X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Štátna správa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborný pracovník poradenských služieb zamestnanosti vykonáva samostatné ucelené odborné poradenské služby formou individuálneho alebo skupinového poradenstva pre uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o...
Karta zamestnania
Špecialista tvorby operačných programov na využívanie štrukturálnych fondov Európskej únie vykonáva, zabezpečuje a kontroluje agendu spojenú s uplatňovaním projektového riadenia, koordinácie, monitorovania a...
Karta zamestnania
Vedúci útvaru sociálnych vecí a rodiny riadi a kontroluje činnosti oddelení v odbore sociálnych vecí a rodiny.
Karta zamestnania

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Odborný pracovník Európskych služieb zamestnanosti (EURES) vykonáva samostatné ucelené odborné činnosti v oblasti medzinárodnej mobility práce v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (krajiny Európskej...
Karta zamestnania
Odborný pracovník poskytovania príspevkov na aktívne opatrenia trhu práce zabezpečuje, koordinuje a usmerňuje aktivity jednotlivých nástrojov aktívnych opatrení trhu práce. Realizuje a kontroluje dodržiavanie podmienok...
Karta zamestnania
Odborný pracovník v oblasti peňažných príspevkov na kompenzáciu dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia rozhoduje o peňažných príspevkoch na kompenzáciu podľa zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných...
Karta zamestnania
Odborný pracovník v oblasti pomoci v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok rozhoduje o pomoci v hmotnej núdzi a osobitnom príspevku podľa zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení...
Karta zamestnania
Odborný pracovník v oblasti sociálneho poradenstva vykonáva rozhodovaciu a analytickú činnosť v oblasti kurately pre mládež a dospelých a sociálnoprávnej ochrany pre deti.
Karta zamestnania
Odborný pracovník v oblasti sprostredkovateľských a informačno-poradenských služieb pre zamestnávateľa vykonáva samostatné odborné činnosti verejných služieb zamestnanosti. Poskytuje poradenstvo pre zamestnávateľov a...
Karta zamestnania
Odborný pracovník v oblasti štátnych sociálnych dávok vykonáva samostatné odborné činnosti v oblasti štátnych sociálnych dávok v danom regióne a rozhoduje o ich nároku.
Karta zamestnania
Odborný pracovník v oblasti štrukturálnych fondov vykonáva a zabezpečuje agendu spojenú s uplatňovaním projektového riadenia, koordinácie, monitorovania a evaluácie projektov a úhradu oprávnených...
Karta zamestnania

Úplné stredné všeobecné vzdelanie

Colník je fyzická osoba, ktorá je v služobnom pomere podľa zákona č. 200/1998 Z.z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších...
Karta zamestnania

Úplné stredné odborné vzdelanie

Colný deklarant v organizácii zabezpečuje administratívne práce pri vybavovaní colnej agendy.
Karta zamestnania
Kľúčovým slovom pojmov „ verejná správa, štátna správa, samospráva“ je slovo „správa“. Vo všeobecnosti sa ním rozumie každá zámerná a uvedomelá činnosť, ktorej účelom je dosiahnuť a udržiavať určité usporiadanie predmetu správy. To znamená, že každá fyzická osoba (jednotlivec) a právnická osoba (podnik, združenie občanov, obec, štát) musí vykonať celý rad úkonov, aby predmet správy udržiavala v určitom poriadku.

Podľa obsahu a cieľov sa správa člení na verejnú správu a súkromnú správu. Verejná správa je správa verejných vecí a vykonávanie vo verejnom záujme.

Ústava Slovenskej republiky ustanovuje tzv. duálny systém usporiadania verejnej správy, v ktorom štátna správa a samospráva fungujú paralelne pri správe verejných záležitostí.

Štát vykonáva verejnú správu cez svoje orgány alebo cez iné subjekty verejnej správy, na ktoré výkon štátnej správy prenesie (prenesený výkon štátnej správy na obce a vyššie územné celky).

Štátna správa je vykonávaná orgánmi štátu, ktorými sú : vláda, ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy), orgány štátnej správy s celorepublikovou pôsobnosťou ( bez priamej administratívnej podriadenosti pod niektorým ústredným orgánom štátnej správy, v podriadenosti príslušného ústredného orgánu štátnej správy a inšpekcie a kontrolné orgány v podriadenosti príslušného ústredného orgánu štátnej správy), miestne orgány štátnej správy.

Vláda nie je typickým orgánom štátnej správy, jej postavenie je medzi priamymi vykonávateľmi štátnej správy špecifické. Je vrcholným orgánom výkonnej moci a súčasť orgánov verejnopolitickej moci. Jej výkonné funkcie nie sú typicky správne funkcie, ale politické. Vláda má pôsobnosť celoštátnu a z hľadiska vecnej pôsobnosti je orgánom so všeobecnou vecnou pôsobnosťou.

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy majú čiastočne vecnú a územne celoštátnu pôsobnosť vo veciach štátnej správy. Úpravu ich pôsobnosti obsahuje zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Ustanovuje ich počet, názov, rámcovú vecnú pôsobnosť a základné pravidlá ich činnosti. Konkrétnu vecnú pôsobnosť ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy vymedzujú osobitné zákony. Úlohy a zásady ich činnosti sú uvedené v štatútoch. Činnosť ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy riadi, koordinuje a kontroluje vláda.

V súčasnosti je v SR 13 ministerstiev: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Počet ostatných ústredných orgánov štátnej správy je 10 a sú to: Úrad vlády Slovenskej republiky, Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Úrad pre verejné obstarávanie, Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky a Národný bezpečnostný úrad.

Orgány s celoštátnou pôsobnosťou sú napr. regulačné a dozorné orgány s celoštátnou pôsobnosťou, ako napr. Rada pre vysielanie a transmisiu, Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, Úrad na ochranu osobných údajov, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Dekoncentrované orgány štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou sú, na rozdiel od regulačných a dozorných orgánov, podriadené príslušnému ministerstvu alebo inému ústrednému orgánu štátnej správy, napr. Národný inšpektorát práce, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Slovenský metrologický ústav.

Sústavu miestnych orgánov štátnej správy tvoria orgány štátnej správy s vecnou čiastkovou a s územne obmedzenou pôsobnosťou. Obvodné úrady, vytvorené v roku 2004, majú postavenie miestnych orgánov štátnej správy na úsekoch všeobecnej vnútornej správy, živnostenského podnikania, civilnej ochrany a riadenia štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu. Obvodné úrady nahradili dovtedajšie okresné úrady.

Najnovšie systémové zmeny v štátnej správe prinieslo nadobudnutie účinnosti zákona č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňom 1. januára 2013. Zákonom sa realizujú zámery Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2012 – 2016 a ciele Programu ESO (Efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa). V zmysle citovaného zákona sa zrušujú krajské školské úrady, krajské stavebné úrady, územné vojenské správy, krajské úrady životného prostredia, krajské pozemkové úrady, krajské lesné úrady, krajské úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, katastrálne úrady.

Cieľom je zjednodušenie kontaktu občana so štátnou správou, transparentnosť, efektívnosť nakladania s verejnými prostriedkami a účinná kontrola.

Tieto opatrenia sa budú realizovať v dvoch etapách:

  1. zrušením vymedzených krajských štruktúr miestnych orgánov špecializovanej štátnej správy a presun ich pôsobností do existujúcich obvodných úradov v sídlach krajov od 1. januára 2013 /to upravuje vypracovaný návrh zákona/;

  2. integráciou všetkých pôsobností miestnej štátnej správy do jedného štátneho úradu s odhadom od 1. januára 2014.

Zdroje:
  • Machajová, J. : Všeobecné správne právo. Žilina : Poradca podnikateľa, 2008

  • Berčíková, Z., Berčík, P., Búšik, J.: Organizácia a výkon štátnej správy v Slovenskej republike. Bratislava, 2008

  • www.minv.sk - Územné a správne usporiadanie Slovenskej republiky

  • www.minv.sk - V rámci programu ESO sa začalo s opatreniami v miestnej štátnej správe

  • sk.wikipedia.org

Pojem štát pochádza z Grécka a súvisí s gréckymi mestskými štátmi. V Grécku neboli vytvorené podmienky na väčšie mestské konglomerácie vzhľadom na členitý reliéf krajiny.

V starovekom Ríme sa na označenie štátu používal pojem CIVIS ROMANUS = štátny občan. V Ríme bol štát odvodený od rímskeho štátneho občana. JUS CIVILE sa označovalo právo rímskych štátnych občanov – civilné právo, RES PUBLICAE správa vecí verejných.

Novodobý výraz štát použil ako prvý filozof Niccolo di Bernardo Machiavelli (3. máj 1469 – 21. jún 1527). Bol to taliansky štátnik, historik a teoretik politiky.

Machiavelli je často považovaný za teoretika moderného štátu, t.j. za prvého, kto tematizoval moderný štát ako špecifický politický útvar. Skúmal reálne možnosti politickej vôle a čo má politik robiť, aby dosiahol svoje ciele. Jeho politická koncepcia vychádzala z toho, čo vypozoroval na despotizme svojej doby so všeobecnými myšlienkami o práve, slobode a štáte.

Myšlienka právneho štátu sa síce vyvíjala už od antického Grécka, ale realizovala sa až v 20. storočí. Právny štát je taký štát, v ktorom nikto nie je postavený nad zákon. Kým štát a jeho orgány môžu robiť len to, čo im dovoľujú zákony, občan môže robiť všetko, čo mu zákony nezakazujú. Má istotu, že kým neporuší zákon, nemôže byť právne stíhaný. V právnom štáte má každý právo na riadny súdny proces, ktorý prebieha podľa vopred stanovených pravidiel. Sudcovia musia rozhodovať nestranne a nezávisle. Opakom právneho štátu je policajný štát.

Právny štát sa vracia ku gréckej naturalistickej myšlienke nomos despotes, k predstave vlády práva, k zákonom. Gréci chápali zákon ako súčasť prírody. Zákon trónil nad všetkými a nad každým.

Islamský právny systém patrí k najmladším právnym systémom, je však najťažšie adaptabilný modernej spoločnosti, nakoľko je veľmi silne viazaný na islamské náboženstvo, čo je jeho charakteristickým znakom.

Islamské právo je prevažne právom osôb – príslušníkov náboženského spoločenstva a nie právom určitého štátu, aj keď sa v prípade štátov, ktoré deklarujú, že šaría je ich štátnym náboženstvom, javí ako právo štátu (napr. Sudán).

Islamské náboženstvo, ktorého obsahom je aj islamské božie právo, vytvoril prorok Mohamed (570 – 632), ktorému bola zjavená najvyššia vôľa a text tohto zjavenia je obsiahnutý v Koráne, nazývanom aj al - kitáb.

Stručný vývoj štátnej správy na území Slovenska

Začiatky miestnej štátnej správy na území Slovenska sú známe už z 9. storočia v rámci prvého slovanského štátu označovaného ako Veľká Morava. Po jeho zániku sa menila a vyvíjala v rámci uhorského kráľovstva, neskôr habsburskej monarchie a potom dualistickej Rakúsko – Uhorskej monarchie.

Miestnu regionálnu správu dlho vykonávali hradní páni (župani) v sústave hradných panstiev, ktorá bola kráľovskou, v podstate štátnou správnou organizáciou.

V 13. storočí začali vznikať šľachtické stolice so stavovsky samosprávnym charakterom. Po roku 1849 sa šľachtické stolice zmenili na inštitúcie štátu, označované ako župy (názov župa sa používa v širšom zmysle slova ako všeobecné označenie pre regionálne samosprávne jednotky Uhorska od 10. storočia do roku 1918).

Prvá Slovenská republika (1939 – 1945) na území zmenšenom po 1. viedenskej arbitráži stratou južného Slovenska zriadila šesť žúp ako jednotiek štátnej správy, ktoré po obnovení Československa opäť zanikli.

V roku 1949 znova vznikli v celom Československu regionálne celky štátnej správy, ktoré dostali názov kraj, používaný predtým len v českej časti štátu – na Slovensku vzniklo najprv šesť krajov, neskôr k nim ako osobitný celok pribudlo územie Bratislavy.

Po zániku totalitného režimu boli v roku 1990 kraje zrušené a Slovenská republika sa členila na okresy, ďalej na obvody (121 obvodných úradov ako prvostupňových orgánov štátnej správy).

Po prijatí Ústavy Slovenskej republiky v roku 1992 a osamostatnení sa v roku 1996 územie Slovenska rozčlenilo na osem krajov a 79 okresov ako celkov miestnej štátnej správy.

Od roku 2002 postupne prechádzala podstatná časť pôsobnosti miestnej štátnej správy zo špecializovaných krajských úradov na samosprávne kraje.

Od roku 2004 sa zákonom zrušili okresné úrady integrovanej miestnej štátnej správy a ďalšími zákonmi sa zriadili samostatné orgány špecializovanej miestnej štátnej správy krajského a obvodného stupňa. Tým okresy prestali byť priamymi nositeľmi miestnej štátnej správy, aj keď vo väčšine prípadov sa v ich sídlach zriadili stále alebo dočasné pracoviská obvodných úradov.

K 1. 10. 2007 boli zrušené krajské úrady všeobecnej štátnej správy a namiesto nich boli vytvorená tzv. obvodné úrady v sídle kraja, ktorých územným obvodom je celý kraj a ktoré prevzali časť ich agendy.

K 1.1.2013 obvodné úrady v sídle kraja prevzali aj agendu k tomu dňu zrušených krajských úradov špecializovanej štátnej správy.

Zdroje:
28. 3. 2017
Celkovo mali doteraz zamestnanci v maloobchode voľno 3,5 dňa.
28. 3. 2017
Každá zo šiestich nových tried má kapacitu 24 žiakov.
27. 3. 2017
Portál ISTP.sk v spolupráci so Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry pozývajú odbornú verejnosť na sériu regionálnych klubov zameraných na možnosti využitia IKT nástrojov v poradenskej praxi.
27. 3. 2017
Predseda Národnej rady SR zdôraznil, že jeho úlohou je počúvať problémy investorov aj problémy ľudí.
17. 3. 2017
Ich vyhliadky sú optimistické aj pri sporení, 38 % ľudí totiž predpokladá, že si bude môcť odkladať časť z výplaty bokom.
16. 3. 2017
Preto hrozí, že bude musieť prepúšťať zamestnancov alebo znižovať mzdy.
15. 3. 2017
O dokumente, ktorý sa venuje zmenám v školstve sa bude v najbližších týždnoch diskutovať.
10. 3. 2017
Nedávno sa vo Zvolene, kde je nezamestnanosť okolo osem percent, hlásilo na miesto referenta obchodu na tamojšom mestskom úrade až 61 ľudí.
10. 3. 2017
Opatrenia prináša Akčný plán pre potraviny a výživu na roky 2017–2025, ktorý tento týždeň schválila vláda.
9. 3. 2017
Výsledky písomných maturít si môžu školy preberať 3. mája elektronickou formou.
4. 3. 2017
Najčastejšie stratili slovenské občianstvo prijatím českého.
3. 3. 2017
Pre trojročný študijný odbor Počítačové systémy chce škola od budúceho školského roka otvoriť dve triedy.
3. 3. 2017
Dlhodobo sa obsadenosť u polícií pohybuje okolo 92 percent, pretože splniť kritéria na prijatie do policajných služieb je náročné.
2. 3. 2017
Ich platové tabuľky totiž začínajú sumou 292 eur, pričom minimálna mzda je 435 eur.
2. 3. 2017
V rámci výzvy sa môžu podporiť malé, stredné aj veľké podniky.
20. 2. 2017
Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie dosiahol v prvom mesiaci tohto roka 235.455 osôb.
20. 2. 2017
Urobilo tak po konzultácii s odborníkmi a riaditeľmi škôl.
19. 2. 2017
Tento rok by mal byť prvým, keď sa začne plnenie jednotlivých opatrení vyhodnocovať.
18. 2. 2017
Okrem toho školy na takýchto žiakov dostanú o 10 percent zvýšený normatívny príspevok.
18. 2. 2017
Slovenské ministerstvo školstva chce do projektov celoživotného vzdelávania zapojiť aj menej rozvinuté časti krajiny.
16. 2. 2017
Automobilky na Slovensku idú na plné kapacity a už druhý rok po sebe vyrobili viac ako milión automobilov.
16. 2. 2017
Združenie miest a obcí Slovenska však dlhodobo upozorňuje, že obce a mestá nemajú vo svojich rozpočtoch peniaze na takéto zvýšenie platov.
10. 2. 2017
Vládu už dlhodobo upozorňuje na tento problém a vyzýva ju k systémovým a udržateľným riešeniam.
8. 2. 2017
Toto sú zmeny, ktoré by mala priniesť novela zákona o dani z príjmov z dielne Ministerstva financií SR.
1. 2. 2017
Prax totiž ukázala, že uchádzači presahujú rozsah práce, ktorá sa pri dohodách predpokladá.
28. 1. 2017
Na úradoch práce je stále evidovaný vysoký počet nezamestnaných. Do veľkej miery sú medzi nimi absolventi stredných odborných ako aj vysokých škôl.
18. 1. 2017
Návrhy predkladá minister hospodárstva Peter Žiga.
17. 1. 2017
V porovnaní s predchádzajúcim rokom zamestnanosť najviac stúpla v okresoch Bratislava IV.
17. 1. 2017
Medziročne vzrástla o 4,7 %.
17. 1. 2017
Závod v Martine založili v roku 2000.
17. 1. 2017
Na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave o tom informovali predstavitelia Odborového združenia KOVO.
16. 1. 2017
Realizácia investičného zámeru s oprávnenými nákladmi vo výške 1,33 milióna eur je rozložená na obdobie rokov 2016 a 2017.
16. 1. 2017
Vo svojej dnešnej výzve to skonštatovalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
15. 1. 2017
Richter pripustil, že toto môže byť skôr administratívna chyba napríklad účtovníčky
15. 1. 2017
Ďalším príspevkom predsedníctva k problematike dôstojnej práce bola konferencia o zosúladení pracovného a rodinného života v meniacej sa spoločnosti.
14. 1. 2017
Jednou z najväčších zmien, ktoré má novela priniesť, je obmedzenie práce na dohodu pre evidovaných nezamestnaných na 40 dní v roku.
14. 1. 2017
Ministerstvo práce navrhuje obmedzenie práce na dohodu pre evidovaných nezamestnaných.
13. 1. 2017
Zamestnanosť v novembri 2016 v porovnaní s novembrom 2015 vzrástla v informačných a komunikačných činnostiach.
13. 1. 2017
Informoval o tom dnes Štatistický úrad Slovenskej republiky.
10. 1. 2017
Rozhovor pre TASR poskytol premiér Robert Fico.
10. 1. 2017
Práve dôvera je podľa predsedu Smeru-SD a vlády SR Roberta Fica potrebná na boj s extrémizmom.
9. 1. 2017
Aj keď vyrovnaný rozpočet je naplánovaný až na rok 2019, Slovensko má deficit plne pod kontrolou a plní všetky pravidlá.
3. 1. 2017
Priamo z programového vyhlásenia vyplýva napríklad záväzok podporiť cestovný ruch a kúpeľníctvo.
2. 1. 2017
O inkubátore, ktorého výstavba je súčasťou Akčného plánu, s podnikateľmi nehovorili.
2. 1. 2017
Avizované opatrenia si v tomto roku vyžiadajú zvýšenie nákladov štátneho rozpočtu o 28,9 milióna eur.
30. 12. 2016
Pre rezort práce boli v tomto roku kľúčové tri oblasti: znižovanie nezamestnanosti, pomoc seniorom a mladým rodinám.
28. 12. 2016
Od januára bude 2000 náhodne vybraných nezamestnaných dostávať podporu 560 eur mesačne.
21. 12. 2016
Najmenej poberateľov bolo v Bratislavskom kraji.
21. 12. 2016
Samotný potravinár si podľa zákona takýto zber nemôže zabezpečiť.
20. 12. 2016
Stav celkového počtu uchádzačov o zamestnanie dosiahol v novembri 278.192 osôb.
20. 12. 2016
Do projektu sa zapojilo viac ako 200 farmárov.
20. 12. 2016
Cieľom novely je dosiahnutie dvoch zmien vo vzťahu k nábehu aktivácie elektronických schránok.
20. 12. 2016
Na dnešnej tlačovej konferencii to skonštatoval premiér Robert Fico.
19. 12. 2016
V priebehu decembra viacero oddelení dokladov dočasne upravilo stránkové dni a hodiny tak, aby boli k dispozícii štatutárom.
16. 12. 2016
Dôchodcovia sa v druhom pilieri budú môcť slobodnejšie rozhodnúť, ako naložia so svojimi úsporami.
14. 12. 2016
test
13. 12. 2016
Minimálna mzda na Slovensku by mala rásť rýchlejšie. Pôvodne vláda plánovala, aby úroveň 500 eur dosiahla v roku 2020.
9. 12. 2016
Certifikát potvrdzuje, že zamestnávateľ účinne zaviedol efektívny systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
9. 12. 2016
Zvýšením objemu podpory by sa mal podľa nej zvýšiť počet podporených mladých farmárov zo 600 na 1000.
9. 12. 2016
Zástupcovia geoparkov sa zhodli, že udelené dekréty sú impulzom do ďalšej práce.
8. 12. 2016
Podľa investičného zámeru vo svojej prevádzke v Pezinku spoločnosť v roku 2015 zamestnávala 25 ľudí a dosiahla obrat 6,6 milióna eur.
8. 12. 2016
Najväčšie problémy zaznamenali kontrolóri pri niektorých druhoch vajec a olejov.
25. 11. 2016
V priestoroch Radošinského naivného divadla privítal minister viac ako 300 skôr narodených spoluobčanov z rôznych miest.
23. 11. 2016
Parlament o právnej norme rokoval v skrátenom legislatívnom konaní, aby mohla byť účinná už od januára 2017.
23. 11. 2016
Informoval o tom dnes minister financií SR Peter Kažimír po 4. kole kolektívneho vyjednávania o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov.
22. 11. 2016
Zrýchlený postup dnes na návrh vlády 106 hlasmi schválilo plénum.
18. 11. 2016
Stala sa ňou Oľga Nachtmannová a do úradu ju uviedol minister školstva Peter Plavčan.
18. 11. 2016
Podujatie návštevníkom poskytne priestor pre odbornú spoluprácu, prezentáciu vedeckých výsledkov a spojí výskum s praxou.
16. 11. 2016
Podľa slov ministra financií Petra Kažimíra štát je blízko dohody s odborármi.
11. 11. 2016
Pokles bol len v informačných a komunikačných činnostiach o 1,7 % na 1668 eur.
11. 11. 2016
Plány investora však stoja na magistráte hlavného mesta, ktorý musí zmeny zapracovať do územného plánu.
10. 11. 2016
Plavčan dnes prišiel na rokovanie výboru s viacerými zmenami v rámci budúcoročného rozpočtu.
10. 11. 2016
O nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily na Slovensku by mali viac hovoriť aj odborári.
9. 11. 2016
Kabinet dnes schválil návrh premiéra Roberta Fica novelizovať zákon o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov.
4. 11. 2016
Premiér tým reagoval na dnešné vyjadrenie lídra OĽaNO-NOVA Igora Matoviča.
31. 10. 2016
Zrušenie štvorice škôl a zriadenie dvoch základných s materskými odsúhlasili prievidzskí mestskí poslanci na svojom dnešnom rokovaní.
26. 10. 2016
Rezort práce pripravil opatrenia, ktoré majú obmedziť prácu evidovaných nezamestnaných na úrade práce na dohodu.
26. 10. 2016
Novelou zákona sa dávajú aj väčšie kompetencie úradom práce pri kontrolách dodržiavania liečebného režimu pri dočasnej pracovnej neschopnosti.
25. 10. 2016
Na uľahčenie výpočtu veku odchodu do dôchodku pri zohľadnení všetkých situácií je k dispozícii na webe Sociálnej poisťovne kalkulačka.
21. 10. 2016
Do čítania sa zapojí aj vedenie rezortu školstva.
19. 10. 2016
Avizované opatrenia si v budúcom roku vyžiadajú zvýšenie nákladov štátneho rozpočtu o 28,9 milióna eur.
19. 10. 2016
Ako dominantné územie geoparku sa navrhujú Zemplínske vrchy spolu s vinohradníckou oblasťou Tokaj a blízke okolie.
19. 10. 2016
Ukázal to prieskum spoločnosti BlaBlaCar, ktorý realizovala na vzorke viac ako 800 respondentov.
19. 10. 2016
Stupňovaný štrajk učiteľov začal 13. septembra.
18. 10. 2016
Podľa Pellegriniho bude preto potrebné sústrediť sa v Slovenskej republike aj celej Európskej únii na päť priorít.
18. 10. 2016
Zmeny v treťom pilieri plánuje vláda predstaviť v budúcom roku.
18. 10. 2016
Výstava je zameraná na tvorivosť mladých ľudí, všetky exponáty vyrobili žiaci v priebehu štúdia alebo sú to maturitné práce.
18. 10. 2016
Minister pripomenul, že táto podpora kultúrneho a kreatívneho priemyslu je súčasťou snáh rezortu zmeniť celkový pohľad na kultúru.
17. 10. 2016
Podľa Štatistického úradu SR ohrozuje chudoba na Slovensku najmenej ľudí od roku 2010.
16. 10. 2016
Povedal to minister práce v diskusnej relácii TA3 V Politike.
14. 10. 2016
Zástupcovia zväzov poukázali na to, že Slovensko je už teraz na chvoste z pohľadu celkového daňovo-odvodového zaťaženia.
14. 10. 2016
Aj pre nedostatok pracovníkov stojí celé odvetvie pred hrozbou kolapsu.
14. 10. 2016
Reagoval tak na kritiku tejto novely zo strany opozičných poslancov.
12. 10. 2016
Minimálna mzda v novej výške dosiahne 52 % čistej priemernej mzdy v národnom hospodárstve.
12. 10. 2016
Počet zamestnaných osôb klesol v auguste v medziročnom porovnaní len vo veľkoobchode o 4,9 % a maloobchode o 1,1 %.
12. 10. 2016
Zmenu navrhuje ministerstvo školstva na základe žiadosti vysokej školy.
12. 10. 2016
Informoval o tom dnes Štatistický úrad SR.
12. 10. 2016
Právna norma upravuje spôsob výpočtu úrokovej sadzby pôžičiek, a to naviazaním na základnú úrokovú sadzbu Európskej centrálnej banky
12. 10. 2016
Avizuje to ministerstvo financií v návrhu rozpočtového plánu SR na rok 2017, ktorý dnes schválila vláda.
10. 10. 2016
Žiaci stredných škôl mohli štipendium získať až do výšky 45,21 eura mesačne.
7. 10. 2016
Nespokojní učitelia symbolicky odovzdali šéfovi rezortu financií bazálny investičný kruh.
7. 10. 2016
Zvýšením minimálnej mzdy automaticky porastú aj najnižšie platy v ďalších piatich pásmach podľa náročnosti práce.
7. 10. 2016
Efektívnejšie plánuje hospodáriť aj pri fungovaní nemocníc, záchrannej služby či rádiodiagnostických a laboratórnych vyšetreniach.
5. 10. 2016
Klienti tak budú mať viac možností na financovanie svojich projektov.
3. 10. 2016
Informoval o tom dnes minister financií SR Peter Kažimír po 2. kole kolektívneho vyjednávania o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov.
30. 9. 2016
Analytici rezortu financií navýšili odhad daňových a odvodových príjmov aj pre ďalšie roky.
29. 9. 2016
Orgány verejnej správy, vrátane miest a obcí, čakajú od 1. novembra nové povinnosti, ktoré sa týkajú celkovej elektronickej komunikácie.
26. 9. 2016
Školskí odborári pritom chceli ísť do rokovaní o kolektívnej zmluve s 25-percentným navýšením platov.
15. 9. 2016
Ministerstvo prijalo 34 žiadostí, z ktorých bolo v prvom kole schválených 13 v celkovej výške 5,5 mil. eur.
14. 9. 2016
V okrese Rožňava je podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera prevaha extrémne dlhodobo nezamestnaných.
7. 9. 2016
Táto investícia má vytvoriť 260 pracovných miest.
1. 9. 2016
Richter uviedol, že slovenské predsedníctvo má veľa priorít, ktoré sa týkajú politiky zamestnanosti.
31. 8. 2016
Oslovila takto 18.830 zamestnávateľov a pripomenula im nedoplatky vo výške 18,66 milióna eur.
24. 8. 2016
Uviedol to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera po dnešnom rokovaní vlády v Trebišove.
23. 8. 2016
Minulosťou sú totiž náklady na distribúciu a tlač nálepiek.
19. 8. 2016
Minister práce Ján Richter avizoval, že s touto kategóriou nezamestnaných je potrebné v najbližších mesiacoch pracovať.
5. 8. 2016
Celkovo bolo k právnej norme vznesených 223 pripomienok.
1. 8. 2016
Znížiť by sa však mala administratívna záťaž obyvateľov.
12. 7. 2016
Diskutovaná bude v kontexte zmien a vývoja v štyroch oblastiach.
16. 6. 2016
Mestskí poslanci v Humennom poberali od marcových parlamentných volieb mesačnú fixnú odmenu vo výške 24,30 eura.
13. 5. 2016
Rezort zároveň plánuje pripraviť analýzu ich fungovania.
2. 5. 2016
Minister školstva už avizoval, že pripravuje analýzu fungovania priamo riadených a príspevkových organizácií rezortu.
28. 4. 2016
Medzinárodné cvičenie bolo zamerané na výcvik bezpečnostných expertov, ktorí denne chránia národné IT systémy.
26. 4. 2016
Návrh dokumentu má byť pripravený do 16. mája, kedy ho rezort zašle partnerom na pripomienkovanie.
20. 4. 2016
Portál ISTP.sk vám prináša niekoľko vybraných zaujímavých ponúk z danej oblasti.
18. 4. 2016
Ambíciou je taktiež revitalizovať a sprístupniť aj samotný dom mládeže na jeho pôvodný účel, teda aktivity pre deti a mládež.
14. 4. 2016
Počas dnešného doobedia predseda BSK Pavol Frešo slávnostne ocenil učiteľov bratislavského regiónu.
14. 4. 2016
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku spolu s partnerskými organizáciami zvolávajú na 19. apríla protest.
14. 4. 2016
Hľadanie kvality vzťahov medzi školami, verejnou správou a ďalšími organizáciami bolo témou konferencie Stavanie mostov.
6. 4. 2016
Rokovanie zástupcov odborov školstva samosprávnych krajov Slovenska sa dnes uskutočnilo na pôde Úradu Trnavského samosprávneho kraja.
4. 4. 2016
Zúčastňujú sa ho zástupcovia ministerstva a stavovských organizácií v regionálnom a vysokom školstve.
22. 3. 2016
Na preškolenie v oblasti dopravnej výchovy pozývajú príslušníci mestskej polície všetky školské zariadenia a subjekty pracujúce s deťmi.
17. 3. 2016
Jednou z podmienok odvodovej úľavy je dosahovanie príjmu, ktorý je najviac 67 % priemernej mesačnej mzdy.
15. 3. 2016
Plánujú dôsledne uplatňovať sociálny dialóg, primerane zvyšovať minimálnu mzdu, presadzovať adresné sociálne opatrenia.
7. 3. 2016
Aj tento rok sa tak môžu prihlásiť do súťaží Maják pre dopravu a TOP turistická destinácia regiónu.
25. 2. 2016
Prinášame vám live prenos.
11. 2. 2016
Výška odmeny predstavuje 30 % z celkového súčtu minuloročných platov kontrolóra.
11. 2. 2016
Cieľom oceňovania je vyzdvihnúť prácu zamestnancov v sociálnej sfére.
10. 2. 2016
Je predpoklad, že jeho realizáciou sa vytvorí 2000 pracovných miest, pričom má pozitívne ovplyvniť skupiny nových zamestnancov.
8. 2. 2016
V úzkej spolupráci s ministerstvami a Európskou komisiou (EK) sa podarilo zabezpečiť akceleráciu kontrahovania a čerpania finančných prostriedko z fondov EÚ.
5. 2. 2016
Záujem o skúsených uchádzačov s praxou zohráva kľúčovú úlohu, zamestnávatelia však svoju pozornosť sústredili aj na absolventov vysokých škôl.
4. 2. 2016
Agentúram táto povinnosť vyplýva zo zákona o službách zamestnanosti.
2. 2. 2016
Problematika učiteľských platov a financovania školstva sa má riešiť až po marcových parlamentných voľbách.
26. 1. 2016
Šéf rezortu školstva sa dnes opätovne poďakoval učiteľom a školám, ktoré sa nezapojili do štrajku.
14. 1. 2016
Povedal to dnes v Ždiari premiér Robert Fico.
13. 1. 2016
Vyplýva to z materiálu o plnení opatrení, ktorý dnes predložil minister práce Ján Richter.
15. 12. 2015
Ukončiť pracovný pomer v štátnych nemocniciach chce podľa ministerstva 1036 sestier.
14. 12. 2015
Školy sa zaviazali poskytovať najvyššej kontrolnej inštitúcii odborné poradenstvo a konzultácie v metodologickej i empirickej činnosti.
9. 12. 2015
Rezort vnútra si od zmeny sľubuje zvýšenie kvality výkonu štátnej služby policajta.
3. 12. 2015
Novela má odstrániť súčasný nerovnovážny stav, v ktorom starosta nemá nárok na priznanie dovolenky v rovnakom rozsahu ako zamestnanci obce.
2. 12. 2015
Domnievajú sa, že výška schváleného štátneho rozpočtu nedokáže pokryť skutočné potreby slovenského školstva.
1. 12. 2015
Spolu s učiteľmi základných škôl dostanú v Nitre koncoročné odmeny aj zamestnanci materských škôl.
30. 11. 2015
Dnes to uviedol minister vnútra Robert Kaliňák.
20. 11. 2015
Nemocnice budú na budúci rok potrebovať na platy viac.
20. 11. 2015
O voľné miesta sa budú môcť uchádzať našinci, ktorí vyštudovali prestížnu zahraničnú univerzitu, alebo dlhodobo pracujú na vedúcej pozícii v cudzine.
20. 11. 2015
Andrej Kiska vybral adresátov pomoci na základe návrhov neziskových organizácií, ktoré sa dlhodobo venujú ľuďom v núdzi.
20. 11. 2015
Skontrolovaných bude okolo 1500 subjektov, a to najmä pohostinstvá, jedálne a reštaurácie, maloobchod.
18. 11. 2015
Okrem asistentov bude na súde pracovať aj niekoľko absolventov práva, ktorí sú momentálne evidovaní na úradoch práce.
17. 11. 2015
Schôdza bola naplánovaná, ale keďže by už nemali byť žiadne návrhy na rokovanie, zrejme sa už do parlamentných volieb v pléne nezídu.
10. 11. 2015
Vyplýva to z novely zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov.
4. 11. 2015
Prezident, poslanci, členovia vlády, predseda a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu budú poberať plat vo výške z roku 2011.
3. 11. 2015
Definitívne o novele zákona rozhodne plénum na nadchádzajúcej schôdzi NR SR.
28. 10. 2015
Zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov podpísali dve kolektívne zmluvy vyššieho stupňa pre rok 2016.
22. 10. 2015
Uskutočnila sa v priestoroch Strednej odbornej školy rozvoja vidieka v Dunajskej Strede.
19. 10. 2015
Z hľadiska počtu pracovných miest je Slovensko na sedemročných maximách.
15. 10. 2015
Zvýšenie minimálnej mzdy na 405 eur z 380 eur v budúcom roku je mimoriadne rozhodnutie a bude sa dotýkať veľkého počtu ľudí.
14. 10. 2015
Minister dal prísľub, že sa zavedie 60–dňová lehota na rozhodnutie o odkázanosti človeka na umiestnenie v zariadení sociálnych služieb.
2. 10. 2015
Navýšenie platov bude mať vplyv na štátny rozpočet vo výške 148 miliónov eur.
1. 10. 2015
Plénum parlamentu dnes nepodporilo novelu zákona o štátnej službe.
1. 10. 2015
Do platnosti vstúpila novela zákona, vďaka ktorej je možné úkony týkajúce sa matriky vykonávať pomocou elektronickej komunikácie.
30. 9. 2015
Ministerstvo zároveň nebude pokutovať školy, ktoré nedodajú údaje v stanovenom termíne, ak budú mať na to objektívne dôvody.
28. 9. 2015
Konfederácia naďalej navrhuje, aby platy zamestnancov v budúcom roku vzrástli o 7 %.
26. 9. 2015
Snahou úradov práce je efektívnejšie spolupracovať so zamestnávateľmi ako aj uchádzačmi o zamestnanie.
24. 9. 2015
Efektívnejšie prepojenie jednotlivých úradov verejnej správy a ich lepšia komunikácia s občanmi a právnickými osobami.
18. 9. 2015
Mesto predstavuje dôležitý región z pohľadu zamestnanosti.
17. 9. 2015
Uviedlo to v spoločnom vyhlásení, pod ktorým je podpísaných sedem krajov s výnimkou bratislavského.
10. 9. 2015
Každý občan tohto štátu oprávnene očakáva neustále zlepšenie fungovania štátnej správy.
4. 9. 2015
ačiatkom tohto roka bola zriadená pracovná skupina pre prípravu legislatívnych zmien v oblasti sociálnych služieb.
18. 8. 2015
Elektronický občiansky preukaz s čipom má už takmer milión Slovákov.
23. 7. 2015
Rezort financií v najbližších rokoch počíta aj s poklesom schodku verejných financií.
22. 7. 2015
Od tohto roka platí súbeh poberania pomoci v hmotnej núdzi, osobitného príspevku a príjmu z práce do výšky dvojnásobku minimálnej mzdy.
22. 7. 2015
V rámci investičného plánu pre Európu je k dispozícii 315 miliárd eur.
21. 7. 2015
Rokovania s investorom sa podľa ministra hospodárstva Vazila Hudákna dostávajú do finálnej fázy.
18. 7. 2015
Okrem tovarov podliehajúcich spotrebným daniam kontrolovali prešovskí colníci aj dodržiavanie colných predpisov.
16. 7. 2015
Občania si naďalej môžu vybaviť svoje záležitosti aj klasickým spôsobom, a to návštevou ohlasovne pobytu.
6. 7. 2015
Operačný program Informatizácia sa dostáva do finálnej fázy.
2. 7. 2015
Počet dostupných služieb, ktoré človek vybaví na integrovanom obslužnom mieste, sa bude postupne zvyšovať. Pribudnúť by mala napríklad zmena korešpondenčnej adresy či odhlasovanie pozostalých.
21. 6. 2015
Toto bola najväčšia konferencia a najväčší GLOBSEC, aký sme doteraz organizovali.
17. 6. 2015
Základom riešenia bude vytvorenie jednotného modelu zabezpečenia výkonu všetkých ekonomických a podporných agend subjektov verejnej správy.
16. 6. 2015
Predseda parlamentu si spolu so žiakmi vypočul prednášku s názvom Kyberšikanovanie a komunikačné závislosti.
12. 6. 2015
To automaticky znamená, že by to malo mať pozitívny dopad na našu fiškálnu pozíciu a na plnenie našich fiškálnych cieľov.
2. 6. 2015
V týchto dňoch končia štúdium študenti stredných a vysokých škôl.
1. 6. 2015
Zamestnávatelia v pracovných zmluvách neuvádzajú podstatné náležitosti.
1. 6. 2015
V SR je podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie zabezpečená prostredníctvom systému takzvaných výkupných cien.
27. 5. 2015
Dôvodom je rast priemernej mzdy na Slovensku.
26. 5. 2015
Štátny inštitút odborného vzdelávania plánuje do konca roka zaškoliť tisíce ľudí.
20. 5. 2015
Naskytá sa možnosť uzavrieť dohodu s USA alebo Kanadou, kam často chodia občania SR pracovať.
19. 5. 2015
Cieľom vzdelávania je zlepšiť dvojjazyčnú komunikáciu v úradnom styku na miestnych a obecných úradoch.
14. 5. 2015
Preplatky je podľa zákona potrebné poslať na účty daňovníkov do 40 dní od termínu na podanie daňového priznania.
14. 5. 2015
Povedal to dnes minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.
13. 5. 2015
V štruktúre štátnych zamestnancov je vyšší podiel ľudí vo veku nad 50 rokov.
12. 5. 2015
Povedal to na schôdzi parlamentu minister práce Ján Richter.
11. 5. 2015
Lehota sa predlžuje najmä vtedy, ak poistenec nemá v poriadku všetky údaje potrebné pre vybavenie žiadosti.
11. 5. 2015
Ako povedal dnes inšpektor práce, k udalosti došlo pri nákupe vo vonkajších priestoroch nákupného centra.
11. 5. 2015
Toto opatrenie má byť súčasťou druhého sociálneho balíčka.
11. 5. 2015
Napriek dobrým výsledkom treba pokračovať a dôraz klásť na prevenciu.
5. 5. 2015
Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, že počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti sú povinní dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom.
28. 4. 2015
Pri stanovení výšky minimálneho zárobku zamestnancov treba prihliadať na potrebu rozvoja vnútorného trhu, cenu práce, ale aj na demografický vývoj na Slovensku.
27. 4. 2015
V apríli Sociálna poisťovňa poslala správy, v ktorých upozornila na aktuálny nedoplatok za marec 2015.
24. 4. 2015
Podľa novely Zákonníka práce, by učitelia už nemali počas letných prázdnin dočasne končiť na úradoch práce.
22. 4. 2015
Po novom sa má internet dostať aj do materských škôl, jazykových škôl a na základné umelecké školy.
22. 4. 2015
Po zasadnutí vlády to dnes vyčíslil minister školstva Juraj Draxler.
21. 4. 2015
V škole pribudlo osem tried modulového typu, čo vyrieši aktuálny kritický stav, keď sa deti učia v provizórnych podmienkach.
20. 4. 2015
Počet chýb zamestnávateľov od začiatku roka rastie.
20. 4. 2015
Prezident vybral adresátov pomoci na základe návrhov neziskových organizácií, ktoré sa dlhodobo venujú ľuďom v núdzi.
17. 4. 2015
Odpovede z neho poslúžia aj pri tvorbe novej verzie správy o stave školstva.
17. 4. 2015
Služba je určená pre poskytovateľov elektronicky dodávaných služieb, telekomunikačných služieb a služieb rozhlasového a televízneho vysielania.
16. 4. 2015
Rovnako stúpajúcu tendenciu má aj počet kontrolovaných poistencov.
14. 4. 2015
Vyplýva to z novely zákona o dani z príjmov, ktorú dnes Ministerstvo financií predložilo.
14. 4. 2015
To je jedno z nových pravidiel návrhu novely Obchodného zákonníka.
13. 4. 2015
Inšpektorát práce v Prešove zistil porušenie Zákonníka práce vo viacerých bodoch a do konca apríla musí v troch zo štyroch porušení firma urobiť nápravu.
9. 4. 2015
Súčasťou kontroly je vyhodnotenie uplatňovania politiky zamestnanosti v praxi a ich osobnej skúsenosti pri svojom uplatňovaní sa.
8. 4. 2015
Finančné nástroje hradené zo zdrojov Európskej únie bude možné v novom období získať už vo všetkých oblastiach poskytovania eurofondov.
8. 4. 2015
Riaditeľka spoločnosti sídliacej v Poprade Zuzana Rošková tvrdí, že Rómovia potrebujú na začiatku viac trpezlivosti a pozornosti, ale aj viac času na zácvik.
26. 3. 2015
Upozorňuje poberateľov dôchodkov Sociálna poisťovňa.
26. 3. 2015
V súčasnom svete už nikto nepochybuje o význame informácií v ich digitálnej podobe.
25. 3. 2015
Zároveň ohlásila, že mesto má vybraného prevádzkovateľa mestských parkovísk v centrálnej zóne.
24. 3. 2015
Hlavným cieľom projektu je podpora vytvárania prorodinného pracovného prostredia zamestnávateľmi.
24. 3. 2015
Vyplýva to z Koncepcie pre podporu startupov a rozvoj startupového ekosystému v SR, ktorú ministerstvo financií predložilo na pripomienkovanie.
18. 3. 2015
Pri dnešnej návšteve Bardejovského okresu to uviedol prezident SR Andrej Kiska, ktorý chce osobne prispieť k pozitívnym zmenám v tejto oblasti.
10. 3. 2015
Kancelária Národnej rady SR chce týmto krokom zabezpečiť priamy prístup k aktuálnemu dianiu v parlamente a vyjsť tak v ústrety čo najväčšiemu množstvu záujemcov.
6. 3. 2015
Najvyšší počet nezamestnaných bol v Prešovskom kraji (65.400) a Banskobystrickom kraji (61.500).
5. 3. 2015
Uviedol to v Bruseli na zasadnutí Rady EÚ pre energetiku minister hospodárstva SR Pavol Pavlis.
27. 2. 2015
Úrad sa preto rozhodol osloviť ministerstvo financií a Národnú banku Slovenska s návrhmi opatrení.
26. 2. 2015
Kiska vybral adresátov pomoci na základe návrhov neziskových organizácií, ktoré sa dlhodobo venujú ľuďom v núdzi.
26. 2. 2015
Komisia už schválila všetkých sedem operačných programov, ktorých cieľom je rozvoj slovenských regiónov.
26. 2. 2015
Plynulý prechod študentov stredných odborných škôl na trh práce bez potreby ďalšieho preškoľovania.
26. 2. 2015
Konferenciu v rámci slovenského predsedníctva vo vyšehradskej skupine zorganizovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
19. 2. 2015
Na dnešnej tlačovej konferencii oznámil, že sa rozhodol podpísať novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení.
10. 2. 2015
Uviedol to dnes premiér Robert Fico, ktorý spolu so šéfmi rezortov práce a financií na tlačovej konferencii v Bratislave na konkrétnych príkladoch poukázal na prínos troch sociálnych opatrení.
3. 2. 2015
Podľa posledných zverejnených údajov v decembri 2014 sa miera nezamestnanosti v okrese Dunajská Streda znížila na 10,34 %.
2. 2. 2015
Potvrdenie liberalizácie vízového styku pre občanov Ukrajiny sa očakáva na májovom summite Východného partnerstva v Rige.
25. 1. 2015
Uviedol to v dnešnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 minister práce Ján Richter.
21. 1. 2015
Premiér o tom dnes informoval na tlačovej konferencii po rokovaní kabinetu.
16. 1. 2015
Chceli by sme vytvoriť podmienky na to, aby mali možnosť ženy nastúpiť do zamestnania, či už napríklad na skrátený pracovný, alebo plnohodnotný úväzok.
14. 1. 2015
Občianstvo bude vracať na základe výnimky. "Príslušné nariadenie ministerstva vnútra bude účinné od 1. februára 2015," uviedlo pre TASR ministerstvo vnútra.
2. 1. 2015
Dôležitý však bude vývoj rozpočtu, keďže vláda chce dodržať schválený deficit na úrovni 2,3 % hrubého domáceho produktu.
2. 1. 2015
Novela pochádza z dielne rezortu práce. Jej cieľom je zmodernizovať inštitúcie služieb zamestnanosti, ako aj prehodnotiť efektivitu ich riadenia.
1. 1. 2015
Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi má zabezpečiť ľuďom, ktorí sú viac ako rok bez práce, vyššiu motiváciu nájsť si zamestnanie.
19. 12. 2014
Elektronický kontraktačný systém (EKS), ktorý je stále v testovacej prevádzke, každým dňom potvrdzuje svoju efektívnosť a opodstatnenosť.
19. 12. 2014
Podľa ministra Jána Richtera to dokazuje, že prijaté legislatívne opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR sú účinné. 
18. 12. 2014
Minister práce Ján Richter uviedol, že na podporu mladých rodín by mala ísť čiastka 20 miliónov eur.
17. 12. 2014
Vláda dnes schválila návrh nariadenia, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov.
17. 12. 2014
Miera zamestnanosti na Slovensku vo vekovej kategórii ľudí od 20 do 64 rokov má do roku 2020 dosiahnuť úroveň 72 %.
17. 12. 2014
Selektívne zvýhodnenie dlhodobo nezamestnaných od novembra 2013 zvýšilo atraktivitu ich zamestnávania, no zníženie celkovej nezamestnanosti neprinieslo.
16. 12. 2014
Predstavitelia Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) a Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS) dnes diskutovali s prezidentom Andrejom Kiskom.
16. 12. 2014
Prezident Andrej Kiska podpísal novelu školského zákona, ktorú už raz kvôli zmenám pri školských bufetoch vrátil na opätovné prerokovanie do NR SR.
16. 12. 2014
Z OP bude v budúcom roku financovaných ešte niekoľko projektov, ktoré sú zamerané na aktívne opatrenia trhu práce.
2. 12. 2014
Na protest sa odhodlali preto, že sú ohrozené ich výplaty za posledný mesiac tohto roku, na ktoré ministerstvo spravodlivosti nemá v rozpočte dostatok financií.
1. 12. 2014
Urobí tak v ich decembrových výplatných termínoch automaticky, bez žiadosti, a to rovnakým spôsobom, ako sa vypláca dôchodok, a to buď na bankový účet, alebo v hotovosti prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s.
1. 12. 2014
V aktuálnej správe o Plnení pravidla vyrovnaného rozpočtu za rok 2013 to konštatuje Ministerstvo financií SR.
1. 12. 2014
Tisícom zamestnancov súdov naďalej hrozí, že nedostanú výplatu za posledný mesiac tohto roka.
26. 11. 2014
Informovali o nich dnes predstavitelia Odborového zväzu KOVO.
26. 11. 2014
V programovom období 2014 až 2020 bude informačný systém ITMS2014+ základným nástrojom na sledovanie využívania finančnej podpory z fondov EÚ.
25. 11. 2014
Nie vždy platí, kto má vzdelanie, má automaticky aj prácu.
24. 11. 2014
Dohodli sme sa na navýšení platov. Od 1. januára budúceho roka sa navýšia platy o 1,5 % a od 1. júla 2015 stúpnu o 1 %.
22. 11. 2014
Týranie a zneužívanie starších ľudí, ale aj problematika nízkych dôchodkov seniorov na Slovensku, rezonovali na štvordňovom národnom stretnutí v Bojniciach.
19. 11. 2014
Celkové výdavky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR by sa totiž mali navýšiť z pôvodne rozpočtovaných 2,22 miliardy eur na 2,25 miliardy eur.
12. 11. 2014
Slováci hodnotia ponovembrové zmeny kritickejšie ako pred piatimi rokmi.
7. 11. 2014
Priemysel a zamestnávatelia z rôznych odvetví signalizujú nedostatočnú pripravenosť absolventov škôl. Vyhlásil to minister školstva Peter Pellegrini.
6. 11. 2014
Prišli aj žiaci dvoch základných škôl z iných okresov zo Sokoliec z okresu Komárno a Horných Salíb z okresu Galanta.
5. 11. 2014
Za výkon každej ďalšej funkcie to bude plat najviac vo výške minimálnej mzdy.
5. 11. 2014
Firmy na Slovensku sa od budúceho roka budú môcť uchádzať o príspevok od štátu na vytváranie pracovných miest pre mladých ľudí.
30. 10. 2014
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky zorganizoval seminár „Možnosti uplatnenia absolventov škôl na trhu práce“, ktorý sa uskutočnil dňa 21. októbra 2014 s celkovým počtom 80 účastníkov.
15. 10. 2014
Rezort ministerstva práce sa v parlamente budem uchádzať o navýšenie finančných prostriedkov na aktívnu politiku trhu práce v súvislosti s politikou zamestnanosti.
15. 10. 2014
Som pripravený načúvať a môžeme sa o týchto veciach celkom vážne baviť," adresoval dnes poslancom v pléne Národnej rady SR Richter.
15. 10. 2014
Ukázala to analýza, ktorú si dala vypracovať vláda SR. Materiál, ktorý dnes schválil kabinet Roberta Fica, konštatuje, že do roku 2016 by bolo potrebné zvýšiť počet zamestnancov pri eurofondoch o takmer 750.
15. 10. 2014
Splnili sme ďalší zo sľubov, ktorý sme zaradili do takzvaného pozitívneho sociálneho balíčka.
15. 10. 2014
O takú sumu sa v aktuálnom návrhu rozpočtu na rok 2015 zvýšili výdavky určené pre osobnú železničnú dopravu.
22. 9. 2014
Informoval o tom dnes po rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter.
17. 9. 2014
V minulosti využili bicykel, elektromobil, rikšu, trolejbus, ale aj chôdzu.
10. 9. 2014
Vyplýva to prieskumu verejnej mienky, ktorý pre účely projektu Ako vyhrať voľby uskutočnila agentúra Focus.
16. 8. 2014
V končiacom sa sedemročnom období vyčlenila únia pre Slovensko celkovo vyše 11 miliárd eur prostredníctvom 11 operačných programov.
28. 7. 2014
Vyplýva to z najnovšej analýzy Poštovej banky, ktorá vychádzala z aktuálnych údajov európskeho štatistického úradu Eurostat.
21. 7. 2014
Termín na predkladanie žiadostí o zaradenie do výberu v rámci výzvy, ktorú vyhlásilo v júli, vypršal záujemcom dnes.
24. 6. 2014
Novely podľa predstaviteľov zamestnávateľských združení v skutočnosti zrušia agentúrnu prácu na Slovensku, čím ohrozia okolo 20.000 pracovných miest.
2. 6. 2014
Cieľovou skupinou sú zamestnanci rezortu práce – vedúci štátni zamestnanci, štátni zamestnanci a zamestnanci vo výkone práce vo verejnom záujme.
12. 5. 2014
Eurovoľby sa na Slovensku uskutočnia v sobotu 24. mája. Kandiduje 29 politických strán, voliť si budeme 13 europoslancov.
7. 5. 2014
Pripadá na 9. mája a v ten deň bude veľké podujatie v Košiciach.
7. 5. 2014
Zmluvou o udelení štipendia a o spolupráci sa štátne orgány zaviažu poskytnúť vybraným uchádzačom po ukončení štúdia pracovné miesto.
22. 4. 2014
Vyhlásil to na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave minister práce Ján Richter.
7. 4. 2014
Materiál definuje kroky vlády, ktoré by mala v najbližšom období vykonať.
6. 4. 2014
V deň volieb však musia mať minimálne 18 rokov (plnoletí), povolený trvalý pobyt na Slovensku a musia byť zapísaní do zoznamu voličov.
30. 3. 2014
Andrej Kiska sa ujme funkcie prezidenta SR zložením sľubu. Skladať ho bude 15. júna, keď sa skončí funkčné obdobie súčasnej hlave štátu Ivanovi Gašparovičovi.
27. 3. 2014
Hlavný prejav na slávnosti predniesol jeden z iniciátorov inštalácie pamätnej tabule Drahoslav Machala, ktorý ju aj spolu so starostkou obce Magdalénou Holcingerovou odhalil.
27. 3. 2014
Daňové úrady prijali doteraz viac ako 80.000 daňových priznaní k dani z príjmov, ktoré daňovníci podali elektronicky, pričom 46.000 je od právnických a zvyšok od fyzických osôb.
28. 2. 2014
Vláda totiž podľa nich o tejto problematike veľa hovorí a oficiálne na ňu vynakladá veľa peňazí, ktoré sa však strácajú inde.
27. 2. 2014
Je pravdou, že sme mali úvodné rokovania k možnému rozhodnutiu o ďalšom stimule pre ďalšie investície, ktoré budú znamenať dodatočných tisíc pracovných miest, uviedol pre TASR Kažimír.
26. 2. 2014
Český prezident Miloš Zeman dnes vystúpil na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu.
25. 2. 2014
Súčasťou požadovaných služieb je centrálna evidencia, zúčtovanie poplatkov, ako aj správa celého systému pre platenie poplatkov.
23. 2. 2014
Pred novinármi to dnes v Košiciach vyhlásil kandidát na prezidenta SR premiér Robert Fico.
16. 2. 2014
Uchádzač o zamestnanie si môže v zmysle zákona o službách v zamestnanosti zabezpečiť vzdelávanie aj z vlastnej iniciatívy.
13. 2. 2014
Zhodli sa na tom dnes viacerí vystupujúci na seminári s názvom Ako znížiť nezamestnanosť na Slovensku.
6. 2. 2014
Rok 2014 prinesie príležitosť vyhodnotiť, čo Slovensku dala a dáva integrácia do európskych a transatlantických štruktúr.
30. 1. 2014
Premiér Robert Fico a minister spravodlivosti Tomáš Borec predkladajú na verejnú diskusiu sériu návrhov, ktoré by viedli k výrazným zmenám v práci sudcov.
30. 1. 2014
Uviedla to dnes vo svojej správe Európska komisia. Informovali o tom agentúry Reuters a DPA.
28. 1. 2014
Múzeám a galériám sa napríklad predĺži termín, dokedy sú povinné vykonať katalogizáciu zbierkových predmetov.
28. 1. 2014
Tvrdí to Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
27. 1. 2014
Parlament sa bude návrhom zaoberať už na najbližšom rokovaní.
27. 1. 2014
Počas týchto návštev minister podľa Kaliňáka navštevuje vyučovacie hodiny, diskutuje s pedagógmi, pozerá si priestory škôl či centier voľného času.
26. 1. 2014
Prezident by mal preto využiť váhu svojej osobnosti, vplývať na vládu a do týchto regiónov nasmerovať jej kroky.
24. 1. 2014
Rezort už vo vestníku verejného obstarávania zverejnil predbežné oznámenie o tendri.
23. 1. 2014
Čistý prínos pre SR by tak mal predstavovať 13,5 miliardy eur.
18. 1. 2014
Jej predpokladaná hodnota je 432.995 eur.
18. 1. 2014
Doposiaľ platilo, že ak niekto spôsobil tri nehody počas piatich rokov, prišiel o vodičské oprávnenie.
18. 1. 2014
Ministerstvo práce má polroka na to, aby organizačne pripravilo zmenu systému vyplácania dávok v hmotnej núdzi.
17. 1. 2014
Podstatnou zmenou pre podnikateľov bude zjednotenie sadzieb tejto dane pre celé územie Slovenska.
15. 1. 2014
Do konca roka 2023 bude musieť zlikvidovať takúto muníciu, ktorou momentálne disponujú Ozbrojené sily SR.
15. 1. 2014
Ide o jednu z najdôležitejších zmien v rozvojovej spolupráci v rokoch 2014 až 2018.
13. 1. 2014
Najviac z nich (284) stratilo slovenské občianstvo pre prijatie českého.
13. 1. 2014
Ministerský útlm osemročných gymnázií spôsobil, že prvé triedy sa v uplynulých rokoch už neotvorili.
11. 1. 2014
Elektronický čip rozširuje možnosti použitia občianskeho preukazu, keďže eID s elektronickým čipom rozširuje jeho použitie aj na elektronickú komunikáciu prostredníctvom internetu.
10. 1. 2014
Ak splnia všetky podmienky, bude mať Slovensko rekordný počet prezidentských kandidátov.
10. 1. 2014
Vyplýva to z návrhu organizačno-technického zabezpečenia voľby prezidenta, ktorý ministerstvo vnútra poslalo na pripomienkovanie.
9. 1. 2014
Poberatelia dávky tak budú vo verejnom záujme vykonávať rôzne činnosti.
8. 1. 2014
Prvá etapa projektu pri Bratislave by mala stáť 223 miliónov eur a je rozložená na obdobie rokov 2014 až 2018.
8. 1. 2014
Novela prinesie tiež nové kompetencie Pamiatkovému úradu SR.
8. 1. 2014
Zoznamy rezort vypracoval na základe zákona o odbornom vzdelávaní a príprave.
7. 1. 2014
Vyhlásil dnes prezident SR Ivan Gašparovič po tom, ako udelil štátne vyznamenania osobnostiam s rôznych sfér spoločenského života.
7. 1. 2014
"Národná rada SR pri výkone svojej zákonodarnej právomoci jednoznačne prekročila rámec daný ústavou," upozornili poslanci v dokumente adresovanom ÚS SR.
2. 1. 2014
Pôvodne rozpočtovaný schodok bol pritom na úrovni 3,08 miliardy eur.
31. 12. 2013
Respondenti reagovali aj na otázku, ako sa zmenila situácia v spoločnosti od nástupu súčasného kabinetu vo vybraných jedenástich oblastiach.
30. 12. 2013
Ako pripomenula predsedníčka Štatistického úradu, nové publikácie rozšíria doterajší počet 15 samostatných, v ktorých boli spracované výsledky sčítania.
30. 12. 2013
Elektronická komunikácia je od januára 2014 povinná s každým správcom dane, teda s daňovým aj s colným úradom.
27. 12. 2013
Reforma verejnej správy ESO je jednou z hlavných priorít súčasného vedenia Ministerstva vnútra SR.
18. 12. 2013
Reforma je rozložená do troch základných fáz. Podstatou prvej z nich bolo zrušenie špecializovanej štátnej správy na krajskej úrovni k 1. januáru 2013.
18. 12. 2013
Najbližšie rokovanie ich čaká 8. januára 2014.
18. 12. 2013
Predpokladá sa to v správe o stave siete zastupiteľských úradov SR v zahraničí v tomto roku a východísk pre jej ďalší rozvoj, ktorú dnes schválila vláda.
16. 12. 2013
Konkrétne v prvom dôchodkovom pilieri, cez ktorý sa vyplácajú dôchodky súčasným seniorom.
15. 12. 2013
Dlh je na rok 2014 naplánovaný na úroveň 56,8 % a následne by mal podľa ministerstva financií začať klesať.
14. 12. 2013
Podľa rozpočtu schváleného parlamentom tento týždeň má dlh budúci rok dosiahnuť 56,8 %.
12. 12. 2013
Ministerstvo financií SR má jednu ťarchu za sebou a kopu práce pred sebou.
10. 12. 2013
Nebola to klasická pietna spomienka, akú poznáme v našich zemepisných šírkach. Bolo to netradičné podujatie a skôr oslava jeho života než smútočné zhromaždenie.
4. 12. 2013
Ide o poslednú tohtoročnú čiastku na päťpercentné zvýšenie platov niektorých školských zamestnancov.
4. 12. 2013
O tzv. prerušení letu v súčasnosti rozhoduje minister obrany.
4. 12. 2013
Triedy druhého stupňa základných škôl a stredných škôl zrejme budú môcť byť od januára 2014 plnšie.
4. 12. 2013
Rezort práce si v tomto programe vytýčil viacero cieľov, ktoré majú zlepšiť životné podmienky starších pracujúcich.
2. 12. 2013
Týka sa to tých, ktorí majú zmluvu na dobu určitú, alebo sú v dôchodkovom veku, či poberajú výsluhový dôchodok od štátu.
29. 11. 2013
Novela o dani z príjmu má podľa rezortu financií prispieť k zníženiu administratívnej záťaže pre podnikateľov.
29. 11. 2013
Obce by mali byť opatrnejšie aj pri preberaní záväzkov.
28. 11. 2013
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR totiž v novele zákona o starobnom dôchodkovom sporení navrhuje viaceré zmeny.
27. 11. 2013
Ministerstvo kultúry ju pôvodne malo predložiť v novembri, avšak kabinet mu túto úlohu dnes zrušil.
27. 11. 2013
Prostriedky by sa mali využiť pri tvorbe nových popularizačno-vedeckých cyklov s názvom Spektrum vedy.
27. 11. 2013
Praxe a exkurzie budú pokračovať aj v nasledujúcom kalendárnom roku.
27. 11. 2013
Poslanci Národnej rady SR ho pri dnešnom hlasovaní schválili.
27. 11. 2013
Cieľom bolonského procesu bolo využitie anglosaských skúseností z rozdelenia vzdelávacieho cyklu na dve časti, bakalársku a magisterskú.
26. 11. 2013
Minister v pondelok 25. novembra rokoval so zástupcami Odborového zväzu justície v SR.
25. 11. 2013
Obsahom kolektívnej zmluvy je priaznivejšia úprava pracovných podmienok, vrátane platových.
22. 11. 2013
Ako poznamenal premiér, ide o návštevu, ktorá splnila všetky očakávania.
22. 11. 2013
Slovensko nie je ani medzi najlepšími, ani medzi najhoršími, spolu s Rakúskom či Belgickom patrí do strednej skupiny hodnotených krajín.
21. 11. 2013
Hlavným zámerom konferencie je informovať o projekte, zviditeľniť prebiehajúce aktivity i poskytnúť priestor pre prezentáciu dosiahnutých výsledkov.
21. 11. 2013
V rokovaniach s ministerstvom bolo 78 školám uložené racionalizačné opatrenie, ktoré majú vykonať k 1. septembru 2014, resp. k 1. septembru 2015.
18. 11. 2013
Od 1. januára 2014 sa pre niektorých podnikateľov tak mení spôsob komunikovania s finančnou správou.
15. 11. 2013
Podľa ministra školstva názov ocenenia má historické korene.
15. 11. 2013
Právnu normu vrátil parlamentu a navrhol, aby ho Národná rada SR prijala so zmenami.
14. 11. 2013
Členské štáty eurozóny posielali tento rok návrhy rozpočtov na kontrolu do Bruselu prvýkrát.
14. 11. 2013
Štatistický úrad SR bude poskytovať kvalitnejšie údaje a zníži sa aj administratívna záťaž právnických osôb a podnikateľov.
13. 11. 2013
Ako upozorňuje envirorezort, do konca programového obdobia je potrebné vyčerpať prostriedkov z eurofondov viac ako doteraz.
13. 11. 2013
Vyplýva to z Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.
13. 11. 2013
Medzi najatraktívnejšie z nich patrila nesporne živá ukážka schopností inteligentného policajného vozidla.
13. 11. 2013
Slovensko naposledy emisie predávalo v roku 2008.
13. 11. 2013
Jedným z najdôležitejších má byť projekt elektronických identifikačných kariet, ktoré sa nazývajú aj elektronické občianske preukazy.
12. 11. 2013
Pacienti, ktorí nemajú peniaze na zaplatenie prednostného vyšetrenia, dostanú priestor na to, aby boli ošetrení v riadnom čase.
12. 11. 2013
Uskutoční sa na trenčianskom výstavisku Expo Center od 14. do 15. novembra.
12. 11. 2013
Premiér už avizoval, že na návšteve v Paríži chce predložiť návrhy Slovenska.
8. 11. 2013
Rekvalifikačné kurzy a vzdelávacie programy sa uskutočnia v rámci projektu Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce.
6. 11. 2013
Vyplýva to z novely zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR, ktorý dnes schválila vláda.
1. 11. 2013
Od 1. novembra tohto roka totiž nadobúda účinnosť novela zákona o sociálnom poistení.
24. 10. 2013
Spoluprácu so šéfkou rezortu zdravotníctva chváli aj Asociácia súkromných lekárov SR.
23. 10. 2013
Európska komisia prináša nový nástroj pre uľahčenie hľadania práce v zahraničí.
23. 10. 2013
Naštartovaniu konkurencieschopnosti krajín by mal napomôcť rozvoj digitálnej ekonomiky aj sprísnenie dohľadu nad európskymi bankami, čo sú hlavné témy dvojdňového rokovania lídrov EÚ.
12. 10. 2013
Na otázku, či by sa mohlo zvýšiť percento odvodu do druhého piliera zo súčasných štyroch na šesť, ak by to vývoj ekonomiky dovolil, Richter odpovedal, že sa bude hľadať zhoda.
12. 10. 2013
Vláda si v tento týždeň schválenom rozpočte stanovila za cieľ dosiahnuť deficit v budúcom roku na úrovni 2,83 % hrubého domáceho produktu pri raste ekonomiky o 2,2 %.
11. 10. 2013
V nadväznosti na reformu ESO Predsedníctvo SAV prijalo v auguste uznesenie, ktoré predpokladá zlúčenie organizácií SAV do deviatich samostatných celkov.
11. 10. 2013
Predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihók za absolútne negatívne považuje ponechanie špeciálnej dane pre regulované firmy, teda pre najväčších daňových poplatníkov.
11. 10. 2013
To sú závery dnešného rokovania mimoriadnej Rady ZMOS-u, ktorá sa konala v Žiline.
11. 10. 2013
V budúcom roku bude 77,4 milióna eur slúžiť najmä na financovanie národných programov a investičných stimulov poskytovaných formou príspevku na tvorbu nových pracovných miest.
10. 10. 2013
Zmenu potvrdil aj rezort financií.
10. 10. 2013
Aj keď školskí odborári požadovali osempercentné zvýšenie, hovoria o úspechu a štrajk by sa už podľa nich nemal uskutočniť.
10. 10. 2013
Spoločnosti, ktoré budú súťažiť o zákazky, vyberal rezort formou súťažného dialógu.
10. 10. 2013
V stredu popoludní prebehla v pléne europarlamentu jedna z najživších debát o situácii Rómov v Európskej únii.
10. 10. 2013
Zníženie schodku v budúcom roku umožní podľa ministra hlavne zefektívnenie fungovania verejnej správy, teda projekt ESO.
9. 10. 2013
Do programu dnešného výjazdového zasadnutia kabinetu je zatiaľ zaradený iba jeden bod.
9. 10. 2013
Výzva pre program sociálnej inklúzie je otvorená do konca októbra.
9. 10. 2013
Termín zrušenia kolkových známok sa posúva na 1. júla 2014.
9. 10. 2013
Vytvorí 600 pracovných miest, ktoré musí udržať minimálne päť rokov.
9. 10. 2013
Ministerstvo financií SR chce týmto opatrením bojovať proti daňovým únikom na DPH.
9. 10. 2013
Štát zafinancuje aj rekonštrukciu elektrorozvodov na zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne.
9. 10. 2013
Táto povinnosť vyplýva z takzvaného dvojbalíčka, ktorý Európsky parlament schválil už v máji tohto roka.
9. 10. 2013
Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) vysvetľoval zníženie hornej sadzby pokút zlepšením bezpečnostnej situácie na slovenských cestách.
8. 10. 2013
Na pondelkovom (7.10.) rokovaní sa totiž nedohodli, o koľko by mali tieto platy stúpnuť.
8. 10. 2013
Štát na navýšenie platov úradníkov vyčlenil balík 90 miliónov eur.
8. 10. 2013
Počas uplynulých troch rokov sa objavilo niekoľko pokusov o úpravu tohto zákona, ani jeden však neuspel.
8. 10. 2013
Na veľtrhu má stánky 63 inštitúcií zo SR, ČR, Cypru, Dánska, Maďarska, Francúzska, Rakúska, Španielska a Švajčiarska.
8. 10. 2013
Centrum by malo mať v jednu chvíľu kapacitu 50 až 60 ľudí.
8. 10. 2013
Carcoustics plánuje v budúcom roku požiadať vládu SR o investičné stimuly.
7. 10. 2013
Na Univerzite v Tel Avive bude Dušan Čaplovič hovoriť s rektorom Aronom Shaiom o medzinárodnej akademickej spolupráci.
7. 10. 2013
Ľudia by mali mať pri odchode do penzie zo zákona nárok na určitú minimálnu dávku.
7. 10. 2013
Podľa ministra má slovenské teplárenstvo za sebou dlhoročnú tradíciu, na ktorej je možné stavať aj do budúcnosti.
7. 10. 2013
Mzdy v štátnej a verejnej správe sa pritom nevalorizovali od roku 2010.
4. 10. 2013
Rezort diplomacie pripraví správu, ktorá zhodnotí 10 rokov členstva v únii.
3. 10. 2013
Prioritou na tento rok je čerpanie eurofondov.
3. 10. 2013
E-kolky znamenajú zásadnú zmenu v platení súdnych a správnych poplatkov.
3. 10. 2013
Na používanie digitálneho obsahu Planéta vedomostí v triede stačí dataprojektor a počítač.
2. 10. 2013
Po novom by mala byť táto sankcia v sume 5000 eur.
2. 10. 2013
V čistom vyjadrení bude predstavovať 304,84 eura mesačne.
2. 10. 2013
Vláda na dnešnom výjazdovom rokovaní v Košiciach vyčlenila dva milióny eur z finančnej rezervy štátu.
2. 10. 2013
Francúzsko je dlhodobo jedným z najdôležitejších obchodných a investičných partnerov SR.
2. 10. 2013
Na aktivity zlepšujúce sociálno-ekonomickú oblasť v meste by mali ísť z finančnej rezervy štátu 2 milióny eur.
2. 10. 2013
Cieľom návrhu je vytvoriť lepšie príležitosti a pracovné podmienky pre starších pracovníkov a ich uplatnenie sa na trhu práce.
2. 10. 2013
Časť starej budovy školy sa tam ešte v roku 2010 zrútila počas rekonštrukčných prác.
2. 10. 2013
Ministerstvo zdravotníctva označilo stratégiu sestier za zvláštnu.
2. 10. 2013
Ku konsolidácii však Bratislava prispeje, akou sumou však ešte presne nevie.
2. 10. 2013
Očakáva sa, že tohtoročný kongres sa stane miestom na výmenu rozdielnych názorov medzi Európskou úniou a USA na prístup k ochrane osobných údajov.
1. 10. 2013
Vyplýva to z návrhov predložených vládnemu kabinetu Ministerstvom hospodárstva SR.
1. 10. 2013
Sestry prídu pred sídlo kabinetu v stredu. Tento týždeň je však naplánované výjazdové rokovanie v Košiciach.
30. 9. 2013
Na takúto kandidatúru potrebuje aspoň 15.000 podpisov od občanov.
29. 9. 2013
Potvrdil to dnes minister financií Peter Kažimír.
27. 9. 2013
Vysvetlenie ministra Jahnátka spolu s návrhom ďalšieho postupu predloží výboru na zváženie počas najbližšieho zasadnutia v októbri.
27. 9. 2013
Prekážkou k lepšiemu výsledku stavu verejných financií by ale mohli byť podľa MF SR mestá a obce.
26. 9. 2013
Ivan Gašparovič konštatoval, že svet v súčasnosti rieši problém veľkých nepokojov a nestability v mnohých regiónoch.
26. 9. 2013
Politické konzultácie sú pokračovaním oživenej spolupráce s Čínou po nástupe nového politického vedenia v krajine v marci 2013.
26. 9. 2013
Platný 2. stupeň znamená zvážiť nevyhnutnosť cestovania do určitých oblastí.
26. 9. 2013
Snahu zvýšiť platy na 1,2-násobok priemeru minister Čaplovič deklaruje v správe o stave školstva.
26. 9. 2013
Šéf slovenskej diplomacie diskutoval so svojim partnerom o nadchádzajúcich prezidentských voľbách v Azerbajdžane a novembrovom summite krajín Východného partnerstva vo Vilniuse.
26. 9. 2013
Bratislava by mal byť akýmsi spojením medzi Západom, Východom a Balkánom.
26. 9. 2013
Daňové a odvodové príjmy by mali v rokoch 2013 až 2015 v priemere vzrásť o 130 miliónov eur.
25. 9. 2013
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR navrhlo, aby od budúceho roka boli oslobodení od odvodov tí študenti, ktorí pracujú na dohodu a majú príjem do 159 eur.
23. 9. 2013
Podľa Hraška platí v prípade zavádzania e-Governmentu na Slovensku to, že už včera bolo neskoro.
21. 9. 2013
Rast miezd bude citeľnejší v súkromnej sfére, v štátnej správe bude obmedzený prebiehajúcou konsolidáciou verejných financií.
14. 9. 2013
Podľa ministerstva je dôvodom takejto úpravy potreba zosúladiť zákon o podpore cestovného ruchu so zákonom o výkone prác vo verejnom záujme.
6. 9. 2013
Dohodnuté boli konkrétne formy a metódy spolupráce medzi prokurátormi a Finančnou správou SR v boji proti daňovej kriminalite.
4. 9. 2013
Ministerstvo vnútra predložilo na 72. schôdzu dva materiály.
4. 9. 2013
Podľa Hraška platí v prípade zavádzania e-Governmentu na Slovensku to, že už včera bolo neskoro.
3. 9. 2013
Ministerstvo vnútra predložilo na 72. schôdzu dva materiály.
2. 9. 2013
V rozpočte na budúci rok chce minister školstva Dušan Čaplovič (Smer-SD) vybojovať viac peňazí na učebnice, vyššie platy učiteľov a odborných zamestnancov a najlepšie programy na vysokých školách.
1. 9. 2013
Prvé žrebovanie sa uskutoční 30. septembra. Vyhrať môžete peniaze ale aj osobný automobil.
1. 9. 2013
Návštevníci si môžu pozrieť priestory zákonodarného zboru, vyskúšať si poslanecké lavice, ale aj stretnúť sa s poslancami.
30. 8. 2013
Slovensko je silným a spoľahlivým partnerom Spojených štátov v NATO, vyhlásil americký minister zahraničných vecí John Kerry pri príležitosti Dňa Ústavy SR.
28. 8. 2013
Grécku sa nemal umožniť vstup do eurozóny, povedala nemecká kancelárka Angela Merkelová, pričom z toho, že sa tak stalo, obvinila vtedajšiu vládu.
27. 8. 2013
Minister vnútra Robert Kaliňák odovzdá v septembri ceny za výnimočné záchranárske a vzdelávacie aktivity súvisiace s číslom tiesňového volania 112.
26. 8. 2013
Grécky premiér Antonis Samaras vyzval dnes členov vlády na zrýchlenie tempa reforiem potom, ako Grécko priznalo, že bude potrebovať novú pomoc.
22. 8. 2013
Predseda opozičnej strany SDKÚ-DS Pavol Frešo víta zámer vlády SR znížiť niektoré odvody. V stredu 21. 8. 2013 o tom informoval premiér Robert Fico.
21. 8. 2013
Vláda Roberta Fica pripravuje zníženie odvodov pre ľudí s nízkymi príjmami, od ktorého si sľubuje okamžitý pozitívny efekt na tvorbu pracovných miezd na Slovensku.
21. 8. 2013
Návštevníci si budú môcť 1. septembra pozrieť priestory zákonodarného zboru, vyskúšať si poslanecké lavice, ale aj stretnúť sa s poslancami.
20. 8. 2013
Vláda nie je podľa opozičného poslanca Miroslava Beblavého schopná zlepšiť situáciu s nezamestnanosťou na Slovensku, preto sa jej snaží "pomôcť" úpravou štatistík.
16. 8. 2013
Finálnou verziou správy o stave školstva z dielne ministra Dušana Čaploviča (Smer-SD) sa vláda bude zaoberať do konca septembra.
15. 8. 2013
Návrh rozpočtu na rok 2014 sa podľa analytika Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz Radovana Ďuranu veľmi neodlišuje od toho súčasného.
14. 8. 2013
Rezort dopravy, ktorý vedie minister Ján Počiatek, by mal získať 2,15 miliardy eur a do rezortu práce s ministrom Ján Richterom má smerovať 2,08 miliardy eur.
14. 8. 2013
Finančnú pomoc vo výške 60,5 eura dostane v budúcom roku len ten občan v hmotnej núdzi, ktorý odpracuje aspoň 32 hodín v rámci menších obecných služieb alebo dobrovoľníckych činností.
14. 8. 2013
Zmrazenie platov štátnych úradníkov, zlepšenie výberu daní, ako aj šetrenie v rámci jednotlivých rezortov. Takto chce slovenská vláda ušetriť 700 miliónov eur.
12. 8. 2013
Zvýšenie minimálnej mzdy v navrhovanej podobe nedostalo na dnešnom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR podporu od sociálnych partnerov.
9. 8. 2013
Inštitút ekonomických a spoločenských analýz vo svojej štúdií zverejnenej minulý týždeň tvrdí, že zvyšovanie minimálnej mzdy neznižuje chudobu plošne, ale selektívne.
8. 8. 2013
Odborníčka strany Most-Híd na školstvo Alžbeta Ožvaldová dnes iniciovala stretnutie vo Veľkom Cetíne. Zúčastnilo sa na ňom sedem starostov Nitrianskeho kraja, ktorí sa zhodli na podpore petície.
7. 8. 2013
Stala sa tak v poradí už dvadsiatou európskou politickou osobnosťou, ktorá vystúpila so záverečným príhovorom pred 100 študentmi z 30 krajín.
7. 8. 2013
Ministerstvo financií SR, ktoré vykonalo audit na ministerstve školstva, kritizovalo cestu na vlaňajšiu paraolympiádu v Londýne, nákup koňakov, ale aj opravu garáží.
7. 8. 2013
Zástupcovia hromadnej pripomienky k návrhu zákona o podmienkach výkonu volebného práva nenašli s predstaviteľmi ministerstva vnútra spoločnú reč.
6. 8. 2013
Podpísaným občanom sa nepáči návrh, že do volebných komisií bude môcť delegovať svojich zástupcov len tá politická strana, ktorá v ostatných voľbách získala aspoň tri percentá hlasov. 
6. 8. 2013
"Počítame s výraznými úsporami na výdavkovej strane štátneho rozpočtu, rozpočet je stále predmetom rokovaní, preto je predčasné sa v tejto chvíli vyjadrovať," konštatoval poradca ministra financií Radko Kuruc.
3. 8. 2013
Zmeny v novom stavebnom zákone prinesú radikálnejšie riešenia čiernych stavieb.
3. 8. 2013
Vláda pre tento rok stanovila výšku minimálnej mzdy na úroveň 337,70 eura.
1. 8. 2013
Poslanci zároveň novelizujú aj stavebný zákon a to tak, že pri významnej investícii už nebude potrebné záväzné stanovisko obce ako dotknutého orgánu v územnom konaní.
29. 7. 2013
Dôchodcovia by mohli od svojich detí dostávať časť zaplatenej dane, a to maximálne do sumy 50 eur.
16. 7. 2013
Rektor Univerzity Komenského ponúkol tiež pripravenosť Centra ďalšieho vzdelávania na prípravu odborníkov pre predsedníctvo SR v Rade EÚ.
15. 7. 2013
Organizácie ministerstva školstva vytvorili v rámci miliónových projektov z eurofondov desiatky pracovných miest, avšak verejnosť sa o nich nemala možnosť dozvedieť.
10. 7. 2013
Vyplýva to z novely zákona o stimuloch pre výskum a vývoj, ktorú na dnešnom rokovaní schválila vláda SR.
10. 7. 2013
Ministerstvo financií by chcelo do budúcnosti predstaviť nový spôsob platenia na úradoch, ktorý by mal nahradiť kolkové známky.
10. 7. 2013
SDKÚ-DS považuje zákon za nevyvážený, a to najmä preto, že nerieši problém nepriznávania výnosov.
10. 7. 2013
Rezort dopravy si od opatrenia sľubuje predĺženie počtu prenocovaní zahraničných turistov na Slovensku.
10. 7. 2013
Reforma verejnej správy ESO má nielen ušetriť výdavky, ale tiež zefektívniť fungovanie a zlepšiť jej dostupnosť pre občana.
10. 7. 2013
Zároveň sa má pre nákladných železničných dopravcov dočasne znížiť poplatok za dopravnú cestu na roky 2014 až 2016.
10. 7. 2013
Vláda na dnešnom rokovaní odsúhlasila Počiatkov Návrh opatrení na konsolidáciu železničnej nákladnej dopravy.
10. 7. 2013
Ako doplnil šéf rezortu financií Peter Kažimír, zo strany štátu má ísť o maximálnu čiastku 27,2 milióna eur vynaloženú v rokoch 2013 až 2017.
9. 7. 2013
Prezident SR Ivan Gašparovič totiž podpísal novelu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády SR.
9. 7. 2013
Cieľom vedeckého seminára je otvoriť vedu a technológiu ako ďalšiu oblasť pre konkrétnu spoluprácu na úrovni V4-Japonsko.
9. 7. 2013
Zavedenie rekreačných poukážok alebo šekov na podporu domáceho cestovného ruchu plánuje ministerstvo dopravy od roku 2015.
9. 7. 2013
Ministerstvo kultúry pripravilo novelu zákona o Audiovizuálnom fonde, ktorý má na Slovensko pritiahnuť viac veľkých filmových produkcií.
9. 7. 2013
Vláda by mala podľa predsedu opozičného KDH zverejniť konsolidačné opatrenia a zámery na najbližší rok.
8. 7. 2013
Telekomunikačný úrad SR aj napriek svojim kladným finančným výsledkom pristúpil k zefektívneniu svojej činnosti a k zníženiu počtu svojich zamestnancov.
4. 7. 2013
Plánuje sa tak zapojiť do aktuálnych rokovaní medzi predstaviteľmi zamestnancov a zamestnávateľov o jej budúcoročnom nastavení. 
3. 7. 2013
Hlavnými témami konferencie sú otázky spojené s riešením a podporou zamestnanosti mladých ľudí v Európe a potrebné kroky v boji proti nezamestnanosti.
3. 7. 2013
Ministri by sa dnes mali zaoberať novelou zákona o cestnej premávke, ktorou sa znížia maximálne pokuty za menej závažné dopravné priestupky zo 60 na 50 eur.
3. 7. 2013
Financie na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí, o ktorých na minulotýždňovom summite rozhodli lídri Európskej únie, neohrozujú iné priority financované z rozpočtu únie.
1. 7. 2013
Slovensko v súčasnosti zápasí s rekordnou nezamestnanosťou za posledných desať rokov.
1. 7. 2013
Jednou z najlepších ciest podpory konkurencieschopnosti firiem v SR môže byť aj znižovanie cien elektrickej energie.
1. 7. 2013
Okolo 2500 úradníkov inštitúcií EÚ príde o prácu v nasledujúcich štyroch rokoch v rámci nových úsporných opatrení pre zamestnancov euroinštitúcií.
28. 6. 2013
Dnes skončený dvojdňový summit EÚ označil premiér Robert Fico za úspešný.
25. 6. 2013
Predstavitelia opozičnej strany SDKÚ-DS chcú, aby vláda znížila sadzbu dane z príjmu právnických osôb z 23 % na 19 %.
25. 6. 2013
Slovensko by už v rokoch 2014 a 2015 mohlo získať na podporu zamestnávania mladých ľudí z eurofondov 80 miliónov eur.
21. 6. 2013
Parlament odmietol pozmeňujúci návrh opozičného poslanca Jozefa Mihála (SaS), aby spomínaní dohodári odvody platiť nemuseli.
21. 6. 2013
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Peter Burian prijal dnes na pôde rezortu diplomacie študentov Technologického inštitútu v Monterrey.
21. 6. 2013
S novelou zákona týkajúcej sa významných investícií je jeden z predkladateľov Maroš Kondrót zo SMERU-SD spokojný.
21. 6. 2013
Ministri financií Európskej únie dosiahli na dnešnom rokovaní Ecofinu v Luxemburgu politickú dohodu k balíku opatrení na boj proti podvodom pri dani z pridanej hodnoty.
20. 6. 2013
Znížiť nákladovosť doplnkového dôchodkového sporenia, zvýšiť jeho atraktívnosť a ochranu účastníkov je cieľom novely zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení.
20. 6. 2013
Zmenou kompetenčného zákona by mali na Úrad vlády SR prejsť od októbra ďalšie kompetencie.
20. 6. 2013
Miera evidovanej nezamestnanosti v porovnaní s aprílom tohto roka poklesla o 0,15 percentuálneho bodu.
20. 6. 2013
Pokuty za nelegálne zamestnávania sa majú od novembra zvýšiť.
20. 6. 2013
Novela zákona o inšpekcii práce, ktorú pripravil rezort práce, podľa Júliusa Brocku zhorší podnikateľské prostredie a prinesie viac byrokracie.
20. 6. 2013
Spomedzi jednotlivých európskych inštitúcií Slováci najviac poznajú Európsky parlament.
19. 6. 2013
Ruský dlh voči Slovensku vznikol uznaním záväzkov bývalého Sovietskeho zväzu voči Československu, ktoré vznikli v rámci obchodnej a hospodárskej spolupráce.
19. 6. 2013
Schválila to na dnešnej schôdzi vláda SR.
19. 6. 2013
Prezidentský palác je v piatok 21. júna opäť pripravený na nápor tisícok návštevníkov.
19. 6. 2013
Výrazné zníženie byrokracie pri komunikácii medzi občanmi, podnikateľmi a štátom si sľubuje Ministerstvo financií SR od nového zákona o eGovernmente.
19. 6. 2013
Premiér Robert Fico nepochybuje o tom, že druhá etapa reformy miestnej štátnej správy ESO bude mať úspech.
18. 6. 2013
Robert Fico dnes na konferencii priemyselnej bipartity o inováciách v priemysle hovoril na tému konkurencieschopnosti slovenského priemyslu.
18. 6. 2013
Po polroku takýto návrh zákona opäť na aktuálnu schôdzu Národnej rady SR predkladá opozičné KDH.
17. 6. 2013
Nezamestnanosť mladých ľudí bola hlavnou témou rokovania ministrov z Talianska, Nemecka, Francúzska a Španielska.
17. 6. 2013
Európska komisia dnes oznámila, že vypracovala návrh rozhodnutia s cieľom pomôcť verejným službám zamestnanosti v krajinách EÚ.
15. 6. 2013
Ak by Slováci začali viac využívať práva, ktoré im garantuje Európska únia, Slovensko by stálo pred vážnym problémom.
14. 6. 2013
Šéf Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter bude hospitalizovaný v nemocnici po utorňajšej (11. 6.) autonehode do budúceho týždňa.
12. 6. 2013
Minister práce Ján Richter je po utorkovej (11. 6.) nehode v relatívne dobrom stave a je veľmi entuziasticky naladený.
7. 6. 2013
Mestá a obce môžu pri odstraňovaní následkov povodní využiť približne 50.000 nezamestnaných zapojených do aktivačných prác na základe dohody s obcou.
6. 6. 2013
Produktivita práce na Slovensku umožňuje vyššie mzdy ako tie, ktoré zamestnávatelia momentálne poskytujú.
5. 6. 2013
Celkový objem štátnej pomoci poskytnutej v SR v roku 2012 dosiahol 294,05 milióna eur.
5. 6. 2013
Medzi časté chyby zistené auditmi pri kontrolách projektov patrí nedodržanie princípu transparentnosti a neprimeraná konkurenčná súťaž.
4. 6. 2013
Verejnosť sa v sobotu 8. júna dostane v areáli Úradu vlády SR do priestorov, ktoré nie sú bežne prístupné.
4. 6. 2013
Opozičné KDH by chcelo zaviesť maximálnu výšku nákladov za splácanie spotrebiteľských úverov alebo pôžičiek pre spotrebiteľov.
4. 6. 2013
Opozičná SDKÚ-DS nepresvedčila poslancov Národnej rady SR o novele Zákonníka práce a parlament ju tak dnes neposlal do druhého čítania.
4. 6. 2013
Učitelia by do roka 2016 mohli nájsť na výplatnej páske minimálne 1,2-násobok platu priemerného Slováka.
2. 6. 2013
Materská škola by mala byť povinná pre všetky deti od štyroch rokov.
2. 6. 2013
Slovensko očakáva, že v septembri dostane od Európskej únie výnimku, ktorá by mala krajine umožniť čerpanie eurofondov o jeden rok dlhšie.
1. 6. 2013
Celkový objem štátnej pomoci poskytnutej v SR v roku 2012 dosiahol 294,05 milióna eur.
1. 6. 2013
Ministerstvo práce nebude v súčasnosti znižovať odvody pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva.
31. 5. 2013
Ku kandidátom na prezidenta by sa mohol pripojiť aj herec a expolitik Milan Kňažko.
30. 5. 2013
Slovensko má podľa Európskej komisie za sebou veľmi úspešný rok, pričom pozitívne hodnotí konsolidáciu verejných financií.
29. 5. 2013
Uplynulý rok možno z pohľadu členstva SR v EÚ označiť ako rok opatrení smerujúcich k stabilizácii eurozóny.
29. 5. 2013
Zastavením prác na projekte konsolidácie informačných systémov sa zmarilo úsilie o efektívnejšie a dôslednejšie odhaľovanie daňových únikov.
28. 5. 2013
Občania a podniky v Európskej únii majú záujem o elektronické služby verejného sektora.
26. 5. 2013
Minister práce Ján Richter odmieta, aby sa ďalšie peniaze na konsolidáciu verejných financií hľadali v sociálnom systéme.
25. 5. 2013
V sociálnom systéme treba robiť poriadok, týmto spôsobom sa však nedajú získať významné zdroje na konsolidáciu verejných financií.
25. 5. 2013
Európska únia nemá čo lepšie ponúknuť krajinám západného Balkánu ako je plné členstvo v únii.
24. 5. 2013
Záujmom rezortu práce a tiež celej vlády je podľa ministra Jána Richtera robiť všetko pre to, aby sa problematika zamestnanosti veľmi konkrétne riešila.
23. 5. 2013
Rozhodujúci vplyv na trh práce na Slovensku má hospodársky vývoj, ktorý výrazne závisí od globálneho hospodárstva.
21. 5. 2013
Propagovať zrealizované inovácie a povzbudiť podniky i fyzické osoby je cieľom súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR Inovatívny čin roka.
21. 5. 2013
Poslanecká novela zákona týkajúca sa významných investícií by sa mala z rokovania parlamentu stiahnuť a vrátiť na dopracovanie.
20. 5. 2013
Podnikatelia doteraz podali žiadosti o dotáciu na podporu o vytvorenie a udržanie pracovného miesta pre 7906 nezamestnaných ľudí do 29 rokov.
19. 5. 2013
Prorastové opatrenia vlády by mali v tomto roku podporiť 44.000 pracovných miest a v roku 2014 ďalších približne 27.000 miest.
19. 5. 2013
Ako podnikateľ by Tomáš Malatinský (nominant Smeru-SD) so sebou ako ministrom hospodárstva nebol úplne spokojný.
18. 5. 2013
V programe Východného partnerstva sa dosiahli viditeľné výsledky, či už ide o asociačné dohody a dohody o voľnom obchode.
18. 5. 2013
Memorandum o nezvyšovaní daňového a odvodového zaťaženia, ktoré by mala do konca júna podpísať vláda s predstaviteľmi podnikateľov, má za cieľ priniesť do tejto oblasti určitú stabilitu.
16. 5. 2013
Čisté peniaze v hodnote 11,4 miliárd eur - to je suma, ktorú dostalo Slovensko z eurofondov na roky 2007 až 2013.
15. 5. 2013
Jednotlivé návrhy v rámci opatrení na podporu hospodárskeho rastu a zamestnanosti majú skôr strednodobý charakter.
15. 5. 2013
Balík opatrení v hospodárskej politike na podporu hospodárskeho rastu bude témou dnešného spoločného rokovania vládneho kabinetu s členmi Rady solidarity.
15. 5. 2013
Opozičná strana SDKÚ-DS chce na Slovensku vytvárať podmienky pre rodiny, ktoré stoja na vlastných nohách, a nie pre tie, ktoré sú závislé od milodarov štátu.
12. 5. 2013
Účastníci 23. ročníka Vlasteneckej pochôdzky po slovenskom juhu v Ivanke pri Dunaji prijali 3. mája vyhlásenie, aby sa rok 2014 stal rokom M. R. Štefánika.
12. 5. 2013
Ľudová platforma do 17. mája zverejní meno svojho kandidáta na post predsedu Najvyššieho kontrolného úradu.
12. 5. 2013
Predseda SaS Richard Sulík v dnešnej relácii TV Markíza Na telo potvrdil svoje dávnejšie slová, podľa ktorých by malo mať Slovensko pri eure pripravený aj Plán B.
12. 5. 2013
Zvýšenie platov lekárov, druhú šancu pre drogovo závislých, vznik 72 okresných úradov majú na stole poslanci NR SR.
12. 5. 2013
Prioritou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR je, aby sa v roku 2014 zvýšil objem finančných prostriedkov určených v rozpočte do školstva.
10. 5. 2013
Opozičná strana SDKÚ-DS navrhuje zaviesť testovanie pracovnej aktivity rodiny.
8. 5. 2013
Rodiny s pracujúcimi rodičmi nemôžu byť podľa SDKÚ-DS "znova" obeťou konsolidácie verejných financií.
5. 5. 2013
Mesačný príspevok jedného bytu do fondu prevádzky údržby a opráv obytného domu by mal mať od septembra zákonom stanovenú maximálnu výšku.
3. 5. 2013
Opozičná SDKÚ-DS opätovne predkladá do Národnej rady SR sériu sociálnych zákonov.
2. 5. 2013
Slovenská vláda vedie s odborármi konštruktívny sociálny dialóg, vďaka ktorému sa podarilo zvládnuť aj novelizáciu Zákonníka práce a udržať sociálny zmier.
28. 4. 2013
Opozičná SDKÚ-DS chce upraviť Zákonník práce.
25. 4. 2013
Na Ústavný súd SR podalo dnes podnet 31 poslancov Národnej rady (NR) SR pre nesúlad zákona o odbornom vzdelávaní.
22. 4. 2013
Tisíce pracovných miest, ktoré zanikli v súvislosti s poklesom produkcie počas hospodárskej krízy, sa podpísali aj pod zvýšenie nezamestnanosti v Prešovskom kraji.
16. 4. 2013
Vládny kabinet nesúhlasí s tým, aby Národná rada SR vyjadrila znepokojenie nad rastúcou nezamestnanosťou.
14. 4. 2013
Vypĺňanie množstva tlačív či vedenie duplicitnej dokumentácie. To je problém, ktorý dlhodobo trápi učiteľov na základných aj stredných školách.
13. 4. 2013
Dnešná rozšírená porada šéfov jednotlivých rezortov s ďalšími úradníkmi zodpovednými za čerpanie eurofondov ukáže, aké sú kapacity ministerstiev pri čerpaní týchto prostriedkov v končiacom sa programovom období.
11. 4. 2013
Opatrenia ministra práce Jána Richtera na podporu zamestnanosti už podpísal aj prezident SR Ivan Gašparovič.
11. 4. 2013
Otázku dotácie na zvýšené platy pedagogických a nepedagogických zamestnancov v základných školách chce Združenie miest a obcí Slovenska nastoliť na rokovanie s ministrami školstva a financií.
11. 4. 2013
Premiér Robert Fico dnes požiadal generálneho tajomníka Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj José Ángela Gurríu o pomoc pri vyvíjaní tlaku na Európsku komisiu pokiaľ ide o väčšiu flexibilitu pri využívaní eurofondov v súčasnom plánovacom období 2007 až 2013.
10. 4. 2013
Minister financií Peter Kažimír nemieni reagovať na bezvedomie a zúfalosť opozície, ktorá sa zaoberá viac sebou ako problémami tejto krajiny.
10. 4. 2013
Nemá zmysel dávať viac peňazí do štruktúry školstva, ktorá nie je efektívna. Po dnešnom rokovaní vlády to povedal minister financií Peter Kažimír s tým, že najprv musí byť na stole plán štrukturálnych zmien, až potom sa môže hovoriť o konkrétnom navyšovaní súm do kapitoly rezortu školstva.
1. 1. 1970
1. 1. 1970
1. 1. 1970
1. 1. 1970
1. 1. 1970
1. 1. 1970
1. 1. 1970
1. 1. 1970
1. 1. 1970
1. 1. 1970
1. 1. 1970
kviz
Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk