Strojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Riadiaci pracovník (manažér) v strojárskej výrobe riadi prevádzku a organizuje prácu v strojárskej výrobe.

Strojársky špecialista konštruktér, projektant riadi konštrukčné práce, navrhuje a realizuje nové konštrukčné riešenia výrobkov a ich častí a nové modely, vzory a typy výrobkov v...

Strojársky špecialista riadenia výroby riadi, koordinuje a organizuje procesy a systémy riadenia v strojárskej výrobe.

Strojársky špecialista technológ vykonáva technologické skúšky, realizuje zmenové konania, stanovuje výrobné časy pri tvorbe kalkulácii, vypracúva odchýlky od výrobného procesu a navrhuje...

Strojársky špecialista v oblasti kvality zabezpečuje riadenie procesu kvality určitej skupiny výrobkov počas vývojového a výrobného cyklu, uskutočňuje systémové, procesné a výrobkové audity. Vypracováva...

Strojársky špecialista v oblasti údržby vytvára, zavádza a kontroluje koncepcie v oblasti údržby strojov a zariadení za podmienok dodržania technických a bezpečnostných predpisov. Pozná a uplatňuje moderné...

Strojársky špecialista vo výskume a vývoji riadi a rieši výskumné a vývojové úlohy v strojárstve s väzbami na ostatné vedné odbory.

Vyššie odborné vzdelanie

Programátor CNC strojov vypracúva nové programy pre výrobky a výrobu vzoriek, vykonáva opravy programov, prípadne výkresovej dokumentácie. Spolupracuje pri plynulom chode výroby, vypracúva odchýlky od platnej...

Strojársky technik kontroly kvality zabezpečuje požadovanú kvalitatívnu úroveň vstupov, procesov a výstupov v priebehu výroby. Vyhodnocuje kvalitu výrobkov, výkonov, služieb a iných výstupov. Zisťuje príčiny...

Úplné stredné odborné vzdelanie

Automechanik špeciálnych motorových vozidiel zabezpečuje opravy a údržbu špeciálnych motorových vozidiel, ich podvozkov a nadstavieb. Vykonáva diagnostiku a opravy mechanických častí, energetických agregátov,...

Letecký palubný technik vykonáva montáž, opravy, nastavovanie a skúšanie leteckých palubných prístrojov, zariadení, diaľkových prenosov a kurzových systémov.

Majster (supervízor) v strojárskej výrobe riadi vymedzené organizačné útvary alebo technologické úseky organizácie pri zaisťovaní úloh stanovených operatívnym plánom vzhľadom na množstvo, kvalitu a...

Majster karosárskej dielne organizuje výkon činnosti a chod karosárskej dielne. Zabezpečuje rozdelenie prác a koordinuje činnosť jednotlivých pracovníkov karosárskej dielne. Zabezpečuje BOZP v dielni. Kontroluje výkon činnosti a plnenie...

Majster lakovníckej dielne organizuje výkon činností a chod lakovníckej dielne. Zabezpečuje rozdelenie práce, koordinuje činnosť jednotlivých pracovníkov. Zabezpečuje BOZP v dielni. Kontroluje výkon činností a plnenie...

Majster mechanickej dielne koordinuje prácu mechanickej dielne. Rozdeľuje pracovné úlohy spolupracovníkom, kontroluje priebeh výkonu zadelených úloh a kontroluje kvalitu výstupu z dielne. Zodpovedá za dodržiavanie bezpečnosti...

Mechanik a opravár leteckých motorov a zariadení vykonáva opravy a údržbu leteckých motorov rôznych typov lietadiel a vrtuľníkov, servisné, záručné a pozáručné práce, pravidelné a...

Mechanik klimatizačných a chladiarenských zariadení vykonáva montážne, servisné práce a celkové riadenie prác pri výrobe, opravách a rekonštrukciách klimatizačných, chladiarenských a...

Nastavovač CNC strojov vykonáva osadenie stroja upínačmi náradia, náradím a upína materiál. Nastavuje stroj, skúša a odlaďuje program a nastavenie stroja. Vykonáva výmenu opotrebených alebo...

Nastavovač priemyselných robotov zabezpečuje nastavenie parametrov (programovanie), prevádzkovú obsluhu, identifikáciu porúch a čistenie priemyselného robota a zabezpečuje jeho plynulý chod s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu...

Predajca motorových vozidiel je poradcom pre zákazníkov pri nákupe a predaji nových alebo jazdených osobných, úžitkových alebo nákladných vozidiel, motocyklov a príslušenstva. Na základe...

Predajca náhradných dielov zabezpečuje a koordinuje tok náhradných dielov. Je zodpovedný za zásobovanie prevádzky náhradnými dielmi, predáva náhradné diely zákazníkom. Objednáva...

Servisný technik pre karosárske a lakovnícke práce plánuje, prijíma, eviduje, spracúva a vyhodnocuje karosárske a lakovnícke opravy motorového vozidla.

Servisný technik pre mechanické a elektrikárske práce prijíma, eviduje, spracúva, riadi a vyhodnocuje opravu motorového vozidla.

Strojársky laborant vykonáva chemické, fyzikálne a mikrobiologické skúšky odobratých vzoriek vstupných surovín, materiálov, polotovarov a hotových produktov. Vyhodnocuje ich vlastnosti na...

Strojársky technik v oblasti údržby zabezpečuje technickú a technologickú spôsobilosť strojov a zariadení v strojárskej výrobe.

Strojársky technológ stanovuje technologické postupy a zabezpečuje technologickú prípravu v strojárskej výrobe.

Výrobca, opravár strelných zbraní vyrába, montuje a opravuje športové, historické, poľovnícke zbrane pomocou trieskového opracovávania kovov, ručne alebo strojovo. Opracováva povrchy a funkčné časti...

Stredné odborné vzdelanie

Autoelektrikár vykonáva kontrolu, údržbu, opravy, výmenu, diagnostiku a nastavovanie elektrických a elektronických systémov automobilov. Realizuje technické kontroly na elektrických zariadeniach motorového vozidla. Do...

Autolakovník opravuje povrchovú úpravu karosérií motorových vozidiel brúsením, tmelením, aplikáciou podkladových, antikoróznych, krycích a ochranných materiálov a dokončovacími procesmi...

Automechanik autobusov zabezpečuje opravy a údržbu autobusov a vozidiel pre hromadnú prepravu osôb. Vykonáva diagnostiku a opravy mechanických častí, energetických agregátov, prevodového ústrojenstva. Zabezpečuje...

Automechanik nákladných motorových vozidiel zabezpečuje a vykonáva opravy a údržbu nákladných, úžitkových, prípojných a návesných vozidiel. Vykonáva diagnostiku a opravy mechanických...

Brúsič nástrojov vykonáva ručné alebo strojové brúsenie obrábacích nástrojov s jednou reznou hranou, alebo strojové brúsenie obrábacích nástrojov s viac reznými hranami za účelom ich...

Karosár vykonáva odborné práce pri výrobe a opravách karosérií motorových alebo koľajových vozidiel. Opravuje poškodené karosérie po havárii, korózii a iných poškodeniach, a to...

Klampiar (okrem stavebného klampiara a karosára) realizuje klampiarske práce pri zhotovení plechových výrobkov.

Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe vykonáva vstupnú a medzioperačnú kontrolu materiálov, súčiastok, dielcov a výstupnú kontrolu výrobkov vizuálnou kontrolou alebo meraním. Zisťuje a...

Lakovač, natierač kovových konštrukcií, zariadení, dopravných prostriedkov aplikuje farby a náterové hmoty na povrchovú úpravu kovových konštrukcií a výrobkov, ovláda správne použitie...

Mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov a zariadení zabezpečuje základné odborné, technické a technologické činnosti v oblasti strojárstva a montáže rôznych druhov výrobkov a konštrukcií....

Miešač farieb (výroba motorových vozidiel) zabezpečuje prípravu materiálov určených na lakovanie karosérií (výber, miešanie a tónovanie rôznych druhov farieb na dosiahnutie požadovaných odtieňov)....

Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe vykonáva podľa pracovného postupu alebo výkresovej dokumentácie, v určitom časovom limite, čiastkové montážne operácie prevažne ručného charakteru,...

Montážny pracovník výroby autosedačiek vykonáva čiastkové manuálne operácie na montážnej linke podľa pracovných návodov a v určitom časovom limite s cieľom zostaviť vyšší celok (daný...

Montér lán a zdvíhacích zariadení vykonáva samostatné odborné práce pri montáži, nastavovaní, údržbe, opravách a demontáži strojových i elektrických častí osobných...

Nástrojár zhotovuje, lícuje a zostavuje lisovacie a tvarovacie nástroje, upínacie prípravky, zápustky, meradlá, šablóny a rôzne druhy foriem. Zostavuje skupiny a podskupiny nástrojov a prípravkov do celku...

Obrábač kovov vykonáva práce pri výrobe súčiastok z kovu alebo z iných technických materiálov obrábaním, čiže odoberaním materiálu z polotovaru niektorým z nasledovných spôsobov: rezanie,...

Ostrič kovov a nástrojov zabezpečuje ručné a strojové ostrenie kovov a nástrojov, upravuje ostrie - reznú hranu a kontroluje geometriu rezných hrán nástrojov.

Prevádzkový zámočník (údržbár) opravuje rôzne stroje, strojné a technologické zariadenia. Stará sa tiež o prevádzkyschopnosť strojných a technologických zariadení v zmysle technických...

Prípravár a montér kovových konštrukcií montuje a opravuje oceľové konštrukcie budov a mostov.

Smaltovač ovláda rôzne techniky nanášania smaltových povlakov (ochranná alebo dekoračná sklovitá vrstva) na kovy.

Stavebný zámočník zhotovuje stavebné zámočnícke prvky a zabezpečuje ich montáž a opravy.

Strojný zámočník vykonáva činnosti súvisiace s demontážou, montážou a opravami častí strojov a zariadení alebo ručne opracúva strojné súčiastky.

Výrobca, opravár chirurgických nástrojov zhotovuje, udržiava a opravuje chirurgické nástroje a pomôcky.

Zvárač kovov zvára kovové materiály v zmysle platnej technickej dokumentácie použitím rôznych zváracích techník.

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Operátor povrchových úprav (výroba motorových vozidiel) jemne brúsi karosériu a opravuje defekty pred nanášaním základnej alebo vrchnej farby a laku. Odstraňuje povrchové nerovnosti - vypuklé alebo...

Operátor tmelenia karosérie (výroba motorových vozidiel) tmelí podvozkové, motorové a interiérové časti karosérie a jej pohyblivé časti pomocou špeciálne upravenej aplikačnej pištole a iného...

Prípravár motorových vozidiel zabezpečuje a vykonáva na základe požiadaviek predajného a servisného oddelenia všetky prípravné práce spočívajúce najmä v odvoskovaní a umývaní...

Nižšie stredné vzdelanie

Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe vykonáva manipulačné práce, dopravuje a pripravuje materiál do výroby, spolupracuje pri údržbe strojov a zariadení a prevádzkových priestorov....

Strojárstvo je najrozšírenejšie a najnáročnejšie odvetvie priemyslu. Delí sa na ťažké a ľahké strojárstvo. Ťažké strojárstvo vyrába zariadenia tovární, banské stroje, dopravné prostriedky a iné. Tieto odbory sa nachádzajú v blízkosti hutníckych závodov, lebo spotrebujú pri výrobe veľké množstvo kovov. Do ľahkého strojárstva sa zaraďuje najmä elektrotechnický a kovospracujúci priemysel.

Slovenské strojárstvo malo v minulosti v niektorých odvetviach veľmi dobrú úroveň. Bola to najmä oblasť vojenskej výroby (ZŤS Dubnica nad Váhom, Martin a ďalšie pridružené podniky), ložiskový priemysel (ZVL Kysucké Nové Mesto, Skalica, Dolný Kubín), priemysel dopravných prostriedkov (Tatravagónka Poprad, Tatra Bánovce nad Bebravou – nákladné automobily, Východoslovenské strojárne Košice, strojárske podniky VSŽ Košice, výroba traktorov, lokomotív v Martine a v Dubnici),výroba obrábacích strojov a desiatky ďalších podnikov po celom Slovensku. Mohutný rozvoj automobilového priemyslu a vstup strategických investorov pozitívne ovplyvnili rozvoj strojárstva. V posledných piatich rokoch si odvetvie strojárstva udržalo svoje stabilné postavenie v rámci priemyslu Slovenskej republiky. Pozitívnym javom je stály nárast výroby, zvyšovanie exportu, produktivity práce a technickej úrovne strojárskych výrobkov.

V poslednom období je pre slovenské strojárstvo charakteristická reštrukturalizácia s dominanciou výroby automobilov a automobilového príslušenstva. Investície významných svetových výrobcov automobilov na Slovensku sú základom vstupu ďalších zahraničných investorov do automobilového priemyslu, ale aj do ďalších odvetví strojárskeho priemyslu. Strojárska výroba je, bola a môže byť nosným odvetvím priemyslu Slovenska. Okrem už spomenutej automobilovej výroby je to výroba ložískstavebných a cestných strojovtraktorovpoľnohospodárskych strojovenergetických zariadeníbielej techniky a pod. Budujú sa priemyselné a vedecko-technologické parky.

Veľmi dôležitá je aj príprava kvalifikovaných odborníkov s dobrými jazykovými znalosťami, najmä anglického, francúzskeho a nemeckého jazyka. Je to náročná úloha pre strojnícke fakulty technických univerzít a stredné priemyselné školy strojnícke. Pri vzdelávaní mladých odborníkov bude potrebné rozvíjať ich tvorivé schopnosti, flexibilitu a komunikatívnosť. Len takto bude možné zabezpečiť a rozširovať výrobu špičkových strojárskych výrobkov, ktoré majú na Slovensku dlhú tradíciu.

Zdroj:

Prvý počítací stroj vytvoril v roku 1642 francúzsky matematik a filozof Blaise Pascal (1623 – 1662). Bol to mechanický počítací stroj, ktorý vedel sčítať a odčítať  šesťciferné čísla.

Prvý skutočný motor skonštruoval v roku 1712 Angličan Thomas Newcomen. Bol to obrovský parný stroj, ktorý sa používal na čerpanie vody z baní.

Na Newcomena nadviazal škótsky vynálezca a inžinier James Watt, keď okolo roku 1780 zostrojil výkonný piestový parný stroj s regulátorom rýchlosti. Keď prišiel na myšlienku zhotoviť stroj s kondenzátorom a urobil premenu z priamočiareho pohybu na rotačný, mohol sa parný stroj stať motorom, ktorý potreboval priemysel.

Prvé parou poháňané automobily sa objavili už koncom 18. storočia. Jeden z prvých skonštruoval francúzsky vojak Nicolas Joseph Cugnot v roku 1769.

Okolo roku 1816 zostrojil nemecký vynálezca Karl Drais stroj takmer navlas podobný bicyklu. Mal dve kolesá a poháňal sa odrážaním nôh od zeme.

Prvý stroj na záznam a reprodukciu zvuku sa volal fonograf a vynašiel ho americký vynálezca Thomas Alva Edison v roku 1878. Zvuk sa nahrával na valec pokrytý kovovou fóliou.

Prvý osobný automobil (s názvom Motorwagen) skonštruoval v roku 1885 nemecký inžinier a technik Karl Friedrich Benz. Pri konštrukcii použil ležatý jednovalcový štvortaktný benzínový motor s elektrickým zapaľovaním a výkonom asi 1 HP (konská sila). Od roku 1891 vyrábal Benz štvorkolesové vozidlá. V roku 1926 sa jeho firma spojila s Daimlerom do akciovej spoločnosti Daimler-Benz AG.

Prvý osobný automobil, ktorý prekonal rýchlosť 100 km/h, mal elektrický pohon. Najvýznamnejšími dopravnými prostriedkami sa v 20. storočí stali automobily poháňané benzínom alebo naftou.

V roku 2005 vo Francúzsku oficiálne predstavili najväčšie dopravné lietadlo na svete – Airbus A380. Nové Super-Jumbo dokáže bežne prepraviť 555 cestujúcich na vzdialenosť 15 000 km. V prípade potreby môže počet pasažierov stúpnuť až na 853. Na porovnanie, doterajší gigant Boeing 747 prepravuje bežne 416 a maximálne 524 cestujúcich.

Najväčšou loďou, ktorá bola dokončená v roku 2006, je dánska kontajnerová loď Emma Maersk. Jej celková dĺžka je 397 m, šírka trupu 56,4 m a výška lode 30 m. Kotva lode váži 29 t.

Najväčší stroj na svete je uhoľný kombajn v nemeckom Hambachu. Je dlhý 220 m a vysoký 85 m, čo predstavuje výšku 30 poschodovej budovy.

V odvetvovej štruktúre Slovenskej republiky prevláda strojársky priemysel zameraný na výrobu strojov, prístrojov, vojenskej techniky, elektrotechniky a dopravných prostriedkov.

Zdroj:

 

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie