X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Potravinárstvo

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Riadiaci pracovník (manažér) v potravinárskej výrobe riadi technické a technologické operácie výrobného procesu, organizuje a zabezpečuje celkové fungovanie výroby a jednotlivých úsekov...
Karta zamestnania
Špecialista kontroly, hygieny a bezpečnosti v potravinárskej výrobe sa zaoberá riadením kvality výroby v potravinárskom sektore, koordinuje riadenie kvality s vplyvom na normalizáciu a metrológiu.
Karta zamestnania
Špecialista technológ v potravinárskej výrobe samostatne komplexne stanovuje zložité technologické postupy, zabezpečuje technologickú prípravu rozsiahlej potravinárskej výroby a zavádza nové progresívne...
Karta zamestnania
Špecialista údržby v potravinárskej výrobe zabezpečuje prípravu podkladov investičných nákladov pre výber dodávateľov, zabezpečuje údržbu a opravy výrobného a nevýrobného zariadenia, aby bola...
Karta zamestnania
Špecialista výskumu a vývoja v potravinárskej výrobe sa zaoberá aplikáciou vedeckých poznatkov a teórií pri výskume a vývoji nových výrobkov a metód v potravinárskom odvetví.
Karta zamestnania
Špecialista výživy a technológie výroby krmív zabezpečuje výrobu krmív, kŕmnych zmesí a výživových koncentrátov, riadi krmivárske výrobné procesy, modeluje výživové programy zvierat...
Karta zamestnania

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Inšpektor kontroly potravín metodicky riadi vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu zložitej potravinárskej výroby.
Karta zamestnania
Technik kontroly v potravinárskej výrobe zabezpečuje a organizuje systémy riadenia kvality v potravinárskej výrobe.
Karta zamestnania

Vyššie odborné vzdelanie

Majster (supervízor) v potravinárskej výrobe organizuje a koordinuje všetky činnosti pri zabezpečovaní úloh stanovených operatívnym plánom výroby vo zverenej časti potravinárskej výroby v zmysle dosiahnutia...
Karta zamestnania

Úplné stredné odborné vzdelanie

Degustátor potravín a nápojov senzoricky hodnotí potraviny a nápoje na základe poznania základných kvalitatívnych parametrov potravín a nápojov, znalecky hodnotí ich senzorickú kvalitu, súlad s...
Karta zamestnania
Kvalitár potravín a nápojov kontroluje dodržiavanie stanovených štandardov kvality a bezpečnosti vstupných surovín, medziproduktov a hotových výrobkov v procese potravinárskej výroby. Vykonáva odbery a rozbory...
Karta zamestnania
Liehovarník obsluhuje technologické zariadenia na výrobu liehu. Pripravuje vstupné suroviny na výrobu liehu, dbá o dodržiavanie stanovených technologických parametrov v procese výroby liehu, vykonáva preventívnu...
Karta zamestnania
Operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie mäsa, mäsových produktov a rýb obsluhuje, nastavuje a ošetruje technologické linky, stroje a zariadenia, spracováva mäso a vyrába podľa predpísaných...
Karta zamestnania
Operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny vyrába podľa predpísaných technológií konzervované potravinárske výrobky. Obsluhuje, sleduje a riadi prevádzku priemyselných zariadení a...
Karta zamestnania
Operátor zariadenia na výrobu cukru sa podieľa na výkone činností pri spracovaní cukrovej repy.
Karta zamestnania
Operátor zariadenia na výrobu chleba, pečiva a múčnych výrobkov samostatne obsluhuje, kontroluje a riadi stroje, zariadenia a výrobné linky v pekárskej prevádzke. Na základe kvality vstupných surovín a aktuálnych...
Karta zamestnania
Operátor zariadenia na výrobu krmív pre zvieratá sa podieľa na riadení a spracovaní surovín určených na výživu zvierat v rámci výroby krmív, kŕmnych zmesí, koncentrátov a kŕmnych aditív.
Karta zamestnania
Operátor zariadenia na výrobu mlynských výrobkov, škrobu a škrobových výrobkov sa podieľa na spracovaní obilnín v procese výroby múk, múčnych zmesí a spracovaní obilnín, múky a...
Karta zamestnania
Spracovateľ hrozna, vinár vyrába vína a sekty a riadi prácu v pivnici.
Karta zamestnania
Technik údržby v potravinárskej výrobe spolupracuje na príprave podkladov v rámci výberu vhodných strojov a zariadení, zabezpečuje opravy existujúcich strojov, zabezpečuje údržbu a opravy výrobných a...
Karta zamestnania
Technológ v potravinárskej výrobe stanovuje technologické postupy alebo zabezpečuje výrobné operácie v potravinárskej prevádzke podľa rámcových pokynov alebo štandardných postupov.
Karta zamestnania

Stredné odborné vzdelanie

Cestovinár vyrába z múky, vody a ďalších surovín, podľa stanovených technologických postupov, priemyselné a reštauračné cestovinárske výrobky.
Karta zamestnania
Cukrár vykonáva odborné práce v cukrárskej výrobe, vyrába cukrárske polotovary, výrobky, ozdoby a reštauračné dezerty.
Karta zamestnania
Cukrovinkár spracováva základné suroviny, polotovary a prísady na čokoládové a nečokoládové výrobky. Hotové výrobky balí, skladuje a expeduje.
Karta zamestnania
Lahôdkar vykonáva činnosti podľa platných technologických postupov pri spracovaní mäsa, rýb, mäsových výrobkov a zeleniny na výrobu lahôdok, pri príprave mäsových, rybacích a...
Karta zamestnania
Mäsiar, údenár sa podieľa na výkone činností pri príprave surovín na ďalšie spracovanie vo výrobe jednotlivých druhov polotovarov, mäsových výrobkov, na obsluhe strojov a zariadení, balení a...
Karta zamestnania
Pekár vyrába chlieb, pečivo a ostatné pekárske výrobky. Používa pri tom múku, vodu a ďalšie suroviny.
Karta zamestnania
Sladovník a pivovarník vykonáva odborné práce pri výrobe sladu a piva.
Karta zamestnania
Spracovateľ obilia (mlynár) sa podieľa na spracovaní potravinárskych surovín v procese mletia, ktorý zahŕňa čistenie, nakrápanie, odležiavanie a mletie potravinárskych surovín.
Karta zamestnania
Spracovateľ ovocia a zeleniny sa podieľa na zbere, uskladnení, hodnotení kvality a technologickej úprave surovín.
Karta zamestnania
Výrobca mlieka (mliekar) v súlade s predpísanými technológiami obsluhuje stroje a zariadenia na spracovanie mlieka a výrobu mliečnych výrobkov.
Karta zamestnania

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Porážač, vykosťovač sa podieľa na porážke jatočných zvierat, ich príprave na delenie a ďalšie spracovanie rozrábaním, kostením, špeciálnou úpravou na predaj a na výrobu.
Karta zamestnania
Spracovateľ hydiny sa podieľa na výkone činností na zabezpečenie spracovania hydiny (porazenie, delenie na jednotlivé hydinové diely, mrazenie), na zabezpečenie výroby výrobkov z hydiny (varením, solením a ďalšími...
Karta zamestnania

Nižšie stredné vzdelanie

Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe vykonáva základné manuálne operácie a úkony v procese spracovania vstupných surovín, participuje na výrobe potravín a podieľa sa na uskladnení a...
Karta zamestnania
Francúzsky spisovateľ François de La Rochefoucauld je autorom známeho citátu: „Jesť, to je nevyhnutnosť, ale správne jesť, to je umenie“.

Jedlo nekonzumujeme len preto, aby sme zásobili naše telo nevyhnutnou energiou, ale zohráva významnú časť nášho každodenného spoločenského a kultúrneho života. Správnou konzumáciou jedla si nielen udržiavame, ale aj zlepšujeme zdravie. Aj z tohto dôvodu, sú v súčasnosti stále vo väčšej miere zverejňované informácie o zdraviu prospešných potravinách a ich cenovej dostupnosti pre obyvateľstvo. Pre potravinársku výrobu je preto výzvou vyrábať zdravé potraviny, ktoré by boli zároveň výživné a chutné.

Biopotraviny sú kvalitné a zdravé potraviny rastlinného a živočíšneho pôvodu spracované z bioproduktov (bez umelých hnojív, chemických postrekov, hormónov a pod.) čo najšetrnejším spôsobom tak, aby sa v nich zachovalo pre spotrebiteľa čo najviac výživných látok.

Problematikou kvalitných potravín sa zaoberá v Slovenskej republike Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré neustále sprísňuje kontroly dovozu potravín a postihy za nekvalitnú produkciu, distribúciu a predaj, čím chráni slovenský trh a predovšetkým spotrebiteľa.

Potravinársky priemysel – potravinárstvo je spracovateľské ekonomické odvetvie, ktoré je úzko späté s poľnohospodárstvom. Zaoberá sa prevzatím, skladovaním, spracovaním poľnohospodárskych výrobkov a následnou výrobou potravinárskych výrobkov. Takýmto spôsobom sa potravinársky priemysel podieľa na zásobovaní obyvateľstva potravinami a na výživovej politike štátu.

Potravinársky priemysel prešiel od začiatku 20. storočia búrlivým rozvojom. Zvyšovaním poľnohospodárskej produkcie dochádzalo v tomto sektore k postupnému prechodu od prvých mechanických a poloautomatických liniek k plnoautomatizovanej masovej výrobe a rozčleneniu na jednotlivé odbory potravinárstva. Súčasný stav potravinárskeho priemyslu je ovplyvnený výsledkom historického vývoja, pričom charakteristická je najmä podstatná zmena v počte a veľkosti potravinárskych podnikov, závodov a prevádzok.

Súčasný potravinársky priemysel sa organizačne člení na mliekarenský, mäsový, hydinársky, mlynsko-pekárenský, cukrársko-pečivársky, cukrovarnícky, škrobárenský, konzervárenský, mraziarenský a rybný, tukový a kozmetický, liehovarnícky, pivovarsko-sladovnícky, vinársky, nealkoholické nápoje a tabakový odbor. Potravinársky priemysel je rovnomerne rozdelený po celom Slovensku, pričom niektoré jeho odbory sú zastúpené prevažne v mestách – teda v mieste spotreby (výroba cukroviniek, pivovary, mäsový priemysel) a iné sa viažu na produkčné oblasti (cukrovary, konzervárne, liehovary a pod.).

Potravinárstvo je jedným z najvýznamnejších a najdynamickejších priemyselných odvetví v celej Európe. Toto rozmanité odvetvie, v ktorom pôsobí veľké množstvo spoločností je silným vývozcom a nesie zodpovednosť za veľké množstvo koncových výrobkov na domácich aj zahraničných trhoch, kde je silná konkurencia. Slovenskí výrobcovia potravín, rovnako ako mnoho iných výrobných podnikov musia čeliť tejto konkurencii a naučiť sa pohybovať v tomto nesmierne dynamickom podnikateľskom prostredí.

Zdroje:
V polovici 19. storočia francúzsky chemik, biológ a lekár Louis Pasteur vynašiel pasterizáciu. Ide o metódu tepelnej sterilizácie, ktorá znižuje počet živých mikroorganizmov citlivých na teplo a tým napríklad predlžuje trvanlivosť potravín. Jej podstatou je krátkodobé zvýšenie teploty, ktoré však na rozdiel od prevarenia nesmie zmeniť vlastnosti látky. Pasteur, ktorý je tiež zakladateľ mikrobiológie, lekárskej imunológie a stereochémie, tak týmto procesom v praxi umožnil zachovanie akosti, čistoty a predĺženie skladovateľnosti rôznych materiálov a sterilnú prácu v oblastiach biológie aj medicíny. Pasterizované produkty sa obvykle zahrievajú na teplotu 71–72 °C po dobu 20 – 30 sekúnd. Pasterizácia bola pôvodne vynájdená na objednávku francúzskeho vojnového loďstva pre víno. Neskôr sa začala používať aj pri komoditách ako pivo a mlieko. V súčasnosti by sa malo do obchodných reťazcov dostať napr. len mlieko, ktoré prejde procesom tepelného ošetrenia, aby sa docielila zdravotná bezpečnosť mlieka a výrobkov, ktoré sa z neho vyrábajú. Zároveň sa však musia čo najviac zachovať fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti mlieka. Takto spracované mlieko sa označuje ako pasterizované. Proces prísnej kontroly tepelného ošetrenia mlieka je jedna z najdôležitejších technologických operácií pri výrobe mliečnych výrobkov. V polovici dvadsiateho storočia sa totiž na strednom Slovensku vyskytla epidémia kliešťovej encefalitídy, ktorá sa prenášala mliekom. Aj preto sa z preventívnych dôvodov surové mlieko tepelne ošetruje.

Bryndza (mäkký, miesený a solený ovčí syr) patrí spolu s parenicou medzi tradičné slovenské výrobky a má štatút chráneného výrobku. Z historického hľadiska sa na Slovensku začala po domácky vyrábať približne od 15. storočia, po príchode Valachov. V roku 1787 zriadil Ján Vagač prvú živnostenskú bryndziareň v Detve. V roku 2008 bola bryndza zaregistrovaná v registri chránených zemepisných označení Európskej únie. Hlavným predpokladom pre kvalitnú bryndzu je dobrá aromatická paša, pričom podľa Potravinárskeho kódexu SR musí výrobok označený ako bryndza obsahovať minimálne 50% ovčieho syra v sušine.

Najdrahšia šunka dostupná v bežnom predaji je 7 kg Albarragena Jamon Iberica de Bellot, ktorá stojí 2 682 dolárov (2 010 eur). K jej nákupu je pridelený certifikát overujúci DNA výrobku. Šunka je vyrábaná v Extremadure na západe Španielska Manuelom Maldonadom.

So vznikom poľnohospodárskej výroby a s pestovaním obilnín úzko súvisí pečenie chleba. Na území Slovenska sa pekárstvo ako remeslo rozšírilo s rozvojom miest, od 13. – 14. storočia. Najstaršie známe cechové pekárske štatúty sú z roku 1554 z Kremnice. Najväčšia dynamika rozvoja sa dosiahla na západnom Slovensku, kde sa od druhej polovice 19. storočia masovo opúšťalo domáce pečenie a prechádzalo sa na remeselnú výrobu chleba. Pekárstvo sa najrýchlejšie rozvíjalo v 20. storočí medzi dvoma svetovými vojnami. V tom čase, však ešte stále prevažovalo asi 1,5-krát domáce pečenie chleba nad remeselný pečením. Po roku 1948 sa pekárstvo postupne začleňovalo do mlynského a pekárenského priemyslu, ale v 80. rokoch minulého storočia znovu dochádzalo k oživeniu malých dielní.

Patrónkou pekárov bola svätá Anna, ktorá rozdávala chlieb chudobným. Zobrazovaná býva s košíkom chleba v jednej a s džbánom vína v druhej ruke.

Mesto Skalica je spojené s dlhoročnou tradíciou výroby kulinárskej špeciality, ktorej pôvod sa odvodzuje zo Sedmohradska. Ide o Skalický trdelník, vyrobený z kysnutého cesta, navinutého na drevený valec „trdlo“ dlhý asi 50 cm a hrubý asi 3 cm, obaleného vlašskými orechmi a pečený na otvorenom ohni.

Trdlovanie Skalického trdelníka sa datuje od začiatku 19. storočia, pričom jeho výroba vo väčšom rozsahu sa začala až v polovici 20. storočia, odkedy pochádza aj väčšina písomných dokumentov. Hovorí sa, že výrobný recept na trdelníky, ktorý sa rozšíril po Skalici a jej okolí, priniesol kuchár za Sedomohradska, ktorého prijal do služieb gróf, básnik a filozof József Gvadányi, ktorý žil v Skalici v období rokov 1783 – 1801. Prvým zachovaným písomným dokumentom o Skalickom trdelníku je rukopis maďarského básnika Gyula Juhász, ktorý pôsobil na Skalickom gymnáziu ako profesor.

V roku 2004 vzniklo v Skalici občianske združenie Skalický trdelník s hlavným cieľom udržania tradície jeho pôvodnej výroby na otvorenom ohni.

Dňa 22. októbra 2007 získal Skalický trdelník ochranné zemepisné označenie, ako prvý slovenský výrobok, riadne zaregistrované Európskou komisiou. Udelením ochrannej značky prišlo k vymedzeniu zemepisnej oblasti, kde sa špecialita môže vyrábať. Označenie Skalický trdelník môžu mať len trdelníky vyrobené na území okresov Skalica a Senica ohraničenom riekami Morava, Teplice a Myjava a hranicami s Českom.

Čokoláda má vďaka zložkám teobromín a kofeín návykový charakter, avšak človeka neotupí, skôr naopak povzbudí.

Tabuľková čokoláda, tak ako ju poznáme, sa na náš stôl dostala až v 19. storočí, keď v roku 1828 vyrobil Holanďan Conraad Van Houten prvý lis, ktorým oddeľoval od kakaa jeho tučnú časť – kakaové maslo.

V roku 1875 Švajčiar Daniel Peter, dobrý priateľ nemeckého chemika Henriho Nestlé (spoločnosť Nestlé bola v tom čase najvýznamnejším švajčiarskym producentom kondenzovaného mlieka), vynašiel mliečnu čokoládu.

Francúzom Alainom Robym bola v americkom štáte Minnesota vytvorená počas jedenástich hodín najvyššia socha vymodelovaná z cukru. Merala 3,9 metra a vzorom pre ňu bola budova Johna Hancocka v Chicagu.

V roku 2006 našli v Izraeli vedci z amerického Harvardu najstaršiu rastlinu pestovanú ako potravu. Išlo o deväť fíg pochádzajúcich z ranného neolitu, ktorých vek bádatelia odhadli na 11 200 až 11 400 rokov. Podľa všetkého figy predstavujú prvý doložený prejav poľnohospodárskej produkcie.

Už v staroveku bola kapusta obyčajná základom výživy ľudí. Najstaršie doložené zmienky o nej pochádzajú z antického Grécka a Ríma, kde si ju cenili nielen ako potravinu, ale aj ako dôležité liečivo. V súčasnosti táto úžitková rastlina, obsahujúca okrem vitamínu C, K, E, B9, aj betakarotén, vápnik a nechýba jej ani vláknina, tvorí podstatnú časť slovenskej gastronómie. V meste Stupava sa od roku 1996 organizuje najväčší festival kapusty. Toto tradičné podujatie poznajú ľudia pod názvom Slávnosti kapusty – Deň zelá.

Výroba piva, kvasného, slabo alkoholického nápoja, vyrábaného z obilného sladu, vody a chmeľu pomocou pivovarských kvasiniek sa považuje za jeden z najstarších výrobných postupov v dejinách ľudstva. Na území Slovenska varili pivo už starí Germáni a jeho výrobu poznali aj starí Slovania. U Slovanov v Potisí je jeho výroba doložená v 5. storočí. Prvé písomné správy o existencii pivovarov pochádzajú z 13. storočia a hovoria napr. o tom, že pivo boli povinní dodávať poddaní kláštora v Hronskom Beňadiku.

Z najstarších pivovarov si kontinuitu vývoja zo stredovekého na moderný závod zachoval iba pivovar vo Vyhniach, založený roku 1473 a uznávaný ako najstarší na Slovensku.

Najstarší pivovar na svete je Weihenstephan vo Freisingu pri Mníchove, ktorý bol založený v roku 1040.

Najväčší pivovar na jednom mieste je Coors Brewing Co. v Goldene (Colorado, USA), kde sa v roku 1991 vyrobilo 2,29 miliardy litrov piva.

Zdroje:
23. 3. 2017
Informovala o tom Lucia Belanová, špecialistka firemných vzťahov a komunikácie.
11. 2. 2017
Výrobné priestory sa tak rozšírili z doterajších 470 metrov štvorcových (m2) na súčasných 1300 m2.
6. 1. 2017
V prípade menej kvalifikovaných zamestnancov je problémom uspokojiť rastúce mzdové požiadavky pri súčasnom zachovaní cenovej konkurencieschopnosti výroby.
29. 11. 2016
Prezident uviedol, že s vedením spoločnosti diskutovali tiež o jej úspechoch.
26. 11. 2016
Oproti rovnakému obdobiu roka 2015 to predstavuje nárast o 4,3 %.
13. 11. 2016
Spolupráca bude zameraná na oblasť aplikovaného výskumu a vývoj nových technológií.
28. 10. 2016
Skleník bude slúžiť na celoročné pestovanie paradajok.
14. 10. 2016
Aj pre nedostatok pracovníkov stojí celé odvetvie pred hrozbou kolapsu.
10. 10. 2016
Do Národného dňa na podporu ekonomiky sa vlani v októbri zapojilo viac ako milión občanov.
7. 10. 2016
O niečo menej spotrebitelia zaplatia aj za mäsové výrobky akými sú napríklad klobásy, údené mäso či slanina.
6. 9. 2016
Ako informovali zástupcovia spoločnosti na dnešnom stretnutí s novinármi v Bratislave, investície v prešovskom výrobnom závode budú smerovať najmä do technológií.
20. 8. 2016
Zhodli sa na tom zástupcovia potravinárov i Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na dnešnej verejnej nahrávke RTVS počas výstavy Agrokomplex v Nitre.
24. 5. 2016
Cieľom novely bolo podľa predkladateľov znížiť mieru plytvania prírodnými zdrojmi.
29. 4. 2016
V protiklade s nezáujmom stredoškolákov je záujem študentov Katedry potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity Bratislava.
20. 4. 2016
Do celoštátnej súťaže sa prihlásilo 11 škôl z celého Slovenska.
9. 4. 2016
V roku 1992 ju po odchode na dôchodok založil dnes už 88-ročný Jozef Káčer, ktorý je najstarším pracujúcim pekárom na Slovensku.
5. 3. 2016
Najvyšší medziročný nárast priemernej mesačnej mzdy nastal vlani pri výrobe mäsových výrobkov.
2. 3. 2016
Nového podnik má byť zameraný na výrobu detskej mliečnej výživy, v katastrálnom území obce Čab v okrese Nitra.
29. 2. 2016
Avizovaný príchod novej mliekarenskej spoločnosti dáva farmárom perspektívu, že budú mať stabilného odberateľa.
26. 2. 2016
Farmári z južných aj severných oblastí Slovenska narážajú na problémy s odbytom okolo 30 miliónov litrov surového kravského mlieka
11. 2. 2016
V tejto súvislosti požiadala štát o investičnú podporu.
3. 1. 2016
Zníženie DPH z 20 na 10 % od 1. januára tohto roka sa týka celkom 11 sortimentných kategórií a 180 druhov tovarov. Ide o potraviny ako chlieb, mlieko, maslo, čerstvé mäso a ryby.
10. 12. 2015
Dve sa zaoberajú spracovaním drevnej hmoty, jedna sa chce zamerať na potravinárske produkty a posledná podniká v odpadovom hospodárstve.
22. 11. 2015
Najvyššia priemerná mesačná mzda sa za tri štvrťroky tohto roku dosiahla pri výrobe piva a sladu, a to na úrovni 1448 eur.
21. 11. 2015
Najvýraznejšie zvýšenie priemerného počtu zamestnancov v sledovanom období 2015 nastalo vo výrobe trvanlivých pekárskych výrobkov, kde sa počet zamestnancov medziročne zvýšil o 218, teda o 10,7 %.
2. 11. 2015
Týka sa to predovšetkým varených jedál, pečiva, ovocia a zeleniny.
30. 10. 2015
Jedno pracovné miesto v potravinárskom priemysle generuje ďalších až 8 pracovných miest v súvisiacich dodávateľských odvetviach.
1. 10. 2015
Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu poslancov Smeru-SD Ladislava Kamenického a Daniela Duchoňa k novele zákona o DPH, ktorú dnes schválilo plénum Národnej rady SR.
1. 10. 2015
Na dnešnom brífingu v Senci o tom informoval premiér Robert Fico.
22. 7. 2015
Proti výstavbe pivovaru v obytnej zóne sa postavili aj tamojší obyvatelia.
21. 7. 2015
Obchod zabezpečuje predaj biopotravín obyčajne oddelene od ostatných produktov.
19. 7. 2015
Kontroly sa vykonávali od primárnych producentov až po výrobcov predávajúcich hlavne v maloobchode.
18. 7. 2015
Tovar, ktorý je označený ako 'bio', musí spĺňať stanovené požiadavky.
9. 7. 2015
Súťažiť budú napríklad vo vytáčaní medu, prezeraní včelích matiek a ich značení či vo výrobe rámikov.
2. 7. 2015
Chovatelia hydiny na Slovensku vlani vyprodukovali 91.426 ton živej jatočnej hydiny.
30. 6. 2015
Rozšírením a modernizáciou budovy v obci v okolí Prešova pribudlo medzi zamestnancov v centre približne 20 ľudí, celkový počet pracovníkov je teraz viac ako 100.
24. 6. 2015
Vidiecka platforma je slobodné zoskupenie organizácií podporujúcich trvalo udržateľný život na vidieku. Vznikla počas roka 2014, ktorý bol OSN vyhlásený za Medzinárodný rok rodinných fariem.
3. 6. 2015
Chceme vrátiť život na polia, ktoré sú dnes často opustené.
30. 5. 2015
Jedna zo spoločností sa zaoberá výrobou výťahov a eskalátorov, druhá budovaním kogeneračných jednotiek a tretia potravinárstvom.
25. 5. 2015
PKS dlhodobo upozorňuje na skutočnosť, že Slovensko má jednu z najvyšších DPH na potraviny v rámci celej EÚ.
24. 5. 2015
Zníženie DPH na vybrané potraviny je jedným z opatrení druhého sociálneho balíčka, ktorý v sobotu predstavila strana Smer-SD.
23. 5. 2015
Predseda strany a premiér Robert Fico ho okrem iných opatrení predstavil vo svojom prejave na pracovnom sneme vládnej strany.
18. 5. 2015
Väčšina veľkých pekární je už tretí rok po sebe v strate.
14. 5. 2015
S prevádzkou by chcel investor začať v júni budúceho roka.
7. 5. 2015
Najviac nedostatkov našli inšpektori v sektore mäsových výrobkov.
4. 5. 2015
Projekt je financovaný zo súkromných zdrojov výrobcov, pestovateľov, chovateľov a obchodníkov, z 2 % daní, ale aj z poplatkov za používanie ochrannej známky.
4. 5. 2015
Prezident Andrej Kiska hovoril dnes s vedením firmy okrem iného o zvýšení objemu výroby.
28. 4. 2015
Ukázal to prieskum Únie hydinárov Slovenska z marca tohto roku.
25. 4. 2015
Podľa nového zákona odborné komisie siedmich stavovských a profesijných organizácií overujú, či zamestnávatelia majú na pracoviskách vytvorené pre študentov vhodné podmienky na praktické vyučovanie.
22. 4. 2015
Predpovedať však aká bude tohtoročná sezóna je veľmi ťažké.
21. 4. 2015
Ten by po jej uplynutí znemožnil predaj potraviny.
21. 4. 2015
Slovenská obchodná a priemyselná komora vyhlásila výsledky 13. ročníka súťaže Veľká cena SOPK za rok 2014.
17. 4. 2015
Podľa odhadov Európskej komisie sa v EÚ ročne vyhodí približne 100 miliónov ton potravín, čo je v priemere 115 kilogramov na obyvateľa.
17. 4. 2015
Hlavným dôvodom kolapsovej situácie je skutočnosť, že priemyselní pekári pod obrovským tlakom obchodných reťazcov predávajú svoje výrobky výrazne pod svoje výrobné náklady.
16. 4. 2015
Uviedla to Potravinárska komora Slovenska.
15. 4. 2015
Potravinová banka Slovenska zaznamenala od začiatku roka zvýšený záujem obchodných reťazcov a predajní o darovanie ľuďom v núdzi.
12. 4. 2015
Určená je právnickým aj fyzickým osobám, ktoré na území SR užívajú zaregistrovanú vinohradnícku plochu.
10. 4. 2015
Súčasný plán spoločnosti týkajúci sa 150 zamestnancov, ktorí pracujú na Slovensku, je pokračovať v prevádzke ako doteraz.
18. 3. 2015
S pravidlami nového označovania mäsa, ktoré sa zavádzajú do praxe, sa dnes v Bratislave zoznamovali špecialisti z obchodných sietí.
13. 3. 2015
Najväčšie podvody v rámci Európskej únie sa robia v označovaní potravín.
23. 2. 2015
Na škole momentálne študuje približne 120 žiakov. Prax získavajú už priamo v modranskej Vinárke na štyroch hektároch vinohradov a jednom hektáre ovocných sadov.
13. 2. 2015
Uviedol to na margo zverejnenej januárovej inflácie analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák.
12. 2. 2015
Generálny riaditeľ mliekarenského koncernu Bongrain pre ČR a SR Miroslav Maňásek vysvetlil, že zmeny sa dotknú dvoch desiatok administratívnych pracovníkov.
7. 2. 2015
Uviedol to pre TASR prezident Potravinárskej komory Slovenska (PKS) Daniel Poturnay v reakcii na tohtotýždňové schválenie novely, ktorá má nadobudnúť účinnosť 1. apríla 2015.
24. 11. 2014
Situácia na maloobchodnom trhu sa z roka na rok viac komplikuje.
17. 11. 2014
Uviedla to pre TASR generálna riaditeľka sekcie potravinárstva a obchodu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zuzana Nouzovská.
16. 11. 2014
2. 11. 2014
Úroda bola vyššia ako v predchádzajúcich rokoch, no kvalitatívne horšia. Súčasná kvalita obilia zásadným spôsobom zhoršila ekonomické výsledky a pekári musia nakupovať oveľa viac prípravkov.
26. 10. 2014
Cieľom celonárodnej aktivity je podporiť slovenských poľnohospodárov a výrobcov, zamestnanosť a ekonomiku Slovenska.
26. 10. 2014
Kým zoznam poslankyne zakazoval nápoje kolového typu, nápoje s chinínom aj ochutené minerálky, nezakazoval nápoje ako Fanta či Sprite. Petrák vylučuje aj tie.
20. 10. 2014
Počas vlastnej existencie si škola v Nitre vybudovala dobré meno a svojich študentov si môže vyberať.
13. 10. 2014
Poslanecký návrh sa na jednej strane odvoláva na ochranu zdravia u detí, na strane druhej sa však neopiera o žiadne odborné závery týkajúce sa zdravia a výživových hodnôt potravín.
4. 10. 2014
Vstupenky sa už dajú objednať od 16. septembra na www.mvc.sk, alebo osobne v Malokarpatskom osvetovom stredisku v Modre.
26. 9. 2014
Už šiesty rok funguje v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave vedecká cukráreň.
25. 9. 2014
Žiaci počas exkurzií získajú množstvo zaujímavých informácií napr. o pestovaní poľnohospodárskych plodín, chove hospodárskych zvierat alebo vyrábaných potravinách.
23. 9. 2014
Lekári a špecialisti na výživu zdôrazňujú, že mlieko obsahuje výživné a stavebné látky nevyhnutné pre stavbu tela a rast v detskom veku človeka.
23. 9. 2014
Usporiadatelia zabezpečia pre súťažiace družstvá okrem mäsa aj črevá a stôl. Súťažiaci sú povinní používať bielu zásteru alebo plášť a pokrývku hlavy.
20. 9. 2014
Podujatie sa konalo pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomíra Jahnátka.
13. 9. 2014
Nárok na potravinové a hygienické balíčky by malo mať v najbližších rokoch niekoľko tisíc sociálne najodkázanejších občanov na Slovensku.
12. 9. 2014
Únia priemyselných pekárov Slovenska požiadala cenovú radu o spoluprácu pri stanovovaní nákladov výroby základných pekárenských výrobkov.
11. 9. 2014
Odznelo to na dnešnom seminári v Dunajskej Strede na tému "Zhodnotenie implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a priority Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020".
10. 9. 2014
Nadmerný príjem nasýtených tukov sa považuje za rizikový faktor kardiovaskulárnych ochorení, upozornila Iveta Vaverková zo Združenia pre zdravie a výživu.
9. 9. 2014
Návštevníci uvidia nielen to, ako sa varí pivo, ale zamestnanci pivovaru im poodhalia aj mnohé zaujímavosti.
8. 9. 2014
Cieľom spolupráce je motivovať a podporiť vzdelávanie novej generácie mladých vinárov.
7. 9. 2014
Vyplýva to zo zámeru, ktorý spoločnosť predložila na posúdenie vplyvov investície na životné prostredie.
6. 9. 2014
Logo Značka kvality SK môže v súčasnosti využívať 85 slovenských producentov na 625 potravinárskych výrobkoch.
29. 8. 2014
Priamy dosah ruského zákazu dovozu európskych potravín na slovenský trh nie je veľký, pretože vzájomný obchod v potravinárstve dosahuje len necelé tri percentá.
28. 8. 2014
Návrh Európskej komisie na odškodnenie len tých spoločností, ktoré do Ruska vyvážali potraviny, považuje Potravinárska komora Slovenska za neférový.
27. 8. 2014
V skleníkoch si nájde prácu 20 až 30 ľudí z obce, investor pri výstavbe skleníkov zlikvidoval staré opustené maštale a iné chátrajúce objekty v areáli družstva.
24. 8. 2014
Vyše 450 firiem sa prezentovalo na 21. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex, ktorá sa dnes končí v Nitre.
20. 8. 2014
Značný priestor pre domácu produkciu sa podľa predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory otvára tiež v školskom a ústavnom stravovaní.
20. 8. 2014
Najmenej slovenských potravín sa predalo za prvých šesť mesiacov tohto roka v predajniach Lidl.
18. 8. 2014
Rezort pôdohospodárstva SR v snahe kvantifikovať následky ruských sankcií na slovenské subjekty oslovil firmy vyvážajúce do Ruska komodity, na ktoré sa zaviedli sankcie.
18. 8. 2014
Navštíviť sa budú dať vinice od Rače až po Suchú nad Parnou, po prvý raz aj vo vajnorskom vinohradníckom chotári na svahoch Malých Karpát.
18. 8. 2014
Opatrenie Európskej komisie bude platiť do konca novembra tohto roku. Jeho náklady sa odhadujú na 125 miliónov eur.
14. 8. 2014
Na trhových miestach sa môžu znovu predávať všetky druhy potravín, vrátane mäsa, mäsových výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov, a to bez ohľadu na to, či je v obci predajňa potravín.
13. 8. 2014
Výstava sa koná v celom areáli výstaviska, pričom v halách bude obsadených približne 26.000 štvorcových metrov.
1. 8. 2014
Cieľom je predísť používaniu nesprávnych údajov, ktoré môžu spôsobiť nesprávne hodnotenie situácie v potravinárstve a prijímanie neadekvátnych opatrení.
17. 7. 2014
Práve intenzívnejšia spolupráca medzi spoločnosťami a školami, aká budúci rok vznikne aj v Prievidzi, je cieľom pilotného projektu rezortu školstva duálneho vzdelávania.
17. 7. 2014
Uviedol to pre TASR tlačový hovorca Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Stanislav Nemec.
15. 7. 2014
Prezident SR Andrej Kiska podpísal novelu zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorú parlament prerokoval v skrátenom legislatívnom konaní.
10. 6. 2014
Patrí k najstarším odborným školám v regióne a je jedinou svojho druhu na Slovensku.
7. 6. 2014
Podľa predajcov u Slovákov badať čoraz väčší záujem o domáce výrobky.
6. 6. 2014
Len pre porovnanie, v roku 1989 spásalo slovenské pasienky až 630.000 oviec. Potenciál našej hornatej krajiny priam predurčenej na ovčiarstvo je bez preháňania na chov viac ako milióna oviec.
6. 6. 2014
Farm Fest v petržalskom Sade Janka Kráľa alebo Keramické trhy v Pezinku – taká je aktuálna ponuka Krajskej organizácie cestovného ruchu Bratislava na nadchádzajúce 2 víkendy.
6. 6. 2014
Podujatie venované farme a všetkému čo s ňou súvisí organizujú v Lučenci v mestskej tržnici už po druhýkrát.
4. 6. 2014
Cieľom je dosiahnuť 80-% sebestačnosť v produkcii potravín.
3. 6. 2014
Tri zlaté medaily si odnášajú domov Pivovary Topvar z medzinárodného oceňovania kvality Monde Selection, vo francúzskom Bordeaux.
1. 6. 2014
Slovenský rekord v počte vinárov na jednom mieste chcú prekonať organizátori Nitrianskeho vínneho festivalu.
27. 5. 2014
Rezort hospodárstva sa chce pri svojej podpore v okrese zamerať predovšetkým na oblasť automobilovej a potravinovej výroby.
22. 5. 2014
V tejto súvislosti EÚ rozvíja a sleduje dodržiavanie predpisov týkajúcich sa kontroly hygieny potravín a potravinárskych výrobkov...
22. 5. 2014
Semináre sú zamerané na rozvoj podnikania pre všetkých prvovýrobcov a výrobcov, majú na nich možnosť diskutovať o problémoch, ale i riešeniach, ktoré im na malých rodinných farmách pomôžu.
21. 5. 2014
Potravinári z častých legislatívnych zmien nie sú nadšení, napriek tomu, že mali tri roky na to, aby sa na tie najnovšie pripravili.
20. 5. 2014
Pokuta, ktorá hrozí za nesplnenie povinnosti, musí byť však primeraná.
20. 5. 2014
V Európe platia celosvetovo najprísnejšie normy potravinovej bezpečnosti.
20. 5. 2014
Na Slovensku 25 väčších mliekarenských podnikov spracováva vyše 90 % kravského mlieka vyrobeného na farmách.
19. 5. 2014
U nebalených potravín budú povinným údajom informácie o alergénoch.
13. 5. 2014
Pred 25 rokmi dokázalo Slovensko z potravinárskej a poľnohospodárskej produkcie 30 % vyvážať a zabezpečiť pritom domáci trh na 100 %.
11. 5. 2014
Celkový počet zrušených pozícií v piatich závodoch dosiahne okolo 1650, z toho drvivá väčšina, až 1350, bola zrušená v Severnej Amerike.
7. 5. 2014
Princípy, ktoré priniesli do dodávateľsko-odberateľských vzťahov obchodné reťazce, sú podľa ministra pôdohospodárstva na úrovni novodobého výpalníctva.
6. 5. 2014
Naša stratégia sleduje jednoznačný zámer, a to vypestovať, spracovať a predávať v rámci jedného regiónu.
20. 4. 2014
Ide o mäso a mäsové výrobky, šunky, údené výrobky, klobásy, mlieko a mliečne výrobky, ovocie, zeleninu a ryby.
17. 4. 2014
Po krachu ôsmich potravinárskych podnikov prišlo Slovensko o ďalších 650 pracovných miest.
17. 4. 2014
Mesto na začiatok vyšlo v ústrety všetkým záujemcom o predaj, keď im poskytlo zdarma predajné miesto na novom Podpolianskom námestí.
10. 4. 2014
Každoročne sa v EÚ vyhodí takmer 90 miliónov ton jedla, čo v prepočte na každého občana únie predstavuje za rok 179 kilogramov odpadu z potravín.
10. 4. 2014
Komisia expertov Brand Council udelila oleju Raciol od slovenskej spoločnosti PALMA ocenenie Superbrands Award 2014.
10. 4. 2014
Žiadosti prijíma Pôdohospodárska platobná agentúra len do konca apríla, dnes zverejnila výzvu na svojej webovej stránke www.apa.sk.
9. 4. 2014
Hlavný organizátor projektu pripomenul výrazne nižšiu mieru tuzemských produktov v slovenských obchodoch v porovnaní s okolitými krajinami.
9. 4. 2014
Po Zvolene, Prievidzi, Žiline, Martine, Poprade a Liptovskom Mikuláši sa tak Rača stane ďalším dejiskom tejto obľúbenej tradície.
7. 4. 2014
Zväz preto pripravuje metodiku, ktorou upozorní školy na základné požiadavky, ktoré prax v tomto smere potrebuje.
7. 4. 2014
Hlavnou výhodou zariadenia je, že zabráni priamemu kontaktu zákazníka s pečivom pred a počas predaja.
2. 4. 2014
Hlavná vinárska sezóna na Malokarpatskej vínnej ceste sa začne 8. ročníkom jarných Dní otvorených pivníc.
28. 3. 2014
Dobu minimálnej trvanlivosti zákon definuje ako dátum, do ktorého si potravina pri správnom skladovaní uchováva svoje vlastnosti.
24. 3. 2014
Bližšie k záujmom Slovenska sa posunul návrh Európskej komisie na podporu propagácie potravín a poľnohospodárskych tovarov v tretích krajinách.
20. 3. 2014
Za problém považujeme tiež to, že rozhodnutie uvoľniť obchod s Ukrajinou prichádza v čase, keď sa poľnohospodári pripravujú na nové sedemročné programové obdobie a robia si aj dlhodobé plány.
17. 3. 2014
Stredná odborná škola obchodu a služieb v Prešove sa musela prispôsobiť dobe a otvorila nové študijné programy.
17. 3. 2014
Zástupkyňa riaditeľa školy a hlavná garantka súťaže Beatrix Blichová konštatovala, že podujatie každý rok priláka nádejných profesionálov z celého Slovenska a okolitých krajín.
9. 3. 2014
V Rači tak záujemcovia každé sobotné dopoludnie nájdu v stánkoch kvalitné a čerstvé výrobky.
5. 3. 2014
Cukrovarnícky sektor v tomto období vytvára viac ako 3000 priamych a nepriamych pracovných miest.
3. 3. 2014
Podpora bude smerovať najmä do zavádzania inovatívnych technológií, výrobkov ekologického poľnohospodárstva a do investícií zameraných na priamy predaj vlastnej produkcie prijímateľa.
8. 2. 2014
Hoci SOŠ ponúka vyučovanie vo veľmi atraktívnom prostredí a navyše sa jej absolventi bez problémov uplatnia na trhu práce, žiaci oň neprejavujú väčší záujem.
1. 2. 2014
Nadpriemerne teplá zima podľa Stanislava Nemca však netešila vinohradníkov, ktorí si časť úrody hrozna nechali vo viniciach, aby z neho mohli vyrobiť tzv. ľadové víno.
29. 1. 2014
Návrh, ktorý pripravilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, dnes schválili poslanci Národnej rady SR.
20. 1. 2014
Pekárenská divízia Agrofertu sa na prelome rokov rozrástla o najväčšieho výrobcu pečiva v hlavnom meste Slovenska.
6. 1. 2014
Spotrebitelia na Slovensku sa podľa Jahnátka už napríklad v prípade mäsa častejšie pýtajú, odkiaľ je dovezené, či je slovenské a podobne.
25. 12. 2013
Tento rok neprial ani cenám drahých kovov. Cena zlata sa od začiatku roka 2013 prepadla o viac ako štvrtinu, striebro na cene stratilo viac než tretinu.
19. 12. 2013
V mnohých väčších mestách sa v stánkoch nezistili žiadne hygienické nedostatky.
18. 12. 2013
Zhodnotenie hospodárenia Potravinárskej komory Slovenska a schválenie rozpočtu na nadchádzajúci rok bolo témou valného zhromaždenia v Turčianskych Tepliciach.
16. 12. 2013
Jej prvoradou úlohou je vychovať a vyškoliť flexibilných, prispôsobivých odborníkov v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a cestovného ruchu.
10. 12. 2013
U červených vín bude potrebné venovať zvýšenú pozornosť odbúraniu kyselín, pretože sú tvrdšie ako v predchádzajúcich rokoch.
10. 12. 2013
Ako dodal, počas celého decembra až do polovice januára sa budú páliť jablká a slivky, sezónu ukončia tradične lednickou špecialitou - borovičkou.
9. 12. 2013
Cieľom je zlepšiť ponuku domácich potravín na pultoch.
9. 12. 2013
Zastúpenie slovenských potravín na pultoch obchodov v SR sa v závislosti od použitej metodiky pohybuje od 32 % do 50 %.
5. 12. 2013
Produkty, ktoré majú nadštandardnú kvalitu a prevyšujú porovnateľné produkty na trhu, môžu získať Značku kvality SK GOLD a majú právo používať zlaté logo značky.
3. 12. 2013
Družstvo si prepočítalo, že pri bežných 150 tonách padaviek v roku by vedelo splatiť úver v relatívne krátkom čase.
3. 12. 2013
Vlani sa na Slovensku vyrobilo 3,2 milióna hektolitrov piva. Spotreba piva na osobu dosiahla vlani 78,2 litra a má klesajúcu tendenciu.
30. 11. 2013
Zastúpenie slovenských potravín na pultoch obchodov v SR sa podľa Semančíka v závislosti od použitej metodiky pohybuje od 32 % do 50 %.
30. 11. 2013
Značka kvality SK znamená vysvedčenie pre výrobcov, odporúčanie pre ich odberateľov a orientáciu pre zákazníkov.
29. 11. 2013
Najnižší podiel predaja slovenských výrobkov má cukrovinkársky priemysel priemysel, nasleduje konzervárenský a mraziarenský priemysel.
23. 11. 2013
Slabá úroda možno umožní najprestížnejším producentom, aby udržali ceny svojich vín na budúci rok na tohoročnej úrovni, ale väčšina vinárov ich bude musieť znížiť.
14. 11. 2013
Počas týždňa aktivít Hovorme o jedle sa uskutočnili aj odborné exkurzie žiakov do prevádzok poľnohospodárskych prvovýrobcov a producentov potravín.
9. 11. 2013
Nitrianski vinári sa prezentovali charakteristickými bielymi vínami, predovšetkým Rizlingom, Chardonnay či Veltlínskym zeleným.
8. 11. 2013
Na Pribinovom námestí pod hradom sa zišli vinári z Nitrianskeho kraja a Toskánska, aby prezentovali svoje vína, ale aj jedlá a kulinárske špeciality zo svojich regiónov.
6. 11. 2013
Novela potravinového zákona spresňuje spôsob nahlasovania prísunu zásielky potravín z iného členského štátu EÚ.
5. 11. 2013
Rusko zakázalo dovoz výrobkov zo spoločnosti Roshen koncom júla tohto roka s tým, že v nich ruské úrady objavili karcinogénnu látku benzopyrén.
4. 11. 2013
Dospelý človek by podľa WTO mal dbať na to, aby jeho príjem soli vo všetkých potravinách za celý deň neprekročil 5 gramov.
4. 11. 2013
Sto nových pracovných miest pre región Spiša prinesie nový výrobný závod na spracovanie mäsa, ktorý dnes v Spišskej Novej Vsi slávnostne otvorila spoločnosť Tauris.
1. 11. 2013
Dopyt po mlieku a mliečnych výrobkoch je v EÚ totiž momentálne na vysokej úrovni a bude v najbližšom období stagnovať.
31. 10. 2013
Minipivovar varí pivo Trogár metódou vrchného kvasenia, čo je najstaršia metóda varenia piva na svete.
31. 10. 2013
Levická mliekareň Levmilk optimalizuje od budúceho kalendárneho roka svoje produktové portfólio.
29. 10. 2013
Podľa manažéra značky Adama Sýkoru má prezentácia mladých slovenských vín za cieľ ukázať, že aj slovenskí vinári sa majú čím pochváliť.
28. 10. 2013
Neopakovateľný zážitok a obrovská konkurencia – tak možno stručne charakterizovať účasť na jednom z vrcholných svetových podujatí v oblasti potravín - výstavu ANUGA v Kolíne nad Rýnom.
25. 10. 2013
Jablko odrody Heliodor pestovateľa Milana Štefánika z Mojzesova zvíťazilo v celoštátnej súťaži o najkrajšie jablko roka 2013.
21. 10. 2013
S pravidelnou ponukou kvalitných autentických produktov priamo od ľudí, ktorí ich vyrobili, vypestovali, či vytvorili, prichádza v týchto dňoch spoločnosť Farmárske trhy.
17. 10. 2013
Značku kvality dosiaľ získalo 85 výrobcov a môžu ju používať na 625 produktoch.
17. 10. 2013
Počas ll. Dňa vínnych pivníc budú v Trnave otvorené tri desiatky podzemných priestorov a dvere vinoték v historickom centre mesta, medzi stredovekými hradbami.
17. 10. 2013
Pod názvom Cesta za chlebom sa podľa Janíčka konajú praktické odborné exkurzie do stredných odborných škôl s potravinárskym zameraním.
16. 10. 2013
Na finančnú hotovosť 150 eur sa môže tešiť absolútny víťaz dnešnej súťaže Najkrajšia torta Slovenska.
16. 10. 2013
Ceny mlieka, ktoré stále nepokrývajú náklady prvovýrobcov a tiež neustále sa znižujúce stavy dojníc, sú aktuálne najväčšie problémy slovenských farmárov, venujúcich sa primárnej výrobe mlieka.
16. 10. 2013
Slovensko patrí ku krajinám, kde je chlieb od nepamäti každodenným pokrmom, o čom svedčí aj jeho ročná spotreba.
15. 10. 2013
Podľa ministra Ľubomíra Jahnátka je pekárenstvo dlhodobo v strate, štát však nemá možnosť zasahovať do cien produktov.
12. 10. 2013
Celkový objem priamych platieb však podľa neho ovplyvní aj to, koľko prostriedkov sa presunie z Programu rozvoja vidieka SR na tieto účely.
11. 10. 2013
Brekovskí vinohradníci sa orientujú prioritne na výrobu akostných vín s prívlastkom a chráneným označením pôvodu.
9. 10. 2013
Na podporu kvalitných slovenských, predovšetkým regionálnych potravinárskych firiem bude zameraný prvý ročník potravinárskeho festivalu.
9. 10. 2013
Otvorením hypermarketu Kaufland v Rožňave sa vytvorilo 77 stálych pracovných miest a 40 brigádnických pracovných miest.
7. 10. 2013
Milan Semančík pripomenul, že v roku 2002 bolo zastúpenie slovenských potravín na pultoch slovenských obchodov približne 72-%.
7. 10. 2013
Konkrétnou formou spolupráce je kontakt so Strednou odbornou školou obchodu a služieb v Púchove.
7. 10. 2013
Hrať sa bude zároveň o 11 finančných cien v celkovej hodnote 3630 eur.
5. 10. 2013
O prácu tak príde viac ľudí, ako firma avizovala.
27. 9. 2013
S myšlienkou usporiadať pivný festival prišlo bratislavské Staré Mesto.
27. 9. 2013
Schopnosť priberania je u mangalíc podľa chovateľa zhruba až o 50 i viac percent menšia ako u tradičných bielych ošípaných.
27. 9. 2013
Rozhodli o tom hlasujúci v súťaži Biopotravina roka, ktorú už po deviaty raz pripravilo Centrum environmentálnych aktivít v Trenčíne.
27. 9. 2013
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomír Jahnátek zdôraznil, že slovenské potravinárstvo bojuje s veľkými problémami.
25. 9. 2013
V oblasti priamych platieb pre poľnohospodárov budú mať prioritu žiadosti týkajúce sa troch poľnohospodárskych praktík, prospešných pre životné prostredie.
24. 9. 2013
Vzdelávať spotrebiteľa a stabilizovať jeho spotrebiteľské návyky nie je snahou na pár rokov.
21. 9. 2013
Podujatie sa začalo od 10.00 hodiny sprievodom kočov, v kultúrnom programe sa predstavia folklórne súbory, ľudové a dychové hudby z Bánoviec nad Bebravou a okolia.
21. 9. 2013
Po zmene účinnosti novely zákona o potravinách, teda od 1. apríla 2013, sa pokuty ukladajú vo výške od 1000 eur do 500.000 eur prevádzkovateľovi, ak umiestňuje na trh potraviny po uplynutí dátumu spotreby alebo po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. 
19. 9. 2013
V Grécku podporujú producentov a pestovateľov potravín, aby vypestovali dostatočné množstvo biopotravín, aby boli sebestační v potravinách. Ministerstvo riadi odborník, ktorý je aj vedec,“ podotkla Gašparovičová.
14. 9. 2013
Požiadavky nadväzujú na nariadenie Európskej komisie o prídavných látkach v potravinách.
7. 9. 2013
Na Slovensku sa v júli tohto roka vyrobilo o 6,8 % mlieka viac ako v rovnakom období roku 2012.
6. 9. 2013
Súťaž organizuje už deviatykrát Centrum environmentálnych aktivít Trenčín a jej víťaz bude okrem prestížneho ocenenia oprávnený používať na ocenenom výrobku logo Biopotravina roka.
3. 9. 2013
Víťazných 100 slovenských vín pre ročník 2013/2014 pochádza z pivníc 37 vinárov.
30. 8. 2013
V roku 2009 v potravinárstve pracovalo 60.100 osôb, dnes len 48.500 osôb. Priemerná mzda v potravinárstve medziročne vzrástla o 3,4 % a dosiahla úroveň 725 eur.
27. 8. 2013
V rokoch 2009 až 2010 bojovali českí pivovarníci s nástupom ekonomickej krízy. Tento rok sa ich nočná mora opäť vracia. Dôvodom je tentoraz nepriaznivé počasie.
26. 8. 2013
Konzumné zemiaky, jablká a sardinky v oleji. Za tieto tri potraviny si Slováci v júli medziročne v obchodoch priplatili najviac. Menej zaplatili za kávu, jogurty, a ryžu.
23. 8. 2013
Ukázať ďalšie smerovanie v šľachtení a plemenitbe širokej laickej i odbornej verejnosti je zámerom dnešného Dňa chovateľov mäsových plemien.
22. 8. 2013
Približne 450 vystavujúcich firiem sa prezentuje na 40. ročníku Medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex, ktorá sa dnes začala na výstavisku v Nitre.
21. 8. 2013
Pivovarnícka spoločnosť Carlsberg oznámila za 2. kvartál tohto roka výrazný pokles čistého zisku. Ázijský trh nedokázal vykompenzovať stagnáciu v Európe.
19. 8. 2013
Vyplýva to z návrhu vyhlášky o ovocných šťavách a niektorých podobných výrobkoch určených na ľudskú spotrebu, ktorú predložil rezort pôdohospodárstva SR.
17. 8. 2013
Medzi skupiny výrobkov, ktoré dosiahli v roku 2012 najvyššiu hodnotu vývozu, patrili napríklad cukrovinky, živočíšne a rastlinné tuky a oleje, krmivá či živé ošípané.
14. 8. 2013
Český rodinný pivovar Bernard sa chystá v nasledujúcich piatich rokoch investovať do nových technológií 750 miliónov až 1 miliardu korún (28,99 - 38,65 milióna eur).
13. 8. 2013
Z pultov slovenských obchodov sa vytrácajú už aj slovenské minerálne vody. Nepriaznivý trend pokračuje aj v zastúpení trvanlivého pečiva, čokoládových a nečokoládových cukroviniek.
13. 8. 2013
Americká potravinárska spoločnosť H.J. Heinz zruší 600 pracovných miest, z toho 350 v Pittsburghu. To je takmer tretina z celkového počtu pracovných miest v meste.
12. 8. 2013
Oznámenie spoločnosti je súčasťou štrukturálnych zmien najväčšieho výrobcu polievok na svete, ktoré zaviedla výkonná riaditeľka spoločnosti Denise Morrisonová.
11. 8. 2013
Na Slovensku sa od začiatku roka do konca júna 2013 vyrobilo spolu 16.394,9 tony syrov (bez topených), čo bolo o 0,9 % viac ako pred rokom.
9. 8. 2013
„Počty kráv sa znížili o 5166 kusov“, skonštatovala Eva Rakovská zo Štatistického úradu SR. Podľa jej slov klesá aj počet ošípaných.
8. 8. 2013
Chladný začiatok leta a slabá ekonomika v Európe pribrzdili rast najväčšieho producenta potravín Nestlé. Tržby sa v prvých šiestich mesiacoch zvýšili o 4,1 %.
5. 8. 2013
Vedenie najväčšieho slovenského výrobcu slaných tyčiniek – spoločnosti DRU Zvolen, hodnotí vlaňajší rok ako úspešný.
5. 8. 2013
Veľké horúčavy a s tým súvisiace suchá prinášajú maďarským pestovateľom zeleniny a ovocia veľké problémy, pretože iba 20 % pestovateľských plôch je zavlažovaných.
3. 8. 2013
Nákupné ceny sa upevnili vo všetkých triedach kvality okrem neštandardného mlieka.
31. 7. 2013
Viacerí pozorovatelia spájajú spustenie vyšetrovania dovozu európskych vín s uvalením antidumpingových ciel na čínske solárne panely zo strany Európskej únie.
29. 7. 2013
Výdavky na vzdelanie a zdravotnú starostlivosť sú naďalej oblasťami, ktoré sú najmenej ovplyvnené zníženou ochotou zákazníkov míňať peniaze.
28. 7. 2013
Svetová banka očakáva, že tento rok bude rekordná úroda kukurice v Spojených štátoch, Európe, Číne a Brazílii
25. 7. 2013
Oproti roku 2011 sa zisk podnikov v potravinárskej výrobe vlani zvýšil o viac než 150 miliónov eur.
25. 7. 2013
Potravinársky priemysel, teda výroba potravín, nápojov a tabakových výrobkov, dosiahol v SR v roku 2012 kladný výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške 195,5 milióna eur.
25. 7. 2013
Prevádzka spoločnosti Slovenské cukrovary, a.s. sa bude do roku 2018 postupne modernizovať a dopĺňať novými strojno-technologickými zariadeniami.
24. 7. 2013
Slovensko má európsky primát pri absencii domáceho spracovania olejnín.
23. 7. 2013
Celková úroda pšenice by mala byť v SR tento rok v medziročnom porovnaní vyššia o vyše polovicu.
22. 7. 2013
V trebišovskom regióne, ktorý je známy hlavne vďaka produkcii tokajského vína, si v poslednom období razí cestu aj pivo od miestnych pivovarníkov.
22. 7. 2013
Tohtoročná žatva sľubuje podstatne lepšie úrody ako minuloročná, ktorá bola ovplyvnená výrazným suchom.
17. 7. 2013
Cieľom trojdňovej návštevy zástupcov spoločnosti je získanie informácií o možnostiach investovania na Slovensku.
16. 7. 2013
Výbor zložený z miestnych vinárov vybral z 216 vzoriek 10 najkvalitnejších strekovských vín, ktoré bude odporúčať ako vína festivalu.
15. 7. 2013
Ochrana vinohradníckej pôdy je podľa Jahnátka potrebná hlavne v okolí Bratislavy, kde "je tlak developerov na plochy viníc neuveriteľný".
15. 7. 2013
Premiér Robert Fico dnes na spoločnom stretnutí s úspešnými producentmi slovenských vín vyhlásil, že vinohradníctvo je pre SR mimoriadne dôležité.
13. 7. 2013
Na Slovensku sa od začiatku roka 2013 do konca mája vyrobilo spolu 13.766,82 tony syrov (bez tavených), čo bolo o 1 % viac ako pred rokom.
13. 7. 2013
Ulice obce Dobrohošť voňajú dnes už od rána dobrým jedlom a návštevníci prichádzajú.
6. 7. 2013
Čínske úrady začali preverovať výrobcu potravinárskych obalov Tetra Pak pre podozrenie zo zneužívania dominantného postavenia na trhu v ázijskej krajine.
6. 7. 2013
Svetové zásoby obilnín by mali v hospodárskom roku 2013/2014 podľa posledných údajov Medzinárodného výboru pre obilniny IGC medziročne vzrásť o 33 miliónov ton.
3. 7. 2013
Uviedol to po dnešnom rokovaní vlády SR minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomír Jahnátek.
29. 6. 2013
Spracovatelia nakúpili v máji 2013 73.901 ton mlieka, čo bolo v porovnaní s aprílom tohto roka o 4,1 % viac.
28. 6. 2013
Podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory to vyplýva z výsledkov, ku ktorým dospelo tento týždeň rokovanie Rady ministrov poľnohospodárstva EÚ.
27. 6. 2013
Prieskum ukázal, že najviac slovenských potravín je zastúpených na regáloch reťazcov v COOP Jednota (64 %) a v CBA (57 %). Najmenej ich je v obchodnom reťazci Lidl.
27. 6. 2013
Švajčiarska firma Nestlé, najväčšia potravinárska spoločnosť na svete, plánuje pomôcť 20.000 mladým Európanom získať v najbližších troch rokoch pracovné miesto.
25. 6. 2013
Európska komisia v SR prezentovala návrhy opatrení, ktoré majú posilniť kontrolu dodržiavania noriem v agropotravinárskom reťazci.
23. 6. 2013
Finančne poddimenzovaný sektor poľnohospodárstva a potravinárstva na Slovensku nedokáže konkurovať bohatým kolegom z iných členských štátov EÚ.
23. 6. 2013
Poľnohospodárske družstvo Horná Nitra so sídlom v Nedožeroch-Brezanoch, okres Prievidza, prevádzkuje kombinovanú, teda rastlinnú a živočíšnu výrobu.
23. 6. 2013
Poľnohospodárskym usadlostiam produkujúcim čerstvé mlieko a mäso sa darí aj v okrajových častiach východného Slovenska.
23. 6. 2013
Zriadením facebookovej stránky Značka kvality SK chce Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR rozšíriť svoje aktivity na podporu slovenských potravín.
22. 6. 2013
Schválenie reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie je jeden z mnohých kľúčových momentov, ktoré rozhodnú o ďalšom osude agropotravinárstva v SR.
22. 6. 2013
Gazdovský dvor v Branove v Novozámockom okrese je súčasťou poľnohospodárskeho družstva v Dvoroch nad Žitavou.
21. 6. 2013
Uviedol to šéf Ministerstva pôdohospodárstva o rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek pri objasňovaní vyhliadok slovenského agrosektora do roku 2020.
20. 6. 2013
Z májových kontrol inšpektorov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy vyplýva, že kvalita u potravinárov sa nezlepšuje.
18. 6. 2013
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora nesúhlasí s návrhom Európskej komisie na krátenie priamych platieb.
15. 6. 2013
Koniec embarga pre gruzínske víno.
13. 6. 2013
Korunku najlpšieho piva na tohtoročnej degustačnej súťaži Slovenská pivná korunka 2013 si odnieslo v kategórii svetlých pív do 10 % výčapné svetlé pivo Steiger 10 %.
12. 6. 2013
V roku 2012 sa v zahraničnom obchode SR s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami nepodarilo diverzifikovať teritoriálnu orientáciu proexportnej politiky.
10. 6. 2013
Pestovatelia jahôd na juhovýchodnom Slovensku si pochvaľujú tohtoročnú bohatú úrodu.
10. 6. 2013
Kým v marci 2012 tento podiel predstavoval 52,75 %, tak do mája 2013 stúpol na 54,57 %.
10. 6. 2013
Kto chce pochopiť chudobu Afriky, mal by precestovať kontinent a navštíviť jeho trhy.
7. 6. 2013
Košice budú na budúci týždeň hostiť 7. Medzinárodnú vedeckú konferenciu o probiotikách a prebiotikách, na ktorú prídu renomovaní odborníci z celého sveta.
6. 6. 2013
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora zatiaľ nemá od poľnohospodárov hlásené väčšie škody spôsobené povodňovou situáciou v niektorých oblastiach Slovenska.
5. 6. 2013
V uplynulých dňoch sa konala významná medzinárodná potravinárska výstava PLMA.
3. 6. 2013
Najväčšia samosprávna organizácia v agropotravinárskom komplexe SR bude v ďalšom období postupovať podľa priorít.
2. 6. 2013
Kopaničiari chcú mať svoje produkty a služby označené regionálnou značkou kopaničiarskeho regiónu.
31. 5. 2013
Niekoľko desiatok pestovateľov poľnohospodárskych plodín a chovateľov hospodárskych zvierat si dnes v kaštieli v Oponiciach prevzalo ocenenia.
30. 5. 2013
Priblížiť aktuálnu situáciu v školskom, verejnom a domácom stravovaní na Slovensku i vo svete.
25. 5. 2013
Spracovatelia v SR nakúpili od producentov v apríli tohto roka 71.018 ton mlieka, čo bolo o 3,4 % menej ako v marci 2013.
25. 5. 2013
Austrália zvýši objem exportu svojich poľnohospodárskych a potravinárskych produktov do roku 2025 o 45 %, aby vykryla rýchlo rastúci dopyt po potravinách v Číne.
25. 5. 2013
V Bratislave sa dnes uskutočnila akcia zameraná na vyjadrenie nesúhlasu so zavádzaním geneticky modifikovaných osív a plodín do životného prostredia.
24. 5. 2013
Malokarpatskí vinári dnes popoludní opäť otvárajú svoje pivnice pre verejnosť.
24. 5. 2013
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek dnes predstavil Koncepciu rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 až 2020.
12. 5. 2013
Štátna veterinárna a potravinová správa SR spustila portál potravinových kontrol.
28. 4. 2013
Slovenskí výrobcovia potravín nevedia vyviezť svoje výrobky do Rakúska, a to ani za porovnateľnú cenu či s prémiovou kvalitou.
26. 4. 2013
Ak na Slovensku nebude silný potravinársky priemysel, nebude sa rozvíjať ani jeho poľnohospodárstvo, pretože všetky suroviny sa budú lacno "vypredávať" do okolitých krajín.
16. 4. 2013
Reforma cukrovarníctva na Slovensku znamenala zánik ôsmich slovenských cukrovarov po roku 1989.
1. 1. 1970
kviz
Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk