X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Samospráva

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Farmaceut samosprávneho kraja koordinuje a odborne usmerňuje činnosť na úseku humánnej farmácie a vydáva povolenia na činnosť verejnej lekárne.
Karta zamestnania
Finančný manažér SO/RO pre ROP zabezpečuje kompletnosť a správnosť dokumentácie k žiadostiam o platbu a realizáciu platieb projektov v štádiu ich implementácie.
Karta zamestnania
Hlavný kontrolór obce kontroluje zákonnosť, účinnosť a efektívnosť pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva, kontroluje dodržiavanie...
Karta zamestnania
Kontrolný manažér SO/RO pre ROP overuje proces implementácie prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu.
Karta zamestnania
Kontrolór útvaru hlavného kontrolóra kontroluje zákonnosť, účinnosť, hospodárnosť a efektívnosť pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami samosprávneho kraja a kontroluje...
Karta zamestnania
Koordinátor horizontálnych priorít SO/RO pre ROP zodpovedá za koordináciu horizontálnych priorít v samosprávnom kraji.
Karta zamestnania
Lekár samosprávneho kraja zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku zdravotnej starostlivosti v kraji, vydáva povolenia a iné rozhodnutia v oblasti zdravotníctva a schvaľuje a potvrdzuje ordinačné...
Karta zamestnania
Manažér monitorovania, hodnotenia a informovania SO/RO pre ROP monitoruje, hodnotí a informuje žiadateľov, prijímateľov a verejnosť o implementácii Regionálneho operačného programu.
Karta zamestnania
Posudkový lekár obce posudzuje zdravotný stav na účel odkázanosti občanov na sociálnu službu v kompetencii obce.
Karta zamestnania
Posudkový lekár samosprávneho kraja posudzuje zdravotný stav na účel odkázanosti občanov na sociálnu službu.
Karta zamestnania
Projektový manažér SO/RO pre ROP zabezpečuje prijímanie, kontrolu formálnej správnosti žiadosti o nenávratný finančný príspevok od žiadateľov a pripravuje zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného...
Karta zamestnania
Stavebný technik obce - špecialista koordinuje a zabezpečuje odborné činnosti na úseku prípravy a realizácie investičných akcií v pôsobnosti príslušnej obce.
Karta zamestnania
Špecialista obce pre implementáciu projektov zabezpečuje úlohy súvisiace s realizáciou projektov, na ktoré získala obec nenávratný finančný príspevok z rôznych operačných programov a grantov na...
Karta zamestnania
Špecialista obce pre odpadové hospodárstvo vykonáva odborné, koncepčné, metodické a poradenské činnosti na úseku odpadového hospodárstva v pôsobnosti obce po získaní osobitných...
Karta zamestnania
Špecialista obce pre ochranu ovzdušia vykonáva odborné, koncepčné, metodické a poradenské činnosti na úseku ochrany ovzdušia v pôsobnosti obce po získaní osobitných kvalifikačných predpokladov na...
Karta zamestnania
Špecialista obce pre ochranu prírody a krajiny vykonáva odborné, koncepčné, metodické a poradenské činnosti na úseku ochrany prírody a krajiny v pôsobnosti obce po získaní osobitných kvalifikačných...
Karta zamestnania
Špecialista obce pre prípravu, implementáciu a riadenie projektov zabezpečuje úlohy súvisiace s prípravou, riadením, realizáciou a financovaním projektov.
Karta zamestnania
Špecialista obce pre rozpočet pripravuje návrh rozpočtu, kontroluje jeho čerpanie a zostavuje návrh záverečného účtu obce.
Karta zamestnania
Špecialista obce pre sociálne služby koordinuje poskytovanie a kontroluje úroveň sociálnych služieb v pôsobnosti obce/mestskej časti.
Karta zamestnania
Špecialista obce pre sociálne veci je vysokokvalifikovaný zamestnanec, ktorý zabezpečuje metodické vedenie a koordináciu výkonu sociálnych vecí spadajúcich do pôsobnosti obce/mestskej časti.
Karta zamestnania
Špecialista obce pre sociálnoprávnu ochranu detí, kuratelu a rodinu zabezpečuje metodické vedenie a koordináciu výkonu sociálnoprávnej ochrany detí, kurately a rodiny v pôsobnosti obce/mestskej časti.
Karta zamestnania
Špecialista obce pre úsek hospodárskej mobilizácie a obrany štátu zabezpečuje činnosti na úseku hospodárskej mobilizácie a obrany štátu.
Karta zamestnania
Špecialista obce pre územné konanie a stavebný poriadok koordinuje a zabezpečuje odborné činnosti na stavebno-správnom úseku spadajúce do pôsobnosti obce.
Karta zamestnania
Špecialista obce pre územné plánovanie koordinuje a zabezpečuje činnosti na úseku územného plánovania spadajúce do pôsobnosti obce.
Karta zamestnania
Špecialista obce pre vodné hospodárstvo vykonáva odborné, koncepčné, metodické a poradenské činnosti na úseku vodného hospodárstva v pôsobnosti obce po získaní osobitných kvalifikačných...
Karta zamestnania
Špecialista obce pre výchovu a školstvo koordinuje a metodicky usmerňuje výchovno-vzdelávací proces v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
Karta zamestnania
Špecialista tvorby operačných programov na využívanie štrukturálnych fondov Európskej únie vykonáva, zabezpečuje a kontroluje agendu spojenú s uplatňovaním projektového riadenia, koordinácie, monitorovania a...
Karta zamestnania
Vedúci zamestnanec obce pre životné prostredie riadi a kontroluje činnosť úseku životného prostredia obce po získaní osobitných kvalifikačných predpokladov na výkon niektorých činností na úseku starostlivosti...
Karta zamestnania
Zamestnanec obce pre cestovný ruch zabezpečuje agendu cestovného ruchu spadajúcu do pôsobnosti obce.
Karta zamestnania
Zamestnanec samosprávneho kraja pre cestnú dopravu koordinuje a zabezpečuje správne a koncepčné činnosti v oblasti pravidelnej autobusovej dopravy v kraji.
Karta zamestnania
Zamestnanec samosprávneho kraja pre civilnú ochranu obyvateľstva koordinuje a zabezpečuje organizačno-operačné a plánovacie úlohy, prípravu na civilnú ochranu obyvateľstva a činnosť na úseku ochrany obyvateľstva v pôsobnosti...
Karta zamestnania
Zamestnanec samosprávneho kraja pre dráhy zabezpečuje úlohy vyplývajúce z činnosti a pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre stavby mestských dráh a pre stavby v ich ochrannom pásme, ktoré...
Karta zamestnania
Zamestnanec samosprávneho kraja pre finančné riadenie projektov zabezpečuje úlohy súvisiace s financovaním realizácie projektov.
Karta zamestnania
Zamestnanec samosprávneho kraja pre geografický informačný systém tvorí a spravuje databázu geografického informačného systému (GIS) a pripravuje podklady na schvaľovanie územného plánu regiónu.
Karta zamestnania
Zamestnanec samosprávneho kraja pre hospodársku mobilizáciu zodpovedá za koordináciu a plnenie úloh subjektu hospodárskej mobilizácie.
Karta zamestnania
Zamestnanec samosprávneho kraja pre implementáciu projektov zabezpečuje úlohy súvisiace s realizáciou projektov, na ktoré získal samosprávny kraj nenávratné finančné príspevky z rôznych operačných...
Karta zamestnania
Zamestnanec samosprávneho kraja pre investičnú činnosť zabezpečuje proces realizácie investičnej výstavby.
Karta zamestnania
Zamestnanec samosprávneho kraja pre legislatívu a právne služby zabezpečuje úlohy súvisiace s tvorbou a posudzovaním právnych predpisov samosprávneho kraja, právnym zastupovaním samosprávneho kraja a poskytovaním...
Karta zamestnania
Zamestnanec samosprávneho kraja pre medzinárodné vzťahy zabezpečuje všestranný rozvoj regiónu s ohľadom na cezhraničnú a medzinárodnú spoluprácu na úrovni samosprávneho kraja.
Karta zamestnania
Zamestnanec samosprávneho kraja pre metodiku príslušnej oblasti pripravuje, implementuje a overuje plnenie metodických pokynov pre príslušnú oblasť (napr. školstvo, sociálne služby, zdravotníctvo a pod.) v pôsobnosti...
Karta zamestnania
Zamestnanec samosprávneho kraja pre ochranu kultúrneho dedičstva usmerňuje činnosť múzeí, galérií a knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a starostlivosť o zachovanie hmotného aj nehmotného...
Karta zamestnania
Zamestnanec samosprávneho kraja pre ochranu utajovaných skutočností zodpovedá za oblasť týkajúcu sa utajovania skutočností.
Karta zamestnania
Zamestnanec samosprávneho kraja pre platobný styk so Štátnou pokladnicou realizuje a kontroluje platobný styk rozpočtových a príspevkových organizácií v pôsobnosti samosprávneho kraja cez platobný...
Karta zamestnania
Zamestnanec samosprávneho kraja pre pozemné komunikácie posudzuje zámery iných investorov vo vzťahu k cestnej sieti vo vlastníctve samosprávneho kraja, vyjadruje sa k usporiadaniu cestnej siete, vrátane mostov a k územným...
Karta zamestnania
Zamestnanec samosprávneho kraja pre prevádzkovo-technické a finančné činnosti koordinuje a metodicky usmerňuje činnosť škôl a školských zariadení v oblasti prevádzkovo-technickej a finančnej (investície a...
Karta zamestnania
Zamestnanec samosprávneho kraja pre prípravu projektov zabezpečuje úlohy súvisiace s prípravou podkladov pre vypracovanie žiadosti o nenávratné finančné príspevky z rôznych operačných programov a grantov na...
Karta zamestnania
Zamestnanec samosprávneho kraja pre protokolárne záležitosti zabezpečuje úlohy súvisiace s činnosťami samosprávneho kraja, ktoré reprezentuje samosprávny kraj na území SR a v zahraničí.
Karta zamestnania
Zamestnanec samosprávneho kraja pre regionálnu spoluprácu v oblasti cestovného ruchu zabezpečuje spoluprácu a súčinnosť samosprávneho kraja s orgánmi a inštitúciami pôsobiacimi v oblasti cestovného ruchu.
Karta zamestnania
Zamestnanec samosprávneho kraja pre regionálny rozvoj zabezpečuje prípravu a vypracovanie analytických a koncepčných dokumentov v oblasti komplexného regionálneho rozvoja.
Karta zamestnania
Zamestnanec samosprávneho kraja pre rozpočet pripravuje návrh rozpočtu, kontroluje jeho čerpanie a zostavuje návrh záverečného účtu samosprávneho kraja.
Karta zamestnania
Zamestnanec samosprávneho kraja pre rozpočet a financovanie príslušnej oblasti zabezpečuje komplexnú agendu rozpočtovania a financovania príslušnej oblasti (napr. škôl, sociálnych služieb, zdravotníctva a pod.).
Karta zamestnania
Zamestnanec samosprávneho kraja pre rozvoj podnikateľských činností a investičných príležitostí zabezpečuje podporu rozvoja podnikateľských aktivít potrebných na rozvoj regiónu a prílev investícií.
Karta zamestnania
Zamestnanec samosprávneho kraja pre rozvoj vidieka zabezpečuje podporu trvalo udržateľného rozvoja vidieka, vidieckych oblastí a podporu zvyšovania kvality života na vidieku.
Karta zamestnania
Zamestnanec samosprávneho kraja pre sieť škôl a školských zariadení pripravuje podklady pre zriaďovanie, zlučovanie a zrušenie škôl a školských zariadení.
Karta zamestnania
Zamestnanec samosprávneho kraja pre sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu zabezpečuje a koordinuje činnosti v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Karta zamestnania
Zamestnanec samosprávneho kraja pre sociálnu posudkovú činnosť pripravuje a spracováva komplexnú agendu súvisiacu so sociálnou posudkovou činnosťou.
Karta zamestnania
Zamestnanec samosprávneho kraja pre styk s médiami a verejnosťou zabezpečuje úlohy súvisiace s komunikáciou samosprávneho kraja vo vzťahu k médiám a verejnosti.
Karta zamestnania
Zamestnanec samosprávneho kraja pre šport zabezpečuje rozpracovanie koncepcií a programov rozvoja telesnej kultúry a športu na podmienky samosprávneho kraja.
Karta zamestnania
Zamestnanec samosprávneho kraja pre tvorbu a reguláciu cien komplexne zabezpečuje práce spojené s tvorbou, reguláciou a kontrolou cien miestneho významu.
Karta zamestnania
Zamestnanec samosprávneho kraja pre tvorbu koncepcií a plánovania cestovného ruchu pripravuje návrh koncepcie a plánov rozvoja cestovného ruchu.
Karta zamestnania
Zamestnanec samosprávneho kraja pre územné plánovanie zabezpečuje prípravu, podklady na schvaľovanie regionálneho územného plánu a vypracováva stanoviská k strategickým dokumentom a územným...
Karta zamestnania
Zamestnanec samosprávneho kraja pre verejné obstarávanie zabezpečuje proces verejného obstarávania.
Karta zamestnania
Zamestnanec samosprávneho kraja pre výchovu a vzdelávanie koordinuje a metodicky usmerňuje výchovno-vzdelávací proces v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja.
Karta zamestnania
Zamestnanec samosprávneho kraja pre výstavbu a územné konanie zabezpečuje spracovávanie územno-plánovacej dokumentácie a jej označenie schvaľovacou doložkou podľa zásad prijatých schvaľujúcim orgánom.
Karta zamestnania
Zamestnanec samosprávneho kraja pre vzťahy s EÚ zabezpečuje informačné a propagačné podujatia, prípravu podkladov a účasť na rokovaniach v inštitúciách EÚ a zabezpečuje agendu v súlade s politikami EÚ.
Karta zamestnania
Zamestnanec samosprávneho kraja pre železničnú dopravu pripomienkuje cestovné poriadky pre regionálnu železničnú dopravu a zabezpečuje harmonizáciu a optimalizáciu železničnej dopravy.
Karta zamestnania
Zamestnanec samosprávneho kraja pre životné prostredie posudzuje vplyvy na životné prostredie a pripravuje odborné stanoviská.
Karta zamestnania

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Odborný pracovník v oblasti štrukturálnych fondov vykonáva a zabezpečuje agendu spojenú s uplatňovaním projektového riadenia, koordinácie, monitorovania a evaluácie projektov a úhradu oprávnených...
Karta zamestnania
Samostatný stavebný technik obce zabezpečuje čiastkové odborné činnosti v oblasti prípravy a realizácie investičných akcií v pôsobnosti príslušnej obce.
Karta zamestnania
Samostatný zamestnanec obce na údržbu miestnej zelene zabezpečuje činnosti spojené so zakladaním a údržbou miestnej zelene v pôsobnosti obce.
Karta zamestnania
Samostatný zamestnanec obce pre dopravu zabezpečuje odbornú agendu na úseku dopravy spadajúcu do pôsobnosti obce.
Karta zamestnania
Samostatný zamestnanec obce pre finančné a prevádzkovo-organizačné činnosti koordinuje a metodicky usmerňuje činnosť škôl a školských zariadení v oblasti prevádzkovo-technickej a finančnej (investície a...
Karta zamestnania
Samostatný zamestnanec obce pre krízové riadenie zabezpečuje činnosti na úseku krízového riadenia.
Karta zamestnania
Samostatný zamestnanec obce pre medzinárodné vzťahy zabezpečuje všestranný rozvoj obce s ohľadom na cezhraničnú a medzinárodnú spoluprácu na úrovni obce.
Karta zamestnania
Samostatný zamestnanec obce pre odpadové hospodárstvo vykonáva odborné činnosti na úseku odpadového hospodárstva v pôsobnosti obce po získaní osobitných kvalifikačných predpokladov na výkon...
Karta zamestnania
Samostatný zamestnanec samosprávy pre ochranu ovzdušia vykonáva odborné činnosti na úseku ochrany ovzdušia v pôsobnosti obce úradu po získaní osobitných kvalifikačných predpokladov na výkon...
Karta zamestnania
Samostatný zamestnanec obce pre ochranu prírody a krajiny vykonáva odborné činnosti na úseku ochrany prírody a krajiny v pôsobnosti obce po získaní osobitných kvalifikačných predpokladov na výkon niektorých...
Karta zamestnania
Samostatný zamestnanec obce pre organizačnú agendu riadi a kontroluje organizačnú agendu samosprávy a kontroluje prípravu zasadnutí miestneho zastupiteľstva.
Karta zamestnania
Samostatný zamestnanec obce pre priestupkové konanie vedie priestupkové konanie a rozhoduje o priestupkoch vo veciach spadajúcich do právomoci obce.
Karta zamestnania
Samostatný zamestnanec obce pre správu a evidenciu majetku zabezpečuje komplexnú agendu súvisiacu s majetkom obce v súlade s platnými právnymi predpismi.
Karta zamestnania
Samostatný zamestnanec obce pre starostlivosť o kultúrne pamiatky koordinuje a zabezpečuje činnosti na úseku správy kultúrnych pamiatok spadajúce do pôsobnosti obce.
Karta zamestnania
Samostatný zamestnanec obce pre úsek civilnej ochrany komplexne zabezpečuje činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva v obci.
Karta zamestnania
Samostatný zamestnanec obce pre územné konanie a stavebný poriadok koordinuje a zabezpečuje odbornú agendu na úseku územného konania a stavebného poriadku spadajúcu do pôsobnosti obce.
Karta zamestnania
Samostatný zamestnanec obce pre územné plánovanie koordinuje a zabezpečuje činnosti na úseku územného plánovania obce.
Karta zamestnania
Samostatný zamestnanec obce pre vodné hospodárstvo vykonáva odborné činnosti v oblasti vodného hospodárstva v pôsobnosti obce po získaní osobitných kvalifikačných predpokladov na výkon niektorých...
Karta zamestnania
Samostatný zamestnanec obce pre výstavbu koordinuje a zabezpečuje činnosti na úseku výstavby a stavebného dohľadu spadajúce do kompetencie obce.
Karta zamestnania
Sestra samosprávneho kraja zabezpečuje komplexnú agendu na úseku ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie v samosprávnom kraji.
Karta zamestnania
Zamestnanec samosprávneho kraja pre cestovný ruch je vysokokvalifikovaný zamestnanec, ktorý vypracováva návrhy koncepcie a plánov cestového ruchu a spolupracuje s relevantnými orgánmi a inštitúciami v oblasti...
Karta zamestnania
Zamestnanec samosprávneho kraja pre evidenciu majetku zabezpečuje komplexnú agendu súvisiacu s evidenciou majetku vo vlastníctve a správe samosprávneho kraja.
Karta zamestnania
Zamestnanec samosprávneho kraja pre hospodárenie s majetkom vykonáva komplexnú agendu súvisiacu s majetkom samosprávneho kraja v súlade s platnými právnymi predpismi.
Karta zamestnania
Zamestnanec samosprávneho kraja pre integrovanú dopravu zabezpečuje komplexnú agendu regionálnej integrovanej dopravy a vykonáva činnosti súvisiace so schvaľovaním a koordináciou prepravných poriadkov.
Karta zamestnania
Zamestnanec samosprávneho kraja pre koordináciu kultúrnych aktivít zabezpečuje a realizuje strategické zámery v oblasti kultúry, sleduje a vyhodnocuje úroveň kultúrnych aktivít.
Karta zamestnania
Zamestnanec samosprávneho kraja pre koordináciu práce kultúrnych zariadení zabezpečuje komplexnú agendu súvisiacu s metodickým riadením kultúrnych zariadení a realizuje strategické zámery v oblasti...
Karta zamestnania
Zamestnanec samosprávneho kraja pre kultúru národnostných menšín a medzinárodnú kultúrnu spoluprácu koordinuje činnosti zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja v oblasti spolupráce...
Karta zamestnania
Zamestnanec samosprávneho kraja pre marginalizované a ohrozené skupiny obyvateľstva zabezpečuje činnosť súvisiacu s prevenciou a koordináciou aktivít u marginalizovaných a ohrozených skupín obyvateľstva.
Karta zamestnania
Zamestnanec samosprávneho kraja pre mládež zabezpečuje komplexnú agendu súvisiacu so starostlivosťou a prácou s mládežou v samosprávnom kraji.
Karta zamestnania
Zamestnanec samosprávneho kraja pre propagáciu cestovného ruchu zabezpečuje prezentáciu produktov cestovného ruchu samosprávneho kraja na národnej a medzinárodnej úrovni.
Karta zamestnania
Zamestnanec samosprávneho kraja pre sociálne služby v pôsobnosti neverejných poskytovateľov a v pôsobnosti obcí vedie register neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a obcí, ktoré poskytujú sociálne...
Karta zamestnania
Zamestnanec samosprávneho kraja pre sociálne služby v pôsobnosti verejných poskytovateľov vedie register verejných poskytovateľov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, kontroluje ich činnosť, metodicky ich usmerňuje, rieši podania, sťažnosti a...
Karta zamestnania
Zamestnanec samosprávneho kraja pre správu a údržbu pozemných komunikácií zabezpečuje agendu správy a údržby pozemných komunikácií vo vlastníctve samosprávneho kraja.
Karta zamestnania
Zamestnanec samosprávneho kraja pre zabezpečovanie činností orgánov samosprávneho kraja zabezpečuje úlohy súvisiace s činnosťou zastupiteľstva, prípadne aj ďalších orgánov samosprávneho kraja.
Karta zamestnania

Vyššie odborné vzdelanie

Samostatný zamestnanec obce pre sociálne služby zabezpečuje agendu poskytovania sociálnych služieb a vykonáva konzultačnú a poradenskú činnosť v tejto oblasti, spadajúcu do pôsobnosti obce/mestskej časti.
Karta zamestnania
Zamestnanec samosprávneho kraja pre stravovanie a ubytovanie kontroluje dodržiavanie všeobecno-záväzných právnych predpisov v oblasti školského stravovania a ubytovania.
Karta zamestnania

Úplné stredné všeobecné vzdelanie

Matrikár vybavuje matričnú agendu na obecnom úrade.
Karta zamestnania
Samostatný zamestnanec obce pre sociálnu pomoc a pomoc v hmotnej núdzi zabezpečuje odborné činnosti v oblasti sociálnej pomoci a pomoci v hmotnej núdzi spadajúce do pôsobnosti obce.
Karta zamestnania
Zamestnanec obce pre evidenciu obyvateľstva vybavuje agendu na úseku evidencie obyvateľstva, vrátane vedenia príslušnej dokumentácie.
Karta zamestnania
Zamestnanec obce pre kultúru vedie agendu a zabezpečuje činnosti na úseku kultúry v obci.
Karta zamestnania
Zamestnanec obce pre organizačnú agendu zabezpečuje prípravu a organizáciu zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady.
Karta zamestnania
Zamestnanec obce pre predbežnú právnu ochranu pripravuje podklady pre riešenie občianskeho spolunažívania a zabezpečuje s tým súvisiace administratívne práce.
Karta zamestnania
Zamestnanec obce pre priestupkové konanie pripravuje podklady pre priestupkové konanie a zabezpečuje s tým súvisiace administratívne práce.
Karta zamestnania
Zamestnanec obce pre životné prostredie zabezpečuje určené činnosti na úseku životného prostredia v pôsobnosti obce.
Karta zamestnania
Zamestnanec samosprávneho kraja pre zdravotnícke zariadenia pripravuje podklady na vydávanie povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení a vedie ich register.
Karta zamestnania

Úplné stredné odborné vzdelanie

Samostatný zamestnanec obce pre sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu zabezpečuje sociálnoprávnu ochranu detí, sociálnu kuratelu a sanáciu rodiny.
Karta zamestnania
Zamestnanec informačného centra obce zabezpečuje základný informačný servis a poradenstvo pre občanov.
Karta zamestnania
Zamestnanec obce pre dopravu zabezpečuje odbornú agendu na úseku dopravy spadajúcu do pôsobnosti obce.
Karta zamestnania
Zamestnanec obce pre osamelých občanov, seniorov a sociálne služby zabezpečuje sociálnu pomoc pre osamelých občanov, seniorov a agendu v oblasti sociálnych služieb v pôsobnosti obce/mestskej časti.
Karta zamestnania
Zamestnanec obce pre sociálnu pomoc rodinám s nezaopatrenými deťmi vykonáva sociálnu pomoc rodinám, sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu v súlade so zákonom č. 305/2005 Z. z. o...
Karta zamestnania
Zamestnanec obce pre školstvo, mládež a šport vedie agendu a zabezpečuje úlohy v oblasti školstva, mládeže a telovýchovy v pôsobnosti obce.
Karta zamestnania
Zamestnanec obce pre územné konanie a stavebný poriadok zabezpečuje odbornú agendu na úseku územného konania a stavebného poriadku spadajúcu do pôsobnosti obce.
Karta zamestnania
Zamestnanec obce pre územné plánovanie zabezpečuje odbornú agendu na úseku územného plánovania spadajúcu do pôsobnosti obce.
Karta zamestnania
Zamestnanec obce pre výstavbu zabezpečuje odbornú agendu na úseku výstavby a stavebného poriadku spadajúcu do pôsobnosti obce.
Karta zamestnania
Zamestnanec samosprávneho kraja pre lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok pripravuje podklady na vydávanie povolení na prevádzkovanie lekární, výdajní zdravotníckych pomôcok a vedie ich register.
Karta zamestnania
Samospráva znamená samostatné vykonávanie správnych vecí samosprávnymi orgánmi (napr. samospráva územná, politická, družstevná a pod.). Územnú samosprávu v Slovenskej republike tvoria obce a vyššie územné celky.

Samospráva v obciach je vykonávaná obyvateľmi obce prostredníctvom orgánov obce, hlasovaním (miestnym referendom) a verejným zhromaždením obyvateľov obce. Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo (zložené z poslancov) a starosta obce. Výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu je obecný úrad, ktorý zabezpečuje ich organizačné a administratívne veci. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Medzi samosprávne (originálne) pôsobnosti obce patrí napr. rozhodovanie vo veciach miestnych daní a poplatkov, zabezpečovanie miestnych komunikácií, nakladanie s odpadom, udržiavanie čistoty v obci, údržba verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, ochrana životného prostredia, plnenie úloh na úseku sociálnej pomoci, zdravotnej starostlivosti a kultúry. Obce vykonávajú aj zákonom prenesený a vládou kontrolovaný výkon štátnej správy, napr. na úseku stavebného poriadku, vodného hospodárstva, ochrany prírody a ovzdušia, ochrany pred povodňami, odpadového hospodárstva, základných škôl, cestnej dopravy, pozemných komunikácií, matričnej činnosti.

Orgánmi vyššieho územného celku – samosprávneho kraja sú zastupiteľstvo zložené z poslancov a predsedu samosprávneho kraja. Administratívne a organizačné veci zastupiteľstva, predsedu a ďalších orgánov zriadených zastupiteľstvom zabezpečuje úrad, ktorý tvoria zamestnanci samosprávneho kraja. Medzi samosprávne (originálne) kompetencie samosprávneho kraja patria, napr. tvorba a plnenie programu sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja územia samosprávneho kraja, obstarávanie, prerokúvanie a schvaľovanie územnoplánovacích podkladov samosprávneho kraja a územných plánov regiónov, účasť na tvorbe a ochrane životného prostredia, rozvoj zdravotníctva, výchovy a vzdelávania, najmä na stredných školách, rozvoj kultúrnych hodnôt, cestovného ruchu, spolupráca s obcami pri tvorbe programov ich rozvoja. Samosprávny kraj plní úlohy aj v rámci preneseného výkonu štátnej správy, napr. v školstve, zdravotníctve a cestnej doprave.

Miestne samosprávne orgány sú flexibilné vo svojej organizačnej štruktúre a spôsobom zabezpečovania služieb sú blízko k občanom a podliehajú ich kontrole.

Zdroje:
  • Kolektív autorov: Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava: Veda, 2003, ISBN 80-224-0750-X.

  • Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

Najstaršie samosprávne formy na Slovensku začali vznikať od prvej polovice 13. storočia a nadväzovali na podobné jednotky Veľkej Moravy. Z rôznych označení sa ustálil názov „comitatus“, odkiaľ pochádza slovo komitát. Na čele komitátu stál župan sídliaci zvyčajne na hrade, podľa ktorého dostal komitát svoje meno. Postupne boli komitáty nahradené šľachtickými stolicami a tieto neskôr župami.

V roku 1949 vznikli v Československu regionálne celky štátnej správy – kraje, v ktorých štát vykonával štátnu správu prostredníctvom krajských národných výborov. Kraje sa delili na okresy, ktoré spravovali okresné národné výbory.

V roku 1970 ku krajom pribudla Bratislava, už ako hlavné mesto Slovenska v rámci československej federácie.

Po zániku totalitného režimu boli v roku 1990 na Slovensku kraje zrušené a Slovenská republika sa členila priamo na okresy, ďalej členené na obvody.

Zákonom o obecnom zriadení v roku 1990 zanikli národné výbory, avšak ich pôsobnosť prešla len sčasti na obce a mestá ako samostatné samosprávne celky, ktoré (vrátane Bratislavy a Košíc) nadobudli postavenie základných územných jednotiek, čím sa súčasne oddelila územná samospráva obcí a miest od miestnej štátnej správy.

V roku 1996 sa územie Slovenska rozčlenilo na osem krajov a 79 okresov ako celkov miestnej štátnej správy.

K 1. januáru 2002 vznikla druhá úroveň miestnej samosprávy v rámci hraníc administratívnych krajov a v súlade s ústavou sa nazýva vyšší územný celok.

Na Slovensku je v súčasnosti 8 samosprávnych krajov, 138 miest a 2890 samosprávnych obcí. Priemerná obec na Slovensku má 1866 obyvateľov a najmenšia len 7 obyvateľov.

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a Spolkom pre obnovu dediny vyhlasuje od roku 2001 s dvojročnou pravidelnosťou súťaž „Dedina roka“. V súťaži sa okrem iného hodnotí ekonomický rozvoj obce, spolupráca s miestnymi podnikateľmi, sociálna a zdravotná starostlivosť, kultúra, ľudové zvyky či školstvo a celkový vzhľad obce.

Zdroje:
27. 3. 2017
Portál ISTP.sk v spolupráci so Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry pozývajú odbornú verejnosť na sériu regionálnych klubov zameraných na možnosti využitia IKT nástrojov v poradenskej praxi.
26. 3. 2017
V Trenčianskom samosprávnom kraji sú stále najžiadanejší mechanici, konkrétne odbor mechanik nastavovač.
25. 3. 2017
Priemerný evidenčný počet zamestnancov v Trenčianskom kraji v roku 2016 dosiahol najvyššie tempo rastu medzi slovenskými krajmi.
16. 3. 2017
Zvyšovanie kvality poskytovaných služieb v cestovnom ruchu nie je možné bez spolupráce verejného a súkromného sektora.
10. 3. 2017
Tento podnik bol na zozname, ktorý pri návšteve vlani na jeseň priniesol do mesta premiér Robert Fico (Smer-SD).
10. 3. 2017
Skladové priestory a výrobnú halu plánujú v priemyselnej zóne postaviť do konca roka.
15. 2. 2017
Nitriansky priemyselný park Sever má v súčasnosti rozlohu 220 hektárov.
10. 2. 2017
Prvé žiadosti na prijímanie detí by mala samospráva prijímať v apríli 2018.
3. 2. 2017
Zámer prevodu majetku v priemyselnom parku odobrili aj prievidzskí mestskí poslanci na svojom tohtotýždňovom rokovaní.
2. 2. 2017
Projekt prináša mestu aj ďalšiu výhodu.
2. 1. 2017
O inkubátore, ktorého výstavba je súčasťou Akčného plánu, s podnikateľmi nehovorili.
29. 12. 2016
Domáce potreby, hračky, ošatenie, obuv a športové potreby pre deti aj dospelých, ale aj nábytok či elektronika sa vyzbierali v tomto roku v rámci projektu Zberné centrum.
21. 12. 2016
Podujatie sa konalo pri príležitosti blížiaceho sa 770. výročia prvej písomnej zmienky o Prešove.
10. 11. 2016
Cieľom podujatia je vzdať hold ženám, ktoré zvládajú niekoľko rolí naraz, dokážu skĺbiť prácu i rodinný život.
7. 11. 2016
Zámok v súčasnosti slúži ako hotel, viaceré časti sú však prístupné aj širokej verejnosti.
7. 11. 2016
V novej škole, sa nachádzajú tri triedy, ktoré budú navštevovať žiaci prvého až tretieho ročníka.
4. 11. 2016
Spoločnosť Unicorn Systems doteraz otvorila 15 vývojových centier na Slovensku, v Čechách, Holandsku a na Ukrajine.
31. 10. 2016
Prilákať chce najmä turistov zo zahraničia.
31. 10. 2016
Každý z účastníkov dostane na cestu vínny pas.
21. 10. 2016
Tým obyvateľom, ktorí sa pre zdravotný stav nemohli dostaviť, balíček doručili domov.
19. 10. 2016
Ako dominantné územie geoparku sa navrhujú Zemplínske vrchy spolu s vinohradníckou oblasťou Tokaj a blízke okolie.
18. 10. 2016
Hornonitrianskemu kúpeľnému mestu podľa garantov koncepcie chýba aj koordinátor cestovného ruchu.
12. 10. 2016
Chránená dielňa kancelárie prvého kontaktu vznikla v roku 2012 vo vestibule administratívnej budovy mestského úradu.
30. 9. 2016
Modely sú vernými kópiami a použité sú autentické materiály.
29. 9. 2016
Orgány verejnej správy, vrátane miest a obcí, čakajú od 1. novembra nové povinnosti, ktoré sa týkajú celkovej elektronickej komunikácie.
6. 9. 2016
Primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák uviedol, že pre rok 2016 je určený finančný balík vo výške takmer dva milióny eur.
1. 9. 2016
Komisia pripomenula, že zámerom tohto projektu bolo aj odľahčenie dopravnej záťaže v okolí Žiliny a Martina.
20. 8. 2016
O vode zo Santovky sú zmienky už v diele Juraja Wernhera s názvom De Admirandis Hungariae Aqvis Hypomnemation.
16. 8. 2016
V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na výber dodávateľa novej strechy.
14. 8. 2016
Nadviazala spoluprácu s Ligou za ľudské práva, ktorá už projekt Právna poradňa pre pobyt a občianstvo realizuje v Košiciach a Bratislave.
15. 4. 2016
Dotácia predstavuje celkovú výšku 303.400 eur.
4. 3. 2016
V marci minulého roku mesto poskytovalo opatrovateľskú službu 99 klientom, teraz má 140 klientov.
14. 12. 2015
S prírastkom obyvateľov úzko súvisí aj rozvoj infraštruktúry a vytváranie nových pracovných miest.
27. 11. 2015
Na odmeňovaní učiteľov by mali mať podiel aj samosprávy.
12. 10. 2015
Volení zástupcovia i odborní pracovníci samospráv môžu v priebehu jesene využiť viac ako 50 vzdelávacích aktivít.
28. 9. 2015
Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti klesla v auguste v TSK na 8,29 %.
14. 9. 2015
Právnou normou sa bude parlament zaoberať na septembrovej schôdzi.
5. 8. 2015
Výberové konania na posty generálnych riaditeľov a predsedov predstavenstiev v štyroch mestských podnikoch majú za sebou úvodnú fázu.
2. 7. 2015
Počet dostupných služieb, ktoré človek vybaví na integrovanom obslužnom mieste, sa bude postupne zvyšovať. Pribudnúť by mala napríklad zmena korešpondenčnej adresy či odhlasovanie pozostalých.
1. 7. 2015
Spišská Nová Ves je kultúrno-spoločenským centrom južného Spiša a zároveň najväčším turistickým strediskom v Slovenskom raji.
29. 6. 2015
Zameraná bude aj na tému pozitívnej daňovej diskriminácie najzaostalejších častí Slovenska.
15. 6. 2015
Išlo o siedmy ročník udeľovania cien.
12. 6. 2015
Pri skrášľovaní verejných priestranstiev, obnove kultúrnych pamiatok i pomoci pre znevýhodnené komunity budú pomáhať v 20 slovenských mestách.
12. 6. 2015
Aktivační pracovníci väčšinou vykonávajú manuálne a pomocné práce, ako napríklad zber smetí alebo hrabanie pokosenej zelene.
11. 6. 2015
NKÚ sa zameral na kontrolu účinnosti samospráv pri výkone ich pôsobností.
9. 6. 2015
Na Mestskom úrade v Poprade dnes zástupcovia mesta, Univerzity Mateja Bela a troch zamestnávateľov v regióne podpísali memorandum o spolupráci.
9. 6. 2015
Spustiť by ich mal tento mesiac.
3. 6. 2015
Cieľom aktivačných prác je podpora udržiavania pracovných návykov s dôrazom na dlhodobo nezamestnaného občana.
1. 6. 2015
V SR je podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie zabezpečená prostredníctvom systému takzvaných výkupných cien.
15. 4. 2015
Uviedla to Zuzana Horaničová z prešovského pracoviska Štatistického úradu Slovenskej republiky.
13. 4. 2015
Mestská časť preto najmä pre čerstvých rodičov spracovala newsletter, ktorý im má pomôcť ľahšie sa orientovať na úradoch.
10. 4. 2015
Kraje nemajú pri výbere riaditeľov rovnaké kompetencie, ako platný zákon priznáva súkromným a cirkevným zriaďovateľom.
2. 4. 2015
Informovala o tom Katarína Holienčíková z odboru informatiky, registrov a informačných služieb pracoviska Štatistického úradu SR v Žiline.
31. 3. 2015
Spoločnosť Draka Comteq Slovakia odkúpi od mesta 60.000 štvorcových metrov pozemkov za 29 eur/m2.
21. 3. 2015
Vo všetkých deviatich okresoch TSK bola vo februári miera nezamestnanosti nižšia ako celoslovenský priemer (12,32 percenta).
14. 3. 2015
Najviac zamestnaných bolo v okrese Trnava.
10. 3. 2015
V regióne to vyzerá, že bude väčší dopyt po pracovnej sile ako bol doteraz.
8. 3. 2015
Spoločné stavebné úrady, v rámci ktorých by odborníci pripravovali rozhodnutia pre viacero obcí, by mali zefektívniť a skvalitniť fungovanie stavebných úradov na Slovensku.
27. 2. 2015
Minulý rok sa zapojilo viac ako 1500 ľudí v 30 mestách a do práce na bicykli najazdili takmer 200.000 kilometrov.
27. 2. 2015
Na umiestnenie nového zariadenia existovali tri návrhy.
27. 2. 2015
Všetky žiadosti je potrebné poslať na adresu úradu na Hlavnej ulici 73 do pondelka (9.3.).
27. 2. 2015
Park by mal vytvoriť zhruba 2000 pracovných miest, z toho 800 už počas samotnej výstavby.
9. 2. 2015
Do výberového konania sa môžu prihlásiť záujemcovia do 11. februára 2015. Podmienky sú zverejnené na internetovej stránke mestskej časti Ružinov www.ruzinov.sk.
15. 1. 2015
Podľa primátorky mesta Prešov Andrey Turčanovej došlo k neprimeranému zvýhodneniu týchto zamestnancov na úkor ostatných.
22. 12. 2014
Priemerná miera nezamestnanosti v Trenčianskom samosprávnom kraji klesla v novembri medzimesačne o 0,11 percenta na 9,45 percenta.
6. 11. 2014
Prišli aj žiaci dvoch základných škôl z iných okresov zo Sokoliec z okresu Komárno a Horných Salíb z okresu Galanta.
23. 9. 2014
Rozhodnutie inštitútu zriadiť stránku nadväzuje na vzdelávací projekt Samospráva sa neriadi sama, ktorý prebiehal na ôsmich slovenských školách od októbra 2013 do júna 2014.
11. 9. 2014
Posilnenie úlohy aktérov regionálneho rozvoja a zapojenie verejnosti do prípravy strategických dokumentov – to je cieľom návrhu novely zákona z dielne rezortu dopravy.
10. 9. 2014
Vyplýva to prieskumu verejnej mienky, ktorý pre účely projektu Ako vyhrať voľby uskutočnila agentúra Focus.
27. 8. 2014
Mesto sa dlhodobo snaží o to, aby sa zvyšoval počet obyvateľov vzhľadom na vývoj, ktorý sme zaznamenali v predchádzajúcich rokoch.
21. 8. 2014
Bratislava patrí v celosvetovom rebríčku medzi hlavné mestá, ktoré v predchádzajúcich piatich rokoch zaznamenali najväčší skok v raste kvality života.
14. 8. 2014
Obyvatelia môžu nominovať Handlovčanov, ktorí ich zaujali svojou osobnosťou, výsledkami svojej práce v ktorejkoľvek oblasti verejného a spoločenského života.
14. 8. 2014
Zaujímavé je, že mnohí mladí Vajnorčania sa už naučili po taliansky a dnes navštevujú v Bratislave základné a stredné školy s orientáciou na vyučovanie talianskeho jazyka.
11. 8. 2014
Aj napriek tomu, že voľby boli vyhlásené ešte na začiatku prázdnin, mesto ani štyri dni pred uzatvorením výberového konania neeviduje žiadnu písomnú prihlášku.
22. 7. 2014
Projekt bude mesto realizovať v spolupráci s piatimi občianskymi združeniami.
14. 7. 2014
Momentálne v meste realizujeme akcie za ďalších zhruba 1,2 milióna eur," informoval TASR primátor Partizánskeho Jozef Božik.
10. 7. 2014
Tvrdí to starosta obce Spišský Hrhov v Levočskom okrese Vladimír Ledecký, ktorému sa podarilo vybudovať obecný podnik, kde aktuálne zamestnávajú 45 ľudí.
9. 7. 2014
Tábor, ktorý bol plne hradený z rozpočtu mesta, absolvovali deti vo veku od šesť do 14 rokov.
9. 7. 2014
Od začiatku júla zamestnáva ľudí evidovaných na úrade práce ako pracovnú silu pre oddelenia životného prostredia a čistoty miestneho úradu.
24. 6. 2014
Potvrdzuje sa prognóza postupného poklesu miery nezamestnanosti, ktorý je spôsobený hlavne zlepšujúcou sa situáciou na trhu práce.
22. 6. 2014
nformovala o tom TASR vedúca odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry mestského úradu Timea Molnár.
18. 6. 2014
Vykonávať by mali práce rovnakého charakteru ako uchádzači o zamestnanie v aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb.
18. 6. 2014
Primátor Branislav Tréger zároveň spresnil, že na základe dohody s úradom práce oslovia na odpracovanie dávok v hmotnej núdzi približne 80 poberateľov.
18. 6. 2014
Postupne by si malo dávky odpracovať niekoľko stovák ľudí.
14. 6. 2014
Pomocné ruky sa určite zídu aj v sociálnej oblasti, školstve, či pri kultúrnych podujatiach," povedal pre TASR hovorca rezortu práce Michal Stuška.
28. 5. 2014
Reakcia delegátov bola takmer jednohlasne súhlasná, niektorí sa dokonca nechali počuť, že podmienkou by malo byť dosiahnuté stredoškolské vzdelanie.
7. 5. 2014
Zmluvou o udelení štipendia a o spolupráci sa štátne orgány zaviažu poskytnúť vybraným uchádzačom po ukončení štúdia pracovné miesto.
23. 4. 2014
Na štvrtok a piatok 24. a 25. apríla ho pripravila Rada mládeže Trnavského kraja.
22. 4. 2014
Žiadosti je možné predkladať do 13. mája na podateľňu Úradu Prešovského samosprávneho kraja, alebo ich poslať poštou.
21. 4. 2014
Mesto Trenčín sa do projektu zapojí spolu s ďalšími 25 mestami na Slovensku.
10. 4. 2014
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy otvorí vo viacerých mestách na Slovensku regionálne informačné strediská.
27. 3. 2014
Informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
27. 3. 2014
Hlavný prejav na slávnosti predniesol jeden z iniciátorov inštalácie pamätnej tabule Drahoslav Machala, ktorý ju aj spolu so starostkou obce Magdalénou Holcingerovou odhalil.
18. 3. 2014
Zariadenie zefektívni prácu polície a ušetrí mestu financie.
7. 3. 2014
Víťazi súťaže na Veľkonočné a Letné trhy vzídu z elektronickej aukcie, do ktorej bude prizvaný každý záujemca na základe splnenia podmienok súťaže.
24. 2. 2014
Viac ako štvrtina z čiastky však poputuje aj na splatenie starých dlhov voči mestským firmám.
21. 2. 2014
V rámci projektu Za mostom sa má vybudovať záchytné parkovisko v Devínskej Novej Vsi.
7. 1. 2014
Každoročne je celý výťažok prerozdelený medzi dopredu vybrané organizácie, ktoré pomáhajú našim hendikepovaným a znevýhodneným spoluobčanom.
6. 1. 2014
Zmena organizácia dopravy sa od 13. januára dotkne liniek číslo 2, 4, 6, 7, 78, 95 a X13.
4. 1. 2014
Odchody prvých a posledných spojov sa prispôsobili tak, aby lepšie nadväzovali na posunuté odchody vlakov.
4. 1. 2014
Aj projektová manažérka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Andrea Urbanová zdôraznila, že jediným zámerom je dvíhať kvalitu služieb na ešte vyššiu úroveň.
1. 1. 2014
Bratislavskí poslanci im výnimku schválili na rokovaní minulý rok v decembri.
31. 12. 2013
Dopravný podnik Bratislava počas silvestrovských osláv posilňuje dopravu.
31. 12. 2013
Podľa primátora Košíc Richarda Rašiho projekt EHMK nekončí a naopak znamená pre mesto novú éru.
31. 12. 2013
Mesto Prešov prešlo v roku 2013 viacerými významnými zmenami. Podľa primátora Pavla Hagyariho najvýraznejší posun zaznamenalo v oblasti dopravy.
30. 12. 2013
V podnikateľskom inkubátore pomohli 112 začínajúcim podnikateľským subjektom a vytvorili tak daľšie pracovné miesta.
30. 12. 2013
V súčasnosti sa podľa splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Petra Polláka vyhodnocujú projekty a žiadosti v rámci dotačnej výzvy, ktorá bola uzatvorená v máji.
29. 12. 2013
V Žilinskom kraji sa ubytovala viac ako štvrtina turistov v rámci celého Slovenska.
21. 12. 2013
Ako informuje Dopravný podnik Bratislava, cez vianočné sviatky nebude zabezpečená premávka električky číslo 7 a tiež autobusov číslo 27, 35, 58, 133 a 192.
18. 12. 2013
Reforma je rozložená do troch základných fáz. Podstatou prvej z nich bolo zrušenie špecializovanej štátnej správy na krajskej úrovni k 1. januáru 2013.
15. 12. 2013
Trnavský samosprávny kraj ocenil už tretíkrát najlepšie školské zariadenia v dlhodobej súťaži gymnázií a stredných škôl.
13. 12. 2013
Ako uviedol nitriansky primátor Jozef Dvonč, tento rok radnica na opravy nevyčlenila žiadne väčšie sumy.
10. 12. 2013
Poslanci odpustili pohľadávky spoločnostiam Asociácia priemyslu a ochrany prírody, CLIENT, Metropolitan, P.B. Press, ETP Managment budov a Marbar.
10. 12. 2013
Mesto Trnava spresnilo podmienky, za ktorých možno samosprávu žiadať o dotáciu na podporu aktivít.
7. 12. 2013
Ocenené boli projekty, ktoré v predchádzajúcich dvoch rokoch realizovali samosprávy, firmy a médiá v rámci celoslovenskej aktivity Slovensko bez bariér.
30. 11. 2013
Ocenenia získali študenti za výsledky v oblasti vedomostí a odborných zručností, za športové a telovýchovné aktivity, charitatívnu a dobročinnú činnosť a úspešní žiaci z medzinárodných predmetových olympiád.
24. 11. 2013
Najvyššia evidovaná miera nezamestnanosti na Slovensku bola v októbri v okrese Rimavská Sobota, kde dosiahla úroveň 31,82 %, najnižšia v okrese Bratislava I (5,19 %).
22. 11. 2013
Staromestské vianočné trhy možno navštíviť do 23. decembra.
21. 11. 2013
Nie príliš lichotivou vizitkou mesta je podľa nej aj to, že až 97 percent obyvateľstva pracuje vo firmách s menej ako 19 zamestnancami.
20. 11. 2013
V tomto roku sa podarilo doteraz 33 mestám a obciam využívajúcim komunálne služby Centrálneho obstarávateľa ušetriť vyše 937-tisíc eur.sk
13. 11. 2013
Jedným z najdôležitejších má byť projekt elektronických identifikačných kariet, ktoré sa nazývajú aj elektronické občianske preukazy.
11. 11. 2013
Životnú úroveň Slovákov ovplyvňuje nielen výška ich príjmov, ale aj možnosť dovoliť si za ne kúpiť rozličné tovary a služby.
10. 11. 2013
Za posledných desať rokov sa rozdiely medzi regiónmi prehĺbili. Ich ekonomická sila postupne klesá smerom zo západu na východ.
8. 11. 2013
Rekvalifikačné kurzy a vzdelávacie programy sa uskutočnia v rámci projektu Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce.
4. 11. 2013
Vyplýva to zo štúdie MasterCard slovenské centrá rozvoja, ktorú spracoval tím odborníkov z Ekonomickej univerzity v Bratislave.
1. 11. 2013
Vyplýva to zo štúdie rozvoja slovenských miest a krajov, ktorú spracovali experti z Ekonomickej univerzity v Bratislave.
31. 10. 2013
Naopak, medzi najmenej rozvinuté regióny patrí Prešovský, Banskobystrický a Nitriansky kraj.
28. 10. 2013
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Prešove dnes schválili 14. rozpočtové opatrenie v tomto roku.
26. 10. 2013
Prostredníctvom cezhraničnej spolupráce s ČR riešil ŽSK najmä projekty v oblasti dopravy a infraštruktúry.
25. 10. 2013
Hospitalizované deti prišla pri tejto príležitosti navštíviť aj slovenská tenistka Daniela Hantuchová, ktorá zároveň podporila charitatívny projekt donora s názvom Farebné nemocnice.
25. 10. 2013
Vranovčania sa možno po dlhých rokoch konečne dočkajú ľadovej plochy na území mesta.
24. 10. 2013
Postupne by sa v rámci projektu mali dočkať nových športovísk na tých školách, kde má mestská časť vyriešený vzťah k pozemkom pod areálom.
24. 10. 2013
Výstavba novej budovy stanice je len prvou etapou investície v Partizánskom. V druhej etape počíta investor s úpravou stanovíšť a okolia samotnej budovy.
24. 10. 2013
Dopravný podnik Bratislava mal podľa predloženého materiálu na začiatku septembra vo vozidlovom parku 448 autobusov.
24. 10. 2013
Právnu normu pripravil rezort dopravy pod vedením Jána Počiatka (Smer-SD) a aktuálne sa dostala v parlamente do druhého čítania.
20. 10. 2013
Autobusy sú nosnou dopravou preddovšetkým v Petržalke, vrátane Rusoviec, Jaroviec a Čunova, kde vykonávajú asi polovicu svojich výkonov.
14. 10. 2013
V doterajších šiestich ročníkoch programu bolo dokopy podporených už 66 projektov v celkovej sume viac ako 170.000 eur.
11. 10. 2013
Swoboda do Košíc zavíta z viacerých dôvodov, jedným z nich je pokračovanie série dialógov s občanmi na tému znovunaštartovanie Európy.
11. 10. 2013
Zápis mestu značne pomohol. Začali do neho prúdiť desiatky miliónov korún od štátu a neskôr ďalšie milióny eur z Európskej únie.
11. 10. 2013
Nová vizuálna kampaň sa snaží upozorniť na poškodenie vozidiel a zariadení DPB.
11. 10. 2013
To sú závery dnešného rokovania mimoriadnej Rady ZMOS-u, ktorá sa konala v Žiline.
10. 10. 2013
Do mestskej pokladnice pribudne z prenájmu predajných miest približne 17.000 eur.
9. 10. 2013
Otvorením hypermarketu Kaufland v Rožňave sa vytvorilo 77 stálych pracovných miest a 40 brigádnických pracovných miest.
8. 10. 2013
Štát na navýšenie platov úradníkov vyčlenil balík 90 miliónov eur.
8. 10. 2013
Centrum by malo mať v jednu chvíľu kapacitu 50 až 60 ľudí.
7. 10. 2013
Mzdy v štátnej a verejnej správe sa pritom nevalorizovali od roku 2010.
4. 10. 2013
Najväčšie kapustné slávnosti na Slovensku sa začnú dnes popoludní v Stupave.
3. 10. 2013
Kríky im totiž objedná a kúpi miestny úrad.
3. 10. 2013
Týmto podujatím Košický hrad, ktorý bol jedným z najväčších v Uhorsku, ukončí tohtoročnú sezónu v exteriéri.
2. 10. 2013
Časť starej budovy školy sa tam ešte v roku 2010 zrútila počas rekonštrukčných prác.
2. 10. 2013
Očakáva sa, že tohtoročný kongres sa stane miestom na výmenu rozdielnych názorov medzi Európskou úniou a USA na prístup k ochrane osobných údajov.
1. 10. 2013
Projekt plánuje realizovať na svojich pozemkoch a z vlastného rozpočtu medzilaborecká samospráva.
1. 10. 2013
Počas októbra, ktorý je mesiacom úcty k starším, čaká na seniorov v bratislavskom Starom Meste už tretí ročník Seniorfestu.
30. 9. 2013
Mesto bude žiť multižánrovým umením minimálne do druhej hodiny rannej.
27. 9. 2013
Tento rok si Dopravný podnik mesta Košice pripomína 122. výročie od svojho vzniku.
26. 9. 2013
Dni regionálnej kuchyne potrvajú do soboty 28. septembra.
26. 9. 2013
Nadchádzajúce Ružinovské hodové slávnosti majú už tradične bohatý program.
26. 9. 2013
Bratislava by mal byť akýmsi spojením medzi Západom, Východom a Balkánom.
25. 9. 2013
Zámerom revitalizácie Mestského parku je zatraktívnenie jeho prostredia a zlepšenie možnosti aktívneho trávenia voľného času pre všetky skupiny obyvateľov a návštevníkov mesta.
23. 9. 2013
Projekt nákupu električiek je tzv. veľkým projektom s hodnotou nad 50 miliónov eur a bude ho ešte schvaľovať Európska komisia (EK).
19. 9. 2013
Bratislavské mestečko povolaní sa nachádza v priestoroch nákupného centra Eurovea a je určené deťom vo veku od 5 do 14 rokov.
17. 9. 2013
Projekt TransDanube sa spolufinancuje z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a realizuje sa v rámci programu Juhovýchodná Európa.
15. 9. 2013
Tyšlerová na záver uviedla, že počet miest v škôlkach sa aj vďaka dotáciám zvýši o viac ako 400.
10. 9. 2013
V špecializovaných centrách chce kraj sústrediť moderné technologické zariadenia, ktoré nie sú súčasťou bežnej vybavenosti škôl.
10. 9. 2013
Podľa slov primátorky mesta Kataríny Macháčkovej je podujatie zamerané na podnietenie častejšie využívať alternatívne formy dopravy a cestovania.
9. 9. 2013
Materské školy sa boria s nedostatkom priestorových kapacít už dnes, Bratislavský kraj preto spustil projekt Naša materská škola - Náš kraj.
6. 9. 2013
Špeciálny vzdelávací kurz pripravili organizátori aj pre 30 pracovníkov sociálnej sféry z oboch strán.
5. 9. 2013
Oblasť školstva je jednou z priorít BSK, v rozpočte na tento rok na ňu krajskí poslanci vyčlenili vyše 44 miliónov eur.
1. 9. 2013
Podstatou tohtoročných rekonštrukčných prác bolo podľa neho zateplenie obvodových múrov a podkrovia, výmena vstupných dverí, bleskozvodov či odkvapových rúr.
31. 8. 2013
Súčasťou projektu boli aj pracovné stretnutia výmenných skupín dvoch slovenských a dvoch maďarských miestnych samospráv.
9. 8. 2013
Systém, pomocou ktorého by si mohol Bratislavčan požičať bicykel na jednom mieste, presunúť sa do cieľa svojej cesty a vrátiť ho na inom, by mal začať v hlavnom meste fungovať na jar budúceho roka.
7. 8. 2013
Cieľom projektu je vybudovanie mestského komunikačného portálu. Prístup na portál bude zabezpečený prostredníctvom už existujúcej Karty klienta, ktorá sa nachádza na webovej stránke mesta.
6. 8. 2013
Ftáčnik podotkol, že víťaz skrátil lehotu na výstavbu, ktorú mesto odhadovalo na základe expertízy na 24 mesiacov. "On sľubuje, že to urobí do 22 mesiacov," uviedol.
5. 8. 2013
Od konca marca môžu Staromešťania nahlasovať výtlky na cestách pomocou formulára na webovej stránke mestskej časti.
2. 8. 2013
Zlepšenie služieb zabezpečia aj nové diagnostické a zdravotnícke zariadenia, potrebné pre špecializované vyšetrenia.
1. 8. 2013
Poslanci zároveň novelizujú aj stavebný zákon a to tak, že pri významnej investícii už nebude potrebné záväzné stanovisko obce ako dotknutého orgánu v územnom konaní.
31. 7. 2013
Čaplovičov rezort sa podľa Mostu-Híd usiluje zastrašiť školy, ktoré požiadali o štátnu podporu, že ak nesplnia ich podmienky, nedostanú finančnú podporu.
31. 7. 2013
Na podporu cestovného ruchu by mala slúžiť aj práve spustená fotografická súťaž, nad ktorou prevzal Bratislavský kraj záštitu.
30. 7. 2013
Zatiaľ pritom podľa Jarošovej neexistuje relevantná štúdia, ktorá by načrtla možnosti ďalšieho rozvoja železničnej dopravy medzi Bratislavou a Nitrou.
30. 7. 2013
V súčasnosti môžu výsledky práce, teda zámkovú dlažbu rôznych druhov, použiť len v obci a nesmú ju predávať.
27. 7. 2013
Na revitalizáciu parku na sídlisku Roveň poputuje 50.000 eur, 40.000 eur na revitalizáciu športovo-oddychového areálu na Kľačne, 20.000 eur na druhú etapu rekonštrukcie materskej školy a 40.000 eur.
26. 7. 2013
Miestne úrady v bratislavských mestských častiach ani pri očakávaných extrémnych teplotách v pondelok 29. júla zatiaľ neskrátili stránkové hodiny pre občanov.
26. 7. 2013
Z ulíc bratislavského Starého Mesta by mali zmiznúť predajcovia parkovacích kariet, začiatkom budúceho roka ich majú nahradiť automaty.
25. 7. 2013
Rozvojové programy budú zamerané o.i. na projekty cezhraničnej spolupráce, cestovný ruch, ako aj podporu investícií a vytvorenie logistických a priemyselných zón.
23. 7. 2013
Najvýraznejšie vzrástla v okrese Púchov z májových 7,91 percenta na júnových 8,38 percenta (o 0,47 percenta).
23. 7. 2013
K súčasným platným tzv. električenkám v MHD si možno dokúpiť predplatné na železničné linky a linky prímestských autobusov Slovak Lines.
16. 7. 2013
Súsošie Žiarskych hutníkov bolo prvýkrát na súčasné Námestie Matice slovenskej nainštalované v roku 1983.
16. 7. 2013
V rámci projektu bude dodaných deväť elektrických poschodových vlakov, z toho päť bude premávať na tratiach v okolí Bratislavy a štyri v okolí Košíc. 
15. 7. 2013
Pre obyvateľov Vajnôr je veľmi pozitívnou správou, že v prepracovanej štúdii boli z veľkej časti splnené požiadavky mestskej časti.
15. 7. 2013
Tento rok projekt Letnej školy archeológie opäť podporil Vyšehradsky fond a aj Banskobystrický samosprávny kraj.
14. 7. 2013
Na záver svojho pobytu, v stredu (17. 7.) v košickej Kunsthalle, vystúpia europoslanci na tlačovej konferencii.
14. 7. 2013
Mestská časť Ružinov sa usiluje konsolidačnou a úspornou hospodárskou politikou prispieť k všeobecnému záväzku štátu dostať deficit verejných financií pod hranicu troch percent.
12. 7. 2013
Pálfiovský rodový kaštieľ v Malackách začali rekonštruovať dobrovoľníci, prihlásiť sa môže každý.
10. 7. 2013
Reforma verejnej správy ESO má nielen ušetriť výdavky, ale tiež zefektívniť fungovanie a zlepšiť jej dostupnosť pre občana.
10. 7. 2013
K zvýšenému záujmu o Košice prispeli aj články v renomovaných svetových časopisoch a bedekroch, ktoré Košice zaradili medzi top destinácie roku 2013.
9. 7. 2013
Ide o spoločný európsky projekt medzi slovenským mestom Modra a burgenlandskými obcami Jois, Purbach a Illmitz.
9. 7. 2013
Júlový program ponúkne podľa hovorcu mesta Žilina okrem iných akcií Bike Contest 2013, sochárske sympózium či Bažant kinematograf.
9. 7. 2013
Kultúrne leto majú v týchto dňoch aj obyvatelia okresného mesta Malacky na Záhorí.
9. 7. 2013
Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja pripomenul, že kraju sa darí už niekoľko rokov hospodáriť s prebytkovým rozpočtom.
6. 7. 2013
Slovenská škola v Budapešti by mohla prejsť pod správu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku už budúci rok.
3. 7. 2013
Vláda na návrh Ministerstva vnútra SR uvoľní finančné prostriedky na úhradu výdavkov spojených so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie (napr. zosuv pôdy).
28. 6. 2013
Slávnosť odovzdávania vysvedčení dnes zažili aj študenti Gymnázia na Grösslingovej ulici.
28. 6. 2013
Bratislava bude mať počas troch - štyroch rokov kompletne vymenený vozidlový park trolejbusov.
27. 6. 2013
Pokračovaním plánovaných úloh a aktivít v rámci projektu "Trnavský kraj - región pre všetkých" bol v poradí už tretí odborný workshop, ktorý sa konal v stredu v Galante.
27. 6. 2013
Na základe pripomienok rodičov urobil Bratislavský samosprávny kraj kontrolu využívania rodičovských príspevkov v Škole pre nadané deti na Teplickej ulici 7 v Bratislave.
26. 6. 2013
Pri príležitosti ukončenia školského roka 2012/2013 Prešovský samosprávny kraj ocenil prácu pedagógov i študentov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
26. 6. 2013
Bratislavský samosprávny kraj dlhodobo realizuje systematickú racionalizáciu a optimalizáciu siete škôl a školských zariadení.
25. 6. 2013
Na pondelňajšej (24. 6.) verejnej diskusii k nosnému dopravnému systému to oznámil primátor Milan Ftáčnik.
25. 6. 2013
Predstaviť perspektívy rozvoja dopravy a dopravnej infraštruktúry v metropole východného Slovenska a celom regióne je ambíciou konferencie Budúcnosť dopravy v meste Košice a Košickom kraji.
25. 6. 2013
Petržalskí miestni poslanci dnes schválili celoročné rozpočtové hospodárenie mestskej časti za rok 2012, aj jej záverečný účet.
25. 6. 2013
V Starom Meste nechcú, aby v rámci parkovacej politiky Bratislavy mali vodiči z ostatných mestských častí pri parkovaní v Starom Meste až 50-percentnú zľavu z úhrady pre nerezidentov.
24. 6. 2013
Originálny pohľad na Liptovský Hrádok a okolie z vrcholu skalného brala by mala poskytnúť do priestoru vysunutá adrenalínová lavička zo špeciálneho skla.
23. 6. 2013
Rekonštrukcia, modernizácia, údržba a oprava detských ihrísk sú v bratislavskej mestskej časti Rača plánované každoročne.
23. 6. 2013
Hudobný mestský festival City fest, ktorý sa v Žiari nad Hronom uskutoční v auguste, bude po druhý raz spoplatnený.
22. 6. 2013
Zamestnanci Technických služieb mesta Prešov, a. s., majú zrenovované šatne a sociálne zariadenia za takmer 30.000 eur.
22. 6. 2013
Najväčšia bratislavská mestská časť Petržalka sa chystá počas leta opraviť svoje základné a materské školy.
21. 6. 2013
Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja schválili dnes na zastupiteľstve regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách v kraji na roky 2013 až 2018.
21. 6. 2013
Dnes sa začínajú tradičné Dni mesta Martin.
21. 6. 2013
Koncertom pre mladých, dobovým sprievodom ulicami mesta, tanečnou zábavou, či krstom monografie oslávia Nováky 900. výročie prvej písomnej zmienky o meste.
21. 6. 2013
Takmer 30-kilometrová cyklotrasa medzi Poltárom a Rimavskou Sobotou má vzniknúť na zrušenej železničnej trati medzi týmito mestami.
21. 6. 2013
Vytvorenie komplexného nástroja propagujúceho turistické lákadla Dolného Zemplína bolo hlavným cieľom viac ako dva roky trvajúceho projektu.
21. 6. 2013
Predstaviť perspektívy rozvoja dopravy a dopravnej infraštruktúry v metropole východného Slovenska a celom regióne je ambíciou dvojdňovej odbornej konferencie.
17. 6. 2013
V priemere až 50-percentnú úsporu energií dosiahne sedem stredných škôl v správe Banskobystrického samosprávneho kraja.
13. 6. 2013
Viac ako sto dobrovoľníkov v rámci celoslovenského podujatia Naše Mesto zrenovuje počas víkendu 150 košov v centre mesta.
4. 6. 2013
Strana SaS by chcela úplne zrušiť samosprávne kraje. Nestačí jej len premenovanie na župu, ako to navrhuje SDKÚ-DS.
4. 6. 2013
Primátor Anton Danko na dnešnej tlačovej konferencii informoval, že v prvom rade pôjde o rekonštrukciu tzv. medzikostolia na Námestí sv. Egídia.
1. 6. 2013
Európska komisia vyzdvihuje prístup Bratislavského samosprávneho kraja.
29. 5. 2013
Poslanci dnes odmietli novelu zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorou chcel opozičný Most-Híd okresať právomoci obciam.
29. 5. 2013
Súčasné Vyššie územné celky boli vytvorené umelo, politickým rozhodnutím, preto je legitímne uvažovať o zmene ich počtu, prípadne reforme fungovania.
28. 5. 2013
Občania a podniky v Európskej únii majú záujem o elektronické služby verejného sektora.
26. 5. 2013
Ministerstvo životného prostredia SR spoločne s ďalšími vyhlasuje súťaž o titul Dedinu roka 2013.
25. 5. 2013
Mesto Svidník sa môže pochváliť spustením mapového informačného systému GISPLAN na svojej webovej stránke.
25. 5. 2013
Mestský úrad v Komárne ponúka spoločnostiam, firmám a podnikateľom možnosť zúčastniť sa na tvorbe mapy mesta.
22. 5. 2013
V rekreačnej oblasti Rybníky pri meste Snina odštartovala v tomto roku miestna samospráva výstavbu nového kongresového centra.
18. 5. 2013
Mestské časti a okresné mestá môžu za eurofondy obnoviť školy aj zariadenia sociálnych služieb.
18. 5. 2013
Primárnym cieľom občianskeho združenia LOCUS a Oblastnej organizácie cestovného ruchu región horná Nitra-Bojnice je podpora a rozvoj vidieckeho turizmu na hornej Nitre.
16. 5. 2013
Prievidzské mestské dni ako najväčšie podujatie samosprávy budú tento rok v znamení dvoch významných výročí, ktoré si mesto pripomína.
11. 5. 2013
Bratislavský samosprávny kraj organizuje výzvu na záchranu slovenského vinohradníctva a vinárstva.
11. 5. 2013
K 775. výročiu udelenia výsad prvého slobodného kráľovského mesta na území dnešného Slovenska vyhlásila trnavská radnica súťaž pre žiakov vyšších ročníkov základných škôl Poznaj svoje mesto.
9. 5. 2013
Svojich sedem divov bude mať aj mesto Zvolen.
11. 4. 2013
Otázku dotácie na zvýšené platy pedagogických a nepedagogických zamestnancov v základných školách chce Združenie miest a obcí Slovenska nastoliť na rokovanie s ministrami školstva a financií.
11. 4. 2013
Budúcnosť ABC centra voľného času v Stropkove, ktorého zriaďovateľom je mestská samospráva, je v súčasnosti neistá. Prednosta Mestského úradu v Stropkove Ivan Kleban dnes TASR potvrdil, že väčšina z desiatich interných zamestnancov, ktorí tu v ešte v minulom roku pracovali, dostala výpoveď.
1. 1. 1970
kviz
Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk