X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Sociálne služby

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Case manažér koordinuje komplexnú sociálnu a zdravotnú starostlivosť o klienta a zabezpečuje proces resocializácie klienta v zariadení sociálnych a zdravotníckych služieb a v teréne/komunite.
Karta zamestnania
Kontaktný pracovník sociálnych služieb špecialista zabezpečuje špecializovanú kontaktnú činnosť, koordinuje proces kontaktnej práce, zabezpečuje metodickú a koncepčnú činnosť v sociálnej oblasti.
Karta zamestnania
Koordinátor opatrovateľskej služby špecialista vykonáva odborné činnosti v oblasti poskytovania opatrovateľských služieb v teréne a koordinuje činnosti koordinátorov opatrovateľskej služby.
Karta zamestnania
Odborný pracovník poradenských služieb zamestnanosti vykonáva samostatné ucelené odborné poradenské služby formou individuálneho alebo skupinového poradenstva pre uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o...
Karta zamestnania
Odborný pracovník v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a v sociálnych službách vykonáva rozhodovaciu činnosť na úseku náhradnej rodinnej starostlivosti a realizuje činnosti súvisiace s ochranou práv...
Karta zamestnania
Odborný pracovník v zariadení chráneného bývania zabezpečuje a koordinuje programový prístup pomoci klientom v zariadení chráneného bývania.
Karta zamestnania
Posudkový sociálny pracovník vykonáva činnosti spojené s posúdením zdravotného stavu klienta, vydávaním posudkov a prípravou podkladov v rámci správneho konania pre rozhodnutie o vydaní preukazu...
Karta zamestnania
Prekladateľ do Braillovho písma prepisuje texty do Braillovho písma.
Karta zamestnania
Resocializačný pracovník v zariadení sociálnych služieb vykonáva náročné nácviky adaptácie, zručností a obnovovania niektorých sociálnych funkcií, zabezpečuje koncepčnú a metodickú...
Karta zamestnania
Sociálny pracovník špecialista koordinuje a vykonáva odborné činnosti v oblasti právneho poradenstva, kontaktnej práce, resocializácie a sociálnej práce s klientom.
Karta zamestnania
Tlmočník posunkovej reči tlmočí hovorený prejav v materinskom jazyku do posunkovej reči pre nepočujúcich.
Karta zamestnania
Vedúci útvaru služieb zamestnanosti riadi a kontroluje činnosti oddelenia v odbore služieb zamestnanosti úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a spolupracuje so zamestnávateľmi, inštitúciami štátnej, verejnej...
Karta zamestnania
Vedúci útvaru sociálnych vecí a rodiny riadi a kontroluje činnosti oddelení v odbore sociálnych vecí a rodiny.
Karta zamestnania

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Odborný asistent rehabilitačného strediska zabezpečuje vykonávanie činností spojených s prehlbovaním a udržaním samostatnosti klienta pri zabezpečovaní bežných denných aktivít.
Karta zamestnania
Odborný asistent sociálnych služieb koordinuje činnosť asistentov sociálnych služieb, vykonáva špeciálne inštruktáže zamerané na vytváranie, prehlbovanie a upevňovanie základných hygienických a...
Karta zamestnania
Odborný pracovník v oblasti peňažných príspevkov na kompenzáciu dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia rozhoduje o peňažných príspevkoch na kompenzáciu podľa zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných...
Karta zamestnania
Odborný pracovník v oblasti pomoci v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok rozhoduje o pomoci v hmotnej núdzi a osobitnom príspevku podľa zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení...
Karta zamestnania
Odborný pracovník v oblasti sociálneho poradenstva vykonáva rozhodovaciu a analytickú činnosť v oblasti kurately pre mládež a dospelých a sociálnoprávnej ochrany pre deti.
Karta zamestnania
Odborný pracovník v oblasti štátnych sociálnych dávok vykonáva samostatné odborné činnosti v oblasti štátnych sociálnych dávok v danom regióne a rozhoduje o ich nároku.
Karta zamestnania
Odborný sociálny pracovník vykonáva sociálnu prácu, rieši sociálno-právne a sociálno-zdravotné problémy klienta, vykonáva analytickú, koncepčnú a metodickú činnosť, zabezpečuje...
Karta zamestnania
Poradca v sociálnych službách pre klientov vyžadujúcich osobitnú pomoc vykonáva poradenstvo pre osoby v azylových zariadeniach, maloletých bez sprievodu a rodiny s deťmi (v rámci azylu), obete obchodovania s ľuďmi, osoby s...
Karta zamestnania
Poradca v sociálnych službách pre rodinu a deti vykonáva poradenstvo v rámci sociálnej pomoci pri riešení vzťahových, výchovných a ekonomických problémov v rodine.
Karta zamestnania
Poradca v sociálnych službách pre spoločensky neprispôsobivých klientov vykonáva poradenstvo orientované na klientov s nedostatočne primeranými sociálnymi návykmi neschopnými akceptovať spoločenské normy...
Karta zamestnania
Poradca v sociálnych službách pre starších klientov (seniori) vykonáva poradenstvo pre klientov, ktorí spravidla z dôvodu vysokého veku, osamotenia, nedostatočného príjmu a zdravotného postihnutia sú prechodne...
Karta zamestnania
Poradca v sociálnych službách pre zdravotne postihnutých (ZP) klientov vykonáva poradenstvo pre klientov, ktorí sú spravidla z dôvodu nedostatočného príjmu a zdravotného postihnutia  prechodne alebo dlhodobo...
Karta zamestnania
Sociálny pracovník terénnej opatrovateľskej služby zabezpečuje komplexnú opatrovateľskú službu v teréne a koordinuje zaisťovanie tejto služby v určenom územnom celku.
Karta zamestnania
Sociálny pracovník zariadenia sociálnych služieb zabezpečuje a koordinuje poskytovanie starostlivosti v zariadení sociálnych služieb.
Karta zamestnania

Úplné stredné odborné vzdelanie

Administratívny pracovník sociálnych služieb spracováva informácie a podklady zo sociálnej oblasti.
Karta zamestnania
Asistent sociálnych služieb vykonáva činnosti smerujúce k vytváraniu, prehlbovaniu a upevňovaniu základných hygienických a pracovných návykov klienta.
Karta zamestnania
Osobný asistent osôb so zdravotným postihnutím vykonáva činnosti smerujúce k podpore pracovných, vzdelávacích, rodinných a občianskych aktivít klienta so závažným zdravotným postihnutím a k...
Karta zamestnania
Pacientsky dôverník poskytuje nízkoprahové poradenstvo a podporu v oblasti resocializácie pacientom s vybranými poruchami a ochoreniami v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach, a to z pozície bývalého pacienta.
Karta zamestnania

Stredné odborné vzdelanie

Asistent opatrovateľa starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím v domácnosti, v teréne poskytuje základnú starostlivosť v súvislosti s biologickými potrebami občana.
Karta zamestnania
Asistent opatrovateľa v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím vykonáva ošetrovateľskú starostlivosť v zariadení pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím, ktoré nie sú...
Karta zamestnania
Opatrovateľ v domácnosti zabezpečuje jednoduché opatrovateľské činnosti v domácnosti klienta.
Karta zamestnania
Opatrovateľ v zariadení sociálnych služieb zabezpečuje činnosti smerujúce k vytváraniu, prehlbovaniu a upevňovaniu základných hygienických návykov klienta v zariadení sociálnych služieb.
Karta zamestnania
Sociálne služby predstavujú rôzne činnosti, ktoré sú určené na pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii, nevedia si sami zabezpečiť základné životné potreby alebo potrebujú pomoc z iných vážnych dôvodov. 

Zameriavajú sa najmä na prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti, prevenciu sociálneho vylúčenia, riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny. 

Sociálna služba sa vykonáva najmä prostredníctvom sociálnej práce, postupmi zodpovedajúcimi poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb.

Sociálne služby sú v Slovenskej republike poskytované na základe zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Cieľom zákona o sociálnych službách je podporovať sociálne začlenenie občanov a uspokojovať sociálne potreby ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii.

Poznáme viacero druhov sociálnych služieb, ktoré môžu byť poskytované rôznou formou a v rôznom rozsahu.

Rozlišujeme nasledujúce druhy sociálnych služieb:

  • sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb (ide najmä o sociálne služby pre ľudí bez domova),

  • sociálne služby na podporu rodiny s deťmi (napr. na zosúladenie rodinného a pracovného života alebo zabezpečenie dočasnej starostlivosti o deti),

  • sociálne služby pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a osoby v dôchodkovom veku (prevažne služby pre osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre starších ľudí),

  • sociálne služby s použitím telekomunikačných technológii (krízová pomoc, monitorovanie a signalizácia potreby pomoci),

  • podporné služby (odľahčovacia služba, služba v stredisku osobnej hygieny, v práčovni a pod.).


Sociálna služba sa môže poskytovať ambulantnou, terénnou, pobytovou alebo inou formou podľa nepriaznivej sociálnej situácie a prostredia, v ktorom sa osoba zdržiava.

Ambulantná sociálna služba sa poskytuje osobe, ktorá dochádza, je sprevádzaná alebo je dopravovaná do miesta poskytovania sociálnej služby. Miestom poskytovania ambulantnej sociálnej služby môže byť aj zariadenie.

Terénna sociálna služba sa poskytuje osobe v jej prirodzenom sociálnom prostredí. Možno ju poskytovať aj prostredníctvom terénnych programov, ktorých cieľom je predchádzať sociálnemu vylúčeniu osoby, rodiny a komunity, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii.

Pobytová sociálna služba sa poskytuje, ak súčasťou sociálnej služby je ubytovanie, a to buď ako celoročná alebo ako týždenná sociálna služba. Maloletému dieťaťu možno pobytovú sociálnu službu poskytnúť len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, osobe pozbavenej spôsobilosti na právne úkony len s písomným súhlasom osoby, ktorú súd ustanovil za opatrovníka.

Osoba má právo na výber formy poskytovanej sociálnej služby, ktoré musí byť dodržané bez ohľadu na pravidlá prednosti popísané v predchádzajúcom odseku. Sociálnu službu možno poskytovať aj inou formou, najmä telefonicky alebo s použitím telekomunikačných technológií, ak je to účelné.

Sociálna služba sa poskytuje na neurčitý čas alebo na určitý čas.

Ústredným orgánom štátnej správy, ktorý vykonáva pôsobnosť v oblasti poskytovania sociálnych služieb, je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zdroje:

Problém chudoby bol už od dôb starovekých despotických ríší predmetom záujmu panovníkov. V starovekom Grécku Solón zrušil otroctvo, ktoré vzniklo na základe zadĺženia sa a zaviedol historicky prvé systémové prerozdeľovanie: ako reprezentant štátu nariadil a vynútil solidaritu medzi najbohatšou a najchudobnejšou triedou spoločnosti.

Starí Rimania riešili chudobu od okamihu, keď začala prerastať do spoločenskej hrozby, a to rozdávaním chleba pre najchudobnejších a sprístupnením zábavy, ktorá bola do tej doby určená iba bohatým (podľa zásady: chlieb a hry).

V ranom stredoveku sa prvé sociálne služby objavili po prijatí kresťanstva za štátne náboženstvo a po zriadení cirkvi. S kresťanstvom prišli do európskych krajín prikázania pomôcť chudobným, konanie milosrdných skutkov a poskytovanie almužny. V určitom slova zmysle cirkev plnila funkciu sociálnej inštitúcie zabezpečujúcej chudobných.

Prvé cirkevné sociálne služby začali poskytovať kláštory, neskôr farnosti. Mali charakter poskytovania prístrešia, základnej stravy a základnej zdravotnej starostlivosti. Pod patronátom katolíckej cirkvi vznikali v ranom stredoveku prvé rády, ktoré boli orientované na pomoc chorým a chudobným. Jedným z prvých a najvýznamnejších bol rád svätého Františka, ktorý vznikol v 13. storočí. Kláštory tohto rádu poskytovali pomoc a často aj prístrešie chudobným a chorým.

V stredoveku začali rozvíjať svoju činnosť aj tzv. cirkevné bratstvá, ale ich služby boli poskytované len úzkemu okruhu osôb do vyčerpania veľmi obmedzenej kapacity prostriedkov, pretože bratstvá boli zakladané v rámci okruhu pôsobenia farností. Farnosti sa neskôr stali prvými subjektmi, ktorým panovníci prostredníctvom právnych noriem zverovali starostlivosť o chudobných. Kláštory spolu s farnosťami predstavovali v podstate prvé „inštitúcie“, ktoré plánovite a v obmedzenej miere aj organizovane poskytovali dlhodobú pomoc chorým hlavne prostredníctvom služieb vecného charakteru: strava, nocľah, prípadne ošatenie. Cirkev bola prvým poskytovateľom sociálnych služieb a v tejto úlohe bola všeobecne akceptovaná a uznávaná.

Na prelome 16. a 17. storočia vydala anglická kráľovná Alžbeta I. svoje prvé zákony týkajúce sa ľudí v núdzi. Tieto právne predpisy zakladali povinnosť obciam pomáhať svojim práceneschopným chudobným. Prebudovanie zastaraného systému – feudálneho správneho aparátu, teda vytváranie základov moderných politických a štátnych systémov sa začalo v období neskorého feudalizmu. Počiatky tohto procesu objavujeme v období vlády Márie Terézie a Jozefa II., ktoré nazývame obdobím osvietenského absolutizmu.

So vznikom centralizovaných štátov v Európe sa začala centralizovať aj politika štátu voči chudobným. Objavujú sa zárodky diferencovaného prístupu a preskúmavania oprávnenosti nároku na službu v tom zmysle, že nemajetní boli rozlišovaní na práceschopných a na práceneschopných. Práceschopní boli umiestňovaní napr. v nemeckých a anglických donucovaných pracovných ústavoch (workhouses, Arbeitshäuser), práceneschopným boli zaistené základné podmienky k prežitiu, napr. poskytnutím prístrešia a súhlasom k žobraniu. S upevňovaním ústrednej štátnej moci bol na feudálov vyvíjaný stále väčší tlak, aby sa starali o svojich chudobných a chorých nevoľníkov, ktorým mohla cirkev pomáhať iba parciálne a len v niektorých prípadoch. Pod patronátom štátu sa začali postupne zriaďovať služby prevažne ústavného charakteru, ktoré sa mali dlhodobo starať o znevýhodnených ľudí. Ústavy boli v počiatkoch nediferencovanými útulkami, kde žili chudobní, starí, chorí, deti a mládež, tuláci, žobráci a pod. Až na prelome 18. a 19. storočia vznikali diferencované veľké zariadenia pre opustené deti (sirotince), pre ľudí trpiacich duševným ochorením (blázince), pre starých ľudí (starobince), pre nemajetných (chudobince) a pod. Vznikla tradícia ústavnej starostlivosti ako prvej a hlavnej možnosti pri riešení vážnych sociálnych problémov jednotlivcov.

Na území Slovenska bola verejná starostlivosť o ľudí v núdzi legislatívne upravená až v polovici 19. storočia a uchovala si historickú spojitosť ako starostlivosť poskytovaná obcami, teda na miestnej úrovni. Primárne sa o chudobného mala postarať rodina, potom mal byť zaistený z iných systémov verejného zabezpečenia a v neposlednom rade bolo možné zabezpečenie zo strany spolkov, fondov a iných súkromnoprávnych subjektov. Pokiaľ človek nemohol byť v dostatočnej miere zabezpečený z týchto zdrojov, vznikala povinnosť správnym orgánom, v postupnosti obce, okresu a kraja, poskytnúť potrebnú starostlivosť človeku v núdzi. Rozlišovalo sa podporovanie v núdzi na pravidelné, prechodné a v naturáliách. Okrem finančnej podpory bola aj možnosť poskytnutia sociálnych služieb, predovšetkým ústavných.

Zdroj:
7. 3. 2017
Zameraná bola na nelegálne zamestnávanie, pričom skontrolovaných bolo pri nej desať osôb srbskej a ukrajinskej štátnej príslušnosti.
23. 2. 2017
Medziročne sa počet poberateľov znížil o 17.062 osôb.
21. 2. 2017
O zmenu účtu, na ktorý chcú dostávať dôchodok, môžu požiadať písomne, prostredníctvom tlačiva Poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke.
17. 2. 2017
Počíta s tým návrh novely zákona o sociálnom poistení z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
9. 2. 2017
Je to z dôvodu uplatnenia zníženia základu dane.
7. 2. 2017
Jednou z dôležitých povinností čerstvej mamičky je oznámiť príslušnej pobočke SP do troch mesiacov od nástupu na materskú rodné číslo dieťaťa.
1. 2. 2017
Vyplýva to z noviel zákonov, ktoré dnes posunul parlament do druhého čítania.
27. 1. 2017
To znamená, že týmto poberateľom dôchodkov už nebolo rozhodnutie o zvýšení dôchodku zaslané poštou.
25. 1. 2017
Zákon o sociálnom poistení ani iný právny predpis neobmedzuje nárok na výplatu ani výšku tohto dôchodku z dôvodu, že takýto dôchodca pracuje.
25. 1. 2017
Medziročne sa počet poberateľov znížil o 17.645 osôb.
24. 1. 2017
TASR o tom informoval správca nadácie Dušan Dvořák.
16. 1. 2017
Zamestnanci sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately od začiatku tohto roka vykonali viac ako tisíc kontrol v domácnostiach.
14. 1. 2017
Ministerstvo práce navrhuje obmedzenie práce na dohodu pre evidovaných nezamestnaných.
12. 1. 2017
Muži dostávali v priemere 464,68 eura a ženy 372,13 eura.
7. 1. 2017
Polepšiť by si mali matky na materskej, ale aj ľudia, ktorí sa starajú o zdravotne ťažko postihnutých.
6. 1. 2017
Považuje ho totiž za dôležitý nástroj pomoci mladým rodinám.
5. 1. 2017
Vyplýva to z Opatrenia rezortu práce, ktoré nadobudlo účinnosť začiatkom tohto roka.
29. 12. 2016
Domáce potreby, hračky, ošatenie, obuv a športové potreby pre deti aj dospelých, ale aj nábytok či elektronika sa vyzbierali v tomto roku v rámci projektu Zberné centrum.
10. 12. 2016
To je podľa Romany Bojdovej z Nitrianskej komunitnej nadácie jeden z najdôležitejších prínosov dobrovoľníkov.
5. 12. 2016
Vyplýva to z novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažko zdravotne postihnutých.
1. 12. 2016
Približne 1.370.000 všetkých druhov dôchodkov sa týka ich zvýšenie od 1. januára 2017.
30. 11. 2016
Na rokovanie ju predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, pričom právnou normou sa upravujú aj ďalšie zákony.
30. 11. 2016
Vyplýva to z novely zákona o sociálnych službách, ktorú dnes definitívne schválil parlament.
29. 11. 2016
Uviedla to dnes na brífingu Anna Ghannamová z Platformy za spravodlivé financovanie sociálnych služieb.
29. 11. 2016
Parlament dnes totiž definitívne schválil novelu zákona o hazardných hrách z dielne Ministerstva financií SR.
28. 11. 2016
V parlamente to potvrdil minister práce Ján Richter počas diskusie o novele zákona o sociálnych službách.
22. 11. 2016
Na vyplatenie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi vyčlenilo mesto vo svojom vlaňajšom rozpočte 8000 eur.
11. 11. 2016
Podujatie je súčasťou 18. celoročného zbierkového maratónu Hodiny deťom.
7. 11. 2016
Ocenenie je výrazom uznania za významný podiel na rozvíjaní osobností detí, vytváraní rodinného prostredia, resp. návrate detí do pôvodných rodín.
21. 10. 2016
Tým obyvateľom, ktorí sa pre zdravotný stav nemohli dostaviť, balíček doručili domov.
19. 10. 2016
Avizované opatrenia si v budúcom roku vyžiadajú zvýšenie nákladov štátneho rozpočtu o 28,9 milióna eur.
6. 10. 2016
Novela vyhlášky účinná od júla posilnila postavenie sociálnych pracovníkov v celom procese.
23. 9. 2016
Cez web www.bielapastelka.sk sa možno do zbierky zapojiť do konca roka.
30. 8. 2016
Mobilná aplikácia má uľahčiť registráciu zamestnancov.
22. 8. 2016
Poslaním sociálneho turizmu je odstraňovať bariéry medzi majoritnou spoločnosťou a zdravotne a mentálne postihnutými klientmi.
22. 8. 2016
V pláne je vytvorenie minimálne ôsmich sociálnych podnikov s najmenej 120 pracovnými miestami.
17. 8. 2016
Aktuálny prípad sa vyskytol v regióne Rožňavy, kde neznáme osoby navštevovali a oslovovali matky malých detí s cieľom sprostredkovať im vstup do 2. piliera.
17. 8. 2016
Nárok na takýto príplatok by mali mať tí dôchodcovia, ktorých dôchodok je do dvojnásobku sumy životného minima, teda do 396,18 eura.
17. 8. 2016
Navrhuje to v novele zákona o sociálnom poistení Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
16. 8. 2016
Množstvo nových priateľov, súťaží, zábavy pri splave či na štvorkolkách si užilo počas prázdnin takmer 150 detí zamestnancov Tesca.
10. 8. 2016
Ministerstvo práce chce novelou zákona o sociálnych službách zvýšiť kvalitu a bezpečnosť starostlivosti o deti.
9. 8. 2016
Po novom by tak mali byť "detské jasle" zadefinované ako sociálna služba.
19. 7. 2016
Portál ISTP.sk vám prináša aktuálne ponuky zo všetkých krajov Slovenska v oblasti sociálnych služieb.
22. 6. 2016
Súčasná situácia v zariadeniach sociálnych služieb je podľa predsedu zväzu kritická.
10. 6. 2016
Stále sa zvyšuje percento detí, ktoré zažili istú formu násilia zo strany dospelých alebo takých, ktorým sa nedostáva adekvátna starostlivosť a podpora.
8. 6. 2016
Na stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny, Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny.
30. 5. 2016
Netreba známku ani uviesť presnú adresu, na obálku stačí napísať, že korešpondencia má ísť komisárke pre deti.
20. 5. 2016
Cenu dostalo za projekt sociálnej škôlky, ktorý je zameraný na rómsku komunitu.
19. 5. 2016
Možno až právo pozastaviť výkon súdneho rozhodnutia, ak bude proces neadekvátny.
9. 5. 2016
Predmetom činností MDS budú od júla sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia.
26. 4. 2016
O podporu podľa neho v tomto roku požiadalo rekordných 150 neziskových organizácií a športových klubov.
15. 4. 2016
Spoločnosti naberajú nielen nových zamestnancov, ale rozširuje sa aj ich pôsobenie.
15. 3. 2016
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím začal vykonávať svoju činnosť od 1. marca.
4. 3. 2016
V marci minulého roku mesto poskytovalo opatrovateľskú službu 99 klientom, teraz má 140 klientov.
11. 2. 2016
Pokiaľ v roku 2012 predstavovali výdavky ministerstva 38 miliónov eur, v roku 2016 je požiadavka na 92 miliónov eur.
11. 2. 2016
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb okrem iného navrhuje, aby zodpovednosť za odkázaných seniorov prevzal štát.
3. 1. 2016
Súčasná vláda chce zvýšiť základnú sumu tohto príspevku z 220,52 eura mesačne na 247,62 eura mesačne.
11. 12. 2015
Autorom dokumentu Metodika implementácie podmienok kvality sociálnych služieb do praxe je Inštitút pre výskum práce a rodiny.
3. 12. 2015
V dôsledku odchodu ľudí sa postupne uvoľní množstvo pracovných miest, ktoré sa budú musieť naplniť novou pracovnou silou.
11. 11. 2015
Budú mať čas do konca roka 2016 prispôsobiť personálne štandardy a priestory pre bezbariérový pohyb.
11. 11. 2015
Vďaka novému programovému obdobiu by sa tak mali opatrovatelia opätovne zamestnať.
6. 11. 2015
V budúcnosti možno očakávať nárast počtu ľudí, ktorí budú závislí od pomoci druhých.
29. 10. 2015
Národné projekty financované z eurofondov končia bez priameho pokračovania, na nadväzujúce projekty sa zatiaľ čaká.
26. 10. 2015
Ocenenie si dnes prevzalo 26 sociálnych zamestnancov a 14 zdravotníckych pracovníkov zo štyroch krajských nemocníc.
19. 10. 2015
Na ekonomicky oprávnené náklady sociálnej služby na Slovensku prispieva štát alebo samospráva finančnými príspevkami.
14. 10. 2015
Spolu 23 jednotlivcom a trom kolektívom odovzdal Pamätnú medailu predsedu Trnavského samosprávneho kraja.
14. 10. 2015
Minister dal prísľub, že sa zavedie 60–dňová lehota na rozhodnutie o odkázanosti človeka na umiestnenie v zariadení sociálnych služieb.
13. 10. 2015
Rodiny s nezaopatrenými deťmi si môžu užiť pár dní oddychu alebo záujmové združenia rozvíjať svoju záujmovú činnosť.
6. 10. 2015
Verejnosti má napríklad priamo sprostredkovať komunikáciu s inštitúciami, ktoré riešia takéto prípady.
28. 9. 2015
Na dnešnom odovzdávaní ocenení Sociálny čin roka to povedal premiér Robert Fico.
20. 9. 2015
Od januára tohto roku môžu vykonávať sociálnu prácu len absolventi vysokoškolského bakalárskeho a magisterského štúdia so zameraním na sociálnu prácu.
18. 9. 2015
Členstvo bude povinné pre tých, ktorí budú chcieť vykonávať toto povolanie ako slobodné zamestnanie.
16. 9. 2015
Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny v súčasnosti pripravuje nový zákon, ktorý prinesie úplne novú filozofiu sociálnych služieb.
18. 8. 2015
Slováci môžu v rámci eGovernmentu cez internet podať 40 rôznych žiadostí o štátne sociálne dávky, sociálnu pomoc a pomoc v hmotnej núdzi.
22. 7. 2015
Od tohto roka platí súbeh poberania pomoci v hmotnej núdzi, osobitného príspevku a príjmu z práce do výšky dvojnásobku minimálnej mzdy.
13. 7. 2015
V zahraničí v poslednom desaťročí podiel zdieľaných miest prudko vzrástol.
7. 7. 2015
Cieľom je presadiť prijatie novely zákona, ktorá by garantovala financovanie starostlivosti o odkázaných seniorov.
6. 7. 2015
Približne tisícka detí zo sociálne slabších rodín môže ísť tento rok do letných táborov bezplatne.
30. 6. 2015
Mnohí ľudia sa aj po dovolenke vrátia do práce bez toho, aby boli riadne zregenerovaní.
23. 6. 2015
Sociálna poisťovňa v súčasnosti poukazuje na bankové účty 913.744 dôchodkov, čo je najvyšší počet za uplynulé roky.
18. 6. 2015
Parlament dnes odmietol novelu zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
18. 6. 2015
Politici by urobili veľkú službu občanom SR, keby zabezpečili istotu a predvídateľnosť v dôchodkovom systéme.
12. 6. 2015
Postoje verejnosti voči ľuďom s mentálnym postihnutím treba ovplyvňovať pozitívnym príkladom.
8. 6. 2015
Kým v roku 2014 poberalo príspevok 33 dôchodcov, tento rok je ich 70
2. 6. 2015
Samospráva najväčšej oravskej obce Zákamenné s viac ako 5300 obyvateľmi využíva v maximálne možnej miere inštitút aktivačných prác.
2. 6. 2015
Kto má záujem a chce sa mu robiť, má dostatočný priestor.
2. 6. 2015
Zostáva v nezmenenej výške 198,09 eura.
2. 6. 2015
Uchádzači o zamestnanie v hmotnej núdzi pomáhajú pri čistení mesta, pri údržbe zelene, detských ihrísk, upratovaní a údržbe zelene v materských školách a kultúrnych centier.
1. 6. 2015
Občania nedostanú dávku v hmotnej núdzi zadarmo.
31. 5. 2015
Hry, ukážky vojenského výstroja, súťaže a sladké odmeny s medailami boli súčasťou dnešnej oslavy Medzinárodného dňa detí v Detskom domove na Kasárenskej ulici v Seredi.
20. 5. 2015
Upozorňujú, že títo pracovníci zarábajú 70 percent z priemernej mzdy a ich vekový priemer je 47 rokov.
19. 5. 2015
Životné minimum je suma, ktorá sa považuje za nevyhnutnú na splnenie základných životných potrieb.
19. 5. 2015
Na dohody sa príspevok nemá vzťahovať.
14. 5. 2015
Povedal to dnes minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.
4. 5. 2015
Záujem seniorov o sociálne služby rastie, napríklad aj o opatrovateľskú službu.
24. 4. 2015
Rodinám je potrebné poskytnúť nevyhnutnú finančnú a psycho-sociálnu pomoc, aby sa zabránilo neodôvodneným rozhodnutiam o odobratí detí.
23. 4. 2015
Ľudia by sa mali v budúcnosti lepšie orientovať v povolaniach a vyberať si takú profesiu, po ktorej je dopyt zo strany zamestnávateľov.
8. 4. 2015
Predstavuje to až 64,8 %. Vyplýva to z prieskumu, ktorý na Slovensku na vzorke 375 respondentov v uplynulých mesiacoch urobilo Fórum pre pomoc starším.
26. 3. 2015
Rozhodla o tom na stredajšom (25. 3.) výjazdovom zasadnutí v Trenčíne vláda SR.
26. 3. 2015
Informovala o tom TASR riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny bánovského pracoviska Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske Iveta Duchoňová.
26. 3. 2015
Cieľom projekt je pomôcť seniorom vo veku nad 62 rokov získať základné zručnosti pri využívaní internetu.
26. 3. 2015
Linka pomoci pre problémy s hraním funguje od februára 2013, za ten čas sa na ňu dovolalo okolo 2700 ľudí.
24. 3. 2015
Hlavným cieľom projektu je podpora vytvárania prorodinného pracovného prostredia zamestnávateľmi.
23. 3. 2015
Chránené dielne tento týždeň otvorili svoje tradičné veľkonočné predajné trhy, ktoré už siedmy rok organizuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
20. 3. 2015
Na projekty grantového programu Región sociálne vyčlenila automobilka celkovo 100.000 eur, pričom neziskové organizácie, zariadenia sociálnych služieb a rozpočtové organizácie prihlásili 64 projektov.
19. 3. 2015
V týchto dňoch ho spustilo občianske združenie Inštitút prijatia, ktoré tak reagovalo na nedávne samovraždy.
17. 3. 2015
Dobrá sociálna práca pomáha a prispieva k sociálnemu rozvoju jednotlivcov, rodín, skupín a komunít.
14. 3. 2015
Až 62 % Slovákov v produktívnom veku nesporí na dôchodok.
11. 3. 2015
Bratislavská župa sa dlhodobo venuje problematike pomoci ženám a deťom, na ktorých je páchané násilie.
9. 3. 2015
Pod názvom: Cesta pre postihnuté deti a mladistvých: Domov sociálnych služieb ako centrum komplexných služieb starostlivosti.
15. 1. 2015
Jeho konkrétny obsah však bude známy až vtedy, keď budú zverejnené nové prognózy vývoja ekonomiky a výberu daní.
1. 1. 2015
Cieľom návrhu zákona je podporiť profesionalizáciu sociálnej práce v praxi utvorením štandardných podmienok pre existenciu profesie.
15. 12. 2014
Starnutie populácie je v súčasnosti globálnym demografickým procesom v najväčšej miere prejavujúcim sa vo vyspelých krajinách sveta.
15. 12. 2014
Za Animátora roka 2014 bol v nedeľu 14. decembra vyhlásený rodák z Trnavy Matej Gašparovič.
1. 12. 2014
Hoci nie je projekt v kompetencii Bratislavskej župy, BSK urobil všetko pre najskorší začiatok výstavby.
27. 11. 2014
Odznelo to dnes na konferencii na tému Aká je cena sociálnych služieb na Slovensku, ktorá sa konala v Bratislave.
26. 11. 2014
Podľa zákona poskytovatelia týchto služieb musia hodnoverne preukázať, že došlo k procesu požiadania o poskytnutie sociálnej služby.
23. 11. 2014
Požiadavku odňať financovanie neverejných poskytovateľov samospráve a vrátiť túto kompetenciu štátu, rezort práce považuje za krok späť.
22. 11. 2014
Týranie a zneužívanie starších ľudí, ale aj problematika nízkych dôchodkov seniorov na Slovensku, rezonovali na štvordňovom národnom stretnutí v Bojniciach.
21. 11. 2014
Štát v súčasnosti dotuje lôžka. Úplne inú starostlivosť však potrebuje ležiaci klient, ktorý je odkázaný na 24-hodinovú starostlivosť, ako ten, ktorý je mobilný," povedal TASR minister práce Ján Richter.
7. 11. 2014
Narastajúcim počtom nezamestnaných a ľudí pod hranicou chudoby sa zaoberala Konferencia Inkluzívna solidarita – analýzy a potenciálne efekty, ktorá sa konala v Bratislave.
6. 11. 2014
Posledné zmeny v zákone o hmotnej núdzi priniesli množstvo nespravodlivostí, konštatovala na tlačovej konferencii expremiérka Iveta Radičová.
12. 9. 2014
Čiže mzda alebo odmena za vykonávanie týchto činností nesmie presiahnuť 75 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
10. 9. 2014
Vyplýva to z návrhu zákona o sociálnom poistení.
10. 9. 2014
Rezort práce navrhol zaviesť súbeh pomoci v hmotnej núdzi a mzdy.
9. 9. 2014
Informovali o tom premiér Robert Fico a minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Pellegrini na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave.
7. 9. 2014
V cieli Krištáľovej rallye sa večer uskutoční benefičný koncert, ktorého sa bez nároku na honorár pravidelne zúčastňujú známi slovenskí a českí umelci.
27. 8. 2014
Komisia bude prihliadať predovšetkým na kreativitu, efektivitu a cielenosť aktivít, kvalitu poskytovanej služby a jej vplyv na zlepšenie životnej situácie občanov.
26. 8. 2014
Od februára tohto roka je totiž v platnosti novela zákona o prídavku na dieťa, ktorá sprísnila jeho vyplácanie.
25. 8. 2014
Na výstave je široký rozsah výtvarných diel, od serióznych námetov dizajnu úžitkovej keramiky až po voľnejšiu tvorbu rôznych dekoratívnych objektov.
1. 8. 2014
Štatistický úrad SR prezentoval mesačnú hranicu chudoby v roku 2013 na 337 eur mesačne.
29. 7. 2014
Podľa hlavnej koordinátorky projektu by sa od októbra mal tiež postupne navýšiť súčasný počet 160 terénnych zdravotných asistentov a koordinátorov pôsobiacich v rámci projektu o ďalších 40 ľudí.
23. 7. 2014
Tieto financie boli prerozdelené na podporu občianskej identity, súčasného umenia a oživovania verejného priestoru.
22. 7. 2014
Výdavky za platenú službu stráženia detí si rodičia môžu odpočítať z daní.
21. 7. 2014
Informoval o tom dnes na tlačovej konferencii v Bratislave minister práce Ján Richter.
15. 7. 2014
Prechod z nezamestnanosti do zamestnanosti je najťažší pre ľudí, ktorí počas dlhšieho obdobia nemali riadnu prácu.
15. 7. 2014
Vyzýva však aj tých, ktorí problémy nemajú, ale majú voľný čas a talenty využiteľné v prospech iných, avšak doteraz váhali alebo mali jednoducho blbý pocit.
13. 7. 2014
Vyplýva to z novely zákona o službách zamestnanosti, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
11. 7. 2014
Podáva pomocnú ruku ľuďom, ktorí sa ocitli v zložitej, krízovej situácii či hmotnej núdzi, v krízových centrách alebo ubytovniach, tiež výstavbou mestských nájomných bytov.
25. 6. 2014
Využívať ju budú môcť obyvatelia mesta, ktorí sú z dôvodu veku alebo zdravotného stavu odkázaní na pomoc inej osoby.
24. 6. 2014
Potvrdzuje sa prognóza postupného poklesu miery nezamestnanosti, ktorý je spôsobený hlavne zlepšujúcou sa situáciou na trhu práce.
22. 6. 2014
nformovala o tom TASR vedúca odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry mestského úradu Timea Molnár.
22. 6. 2014
Ako pre TASR povedal predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Rimavskej Sobote František Tóth, dôvodom je najmä vysoká administratívna záťaž pri zamestnaní brigádnika.
22. 6. 2014
Ak zamestnávateľ na výzvu nereaguje a inšpektorát zistí nedostatky, nariadi ich odstrániť, prípadne zamestnávateľovi uloží finančný postih.
19. 6. 2014
Drvivú väčšinu z nich tvoria obyvatelia početnej rómskej osady.
19. 6. 2014
V obciach na východnom Slovensku, najmä v tých s rómskymi osadami, sa so zamestnávaním poberateľov dávok v hmotnej núdzi neponáhľajú.
19. 6. 2014
Dodatok, ktorý sme podpísali s úradom práce, hovorí o počte 291 ľudí, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi.
19. 6. 2014
Mestský úrad aktívne spolupracuje s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Dunajskej Strede v rôznych programoch na podporu zamestnanosti.
18. 6. 2014
Postupne by sa malo pri plnení tejto povinnosti vystriedať až niekoľko stovák ľudí.
15. 6. 2014
S aplikáciou zákona začal úrad práce v mestách levického okresu už máji.
15. 6. 2014
Obáva sa tiež, že mnohým poberateľom dávok chýba vôľa pracovať, aj keď fyzicky a psychicky sú schopní uplatniť sa.
15. 6. 2014
Ako pomocných koordinátorov sme určili osem ľudí z poberateľov dávky.
15. 6. 2014
Ako pre TASR povedal starosta obce, zamestnávanie bude zložité vzhľadom na to, že od Úradu práce nedostane obec peniaze ani na koordinátorov, ani na potrebný materiál.
15. 6. 2014
Ako pre TASR uviedol splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák, kritizovali ju najmä tí Rómovia, ktorí nepoznali jej filozofiu.
14. 6. 2014
Pomocné ruky sa určite zídu aj v sociálnej oblasti, školstve, či pri kultúrnych podujatiach," povedal pre TASR hovorca rezortu práce Michal Stuška.
14. 6. 2014
Organizácia Slovenská sieť proti chudobe preto napríklad žiadala vypustiť z novely podmienku, aby si ľudia museli základnú dávku v hmotnej núdzi odpracovať.
12. 6. 2014
Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je z dôvodu svojho veku alebo nepriaznivého zdravotného stavu odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri každodenných aktivitách.
28. 5. 2014
Starostlivosť o prijímateľa sociálnej služby si od pracovníkov zariadení vyžaduje odbornosť, vrátane citlivosti, porozumenia, trpezlivosti a ohľaduplnosti. 
28. 5. 2014
Podľa šéfa sekcie zdravia Ministerstva zdravotníctva SR Maria Miklošiho budú môcť poisťovne preplácať deväť výkonov.
27. 5. 2014
Podmienkou na výkon sociálnej práce je odborná spôsobilosť a povolenie na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka.
12. 5. 2014
Informoval o tom portál Patria Online.
7. 5. 2014
Prostriedky naň získalo mesto vo výške 113.488 eur prostredníctvom operačného programu Agentúry ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
21. 4. 2014
Ako TASR informovala správkyňa Trenčianskej nadácie Alena Karasová, nápady záujemcov o grant v grantovom kole nazvanom "Čo si jak, šak poď do toho", sa môžu týkať voľného času detí a mladých ľudí.
14. 4. 2014
Rezort ho chce zaviesť do zákona o službách zamestnanosti.
14. 4. 2014
Pre TASR to uviedla Blažena Sedrovičová z Ligy proti rakovine, ktorá zbierku Deň narcisov organizuje.
3. 4. 2014
Zriadenie tohto inštitútu pripravuje Konfederácia odborových zväzov SR.
2. 4. 2014
Motto 15. ročníka, ktorý sa skončil v pondelok znelo, Veľké sny potrebujú malú pomoc.
2. 4. 2014
V minulom roku sa na odhaľovaní nelegálneho zamestnania výrazne podieľal aj špeciálny útvar inšpektorátu práce, takzvaná Kobra.
2. 4. 2014
Záujemcovia sa mohli uchádzať o prácu u 20 podnikateľských subjektov, ktorí ponúkali asi 100 voľných pracovných miest.
1. 4. 2014
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR nevedie štatistiky, koľko zamestnávateľov tento inštitút využíva.
1. 4. 2014
Cieľom akcie je nielen zviditeľnenie hendikepovaných ľudí, ale aj zlepšenie ich sociálnej situácie práve predajom ich vlastných úžitkovo estetických výrobkov.
27. 3. 2014
Najväčšia skupina respondentov očakáva, že nájsť si prácu podľa vlastnej kvalifikácie im bude v súčasnosti trvať približne pol roka až rok.
19. 3. 2014
Tie prináša návrh zákona o verejných zbierkach nahrádzajúci právnu úpravu ešte z roku 1973, ktorý dnes poslanci NR SR posunuli do druhého čítania.
7. 3. 2014
Pri príležitosti seminára o možnostiach štátnej podpory podnikania a exportu, ktorý sa dnes konal na pôde Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, to povedal predseda ŽSK Juraj Blanár.
27. 2. 2014
V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby, ktoré dlhujú Sociálnej poisťovni od 3,32 eura.
16. 2. 2014
V súvislosti s týmito problémami mieni iniciovať mimoriadne rokovanie brannobezpečnostného parlamentného výboru.
12. 2. 2014
Minister práce a odborári žiadajú, aby zdravotné poisťovne povinne uzatvárali zmluvy o úhrade poskytnutej zdravotnej starostlivosti so zariadeniami sociálnych služieb.
6. 2. 2014
Tá rodičom nariaďuje informovať úrady práce, kde a ako sa starajú o svoje dieťa.
4. 2. 2014
Aj takýmto spôsobom chce vláda bojovať s vysokou nezamestnanosťou mladých na Slovensku.
3. 2. 2014
Z uvedeného čísla bolo na pracovných úradoch nahlásených 369.837 osôb a 79.831 sa zúčastňovalo rekvalifikačných kurzov.
29. 1. 2014
Jednotlivcov a neúplné rodiny podporí sumou od 100 do 200 eur.
21. 1. 2014
Vek, od ktorého môžeme človeka označiť za starého, oficiálne neexistuje, je to pojem relatívny.
12. 1. 2014
O vykonanom zvýšení dôchodkov zároveň Sociálna poisťovňa od 30. decembra 2013 zasiela poberateľom dôchodkov písomné rozhodnutia.
4. 1. 2014
Uhrádzanie ošetrovateľských výkonov v zariadeniach sociálnych služieb navrhlo ministerstvo zdravotníctva.
2. 1. 2014
Vyplýva to z novely zákona o sociálnych službách, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára 2014.
1. 1. 2014
Do platnosti totiž vstupuje novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá má podľa ministerstva práce zvýšiť atraktívnosť tohto sporenia a tiež ochranu sporiteľov.
1. 1. 2014
Jej výška bude odstupňovaná podľa poradia pôrodu dieťaťa.
31. 12. 2013
Najviac kritizovanou časťou zákona je ustanovenie, podľa ktorého, ak obec ponúkne sociálne odkázanému občanovi prácu, musí odpracovať aspoň 32 hodín mesačne, aby mal nárok na sociálnu dávku.
30. 12. 2013
Šéf Konfederácie britského priemyslu očakáva, že väčšina podnikov v budúcom roku zvýši počty zamestnancov, čo bude prvé zvyšovanie od nástupu recesie.
30. 12. 2013
Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová chce v roku 2014 pokračovať v prieskumoch zameraných na dodržiavanie práv..
29. 12. 2013
Sociálna situácia ostane v roku 2014 napätá, i keď by malo prísť k nárastu počtu pracovných miest.
29. 12. 2013
Ďalšie milióny Američanov prídu o túto podporu počas roku 2014, keď sa im skončí obdobie, v rámci ktorého poberajú základnú podporu v nezamestnanosti.
28. 12. 2013
Počas tohto roka sa viac ako 600 zamestnancov spoločnosti Kia Motors Slovakia zapojilo do dobrovoľníckych aktivít.
25. 12. 2013
Najkrajšie sviatky Vianoce sa v Domove sociálnych služieb Dúha vo Svätom Petre konajú v slávnostnej atmosfére.
24. 12. 2013
V Nitre podával na Štedrý deň nezamestnaný absolvent Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Jaroslav Brezina kapustnicu a rozdával teplé oblečenie.
16. 12. 2013
Pedagogický asistent z Divína, okres Zvolen, získal ocenenie Srdce na správnom mieste.
15. 12. 2013
Zriadilo ju v roku 2009 občianske združenie Fórum pre pomoc starším s celoslovenskou pôsobnosťou, so sídlom v Prievidzi.
13. 12. 2013
Aj takýmito formami chce Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pomôcť ľuďom nad 50 rokov nájsť si zamestnanie.
10. 12. 2013
Práve tento návrh najviac podporovali Bratislavčania, ktorí sa zapojili do hlasovania, kam nasmerovať časť peňazí z mestskej pokladnice v rámci participatívneho rozpočtu.
9. 12. 2013
Cieľom charitatívneho projektu Hodina deťom je poprosiť verejnosť o podporu zbierky, ktorá Nadácii pre deti Slovenska umožňuje získavať financie na projekty pre deti.
8. 12. 2013
Noví absolventi môžu pokračovať v štúdiu aj na magisterskom stupni v rôznych príbuzných odboroch.
7. 12. 2013
Ocenené boli projekty, ktoré v predchádzajúcich dvoch rokoch realizovali samosprávy, firmy a médiá v rámci celoslovenskej aktivity Slovensko bez bariér.
26. 11. 2013
Podľa šéfa rezortu treba so zmenami, ktoré navrhujú oponenti novely, počkať na výsledky vládneho auditu, ktorý by mal byť ukončený v máji 2014.
23. 11. 2013
Podľa poslancov prax ukazuje, že o sociálne bývanie žiadajú občania, ktorí sú finančne insolventní na to, aby boli schopní uhradiť šesťnásobok nájomného.
13. 11. 2013
Riadnou starostlivosťou o dieťa v súvislosti s nárokom na rodičovský príspevok je najmä primeraná výživa dieťaťa, jeho hygiena, výchova a dodržiavanie preventívnych prehliadok dieťaťa.
13. 11. 2013
Verejnosť môže prispieť na ich realizáciu počas zbierky v uliciach, ktorá tento rok potrvá až tri dni.
13. 11. 2013
Deň bez dlhov prináša rady, ako sa môže jednotlivec či rodina vysporiadať s ťažkou finančnou situáciou.
27. 10. 2013
Zhruba 200 mladých ľudí odpracovalo zdarma 12.000 hodín vo vyše 25 krajinách.
20. 10. 2013
Hrozivý je podľa Inštitútu pre výskum sociálno - ekonomických rizík a alternatív prepad počtu seniorov, ktorí sa s príjmom dostali pod hranicu chudoby od roku 2008.
18. 10. 2013
Suma je určená na podporu ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím.
14. 10. 2013
Podľa Ministerstva zdravotníctva SR sa racionalizácia zahrnutá do návrhu štátneho rozpočtu na rok 2014 bude týkať len obslužných a prierezových činností.
9. 10. 2013
Tieto aktivity vyvrcholia 17. októbra počas Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby.
29. 9. 2013
Dôvodom navrhovanej legislatívnej zmeny je, aby sa falšovaný tovar nelikvidoval aj vtedy, keď to nie je nevyhnutné a mohol byť použitý výhradne na humanitárne účely.
27. 9. 2013
Možnosť pomôcť je tu pre všetkých, ktorí nemôžu darovať svoj čas, ale radi by prispeli aspoň finančne.
27. 9. 2013
Presne 28 mladých Keňanov v týchto dňoch v hlavnom meste Nairobi dokončuje druhý ročník bakalárskeho štúdia sociálnej práce a verejného zdravotníctva v rámci kenskej pobočky VŠZaSP sv. Alžbety.
26. 9. 2013
Osobe, ktorá celoročne býva v sociálnom zariadení, rezort práce navrhol zvýšiť ochranu príjmu z 20 % na 25 % sumy životného minima, čo po novom predstavuje 49,52 eura.
25. 9. 2013
Ľuďom, ktorí sa rozhodnú prispieť symbolické jedno euro, dobrovoľníci rozdávajú bielu pastelku či spinku v tvare bielej pastelky.
11. 9. 2013
Do novely zákona o sociálnych službách by mala byť podľa neho doplnená aj povinnosť štátu zabezpečiť v plnom rozsahu dlhodobú starostlivosť o seniorov a zdravotne ťažko postihnutých.
27. 8. 2013
Francúzsko chce v rámci reformy dôchodkového systému od roku 2014 rovným dielom zvýšiť príspevky zamestnancov aj zamestnávateľov.
21. 8. 2013
"Ležiaci človek potrebuje oveľa väčšiu starostlivosť a väčšie náklady ako človek, ktorý je mobilný. Preto vyrovnávame isté nezrovnalosti, ktoré tu boli."
20. 8. 2013
Okrem finančného príspevku na stravovanie môžu obyvatelia Prievidze využiť aj služby opatrovateľskej starostlivosti a sociálneho taxíka.
20. 8. 2013
Nájomcov jednotlivých bytov by mala vyberať odborná komisia mestského zastupiteľstva. Byty budú pridelené najmä žiadateľom, ktorí si riadne platia nájomné.
19. 8. 2013
Martinská radnica odobrila a podporila realizáciu nezvyčajného projektu v sociálnej oblasti, ktorého podstatou je viacgeneračná a multikultúrna spolupráca.
13. 8. 2013
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo novelu zákona o sociálnych službách, ktorá bude prísnejšie dozerať na kvalitu poskytovaných sociálnych služieb
9. 8. 2013
Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb ako humanitné združenia či súkromné domovy sociálnych služieb by mohli od budúceho roka čerpať peniaze zo štátneho rozpočtu aj na regionálnej úrovni.
5. 8. 2013
K rozhodujúcim kritériám posudzovania invalidity patria klinický nález a výsledky odborných lekárskych a funkčných vyšetrení.
1. 8. 2013
Poisťovňa upozorňuje najmä živnostníkov na možnosť využitia dobrovoľného dôchodkového poistenia.
12. 7. 2013
Cieľom projektu je aktivizácia klientov zariadení sociálnych služieb v rámci ich sociálneho rozvoja v alternatívnom akademickom prostredí.
10. 7. 2013
Vyplýva to z návrhu zmeny nariadenia vlády Slovenskej republiky o rozsahu zrážok zo mzdy, ktorý dnes schválili členovia vládneho kabinetu.
6. 7. 2013
Slovenské občianske združenie Vagus, ktoré pomáha ľuďom bez domova, získalo prestížne medzinárodné ocenenie Nadácie Erste za sociálnu integráciu.
1. 7. 2013
Slovenská katolícka charita po štvrtýkrát organizuje zbierku školských pomôcok pre deti zo sociálne slabších rodín.
30. 6. 2013
Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť mieru zamestnanosti a znížiť mieru nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov, osobitne vo veku 55 - 64 rokov.
29. 6. 2013
Medzinárodné športové majstrovstvá detí z detských domovov sa dnes konajú v športovom areáli Fakulty telesnej výchovy a športu Lafranconi v Bratislave.
28. 6. 2013
Cenu Nadácie ERSTE za sociálnu integráciu za rok 2013 získali bratislavské občianske združenia Vagus a Odyseus spolu so združením Návrat, ktoré pôsobí v Banskej Bystrici.
24. 6. 2013
Poskytovanie služieb pre seniorov v podobe vzdelávacích či voľnočasových aktivít je súčasťou života Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou.
22. 6. 2013
Počas dnešného dňa a pondelka 24. júna sa v Bratislave začnú školiť zdravotní asistenti a koordinátori, ktorí budú pomáhať v rómskych osadách na východnom Slovensku.
21. 6. 2013
Najlepší mladí športovci vyrastajúci v detských domovoch sa dnes stretli v Bratislave na 23. ročníku športových hier detí z detských domovov.
20. 6. 2013
Znížiť nákladovosť doplnkového dôchodkového sporenia, zvýšiť jeho atraktívnosť a ochranu účastníkov je cieľom novely zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení.
12. 6. 2013
Slovensko sa pripojí k európskej kampani Za spravodlivú čokoládu, ktorú iniciovali viaceré organizácie pri príležitosti Svetového dňa boja proti detskej práci.
12. 6. 2013
Pohľad do pomyselného krivého zrkadla nastavili protagonisti dnešného podujatia zameraného na pomoc hendikepovaným spoluobčanom.
4. 6. 2013
Koncert detí z detských domovov a náhradných rodín sa pre nepriaznivú povodňovú situáciu presúva na iné miesto.
3. 6. 2013
Deti z detských domovov a náhradných rodín z celého Slovenska sa vo štvrtok 6. júna predstavia v bratislavskom Divadle Aréna.
29. 5. 2013
Už tradične sa na Deň detí stretnú deti z detských domovov s predstaviteľmi Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
29. 5. 2013
V bratislavskej Petržalke dnes slávnostne otvorili kaviareň, ktorá poskytuje prácu ľuďom so zdravotným postihnutím.
18. 5. 2013
V Centre pomoci pre rodinu v Trnave otvorili v piatok (17. 5.) výstavu pod názvom Mosty medzi národmi Európy.
5. 5. 2013
Projekty, ktoré pomáhajú seniorom žiť kvalitnejšie, aktívnejšie, prinášajú im možnosť sebarealizácie a začlenenia do spoločnosti, majú možnosť získať finančný grant z Fondu GSK.
1. 1. 1970
1. 1. 1970
1. 1. 1970
1. 1. 1970
kviz
Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk