačnej štruktúry v U.S. Steel, dôsledkom ktorej bude 29 zamestnancov nadbytočných, dochádza od 1. mája.
9. 4. 2016
Automobilka PSA v Trnave vytvára takmer 3500 priamych pracovných postov a s nepriamymi pracovnými pozíciami prostredníctvom svojich dodávateľov dáva prácu takmer 10.000 ľuďom.
8. 4. 2016
Spoločnosť plánuje vytvoriť 2000 až 4000 pracovných miest, zvýši sa aj sekundárna zamestnanosť v oblasti subdodávok, služieb a logistiky.
7. 4. 2016
Nitriansky samosprávny kraj bude aj v tomto roku pokračovať v modernizácii výchovno-vzdelávacieho procesu.
30. 3. 2016
Podľa prezidenta SR dosahuje výrobný závod v Tepličke nad Váhom v porovnaní s inými závodmi po celom svete najvyššiu úroveň kvality.
18. 3. 2016
Odborári považujú rozhodnutie firmy zrušiť k 1. aprílu 29 pracovných miest za veľmi tvrdé opatrenie, navyše v rozpore s platným memorandom.
16. 3. 2016
Košické oceliarne zrušia viac než 20 pracovných pozícií v administratíve a manažmente.
10. 3. 2016
Spoločnosť sa v pobočke na severe Spiša venuje výrobe klimatizačných dielcov určených pre automobilový priemysel.
6. 3. 2016
Od školského roka 2011/2012 ponúka automobilka študentom stredných odborných škôl a vysokoškolákom možnosť zapojiť sa do štipendijného programu.
4. 3. 2016
Prístavba by mala vyriešiť rozšírenie výrobných kapacít závodu, ktoré v súčasných priestoroch už nepostačujú pokryť ďalšiu expanziu výroby.
2. 3. 2016
V priamej súvislosti s investičným zámerom sa do konca roka 2017 vytvorí 140 nových pracovných miest.
2. 3. 2016
Predmetom jej činnosti je najmä výroba automobilových súčiastok a komponentov.
23. 2. 2016
Ako TASR informoval hovorca spoločnosti Vladimír Machalík, bola ukončená hrubá stavba a v týchto dňoch sa začnú postupne inštalovať najmodernejšie zváracie technológie.
19. 2. 2016
S výstavbou haly, v ktorej od roku 2017 bude vyrábať kompletné sety sedačiek pre výrobný závod firmy Volkswagen v Bratislave, sa začalo v januári tohto roka.
18. 2. 2016
Otvorením študijných odborov škola reaguje na aktuálny vývoj trhu práce na Slovensku.
17. 2. 2016
Uviedol to výkonný riaditeľ Britskej obchodnej komory na Slovensku Christopher Plant.
13. 2. 2016
Súčasná cena za celý pozemok je 18.784 eur, pričom podľa cenovej mapy a znaleckých posudkov by mohol stáť viac ako 19.000 eur.
7. 2. 2016
V sninskom závode momentálne pracuje 30 zamestnancov. Ich mzda je podľa Gogu vyššia ako priemerná mzda v národnom hospodárstve.
4. 2. 2016
Automobilka plánuje postaviť svoj nový závod pri Nitre.
2. 2. 2016
Prvé stavebné konanie sa týka výstavby a rozšírenia plynovodných sietí.
2. 2. 2016
Účelom predloženého zámeru je posúdenie výstavby novej výrobnej haly spoločnosti VAC, ktorou sa zvýši výrobná kapacita výroby dielov.
31. 1. 2016
Prvú anonymnú návštevu SOŠ absolvovali zástupcovia automobilky ešte pred rokom, v čase, keď o príchode novej investície na Slovensko vedelo iba málo ľudí.
28. 1. 2016
Skrátený režim v železiarňach platil od začiatku nového roka.
26. 1. 2016
Odborárom sa nepodarilo dohodnúť, aby boli zamestnancom vyplatené výkonnostné odmeny za december 2015.
25. 1. 2016
Priemerná mesačná mzda v priemysle sa pohybuje na úrovni približne 980 eur.
20. 1. 2016
Vyplýva to z návrhu Ministerstva hospodárstva SR, ktorý dnes schválila vláda.
20. 1. 2016
Vyplýva to zo zámeru Ministerstva hospodárstva SR, ktorý dnes odobril vládny kabinet.
18. 1. 2016
Všetky objekty sa nachádzajú mimo zastavaného územia mesta a stavba je umiestnená v už existujúcom priemyselnom areáli.
18. 1. 2016
Pokiaľ nedôjde k vyplateniu celých miezd, detvianski strojári hrozia ostrým štrajkom.
15. 1. 2016
Zvýšenie počtu obyvateľov mesta si vyžiada posilnenie mestskej polície i služieb priamo v priemyselnom parku.
13. 1. 2016
Vyplýva to z Návrhu na vydanie osvedčenia o významnej investícii, ktorý dnes na svojom prvom tohtoročnom riadnom rokovaní schválila vláda SR.
11. 1. 2016
Na stredných odborných školách v Nitre sa v tomto školskom roku vzdeláva v technických odboroch 802 žiakov.
7. 1. 2016
odstatou investičného zámeru je zvýšenie výrobnej kapacity vo výrobnom závode vo Veľkej Ide, v okrese Košice-okolie.
7. 1. 2016
V porovnaní s rokom 2014 narástla o 18 % aj výroba motorov, keď ich počet presiahol hranicu 582.000 kusov.
26. 12. 2015
Automobilové firmy i zbrojári vidia šancu, ako to zmeniť v duálnom vzdelávaní, ktoré má zabezpečiť plynulý prechod študentov stredných odborných škôl na trh práce.
22. 12. 2015
V súlade s tým začne závod v roku 2016 nábor nových pracovníkov.
21. 12. 2015
V roku 2017 bude absolvovanie vzdelávania, nástup do zamestnania prvých ľudí.
18. 12. 2015
V súvislosti s budúcou prevádzkou nového závodu sa začal magistrát pripravovať aj na zvýšený dopyt po bývaní v Nitre.
17. 12. 2015
Na druhej strane však riziká predstavujú cena ropy a dopyt po produkcii automobilky Volkswagen v USA. V aktuálnom mesačnom bulletine to konštatuje Národná banka Slovenska.
15. 12. 2015
Výstavba tejto montážnej haly pre SUV vozidlá nie je podľa premiéra Fica posledným projektom, na ktorom Volkswagen chce pracovať.
15. 12. 2015
Spájanie školskej teórie s praxou, ktoré je dlhodobým cieľom kraja v oblasti vzdelávania, je jedným z najdôležitejších krokov pre reálne uplatnenie absolventov po ukončení školy.
14. 12. 2015
Investícia automobilky Jaguar Land Rover na Slovensku je najväčšou investíciou na európskom kontinente za posledných sedem rokov.
13. 12. 2015
Dotazník je k dispozícii na nasledovnej stránke: www.istp.sk/specializacia
13. 12. 2015
Očakávame od Land Roveru, že príde s platmi vysoko nad priemer v národnom hospodárstve, uviedol premiér.
13. 12. 2015
Vrchol vplyvu na hospodársky rast príde v roku 2019, v rovnakom roku bude kulminovať aj jej vplyv na trh práce.
12. 12. 2015
Príchod automobilky Jaguar Land Rover bude podľa neho veľkou referenciou pre ďalších investorov, najmä pre britských, ktorých doteraz na Slovensku nepôsobilo veľa.
11. 12. 2015
Uviedol to dnes premiér Robert Fico po podpise investičnej zmluvy s predstaviteľmi automobilky na Úrade vlády SR.
11. 12. 2015
Zhodujú sa na tom analytici.
11. 12. 2015
Zhodujú sa na tom analytici. 
10. 12. 2015
Ešte predtým k tomu kabinet mimoriadne zasadne.
9. 12. 2015
Na dnešnej tlačovej konferencii po rokovaní kabinetu o tom informoval premiér Robert Fico.
8. 12. 2015
Podrobnosti budú oznámené pravdepodobne už teraz v decembri, respektíve v januári.
8. 12. 2015
Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na tri zdroje zo slovenskej vlády.
6. 12. 2015
Podstatou investičného zámeru je vybudovanie nových výrobných priestorov na rozšírenie výrobných kapacít žiadateľa.
2. 12. 2015
„Absolventi nášho programu Mechatronik získali nielen najmodernejšie teoretické vedomosti, ale aj špičkové praktické zručnosti."
25. 11. 2015
"V priamej súvislosti s investičným zámerom sa do konca roku 2018 vytvorí 134 nových pracovných miest," doplnil rezort hospodárstva.
25. 11. 2015
V priamej súvislosti s investičným zámerom sa do konca roku 2018 vytvorí 40 nových pracovných miest.
25. 11. 2015
Žiaci vo výrobe získavajú nielen zručnosti, ale si tiež privyrobia. Každému študentovi, ktorý v čase praktického vyučovania vyhotoví výrobok, z ktorého môže zamestnávateľ dosiahnuť príjem, patrí odmena.
23. 11. 2015
Duálne vzdelávanie potvrdilo to, čo v SOŠ strojníckej robia už roky.
16. 11. 2015
Cieľom investičného zámeru je pripraviť a realizovať výrobu konkurencieschopných šmykom riadených nakladačov vo vlastnej prevádzke, so začiatkom sériovej výroby od februára 2016.
15. 11. 2015
Až takmer 84 percent voľných pracovných miest v Trenčianskom kraji tvoria neobsadené pracovné pozície v oblasti výroby, strojárstva a elektrotechniky.
11. 11. 2015
Aktuálne hľadá zamestnancov na pozície do výroby i administratívy.
11. 11. 2015
V súčasnosti pociťujú producenti automobilov akútny nedostatok odborníkov vo viacerých odboroch.
8. 11. 2015
Predmetom jej činnosti je najmä výroba a montáž prvkov automatizačnej a regulačnej techniky a výroba a montáž v oblasti kabeláže.
6. 11. 2015
Predstavitelia Volkswagen Slovakia uistili ministra Jána Richtera, že pokračujú v napĺňaní svojich ambicióznych plánov.
5. 11. 2015
Existujú prvé návrhy investičnej dohody, ktorá by sa mala uzatvoriť medzi slovenskou vládou a automobilkou.
3. 11. 2015
Predpokladané investičné náklady sú v zámere vyčíslené na viac ako 1 miliardu eur.
2. 11. 2015
Realizáciou investičného zámeru s oprávnenými investičnými nákladmi vo výške 15,35 milióna eur sa do konca roku 2015 má vytvoriť 51 nových pracovných miest.
28. 10. 2015
V súvislosti s investičným zámerom sa do konca roku 2020 vytvorí 600 nových pracovných miest, avizoval rezort hospodárstva.
28. 10. 2015
V súvislosti s investičným zámerom sa má do konca roku 2019 vytvoriť 131 nových pracovných miest.
28. 10. 2015
Podľa Alžbety Ožvaldovej zámerom zriadenia centra je nevyhnutnosť vzájomného prepojenia potrieb trhu práce a vzdelávania, taktiež zlepšiť uplatniteľnosť absolventov škôl.
22. 10. 2015
V budúcom roku chcú na trh uviesť prvých 3000 kusov s komerčným označením Perun podľa staroslovanského boha hromu a blesku.
21. 10. 2015
Študenti v centre spájajú prax s teóriou v pomere 80:20. Sú zároveň zamestnancami VW SK, poberajú mzdu a využívajú sociálny program.
14. 10. 2015
Okrem pracovných miest, ktoré vzniknú priamo v novej prevádzke, počíta investor s ďalšími pracovnými príležitosťami u dodávateľov.
11. 10. 2015
V priamej súvislosti s investičným zámerom sa do konca roku 2020 vytvorí 600 nových pracovných miest," priblížil rezort hospodárstva.
8. 10. 2015
V súvislosti s investičným zámerom sa do konca roku 2019 má vytvoriť 131 nových pracovných miest.
8. 10. 2015
Spoločnosť ročne vytvorí 2000 až 4000 nových pracovných miest.
1. 10. 2015
Nemecký výrobca Brose dnes spustil investíciu v Prievidzi.
23. 9. 2015
Volkswagen potrebuje nový štart, a to aj v personálnej oblasti.
22. 9. 2015
Spoločnosť plánuje vytvoriť ďalšie pracovné miesta v oblasti spracovania kovu a mechatroniky, ako aj pre inžinierske profesie v oblasti strojárstva a kvality so skúsenosťami v automobilovom priemysle.
17. 9. 2015
Študenti si tak mohli vyskúšať život v reálnych pracovných podmienkach moderného výrobného centra.
10. 9. 2015
Nový závod na výrobu automobilov pri Nitre by mal ročne vytvoriť 2000 až 4000 nových pracovných miest.
9. 9. 2015
Žilinský primátor zdôraznil, že si cení príspevok spoločnosti Kia Motors Slovakia na rekonštrukcie mestských škôl a škôlok.
8. 9. 2015
V Prešove, Michalovciach a Kežmarku vznikne takmer 200 nových pracovných miest.
8. 9. 2015
Prioritami pri rozvoji škôl v Nitrianskom kraji má byť podpora technických odborov na školách.
6. 9. 2015
Vedenie Porsche v júli oznámilo, že do roku 2020 investuje do rozširovania výroby a vývoja 1,1 miliardu eur.
2. 9. 2015
Duálny systém výučby prinesie študentom garanciu absolvovania odborného výcviku počas celých troch rokov štúdia v konkrétnom autorizovanom servise.
28. 8. 2015
Okrem výroby prevodoviek a komponentov naplno rozbehla tiež produkciu zariadení pre výrobné linky v stupavskom závode.
27. 8. 2015
Vyrábať tam bude výfuky pre luxusné vozidlá ako BMW, Daimler a Volkswagen.
25. 8. 2015
Obchodný riaditeľ firmy predpokladá, že po rozšírení výroby by v budúcnosti mali zamestnať asi 30 nových pracovníkov.
24. 8. 2015
Uplatnenie našli naprieč všetkými výrobnými aj nevýrobnými úsekmi firmy. Informoval o tom dnes hovorca spoločnosti Vladimír Machalík.
23. 8. 2015
Pred koncom minulého školského roku bola kapacita prvého ročníka naplnená iba spolovice.
12. 8. 2015
Nová automobilka by mala zamestnať 2000 až 4000 ľudí.
12. 8. 2015
Okrem toho taktiež ministerstvo spúšťa systém duálneho vzdelávania, kde sa žiaci pripravujú na pracovisku zamestnávateľa.
12. 8. 2015
Pokles nezamestnanosti a rozvoj ekonomiky očakávajú obyvatelia miest a obcí v Nitrianskom kraji.
11. 8. 2015
Príchod štvrtej automobilky prinesie nové pracovné miesta nielen v samotnej automobilke. Zaznela však aj kritika opozície, nepáči sa jej prílišná orientácia na automobilový priemysel.
11. 8. 2015
Definitívne rozhodnutie o výstavbe bude nadväzovať na štúdiu uskutočniteľnosti a očakáva sa do konca tohto roka.
11. 8. 2015
V prvej fáze projektu plánuje vytvoriť viac ako 600 pracovných miest.
29. 7. 2015
Pozitívna nálada na trhu dáva všetky predpoklady, aby sa celoročný objem výroby priblížil k hranici 300.000 vozidiel.
27. 7. 2015
Najvyššiu návratnosť vlastného kapitálu vykázala automobilka KIA Motors Slovakia.
24. 7. 2015
V nadchádzajúcich desaťročiach chce automobilka vytvoriť nové pracovné príležitosti aj rozšírením výskumného a vývojového centra v Mníchove.
23. 7. 2015
Ku koncu roka 2014 evidoval až 9959 zamestnancov.
22. 7. 2015
Volkswagen Slovakia ponúka svojim zamestnancom atraktívne pracovné podmienky.
22. 7. 2015
Ide o nárast o 72 %, čo sa nepodarilo žiadnej ďalšej krajine.
20. 7. 2015
V tomto roku sa spustila prevádzka karosárne Audi Q7 s viac ako 1000 zamestnancami.
8. 7. 2015
Strategický park v Nitrianskom kraji s výmerou 732,93 hektára, ktorý dnes od vlády SR dostal status významnej investície.
5. 7. 2015
Jaguár rokuje s Poľskom a Slovenskom o investícii za 1,85 miliardy USD.
26. 6. 2015
Dva dni pred jeho ohláseným vypuknutím došlo nakoniec k dohode medzi vedením podniku a odborármi. Skončili sa tým niekoľko mesiacov trvajúce rokovania o dodatku ku kolektívnej zmluve na rok 2015.
26. 6. 2015
"Uplatnenie u nás našli najmä ľudia so strojárskym a technickým vzdelaním. Tento stav však nie je konečný a v budúcnosti plánujeme prijať ďalších zamestnancov,“ doplnil generálny riaditeľ.
23. 6. 2015
Vyhlásenie ostrého štrajku v pondelok 29. júna o 6.00 hodine dnes oznámili predstavitelia odborov trnavskej automobilky PSA Peugeot Citroën Slovakia vedeniu závodu.
22. 6. 2015
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy v Lučenci je svojou tradíciou jednou z najstarších škôl v regióne Novohrad.
22. 6. 2015
Odborári žiadajú plošné zvýšenie platov, automobilka ponúka jednorazové odmeny.
22. 6. 2015
V priemyselnej zóne Kaplinské pole na rozlohe 11.000 m2 začali stavať výrobný závod spoločnosti Maccaferri Central Europe, s.r.o. Investícia za 6 miliónov eur prinesie mestu 150 pracovných miest.
22. 6. 2015
Nové pracovné miesta v obci, ktorá je od okresného mesta vzdialená len tri kilometre, by mohli v regióne znížiť nezamestnanosť, ktorá sa v súčasnosti pohybuje nad 20 %.
19. 6. 2015
Uplatnenie nájdu absolventi aj uchádzači s praxou z celého Slovenska.
19. 6. 2015
Zhromaždenie, 'vyzbrojené' zástavami OZ KOVO, píšťalkami, rapkáčmi a megafónmi, i prihliadajúcu verejnosť informovalo, že "pežoťáci" majú najnižšie priemerné mzdy z automobiliek na Slovensku. 
18. 6. 2015
Povedal v diskusii na TABLET.TV generálny riaditeľ CZ Uherský Brod Lubomír Kovařík.
18. 6. 2015
Minister hospodárstva preto dnes v pléne žiadal o podporu skráteného konania k zákonu o významných investíciách.
16. 6. 2015
V rámci záverečných skúšok ich vyrobili budúci strojní mechanici zo Strednej odbornej školy stavebnej v Liptovskom Mikuláši.
12. 6. 2015
Stojí za tým výrazný rast objednávok v prvom polroku 2015, ako aj oznámenie investície do nového modelu pre Trnavu.
10. 6. 2015
Na druhom mieste sa v aktuálnom ročníku umiestnil závod Volkswagenu v nemeckom Chemnitzi a na treťom Volkswagen Navarra v španielskej Pamplone.
9. 6. 2015
Nová investícia smeruje do vybudovania Centra zdieľaných služieb, ktoré by malo vyrásť v Košiciach a prácu by v ňom mali nájsť odborníci z oblasti financií a riadenia ľudských zdrojov.
1. 6. 2015
Projekt rekonštrukcie žilinskej nemocnice sa automobilka rozhodla podporiť, pretože peniaze vynaložené na deti, starých ľudí a zdravie považuje za najlepšie investované.
31. 5. 2015
Bosch rozširuje v Českých Budějoviciach výrobu o ďalších 400 miest. Polovicu z nich ešte nedokázal obsadiť. Potrebuje predovšetkým technické profesie do výroby, ale aj do vývojového centra.
30. 5. 2015
Jedna zo spoločností sa zaoberá výrobou výťahov a eskalátorov, druhá budovaním kogeneračných jednotiek a tretia potravinárstvom.
29. 5. 2015
Primátor Martina Andrej Hrnčiar zdôraznil, že spoločnosť Volkswagen Slovakia sa v posledných rokoch stala jednou z najväčších a najúspešnejších firiem v okolí Martina.
28. 5. 2015
Firma dnes potvrdila, že počíta s vytvorením viac ako 100 pracovných miest.
27. 5. 2015
Odmenu za hospodárske výsledky firmy vyplatila spoločnosť všetkým tarifným zamestnancom.
21. 5. 2015
Úspešní absolventi majú prakticky garantované trvalé zamestnanie.
20. 5. 2015
Zatiaľ nemenovaná svetová automobilka si momentálne vyberá miesto na umiestnenie závodu.
19. 5. 2015
Odborná i laická verejnosť má na výstavisku možnosť vidieť nielen statické ukážky exponátov, ale aj procesy a chod strojov či prístrojov.
15. 5. 2015
Zúčastnené firmy majú počas štyroch dní možnosť prezentovať svoje výrobky a porovnať ich s úrovňou domácej a zahraničnej konkurencie.
15. 5. 2015
V novej karosárni sa realizuje výroba s pomocou približne tisícky robotov s využitím najmodernejších spájacích technológií.
13. 5. 2015
Dnes svoj vynovený model predstavil tím bratislavskej Slovenskej technickej univerzity (STÚ) na Primaciálnom námestí v Bratislave.
11. 5. 2015
Polovica firiem potvrdila, že ich finančná situácia bola v minulom roku lepšia než v predchádzajúcom období.
11. 5. 2015
Nemecký výrobca komponentov pre automobilový priemysel začne s výstavbou haly v metropole hornej Nitry už v októbri.
10. 5. 2015
Každoročný Medzinárodný strojársky veľtrh aj tento rok navštívi viac ako 400 vystavovateľov a spoluvystavovateľov zastupujúcich ďalších 200 firiem z viacerých štátov sveta.
29. 4. 2015
Investícia v celkovej výške 8,3 milióna eur sa podľa hovorkyne ministerstva hospodárstva už začala realizovať.
28. 4. 2015
Minister hospodárstva oficiálne oznámi príchod kórejského investora na Slovensko.
27. 4. 2015
Na základe študijných výsledkov im spoločnosť ponúkne dlhodobý pracovný pomer.
23. 4. 2015
Okrem iného sa pripravuje aj dohoda o zamedzení dvojitého zdanenia.
21. 4. 2015
Inovácie v oblasti elektropohonu klesli na najnižšiu úroveň od roku 2008. Viac sa však výskumníci automobiliek snažili v oblasti hybridných pohonov.
15. 4. 2015
Dopomohlo jej k tomu zníženie nezamestnanosti a pokles nákladov na energie.
15. 4. 2015
Nové objednávky v priemysle na Slovensku vo februári 2015 dosiahli hodnotu 3,945 miliardy eur.
14. 4. 2015
Podľa Albrechta Reimolda, predsedu predstavenstva VW SK, na Slovensko prichádzajú najmodernejšie technológie automobilového priemyslu.
14. 4. 2015
Spoločnosť v roku 2014 uzavrela viac ako 4000 zmlúv o financovaní v celkovej obstarávacej hodnote takmer 108 miliónov eur bez DPH.
13. 4. 2015
Odbory sa dožadujú zvýšenia mzdy, vedenie spoločnosti navrhuje jednorazový príspevok, ktorý ale nedosahuje výšku percentuálneho zvýšenia, preto ho odborári odmietajú.
13. 4. 2015
Vďačí za to najmä dobrým marcovým výsledkom. Škoda predala v marci 102.100 áut. Prvýkrát v histórii firmy tak jej mesačný odbyt prekročil hranicu 100.00 vozidiel.
11. 4. 2015
Predseda dozornej rady Ferdinand Piëch stratil dôveru voči predsedovi správnej rady Martinovi Winterkornovi.
10. 4. 2015
Vývoj ovplyvnil rast v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 5,1 %, v priemyselnej výrobe o 3 %, v ťažbe a dobývaní o 1,8 %.
8. 4. 2015
Ide o trojdverovú verziu bielej farby s 1,6-litrovým benzínovým turbo motorom, ktorú závod exportuje zákazníkovi do Belgicka.
7. 4. 2015
Na udržanie zdravého hospodárenia spoločnosti a pozíciu na trhu, sa musí kalkulovať s nárastom objemu výroby spojené s novou pracovnou silou. Aktuálne má podnik napr. nedostatok zváračov, sústružníkov a horizontkárov.
5. 4. 2015
Mikrosponzoring v podmienkach trnavskej automobilky má za cieľ podľa vyjadrenia hovorcu Petra Šveca podchytiť talenty a podporiť záujmové aktivity zamestnancov, ktorým sa vo voľnom čase venujú.
1. 4. 2015
Výsledkom spolupráce má byť podľa slov riaditeľky aj pravidelné vzdelávanie a školenia učiteľov odborných predmetov spoločne so zamestnancami firmy bez dodatočných finančných nákladov.
30. 3. 2015
Ministerstvo hospodárstva SR dnes ráno začalo komunikovať s tromi významnými potenciálnymi investormi.
23. 3. 2015
Spoločnosť Railway Casted Components (RCC) so závodom na výrobu odliatkov pre vagónový priemysel v Prakovciach nesúhlasí s návrhom na konkurz.
23. 3. 2015
Ruský trh, ktorý sa mal v tomto desaťročí dostať na prvé miesto v rebríčku európskych automobilových trhov, v posledných mesiacoch zaznamenal prudký pokles.
22. 3. 2015
Tento rok má v pláne podnik rozšíriť budovu výskumu a vývoja, ktorú dokončila na jeseň 2013 o 2024 štvorcových metrov, pričom v nových priestoroch by sa malo zamestnať ďalších 80 ľudí.
20. 3. 2015
Na projekty grantového programu Región sociálne vyčlenila automobilka celkovo 100.000 eur, pričom neziskové organizácie, zariadenia sociálnych služieb a rozpočtové organizácie prihlásili 64 projektov.
20. 3. 2015
Výhodou duálneho vzdelávania je nielen pomer praxe k teórii, ktorý je 80:20, ale najmä to, že prax prebieha priamo u budúceho zamestnávateľa.
18. 3. 2015
Spoločnosť má v súčasnosti 297 pracovníkov. Minulý rok prijala ďalších 52, pričom chce v tomto trende pokračovať aj tento rok.
18. 3. 2015
Realizáciou investičného zámeru sa podľa rezortu hospodárstva predpokladá vytvorenie nových pracovných miest.
18. 3. 2015
Súčasná miera nezamestnanosti v okrese Nové Zámky dosahuje 10,89 %. Verbich nekonkretizoval, koľko pracovných miest by malo vzniknúť v Nitre a koľko v Nových Zámkoch. 
17. 3. 2015
Ak sa podarí zrealizovať ich plány, že do septembra postavia novú výrobnú halu, tak súčasný počet 100 zamestnancov v meste Prešov, by sa mohol postupne zvýšiť o ďalších 150.
16. 3. 2015
Ako povedal dnes na výročnej tlačovej konferencii v Bratislave predseda VW SK Albrecht Reimold, vlaňajšok sa niesol v znamení nábehu nových produktov.
14. 3. 2015
Mimovládne organizácie a športové kluby so sídlom v Žilinskom kraji, ktoré v ňom aj vykonávajú aktivity, môžu do 1. apríla žiadať o podporu v zamestnaneckom grantovom programe Región športuje.
13. 3. 2015
v porovnaní s januárom 2014 zamestnanosť na Slovensku v januári 2015 vzrástla vo vybraných trhových službách.
12. 3. 2015
Súťaž EY Podnikateľ roka je koncipovaná ako medzinárodná, preto sú kritériá, podľa ktorých sa posudzujú jednotliví účastníci, v každej krajine porovnateľné.
11. 3. 2015
V dvoch etapách chce investovať 4,5 milióna eur a vytvoriť 85 nových pracovných miest.
11. 3. 2015
Projekt ukladá do piatich rokov mať v parku viac ako 250 obsadených pracovných miest a strojové investície do výšky 3 milióny eur.
6. 3. 2015
V trnavskej automobilke PSA Peugeot Citroën Slovakia sa dnes uskutočnilo ôsme kolo kolektívneho vyjednávania odborov so zamestnávateľom o dodatkoch ku kolektívnej zmluve.
24. 2. 2015
Priemyselný park má vynikajúcu polohu, je napojený priamo na diaľnicu D3.
12. 2. 2015
Spôsobuje to deň otvorených dverí spojený s vyvrcholením 8. ročníka celoslovenskej Strojárskej olympiády.
12. 2. 2015
Peter Obdržálek z CVTI informoval, že v roku 2023 bude ekonomicky aktívnych absolventov o 127.000 viac ako v súčasnosti, pracovných miest bude však iba o 83.000 viac.
10. 2. 2015
Informuje o tom DPA, ktorá sa odvoláva na informácie v dnešnom vydaní denníka Münchner Merkur.
10. 2. 2015
Okrem pracovných skúseností v ňom získajú aj stáž v niektorom zo zahraničných závodov koncernu Volkswagen.
10. 2. 2015
"Tých 600.000 zamestnancov v celom koncerne budeme mať už do polovice tohto roku," uviedol dnes predseda celopodnikovej závodnej rady Bernd Osterloh.
9. 2. 2015
Závod Continental Automotive Systems Slovakia vo Zvolene zamestnáva už viac ako 1000 ľudí a patrí k najväčším zamestnávateľom v Banskobystrickom kraji.
2. 2. 2015
Každý zdvih pritom znamená vyrobenie najmenej jedného dielca karosérie automobilu z oceľového alebo hliníkového plechu.
26. 1. 2015
Informoval o tom denník Handelsblatt.
15. 1. 2015
Slovensko si už niekoľko rokov udržiava svetové prvenstvo v počte vyrobených automobilov na tisíc obyvateľov.
13. 1. 2015
Vyplýva to zo zámeru, ktorý spoločnosť predložila na posúdenie vplyvov investície na životné prostredie.
8. 1. 2015
Uzávierka podávania projektov je 6. februára 2015, pričom automobilka na ne vyčlenila sumu 80.000 eur.
30. 12. 2014
Pracovníci tento rok získali tiež odmeny za hospodárske výsledky roku 2013 v priemernej výške 1300 eur.
22. 12. 2014
Spoločnosť angažujúca sa v oblasti dodávok pre automobilový priemysel sa v roku 2015 nasťahuje do logistického parku Immopark Košice.
13. 12. 2014
V prepočte na obyvateľa vyváža Slovensko dokonca najviac elektrických vláčikov spomedzi všetkých krajín únie.
2. 12. 2014
Situáciu dlhodobo nezamestnaných by mal riešiť štát a zabezpečiť im prácu, ktorá je potrebná, ale nerobí sa, povedal pre TASR viceprezident Zväzu strojárskeho priemyslu SR Juraj Borgula.
18. 11. 2014
Otvorenie novej prevádzky sa podľa hovorkyne rezortu dopravy Miriam Žiakovej plánuje na jeseň 2015.
10. 11. 2014
Jubilejný Volkswagen Touareg v modrej Reef farbe s motorom V6 TSI poputuje do Japonska.
31. 10. 2014
Nový závod v obci, ktorá je od okresného mesta vzdialená len tri kilometre, by mohol v regióne mierne znížiť nezamestnanosť, ktorá sa v súčasnosti pohybuje na úrovni 22 %.
28. 10. 2014
V nástrojárni sa budú vyrábať nástroje a zariadenia pre automobilovú produkciu.
15. 10. 2014
Lídrom s najväčšou pravdepodobnosťou zostáva Toyota.
12. 10. 2014
Firma sa špecializuje na výrobu betónových prefabrikátov a betonárskej ocele.
25. 9. 2014
Rektor Technickej univerzity v Košiciach Anton Čižmár označil automobilku za najvýznamnejšieho strategického priemyselného partnera školy.
25. 9. 2014
Spoločnosť Kia Motors Slovakia spolupracuje so strednými odbornými školami a univerzitami už od roku 2005.
24. 9. 2014
Čínske spoločnosti budú pôsobiť na Slovensku prostredníctvom gumárenskej a plastikárskej firmy Boge Elastmetall Slovakia, a. s..
23. 9. 2014
Tesla hovorí o závodoch v Európe a Ázii už dlhšie, tento rok v lete ich pre portál autonews.com opäť potvrdil jej šéf Elon Musk.
18. 9. 2014
Odborári sa totiž na dnešnom rokovaní s vedením firmy opäť nedohodli na vyplatení odmien a na zastavení prepúšťania.
17. 9. 2014
Podľa Bezáka pôjde v prvej etape o CNC operátorov a programátorov, v druhej zasa o konštruktérov, vývojárov, technológov a pracovníkov marketingu i predaja.
11. 9. 2014
Spoločnosť chce v budúcom roku investovať 15 miliónov eur do výstavby novej haly v Trnave a zamestnať ďalších okolo dvesto kvalifikovaných pracovných síl.
9. 9. 2014
Popri druhom ročníku mechatronikov sa tu budú učiť aj budúci priemyselní mechanici a elektrotechnici automatizačnej techniky.
3. 9. 2014
České firmy majú v rámci strednej a juhovýchodnej Európy stále jedno z najlepších postavení, hneď za poľskými.
3. 9. 2014
Výstražný štrajk je vyústením dlhodobej nespokojnosti zamestnancov so situáciou v spoločnosti WAY Industries, a. s., Krupina.
27. 8. 2014
Odborári, ako aj zamestnanci sa sťažujú najmä na prepúšťanie a jeho priebeh, keď zamestnancov doslova bez upozornenia prepúšťajú a vyvádzajú z výroby.
26. 8. 2014
Ako dnes v Košiciach informoval minister hospodárstva SR Pavol Pavlis, prvým z nich je Air Berlin zameraný na letecký dizajn.
26. 8. 2014
Priemerný plat už zamestnaných pracovníkov je podľa neho okolo 800 eur v hrubom. Ide prevažne o ženy pracujúce ako operátorky výroby, servis a údržbu.
24. 8. 2014
Zamestnávatelia nemeckého strojárstva a elektropriemyslu chcú v nasledujúcom kole tarifných rokovaní s odborovým zväzom IG Metall rokovať o zavedení modelov pružného pracovného času.
21. 8. 2014
Rozširovanie radov vývojárov však nie je v závode jedinou novinkou. Časom majú pribudnúť aj iné, podporné pracovné pozície.
21. 8. 2014
Pracovníci automobilky čistili koryto potoka vo Vrátnej doline od nánosov dreva, ktoré v ňom zostalo po ničivej búrke z 21. júla.
16. 8. 2014
V poradí desiaty závod už čoskoro vznikne v priemyselnom parku vo Vrábľoch.
14. 8. 2014
MNIA-KLF je významným producentom výkovkov tvarovaných za tepla, ktoré tvoria polotovar najmä pre ložiskový automobilový priemysel.
14. 8. 2014
Začiatok produkcie naplánoval kórejský investor na december 2014 a dokončenie výstavby na február 2015.
12. 8. 2014
Najžiadanejším modelom značky sa v júli stala ŠKODA Fabia s počtom 472 predaných vozidiel (hatchback 181 kusov + combi 291 kusov).
11. 8. 2014
Na Slovensko prídu nové investície, ktoré prinesú približne 2500 nových pracovných miest a ich celková výška by mala dosiahnuť 100 miliónov eur.
9. 8. 2014
Študenti vysokej školy sa budú môcť vzdelávať v študijných programoch materiálové technológie, chemické technológie a strojárstvo.
25. 7. 2014
Cena sa bude udeľovať raz ročne v troch kategóriách, po prvýkrát v roku 2015 za uplynulý kalendárny rok.
17. 7. 2014
Jedno z dvoch ucelených nevýrobných období roku spoločnosť naplno využije na modernizácie, ktoré nie je možné uskutočniť počas prebiehajúcej prevádzky.
25. 6. 2014
Vyplýva to z návrhu na poskytnutie investičnej pomoci, ktoré predložilo Ministerstvo hospodárstva SR a ktorý dnes na svojej schôdzi schválila vláda SR.
25. 6. 2014
Vyplýva to z návrhu Ministerstva hospodárstva SR na poskytnutie investičnej pomoci, ktorý dnes odobrila vláda.
25. 6. 2014
Vyplýva to z návrhu Ministerstva hospodárstva (MH) SR na poskytnutie investičnej pomoci, ktorý dnes schválila vláda.
19. 6. 2014
Praktické skúsenosti budú získavať priamo vo výrobe automobilov a komponentov, ale i v nevýrobných oblastiach naprieč celou spoločnosťou.
19. 6. 2014
Na ploche 7,5 hektára budú pôsobiť dvaja zahraniční a asi päť domácich investorov.
18. 6. 2014
V priamej súvislosti s investičným zámerom sa vytvorí 116 nových pracovných miest do konca roku 2016.
17. 6. 2014
Podľa Holečka budú prvé výsledky duálneho vzdelávania viditeľné najskôr v rokoch 2018 až 2020.
15. 6. 2014
V priamej súvislosti s investičným zámerom sa vytvorí 120 nových pracovných miest do konca roku 2017.
13. 6. 2014
Výrobcovia automobilov a ich subdodávatelia na Slovensku trpia nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov.
5. 6. 2014
Žilinská univerzita plánuje v rámci ďalšieho projektu financovaného z eurofondov vybudovať letové laboratóriá.
4. 6. 2014
Kým ešte koncom minulého roka pracovalo pre výrobcu vagónov vyše 2000 ľudí, dnes je to už takmer 2500.
4. 6. 2014
Elektromobil EDISON dokáže v súčasnosti na jedno nabitie prejsť približne 150 až 300 kilometrov maximálnou rýchlosťou do 90 km/h, pričom z pokoja na 80 km/h zrýchli za necelých 10 sekúnd.
3. 6. 2014
Robotika umožní spoločnostiam, aby aj naďalej vyrábali v Európe a nemuseli presúvať svoje operácie do krajín s nižšími pracovnými nákladmi.
30. 5. 2014
Siemens vo svojich závodoch na celom svete zamestnáva približne 360.000 ľudí.
30. 5. 2014
Pri výbere budú personalisti tento rok obzvlášť prihliadať na profil uchádzačov, ktorý naznačí chuť zlepšovať sa a aktívne tvoriť svoju budúcu kariéru.
30. 5. 2014
Študenti vo firme absolvujú odbornú prax a majú možnosť konzultovať svoje bakalárske, diplomové a doktorandské práce s expertmi z VW SK.
30. 5. 2014
Šéf rezortu školstva vyzdvihol Železairne Podbrezová aj preto, že napriek ťažkým časom dokázala hutnícka fabrika udržať zamestnanosť a ešte aj vzdelávať mladých ľudí.
28. 5. 2014
Dohodu vo väčšine bodov dosiahli už skôr, mesiace ich rozdeľovala predstava o mzdách zamestnancov.
28. 5. 2014
Ak pôjde podľa jeho slov všetko tak, ako by malo, v spoločnosti by mohlo vzniknúť približne 30 nových pracovných miest.
27. 5. 2014
Rezort hospodárstva sa chce pri svojej podpore v okrese zamerať predovšetkým na oblasť automobilovej a potravinovej výroby.
26. 5. 2014
Zamestnávateľ navrhoval zníženie platov zamestnancov o 4 % z dôvodu šetrenia, čo odborári odmietli. Sami požadujú šesťpercentné zvýšenie miezd.
25. 5. 2014
Začiatok výstavby závodu sa predpokladá v 3. štvrťroku tohto roku a jeho ukončenie v 3. štvrťroku 2015.
23. 5. 2014
Strojársky veľtrh bol koncipovaný ako všeobecný strojársky veľtrh. Jeho súčasťou bolo päť tematických výstav prezentujúcich odvetvia, ktoré sú technologicky úzko previazané so strojárenstvom.
22. 5. 2014
Na 21. ročníku Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre sa prezentuje zhruba 400 vystavovateľov z viacerých európskych i zámorských krajín.
21. 5. 2014
Päť najúspešnejších inovatívnych projektov získalo ocenenie Inovatívny čin roka.
20. 5. 2014
V rámci veľtrhu sa uskutoční aj ocenenie prihlásených exponátov do súťaže o ceny Medzinárodného strojárskeho veľtrhu.
19. 5. 2014
Návštevníci sa budú môcť previezť v elektromobile, vyskúšať si kasíno robota aj robota, ktorý čapuje pivo. Študenti predstavia na veľtrhu novú ekoformulu.
19. 5. 2014
Strojárstvo zamestnáva približne 12 % z celkového počtu obyvateľov krajiny a na celkovej priemyselnej produkcii sa podieľa až 45 %, je kľúčovým odvetvím priemyslu v SR.
14. 5. 2014
Zrušenie hromadného prepúšťania potvrdila pre TASR aj riaditeľka humenského úradu práce Gabriela Karšková.
13. 5. 2014
Podľa generálneho riaditeľa firmy Pavla Petrecha v strojárskej časti by malo perspektívne pracovať 30 až 50 ľudí.
12. 5. 2014
Návštevníci sa budú môcť previezť v elektromobile, vyskúšať si kasíno robota aj robota, ktorý čapuje pivo. Študenti predstavia na veľtrhu novú ekoformulu.
12. 5. 2014
Výška odmeny sa každoročne odvodzuje od hospodárenia firmy v danom roku. Spoločnosť tak pravidelne zabezpečuje podiel zamestnancov na jej úspechoch.
12. 5. 2014
Vďaka tejto zákazke si v spoločnosti nájde novú prácu takmer 100 ľudí, medzi nimi minimálne 15 vysokoškolákov s odborným technickým vzdelaním.
9. 5. 2014
Spustenie výroby je naplánované na október 2014. Informuje o tom dnešné vydanie Hospodárskych novín.
7. 5. 2014
Investičná pomoc by mala byť podľa návrhu poskytnutá vo forme dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok.
6. 5. 2014
O prácu malo prísť až 500 ľudí, pričom talianski majitelia továrne produkujúcej priemyselné tesnenia zároveň ohlásili sťahovanie výroby do Turecka.
2. 5. 2014
Na odborné vzdelávanie budú slúžiť dve moderné učebne vybavené počítačmi so špecializovanými programami, sústruhom či frézou.
30. 4. 2014
Rokovania medzi vedením firmy a zástupcami zamestnancov sa začali už v januári. Zamestnávateľ navrhoval zníženie platov zamestnancov o 4 % z dôvodu šetrenia, čo odborári odmietli.
24. 4. 2014
Nové pracovné pozície plánuje vytvoriť nielen pre pracovníkov na montážnych linkách a lisovacích strojoch, ale aj v oblasti administratívy.
20. 4. 2014
Začiatok výstavby závodu sa predpokladá v roku 2016, ukončenie navrhovanej činnosti sa očakáva v roku 2018.
16. 4. 2014
Tohtoročné investície skalického závodu budú smerovať predovšetkým do skvalitnenia laboratória a testovacieho centra, ktoré už teraz patria k tým najmodernejším v Európe.
14. 4. 2014
Vlani sa počet elektroáut na cestách sveta v porovnaní s rokom 2012 zvýšil o 100 % na 400.000.
11. 4. 2014
Štrajková pohotovosť, ktorú odborári vyhlásili 21. marca, naďalej trvá.
10. 4. 2014
Predstavenstvo podniku a predseda odborov podpísali nakoniec Dodatok č. 2 Kolektívnej zmluvy.
9. 4. 2014
S viac ako 5500 zamestnancami je Johnson Controls jedným z najväčších zahraničných zamestnávateľov na Slovensku.
8. 4. 2014
Zamestnanci vo všetkých platových triedach si prilepšia mesačne o 14 eur.
7. 4. 2014
Cieľom odborárov je dosiahnuť priemernú reálnu mzdu zamestnancov aspoň na úroveň roku 2012, kedy bola priemerná hrubá mzda asi 1051 eur.
4. 4. 2014
Približne 70 žiakov končiacich ročníkov bratislavských stredných odborných škôl dnes v závode firmy dostalo ponuku zamestnať sa.
2. 4. 2014
Dôvodom je oslabovanie rubľa a klesajúci dopyt po vozidlách na ruskom trhu.
27. 3. 2014
PSA sa od svojho vzniku venuje podpore vzdelávania mladej generácie v odboroch blízkych automobilovému priemyslu na stredoškolskej a vysokoškolskej úrovni.
25. 3. 2014
Firma Akebono vznikla v roku 1929 a zaoberá sa technológiami, najmä výrobou bŕzd pre automobily, motocykle, koľajové vozidlá, priemyselné stroje.
24. 3. 2014
Významné rozšírenie výroby totiž oznámila firma c2i, ktorá v Dunajskej Strede už zamestnáva dve stovky ľudí.
21. 3. 2014
Naplnila sa tak niekoľko týždňov trvajúca hrozba, vyplývajúca z bezvýsledných rokovaní v rámci kolektívneho vyjednávania.
16. 3. 2014
Základné mzdy pracovníkov spoločnosti Kia Motors Slovakia sa podľa neho od 1. apríla 2014 v priemere zvýšia o približne o 4 %, navyše dostanú bonusy.
13. 3. 2014
Ešte v tomto roku má spoločnosť v pláne vytvoriť dodatočné pracovné miesta a jej tím bude posilnený na dovedna 25 inžinierov. 
12. 3. 2014
Priemyselný park vo Vrábľoch vznikol v roku 2000. V súčasnosti v ňom pôsobí 13 firiem rôzneho zamerania od výroby zdravotníckych pomôcok až po strojársku výrobu.
12. 3. 2014
Odborári požadujú okrem iného zvýšenie platov zamestnancov, ktoré zamestnávateľ podmieňuje zmenami súvisiacimi s pracovným časom.
6. 3. 2014
Na výrobných pozíciách v slovenských automobilkách by malo dôjsť k skráteniu pracovného času pri zachovaní miezd.
4. 3. 2014
Novú halu na výrobu plastových a plastovo-hliníkových okien začal Slovaktual stavať na začiatku tohto roka, spustenie výroby by malo byť v prvom kvartáli roku 2015.
3. 3. 2014
Všetkým ponúkne inde podobné pracovné miesto, aké majú teraz.
26. 2. 2014
Na záver Trainee programu budú prijatí uchádzači vyslaní na minimálne mesačnú stáž v niektorom zo zahraničných závodov koncernu Volkswagen.
25. 2. 2014
Podľa Pan Weifanga je Čína veľkým výrobcom automobilov a má záujem o všetky technológie a rozvoj vzájomnej spolupráce v automobilovom priemysle.
12. 2. 2014
Nábor nových zamestnancov do strojárskej továrne v meste Snina súvisí s rozširovaním výroby.
9. 2. 2014
Winterkorn žiada od manažérov, aby sa pričinili o odbúranie všetkého balastu, aby štandardizovali štruktúry pracovísk a urobili ich čo najjednoduchšími.
2. 2. 2014
Sobotňajšie (1. 2.) oznámenie prichádza len niekoľko dní potom, čo nová šéfka GM Mary Barra navštívila centrálu nemeckej automobilky Opel v Ruesselsheime.
23. 1. 2014
Tento rok plánuje predať celkovo 4,9 milióna áut oproti viac než 4,73 milióna vozidiel predaných v minulom roku.
23. 1. 2014
Tento rok by Toyota chcela prekročiť hranicu 10 miliónov predaných vozidiel, pričom prognózuje predaj na úrovni 10,32 milióna áut.
22. 1. 2014
Volkswagen plánuje ročne vyrábať 70.000 dodávok Crafter.
21. 1. 2014
Francúzska automobilka PSA Peugeot Citroën po prvýkrát uverejnila podrobnosti plánu na zvýšenie svojho základného kapitálu.
21. 1. 2014
Jeden z najväčších exportérov a zamestnávateľov na Slovensku chce v tomto roku znížiť platy zamestnancov o 4 %.
21. 1. 2014
Počet vyrobených osobných áut stúpol v roku 2013 na 42.851 oproti 33.553 v predvlaňajšom roku.
20. 1. 2014
Firma zamestnancov v podávaní zlepšení vo všetkých oblastiach výroby i administratívy motivuje i finančnou odmenou.
20. 1. 2014
Americká vláda končí vyšetrovanie spoľahlivosti palivových nádrží starých modelov džípov.
16. 1. 2014
Napriek tomu rozsah poklesu za minulý rok bol slabší, než automobilky predpokladali ešte na začiatku roka 2013.
15. 1. 2014
Cestu k novým majiteľom si našlo 184.754 automobilov značky Peugeot 208 a 63.651 modelov Citroën C3 Picasso.
15. 1. 2014
Predaj áut v Británii pritom v minulom roku vzrástol temer o 11 % a dosiahol 6-ročné maximum.
14. 1. 2014
Z celkového počtu vyrobených vozidiel predstavoval model Sportage približne polovicu produkcie.
13. 1. 2014
BMW tak obhájilo svoju vedúcu pozíciu medzi výrobcami áut vyššej triedy.
12. 1. 2014
Ak si chce slovenská ekonomika uchovať konkurencieschopnosť, musí výrazne zmeniť vzdelávací systém.
11. 1. 2014
Volkswagenu sa darilo najmä v Číne a Spojených štátoch. Tamojší rast záujmu o jeho produkciu ľahko prekonal pokles odbytu jeho vozidiel v Európe.
11. 1. 2014
Podľa Holečka je priestor pre nového výrobcu v oblastiach na východ od Banskej Bystrice a Žiliny.
11. 1. 2014
Okrem týchto stretnutí s prednáškami absolvujú študenti návštevy automobiliek a dodávateľských firiem v regióne.
9. 1. 2014
S cieľom pokryť dopyt automobilka oznámila, že do výrobného závodu v meste Goodwood (Sussex) plánuje prijať ďalších 100 ľudí.
9. 1. 2014
Celkovo automobilka predala minulý mesiac na svetových trhoch 43.051 vozidiel.
28. 12. 2013
Počas tohto roka sa viac ako 600 zamestnancov spoločnosti Kia Motors Slovakia zapojilo do dobrovoľníckych aktivít.
27. 12. 2013
Audi chce v najbližších rokoch podporiť svoj rast investíciami a vytvoriť množstvo nových pracovných miest.
25. 12. 2013
Konštatovalo to Ministerstvo hospodárstva SR v návrhu stratégie rozvoja elektromobility v SR, s ktorou by sa v najbližšom období mala oboznámiť vláda SR.
23. 12. 2013
Tie by mali vytvoriť dve strojárske spoločnosti Aries 2 a LVD, ktoré v regióne s nezamestnanosťou okolo 30 % už pôsobia.
20. 12. 2013
Primátorka mesta Anna Szögedi informovala, že od marca 2014 tam má vzniknúť približne 50 nových pracovných miest, prevažne pre mužov s nižším vzdelaním.
20. 12. 2013
Ide o peniaze zo štátneho rozpočtu, ktoré má firma použiť na lepšie prepojenie vzdelávania a praxe a odborný výcvik pracovníkov.
20. 12. 2013
O myšlienke spoločnej európskej obrany hovoril predseda vlády SR Robert Fico na summite EÚ v Bruseli.
19. 12. 2013
Produkcia áut v Británii by mohla tento rok presiahnuť 1,5 milióna, čo by znamenalo 6-ročné maximum.
18. 12. 2013
Tradičný pokoj vo výrobe využije spoločnosť na intenzívnu realizáciu stavebných úprav a inštalácie technológií.
18. 12. 2013
PPS Group v súčasnosti zamestnáva viac ako 1300 pracovníkom. Medzi hlavné výrobné činnosti patrí výroba veľkorozmerných zváraných konštrukcií.
17. 12. 2013
 Európsky automobilový trh pokračoval v novembri v oživovaní
15. 12. 2013
Koncern predal v novembri 175.000 áut, o 2,7 % viac než v rovnakom mesiaci vlaňajška a smeruje k najvyššiemu ročnému výkonu vo svojej histórii.
14. 12. 2013
Mladšie ročníky však často vnímajú dnešné automobilové technológie ako príliš drahé. Viac než polovica generácie Z a 46 % generácie Y by ich rado využívalo, no cena sa im zdá privysoká.
12. 12. 2013
Česká automobilka Škoda Auto, dcérska spoločnosť koncernu Volkswagen, zvýšila v novembri svoj odbyt medziročne o 5,3 % na 82.000 vozidiel.
10. 12. 2013
Kým v regióne Ázie a Pacifiku stúpol záujem o volkswageny medziročne o 15,8 %, v Nemecku klesol o 6,8 % a v Európe ako celku sa znížil o 4,8 %.
9. 12. 2013
Niet pochybností o tom, že v nej bude uvedené premenovanie EADS na Airbus, spojenie divízií Cassidian a Airbus Defence & Space.
7. 12. 2013
Aj premiér tvrdí, že v niektorých regiónoch sveta si stále nevšimli rozdelenie Československa a nerozumejú označeniam ako Made in Slovakia alebo Czech Made.
6. 12. 2013
Schválená novela zákona o kolektívnom vyjednávaní rozšíri kolektívne zmluvy aj na ďalšie firmy v odvetví. A to bez súhlasu týchto zamestnávateľov.
3. 12. 2013
Firma bude najskôr vyrábať model s benzínovým motorom, a neskôr chce prísť na trh aj s elektromobilom.
3. 12. 2013
Titul Skokan roku z pohľadu posunu v celkovom rebríčku si vybojovala spoločnosť CTP Property. Najvyšší absolútny prírastok EVA zaznamenal Unipetrol RPA.
26. 11. 2013
Kým pri svojich začiatkoch, v roku 2007 vyrobil 1,5 milióna brzdových strmeňov, vlani to bolo už viac ako 9 miliónov.
26. 11. 2013
Dní inovatívnych robotických technológií sa zúčastnilo niekoľko desiatok profesionálov z viacerých odvetví hospodárstva.
25. 11. 2013
V pretekoch hlavných svetových automobiliek o najlepšie komplexné výsledky sa tento rok darí japonskej Toyote. 
25. 11. 2013
Keď neprídu objednávky, alebo budú znížené už tie registrované, zmeny v koncerne sa musia prejaviť aj v počte jeho zamestnancov.
24. 11. 2013
Dôvodom je vyhlásenie potenciálneho čínskeho investora, automobilky Dongfeng Motor, že jej alianciu s francúzskou firmou by mali sprevádzať zmeny vo vedení.
24. 11. 2013
Toyota tvrdí, že palivové články (fuel cell) sa budú dať nabiť v priebehu minút a budú mať dojazd na jedno nabitie zhruba 500 kilometrov.
22. 11. 2013
Koncern chce najneskôr do roku 2018 predbehnúť Toyotu a General Motors a stať sa najväčším výrobcom áut na svete.
22. 11. 2013
Celková investícia do novej lisovne dosiahla 90 miliónov eur a znamená aj 100 nových vysokokvalifikovaných pracovných miest.
21. 11. 2013
Spoločnosť OMNIA-KLF, ktorá momentálne zamestnáva 350 ľudí, podniká v oblasti strojárstva a dodáva výkovky pre automobilový a ložiskový priemysel.
20. 11. 2013
Nemecká automobilka BMW dnes so svojím čínskym partnerom Brilliance predstavila spoločne navrhnutý elektromobil.
20. 11. 2013
Rozsiahle prepúšťanie je súčasťou plánu reštrukturalizácie zbrojárskej a kozmickej divízie.
18. 11. 2013
Opel ponechá v Bochumi 700 zamestnancov, a to vďaka rozšíreniu logistických skladov.
18. 11. 2013
Volkswagen je tiež jedinou európskou firmou, ktorá sa dostala do prvej desiatky najväčších svetových súkromných investorov.
17. 11. 2013
Kresťanskí socialisti sa nechcú uspokojiť s návrhom, aby sa spoplatnenie osobných áut cudzincov začlenilo do vládneho programu len predbežne.
16. 11. 2013
Predaj osobných áut Volkswagenu začal prudko rásť najmä vďaka dobrému postaveniu koncernu v rastúcich krajinách, predovšetkým v Číne a Brazílii.
8. 11. 2013
Spoločnosť ŽOS Zvolen dnes predstavila prvú modernizovanú lokomotívu z rady šiestich dieselových posunovacích lokomotív typu ČME 3, ktoré v najbližších mesiacoch dodá odberateľom na Ukrajinu.
6. 11. 2013
Politici z Portsmouthu v tejto súvislosti obvinili vládu, že si škótsky Glasgow vybrala z politických dôvodov, a to pre plánované budúcoročné referendum o nezávislosti.
4. 11. 2013
Skupina Matador plánuje investíciu za 300 miliónov eur a vytvorenie 200 nových pracovných miest v novom vývojovom centre.
4. 11. 2013
Dnes je PPS Group popredným výrobcom veľkorozmerných oceľových zváraných konštrukcií.
31. 10. 2013
Cieľom investičného zámeru je rozšírenie existujúceho technologického centra v Spišskej Novej Vsi.
30. 10. 2013
Vďačí za to predovšetkým zníženiu nákladov. Najväčší európsky výrobca áut však mierne zaostáva pri plnení celoročných cieľov.
30. 10. 2013
Japonská automobilka Honda zaznamenala v 2. kvartáli fiškálneho roka 2013/14 (do 31. marca 2014) prudký nárast zisku.
28. 10. 2013
Podľa dnešnej správy automobilky Toyota v januári až septembri vyrobila 7,41 milióna osobných a ľahkých úžitkových vozidiel.
27. 10. 2013
Odberateľom celej produkcie nového závodu by mali byť logistické centrá skupiny Schindler v Španielsku, Nemecku a na Slovensku.
25. 10. 2013
Švédska spoločnosť Volvo zaznamenala za 3. kvartál medziročný pokles zisku, keď pozitívum v podobe nižších nákladov na reštrukturalizáciu vymazali nepriaznivé kurzové vplyvy.
25. 10. 2013
Nemecká firma Gotec zaháji svoje pôsobenie v Partizánskom od januára budúceho roka.
24. 10. 2013
Ukončenie výstavby nových výrobných a logistických priestorov v areáli Michateku, čím sa rozšíria jeho existujúce kapacity, je naplánovaná na máj až jún budúceho roka.
23. 10. 2013
Automobilka tak napĺňa jednu zo svojich priorít byť podporou technického vzdelávania na stredných a vysokých školách na Slovensku.
23. 10. 2013
Spoločnosť WAY Industries sa z dôvodu posilnenia zákazkovej náplne rozhodla prijať 30 nových zamestnancov. Celkove sa tak má počet kmeňových zamestnancov zastabilizovať na čísle 250.
16. 10. 2013
Predaj áut v Európe sa v septembri oživil.
16. 10. 2013
Banskú výstuž z BME Nováky si podľa neho tureckí baníci vybrali práve preto, že je vhodná do tamojších uhoľných baní, vyznačujúcich sa zložitými bansko-geologickými podmienkami.
15. 10. 2013
V podniku pracuje momentálne 330 zamestnancov, v krátkom čase by sa ich počet mal zvýšiť na 550 a vznikom novej divízie na remonty a opravy vagónov by malo vzniknúť ďalších asi 150 až 200 pracovných miest.
11. 10. 2013
Rozšírenie výroby karosárskych plechov v senickej výrobnej základni je výsledkom rastu objednávok od automobiliek zo Slovenska i ďalších okolitých krajín.
9. 10. 2013
Vykonať kroky na zachovanie zamestnanosti vo Vojenskom opravárenskom podniku Trenčín a v Leteckých opravovniach Trenčín má za úlohu minister obrany Martin Glváč.
8. 10. 2013
Grantové programy, určené najmä pre študentov technického zamerania, podporujú inovatívne riešenia a rozvíjanie vedy a výskumu na školách.
6. 10. 2013
Do roku 2015 by podľa generálneho riaditeľa spoločnosti malo v Prešove vzniknúť približne 70 pracovných miest a v ďalších rokoch potom nepriamo až 450 miest.
6. 10. 2013
Technickým stredným a vysokým školám ponúka Kia Motors Slovakia aj exkurzie, počas ktorých navštívilo v tomto roku závod okolo 2000 študentov.
6. 10. 2013
Spolupráca Strednej priemyselnej školy so spoločnosťou Kia Motors Slovakia prináša školskému zariadeniu výhody predovšetkým po materiálnej stránke.
6. 10. 2013
Je všeobecne známy fakt, že už dlhší čas sú technické odbory pre študentov neatraktívne a počet žiakov v stredných školách klesá.
5. 10. 2013
Podľa Roberta Fica sa musí rešpektovať, že sa na Slovensku vyrába ročne 1 milión automobilov v troch veľkých automobilkách a že tieto automobilky zostávajú na Slovensku.
5. 10. 2013
Zamestnanosť v automobilovom priemysle v SR sa už šplhá k číslu 200.000 pracovných miest napojených priamo či nepriamo na toto odvetvie.
5. 10. 2013
Automobilka v Trnave je technologicky najnovšou v skupine PSA Peugeot Citroën.
1. 10. 2013
Volkswagen, najväčšia európska automobilka, podniká v Brazílii už 50 rokov.
25. 9. 2013
Čína je pre nemeckú automobilku najväčším trhom a vzhľadom na vývoj čínskej ekonomiky a situácie v Európe momentálne aj najdôležitejším.
24. 9. 2013
V bratislavskom závode VW SK sa up! vyrába aj vo verzii eco up!, ktorý jazdí na stlačený zemný plyn (CNG).
24. 9. 2013
Prevádzka na výrobu skla, vrátane sklenených vlákien má mať kapacitou tavenia väčšiu ako 20 ton za deň.
24. 9. 2013
Absolventi STU patria podľa neho každoročne medzi úspešných uchádzačov o zamestnanie v tejto firme.
24. 9. 2013
Po zastavení výroby v továrni Tata Hispano Motors Carrocera v španielskej Zaragoze príde o prácu všetkých 287 zamestnancov.
21. 9. 2013
Vozidlá budú nízkopodlažné, dlhé 12 metrov, s výkonom 160 kW. Prvý typ elektrobusu predstavil výrobca vo štvrtok v rámci Týždňa mobility na pražskom Václavskom námestí.
21. 9. 2013
VW zaznamenal vlani prevádzkový zisk 11,5 miliardy eur, ale ak sa bude pokračovať v jeho zvyšovaní doterajším tempom, v roku 2015 bude pod stanoveným cieľom 4 až 5 miliárd eur.
21. 9. 2013
Okrem toho INA spolupracuje a potom aj zamestnáva žiakov Strednej priemyselnej školy na Myjave, strojárov z Holíča a elektrikárov z Gbelov.
21. 9. 2013
Pri príležitosti 10. výročia existencie závodu bolo pripravených 10 etáp, počas ktorých si mohli záujemcovia pozrieť rôzne kúty závodu.
18. 9. 2013
Ďalším aspektom návštevy delegácie Združenia automobilového priemyslu v Bruseli bolo hľadanie podpory pre rozvoj vzdelávania mladých ľudí pre potreby automobilového priemyslu.
18. 9. 2013
Audi chce expandovať v zahraničí, aby ohrozil vedúcu pozíciu svojho rivala BMW na globálnom trhu prémiových áut.
18. 9. 2013
Podľa hovorcu odmeňovanie pracovníkov pri zastavení výroby, na ktorú dnes upozornili Hospodárske noviny, je vecou kolektívnej zmluvy, ktorú uzatvorilo vedenie s odbormi.
17. 9. 2013
Dvestopäťdesiat ľudí zastáva pracovné pozície vo výrobe, zostatok pracuje v administratíve, skladoch a vo vývoji.
17. 9. 2013
Trnavský Isover je ako jeden z mála obdobných závodov na Slovensku držiteľom certifikátu kvality ISO 14001 a každoročne skvalitňuje svoje výrobné procesy.
16. 9. 2013
V cenovej skupine pod 8000 € sa nachádza s niektorými modelmi len rumunská dcéra Renaultu Dacia a japonská automobilka Suzuki.
15. 9. 2013
Finančný riaditeľ Volkswagenu Hans Dieter Pötsch neočakáva výraznejší nárast predaja na európskom trhu ani v druhej polovici roka.
12. 9. 2013
Embraco Slovakia je najväčším zamestnávateľom v regióne dolného Spiša. K 31. augustu dávalo prácu 2031 kmeňovým a 376 agentúrnym pracovníkom.
12. 9. 2013
Automobilka v Trnave je technologicky jednou z najnovších v rámci skupiny PSA Peugeot Citroën.
12. 9. 2013
Spoločnosť sa zaoberá výrobou hliníkových túb.
11. 9. 2013
Čo sa týka Peugeotu, ktorý v minulom roku evidoval stratu okolo 5 miliárd eur, automobilka má oproti svojim rivalom väčšie problémy aj preto, že je viac previazaná s problematickým juhom Európy.
11. 9. 2013
Automobilka plánuje prijímať študentov do centra každý rok.
9. 9. 2013
Prísľubom má byť aj zámer budúcich investícií nového majiteľa, napríklad do rozšírenia sortimentu výrobkov.
6. 9. 2013
Hlavným ťahákom kultúrneho programu bude podľa neho koncert skupín Polemic a ABBA Revival, pre deti budú prichystané rôzne súťaže, predstavia sa aj historické vozidlá značiek Peugeot a Citroën.
5. 9. 2013
V rámci svojej pracovnej cesty zavíta Robert Fico aj do Vojenského opravárenského podniku.
5. 9. 2013
V rámci svojej pracovnej cesty zavíta Robert Fico aj do Vojenského opravárenského podniku.
31. 8. 2013
Tribunál zároveň nariadil nemeckému koncernu, aby prepusteným vyplatil odškodné vo výške od 30.000 do 90.000 eur
28. 8. 2013
Súčasťou zámeru je aj obstaranie nového výrobného a technologického zariadenia do haly. V súvislosti s tým sa vytvorí 80 nových pracovných miest.
28. 8. 2013
Realizáciou investičného zámeru sa predpokladá vytvorenie 120 nových pracovných miest do konca roku 2014. Spoločnosť zamestnáva v súčasnosti 628 zamestnancov.
27. 8. 2013
Francúzska vláda blokovala predaj nových modelov Mercedes. Parížu sa nepáči, že nevyužíva nový typ klimatizácie, ktorá je vraj priateľskejšia k životnému prostrediu.
23. 8. 2013
"Tento sektor má veľký objem nevyužitých rezerv," povedal Putin. Na thu pretrváva vysoký dopyt po vrtuľníkoch na záchranné akcie, prepravu pacientov či nákladu.
21. 8. 2013
Do roku 2015 by podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Josepa Mariu Nogueru malo v Prešove vzniknúť približne 70 pracovných miest a v ďalších rokoch potom nepriamo až 450 miest.
20. 8. 2013
Štrajková vlna v juhoafrických automobilkách ochromila ich výrobu. Zastavili sa výrobné pásy vo všetkých siedmich montážnych závodoch v krajine.
16. 8. 2013
Slovenský majiteľ českého výrobcu traktorov Zetor, spoločnosť HTC holding, sa stane 100-% vlastníkom aj poslednej z firiem skupiny, a to práve spoločnosti Zetor.
15. 8. 2013
Jubilejným komponentom bolo teleso diferenciálu, ktoré sa v bratislavskom závode VW SK montuje do prevodoviek vozidiel Volkswagen, Audi, Seat a Škoda.
14. 8. 2013
Odbory v automobilke Hyundai a sesterskej firme Kia oznámili, že zamestnanci odhlasovali ďalší štrajk po tom, ako sa s vedením nedohodli na zlepšení platov.
13. 8. 2013
Fakt vysvetľujú odborníci tak, že niektoré firmy napriek novej hospodárskej politike premiéra Šinzóa Abeho stále nie sú ochotné zvýšiť svoje investície.
13. 8. 2013
Od začiatku roka sa vyrobilo 3,8 milióna volkswagenov a v porovnaní s prvými siedmimi mesiacmi vlaňajška je ich produkcia vyššia o 4 %.
12. 8. 2013
Spoločnosť Volkswagen Slovakia dnes spustila výrobu automobilov po celozávodnej dovolenke, ktorá sa začala 22. júla 2013.
12. 8. 2013
Výrobná hala 1. etapy bude mať plochu 7776 m2. Bude v nej umiestnená technológia pre montáž kotúčových brzdových systémov, sklady, šatne a sociálne priestory.
9. 8. 2013
Automobilka Honda investuje 435 miliónov USD do výstavby závodu v Brazílii. Mal by začať prevádzku v roku 2015 a jeho produkcia bude dosahovať 120.000 áut ročne.
9. 8. 2013
Aj napriek ochladeniu ekonomiky predaj áut na čínskom trhu v júli výrazne vzrástol. Na najväčšom svetovom trhu sa v uplynulom mesiaci celkovo predalo 1,24 milióna osobných áut.
8. 8. 2013
Honda uviedla, že investícia vytvorí v Ohiu okolo 60 nových pracovných miest, aj keď 50 z nich vznikne presunom z iných prevádzok Hondy v Severnej Amerike.
7. 8. 2013
Postarať by sa o to mohol dodávateľ pre automobilky ZF Boge Elastmetall Slovakia. Slovenská firma, ktorá je súčasťou nemeckého koncernu ZF, je totiž v hre o nový závod za 3,5 milióna eur.
7. 8. 2013
Francúzske úrady zakázali predaj väčšiny nových modelov Mercedes, pretože využívajú chladiacu zmes pre klimatizačné systémy, ktorá podľa Francúzska nie je v súlade s pravidlami EÚ.
3. 8. 2013
Rokovania by sa podľa predbežných odhadov mali ukončiť do konca augusta.
2. 8. 2013
Najväčšia svetová automobilka Toyota Motor v 1. štvrťroku prebiehajúceho fiškálneho roka 2013/14 výrazne zvýšila zisk.
26. 7. 2013
Vybudovaním novej výrobnej haly s rozlohou 4000 m2 v Dolných Vesteniciach rozšíri firma ContiTech Vibration Control svoju pôsobnosť na hornej Nitre.
23. 7. 2013
Nabitie batérií cez bežnú zásuvku trvá osem hodín, ale na špeciálnych nabíjacích staniciach sa dá tento čas podstatne skrátiť.
23. 7. 2013
USA sú trhom číslo jedna pre modely Leaf, ktorý je napredávanejším elektromobilom.
22. 7. 2013
Skupina Johnson Controls má v súčasnosti v SR výrazné zastúpenie a patrí medzi významných investorov a zamestnávateľov.
22. 7. 2013
Japonský investor má záujem o výstavbu a prevádzku závodu v priemyselnej zóne na pozemkoch o celkovej výmere 40.000 metrov štvorcových.
20. 7. 2013
Podľa štúdie poradenskej spoločnosti Boston Consulting Group sa do roku 2020 bude v Rusku predávať viac áut než v Nemecku.
18. 7. 2013
Tatra zároveň dokončuje vývoj nového vozidla "tatraktor", ktoré má byť akýmsi vzdialeným hybridom traktora a nákladného vozidla.
18. 7. 2013
Kia Motors Slovakia je prvý výrobný závod spoločnosti Kia Motors Corporation v Európe.
16. 7. 2013
Dôvodom je slabý dopyt po produktoch divízie priemyselnej a stavebnej techniky.
16. 7. 2013
Európsky trh s autami zápasí už takmer dva roky s poklesom odbytu. 
15. 7. 2013
Nové vlaky majú jazdiť na regionálnych tratiach, a to na západnom aj východnom Slovensku.
15. 7. 2013
V kategórii M1 dosiahla trhový podiel 20,74 %, čo predstavuje predaj 6645 automobilov.
15. 7. 2013
V prvej fáze, ktorá sa má začať v septembri, dôjde k zväčšeniu výrobnej haly o zhruba 2/3 plochy a k rozšíreniu časti administratívnej budovy.
15. 7. 2013
Takmer všetci producenti áut zápasia v Európe s finančnými problémami, s výnimkou nemeckých výrobcov luxusných modelov a koncernu Volkswagen.
14. 7. 2013
Pokoj vo výrobe sa využije na uskutočnenie stovky technologických a stavebných úprav.
14. 7. 2013
Predmetom činnosti firmy je výroba elektrických prístrojov a ovládaní, grilov, sporákov, rúr na pečenie na plyn a elektrinu,  plechových dielov.
12. 7. 2013
Rakúska strojárska spoločnosť dodávajúca komponenty pre automobilový priemysel už v krátkom čase plánuje rozšíriť počet svojich zamestnancov.
11. 7. 2013
Spoločnosť Tomark doteraz vyviezla 8 z 50 malých ultraľahkých lietadiel Viper SD 4.
10. 7. 2013
Mobis Slovakia, s.r.o., Gbeľany vznikla vo februári 2004. Predmetom jej činnosti je výroba a predaj dielov, súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel.
9. 7. 2013
Zo Slovenska smerujú k zákazníkom do 148 krajín sveta, pričom každé vozidlo je vyrobené špeciálne na objednávku.
9. 7. 2013
Výsledok je medziročne lepší o 4,4 %.
9. 7. 2013
Dôvodom boli najmä investície do nových modelov automobilov, ktoré sa začali vyrábať začiatkom roka.
9. 7. 2013
Seat je problémovou súčasťou Volkswagenu a aj keď vlani znížil stratu svojho podnikania, už roky zotrváva v červených číslach.
8. 7. 2013
Nízky záujem o elektroautá bude súvisieť s ich podstatne vyššou cenou voči autám s klasickým motorom a s nízkym akčným rádiom.
7. 7. 2013
Spoločnosť Miba Sinter Slovakia plánuje v Dolnom Kubíne výstavbu dvoch kompetenčných centier pre vývoj a výrobu automobilových ozubených kolies.
6. 7. 2013
Tri štvrtiny zo zhruba 200 zamestnancov niekdajšej slávnej českej továrne na výrobu nákladných automobilov Avia dostanú v pondelok 8. júla výpovede.
4. 7. 2013
Francúzsky dodávateľ pre automobilky zrušil svoj závod v Nemecku a jeho výrobu prerozdelí medzi fabriky na Slovensku a v Poľsku.
1. 7. 2013
Proti ohlásenému hromadnému prepúšťaniu dnes pred závodom WAY Industries v Krupine protestovalo približne 150 tamojších zamestnancov.
30. 6. 2013
V Nemecku podľa Deutsche-Presse-Agentur začali riešiť praktické otázky rozširovania predaja automobilov na elektrický pohon.
24. 6. 2013
Nemecká firma Carcoustic zaoberajúca sa výrobou hliníkových a polyuretánových komponentov do automobilov by mala začať s výrobou 1. septembra.
23. 6. 2013
Európska kríza má výrazný negatívny vplyv na európske automobilky, informovala agentúra DPA.
22. 6. 2013
Airbus v posledný deň salóna vo štvrtok (20.6.) získal objednávky na 90 lietadiel, čím získal viac kontraktov ako jeho americký rival Boeing.
18. 6. 2013
Tohoročný májový odbyt je najslabší od roku 1993, keď sa v únii predalo menej ako 1 milión áut.
17. 6. 2013
Švédsky výrobca úžitkových vozidiel Volvo zaznamenal v máji ďalší pokles predaja, a to medziročne o 9 %.
17. 6. 2013
Členské štáty EÚ poskytli v piatok Európskej komisii mandát na rokovanie o komplexnej obchodnej dohode medzi EÚ a USA.
16. 6. 2013
Nitrianska spoločnosť Menzi Muck Slovakia, a. s., plánuje pri Nitre, v obci Lužianky, vybudovať priemyselnú halu v predpokladanej hodnote 2,5 milióna eur.
15. 6. 2013
Výsledky registrácií automobilov za posledné dva mesiace ukazujú, že slovenský trh sa pohybuje približne na úrovni minulého roka.
14. 6. 2013
Popradská spoločnosť na výrobu ohrievačov vody vytvorí vďaka novej nástrojárni 30 nových pracovných miest.
13. 6. 2013
Majiteľ českého výrobcu nákladných vozidiel Avia rozhodol, že tento rok zatvorí továreň v pražských Letňanoch a rozpredá majetok.
13. 6. 2013
Opel začne na budúci rok v Bielorusku montovať autá určené pre ruský trh a ďalšie štáty regiónu.
12. 6. 2013
Automobilka PSA Peugeot Citroën Slovakia v Trnave sa rozhodla podporiť projekt Krajina Záchrancov s cieľom zmeniť postoj ľudí v oblasti poskytovania prvej pomoci.
12. 6. 2013
V severomaďarskom Györi otvorili dnes nový závod na výrobu automobilov Audi.
11. 6. 2013
Odbytová kríza na európskom automobilovom trhu sa v tomto roku ešte viac vyostrí.
11. 6. 2013
Firma, zameraná na výrobu paletizačných liniek, už preinvestovala v obci zhruba 3,3 milióna eur.
3. 6. 2013
Investičná skupina SLAVIA CAPITAL rozširuje portfólio svojich strojárskych firiem a vstupuje do výroby vlekov a lanoviek.
2. 6. 2013
Závod Volkswagen Slovakia v Devínskej Novej Vsi dnes otvára svoje zákutia pre širokú verejnosť.
2. 6. 2013
Zamestnanec PPS Group Detva Dušan Hronec sa stal víťazom celoslovenskej súťaže zváračov, ktorá sa pod názvom Detviansky zvar konala tento víkend v Detve.
1. 6. 2013
Na nemeckých cestách by malo v roku 2020 jazdiť milión automobilov s elektrickým pohonom.
30. 5. 2013
Česká automobilka Škoda Auto investuje do ďalšieho rozšírenia montážnych hál v Mladej Boleslavi a chystá sa tiež zaviesť tretiu zmenu.
28. 5. 2013
V Nemecku má byť do roku 2020 zaradených do premávky milión automobilov s elektrickým pohonom.
27. 5. 2013
Zamestnancom Kia Motors stúpne mzda.
24. 5. 2013
Na nitrianskom výstavisku Agrokomplexu sa dnes skončil jubilejný 20. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu.
23. 5. 2013
Americká automobilka Ford Motor plánuje do troch rokov ukončiť produkciu áut v Austrálii.
22. 5. 2013
Slovenské strojárske podniky sú konkurencieschopné, chýba im však viac financií a pomoci bánk na rozvoj aktivít na východné trhy.
21. 5. 2013
Volkswagen Slovakia vyplatí zamestnancom odmenu za hospodárske výsledky za minulý rok v priemernej výške 1350 eur.
21. 5. 2013
Približne 400 vystavovateľov a spoluvystavovateľov zastupujúcich ďalších zhruba 200 firiem sa prezentuje na 20. ročníku Medzinárodného strojárskeho veľtrhu.
21. 5. 2013
V novovybudovaných priestoroch francúzskej spoločnosti Gergonne  by sa mal súčasný 65-členný pracovný tím rozšíriť.
17. 5. 2013
Predaj nových áut v Európskej únii vzrástol v apríli 2013 prvý raz od septembra 2011 a ukončil tak 18-mesačný nepretržitý pokles.
17. 5. 2013
Najväčšia európska automobilka Volkswagen dobre odštartovala aj do druhého štvrťroka 2013.
16. 5. 2013
Novým investorom v Partizánskom bude nemecká firma Gotec, ktorá sa zaoberá povrchovou úpravou kovov pre automobilový priemysel.
4. 5. 2013
Nemecký trh s osobnými autami sa v apríli 2013 trochu zotavil, počet vyrobených áut sa medziročne zvýšil o 3,8 %.
28. 4. 2013
Cenová dostupnosť automobilov na Slovensku v uplynulom roku vzrástla. Ich predajnosť však aktuálne klesá.
27. 4. 2013
Volkswagenu sa v uplynulých rokoch v Európe darilo lepšie ako konkurentom. Avšak aj najväčší európsky výrobca začína pociťovať pokles predaja v Európe.
27. 4. 2013
Vlani sa zo Slovenska vyviezol tovar v celkovej hodnote 62,8 miliardy eur. Export automobilov dosiahol hodnotu 10,3 miliardy eur a tvoril tak z celkového vývozu takmer šestinu.
26. 4. 2013
Juhokórejská automobilka Kia Motors, ktorá má svoj závod aj na Slovensku, v 1. štvrťroku sklamala analytikov, keď jej zisk klesol viac, ako odhadovali.
17. 4. 2013
Dve tretiny dodávateľských spoločností slovenských automobiliek zažili vlani lepší rok než bol rok 2011 a to najmä vďaka nárastu objemu výroby.
17. 4. 2013
Predstavitelia slovenského automobilového priemyslu očakávajú v tomto roku nárast zamestnancov o zhruba 2000 ľudí.
17. 4. 2013
Na Slovensku bolo vlani celkovo vyrobených 926.555 automobilov. V porovnaní s rokom 2011 ide o nárast o 44,9 %.
17. 4. 2013
Strojárske firmy pôsobiace v Liptovskom Mikuláši pociťujú nedostatok kvalifikovaných potenciálnych náhradníkov prestarnutých pracovných kádrov.
14. 4. 2013
Slovensko v súčasnosti patrí k dôležitým centrám svetového automobilového priemyslu, pričom vyrába najvyšší počet osobných automobilov na obyvateľa na svete.
14. 4. 2013
TASR v rámci prehľadu najväčších priemyselných podnikov vydáva profil Bratislavských automobilových závodov.
1. 1. 1970
1. 1. 1970
1. 1. 1970
1. 1. 1970
kviz
Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk