X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybolov a veterinárstvo

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Fytoinšpektor vykonáva rastlinolekársku kontrolu a rastlinolekárske opatrenia. Zabezpečuje diagnostikovanie škodlivých organizmov, ochranu rastlín alebo rastlinných produktov proti škodlivým organizmom, uplatňovanie...
Karta zamestnania
Riadiaci pracovník (manažér) služieb v poľnohospodárstve zabezpečuje činnosti v oblasti manažmentu riadenia poľnohospodárskych podnikov zameraných na rastlinnú alebo živočíšnu produkciu a v obchode s poľnohospodárskymi a...
Karta zamestnania
Riadiaci pracovník (manažér) v akvakultúre zabezpečuje ciele a úlohy prijaté orgámni spoločnosti v oblasti akvakultúry. V rámci kompetencií prezentuje spoločnosť navonok, zabezpečuje hlavné úlohy, ktoré...
Karta zamestnania
Špecialista agrochemickej kontroly sa zaoberá kontrolou pôdy, hospodárskych a priemyselných hnojív a pesticídov. Realizuje kontrolu dodržiavania zásad správnej poľnohospodárskej praxe pri aplikácií hnojív a...
Karta zamestnania
Špecialista v rastlinnej výrobe, agronóm koordinuje a riadi rastlinnú výrobu, stanovuje koncepčné zámery, vykonáva  špecializovanú poradenskú a metodickú činnosť v tejto oblasti.
Karta zamestnania
Špecialista v živočíšnej výrobe, zootechnik koordinuje a riadi živočíšnu výrobu, stanovuje koncepčné zámery, vykonáva špecializovanú poradenskú a metodickú činnosť v tejto oblasti.
Karta zamestnania
Špecialista výživy a technológie výroby krmív zabezpečuje výrobu krmív, kŕmnych zmesí a výživových koncentrátov, riadi krmivárske výrobné procesy, modeluje výživové programy zvierat...
Karta zamestnania
Veterinárny lekár terénnej a ambulantnej praxe realizuje odborné činnosti v oblasti štátnej správy, diagnostické, preventívne a liečebné úkony ako súkromný lekár, činnosti v oblasti...
Karta zamestnania

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Špecialista v oblasti záhradníctva koordinuje, riadi a zabezpečuje všeky odborné činnosti týkajúce sa pestovania záhradníckych rastlín.
Karta zamestnania
Záhradník krajinár sa zaoberá činnosťou, ktorá súvisí so záhradnou krajinnou tvorbou a je zameraná na poznávanie, ochranu a pretváranie krajiny.
Karta zamestnania

Úplné stredné odborné vzdelanie

Deratizér (likvidátor škodcov) vykonáva činnosti, ktoré vedú k regulácii živočíšnych škodcov. Identifikuje zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých živočíšnych škodcov a...
Karta zamestnania
Dezinfektor (likvidátor chorôb) vykonáva aplikáciu dezinfekčných prostriedkov.
Karta zamestnania
Dezinsektor zabezpečuje likvidáciu škodlivého hmyzu.
Karta zamestnania
Farmár v zmiešanom hospodárstve zabezpečuje široký rozsah poľnohospodárskych prác na pôde súvisiacich s chovom a ošetrovaním hospodárskych zvierat, základným ošetrením rastlinnej a...
Karta zamestnania
Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec a kôz zabezpečuje pri výkone práce prvotnú starostlivosť zvieratám, ktorú poskytuje na základe získaných vedomostí o druhoch hospodárskych zvierat a používanom...
Karta zamestnania
Chovateľ hydiny chová a stará sa o hrabavú a vodnú hydinu. Vykonáva všetky chovateľské úkony za účelom chovu hydiny v požadovanej kvalite a kvantite. Realizuje práce pri liahnutí, odchove, výkrme, chove hydiny a...
Karta zamestnania
Chovateľ ošípaných sa stará a chová ošípané v konkrétnych chovoch. Zabezpečuje kŕmenie, napájanie a kontrolu zdravého rastu zvierat tak, aby sa dosiahol požadovaný chovateľský cieľ a množstvo...
Karta zamestnania
Likvidátor buriny je špecialistom na likvidáciu nežiaducich organizmov v kultúrnych porastoch poľných plodín, sadoch, viniciach, chmeľniciach, ako aj samonáletov burín a kríkov v nepoľnohospodárskych priestoroch,...
Karta zamestnania
Operátor zariadenia na výrobu krmív pre zvieratá sa podieľa na riadení a spracovaní surovín určených na výživu zvierat v rámci výroby krmív, kŕmnych zmesí, koncentrátov a kŕmnych aditív.
Karta zamestnania
Ovocinár sa zaoberá pestovaním a ošetrovaním rôznych druhov ovocných stromov, kríkov a plodín. Vykonáva všetky úkony, činnosti a pestovateľské zásahy (výsadba, postreky, strihanie a pod.) na...
Karta zamestnania
Pracovník v rybárstve vo vnútrozemských vodách zabezpečuje činnosti súvisiace so správou, hospodárením a využívaním rybárskych revírov na voľných vodách.
Karta zamestnania
Spracovateľ hrozna, vinár vyrába vína a sekty a riadi prácu v pivnici.
Karta zamestnania
Technik v akvakultúre realizuje práce pri zabezpečovaní chovu rýb a pestovaní vodných rastlín (napr. riasy).
Karta zamestnania
Technik v oblasti záhradníctva zabezpečuje odborné činnosti týkajúce sa pestovania všetkých záhradníckych rastlín.
Karta zamestnania
Technik v rastlinnej výrobe organizuje, riadi a zabezpečuje prevádzku v rastlinnej výrobe. Zabezpečuje stanovené technologické postupy pri pestovaní plodín v semenárstve, zeleninárstve a ovocinárstve, vrátane kontroly...
Karta zamestnania
Technik v živočíšnej výrobe organizuje, riadi a kontroluje proces technologických postupov pri chove hospodárskych zvierat, vrátane zabezpečenia prevádzky mechanizácie živočíšnej výroby.
Karta zamestnania
Tréner koní sa stará o kone a vykonáva činnosti súvisiace s ich športovou prípravou. Zabezpečuje tréning jazdeckých koní s dôrazom na skákanie, drezúru, military a voltíž podľa toho, na aký...
Karta zamestnania
Vedúci strediska v poľnohospodárstve komplexne riadi, usmerňuje, koordinuje plnenie úloh na úseku rastlinnej výroby a živočíšnej výroby v stredisku, a to v súlade s plánmi celého poľnohospodárskeho podniku.
Karta zamestnania
Veterinárny technik asistuje pri preventívnej, dozornej, diagnostickej, liečebnej a poradenskej činnosti veterinárneho lekára.
Karta zamestnania
Vinohradník riadi, organizuje a koordinuje celý proces pestovania viniča hroznorodého v celoročnom období. Vinič pestuje podľa stanovených technologických postupov a realizuje ďalšie činnosti, ktoré s pestovaním viniča...
Karta zamestnania
Záhradník a pestovateľ kvetov, florista pestuje rôzne druhy kvetov a vykonáva úkony, činnosti a pestovateľské zásahy na týchto rastlinách za účelom dopestovania požadovaného produktu a jeho ďalšieho použitia....
Karta zamestnania
Záhradník a pestovateľ sadbového materiálu pestuje množiteľský biologický materiál záhradníckych rastlín a vykonáva úkony, činnosti a pestovateľské zásahy na týchto...
Karta zamestnania

Stredné odborné vzdelanie

Asanačný pracovník (zberač uhynutých zvierat) zbiera odpad živočíšneho pôvodu, zabezpečuje jeho odvoz do prevádzky určenej na likvidáciu, prípadne vykonáva odchyt túlavých zvierat.
Karta zamestnania
Dojič kráv, oviec a kôz zabezpečuje v procese získavania mlieka komplexnú a odbornú starostlivosť o zvieratá, súvisiacu s dojením, kontrolou životných podmienok, zdravotného a výživného stavu zvierat a...
Karta zamestnania
Chovateľ a cvičiteľ psov sa stará o psov a vykonáva ich výcvik, a to s ohľadom na ich budúce využitie. Usmerňuje chovateľov cvičených psov, ako majú postupovať v starostlivosti o nich.
Karta zamestnania
Chovateľ cudzokrajných zvierat (okrem chovateľa v zoologickej záhrade) zabezpečuje odborné práce pri chove a ošetrovaní všetkých druhov cudzokrajných zvierat v zariadeniach určených na chov zvierat v ľudskej starostlivosti,...
Karta zamestnania
Chovateľ koní vykonáva odborné činnosti súvisiace s chovom koní a stará sa o ne. Dbá o správne ustajnenie koní, zabezpečuje ich základný výcvik a vedie evidenciu o zdravotnom stave koní.
Karta zamestnania
Chovateľ v zmiešanom hospodárstve sa zaoberá komplexnou starostlivosťou o zvieratá vo zverenom chove a ich prípravou na ďalšie hospodárske využitie. Jeho hlavnou úlohou je kŕmenie, napájanie a pasenie zvierat tak, aby sa dosiahla...
Karta zamestnania
Chovateľ vtákov chová vtáky, stará sa o ne a manipuluje s nimi. Zabezpečuje kŕmenie, napájanie a zber vajec.
Karta zamestnania
Mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov a zariadení zabezpečuje základné odborné, technické a technologické činnosti v oblasti strojárstva a montáže rôznych druhov výrobkov a konštrukcií....
Karta zamestnania
Operátor poľnohospodárskeho stroja a zariadenia (okrem traktoristu a kombajnistu) vykonáva všetky pomocné a bežné strojové operácie pri poľnohospodárskych strojoch a zariadeniach.
Karta zamestnania
Ošetrovateľ v zoologickej záhrade ošetruje a chová zvieratá v zariadeniach určených pre chov zvierat.
Karta zamestnania
Pestovateľ rôznorodých plodín pestuje rôzne druhy rastlín a vykonáva všetky úkony, činnosti a pestovateľské zásahy na týchto rastlinách za účelom dopestovania požadovaného produktu a jeho...
Karta zamestnania
Pestovateľ v zmiešanom hospodárstve zabezpečuje komplexnú pestovateľskú starostlivosť. Vykonáva všetky úkony, činnosti a pestovateľské zásady na rastlinách za účelom dopestovania produkcie pre ďalšieho...
Karta zamestnania
Pracovník v akvakultúre vykonáva fyzické práce na rybochovnom zariadení podľa zamerania činnosti, ktoré mu boli určené.
Karta zamestnania
Včelár sa zaoberá chovom včiel, poskytuje im komplexnú zooveterinárnu starostlivosť, ošetruje a upravuje včelie produkty, vedie evidenciu o ich zdravotnom stave, výsledkoch produkcie a pracovných postupoch, ktoré vykonáva v...
Karta zamestnania
Záhradník a pestovateľ jedlých húb, aromatických a liečivých rastlín sa zaoberá pestovaním jedlých húb, aromatických a liečivých rastlín a vykonáva všetky úkony, činnosti a...
Karta zamestnania

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Kombajnista vykonáva činnosti súvisiace s riadením, obsluhou a udržiavaním kombajnu v poľnohospodárstve na zberové práce v rastlinnej výrobe.
Karta zamestnania
Ošetrovateľ laboratórnych zvierat zabezpečuje odborné práce pri ošetrovaní a chove všetkých druhov laboratórnych zvierat. Vedie evidenciu o chove zvierat, posudzuje exteriér zvierat, pripravuje zvieratá na pokusy,...
Karta zamestnania
Pestovateľ poľných plodín a zeleniny kompletne realizuje pracovné postupy a úkony pri pestovaní poľných plodín a zeleniny. Zabezpečuje evidenciu o zdravotnom stave, výžive, chemickej ochrane, produkcii a predaji rastlín.
Karta zamestnania
Pohonič (kočiš) riadi, obsluhuje a udržiava konský záprah, ako aj ťahané zariadenie a stará sa o kone.
Karta zamestnania
Pomocný pracovník v akvakultúre vykonáva práce pridelené priamym nadriadeným, najmä údržbu zelene, čistí a udržiava objekty na chov rýb a rybochovné zariadenia. Pomáha pri výlovoch a...
Karta zamestnania
Traktorista (poľnohospodárstvo) riadi, obsluhuje, stará sa a udržiava traktor a aj ťahané zariadenie v poľnohospodárstve. Pracuje s poľnohospodárskou technikou slúžiacou na práce v poľnohospodárstve tak v rastlinnej, ako aj...
Karta zamestnania

Nižšie stredné vzdelanie

Pomocný pracovník v rastlinnej výrobe pripravuje pôdu pred zakladaním úrody, vykonáva výsadbové práce, práce počas vegetačného obdobia, zberové a expedičné práce po dopestovaní...
Karta zamestnania
Pomocný pracovník v sadovníctve a záhradníctve vykonáva pomocné práce pri úprave a údržbe sadovníckych a záhradníckych plôch. Pripravuje pôdu, sadí kvety, dreviny, zakladá...
Karta zamestnania
Pomocný pracovník v zmiešanom hospodárstve vykonáva pomocné, prípravné, obslužné a manipulačné práce v rastlinnej a živočíšnej výrobe.
Karta zamestnania
Pomocný pracovník v živočíšnej výrobe vykonáva jednoduché práce spojené s kŕmením, napájaním, pasením, ošetrovaním a kontrolou zdravotného stavu zvierat. Pomáha pri...
Karta zamestnania
Poľnohospodárska výroba je odvetvie materiálnej výroby, ktoré zabezpečuje potraviny pre obyvateľstvo a suroviny pre potravinársky priemysel pestovaním kultúrnych rastlín a chovom hospodárskych zvierat. Jej hlavnou úlohou je zabezpečenie výživy obyvateľstva. Charakteristickou črtou poľnohospodárskej výroby je viazanosť na pôdu a závislosť od klimatických podmienok. Potreby jednotlivých pestovaných plodín na zavlažovanie sa líšia v každom pestovateľskom roku. Produkčný proces je sezónny, s čím súvisí aj sezónnosť tržieb poľnohospodárskych podnikov. Nie je zvláštnosťou, že poľnohospodársky producent musí kryť straty na určitých poľnohospodárskych produktoch zo zisku iných produktov.

Lesníctvo je odvetvie zamerané na pestovanie lesov a lesných kultúr, ich výsadbu a ťažbu dreva. Pre odvetvie je charakteristická zvyšujúca sa výmera lesov a zvyšovanie zásob dreva v lesných porastoch. Posledné roky sa na Slovensku vyznačujú novými fenoménmi súvisiacimi predovšetkým s klimatickými zmenami, ktoré negatívnym spôsobom ovplyvnili stav našich lesov v podobe rozsiahlych veterných kalamít. Les má produkčné a verejnoprospešné funkcie. Produkčnou funkciou lesa je jeho schopnosť vytvárať drevnú hmotu. Oveľa dôležitejšie sú však verejnoprospešné funkcie, a to schopnosť lesa tvoriť a chrániť úrodnú pôdu, zachytávať a akumulovať čistú vodu, produkovať kyslík, filtrovať vzduch, pohlcovať prach a rádioaktivitu, dezinfikovať životné prostredie a poskytovať ľuďom oddych.

Napriek relatívne nízkemu podielu v národnom hospodárstve má v Slovenskej republike svoj význam aj rybné hospodárstvo, najmä z hľadiska ochrany a tvorby životného prostredia, zachovávania pôvodného genofondu rýb a spoločensky prospešných prínosov objektov používaných na chov rýb (krajinotvorba), protipovodňovej ochrany a rozvoja vidieka.

Vodné hospodárstvo plní úlohy najmä v rámci starostlivosti o vodné zdroje (povrchové a podzemné) a s tým súvisiacu vodohospodársku infraštruktúru, o zásobovanie pitnou vodou, odvádzanie a čistenie odpadovej vody v rámci protipovodňovej ochrany a revitalizáciu (oživenie) vodných tokov.

Zdroje:
Začiatky poľnohospodárstva sa datujú od čias, keď človek začal chovať mláďatá lovených zvierat v zajatí a pestovať rôzne druhy divých rastlín.

V praveku (8 000 – 4 000 rokov pred n. l.) sa začalo používať prvé primitívne náradie na obrábanie pôdy, zber a spracovanie úrody.

Zemiaky pestovali Inkovia v oblasti dnešného Peru približne pred 4 a 5 tisíckami rokov, do Európy ich v prvej polovici 16. storočia doniesli Španieli, spočiatku boli prijímané so značnou nedôverou a používali sa iba ako okrasná exotická rastlina na dvoroch a v kláštorných záhradách. Niektorí vtedajší lekári predpisovali zemiaky ako zaručený liek proti širokej škále ochorení od hnačiek po tuberkulózu, dokonca sa odporúčali ako afrodiziakum. Na Slovensko sa zemiaky dostali pravdepodobne okolo roku 1654. Prvýkrát sa o nich zmienil až mních Cyprián z Červeného Kláštora.

Rok 2011 bol vyhlásený za Svetový rok veterinárskej medicíny. Svetový rok veterinárskej medicíny bol vyhlásený pri príležitosti 250. výročia založenia prvej zverolekárskej školy v Lyone. Dekrét o jej založení podpísal v roku 1761 vo Versailles vtedajší francúzsky panovník Ľudovít XV. na návrh Henri Leonarda Bertina, generálneho revízora financií a povereného reformátora poľnohospodárstva. Iniciátorom založenia 1. zverolekárskej školy bol dôstojník jazdectva a riaditeľ jazdeckej akadémie v Lyone Claude Bourgelat, vyštudovaný právnik so znalosťami hipológie, anatómie a chirurgie koní.

Prvé snahy o založenie vysokej školy veterinárskej na Slovensku sa objavili koncom roku 1939.

Najstaršia zverolekárska písomná pamiatka je Kahunský rukopis, staroegyptský, hieroglyfmi písaný text z 19. stor. pred n. l. Pojednáva o ochoreniach psov, býkov, rýb a vtákov i o spôsoboch liečby týchto ochorení (vydymovanie, potieranie liečivými bylinkami, púšťanie žilou a pod.).

História rybárstva je takmer taká stará ako samotná história ľudstva. Izotopová analýza kostrových pozostatkov muža z východnej Ázie dokázala pravidelnú konzumáciu sladkovodných rýb od obdobia 40 000 pred n. l. Neandertálci lovili hlavne harpúnami vyrobenými z kostí. Tie boli úzke a vybavené jednou až dvoma radami spätných háčikov, aby nabodnutá ryba pevne držala a neskĺzla z harpúny.

Starí Rimania už v 4. storočí lovili pstruhy na umelé mušky. Boli zhotovené z háčika, na ktorý namotali červenú vlnu a pripevnili dve malé pierka.

Sumec západný je popri jeseterovitých rybách najväčšia sladkovodná ryba v Európe.

Najrýchlejšia ryba - Plachetník atlantický, zaplávala vzdialenosť 91 metrov za 3 sekundy (109km/h). Dorastá do dĺžky 3 metre a váži 90 kg.

Medzi prvé pracoviská, ktoré vznikli na území Slovenska a začali sa okrem škôlkarskej výroby zaoberať aj šľachtiteľskou prácou patrila aj Maďarská kráľovská štátna ovocinárska škôlka v Nitrianskom Rudne založená v roku 1893. Táto škôlka bola v roku 1903 premiestnená do Prievidze, v roku 1959 do Bojníc.

Archeologické nálezy dokazujú, že jablone, hrušky, slivky a broskyne sa na našom území pestovali už 4 – 5 tisíc rokov pred n. l. Z doby laténskej pochádzajú napr. nálezy hrušiek v Šárovciach a kôstok broskýň v Palárikove. Na rozvoj ovocinárstva a pestovanie viniča hroznorodého na juhozápadnom Slovensku (až po oblasť Trenčína) mali vplyv vpády rímskych légií v 1. až 4. storočí. Rimania u nás zaviedli pestovanie ušľachtilých druhov ovocia a viniča, ktoré boli pravidelnou súčasťou ich stravovania.

Zdroje:
11. 1. 2017
Vinohradník, traktorista či manažér živočíšnej výroby. Tieto aj ďalšie ponuky z pracovnej oblasti poľnohospodárstvo, vám prináša portál ISTP.sk.
20. 12. 2016
Do projektu sa zapojilo viac ako 200 farmárov.
6. 12. 2016
Podľa slov Stanislava Šilhára z Výskumného ústavu potravinárskeho majú samostatne hospodáriaci roľníci obrovský potenciál.
1. 11. 2016
Podiel poľnohospodárstva, lesníctva a rybného hospodárstva na HDP Slovenska predstavuje 3,7 %.
11. 10. 2016
Hlavným bodom spolupráce bude na začiatku kooperácia pri rozvíjaní odbornej stránky študentov a prepojenie na prax.
7. 10. 2016
V súčasnosti platforma zastrešuje 25 organizácií a zhruba 900 individuálnych členov.
26. 9. 2016
Aj napriek tomu však viac než polovici z nich chýbajú absolventi.
22. 9. 2016
Skonštatovala to dnes ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná počas návštevy farmy Kissová v Šarovciach v Levickom okrese.
23. 8. 2016
Ide o podporu živočíšnej, podotýkam špeciálnej živočíšnej výroby, ktorá so sebou prináša naozaj veľké množstvo potreby práce.
9. 8. 2016
Žiaci získajú priamo na výstavisku informácie o odbore agromechatronik, ktorý by sa mal na stredných školách vyučovať od budúceho školského roka.
8. 8. 2016
Preteky poštových holubov netradične odštartujú tohtoročný 43. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex v Nitre.
8. 8. 2016
V košickej zoo pribudli nové vzdelávacie zóny pod názvom Chrobáčik a Motýlik.
21. 7. 2016
Máte ukončené vzdelanie v poľnohospodárskom odbore a hľadáte si uplatnenie?
25. 6. 2016
V rámci projektu by sa mohli obnoviť ovocné sady, vybudovať muštáreň, sušiareň ovocia, prípadne ďalšie technológie súvisiace s pestovaním ovocia.
17. 6. 2016
Ako informovala univerzita, ide o najvzácnejšieho jedinca, akého vo viváriu počas jeho 15-ročnej histórie chovali.
18. 4. 2016
Občianske združenie Ochrana dravcov na Slovensku pripravuje v spolupráci s dvomi základnými školami inštaláciu búdok pre dravé vtáky.
8. 4. 2016
Na Slovensku od výroby mlieka upustí približne jedna tretina podnikov.
3. 12. 2015
Pri kontrolnej činnosti v teréne sa zjednoduší posudzovanie skutkového stavu pri aplikácii a skladovaní hnojív.
31. 10. 2015
Do procesu prípravy a implementácie schém podpôr pre toto obdobie bola prizvaná nielen široká poľnohospodárska a odborná verejnosť, ale aj zástupcovia poľnohospodárskej samosprávy.
30. 10. 2015
Jedno pracovné miesto v potravinárskom priemysle generuje ďalších až 8 pracovných miest v súvisiacich dodávateľských odvetviach.
9. 10. 2015
V niektorých prípadoch na rozbehnutie nie sú potrebné ani stroje. Stačí mať napríklad veľkú rodičovskú záhradu.
2. 10. 2015
Súčasťou podujatia bude aj tento rok predstavenie najmodernejšej poľnohospodárskej techniky.
7. 9. 2015
Odbúrali sme zbytočnú administratívnu záťaž, keďže nebudú musieť deklarovať použitie týchto prostriedkov, bude sa kontrolovať len splnenie podnikateľského plánu.
11. 8. 2015
Väčšina techniky sa na Slovensko dováža. Ide o kvalitné stroje od špičkových firiem.
4. 8. 2015
Hlavnými dôvodmi sú nízke výkupné ceny, byrokracia a požiadavky štátu na poľnohospodárov.
3. 8. 2015
Poľnohospodári neplánujú v budúcom roku meniť počty svojich pracovníkov, potvrdili to dve tretiny z nich. Chcú investovať do nákupu nových strojov a mechanizácie, ktorý by rast produktivity podporil.
26. 7. 2015
Medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava sa uskutoční od 20. do 23. augusta a uzatvorí sezónu letných výstav na nitrianskom výstavisku Agrokomplexu.
18. 7. 2015
Biofarmárčenie sa na Slovensku orientuje najmä na obilniny, ale aj na kŕmne suroviny.
18. 7. 2015
Tovar, ktorý je označený ako 'bio', musí spĺňať stanovené požiadavky.
17. 7. 2015
Uprednostnení budú chovatelia s väčším počtom zvierat chovaných v ekologickom poľnohospodárstve a so zameraním na špeciálnu rastlinnú výrobu.
15. 7. 2015
Priemerná mzda v poľnohospodárstve bola vlani vo výške 653 eur.
15. 7. 2015
Farmári budú musieť splniť viaceré podmienky.
9. 7. 2015
Súťažiť budú napríklad vo vytáčaní medu, prezeraní včelích matiek a ich značení či vo výrobe rámikov.
6. 7. 2015
Spracovanie evidencie predkladanej k administratívnej kontrole bude termínované, čo umožní úplnosť a sprehľadnenie kontrolnej činnosti.
2. 7. 2015
Chovatelia hydiny na Slovensku vlani vyprodukovali 91.426 ton živej jatočnej hydiny.
2. 7. 2015
Podpora je určená mladým poľnohospodárom na začatie podnikateľskej činnosti a realizáciu podnikateľského plánu, tvrdí Pôdohospodárska platobná agentúra.
24. 6. 2015
Vidiecka platforma je slobodné zoskupenie organizácií podporujúcich trvalo udržateľný život na vidieku. Vznikla počas roka 2014, ktorý bol OSN vyhlásený za Medzinárodný rok rodinných fariem.
22. 6. 2015
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy v Lučenci je svojou tradíciou jednou z najstarších škôl v regióne Novohrad.
2. 6. 2015
Zástupcovia osivárskych a chemických spoločností i vystavovateľov poľnohospodárskej techniky sa prezentuje na 4. ročníku Celoslovenských dní poľa.
7. 5. 2015
Preto sa do systému duálneho vzdelávania na školách zapojili tento rok niektoré poľnohospodárske družstvá a agropodniky.
25. 4. 2015
Podľa nového zákona odborné komisie siedmich stavovských a profesijných organizácií overujú, či zamestnávatelia majú na pracoviskách vytvorené pre študentov vhodné podmienky na praktické vyučovanie.
23. 4. 2015
S odvolaním sa na správu európskeho združenia Donau Soja o tom informovala agentúra APA.
16. 4. 2015
Pribudnúť by tam mali dovedna štyri nové haly na chov brojlerov.
15. 4. 2015
Nové objednávky v priemysle na Slovensku vo februári 2015 dosiahli hodnotu 3,945 miliardy eur.
16. 3. 2015
Slovensku sa už v rámci návrhov na ekologizáciu poľnohospodárstva podarilo presadiť niekoľko pracovných bodov, ktoré boli zahrnuté do pripraveného nariadenia Európskej komisie.
23. 2. 2015
Na škole momentálne študuje približne 120 žiakov. Prax získavajú už priamo v modranskej Vinárke na štyroch hektároch vinohradov a jednom hektáre ovocných sadov.
2. 1. 2015
Novela určuje hornú hranicu prenajímaného pozemku pre mladého poľnohospodára a poľnohospodára spĺňajúceho podmienky malého a mikropodniku na 28 hektárov (ha).
9. 11. 2014
Vyplýva to z aktuálnej správy Agrárnych trhových informácií Slovenska.
20. 10. 2014
Počas vlastnej existencie si škola v Nitre vybudovala dobré meno a svojich študentov si môže vyberať.
15. 10. 2014
Pestovateľ, ktorý nedokáže umiestniť svoju produkciu na trh a produkty spĺňajú minimálne podmienky na priamu spotrebu prostredníctvom ich stiahnutia z trhu, má možnosť bezplatne ich distribuovať...
14. 10. 2014
Ide o druhý projekt pomoci z Európskej únie, ktorý spustila na základe krízy na trhu spôsobenej ruským zákazom dovozov niektorých rastlinných a živočíšnych produktov.
4. 10. 2014
Vstupenky sa už dajú objednať od 16. septembra na www.mvc.sk, alebo osobne v Malokarpatskom osvetovom stredisku v Modre.
2. 10. 2014
Uviedol to predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Milan Semančík.
25. 9. 2014
Žiaci počas exkurzií získajú množstvo zaujímavých informácií napr. o pestovaní poľnohospodárskych plodín, chove hospodárskych zvierat alebo vyrábaných potravinách.
24. 9. 2014
Účinnosť novely zákona sa navrhuje od 1. januára 2015, pretože Slovenský pozemkový fond má totiž približne 75 % zmlúv, ktoré končia ku koncu roku 2014.
23. 9. 2014
Lekári a špecialisti na výživu zdôrazňujú, že mlieko obsahuje výživné a stavebné látky nevyhnutné pre stavbu tela a rast v detskom veku človeka.
21. 9. 2014
Uviedol to dnes v relácii televízie TA3 V politike minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek.
20. 9. 2014
Podujatie sa konalo pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomíra Jahnátka.
11. 9. 2014
Odznelo to na dnešnom seminári v Dunajskej Strede na tému "Zhodnotenie implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a priority Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020".
9. 9. 2014
Na domácom trhu chceme vytvoriť špecifickú skupinu poľnohospodárskych subjektov, ktorá bude plne využívať pozitíva plynúce z kolektívnych investícií do prvovýroby.
8. 9. 2014
Minulý rok sa na záhradkárskej výstave v centre Gemera prezentovalo viac ako sto vystavovateľov. Návštevníci mohli obdivovať približne tisíc exponátov.
8. 9. 2014
V agrosektore podľa riaditeľa Inštitútu zamestnanostineho chýba inštitúcia, cez ktorú by sa malí a strední podnikatelia dokázali dostať k eurofondom, na ktoré majú nárok.
6. 9. 2014
Logo Značka kvality SK môže v súčasnosti využívať 85 slovenských producentov na 625 potravinárskych výrobkoch.
4. 9. 2014
Otvorených bude 37 viníc od Rače až po Suchú nad Parnou, po prvý raz aj vo vajnorskom vinohradníckom chotári na svahoch Malých Karpát.
1. 9. 2014
Minimálna výška tohto úveru je 3000 eur a maximálna 330 000 eur.
27. 8. 2014
Informoval o tom dnes tlačový hovorca SPPK Stanislav Nemec.
27. 8. 2014
V skleníkoch si nájde prácu 20 až 30 ľudí z obce, investor pri výstavbe skleníkov zlikvidoval staré opustené maštale a iné chátrajúce objekty v areáli družstva.
27. 8. 2014
Pekári svoje výrobky predávajú dlhodobo s prehlbujúcou sa stratou, v dôsledku čoho je okrem vyše 3000 pracovných miest ohrozená aj dostupnosť čerstvých výrobkov dennej spotreby
24. 8. 2014
Vyše 450 firiem sa prezentovalo na 21. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex, ktorá sa dnes končí v Nitre.
22. 8. 2014
Uviedol to dnes štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Peter Javorčík na Diplomatickom dni v rámci výstavy Agrokomplex 2014 v Nitre.
21. 8. 2014
Napriek problémom dokázali poľnohospodári zabezpečiť dostatok obilia a repky na potravinárske i kŕmne účely pre potreby Slovenska.
20. 8. 2014
Nepriaznivé poveternostné podmienky zapríčiňujú podľa hlásení jednotlivých regionálnych poľnohospodárskych a potravinárskych komôr sústavný pokles kvality zrna.
18. 8. 2014
Rezort pôdohospodárstva SR v snahe kvantifikovať následky ruských sankcií na slovenské subjekty oslovil firmy vyvážajúce do Ruska komodity, na ktoré sa zaviedli sankcie.
18. 8. 2014
Navštíviť sa budú dať vinice od Rače až po Suchú nad Parnou, po prvý raz aj vo vajnorskom vinohradníckom chotári na svahoch Malých Karpát.
18. 8. 2014
Opatrenie Európskej komisie bude platiť do konca novembra tohto roku. Jeho náklady sa odhadujú na 125 miliónov eur.
15. 8. 2014
Ide v poradí už o šiesty seminár organizovaný pri príležitosti Medzinárodného roka rodinných fariem.
14. 8. 2014
Na trhových miestach sa môžu znovu predávať všetky druhy potravín, vrátane mäsa, mäsových výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov, a to bez ohľadu na to, či je v obci predajňa potravín.
13. 8. 2014
Výstava sa koná v celom areáli výstaviska, pričom v halách bude obsadených približne 26.000 štvorcových metrov.
13. 8. 2014
Zberové práce preto pokročili len málo, dokonca niektoré poľnohospodárske subjekty nemohli takmer vôbec vyjsť s kombajnmi na polia.
10. 8. 2014
V jednozmennej prevádzke by malo v skleníkovom hospodárstve pracovať približne 40 zamestnancov.
29. 7. 2014
Na jeden projekt môže samostatne hospodáriaci roľník alebo agropodnik dostať minimálne 3000 eur a maximálne 1,5 milióna eur.
24. 7. 2014
Asanačná ochrana územia, spojená s likvidáciou vedľajších živočíšnych produktov, je nevyhnutným predpokladom rozvoja chovateľských aktivít v SR.
23. 7. 2014
Na fakulte sa venujú napríklad téme starých a krajových odrôd ovocia. Mapujú tieto odrody, obnovujú a tvoria nové sady hlavne jabĺk, hrušiek, sliviek.
22. 7. 2014
Informovali o tom na svojich internetových stránkach české portály Patria.cz a Hospodářské noviny.
15. 7. 2014
Vyplýva to zo správy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 2013.
15. 7. 2014
Prezident SR Andrej Kiska podpísal novelu zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorú parlament prerokoval v skrátenom legislatívnom konaní.
10. 7. 2014
Výnosy sa vlani medziročne znížili o 20,3 % na 1,883 miliardy eur a náklady poklesli o 18,8 % na 1,889 miliardy eur.
10. 6. 2014
Patrí k najstarším odborným školám v regióne a je jedinou svojho druhu na Slovensku.
9. 6. 2014
Žiaľ, kým gymnáziá praskajú vo švíkoch, odborné školy s rovnocenným maturitným vysvedčením sú záujmovo poddimenzované.
8. 6. 2014
Jej cieľom je propagácia kompostovania ako súčasti modernej domácnosti a dobrej záhradkárskej praxe.
7. 6. 2014
Podľa predajcov u Slovákov badať čoraz väčší záujem o domáce výrobky.
6. 6. 2014
Len pre porovnanie, v roku 1989 spásalo slovenské pasienky až 630.000 oviec. Potenciál našej hornatej krajiny priam predurčenej na ovčiarstvo je bez preháňania na chov viac ako milióna oviec.
6. 6. 2014
Farm Fest v petržalskom Sade Janka Kráľa alebo Keramické trhy v Pezinku – taká je aktuálna ponuka Krajskej organizácie cestovného ruchu Bratislava na nadchádzajúce 2 víkendy.
6. 6. 2014
Podujatie venované farme a všetkému čo s ňou súvisí organizujú v Lučenci v mestskej tržnici už po druhýkrát.
4. 6. 2014
Cieľom je dosiahnuť 80-% sebestačnosť v produkcii potravín.
4. 6. 2014
Netradičný projekt z východného Slovenska získal ocenenia od viacerých medzinárodných organizácií.
3. 6. 2014
Zástupcovia agrosektoru ponúknu prehliadku poľných pokusov odrôd poľnohospodárskych plodín, ochrany a výživy rastlín i poľnohospodárskej techniky.
27. 5. 2014
Ďalším krokom bude nadviazanie spolupráce s inými agropodnikmi, na ktorých by mohli študenti získať prax, prípadne absolvovať špecializované vzdelávanie.
22. 5. 2014
V tejto súvislosti EÚ rozvíja a sleduje dodržiavanie predpisov týkajúcich sa kontroly hygieny potravín a potravinárskych výrobkov...
22. 5. 2014
Na dnešnom seminári farmári diskutovali o problémoch, ale i riešeniach, ktoré by im pomohli v podnikaní, najmä na malých rodinných farmách.
22. 5. 2014
Semináre sú zamerané na rozvoj podnikania pre všetkých prvovýrobcov a výrobcov, majú na nich možnosť diskutovať o problémoch, ale i riešeniach, ktoré im na malých rodinných farmách pomôžu.
20. 5. 2014
Na Slovensku 25 väčších mliekarenských podnikov spracováva vyše 90 % kravského mlieka vyrobeného na farmách.
13. 5. 2014
Pred 25 rokmi dokázalo Slovensko z potravinárskej a poľnohospodárskej produkcie 30 % vyvážať a zabezpečiť pritom domáci trh na 100 %.
12. 5. 2014
Spoločnosť Mäspoma, ktorá kontrahuje pestovateľov, vykupuje a spracúva úrodu a zabezpečuje predaj, by chcela objemy pohybujúce sa rádovo na desiatky ton opäť zvýšiť.
11. 5. 2014
Správa poukazuje na klesajúci podiel poľnohospodárstva a lesníctva na hrubom domácom produkte Slovenska.
11. 5. 2014
Už v auguste sa sem chystajú vrcholoví predstavitelia európskej jazdeckej federácie, uviedol tvorca dizajnu celého areálu Arno Gego z Aachenu.
9. 5. 2014
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky nebol do dnešného dňa signalizovaný zvýšený záujem o kúpu poľnohospodárskej pôdy v extraviláne.
8. 5. 2014
Členovia pozemkových spoločenstiev sa majú rozhodnúť do konca júna, či si založia spoločenstvo s právnou subjektivitou, alebo ostanú naďalej v spoločenstve bez právnej subjektivity.
6. 5. 2014
Naša stratégia sleduje jednoznačný zámer, a to vypestovať, spracovať a predávať v rámci jedného regiónu.
3. 5. 2014
Farmárske trhy, ktoré si v poslednom čase našli svoje miesto vo viacerých slovenských mestách, sú od apríla k dispozícii aj obyvateľom Banskej Bystrice.
28. 4. 2014
Aktivita farmárske trhy funguje na Slovensku už niekoľko mesiacov, postupne sa k nej pridávali Bratislava, Nitra, Košice, Topoľčany, Banská Bystrica a ďalšie mestá.
28. 4. 2014
V ďalšom programovom období bude podľa riaditeľa Agentúry pre rozvoj vidieka prioritou živočíšna a rastlinná výroba, čo prinesie na vidiek viac práce.
27. 4. 2014
Podľa prezidenta Slovenskej poľnohospodárskej a potravinovej komory je ťažko vyjadriť jednou vetou, či bol vstup do EÚ pozitívny, alebo negatívny z pohľadu poľnohospodárov.
27. 4. 2014
Spomínané skleníky slúžia aj na študijné účely. Využívajú ich študenti Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Košiciach pre svoju prax.
20. 4. 2014
Vystavovatelia predstavia na Gardenii záhradné grily, skleníky, čistiarne odpadových vôd, záhradnú keramiku, altánky, záhradné náradie, pracovné odevy či prútený tovar.
17. 4. 2014
Mesto na začiatok vyšlo v ústrety všetkým záujemcom o predaj, keď im poskytlo zdarma predajné miesto na novom Podpolianskom námestí.
16. 4. 2014
Projekty bude zabezpečovať cez Operačný program Kvalita životného prostredia, ktorý dnes schválila vláda SR.
9. 4. 2014
Hlavný organizátor projektu pripomenul výrazne nižšiu mieru tuzemských produktov v slovenských obchodoch v porovnaní s okolitými krajinami.
9. 4. 2014
Po Zvolene, Prievidzi, Žiline, Martine, Poprade a Liptovskom Mikuláši sa tak Rača stane ďalším dejiskom tejto obľúbenej tradície.
6. 4. 2014
Stovky chovateľov sa snažia zarobiť chovom šteniat. Lenže v praxi prichádzajú naivní investori o všetky ilúzie.
4. 4. 2014
Vyplýva to z návrhu PRV SR na roky 2014 až 2020, ktorý zverejnilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
2. 4. 2014
Uviedlo to Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Hodnotiacej správe o 10 rokoch členstva SR v EÚ.
2. 4. 2014
Hlavná vinárska sezóna na Malokarpatskej vínnej ceste sa začne 8. ročníkom jarných Dní otvorených pivníc.
31. 3. 2014
Stále platná legislatíva prijatá Robertom Ficom umožňuje odškodniť poľnohospodárov v prípade mimoriadnych udalostí, prírodných katastrof alebo udalostí,pripomínajúcich katastrofy.
28. 3. 2014
Súčasťou sprievodného programu bude možnosť vyskúšať si Simfish, jediný rybársky trenažér na Slovensku a v Česku.
20. 3. 2014
Za problém považujeme tiež to, že rozhodnutie uvoľniť obchod s Ukrajinou prichádza v čase, keď sa poľnohospodári pripravujú na nové sedemročné programové obdobie a robia si aj dlhodobé plány.
13. 3. 2014
Győrffy Balázs z Maďarskej agrárnej komory tvrdí, že je reálna hrozba, že rovnosť v podmienkach bude už od roku 2021, no len vďaka zrušeniu podporných mechanizmov.
9. 3. 2014
V Rači tak záujemcovia každé sobotné dopoludnie nájdu v stánkoch kvalitné a čerstvé výrobky.
5. 3. 2014
Cukrovarnícky sektor v tomto období vytvára viac ako 3000 priamych a nepriamych pracovných miest.
3. 3. 2014
Úver na projekty v rámci Programu rozvoja vidieka SR pre roky 2007 až 2013 predstavuje z pohľadu štátu možnosť získať nízko úročené zdroje s dlhšou lehotou splatnosti.
3. 3. 2014
Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo vyhlásila tento rok za Medzinárodný rok rodinných fariem.
26. 2. 2014
Zvýšenie nájmu odôvodnil Slovenský pozemkový fond povinnosťou, ktorú mu ukladá zákon - nakladať s pozemkami v jeho správe so starostlivosťou riadneho hospodára.
25. 2. 2014
Tohtoročná teplá zima môže teoreticky vysiľovať niektoré ovocné stromy, ale príroda zvykne na podobné anomálie adekvátne reagovať.
9. 2. 2014
Roľníci naďalej dostávajú výhodný úver od štátu. Pôžičku môžu splácať maximálne 15 rokov, jeho minimálna výška je 3000 eur a maximálna 330-tisíc eur.
4. 2. 2014
Stane sa tak na základe zmeny v európskych predpisoch.
1. 2. 2014
Nadpriemerne teplá zima podľa Stanislava Nemca však netešila vinohradníkov, ktorí si časť úrody hrozna nechali vo viniciach, aby z neho mohli vyrobiť tzv. ľadové víno.
22. 1. 2014
Rastlinná produkcia podľa materiálu dosahuje na Slovensku lepšie výsledky ako živočíšna produkcia.
7. 1. 2014
Schválené boli v decembri, z eurofondov by sa na ne malo využiť takmer 47,5 milióna eur.
5. 1. 2014
Svetové zásoby obilnín (vrátane kukurice) by sa mali v hospodárskom roku 2013/14 medziročne zvýšiť o 13,1 % na 379 miliónov ton. 
4. 1. 2014
V mnohých krajinách sveta sú rodinní farmári a malí roľníci hlavnými producentmi plodín, produktov a potravín, ktoré predstavujú každodenný pokrm mnohých ľudí aj v mestách.
4. 1. 2014
Slovenský rezort pôdohospodárstva chce sprísniť možnosť nákupu poľnohospodárskej pôdy cudzincami a špekulantmi ešte pred 1. májom 2014, keď sa končí predĺžené obdobie zákazu jej nadobúdania.
31. 12. 2013
Veľký nárast počtu pracovných miest v najbližšom období šéf Ministerstva pôdohospodárstva očakáva najmä v špecializovanej rastlinnej výrobe.
29. 12. 2013
V poľnohospodárskej prvovýrobe boli v tomto roku podľa ministra Jahnátka dobré výnosy, podstatne lepšie ako v roku 2012.
27. 12. 2013
Vzhľadom na konsolidáciu verejných financií sa podľa neho neobjavili v systéme pre podporu vidieka, poľnohospodárstva, lesníctva žiadne nové zdroje.
24. 12. 2013
Diaľkovo riadené lietadlo dlhé 1,5 metra s hmotnosťou 4,5 kilogramu môže uľahčiť poľnohospodárom život. 
18. 12. 2013
Štátna pomoc v sektore poľnohospodárstva je založená na troch rôznych zásadách.
16. 12. 2013
Jej prvoradou úlohou je vychovať a vyškoliť flexibilných, prispôsobivých odborníkov v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a cestovného ruchu.
12. 12. 2013
Slovensko tentoraz nie je na zozname krajín, ktoré musia vracať milióny eur do spoločnej európskej kasy.
11. 12. 2013
Vyplýva to z Informácie o modeli financovania slovenského poľnohospodárstva na roky 2014 až 2020 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
10. 12. 2013
U červených vín bude potrebné venovať zvýšenú pozornosť odbúraniu kyselín, pretože sú tvrdšie ako v predchádzajúcich rokoch.
10. 12. 2013
Košická zoo tento rok ako druhá na Slovensku sprístupnila Dinopark a zlepšil sa aj komfort pre návštevníkov.
9. 12. 2013
Cieľom je zlepšiť ponuku domácich potravín na pultoch.
8. 12. 2013
Na splnenie definovaných cieľov agrorezort vypracoval tzv. sendvičový model financovania poľnohospodárstva.
7. 12. 2013
Po rozšírení EÚ o Chorvátsko sa zvýši v mliekarniach nákup kravského mlieka približne o 0,5 milióna ton.
6. 12. 2013
V prípade, že chovatelia dostali v dôsledku modulácie nulovú hodnotu, nemajú nárok na výplatu priamych podpôr na užívanú pôdu.
3. 12. 2013
Družstvo si prepočítalo, že pri bežných 150 tonách padaviek v roku by vedelo splatiť úver v relatívne krátkom čase.
3. 12. 2013
Vlani sa na Slovensku vyrobilo 3,2 milióna hektolitrov piva. Spotreba piva na osobu dosiahla vlani 78,2 litra a má klesajúcu tendenciu.
30. 11. 2013
Najviac hydinového mäsa sa podľa Urbana dováža z Poľska, Česka, Maďarska, Brazílie a Rumunska.
30. 11. 2013
Značka kvality SK znamená vysvedčenie pre výrobcov, odporúčanie pre ich odberateľov a orientáciu pre zákazníkov.
25. 11. 2013
Škola sa zapojila do medzinárodných projektov, s ktorými súvisia aj zahraničné výmenné pobyty.
23. 11. 2013
Slabá úroda možno umožní najprestížnejším producentom, aby udržali ceny svojich vín na budúci rok na tohoročnej úrovni, ale väčšina vinárov ich bude musieť znížiť.
18. 11. 2013
Na seminári sa bude hovoriť aj o nových trendoch v chove brojlerov a nosníc, v triedení vajec, o dôležitých aspektoch vo výžive zvierat či novinkách v ponuke vakcín.
14. 11. 2013
Stretnutie s farmármi hodnotil minister Ľubomír Jahnátek veľmi pozitívne.
9. 11. 2013
Nitrianski vinári sa prezentovali charakteristickými bielymi vínami, predovšetkým Rizlingom, Chardonnay či Veltlínskym zeleným.
8. 11. 2013
Na medzinárodnom trhu sa ročne predá 8,2 milióna ton jabĺk. Poľský podiel bol na ňom v uplynulej sezóne jeseň-jar 1,2 milióna ton.
8. 11. 2013
Na Pribinovom námestí pod hradom sa zišli vinári z Nitrianskeho kraja a Toskánska, aby prezentovali svoje vína, ale aj jedlá a kulinárske špeciality zo svojich regiónov.
1. 11. 2013
Dopyt po mlieku a mliečnych výrobkoch je v EÚ totiž momentálne na vysokej úrovni a bude v najbližšom období stagnovať.
29. 10. 2013
Podľa manažéra značky Adama Sýkoru má prezentácia mladých slovenských vín za cieľ ukázať, že aj slovenskí vinári sa majú čím pochváliť.
28. 10. 2013
Koniec ovčiarskej sezóny bol na Slovensku v minulosti spájaný s menom Demeter.
26. 10. 2013
Ohrozujúcim faktorom sú nielen nepriaznivé socioekonomické podmienky, ale aj rýchlo sa meniace počasie, čo významne ovplyvňuje výskyt škodcov a ochorení viniča.
26. 10. 2013
Tvrdí to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomír Jahnátek.
25. 10. 2013
Jablko odrody Heliodor pestovateľa Milana Štefánika z Mojzesova zvíťazilo v celoštátnej súťaži o najkrajšie jablko roka 2013.
23. 10. 2013
Tohtoročné suché počasie v rozhodujúcom vegetačnom období negatívne poznamenalo predovšetkým hektárové úrody slnečnice a kukurice na zrno, aj zberové výsledky zemiakov a cukrovej repy.
23. 10. 2013
Škola je zameraná hlavne na záhradníctvo a krajinársku službu, floristiku, viazačstvo a aranžérstvo.
21. 10. 2013
S pravidelnou ponukou kvalitných autentických produktov priamo od ľudí, ktorí ich vyrobili, vypestovali, či vytvorili, prichádza v týchto dňoch spoločnosť Farmárske trhy.
21. 10. 2013
Počas celej akcie sú k dispozícii ochutnávky koláčov, ovocných či tekvicových nátierok.
17. 10. 2013
Počas ll. Dňa vínnych pivníc budú v Trnave otvorené tri desiatky podzemných priestorov a dvere vinoték v historickom centre mesta, medzi stredovekými hradbami.
17. 10. 2013
Pod názvom Cesta za chlebom sa podľa Janíčka konajú praktické odborné exkurzie do stredných odborných škôl s potravinárskym zameraním.
16. 10. 2013
Viaceré kľúčové vinárske oblasti v Európe majú za sebou najhorší zber hrozna za uplynulé polstoročie.
15. 10. 2013
Vysoké teploty a sucho počas leta viniču s hlbokými koreňmi nepoškodili.
15. 10. 2013
Ovocinárska sezóna pod hradom Čičva sa začína každoročne zberom jahôd, pokračuje zberom marhúľ, višní, malín, broskýň, sliviek a ako posledné prichádzajú na rad jablká.
12. 10. 2013
Celkový objem priamych platieb však podľa neho ovplyvní aj to, koľko prostriedkov sa presunie z Programu rozvoja vidieka SR na tieto účely.
11. 10. 2013
Brekovskí vinohradníci sa orientujú prioritne na výrobu akostných vín s prívlastkom a chráneným označením pôvodu.
9. 10. 2013
Hlavným zámerom projektu je využiť zdroje a kapacity bane Handlová.
7. 10. 2013
Za drahšie ako pred rokom sa v septembri obchodovali na trhoch ryža a bavlna.
5. 10. 2013
V ZOO tiež prebieha fotenie v africkom štýle, ochutnávka želé húseníc a záujemcovia môžu absolvovať aj kvíz o živote v slumoch.
27. 9. 2013
Ceny rastlinných výrobkov sa znížili o 16,9 %, ceny živočíšnych výrobkov sa zvýšili o 0,2 %.
27. 9. 2013
Schopnosť priberania je u mangalíc podľa chovateľa zhruba až o 50 i viac percent menšia ako u tradičných bielych ošípaných.
25. 9. 2013
V oblasti priamych platieb pre poľnohospodárov budú mať prioritu žiadosti týkajúce sa troch poľnohospodárskych praktík, prospešných pre životné prostredie.
24. 9. 2013
Malokarpatská vínna cesta spája v sebe niekoľko fenoménov - víno, krajinu, históriu a gastronómiu regiónu.
23. 9. 2013
Podľa čínskych expertov musí Čína svoj agrosektor rozšíriť aj za hranice, keďže domáce možnosti na nasýtenie stále náročnejšieho obyvateľstva klesajú.
18. 9. 2013
Na svoje si prídu nielen milovníci vínnej turistiky a dobej zábavy, ale aj rodičia a ich deti.
17. 9. 2013
Zistili to pracovníci Finančnej správy, ktorí vykonali kontrolu na Račianskom a Modranskom vinobraní.
17. 9. 2013
Zníženie sadzby dane z minerálnych olejov pre farmárov podľa návrhu Ministerstva pôdohospodárstva SR predstavuje 153 eur na 1000 litrov nafty.
14. 9. 2013
Burčiak, mušt, víno a hrozno doplní medovina, med a iné tekuté dobroty.
11. 9. 2013
Po otvorení DinoParku v júni, záujem návštevníkov razantne stúpol.
11. 9. 2013
Podľa europoslancov by podiel biopalív prvej generácie (z potravinárskych plodín) nemal do roku 2020 presiahnuť šesť percent konečnej spotreby energie v doprave.
10. 9. 2013
Pokles cien je podľa neho však taký veľký, že viacerí poľnohospodári utŕžia za predaj obilia alebo repky menej prostriedkov ako pred rokom, keď dosiahli nižšie úrody.
9. 9. 2013
Hospodári očakávali, že v tomto roku si tak vylepšia finančnú situáciu, budú môcť investovať do modernizácie.
9. 9. 2013
Oblasť Spiša bola v minulosti známa pestovaním zemiakov, dnes je trend iný a viacero poľnohospodárov presedlalo na iné plodiny.
7. 9. 2013
Na Slovensku sa v júli tohto roka vyrobilo o 6,8 % mlieka viac ako v rovnakom období roku 2012.
7. 9. 2013
Dnešný, v poradí už piaty Deň vo vinohradoch ponúkol možnosť navštíviť vinice od Rače až po Suchú nad Parnou.
7. 9. 2013
Podľa slov viceprimátora vďaka dobrému počasiu zaevidovali dnes v Komárne dvakrát toľko návštevníkov ako v predchádzajúcich rokoch.
4. 9. 2013
Ministerstvo vnútra predložilo na 72. schôdzu dva materiály.
3. 9. 2013
Víťazných 100 slovenských vín pre ročník 2013/2014 pochádza z pivníc 37 vinárov.
3. 9. 2013
Živočíšna výroba v poľnohospodárskom družstve je orientovaná najmä na chov hovädzieho dobytka na mlieko, popritom chovajú aj zopár býčkov na mäso, prioritou je však mlieko.
3. 9. 2013
Ministerstvo vnútra predložilo na 72. schôdzu dva materiály.
1. 9. 2013
Cieľom právnej normy je podľa jej predkladateľa ministra pôdohospodárstva Ľubomíra Jahnátka ochrana pôdy tak, aby ostala slovenskému roľníkovi.
31. 8. 2013
Poslankyňa pripomína, že pestovanie hrozna a dorábanie vína predstavujú pre krajinu významný zdroj pracovných príležitostí.
23. 8. 2013
Ukázať ďalšie smerovanie v šľachtení a plemenitbe širokej laickej i odbornej verejnosti je zámerom dnešného Dňa chovateľov mäsových plemien.
17. 8. 2013
Medzi skupiny výrobkov, ktoré dosiahli v roku 2012 najvyššiu hodnotu vývozu, patrili napríklad cukrovinky, živočíšne a rastlinné tuky a oleje, krmivá či živé ošípané.
9. 8. 2013
„Počty kráv sa znížili o 5166 kusov“, skonštatovala Eva Rakovská zo Štatistického úradu SR. Podľa jej slov klesá aj počet ošípaných.
6. 8. 2013
Včelárska sezóna je tento rok na severnom Spiši o čosi lepšia ako vlani, o čom sa budú môcť presvedčiť aj návštevníci hradu Ľubovňa.
5. 8. 2013
Veľké horúčavy a s tým súvisiace suchá prinášajú maďarským pestovateľom zeleniny a ovocia veľké problémy, pretože iba 20 % pestovateľských plôch je zavlažovaných.
3. 8. 2013
Nákupné ceny sa upevnili vo všetkých triedach kvality okrem neštandardného mlieka.
27. 7. 2013
Priemerná mzda v slovenskom pôdohospodárstve podľa Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v roku 2012 dosiahla 637 eur a medziročne sa zvýšila o 2,7 %.
26. 7. 2013
Ceny rastlinných výrobkov sa zvýšili o 10,2 % a ceny živočíšnych výrobkov sa zvýšili o 0,4 %.
25. 7. 2013
Pri rybníku sa študenti naučia aj niektoré hospodárske činnosti, zásady kŕmenia, prikrmovania či zisťovania zdravotného stavu rýb.
24. 7. 2013
K 22. júlu sa zberové práce ešte vôbec nezačali v regiónoch Považská Bystrica, Žilina, Čadca, Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš a Svidník.
24. 7. 2013
Slovensko má európsky primát pri absencii domáceho spracovania olejnín.
23. 7. 2013
Reálne sa pokles cien obilnín z novej úrody podľa Mariana Uhríka prejaví v cenách kŕmnych zmesí až niekedy v decembri 2013 alebo v januári 2014.
23. 7. 2013
Jahnátek v súvislosti s výkupnými cenami poľnohospodárskych komodít poznamenal, že sú rôzne v jednotlivých regiónoch Slovenska.
22. 7. 2013
Podľa Ministerstva pôdohospodárstva SR sa totiž zistilo, že až pri 39,82 % nakúpených pozemkoch nebolo možné určiť, kto pôdu kúpil a najmä na aké účely ju chce využívať.
22. 7. 2013
Tohtoročná žatva sľubuje podstatne lepšie úrody ako minuloročná, ktorá bola ovplyvnená výrazným suchom.
19. 7. 2013
Slovenskí chovatelia podľa informácií Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka chovajú, respektíve lovia približne 30 druhov rýb.
19. 7. 2013
Rybári v minulom roku na Slovensku ulovili asi dva milióny kilogramov rýb, ktoré skončili na tanieroch a prispeli tak ku zdravšej výžive obyvateľstva.
17. 7. 2013
Minuloročné výsledky však poznamenalo extrémne sucho v produkčných regiónoch, takže ich nemožno relevantne porovnávať s tohtoročnými.
17. 7. 2013
Najkvalitnejší je podľa pána Kuchtu medovnicový med, ktorý obsahuje najviac minerálnych látok a je prospešný pre srdce a cievy.
16. 7. 2013
Výbor zložený z miestnych vinárov vybral z 216 vzoriek 10 najkvalitnejších strekovských vín, ktoré bude odporúčať ako vína festivalu.
16. 7. 2013
Inovatívnu iniciatívu združenia zameranú na produkciu bioosív podporili v týchto dňoch dotáciou v celkovej výške 60.000 eur viaceré nadácie.
15. 7. 2013
Ochrana vinohradníckej pôdy je podľa Jahnátka potrebná hlavne v okolí Bratislavy, kde "je tlak developerov na plochy viníc neuveriteľný".
15. 7. 2013
Premiér Robert Fico dnes na spoločnom stretnutí s úspešnými producentmi slovenských vín vyhlásil, že vinohradníctvo je pre SR mimoriadne dôležité.
14. 7. 2013
Portugalský agrosektor ako jeden z mála ponúka mladým ľuďom šancu zamestnať sa.
13. 7. 2013
Ukrajina má potenciál na to, aby sa v nasledujúcej dekáde stala tretím najväčším vývozcom obilia na svete.
11. 7. 2013
Vládna novela zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve dostala definitívny podpis prezidenta SR Ivana Gašparoviča.
11. 7. 2013
Tohtoročná žatva sa v južných okresoch Slovenska začína len postupne.
10. 7. 2013
Slovenský pozemkový fond pristúpil k úprave ročného nájomného za poľnohospodársku pôdu.
7. 7. 2013
Návštevníci sa dozvedia základné pravidlá mestského farmárčenia, kroky pre záhradkárčenie v meste.
7. 7. 2013
Súťaž je podľa jej slov organizovaná tak, že každý súťažiaci si musí pripraviť písomnú prácu o tom, čo reálne chová, a na súťaži musí ešte absolvovať vedomostný test.
6. 7. 2013
Svetové zásoby obilnín by mali v hospodárskom roku 2013/2014 podľa posledných údajov Medzinárodného výboru pre obilniny IGC medziročne vzrásť o 33 miliónov ton.
6. 7. 2013
Neziskové občianske združenie Priatelia Zeme a Centrum environmentálnych aktivít vyhlásili v uplynulých dňoch 3. ročník celoslovenskej súťaže Miss Kompost.
4. 7. 2013
Úroda obilnín sa očakáva medziročne vyššia o 481.200 ton.
3. 7. 2013
Uviedol to po dnešnom rokovaní vlády SR minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomír Jahnátek.
29. 6. 2013
Spracovatelia nakúpili v máji 2013 73.901 ton mlieka, čo bolo v porovnaní s aprílom tohto roka o 4,1 % viac.
28. 6. 2013
Podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory to vyplýva z výsledkov, ku ktorým dospelo tento týždeň rokovanie Rady ministrov poľnohospodárstva EÚ.
27. 6. 2013
Šéf Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek dnes v Bratislave podpísal memorandum o podpore nákupu poľnohospodárskej pôdy.
25. 6. 2013
Buďte aktívni a kreatívni pre jesetery! - tak znie v roku 2013 motto Medzinárodného dňa Dunaja.
24. 6. 2013
Agro-ekofórum vyzýva, aby do reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky boli implementované zásadné environmentálne požiadavky.
24. 6. 2013
Tohtoročnú žatvu začali dnes medzi prvými v oblasti Sečoviec (okr. Trebišov) na južnom Zemplíne.
24. 6. 2013
Reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky je hlavnou témou dnešného zasadnutia Rady EÚ pre poľnohospodárstvo v Luxemburgu.
23. 6. 2013
Prvé odhady vo firme Agrárius v Chanave v okrese Rimavská Sobota naznačujú kvalitnú tohtoročnú úrodu.
23. 6. 2013
Finančne poddimenzovaný sektor poľnohospodárstva a potravinárstva na Slovensku nedokáže konkurovať bohatým kolegom z iných členských štátov EÚ.
23. 6. 2013
Poľnohospodárske družstvo Horná Nitra so sídlom v Nedožeroch-Brezanoch, okres Prievidza, prevádzkuje kombinovanú, teda rastlinnú a živočíšnu výrobu.
23. 6. 2013
Čerešňovými dňami si v sobotu (22.6.) pripomenuli v Jelšave 217. výročie založenia prvého Čerešníckeho spolku v Rakúsko-Uhorsku.
23. 6. 2013
Poľnohospodárskym usadlostiam produkujúcim čerstvé mlieko a mäso sa darí aj v okrajových častiach východného Slovenska.
23. 6. 2013
Zostáva pár týždňov na uzatvorenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, ktorú však najmä nové členské krajiny nepovažujú úplne za spoločnú.
22. 6. 2013
Schválenie reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie je jeden z mnohých kľúčových momentov, ktoré rozhodnú o ďalšom osude agropotravinárstva v SR.
22. 6. 2013
Podľa riaditeľa kežmarskej školy Stanislava Marhefku má poľnohospodárska výroba na Slovensku budúcnosť, avšak najväčší problém je v tom, že sa všetci usilujú robiť všetko. 
22. 6. 2013
Kým minuloročná sezóna bola pre včelárov v Trenčianskom samosprávnom kraji podpriemerná, tohtoročnú včelársku jar označujú mnohí včelári za katastrofálnu.
22. 6. 2013
Manželia Hamerlíkovci už viac ako pätnásť rokov zásobujú zo svojej rodinnej farmy Diana v Jablonici blízke i vzdialenejšie okolie výrobkami z kozieho mlieka a zvieratami z chovu.
22. 6. 2013
Predsedníctvo Agrárnej komory Slovenska sa obrátilo listom na Roberta Fica a upozornilo ho na problémy slovenského poľnohospodárstva.
22. 6. 2013
Gazdovský dvor v Branove v Novozámockom okrese je súčasťou poľnohospodárskeho družstva v Dvoroch nad Žitavou.
21. 6. 2013
Uviedol to šéf Ministerstva pôdohospodárstva o rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek pri objasňovaní vyhliadok slovenského agrosektora do roku 2020.
21. 6. 2013
Za posledný rok enormne narástol záujem farmárov o vlastný bitúnok.
18. 6. 2013
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora nesúhlasí s návrhom Európskej komisie na krátenie priamych platieb.
17. 6. 2013
Nová koncepcia financovania poľnohospodárskych činností vychádza z princípu, že poľnohospodár bude platený podľa toho, koľko čoho vyprodukuje.
15. 6. 2013
Koniec embarga pre gruzínske víno.
12. 6. 2013
V roku 2012 sa v zahraničnom obchode SR s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami nepodarilo diverzifikovať teritoriálnu orientáciu proexportnej politiky.
10. 6. 2013
Pestovatelia jahôd na juhovýchodnom Slovensku si pochvaľujú tohtoročnú bohatú úrodu.
10. 6. 2013
Kým v marci 2012 tento podiel predstavoval 52,75 %, tak do mája 2013 stúpol na 54,57 %.
10. 6. 2013
Kto chce pochopiť chudobu Afriky, mal by precestovať kontinent a navštíviť jeho trhy.
6. 6. 2013
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora zatiaľ nemá od poľnohospodárov hlásené väčšie škody spôsobené povodňovou situáciou v niektorých oblastiach Slovenska.
4. 6. 2013
Hromadné prepúšťanie 289 ľudí nahlásilo v týchto dňoch na úrad práce vo Veľkom Krtíši päť spoločností, patriacich pod HrKo Holding.
4. 6. 2013
Súčasťou dvojdňového programu v Dvoroch nad Žitavou sú ukážky predvádzania postrekovačov riadených GPS, ale aj súťaž v orbe konským záprahom.
3. 6. 2013
Najväčšia samosprávna organizácia v agropotravinárskom komplexe SR bude v ďalšom období postupovať podľa priorít.
2. 6. 2013
Vlaňajšia nedobrá úroda hustosiatych obilnín a neustále rastúce ostatné náklady na produkciu sú príčinami poklesu počtu chovateľov ošípaných a hovädzieho dobytka.
31. 5. 2013
Pôdohospodárska platobná agentúra prijala doteraz na podporu farmárov formou daňovo zvýhodnenej tzv. červenej nafty 1400 žiadostí od farmárov
31. 5. 2013
Niekoľko desiatok pestovateľov poľnohospodárskych plodín a chovateľov hospodárskych zvierat si dnes v kaštieli v Oponiciach prevzalo ocenenia.
28. 5. 2013
V apríli boli medziročne vyššie ceny poľnohospodárskych výrobkov.
25. 5. 2013
Spracovatelia v SR nakúpili od producentov v apríli tohto roka 71.018 ton mlieka, čo bolo o 3,4 % menej ako v marci 2013.
25. 5. 2013
Austrália zvýši objem exportu svojich poľnohospodárskych a potravinárskych produktov do roku 2025 o 45 %, aby vykryla rýchlo rastúci dopyt po potravinách v Číne.
25. 5. 2013
V Bratislave sa dnes uskutočnila akcia zameraná na vyjadrenie nesúhlasu so zavádzaním geneticky modifikovaných osív a plodín do životného prostredia.
24. 5. 2013
Malokarpatskí vinári dnes popoludní opäť otvárajú svoje pivnice pre verejnosť.
24. 5. 2013
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek dnes predstavil Koncepciu rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 až 2020.
18. 5. 2013
SR má výrazný kultúrny, historický a prírodný potenciál rozvoja cestovného ruchu, a to vrátane vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky.
18. 5. 2013
Zhruba 150 detí dnes na vlastné oči videlo kravičku na farme vo Vlčkovciach, ktorú si adptovali prstredníctvom projektu Adopcia kravičiek.
16. 5. 2013
Likvidácia domácich poľnohospodárov a prvovýrobcov, ďalšie zhoršovanie podnikateľského prostredia, väčšia byrokracia a štátne výpalníctvo.
15. 5. 2013
Združenie mladých farmárov na Slovensku so sídlom v Zlatnej na Ostrove v okrese Komárno zrealizuje v tomto roku program s názvom Ó, Vidiek!.
12. 5. 2013
Štátna veterinárna a potravinová správa SR spustila portál potravinových kontrol.
8. 5. 2013
Jednou z najviac diskutovaných tém na chovateľskom dni pinzgauského dobytka v liptovskej obci Podtureň bol problém neustále klesajúceho záujmu o odborné poľnohospodárske vzdelanie.
5. 5. 2013
Študenti Strednej odbornej školy záhradnícka Gustáva Čejku v Malinove zvíťazili v juniorskej kategórii v súťaži Flóra Cup Bratislava 2013.
26. 4. 2013
Ak na Slovensku nebude silný potravinársky priemysel, nebude sa rozvíjať ani jeho poľnohospodárstvo, pretože všetky suroviny sa budú lacno "vypredávať" do okolitých krajín.
18. 2. 2013
TREXIMA Bratislava uskutočnila analýzu, kde v slovenskej ekonomike majú najviac starších zamestnancov a v akých sektoroch môžu v budúcnosti chýbať.
1. 1. 1970
kviz
Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk