X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Stavebníctvo

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Architekt navrhuje priestorové riešenia interiérov od bežne vyrábaného nábytku až po individuálne návrhy z atypických prvkov. Navrhuje výtvarno-priestorovú koncepciu a vykonávajúci projekt výstavy...
Karta zamestnania
Autorizovaný architekt vytvára projekty stavieb s využitím rozsiahlych multidisciplinárnych znalostí z oblasti techniky, sociológie, ekonómie, demografie, ekológie a ďalších za nevyhnutnej podpory kreatívnych...
Karta zamestnania
Autorizovaný stavebný inžinier projektant stavebných konštrukcií komplexne vypracováva projekty alebo vykonáva projektové práce pri spracovávaní projektov organizačných, riadiacich, technických,...
Karta zamestnania
Geológ (okrem banského geológa) skúma a vyhodnocuje procesy a produkty späté s litosférou Zeme (najmä časťou zemskej kôry), ojedinele aj vesmírnych objektov terestriálneho typu zahŕňajúce pevné, tekuté...
Karta zamestnania
Inžinier geodet a kartograf vykonáva vybrané geodetické a kartografické činnosti. Meria a spracováva priestorové javy (objekty) na povrchu a pod povrchom zemského reliéfu za účelom ich reprezentácie v štátnych...
Karta zamestnania
Krajinný a záhradný architekt navrhuje architektonické riešenia parkov, záhrad, sadov a podieľa sa na stvárnení zelene v urbanizovanom prostredí.
Karta zamestnania
Riadiaci pracovník (manažér) výroby v stavebníctve zabezpečuje riadenie výrobného procesu na jednotlivých zákazkách v súlade s uzatvorenými Zmluvami o dielo, podľa dohodnutých termínov, kvality, ceny,...
Karta zamestnania
Riaditeľ organizačnej jednotky (závodu, divízie) v stavebníctve koordinuje a zabezpečuje prípravu výroby, podieľa sa na kontrole a revíznej činnosti, tvorí stratégiu organizačnej jednotky a vedie podriadených zamestnancov.
Karta zamestnania
Stavebný projektant technických zariadení budov spracováva projektovú dokumentáciu zložitejších stavieb rôznych skupín, vrátane zabezpečovania autorského dozoru alebo vykonáva projektové práce...
Karta zamestnania
Stavebný špecialista kontroly a riadenia kvality riadi komplexný systém určovania kvality v stavebníctve.
Karta zamestnania
Stavebný špecialista prípravy a realizácie investícií riadi oblasť spracovávania investičných zámerov a stanovuje spôsob ich realizácie.
Karta zamestnania
Stavebný špecialista technológ komplexne stanovuje technologické postupy a ich zmeny a zabezpečuje technologickú prípravu stavebnej výroby so zvýšenými technologickými požiadavkami.
Karta zamestnania
Stavebný špecialista vo výskume a vývoji vykonáva špecializované odborné, vedecko-technické činnosti, znalecké práce, vyhodnocovanie výsledkov skúšok kvality, vydávanie posudkov,...
Karta zamestnania
Stavebný špecialista výstavby budov dozoruje na stavbe, kontroluje kvalitu, harmonogramy prác a nákladov, píše stavebný denník a eviduje práce súvisiace s výstavbou budov. Spolupracuje s členmi projektového...
Karta zamestnania
Urbanista navrhuje koncepcie a plány priestorových a funkčných väzieb v krajine a obci, vzťahy medzi nimi a vo vnútri ich samých.
Karta zamestnania

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Hlavný stavbyvedúci riadi výstavbu stavebných objektov väčšieho rozsahu alebo vyššej zložitosti a koordinuje podriadených stavbyvedúcich.
Karta zamestnania
Stavebný rozpočtár, kalkulant zabezpečuje cenovú agendu spoločnosti, komplexné spracovanie kalkulácií rozpočtových položiek stavebných prác, služieb a výrobkov do cenovej ponuky podľa (súťažných)...
Karta zamestnania

Úplné stredné odborné vzdelanie

Kvalitár, kontrolór v stavebníctve kontroluje kvalitu vstupov stavebnej výroby, vykonaných stavebných prác a použitého materiálu.
Karta zamestnania
Majster v stavebníctve riadi a organizuje práce na vymedzenom úseku pri zabezpečovaní úloh stanovených operatívnym plánom výroby.
Karta zamestnania
Mechanik klimatizačných a chladiarenských zariadení vykonáva montážne, servisné práce a celkové riadenie prác pri výrobe, opravách a rekonštrukciách klimatizačných, chladiarenských a...
Karta zamestnania
Predavač stavebného materiálu dopĺňa tovar, v prípade potreby obsluhuje zákazníkov, poskytuje informácie zákazníkom, označuje tovar cenovkami a kontroluje správnosť cenoviek.
Karta zamestnania
Revízny technik elektrických zariadení vykonáva revízie elektrických zariadení a bleskozvodov a vystavuje revízne správy.
Karta zamestnania
Stavbyvedúci organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe. Sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby v súlade s overenou projektovou dokumentáciou a časovým plánom výstavby....
Karta zamestnania
Stavebný technik kontroly kvality, laborant vykonáva kontrolu vykonaných stavebných prác a zároveň identifikuje a odoberá hrubé vzorky širokého sortimentu týkajúce sa stavebníctva.
Karta zamestnania
Stavebný technológ určuje technologické postupy alebo zabezpečuje technologickú prípravu stavebnej výroby.
Karta zamestnania
Umelecký sklenár a vitrážista zhotovuje umelecké sklenené výplne a spája ich do olovených profilov.
Karta zamestnania

Stredné odborné vzdelanie

Betonár vykonáva betonárske práce pri zhotovovaní monolitických a prefabrikovaných stavebných konštrukcií z betónu, oceľobetónu a predpätého betónu.
Karta zamestnania
Dláždič kladie interiérové a exteriérové dlažby všetkých druhov a navrhuje spôsoby opráv poškodených dlažieb. Zhotovuje a opravuje chodníkové a cestné dlažby, vonkajšie dlažby...
Karta zamestnania
Inštalatér vykonáva montáže, údržbu a opravy inštalačných rozvodov (rozvodov vody, kanalizácie, plynu a vykurovania) v budovách. Montuje a demontuje zariadenia na rozvodoch, kontroluje kvalitu rozvodov, bezpečnosť a spoľahlivosť...
Karta zamestnania
Izolatér montuje a opravuje rôzne druhy izolácií proti teplu, chladu, vlhku, hluku, otrasom a chemickým vplyvom.
Karta zamestnania
Kachliar navrhuje a realizuje stavby a rekonštrukcie, montuje, demoluje, demontuje a opravuje kachľové pece, sporáky na pevné palivo, krby, udiarne, pece, grily, vrátane zariadení pre odvod spalín a ostatné individuálne...
Karta zamestnania
Kamenár opracováva kameň ručnými a strojovými technológiami. Osadzuje, čistí, konzervuje a udržiava výrobky z kameňa. Pozná vlastnosti a použitie stavebných materiálov používaných v kameňospracujúcom...
Karta zamestnania
Lakovač, natierač kovových konštrukcií, zariadení, dopravných prostriedkov aplikuje farby a náterové hmoty na povrchovú úpravu kovových konštrukcií a výrobkov, ovláda správne použitie...
Karta zamestnania
Lešenár stavia, rozoberá a upravuje rôzne druhy lešenia a špeciálne konštrukcie z lešenia.
Karta zamestnania
Maliar vykonáva úpravy vnútorných a vonkajších povrchov stavebných konštrukcií a objektov aplikáciou rôznych druhov malieb a náterov.
Karta zamestnania
Mechanik, opravár stavebných strojov a zariadení v stavebníctve vykonáva činnosti spojené s nastavovaním, montážou, rekonštrukciou, opravou a údržbou stavebných a cestných strojov, zariadení a...
Karta zamestnania
Montér kanalizácií, vodovodov a plynovodov (potrubár) zriaďuje, montuje a opravuje údržbárske a plynárenské zariadenia a siete.
Karta zamestnania
Montér suchých stavieb, sadrokartonista vykonáva práce zo sadrokartónu a lisovaných minerálnych dosiek na stavebných konštrukciách a pri úpravách povrchov.
Karta zamestnania
Murár zhotovuje stavebné konštrukcie murovaním a betónovaním, osadzuje jednoduché oceľobetónové, drevené, kovové a plastové výrobky.
Karta zamestnania
Obkladač vykonáva obkladačské práce, zhotovuje obklady a dlažby všetkých druhov a navrhuje spôsoby opráv poškodených obkladov.
Karta zamestnania
Omietkar vykonáva odborné činnosti pozostávajúce z povrchovej úpravy vnútorných a vonkajších častí budov, objektov a konštrukcií, aplikáciou rôznych druhov interiérových a...
Karta zamestnania
Operátor stavebných strojov riadi, obsluhuje a udržiava stavebné pracovné stroje a zariadenia.
Karta zamestnania
Operátor stavebných strojov a mechanizmov riadi a vedie rôzne pracovné stroje a mechanizmy v stavebníctve.
Karta zamestnania
Podlahár zhotovuje podlahy všetkých druhov a navrhuje spôsoby opráv poškodených podláh. 
Karta zamestnania
Sklenár pripravuje sklenený materiál a tabuľové sklo na zasklievanie stavebných a iných prvkov v dielni.
Karta zamestnania
Stavebný a prevádzkový elektrikár vykonáva montáže, inštalácie a opravy vyhradených elektrických zariadení v budovách a iných stavebných objektoch počas ich výstavby, ako aj prevádzky a...
Karta zamestnania
Stavebný klampiar vykonáva stavebné klampiarske  práce, zhotovuje, montuje a opravuje klampiarske výrobky. 
Karta zamestnania
Stavebný montážnik jednoduchých stavieb vykonáva montáže objektov bytovej, občianskej a priemyselnej výstavby.
Karta zamestnania
Stavebný stolár vyrába a montuje stavebno-stolárske výrobky a konštrukcie.
Karta zamestnania
Stavebný zámočník zhotovuje stavebné zámočnícke prvky a zabezpečuje ich montáž a opravy.
Karta zamestnania
Strechár vykonáva montáž, údržbu, opravy a rekonštrukcie všetkých druhov strešných krytín, strešných plášťov a strešných konštrukcií plochých a...
Karta zamestnania
Strelmajster pripravuje a vykonáva trhacie práce malého a veľkého rozsahu pre rôzne stavebno-výrobné činnosti.
Karta zamestnania
Studniar zakladá, zriaďuje, rekonštruuje a oživuje studne všetkých profilov a hĺbok. Vykonáva opravy alebo výmeny chybného plášťa studne a jeho izolácie. Čistí a dezinfikuje studne, obsluhuje...
Karta zamestnania
Štukatér, kašírnik samostatne realizuje štukatérske práce na stavebných konštrukciách a úpravy povrchov s použitím malty a sádry.
Karta zamestnania
Tapetár vykonáva povrchové úpravy stien a stropov aplikáciou rôznych druhov tapiet.
Karta zamestnania
Tesár vykonáva tesárske práce, montáž, údržbu a opravy tesárskych konštrukcií.
Karta zamestnania
Železiar v stavebníctve pripravuje, spracováva a zhotovuje betonársku výstuž alebo jej časti.
Karta zamestnania
Žeriavnik riadi zdvíhacie stroje, zariadenia a dopravuje s nimi náklad na určené miesto.
Karta zamestnania

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Asfaltér vykonáva uloženie a finálnu úpravu jednotlivých vrstiev pozostávajúcich zo zmesi kameniva obaleného asfaltom pri realizácii dopravných stavieb (cesty, chodníky a iné spevnené plochy).
Karta zamestnania
Pomocný pracovník na stavbe budov vykonáva jednoduché, pomocné, obslužné a dokončovacie práce pri výstavbe budov pod dohľadom a podľa pokynov kvalifikovaných zamestnancov s ručným náradím a strojným...
Karta zamestnania
Pomocný pracovník pri výstavbe a údržbe pozemných komunikácií vykonáva jednoduché pomocné, prípravné a rutinné práce na pozemných komunikáciách pod dohľadom a podľa pokynov...
Karta zamestnania

Nižšie stredné vzdelanie

Kopáč vykonáva základné stavebné výkopové práce, ako ručné výkopy, odkopávky, prekopávky a zárezy vo všetkých horninách.
Karta zamestnania
Vraví sa, že zrkadlom dobre rozvíjajúcej sa ekonomiky štátu je stavebníctvo. V Slovenskej republike môžeme v poslednom období sledovať významný rozvoj stavebných činností, na mnohých miestach vyrastajú nové budovy, diaľnice a moderné objekty. Tento fakt neplatí iba pre naše hlavné mesto a jeho okolie, ale rozvoj stavebníctva môžeme čoraz viac sledovať aj v ďalších regiónoch Slovenskej republiky. 

Stavebníctvo je technický odbor, ktorý sa zaoberá výstavbou, realizáciou a riadením stavebnej činnosti. Všetky stavebné činnosti sú usmerňované platnými legislatívnymi normami, pričom nosnou legislatívnou normou je stavebný zákon. Podľa stavebného zákona sa stavby delia podľa vyhotovenia a účelu na pozemné stavby, vodné stavby, dopravné a inžinierske stavby.
Pre pozemné stavby sú typické bytové budovy (napr. bytové a rodinné domy, študentské domovy, domovy dôchodcov a pod.) a nebytové budovy (napr. hotely, penzióny, administratívne budovy, stanice, garáže, priemyselné budovy, školy, nemocnice, športoviská, poľnohospodárske budovy, sklady a pod.). Vodnými stavbami sú stavby, prípadne ich časti, ktoré umožňujú využívanie vôd alebo iné nakladanie a hospodárenie s vodami. Ide o stavby, ktorými sa upravuje, mení alebo zriaďuje koryto rieky, stavby na ochranu pred povodňami, priehrady, vodné nádrže, rybníky, studne, potrubia, stavby na zavlažovanie a odvodňovanie pozemkov a ďalšie. Veľmi dôležitou súčasťou stavebníctva sú inžinierske stavby, bez ktorých sa nezaobíde žiadna výstavba. Ide najmä o diaľkové a miestne rozvody vody alebo pary, ropovody, plynovody, úpravne vôd, kanalizácie, elektronické komunikačné siete a vedenia, telekomunikačné stožiare, transformačné stanice, rozvody elektriny, televízne káblové rozvody, banské stavby a pod. Ďalšou oblasťou stavebníctva sú dopravné stavby, medzi ktoré patria diaľnice, miestne a účelové komunikácie, chodníky, parkoviská, železničné, vzletové, pristávacie, rolovacie a lanové dráhy, mosty, tunely, nadchody, podchody a pod. 

Pracovné činnosti, ktoré súvisia s prípravou, projektovaním, realizáciou alebo kolaudovaním stavieb a majú rozhodujúci význam pre ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe, môžu vykonávať iba kvalifikované osoby. Oblasť stavebníctva dnes poskytuje široké možnosti profesijného uplatnenia pre tých, ktorí sú manuálne zruční (murári, inštalatéri, tesári, obkladači, montéri a pod.), majú technické myslenie (projektanti, konštruktéri, technici a pod.) alebo umelecké vlohy (architekti) a bez ktorých by sa výstavba po organizačnej stránke nezaobišla (stavbyvedúci, majstri, zásobovači, dispečeri a pod.). 
 
Zaujímavú architektúru má budova Slovenského rozhlasu v Bratislave na Mýtnej ulici, ktorá je postavená z oceľovej konštrukcie v tvare obrátenej pyramídy. Autormi projektu sú Štefan Svetko, Štefan Ďurkovič a Barnabáš Kissling. Projekt vznikol v roku 1967. Stavba bola dokončená až v roku 1983. Je tu umiestnený aj jeden z najväčších organov na Slovensku. Celková výška budovy po vrchol antény je 80 m. So skúšobným vysielaním z tejto budovy sa začalo v roku 1984. Pravidelné vysielanie prebieha od marca 1985.

Most Apollo je najnovší most cez rieku Dunaj. Nachádza sa v Bratislave medzi Starým mostom a Prístavným mostom. Jeho rozpätie je 231 m, celková dĺžka premostenia, vrátane estakád 835 m a dĺžka hlavného mostného poľa 517 m. Most má 20 pilierov, výška jeho oblúku je 36 m. Hmotnosť mostného poľa je 5 240 t. Most Apollo bol nominovaný odborníkmi Americkej spoločnosti pre technické inžinierstvo spolu s ďalšími štyrmi najlepšími stavbami sveta na prestížnu cenu Opal Awards 2006, pričom to bola jediná európska stavba, ktorá bola v tom roku nominovaná.

Na mieste, kde kedysi stálo závodisko, sa v súčasnej dobe vyníma jedna z dominantných stavieb, ktorá sa medzi architektonicky významné skvosty zapísala pred niekoľkými rokmi, a to hneď svetovým prvenstvom. Petronas Twin Towers metropole Malajzie Kuala Lumpur bola najväčšia dvojica budov na svete po dobu celých šiestich rokov, pokiaľ sa v roku 2004 nepostavil na čelo mrakodrap v Taipei. Avšak titul „najvyššie dvojičky“ si nesie dodnes.

Dubajská veža (Burdž Dubaj) v metropole Spojených arabských emirátov sa stala s výškou 555,3 m oficiálne najvyššou budovou na svete. Po dokončení tejto konštrukcie sa predpokladá výška veže Burdž Dubaj vyše 800 m.

Mrakodrap Sky City One s výškou 838 m má tromfnúť doteraz najvyššiu budovu sveta - vežu Burdž Chalífa v Dubaji, Spojené arabské emiráty. Sky City One vyrastie v Changša, hlavnom meste provincie Hunan.

Na Slovensku je najvyššou budovou Tower 115 (bývalé Presscentrum) na Pribinovej ul. v Bratislave. Jej výška 115 m je však meraná až po vrchol vysielača umiestneného na streche budovy. Preto niektorí považujú za našu najvyššiu budovu sídlo Národnej banky Slovenska na Mýtnej ul. v Bratislave s výškou 111 m.

Každoročne sa na Slovensku organizuje prezentačná celoštátna verejná súťaž „Stavba roka“, v ktorej sa hodnotia dokončené stavebné diela. Vyhlasuje sa pre všetky stavebné diela (novostavby a rekonštrukcie) realizované na území Slovenskej republiky bez ohľadu na štátnu príslušnosť autora architektonického riešenia, projektanta, zhotovovateľa, ako aj stavebníka.

Najvyšší žeriav na Slovensku mal 317 m a pomáhal pri rekonštrukcii komínu vo Vojanoch v roku 1997.

Žeriav, ktorý dosiahne päťdesiatmetrovú výšku, sa zmestí na 10 – 12 kamiónov. Jeho kompletné dokončenie alebo rozobratie trvá až dva dni.

Tunel Branisko je s dĺžkou 4 975 m najdlhší slovenský diaľničný tunel. Nachádza sa na diaľnici D1 medzi Beharovcami a Fričovcami, medzi okresmi Levoča a Prešov. Tunel sa začal raziť v apríli 1996. Južná tunelová rúra bola otvorená do skúšobnej prevádzky v júni 2003. Od roku 2004 je v prevádzke aj druhá tunelová rúra.

Tunel Sitina je diaľničný tunel na diaľnici D2 v Bratislave. Tvoria ho dve samostatné tunelové rúry, pričom každá je dvojpruhová. Razenie tunela sa začalo v októbri 2003 a skončené bolo v máji 2005. Tunel bol otvorený v júni 2007. Priemerná dopravná intenzita dosahovala v prvých mesiacoch po spustení až 45 000 vozidiel za 24 hodín (v pracovných dňoch).

Zdroje:
22. 3. 2017
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska preto spúšťa odbornú platformu Fórum stavebných investícií, kde sa bude diskutovať o problémoch tohto sektora.
24. 2. 2017
Ministerstvo dopravy a výstavby SR dalo do medzirezortného pripomienkovania návrhy noviel zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania.
8. 2. 2017
Vo všeobecne záväznom nariadení, ktoré v utorok (7.2.) schválili poslanci tejto bratislavskej mestskej časti, stanovili maximálne sadzby poplatku.
6. 2. 2017
TASR to potvrdil starosta Pavel Greksa, podľa ktorého sa firma stane najväčším zamestnávateľom v obci.
19. 1. 2017
Popri prepade inžinierskeho stavebníctva zahŕňajúceho výstavbu ciest či železničnej infraštruktúry sa podľa neho ďalej prehlbuje neistota v celom sektore.
13. 1. 2017
Informoval o tom dnes Štatistický úrad Slovenskej republiky.
15. 11. 2016
Vyplýva to z najnovšej analýzy spoločnosti CEEC Research na základe údajov Úradu pre verejné obstarávanie.
25. 10. 2016
Slovenské firmy sa tam môžu uplatniť napríklad v stavebníctve.
17. 10. 2016
Zatiaľ čo veľké firmy očakávajú skôr stagnáciu, malé a stredné firmy pôsobiace v pozemnom staviteľstve sú optimistickejšie.
13. 10. 2016
Vyplýva to zo zverejneného návrhu všeobecného záväzného nariadenia hlavného mesta, ktorého účinnosť je plánovaná od 1. januára 2017.
3. 10. 2016
Zákon o miestnom poplatku za rozvoj schválil parlament koncom minulého roka a účinnosť nadobudne 1. novembra.
25. 9. 2016
V jeho obnovených priestoroch bol zriadený zámocký hotel Galicia Nueva, viaceré časti objektu sú však prístupné širokej verejnosti.
23. 8. 2016
Vo výrobnej hale nájde prácu asi 1300 ľudí.
18. 8. 2016
Projekt bol finančne podporený Ministerstvom kultúry SR a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súhrnnej výške približne 73.000 eur.
13. 7. 2016
TASR o tom informovalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
11. 6. 2016
Upozornila na to Slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb uskutočňujúcich stavby.
26. 4. 2016
O víťazstve obchodného reťazca jednomyseľne rozhodla štvorčlenná odborná porota.
23. 3. 2016
Portál ISTP.sk vám prináša 10 zaujímavých ponúk z danej oblasti, ktoré sú aktuálne na slovenskom trhu práce.
11. 2. 2016
Vyplýva to z najnovšej analýzy spoločnosti CEEC Research na základe údajov Úradu pre verejné obstarávanie.
11. 12. 2015
Podpísaním deklarácie potvrdila francúzska spoločnosť Helske Ltd. začiatok prác na výstavbe výrobných kapacít v Spišskej Novej Vsi.
11. 12. 2015
Informoval o tom dnes Štatistický úrad Slovenskej Republiky.
26. 10. 2015
Škola postupne rozbieha medzinárodnú spoluprácu s družobnou školou v Nowom Sączi, ktorá má rovnaké študijné zameranie ako prešovská priemyslovka.
13. 10. 2015
Spoločnosť chce vybudovať závod, ktorý bude poskytovať modelový výrobný koncept pre výstavbu montovaných nízko energetických bytových a nebytových objektov.
5. 10. 2015
Vláda už v prvom sociálnom balíku rozhodla, že malí a strední podnikatelia s obratom do 100.000 eur budú platiť DPH až potom, čo im uhradia služby alebo tovary, ktoré poskytnú.
24. 9. 2015
Dlhodobý nedostatok kvalifikovaných pracovníkov na stavebnom trhu je prirodzeným dôsledkom zdeformovaného systému vzdelávania na všetkých stupňoch.
9. 9. 2015
Rozšírenie závodu má do Partizánskeho zatiaľ priniesť 80 nových pracovných miest.
28. 7. 2015
Vyhliadky na tento rok sľubujú zvýšený záujem nových nájomcov o industriálne nehnuteľnosti.
8. 7. 2015
Poľská stavebná firma sem chce presťahovať obaľovačku asfaltu.
7. 7. 2015
Za posledné mesiace značne stúpol záujem verejnosti o inštaláciu slnečných kolektorov a výrazne sa nám zlepšil predaj.
22. 6. 2015
V priemyselnej zóne Kaplinské pole na rozlohe 11.000 m2 začali stavať výrobný závod spoločnosti Maccaferri Central Europe, s.r.o. Investícia za 6 miliónov eur prinesie mestu 150 pracovných miest.
17. 6. 2015
Spomedzi členských štátov EÚ najvýraznejší medzimesačný rast v stavebníctve dosiahlo Slovensko.
1. 6. 2015
Dôvodom sú finančné problémy, ktoré Baumax už dlhšie trápia.
26. 5. 2015
Otvoria ju vo Pharos Business Parku pri bratislavskom letisku.
19. 5. 2015
Vyplýva to z Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva za druhý štvrťrok.
18. 5. 2015
Po spustení v poradí druhej výrobnej linky, v októbri 2015, je plánovaný počet zamestnancov približne 100.
18. 5. 2015
Vyplýva to z najnovšej Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva za druhý štvrťrok.
15. 5. 2015
Porota vyberala spomedzi viac ako sto projektov.
11. 5. 2015
Ako povedal dnes inšpektor práce, k udalosti došlo pri nákupe vo vonkajších priestoroch nákupného centra.
17. 4. 2015
Vláda musí investovať aj do miest druhej kategórie, aby boli zaujímavé pre zahraničných investorov.
15. 4. 2015
Nové objednávky v priemysle na Slovensku vo februári 2015 dosiahli hodnotu 3,945 miliardy eur.
14. 4. 2015
Celkovo by tak mal Váhostav-SK v rámci reštrukturalizácie splatiť 32,3 % zo svojich dlhov, čo predstavuje 43,9 milióna eur.
14. 4. 2015
Výrobca strešných okien na šikmé a rovné strechy, strešných výlezov a svetlovodov v súčasnosti zamestnáva v Partizánskom 360 pracovníkov.
8. 4. 2015
Podľa generálneho riaditeľa firmy Mariána Moravčíka teraz existujú dve možnosti.
25. 3. 2015
Takmer 490 vystavovateľov z 11 krajín sveta sa zúčastňuje na 36. ročníku medzinárodného veľtrhu stavebníctva Coneco a 25. ročníku veľtrhu energetickej efektívnosti Racioenergia.
24. 3. 2015
Jeden z kľúčových sektorov slovenskej ekonomiky by sa tak mohol po šiestich rokoch konštantných prepadov konečne odraziť od dna a začať opäť rásť.
13. 3. 2015
Ceny boli dlhodobo stlačené na minimum, čo je pre veľa subjektov ďalej neudržateľné.
10. 3. 2015
"Spolok architektov Slovenska je jedným z najdlhšie fungujúcich odborno-občianskych zoskupení u nás," uviedla pre TASR Zoja Droppová z redakcie Projekt.
4. 3. 2015
Lídrom regiónu je Poľsko, novú výstavbu však pripravuje aj Slovensko.
21. 2. 2015
Od nového školského roka 2015/2016 by malo na stredných školách pribudnúť 12 nových odborov z oblasti elektrotechniky, logistiky, výtvarných umeleckých odborov a stavebníctva.
9. 12. 2014
Vo zvýšenú aktivitu súkromných investorov verí o niečo viac než tretina šéfov spoločností.
22. 11. 2014
Na dodávku prác už vyhlásili súťaž, o ktorej informovali vo vestníku verejného obstarávania.
4. 11. 2014
Vyplýva to z najnovšej analýzy Národnej banky Slovenska.
19. 10. 2014
Dominujú ponuky na plný úväzok, ktoré tvorili od začiatku roka takmer 80 %, približne tretina všetkých ponúk pripúšťa prácu na živnosť.
19. 10. 2014
Návštevníci si môžu prezrieť aj ukážky technických odborov. Na fotografiách uvidia ukážky z praxe, plagáty z úspešných súťaží, ale aj prístroje, s ktorými pracujú.
18. 10. 2014
Autorizovaní inžinieri môžu svoju profesiu vykonávať na základe potrebného vzdelania, praxe a autorizačnej skúšky.
15. 10. 2014
Bezbariérové bývanie je spoločnou témou pre veľtrhy, ktoré sa dnes predpoludním otvorili v bratislavskom výstavisku.
12. 10. 2014
Verejnosť si môže najkrajšiu stavbu tohto ročníka zvoliť od 1. do 28. októbra hlasovaním na internetovom portáli Zoznam.sk.
1. 10. 2014
Priaznivejšie odchodné dostanú tí, ktorí pred odchodom do dôchodku alebo do predčasnej penzie odpracovali nepretržite u toho istého zamestnávateľa 20 a viac rokov.
11. 9. 2014
Taká je aktuálna situácia v stavebnej spoločnosti Dopravstav, ktorá podľa jej hovorcu Michala Krajčíra pracuje takmer na plné obrátky.
7. 9. 2014
Najčastejšou príčinou závažných pracovných úrazov v stavebníctve sú pády osôb z výšky, zasypanie zamestnancov vo výkopoch, úrazy elektrickým prúdom a úrazy pri práci so stavebnými strojmi.
28. 8. 2014
Informoval o tom dnes Štatistický úrad SR.
23. 8. 2014
Po novom budú musieť mať všetky obce svoje vlastné územné plány, čím chce ministerstvo zaviesť poriadok do územia a určiť výstavbe jasné pravidlá.
22. 8. 2014
Záujemcovia o výkon funkcie kontrolného statika budú musieť mať minimálne 10-ročnú autorizáciu v oblasti statiky.
14. 8. 2014
Inštitútu tiež prekáža, že nový zákon dostatočne nerieši súčasné praktické problémy, ako sú možné prieťahy v územných konaniach.
12. 8. 2014
Diaľničiari chcú podpísať rámcovú dohodu s viacerými uchádzačmi, maximálne ich však bude 15.
4. 8. 2014
Stavební podnikatelia odôvodňujú nízky dopyt firiem odlišnými podmienkami.
2. 8. 2014
Podnikateľské prostredie na Slovensku je podľa cechmajstra Cechu podlahárov Slovenska Tibora Pásztora aj naďalej v kríze.
30. 7. 2014
Počet i objem poskytnutých hypoték v prvom polroku 2014 medziročne výrazne vzrástol.
28. 7. 2014
Priemerný plat zamestnanca v tomto sektore bol v prvom štvrťroku tohto roka 566 eur, vďaka čomu je na chvoste v národnom hospodárstve.
26. 7. 2014
Odborníci na Fakulte archtektúry STU sa venujú výskumu tvarov budov, ktoré by čo najefektívnejšie využívali energiu zo slnka.
22. 7. 2014
Zástupcovia spoločnosti, developéra a starosta mestskej časti Ružinov Dušan Pekár dnes slávnostne poklepali základný kameň novej predajne.
16. 7. 2014
Mnohí sú preto nútení zamestnať sa mimo stavebníctva.
15. 7. 2014
Do škôl ide málo peňazí, študentom chýba prax a firmy ich neskôr musia doškoľovať.
11. 7. 2014
Tržby za vlastné výkony a tovar v SR sa v máji 2014 v porovnaní s aprílom zvýšili v informačných a komunikačných činnostiach o 0,7 % a vo vybraných trhových službách o 0,2 %.
11. 7. 2014
Podáva pomocnú ruku ľuďom, ktorí sa ocitli v zložitej, krízovej situácii či hmotnej núdzi, v krízových centrách alebo ubytovniach, tiež výstavbou mestských nájomných bytov.
9. 7. 2014
Uviedol to dnes minister dopravy Ján Počiatek v reakcii na rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie.
8. 7. 2014
Cieľom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR je v záujme ich zvýšenia zabezpečiť v spolupráci s ďalšími rezortmi duálne vzdelávanie pracovníkov v stavebníctve.
7. 7. 2014
Predpokladaný rast je však zanedbateľný v porovnaní s prepadom o 41,8 %, ktorým odvetvie od roku 2008 prešlo.
30. 6. 2014
Zlú platobnú morálku považujú ich riaditelia za aktuálne najväčší problém s dosahom na ekonomickú stabilitu firiem.
24. 6. 2014
Uviedol to dnes v Bratislave štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR František Palko.
17. 6. 2014
Víťazom bude ten, kto ponúkne najnižšiu hodinovú sadzbu na jedného odborníka a preukáže, že navrhovaní odborníci spĺňajú požiadavky odbornej praxe.
15. 6. 2014
V priamej súvislosti s investičným zámerom sa vytvorí 120 nových pracovných miest do konca roku 2017.
11. 6. 2014
Projekt obnovy hradov a torzálnej architektúry s pomocou nezamestnaných spolu realizujú ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a ministerstvo kultúry.
2. 6. 2014
Mesto nakoniec ponechá na súťažiacich, aby sami zvážili, čo má v areáli zmysel rekonštruovať, a čo treba vystavať nanovo.
26. 5. 2014
V minulom školskom roku spolupracovala SOŠ v Krásne nad Kysucou v rámci odbornej praxe žiakov s 25 firmami, tento rok znížili ich počet na 18.
16. 5. 2014
Navyše návrh počíta s tým, že ak obec nevyužije ponuku vlastníka pozemku na kúpu takéhoto pozemku, predkupné právo zaniká.
15. 5. 2014
Aktuálne problémy stavebných firiem sú podľa ministra dopravy Jána Počiatka výsledkom politického tlaku na nereálne lacné diaľnice jeho predchodcu.
13. 5. 2014
V štvordňovom programe podujatia sú návštevy ateliérov a domov popredných slovenských architektov a inštitúcií.
30. 4. 2014
Murári pod vedením profesionálov murovali počas dvoch dní fragment z moderných murovacích materiálov.
25. 4. 2014
Platná zmluva na roky 2012 – 2015 zaručuje zamestnancom v stavebníctve minimálne tarifné hrubé mzdy od 352 eur mesačne v prvej, najnižšej tarifnej triede.
14. 4. 2014
Na konci minulého roka už bolo na činnosť tejto spoločnosti presunutých 400.000 eur z rozpočtu Mestských služieb.
11. 4. 2014
Ako dnes ďalej informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR, počet zamestnaných osôb klesol len v doprave a skladovaní o 2,3 %, v predaji a oprave motorových vozidiel o 1,6 %.
10. 4. 2014
Prekvapivo silný pokles, až 14-%, zaznamenala najmä výstavba infraštruktúry.
28. 3. 2014
Až 91 % z opýtaných projektantov hlasovalo za uzákonenie honorárového poriadku pre projektové práce s minimálnymi cenami tak, ako je to aj v Nemecku.
27. 3. 2014
Po piatich rokoch poklesu by tak mal v roku 2014 nastať v sektore pozitívny trend.
26. 3. 2014
Návštevníci sa môžu každý deň v infocentre dozvedieť, ako ušetriť peniaze na energiách - ako správne a efektívne zatepľovať, aké sú výhody drevostavieb a mnoho ďalších vecí.
17. 3. 2014
Dôraz sa bude klásť aj na odbornú prípravu pracovníkov stavebných úradov.
14. 3. 2014
Kurz v Muránskej Dlhej Lúke organizoval Úrad práce. Absolventom má pomôcť nájsť si zamestnanie.
12. 3. 2014
Produkcia klesla v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 1 %, v ťažbe a dobývaní o 2,9 %.
12. 3. 2014
Trh práce na Slovensku trpí nedostatkom kvalifikovaných pracovných síl v takých klasických odvetviach, akými sú elektrotechnický priemysel, stavebníctvo, ale aj drevospracujúci priemysel.
1. 3. 2014
Vďaka výbornej spolupráci školy so špičkovými dodávateľmi môžu naši študenti získať nielen vedomosti, ale aj skúsenosti a zručnosti pri práci s najnovšími technológiami.
27. 2. 2014
Vyhovelo tak spolu 36 projektom samospráv a záujmových združení, ktoré sa venujú rekonštrukcii zrúcanín.
12. 2. 2014
Nábor nových zamestnancov do strojárskej továrne v meste Snina súvisí s rozširovaním výroby.
10. 2. 2014
V porovnaní s decembrom 2012 sa zvýšila o 10,1 % na 464,6 milióna eur.
4. 2. 2014
Podľa primátora Žiliny Igora Chomu sú plánované náklady na úplnú rekonštrukciu Rosenfeldovho paláca na úrovni 3 milióny eur.
24. 1. 2014
Novinkou v roku 2013 bolo spustenie novej služby - zberu odpadového polystyrénu zo stavieb spoločnosti.
18. 12. 2013
Vedenie spoločnosti Cestné stavby Liptovský Mikuláš prepustí na prelome rokov približne 75 z celkového počtu 180 zamestnancov.
18. 12. 2013
Rýchlocesta má po dobudovaní odbremeniť najmä obce Zvolenská Slatina a Vígľaš, cez ktoré v súčasnosti prechádza cesta prvej triedy.
10. 12. 2013
Vyše 11-kilometrový úsek by sa mal stavať štyri roky. Nachádzať sa na ňom má 11 mostov a dva tunely.
9. 12. 2013
Namiesto veľkorysých výmer bytov ľudia dnes vyhľadávajú rozumné riešenia a aj bežný človek ich dokáže získať aj za nízke úroky.
7. 12. 2013
Podľa riaditeľov projektových spoločností klesli ceny projektov v posledných piatich rokoch o 31 %. Zároveň tvrdia, že nízke ceny už majú viditeľný vplyv aj na kvalitu odvedenej práce.
5. 12. 2013
Výsledky prieskumu dokazujú, že Slováci pokladajú kvalitu za jednoznačne rozhodujúci faktor a cene pripisuje dôležitosť len približne polovica z nich.
3. 12. 2013
Ruská spoločnosť Armastek podľa primátora prinesie do roka do Stropkova asi 450 až 500 pracovných miest v stavebníctve.
2. 12. 2013
Odborníci aktuálne zostavujú zoznam mostov a databázu dostupných údajov o nich.
2. 12. 2013
Zo štúdie pritom súčasne vyplynulo, že využitie kapacít stavebných firiem je stále veľmi nízke a dosahuje úroveň 78 %.
2. 12. 2013
Stavebné práce odštartoval eurokomisár pre regionálny rozvoj J. Hahn spolu s ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR J. Počiatkom a primátorom Bratislavy M. Ftáčnikom
22. 11. 2013
Súťažné návrhy vystaví mesto v spolupráci s Kultúrnym a spoločenským strediskom v Prievidzi v dňoch 25. novembra až 16. decembra.
18. 11. 2013
EkoFond je zameraný na grantovú podporu projektov zameraných na zlepšenie parametrov energetickej efektívnosti a životného prostredia.
11. 11. 2013
Podľa organizátorky podujatia je to púť neskrotnej ľudskej fantázie, ktorá cez filmové obrazy zavedie návštevníkov od reality do možnej budúcnosti našej civilizácie.
8. 11. 2013
Špecifickým znakom súťaže je pravidlo, že sa do nej nemožno prihlásiť.
7. 11. 2013
Zámerom ceny je vyzdvihnúť pozoruhodné diela domácej architektonickej scény a prispieť k jej ďalšej kultivácii. 
23. 10. 2013
Spoločnosť WAY Industries sa z dôvodu posilnenia zákazkovej náplne rozhodla prijať 30 nových zamestnancov. Celkove sa tak má počet kmeňových zamestnancov zastabilizovať na čísle 250.
17. 10. 2013
Stavebná produkcia v eurozóne zaznamenala v auguste spomalenie rastu, uviedol dnes štatistický úrad Európskej únie Eurostat vo svojom predbežnom odhade.
14. 10. 2013
Zamestnanosť v írskom stavebnom sektore sa v septembri stabilizovala.
11. 10. 2013
O víťazoch v šiestich kategóriách rozhodovala medzinárodná odborná porota vedená francúzskym architektom Patrickom Colombierom.
7. 10. 2013
Bratislavská výstava SIAL (Sdružení inženýrů a architektů) je prvou zahraničnou reprízou úspešného výstavného projektu Múzea umenia Olomouc.
2. 10. 2013
Riaditelia slovenských stavebných firiem vidia vývoj v odvetví pesimistickejšie než v 1. polroku 2013.
23. 9. 2013
S výstavbou projektu by sa malo začať v roku 2014, pričom ukončený má byť v roku 2017.
23. 9. 2013
Rektor Univerzity Komenského hovorí, že všetky izby sú skontrolované z hľadiska hygieny a bezpečnosti.
22. 9. 2013
Známe kúpeľné mesto Piešťany sa v sobotu 5. októbra ako jedno z mála slovenských miest zapojí do podujatia Deň architektúry.
11. 9. 2013
Gabriela Jarošová z Ministerstva dopravy upozornila, že diaľnica D3 je po diaľnici D1, ktorá je už vo vysokom štádiu rozpracovania, prakticky najdôležitejšia diaľničná priorita.
6. 9. 2013
V spoločnosti Magyar Suzuki, v ktorej spustili výrobu v roku 1992, pracujú medzi vyše 4000 zamestnancami aj stovky občanov SR.
4. 9. 2013
Ako PPP projekt by sa tak mala stavať časť obchvatu Bratislavy od Jaroviec po Raču a prvé dva úseky rýchlocesty R7 z Bratislavy smerom na juh Slovenska.
28. 8. 2013
Stavbári totiž pre nedostatok zákaziek nevedia zmysluplne využiť stroje, ktoré si nakúpili v období rastu, a teraz musia výrazne zlacňovať, často aj pod náklady.
20. 8. 2013
Koncern Wienerberger, s veľkým náskokom najväčší výrobca tehál na svete, vyprodukoval v prvom polroku stratu 31 miliónov eur.
19. 8. 2013
Ak zvažujete kúpu či nájom nehnuteľnosti, jej vlastník vám je povinný doložiť energetický certifikát. Vďaka nemu získate predstavu o energetickej hospodárnosti budovy.
13. 8. 2013
Návrh nového stavebného zákona má podľa rezortu dopravy zvýšiť bezpečnosť aj na technicky náročných stavbách. Teda napríklad na mostoch, tuneloch alebo podjazdoch.
12. 8. 2013
Zamestnanosť v júni 2013 v porovnaní s júnom 2012 klesla v stavebníctve o 5,2 %, v priemysle o 1,1 %, predaji motorových vozidiel o 0,3 % a v maloobchode o 0,2 %.
7. 8. 2013
V bratislavskej galérii Spolku architektov Slovenska prezentujú diplomové práce noví absolventi Katedry architektonickej tvorby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.
6. 8. 2013
Ftáčnik podotkol, že víťaz skrátil lehotu na výstavbu, ktorú mesto odhadovalo na základe expertízy na 24 mesiacov. "On sľubuje, že to urobí do 22 mesiacov," uviedol.
3. 8. 2013
Zmeny v novom stavebnom zákone prinesú radikálnejšie riešenia čiernych stavieb.
1. 8. 2013
Poslanci zároveň novelizujú aj stavebný zákon a to tak, že pri významnej investícii už nebude potrebné záväzné stanovisko obce ako dotknutého orgánu v územnom konaní.
30. 7. 2013
V súčasnosti môžu výsledky práce, teda zámkovú dlažbu rôznych druhov, použiť len v obci a nesmú ju predávať.
23. 7. 2013
Slovenská komora architektov žiada ministra Čaploviča, aby štát investične zabezpečoval, alebo podporoval len také projekty, ktoré zo súťaže návrhov vyšli.
22. 7. 2013
Tento variant je podľa predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Pavla Freša aj mestsky najpríťažlivejší a najviac spĺňa podmienky pre životné prostredie.
18. 7. 2013
Nové povinnosti sa budú dotýkať aj tých pracovníkov, ktorí už doteraz pracujú na stavebných úradoch.
15. 7. 2013
Oživenie trhu potvrdila aj aktivita nových inštitucionálnych investorov, akými sú napríklad Generali alebo Nepi.
15. 7. 2013
Cieľom projektu je získať variantné návrhy na usporiadanie priestorov okolo vodných plôch, začlenenie vodných tokov do organizmu mesta a ich revitalizácia a kultivácia.
15. 7. 2013
Pre obyvateľov Vajnôr je veľmi pozitívnou správou, že v prepracovanej štúdii boli z veľkej časti splnené požiadavky mestskej časti.
15. 7. 2013
Diaľničný úsek Fričovce – Svinia je súčasťou diaľničného prepojenia Bratislavy s Košicami, pričom je spolufinancovaný z Operačného programu Doprava.
13. 7. 2013
V trenčianskom priemyselnom parku čoskoro pribudnú 2 firmy, jedna sa zameriava na informačné a komunikačné technológie a druhá na stavebno-obchodné činnosti.
11. 7. 2013
Počet zamestnaných osôb klesol v máji 2013 v porovnaní s májom 2012 v stavebníctve o 4,7 %, priemysle o 1,6 %.
7. 7. 2013
Celková cena za výstavbu rýchlostnej cesty R1 nie je uzavretá, pretože v súčasnosti ešte stále prebiehajú viaceré spory ministerstva dopravy so spoločnosťou Granvia.
7. 7. 2013
Vyplýva to z výsledku verejnej súťaže, o ktorom letisko informovalo vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
28. 6. 2013
Na Kysuciach sa rozbehne výstavba úseku diaľnice D3 zo Svrčinovca po Skalité. Národná diaľničná spoločnosť dnes podpísala zmluvu s víťazom súťaže, združením štyroch firiem - Váhostav-SK, Doprastav, Strabag a Metrostav.
27. 6. 2013
Rýchlostná cesta R1 medzi Nitrou a Banskou Bystricou, ktorá sa stavala ako PPP projekt, by mohla pre štát zlacnieť.
25. 6. 2013
Podľa predstaviteľov slovenských stavebných spoločností by mal výkon tohto odvetvia klesnúť v tomto roku medziročne o 4,3 %.
24. 6. 2013
Český denník E15 na internetovej stránke dnes píše, že z mŕtvych vstáva projekt bytového mrakodrapu Epoque.
24. 6. 2013
Austrálska stavebná spoločnosť Leighton Holdings uzatvorila s producentom železnej rudy Fortescue Metals Group najväčší kontrakt vo svojej histórii.
23. 6. 2013
Z dôvodu hlbokej krízy recesie sa v odvetví počas uplynulých piatich rokov stratilo 360.000 pracovných miest.
22. 6. 2013
Otázkami súvisiacimi s pripravovanou úpravou stavebného zákona, ale aj ďalšou legislatívou, sa zaoberajú dnes členovia Slovenskej komory stavebných inžinierov.
20. 6. 2013
Podľa prieskumu sa malé aj stredné firmy v stavebníctve zhodli na tom, že za aktuálne najefektívnejší spôsob získavania zákaziek považujú osobné kontakty.
16. 6. 2013
Ján Mikolaj zo Slovenskej národnej strany hovorí na tému naštartovania stavebníctva na Slovensku.
14. 6. 2013
Stavebná spoločnosť Doprastav, ktorá sa v poslednom čase dostala do problémov, má na dosah najväčšiu diaľničnú zákazku súčasnej vlády.
13. 6. 2013
Spoločnosť Doprastav skončila vlani v takmer 50-miliónovej strate.
31. 5. 2013
Developér opätovne spustil stavebné práce na výstavbe nákupno-zábavného centra HORSE v Poprade.
29. 5. 2013
Trojmesačný kĺzavý priemer indikátora ekonomického sentimentu (IES) sa v máji 2013 oproti hodnote predchádzajúceho mesiaca zvýšil o 0,5 bodu na 93,1.
28. 5. 2013
V apríli tohto roka klesli ceny stavebných prác o 0,1% oproti marcu.
28. 5. 2013
Tímy budúcich maliarov natieračov zo špeciálnych odborných učilíšť s mentálnym postihnutím si dnes zmerali nadobudnuté zručnosti na celoštátnej súťaži.
22. 5. 2013
Tretí ročník súťaže zručností žiakov stredných odborných škôl Mladý murár zorganizovala Stredná odborná škola technická na Kukučínovej ulici v Košiciach.
14. 5. 2013
Študenti šiestich slovenských a českých stavebných fakúlt sa stretnú vo štvrtok na XIV. ročníku medzinárodnej konferencie Študentskej vedeckej a odbornej činnosti.
10. 5. 2013
V Spišskej Belej v súčasnosti realizujú viacero investičných a stavebných projektov.
9. 5. 2013
Mesto Poprad vydalo stavebné povolenie na prestavbu bývalého obchodného domu Prior.
5. 5. 2013
Spoločnosť Váhostav-SK, a. s. plánuje v okolí mesta Martin výstavbu novej kontinuálnej betonárne pre účely výstavby diaľnice D1.
26. 4. 2013
V Bratislave boli vo štvrtok (25.4.) prezentované návrhy na premenu betónovej plochy pod mostom Lafranconi pri Fakulte telesnej výchovy a športu.
1. 1. 1970
1. 1. 1970
1. 1. 1970
kviz
Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk