X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Sklárstvo, keramická výroba, výroba stavebných a žiaruvzdorných materiálov

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Riadiaci pracovník (manažér) v keramickej výrobe riadi prevádzku a zabezpečuje úlohy stanovené operatívnym plánom výroby.
Karta zamestnania
Riadiaci pracovník (manažér) v sklárskej výrobe riadi výrobu od prípravy sklárskeho kmeňa až po výrobu finálnych produktov.
Karta zamestnania
Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov riadi, usmerňuje a zabezpečuje činnosť výrobných celkov a realizáciu prípravy výroby v technologickej a technickej oblasti. Zabezpečuje...
Karta zamestnania
Špecialista riadenia keramickej výroby riadi a koordinuje výrobu a zabezpečuje úlohy stanovené operatívnym plánom výroby.
Karta zamestnania
Špecialista riadenia kvality v keramickej výrobe vyvíja a udržiava systémy riadenia kvality a koordinuje činnosti pri zavádzaní týchto systémov v keramickej výrobe.
Karta zamestnania
Špecialista riadenia kvality v sklárskej výrobe organizuje systém riadenia kvality a vypracováva plány kontroly kvality.
Karta zamestnania
Špecialista riadenia kvality vo výrobe stavebných materiálov vedie podnikové laboratórium, vypracováva plány kontroly kvality (vždy pre suroviny, polotovary a produkty), navrhuje typy skúšok, ich početnosť a zavádza...
Karta zamestnania
Špecialista riadenia kvality vo výrobe žiaruvzdorných materiálov zabezpečuje kontrolné a vyhodnocovacie činnosti vstupnej, výstupnej a medzioperačnej technickej kontroly pre suroviny, polotovary a finálne produkty (výrobky). Riadi...
Karta zamestnania
Špecialista riadenia sklárskej výroby je zodpovedný za prípravu sklárskeho kmeňa, tavenie skla, formovanie a spracovanie skla a sklených vlákien.
Karta zamestnania
Špecialista riadenia výroby žiaruvzdorných materiálov riadi, koordinuje a organizuje veľmi zložité procesy a systémy, vrátane voľby a optimalizácie postupov a spôsobov riešenia vo výrobe žiaruvzdorných...
Karta zamestnania
Špecialista technológ v keramickej výrobe stanovuje komplexné technologické postupy a zabezpečuje rozsiahlu technologickú prípravu keramickej výroby. Vykonáva dohľad nad dodržiavaním stanovených...
Karta zamestnania
Špecialista technológ v sklárskej výrobe stanovuje technologické postupy a zabezpečuje technologickú prípravu sklárskej výroby. Vykonáva dohľad nad dodržiavaním stanovených technologických postupov....
Karta zamestnania
Špecialista technológ vo výrobe žiaruvzdorných materiálov stanovuje technologické postupy a zabezpečuje technologickú prípravu výroby žiaruvzdorných materiálov a výrobkov. Vykonáva dohľad nad...
Karta zamestnania
Špecialista vo výskume a vývoji v keramickej výrobe rieši výskumné a vývojové úlohy v oblasti keramiky so zložitými väzbami na ostatné vedné odbory.
Karta zamestnania
Špecialista vo výskume a vývoji v sklárskej výrobe využíva nové vedecké poznatky a teórie pri vývoji nových výrobkov a technológií v oblasti sklárstva.
Karta zamestnania
Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe žiaruvzdorných materiálov tvorivým spôsobom aplikuje vedecké poznatky a teórie pri vývoji nových výrobkov a technológií, testuje nové druhy...
Karta zamestnania

Úplné stredné odborné vzdelanie

Dispečer v keramickej výrobe zabezpečuje formou dispečerských príkazov plnenie operatívnych plánov výroby.
Karta zamestnania
Dispečer v sklárskej výrobe zabezpečuje formou dispečerských príkazov plnenie operatívnych plánov výroby.
Karta zamestnania
Kvalitár, kontrolór v keramickej výrobe kontroluje a skúša kvalitu surovín, materiálu, výrobkov a polotovarov v keramickej výrobe.
Karta zamestnania
Kvalitár, kontrolór v sklárskej výrobe vykonáva čiastkovú kontrolu kvality produkcie v procese výroby a na výstupoch výrobných uzlov.
Karta zamestnania
Kvalitár, kontrolór vo výrobe stavebných materiálov zabezpečuje kontrolu kvality primárne na výstupe z výroby, ale pre zabezpečenie sofistikovanej výroby vykonáva aj vstupnú kontrolu kvality surovín a...
Karta zamestnania
Kvalitár, kontrolór vo výrobe žiaruvzdorných materiálov vykonáva komplexnú vstupnú kontrolu vstupných surovín, výstupnú kontrolu výrobkov, vrátane spracovania podkladov k reklamácii a...
Karta zamestnania
Majster (supervízor) v keramickej výrobe zodpovedá za výrobný proces počas pracovnej zmeny, riadi a kontroluje práce na určenom technologickom úseku keramickej výroby podľa stanoveného operatívneho plánu....
Karta zamestnania
Majster (supervízor) v sklárskej výrobe zodpovedá za výrobný proces počas pracovnej zmeny, riadi a kontroluje práce na určenom technologickom úseku sklárskej výroby podľa stanoveného operatívneho...
Karta zamestnania
Majster (supervízor) vo výrobe stavebných materiálov riadi a kontroluje vymedzené organizačné útvary alebo technologické úseky organizácie pri zabezpečovaní úloh stanovených operatívnym...
Karta zamestnania
Majster (supervízor) vo výrobe žiaruvzdorných materiálov riadi a kontroluje vymedzené organizačné útvary alebo technologické úseky organizácie pri zabezpečovaní úloh stanovených operatívnym...
Karta zamestnania
Technik výroby keramiky, porcelánu a stavebných materiálov stanovuje jednotlivé technologické postupy a zabezpečuje časti technologickej prípravy pri výrobe keramiky, porcelánu a stavebných...
Karta zamestnania
Umelecký rytec a leptár skla ryje do skla, zhotovuje lepty na skle a leptané sklenené plastiky v kombinácii s ďalšími materiálmi podľa návrhov výtvarníkov alebo podľa vlastných návrhov.
Karta zamestnania
Umelecký sklár je schopný samostatne vytvárať podľa zadaného výtvarného návrhu umelecké sklárske výrobky ako úžitkové a dekoratívne predmety.
Karta zamestnania
Umelecký sklenár a vitrážista zhotovuje umelecké sklenené výplne a spája ich do olovených profilov.
Karta zamestnania
Výrobca bižutérie a ozdobných predmetov navrhuje, vzorkuje a vyrába sklenú bižutériu v kombinácii s kožou, kovom, drevom a umelými hmotami.
Karta zamestnania

Stredné odborné vzdelanie

Dekoratér skla zušľachťuje sklárske výrobky rôznymi technikami.
Karta zamestnania
Keramik zhotovuje výrobky z keramiky a porcelánu.
Karta zamestnania
Keramik modelár navrhuje a zhotovuje modely a pracovné formy na výrobu keramických a porcelánových výrobkov.
Karta zamestnania
Operátor sklárskej výroby obsluhuje výrobné stroje a zariadenia zamerané na výrobu sklárskych výrobkov.
Karta zamestnania
Operátor strojov na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálov zabezpečuje zavážanie jednotlivých surovinových komponentov na výrobu lisovacej hmoty do miešača na základe predpísaných...
Karta zamestnania
Operátor strojov na výrobu keramických, porcelánových hmôt a glazúr zabezpečuje navažovanie jednotlivých surovinových komponentov a ich transport do miešača v zmysle predpísaných receptúr....
Karta zamestnania
Operátor strojov na výrobu minerálnych vlákien a stavebných materiálov vykonáva pracovné postupy na pridelenom stroji, používa pracovné prostriedky, nástroje a metódy vo výrobnom procese pri...
Karta zamestnania
Operátor strojov na výrobu stavebných a keramických hmôt a porcelánu obsluhuje strojné zariadenia používané pri úprave surovín, výrobe stavebných, keramických hmôt a porcelánu.
Karta zamestnania
Rytec skla ryje a vybrusuje rôzne motívy do skla.
Karta zamestnania
Sklár ručne tvaruje výrobky zo skloviny naberaním (vo formách aj bez foriem), rozfukovaním a fúkaním, roztáčaním, nalepovaním a vytváraním od ruky.
Karta zamestnania
Spracovateľ skleného vlákna zabezpečuje spracovanie vlákna do finálnych produktov, obsluhu sušiacich pecí a sekacích liniek. Zabezpečuje sušenie a texturovanie vyrobeného vlákna a jeho spracovanie do družených rovingov...
Karta zamestnania
Strojník a zoraďovač sklárskych zariadení systematicky kontroluje a zabezpečuje funkčnosť a plynulý chod výrobných sklárskych zariadení.
Karta zamestnania
Ťahač skleného vlákna navádza pramenec sklených vlákien vytekajúcich z bušingu (piecka, ktorá má na dne presne definovaný počet otvorov) cez lubrikačné zariadenie do ťažného stroja, kontroluje správny...
Karta zamestnania
Tavič skloviny zabezpečuje plynulý chod tavenia a farbenia všetkých druhov skloviny vo vaňových agregátoch a panvových peciach. Obsluhuje taviace stroje a zariadenia, zabezpečuje ich údržbu, kontroluje správnosť taviaceho...
Karta zamestnania
Úpravár žiaruvzdorných materiálov zabezpečuje obsluhu drviča na rozdružovanie vsádzanej suroviny, kontrolu procesu úpravy suroviny v ťažkých suspenziách a magnetické rozdružovanie suroviny.
Karta zamestnania

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Brusič skla brúsi, jemní, leští a opravuje sklárske výrobky na voľnom alebo viazanom brusive. Zabezpečuje dekoratívne brúsenie a vybrusovanie skla.
Karta zamestnania
Dekoratér keramiky a porcelánu ozdobuje keramické a porcelánové výrobky rôznymi maliarskymi technikami a ozdobnými materiálmi.
Karta zamestnania
Pomocný pracovník v sklárskej výrobe vykonáva pomocno-obslužné práce v sklárskej výrobe - nakladá, skladá, čistí, voskuje, pieskuje, označuje, prezerá a triedi výrobky a prepravuje suroviny.
Karta zamestnania
Pomocný pracovník vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov realizuje pomocné, prípravné, obslužné a manipulačné práce pri výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Karta zamestnania
Pomocný pracovník vo výrobe stavebných a izolačných materiálov vykonáva pomocné práce podľa príkazov vedúceho zmeny, prípadne vyšších nadriadených.
Karta zamestnania

Nižšie stredné vzdelanie

Pomocný pracovník vo výrobe keramiky a porcelánu vykonáva pomocné, obslužné a manipulačné práce pri výrobe keramiky a porcelánu.
Karta zamestnania
O sklárskej výrobe

Začiatkom 1. storočia neznámy rímsky majster použil dlhú železnú rúru, na ktorú naberal sklo a začal do nej fúkať. Nový vynález mal pre sklárstvo obrovský význam a rúru nazvali sklárska píšťala. Sklárskou píšťalou sa dodnes vyrábajú prekrásne sklenené výrobky. Od tých čias sa dosiahli veľké zmeny v konštrukcii sklárskych pecí aj v technológii tavenia a spracovania skla. Moderné kontinuálne taviace agregáty sú vykurované zemným plynom alebo elektrinou a dokážu vyrábať stovky ton skla denne. Sklárske automaty tvarujú poháre, kalichy, fľaše, ploché sklo, vlákna, rúry, žiarovky a ďalšie sklenené výrobky, ktoré nás obklopujú v každodennom živote.

Sklo je látka v amorfnom beztvarom stave, čo znamená bez pravidelnej kryštalickej štruktúry. O skle sa hovorí ako o podchladenej kvapaline. Vyrába sa tavením surovín pri teplotách 1 400 °C až 1 600 °C a následným prudkým ochladením. Ak zmiešame v určitom pomere suroviny obsahujúce základné súčasti, získame tzv. sklársky kmeň. Kvalita sklárskeho kmeňa ovplyvňuje priebeh tavenia, homogenitu a kvalitu výsledného produktu. K základným sklárskym surovinám patria sklársky piesok, sóda, potaš, vápenec, dolomit, živec, mínium, kyselina boritá, zinková beloba a ďalšie. Dôležitou surovinou sú aj sklenené črepy. Ich pridávanie do kmeňa urýchľuje tavenie, šetrí energiu a primárne suroviny, a tým vytvára obrovský ekologický potenciál. Z kmenárne, t.j. prípravne kmeňa, postupuje kmeň do taviaceho agregátu (pece), v ktorom sa taví pri vysokých teplotách na sklo.

Pozor sklo! Každý z nás vie, že takto označené predmety sú krehké a ľahko rozbitné. Sklo je teda akýsi symbol krehkosti. Nie je však sklo ako sklo. Nové druhy skla a výrobné technológie mu dávajú neobyčajné vlastnosti. Sú výrobky zo skla, ktoré nemožno rozbiť. Pomocou skla sa možno dohovárať, prenášať obraz na veľké vzdialenosti, jeho vlastnosti využívajú lekári i konštruktéri kozmických lodí. Sklo má svoju tradíciu, súčasnosť a má nezastupiteľné miesto v budúcnosti.

Výroba skla má na Slovensku takmer 700-ročnú tradíciu. Prvá oficiálne známa skláreň vznikla v roku 1350 v Sklených Tepliciach. Ďalšie sa zakladali najmä v 17. – 18. storočí. Boli závislé od lokálnych zdrojov surovín a po ich vyčerpaní zväčša zanikli. Najviac hút bolo v okolí Detvy a Lučenca. Zaniknuté huty ako Glaserova Lehota, Hriňová, Málinec, Zlatno, Utekáč, Karolintál, Uhrovec a ďalšie roztrúsené po celom Slovensku vyrábali úžitkové sklo, poháre, kalíškovinu, tienidlá, fľaše, karafy a mnohé ďalšie výrobky určené pre uhorský trh. Položili základy a tradíciu sklárskej výroby na Slovensku. Po II. svetovej vojne zostalo zo slovenského skla len torzo.

Modernizácia sklárskeho priemyslu nastala v 60-tych rokoch 20. storočia. Vybudovali sa nové sklárne na výrobu technického skla v Bratislave, sklených vlákien v Trnave, úžitkového skla v Poltári. Nastala modernizácia obalového skla v Nemšovej, úžitkového skla v Lednických Rovniach, zmena výrobného programu a postupná modernizácia v Novej Bani. Po roku 1989 boli postupne všetky sklárne sprivatizované. V súčasnosti predstavujú moderné výrobné komplexy či už v rámci nadnárodných spoločností, ako sú Johns Manville v Trnave (sklenené vlákna a výrobky z nich), Vetropack Nemšová (obalové sklo), Knauf Insulation Nová Baňa (minerálne vlákna a výrobky z nich) alebo slovenských spoločností, ako napr. RONA Lednické Rovne.

Na zabezpečovanie výskumu, vzdelávania a výchovy špecialistov v oblasti skla slúži integrované medzirezortné pracovisko Centrum kompetencie skla VITRUM Laugaricio VILA Trenčín. Je to spoločné pracovisko Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, Ústavu anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied a sklární RONA, a.s. v Lednických Rovniach.

Autor:
  • Ing. Štefan Škultéty, PhD. – generálny sekretár Zväzu sklárskeho priemyslu SR. 

Zdroje:
  • Škultéty Š., Košecký M.: Pozor sklo. Bratislava: Elektrón, 1988. 

  • Zväz sklárskeho priemyslu SR: Sklársky priemysel SR, 2008.

Prvé zmienky o skle nachádzame v Dejinách prírody od rímskeho historika Plinia. Podľa povesti to boli Feničania, ktorých búrka prinútila zakotviť v neveľkom zálive. Unavení moreplavci vystúpili na piesočnatý breh a našli vhodné miesto na založenie ohňa. Vyniesli z lode kusy sódy a postavili na ne kotlík. Rozložili veľký oheň, najedli sa a zaspali. Ráno, keď sa zobudili, zbadali v dotlievajúcej pahrebe čudesné lesklé zrniečka. Bolo to sklo vytavené zo sódy a piesku. Jednoduchý pokus však vyvrátil povesť. Uvedeným spôsobom sa sklo nepodarilo pripraviť.
 
Sklo asi pred 5 000 rokmi pravdepodobne objavili egyptskí hrnčiari. Posýpali hlinené nádoby zmesou piesku a sódy. Zmes sa v ohni roztavila a pokryla povrch nádob ligotavou glazúrou – sklom.
 
Sklo a sklárske remeslo sa postupne vyvíjalo a prenikalo za hranice Egypta. Rímski sklári vyrábali čaše, krčahy a iné nádoby pre rímskych boháčov. Hoci výroba skla prenikla aj do rímskych kolónií – Hispánie, Gálie a Porýnia, po zániku Rímskej ríše prešli stáročia, kým sklárske remeslo opäť nadobudlo vtedajšiu slávu. Pred 700 rokmi sa strediskom sklárstva stalo Muráno pri Benátkach. Umenie muránskych sklárov bolo prísne stráženým tajomstvom Benátskej republiky. 

Prvé zmienky o sklárskej výrobe na území Slovenska sú z roku 1350, keď majiteľ panstva v Sklených Tepliciach ponúkol majetok na kúpu kráľovi, pričom vyzdvihol, že s majetkom ponúka i skláreň, ktorá už 200 rokov vyrába sklo. Sklo na naše územie priniesli pravdepodobne českí, moravskí a nemeckí sklári. V 18. – 19. storočí bolo takmer 70 sklárskych hút.

Najmasovejším sklárskym výrobkom je ploché sklo. Modernou technológiou (plavením) roztavená sklovina vyteká z pece na cínový kúpeľ a odtiaľ sa posúva do zóny chladenia. Vyrobené sklo je zrkadlovo lesklé, používa sa nielen na zasklievanie okien, ale aj ako architektonický prvok, v automobilovom priemysle, na výrobu zrkadiel, ochranných a bezpečnostných skiel, v solárnej technike a v mnohých ďalších odvetviach. 

Sklo je jeden z tradičných obalových materiálov. Originálne vlastnosti skla, ako chemická odolnosť, viditeľnosť obsahu, možnosti sterilizácie, možnosti znovupoužitia, estetické pôsobenie, sú argumenty v konkurencii s plastmi a kovmi. Okrem snáh o zlepšenie samotných vlastností skla sa presadzujú aj jeho kombinácie s plastmi. 

Búrlivý rast telekomunikačnej techniky umožnil predovšetkým technický pokrok v oblasti vlákien z kremenného skla na prenos optických signálov.
 
Špeciálne sklá majú uplatnenie takmer vo všetkých oblastiach života. Optické sklo umožňuje ľuďom s poškodeným zrakom čítať. Sklo a sklokryštalické látky prenikajú do zdravotníctva. Biosklá sa začínajú používať pri náhrade kostí, na povlaky kovových protéz, v zubnom lekárstve. Vysokoborité sklá sa používajú napríklad na uskladnenie rádioaktívnych odpadov. 

Sklo je vyrábané tavením piesku, sódy a ďalších prímesí. Táto definícia výroby skla sa traduje tisícročia. V posledných rokoch rastie počet skiel vyrobených metódou sol-gel. Mnohé z takto pripravených skiel majú identické vlastnosti ako sklá pripravené klasicky, ale sklá vytvorené sol-gel metódou majú veľké využitie v sklárskej vede, výskume, výrobe, biotechnológiách, lekárstve, farmácii a pod. 

Prvý hrnčiarsky cech na Slovensku vznikol v roku 1475 v Bardejove. 

Hrnčiarstvo, ako výroba jednoduchého hlineného riadu, bolo vždy úzko spojené s výrobou, skladovaním a konzumáciou vína. Už v roku 1883 bola v Modre založená Keramická učebná dielňa a v roku 1912 vznikla Dielňa pre výrobu hlineného riadu. Do tohto obdobia spadajú počiatky figurálnej a umeleckej keramickej tvorby. 

Keramická výroba je v Modre spojená s viacerými generáciami vynikajúcich majstrov a umelcov, medzi ktorými patrí významné miesto Ignácovi Bizmayerovi. Keramika vyrobená v Modre nie je známa len na Slovensku, ale na celom svete. 

Autor:
  • Ing. Štefan Škultéty, PhD. – generálny sekretár Zväzu sklárskeho priemyslu SR. 

Zdroj:
10. 11. 2016
Stredná umelecko-priemyselná škola sklárska v Kamenickom Šenove v Českej republike oslavuje svoje 160. výročie založenia.
7. 9. 2016
Táto investícia má vytvoriť 260 pracovných miest.
20. 7. 2016
Investícia počíta s vytvorením 60 nových pracovných miest.
7. 2. 2016
Zväz odhaduje, že v rámci celej SR toto odvetvie zamestnáva okolo 4000 zamestnancov, z toho v roku 2014 podniky združené vo Zväze sklárskeho priemyslu mali 3049 pracovníkov.
11. 12. 2015
Podpísaním deklarácie potvrdila francúzska spoločnosť Helske Ltd. začiatok prác na výstavbe výrobných kapacít v Spišskej Novej Vsi.
11. 6. 2015
Vladimír Poór zastavil prípravu sklárskej výroby v Poltári. Rozhodujúcim dôvodom boli neustále ataky na túto investíciu a jej nekonečné spolitizovávanie.
17. 4. 2015
Primárnym cieľom projektu na podporu duálneho vzdelávania bolo vykonať dôkladné analýzy so zameraním na preverenie konkrétnych potrieb zamestnávateľov v sklárskom priemysle.
15. 4. 2015
Nové objednávky v priemysle na Slovensku vo februári 2015 dosiahli hodnotu 3,945 miliardy eur.
15. 4. 2015
Závod po krachu poltárskych sklární kúpila pred viac ako dvoma rokmi v konkurze spoločnosť R-Glass Trade.
10. 4. 2015
Vývoj ovplyvnil rast v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 5,1 %, v priemyselnej výrobe o 3 %, v ťažbe a dobývaní o 1,8 %.
1. 4. 2015
S výstavbou plánuje začať v 2. štvrťroku tohto roka, pričom dokončiť by ju mala v 4. štvrťroku. Zámer počíta aj s vytvorením troch nových pracovných miest.
16. 1. 2015
Po dnešnom rokovaní s predstaviteľmi sklárskej spoločnosti RONA v Lednických Rovniach to povedal minister hospodárstva SR Pavol Pavlis.
12. 12. 2014
V pláne je navýšiť počet zamestnancov o 40 až 50.
12. 10. 2014
Firma sa špecializuje na výrobu betónových prefabrikátov a betonárskej ocele.
11. 9. 2014
Podujatie sa uskutoční v dňoch 12. až 14. septembra v Dolnej Bzovej na pomedzí okresov Detva a Lučenec.
31. 8. 2014
Ako priblížila Miriam Fuňová z OZ Modranská beseda, Modra návštevníkom predstaví keramiku, tradície, krásu hliny, oslavu kumštu tehliarov a kachliarov.
25. 8. 2014
Na výstave je široký rozsah výtvarných diel, od serióznych námetov dizajnu úžitkovej keramiky až po voľnejšiu tvorbu rôznych dekoratívnych objektov.
23. 6. 2014
Výstavu si návštevníci budú môcť pozrieť vo výstavnom priestore Slovenského sklárskeho múzea v areáli sklární RONA do konca augusta.
16. 6. 2014
Investičná pomoc by mala byť podľa návrhu vo forme príspevku na vytvorenie nových pracovných miest.
30. 5. 2014
Nezanedbateľnou skutočnosťou je aj to, že nové prevádzky vytvárajú aj nové pracovné príležitosti.
13. 5. 2014
Podľa generálneho riaditeľa firmy Pavla Petrecha v strojárskej časti by malo perspektívne pracovať 30 až 50 ľudí.
7. 5. 2014
Investičná pomoc by mala byť podľa návrhu poskytnutá vo forme dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok.
11. 11. 2013
Takmer 75 miliónov ton piesku najvyššej kvality vhodného na zlievarenské a sklárske účely obsahuje nálezisko v lokalite Borský Peter a Šajdíkove Humence.
8. 10. 2013
Preciosa, ktorá má vo svete osem pobočiek, totiž bohatým zákazníkom splní takmer každé želanie, od tradičných po high-tech.
24. 9. 2013
Prevádzka na výrobu skla, vrátane sklenených vlákien má mať kapacitou tavenia väčšiu ako 20 ton za deň.
31. 8. 2013
Ich tržby v minulom roku stúpli takmer o desatinu aj vďaka dopytu zo zahraničia.
18. 7. 2013
Areál bývalých sklární Clara v Utekáči, ktorý ešte pred zhruba dvoma desaťročiami zamestnával asi 780 ľudí, by sa mal zmeniť na priemyselný park.
26. 6. 2013
V senickom priemyselnom parku pribudne nová výroba.
4. 6. 2013
Krásu minerálov, ich využitie v ozdobných predmetoch a šperkoch, ale aj rôzne skameneliny môžu obdivovať záujemcovia v sobotu 8. júna v Košiciach.
3. 6. 2013
V okresnom meste Pezinok sa pripravujú na 10. ročník medzinárodného podujatia Keramické trhy.
29. 5. 2013
Na excelentný výskum v oblasti keramiky, skla, silikátových materiálov bude slúžiť nové vedecko-výskumné pracovisko v Trenčíne.
27. 4. 2013
Zručnosť sklárov z Lednických Rovní preslávila obec po celom svete.
27. 4. 2013
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1471 a spomína sa ako Possessio Rowne.
kviz
Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk