X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Personalistika, administratíva a služby zákazníkom

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Riadiaci pracovník (manažér) ľudských zdrojov (personálny riaditeľ) riadi jednotlivé oblasti činností spadajúce pod manažment ľudských zdrojov na celofiremnej úrovni.
Karta zamestnania
Riadiaci pracovník (manažér) personálnej administratívy a zamestnaneckých vzťahov zodpovedá za proces tvorby a implementácie politík v oblasti riadenia ľudských zdrojov; za proces kolektívneho vyjednávania, tvorby a...
Karta zamestnania
Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť náboru a výberu pracovníkov na základe analýz hodnotenia pracovných pozícií v organizácii zabezpečuje činnosti súvisiace s náborom a výberom vhodných...
Karta zamestnania
Riadiaci pracovník (manažér) pre starostlivosť o zákazníkov riadi činnosť zákazníckych stredísk v súlade s politikou organizácie.
Karta zamestnania

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Supervízor administratívnych pracovníkov komplexne riadi zabezpečenie servisu v oblasti administratívy spoločnosti, zabezpečovanie agendy, spracovanie stanovísk a reportov. Vykonáva zložité administratívne práce, zaisťuje...
Karta zamestnania
Supervízor zákazníckeho centra riadi a zodpovedá za proces poskytovania služieb zákazníkom v požadovanom rozsahu a kvalite. Spolupracuje so zákazníkmi pri implementácii obchodných požiadaviek a zostavuje dodacie...
Karta zamestnania
Špecialista ľudských zdrojov (generalista) zabezpečuje časové a vecné prepojenie jednotlivých úsekov činnosti zamestnávateľa s plánovaním ľudských zdrojov. Pripravuje návrhy riadiacich aktov v oblasti evidencie a...
Karta zamestnania
Špecialista náboru a výberu pracovníkov koordinuje proces náboru a výberu zamestnancov v organizácii.
Karta zamestnania
Špecialista personálnej administratívy a zamestnaneckých vzťahov zabezpečuje plynulý chod personálneho oddelenia v administratívnej oblasti. Stará sa o zamestnanecké vzťahy, podporuje a udržiava pozitívne vzťahy na...
Karta zamestnania
Špecialista pre oblasť vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov koordinuje proces vzdelávania a rozvoja zamestnancov organizácie.
Karta zamestnania
Špecialista pre plánovanie a kontroling ľudských zdrojov zodpovedá za prípravu plánu personálnych nákladov, kontroluje ich čerpanie, zabezpečuje porovnania čerpania nákladov s plánom a interpretuje prípadné...
Karta zamestnania

Úplné stredné všeobecné vzdelanie

Operátor dát vkladá dáta a obsluhuje počítačové aplikácie podľa presných inštrukcií.
Karta zamestnania
Stenotypista ovláda a používa rýchlopis (metódu zapisovania súvislých jazykových prejavov zjednodušeným písmom na veľmi rýchly, ľahší a úspornejší zápis...
Karta zamestnania
Všeobecný administratívny pracovník vybavuje a organizuje administratívno-technickú agendu v organizácii. Komunikuje s externým prostredím, eviduje a vybavuje firemnú korešpondenciu a telefonické hovory. Zhotovuje...
Karta zamestnania

Úplné stredné odborné vzdelanie

Administratívny pracovník správy a evidencie majetku zabezpečuje správu majetku a majetkových súborov a s tým spojené administratívne úlohy podľa platných právnych predpisov a interných predpisov...
Karta zamestnania
Administratívny pracovník v advokátskej kancelárii vykonáva odborné administratívne činnosti advokátskej kancelárie. Zabezpečuje podporné a organizačné práce potrebné na plnenie úloh advokáta.
Karta zamestnania
Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov vybavuje bežnú personálnu agendu v organizácii, vrátane prípravy rôznych zmlúv a dokumentov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.
Karta zamestnania
Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva pripravuje podklady na spracovanie miezd a zabezpečuje agendu z oblasti odmeňovania zamestnancov v súlade s platnou legislatívou. Eviduje a archivuje dokumentáciu súvisiacu s...
Karta zamestnania
Administratívny pracovník v oblasti štatistiky zabezpečuje zhromažďovanie a spracúvanie vstupných štatistických údajov z informačných zdrojov a údajov o respondentoch.
Karta zamestnania
Administratívny pracovník vo výrobe zabezpečuje celkovú administratívnu podporu na fungovanie výrobného programu organizácie. Kvantifikuje objem surovín pre výrobné programy a kontroluje ich priebeh.
Karta zamestnania
Náborový konzultant pripravuje a zabezpečuje nábor a výber zamestnancov na voľné pracovné miesta podľa požiadaviek a potrieb zamestnávateľa.
Karta zamestnania
Odborný administratívny asistent organizačne zabezpečuje a koordinuje činnosti pri zabezpečovaní riadenia vnútorného chodu zamestnávateľa. Administratívne spracováva písomnosti, registratúrne záznamy,...
Karta zamestnania
Operátor/ka – prepisovač/ka monitoringu médií prepisuje zdroje monitoringu (tlač, televízia, rozhlas a pod.) do elektronickej podoby a zabezpečuje export vytriedeného monitoringu podľa požiadaviek klienta.
Karta zamestnania
Sekretárka zabezpečuje činnosť príslušného sekretariátu, vedie ucelené administratívne agendy, vyhotovuje zápisy z porád, prijíma, vybavuje, eviduje a archivuje korešpondenciu, plánuje a organizačne zabezpečuje...
Karta zamestnania

Stredné odborné vzdelanie

Operátor telefónnej ústredne zabezpečuje obsluhu pobočkových telefónnych ústrední a telefaxov.
Karta zamestnania
Pracovník podateľne zabezpečuje prijímanie, podávanie a doručovanie dokumentov, listových zásielok a balíkov u zamestnávateľa. Obsluhuje pobočkové telefónne ústredne, telefaxy. Vedie evidenciu podľa stanovených...
Karta zamestnania
Pracovník reprografie vykonáva reprografické, skenovacie, ofsetové práce a práce súvisiace s kopírovaním textových dokumentov, technickej dokumentácie, výkresov a tlačív. Realizuje jednoduché...
Karta zamestnania
Predavač cez telefón, pracovník telemarketingu ponúka a predáva služby cez telefón, poskytuje informácie o službách, výrobkoch, zľavách a zvýhodnených ponukách. Vybavuje požiadavky zákazníkov a...
Karta zamestnania
Prepisovačka prepisuje a upravuje texty z predlôh, rukopisov, zvukových záznamov.
Karta zamestnania
Personalistika je súhrn činností na dosiahnutie optimálneho stavu počtu a kvalifikácie pracovníkov na pracovisku. Personálna politika tak súhrnne vyjadruje, ako vrcholové vedenie vníma pracovníkov organizácie, aké miesto im vyčleňuje v rebríčku hodnôt. Má ísť o zabezpečenie takého prístupu, ktorý upevňuje vzťahy v kolektíve a integráciu všetkých útvarov a personálneho manažmentu v záujme dosiahnutia strategických cieľov organizácie.

Pri plnení cieľov organizácie prostredníctvom riadenia zamestnancov má osobitné postavenie personálny útvar – personálny manažment a odborníci pre jednotlivé personálne oblasti.

Zdroje v organizácii – materiálne, finančné, ľudské sú rovnocenné. Avšak ľudské zdroje predstavujú tú hybnú silu, motor, ktorý dáva do pohybu materiálne a finančné zdroje. Ľudské zdroje sú to najcennejšie, čo organizácia má. Ide o rozhodujúci zdroj pre konkurencieschopnosť organizácie.

Personálny manažment a Riadenie ľudských zdrojov (z angl. HRM, human resource management) nie sú adekvátne pojmy a rozdiel medzi nimi je daný historicky. Predstavujú rozdielne vývojové fázy personálnej práce. Kým Personálny manažment sa traduje od rozdelenia pojmov na vedenie a riadenie, Riadenie ľudských zdrojov predstavuje mladšiu vývojovú fázu. Vyplýva to z historického vývoja tejto oblasti.

Kým v prvej vývojovej fáze personalisti vykonávali len administratívne činnosti a poskytovali informácie o pracovníkoch, v 50.- 60. rokoch z hľadiska novej koncepcie riadenia ľudských zdrojov nastáva prechod od administratívnej činnosti ku koncepčnej, so strategickými aspektmi, prechádza sa od vnútorného riadenia ku zohľadňovaniu aj vonkajších faktorov (trh práce, životný štýl, životné prostredie). Personálna práca prestáva byť len záležitosťou personalistov, ale stáva sa súčasťou každodennej práce všetkých vedúcich pracovníkov.

Administratíva nie je samostatným odvetvím v štandardnom členení hospodárstva na odvetvia. Je to skupina rôznych povolaní, ktoré sú potrebné takmer vo všetkých odvetviach. Práve preto, že ich môžeme nájsť napr. v stavebníctve, ekonomike, peňažníctve, elektrotechnike, strojárstve, vo všetkých výrobných sférach a pod., majú perspektívu a uplatnenie v súčasnosti a zrejme aj v budúcnosti. Možno ich nazvať spoločné alebo prierezové povolania.

Administratívne činnosti sú spojené napr. s evidenciou a tvorbou dokumentov, dokladov, písomností, registrov a správou rôzneho druhu v podnikateľskej a nepodnikateľskej sfére. Zahŕňajú aj činnosti spojené napr. s prieskumom, analýzami, tvorbou koncepcií a metodík.

Administratívne činnosti môžeme členiť podľa náročnosti vykonávanej práce. Na vykonávanie jednoduchých administratívnych činností sa spravidla vyžaduje ukončené stredné odborné vzdelanie. V tejto oblasti nájdu uplatnenie napr. operátor telefónnej ústredne, pracovník podateľne, prepisovač a pod.

Na vykonávanie náročnejších administratívnych činností je potrebné ukončené úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie. Najčastejšie ide o činnosti súvisiace so správou a technicko-organizačným zabezpečovaním konkrétnej zverenej agendy. Patria sem napr. administratívny pracovník správy a evidencie majetku, mzdový referent, operátor dát, operátor telefónneho centra, sekretárka, štatistik a ďalšie profesie.

Administratívne činnosti, pri výkone ktorých sa vyžaduje ukončené vysokoškolské vzdelanie, v praxi zahŕňajú najmä činnosti spojené s tvorbou metodík a usmernení, výskumom, zdokonaľovaním a vyvíjaním teórií, koncepcií, ako aj praktických metód. Náplň práce týchto povolaní je často spojená s organizáciou a koordináciou veľmi zložitých procesov a systémov vo vnútri organizácie. Charakteristické pracovné pozície pre túto oblasť sú špecialisti náboru a výberu pracovníkov, špecialisti pre plánovanie a kontroling ľudských zdrojov, manažéri vzdelávacích stredísk, ako aj supervízori zákazníckych centier, textoví korektori a ďalšie profesie.

Zdroje:
  • Majtán, M. a kolektív: Manažment. Bratislava: SPRINT, 2003.

  • euroekonom.sk

  • Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 516/2011 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08

Prvú stenografickú sústavu (tzv. tironské noty) vytvoril v 1. storočí pred n. l. Marcus Tullius Tiro, sekretár a otrok rímskeho rečníka Marca Tullia Cicerona.

Prvé pokusy o mechanizáciu ručného písania sa objavili koncom 17. storočia. Boli skonštruované pantografické perá, pohyblivé rámy s dvomi alebo tromi navzájom prepojenými perami, ktoré sa pohybovali nad papierom a umožnili vyhotoviť súčasne dva alebo tri rovnopisy.

Písací stroj skonštruoval britský vynálezca Henry Mill v roku 1714 a ako prvý požiadal o jeho patentovanie. Millov stroj vyrážal plastické písmo, aby ho mohli čítať aj nevidomí. Podoba písacieho stroja sa nezachovala.

V roku 1775 zostrojil bratislavský rodák Wolfgang Kempelen písací stroj pre slepú vnučku Márie Terézie, Máriu Paradis. Najprv vyhotovil písmená abecedy z tvrdého kartónu a rozmiestnil ich na dosku. Keď sa malá Mária naučila rozoznávať jednotlivé písmená hmatom, nahradil ich kovovými, poukladal podľa textu do vodiacich puzdier na tušom napustenú podušku a naraz ich odtlačil na papier. Zostávajúce písmená abecedy systematicky poukladal do zásobníka. Stroj bol síce ťažkopádny, ale odtláčal veľké písmená, interpunkčné znamienka a robil medzery.

Pod byrokraciou chápeme vládu úradníctva, pre ktorú je typický nepružný, formalistický spôsob úradovania a lipnutie na predpisoch. Pojem ako prvý použil v roku 1745 francúzsky ekonóm Vincent de Gournay. Pojem byrokracia vznikol zložením slov francúzskeho bureau (úrad) a gréckeho kratein (vládnuť).

Za vynálezcu faxu je považovaný Škót Alexander Bain, ktorý svoj „záznamový telegraf“ patentoval v roku 1843.

Za zakladateľa sociológie sa považuje Auguste Comte, ktorý bol významným francúzskym filozofom a zakladateľom pozitivizmu.

Za vynálezcu prvého telefónu sa považuje americký vedec škótskeho pôvodu Alexander Graham Bell, ktorý si ho patentoval v roku 1876. Už v roku 1854 taliansky vynálezca Antonio Meucci predviedol v New Yorku prístroj schopný prenášať hlas. Nemal však dostatočné zdroje ani jazykové vedomosti, aby sa mohol presadiť.

V roku 1908 farmár z melónovej farmy v Kentucky (USA) si dal ako prvý patentovať bezdrôtový telefón.

Rekordérkou v rýchlom písaní na písacom stroji je Stella Pajunas z Chicaga, ktorá dokázala v roku 1946 napísať 216 slov za jednu minútu.

Svetový rekord v písaní na osobnom počítači (PC) drží česká reprezentantka Helena Matoušková. Dosiahla 928 čistých úderov za jednu minútu.

V roku 1946 sa začali predávať prvé guľôčkové plniace perá. Vynašiel ich maďarský žurnalista László Bíró, ale s ich výrobou sa začalo vo Veľkej Británii. Lászlóovi prekážalo, že pri písaní sa atrament rozotiera, zanecháva škvrny a to všetko preto, lebo pomaly schne. Všimol si, že atrament používaný pri tlači novín schne rýchlejšie. Preto sa snažil použiť tento atrament vo vtedajšom plniacom pere. Atrament bol však hustý a upchával pero. Spolu s bratom Georgom, ktorý bol chemik, však vymysleli nové pero. Do špičky pera dali malú guľôčku. Tá sa pohybom pera po papieri otáča a roznáša tak pritom atrament na papier.

Najväčšie guľôčkové pero podľa Guinnessovej knihy rekordov meria 3,33 m na dĺžku a váži 8 kg. Toto ohromné pero zostrojil v roku 2005 Nemec Olaf Fünger v Sachsene.

V roku 1947 bola v Ženeve založená Medzinárodná organizácia pre normalizáciu, známa pod skratkou ISO, ktorá koordinuje štandardizačnú a normalizačnú technickú činnosť v medzinárodnom meradle.

Najväčšou poštovou známkou je známka bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík (ZSSR) z roku 1962 na počesť prvého letu človeka do vesmíru. Má rozmery 15 x 7 cm.

Klientelizmus má svoj pôvod v antike a je odvodený od slova klient, ktoré znamenalo osobu chránenú patricijom. V súčasnosti označuje klientelizmus systém organizácie založený na protekcii vybraných osôb a konexiách (vplyvných známostiach).

Medzi techniky vedúce ku zlepšovaniu učenia a pamäti patria mnemotechniky. Ide o systém na zapamätanie si zoznamu informácií spojovaním každého slova s úvodným písmenom a vytvorením slova, ktoré by sa mohlo ľahko zapamätať. Jedným z príkladov je skratka SWOT. Znamená Strenghts (sily, silné stránky), Weaknesses (slabosti, slabé stránky), Opportunities (príležitosti), Threats (ohrozenia).

Henry Ford povedal: „Každý, kto sa prestane učiť, je starý, či má 20 alebo 80. Každý, kto sa stále učí, zostáva mladý. To najlepšie v živote je zostať mladý.„

Doc. Ing. Ján Porvazník, CSc. v roku 1999 v publikácii Celostný manažment – Piliere kompetentnosti v riadení : „ Za najdôležitejšiu kompetentnosť človeka už dnes, ale najmä v nastupujúcej informačnej spoločnosti, sa bude považovať spôsobilosť vzdelávať sa po celý život.

Zdroje:
27. 3. 2017
Portál ISTP.sk v spolupráci so Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry pozývajú odbornú verejnosť na sériu regionálnych klubov zameraných na možnosti využitia IKT nástrojov v poradenskej praxi.
7. 12. 2016
Portál ISTP.sk vám prináša aktuálne pracovné ponuky z oblasti administratívy a personalistiky.
5. 10. 2016
Chcete sa uplatniť ako asistentka, referent alebo recepčná? Pozrite si aktuálne pracovné ponuky z administratívy na portáli ISTP.sk.
23. 6. 2016
Hľadáte si prácu ako administratívny pracovník, asistent alebo administrátor? Pozrite si aktuálne pracovné ponuky z administratívy.
24. 5. 2016
Pre nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily je dopyt najmä po pracovníkoch z Ukrajiny, Českej republiky, Chorvátska i Poľska.
16. 2. 2016
Personalisti sa v praxi často stretávajú pravidelne s odpoveďami, ktoré môžu uchádzača o zamestnanie okamžite diskvalifikovať.
15. 2. 2016
Bonus, odmeny, či benefity pre zamestnancov nie sú pre zamestnávateľov povinné.
16. 12. 2015
Spôsob poskytovania správy o činnosti agentúr za rok 2015 ostáva bez zmeny.
3. 12. 2015
Pri kontrolnej činnosti v teréne sa zjednoduší posudzovanie skutkového stavu pri aplikácii a skladovaní hnojív.
24. 11. 2015
Pre živnostníkov a iné samostatne zárobkovo činné osoby môžu pracovať aj blízki príbuzní bez pracovnej zmluvy alebo dohody.
30. 10. 2015
Od zamestnancov sa vo všeobecnosti očakáva, že budú dlhodobo a stabilne podávať vysoké výkony a čeliť úlohám, ktoré sú často stále náročnejšie.
28. 10. 2015
Uskutočnením zámeru sa do konca roku 2016 má vytvoriť 80 nových pracovných miest.
13. 9. 2015
Personalisti sa ale jednoznačne zhodujú v tom, že firmy trápi nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.
3. 9. 2015
Adaptačný proces má obrovský dopad na to, ako sa nový zamestnanec bude v práci cítiť a ako rýchlo „zapadne“.
13. 8. 2015
V letných mesiacoch si zamestnanci zvyčajne vyčerpajú najväčšiu časť dovolenky.
7. 8. 2015
Dovoľujeme si Vám prezentovať najnovšie produkty centra Euroguidance, ktoré je súčasťou Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu SAAIC.
4. 8. 2015
Prílev absolventov na úrady práce negatívne ovplyvnil čísla nezamestnaných.
23. 6. 2015
Ako uviedla generálna riaditeľka spoločnosti pre ČR a SR Jaroslava Rezlerová, pre úspech firiem bude kľúčová rýchlosť a efektivita náboru.
13. 5. 2015
Začiatkom roka 2015 vstúpil do platnosti zákon o protispoločenskej činnosti, ktorý zavádza jednotné pravidlá v súvislosti s odhaľovaním a predchádzaním protispoločenských praktík.
8. 5. 2015
Ak ste o tom doteraz nevedeli, tento článok je určený práve vám.
27. 4. 2015
Pre zamestnávateľov prinášame informáciu o možnostiach využitia príspevkov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce podľa zákona o službách zamestnanosti.
10. 4. 2015
Miera nezamestnanosti vo Švajčiarsku sa v marci oproti februáru nemenila a naďalej sa drží na nízkej úrovni.
26. 3. 2015
Takmer tretina ľudí, ktorí sa na Slovensku zamestnajú prostredníctvom personálnych agentúr, prichádza z úradov práce.
24. 3. 2015
Hlavným cieľom projektu je podpora vytvárania prorodinného pracovného prostredia zamestnávateľmi.
24. 3. 2015
Zástupcovia zamestnancov poukazujú na riziko prepúšťania či dokonca možný odchod investorov do "lacnejších" priemyselných areálov.
14. 3. 2015
Najviac zamestnaných bolo v okrese Trnava.
10. 3. 2015
V regióne to vyzerá, že bude väčší dopyt po pracovnej sile ako bol doteraz.
10. 3. 2015
Konferenciu pod názvom "Uplatnenie, rodina, kariéra - musíme si vyberať?" zorganizovala Platforma žien Slovenska spoločne s Americkým veľvyslanectvo na Slovensku, Slovak Business Agency a Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.
5. 3. 2015
Vyplynulo z novely zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudla účinnosť dňa 1. júla 2014.
26. 1. 2015
Ste zamestnávateľ a chcete udržať Vašu firmu na trhu práce? Poradíme Vám, ako to dosiahnuť.
9. 1. 2015
Ako dosiahnuť to, aby boli zamestnanci spokojní, motivovaní a hlavne angažovaní?
8. 1. 2015
Výpoveď je jedna z foriem skončenia pracovného pomeru, musí byť písomná a doručená, inak je neplatná.
7. 1. 2015
Čo je nové pri pohovore? Ak to nevieš, hlavu hore!
Nové trendy v nich sú dané, v článku ti ich prinášame.
7. 1. 2015
Rovnako ako pracovná zmluva, aj skúšobná doba sa musí dohodnúť písomne, inak je neplatná.
31. 10. 2014
Nový závod v obci, ktorá je od okresného mesta vzdialená len tri kilometre, by mohol v regióne mierne znížiť nezamestnanosť, ktorá sa v súčasnosti pohybuje na úrovni 22 %.
9. 10. 2014
Podľa návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR by sa mala zvýšiť hodnota stravného v závislosti od dĺžky pracovnej cesty o 20 až 50 centov.
30. 9. 2014
Poradenská spoločnosť Accace Vám prináša príklady z praxe, kto a za akých podmienok má nárok na daňový bonus.
17. 9. 2014
Podľa Bezáka pôjde v prvej etape o CNC operátorov a programátorov, v druhej zasa o konštruktérov, vývojárov, technológov a pracovníkov marketingu i predaja.
12. 8. 2014
Vyplýva to z najnovšieho Prehľadu platov, ktorý zostavila personálna agentúra Grafton Recruitment.
30. 6. 2014
Reálnejší pohľad na úroveň miezd na Slovensku poskytuje ukazovateľ medián. Jeho výška bola v minulom roku na úrovni 708 eur.
23. 6. 2014
Momentálne je pritom podľa OZ KOVO v Slovenskej republike od 50.000 do 70.000 agentúrnych zamestnancov.
19. 5. 2014
Kým doteraz bol hodinový honorár vo výške 8,87 eura, po novom bude 6,44 eura.
28. 4. 2014
Škola sa musela vyrovnať s poklesom študentov a hľadať na pracovnom trhu miesta, na ktoré by ich vedela pripraviť.
7. 4. 2014
Podnikatelia už nebudú musieť vypracovať bezpečnostnú smernicu a doterajšia registračná povinnosť sa zmení na oznámenie nepodliehajúce režimu správneho poriadku ani poplatkovej povinnosti.
2. 4. 2014
Psychológ Miloš Poštek pripomenul, že ohováranie patrí medzi formy agresívneho správania a ak sa mu nebudeme brániť, môže to spôsobiť psychické i fyzické ťažkosti.
2. 4. 2014
V minulom roku sa na odhaľovaní nelegálneho zamestnania výrazne podieľal aj špeciálny útvar inšpektorátu práce, takzvaná Kobra.
31. 3. 2014
Zatiaľ čo v EÚ vzrástli priemerné náklady na zamestnanca medziročne o 0,8 %, na Slovensku sa medziročne zvýšili o 0,9 %.
31. 3. 2014
Pokiaľ si firmy vyberú viac prijímateľov, musia do daňového priznania vložiť ďalší list papiera ako prílohu z poslednej strany tlačiva priznania.
27. 3. 2014
Podnikateľom sa ruší aj registračná povinnosť informačných systémov pri spracovaní osobných údajov.
25. 3. 2014
Zjednodušiť sa má napríklad aj rozsah a obsah poučenia tých osôb, ktoré sú oprávnené nakladať z osobnými údajmi zamestnancov firiem.
24. 3. 2014
Priemerne 128 eur ročne. Toľko slovenské firmy minuli zo sociálneho fondu na jedného zamestnanca v roku 2013.
12. 3. 2014
V októbri 2013 bola schválená novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorej väčšina zmien a opatrení vstúpila do platnosti od 1.1.2014.
25. 1. 2014
Platforma chce v najbližšej budúcnosti podporiť založenie komory tlmočníkov a prekladateľov zapísaných v zozname ministerstva spravodlivosti.
22. 1. 2014
Zamestnanec, ktorý poberal v roku 2013 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, môže zamestnávateľa požiadať o ročné zúčtovanie preddavkov na daň.
12. 12. 2013
Financie, marketing a ľudské zdroje sú tri kľúčové faktory v dobre prosperujúcej firme, a preto sa stali hlavnou témou prednášok pre absolventov programu Master of Business Administration.
13. 11. 2013
Firmy, ktoré dnes hľadajú vhodných kandidátov, pritom stále menej hľadajú človeka, ktorý nastúpi ihneď.
18. 10. 2013
Prekladatelia z praxe i študenti prekladateľstva budú hovoriť o svojich skúsenostiach, o jazyku, teórii, kritike, radostiach aj tvorivých a iných mukách.
9. 10. 2013
Podmienky sa majú zmeniť aj pri podávaní daňových priznaní.
23. 9. 2013
Podľa Hraška platí v prípade zavádzania e-Governmentu na Slovensku to, že už včera bolo neskoro.
22. 9. 2013
Problém nájsť vhodných zamestnancov spomedzi mladých majú najmä menšie spoločnosti.
21. 9. 2013
Absolventom vysokých škôl firmy najčastejšie ponúkajú pracovné miesta v advokátskych kanceláriách, v centrách zdieľaných služieb a reklamy.
31. 8. 2013
Sú totiž pre firmu veľmi dôležitým zdrojom inovatívneho a kreatívneho potenciálu.
7. 8. 2013
Najvyššie základné nájomné v užšom centre Bratislavy sa na konci 2. štvrťroku pohybovalo od 16 do 17 eur za m2 na mesiac. V menej atraktívnych lokalitách širšieho centra dosahovalo 12 až 14 eur za m2 na mesiac.
6. 8. 2013
V druhom štvrťroku 2013 rozšírili ponuku bratislavských kancelárskych priestorov dva nové projekty.
11. 7. 2013
Medzi najväčšie spúšťače stresu patria medziľudské vzťahy na pracovisku, neprimerané pracovné zaťaženie a nedostatočné ohodnotenie práce.
5. 7. 2013
Až 64 % pracujúcich Slovákov, teda približne 1,3 milióna ľudí, je svojmu súčasnému zamestnávateľovi verných viac ako päť rokov.
1. 7. 2013
Okolo 2500 úradníkov inštitúcií EÚ príde o prácu v nasledujúcich štyroch rokoch v rámci nových úsporných opatrení pre zamestnancov euroinštitúcií.
20. 6. 2013
Novela zákona o inšpekcii práce, ktorú pripravil rezort práce, podľa Júliusa Brocku zhorší podnikateľské prostredie a prinesie viac byrokracie.
4. 6. 2013
Opozičná SDKÚ-DS nepresvedčila poslancov Národnej rady SR o novele Zákonníka práce a parlament ju tak dnes neposlal do druhého čítania.
31. 5. 2013
V čase takmer 15-% nezamestnanosti na Slovensku je o dobré pracovné miesta doslova "bitka" a ani firmy si nemôžu dovoliť "zakopnúť".
30. 5. 2013
Pozor na závažné porušenie predpisov v oblasti rozsahu pracovného času uvedeného v evidencii pracovného času pri dohodách.
29. 5. 2013
Trojmesačný kĺzavý priemer indikátora ekonomického sentimentu (IES) sa v máji 2013 oproti hodnote predchádzajúceho mesiaca zvýšil o 0,5 bodu na 93,1.
27. 5. 2013
Až 1180 subjektov je na Slovensku držiteľom povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania.
13. 5. 2013
Na Slovensku je viac ako tisíc agentúr dočasného zamestnania a odhadom zamestnávajú viacej 30 tisíc ľudí.
30. 4. 2013
Dohodárom, ktorí pracujú na základe dohody s pravidelným mesačným príjmom, v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti vznikne nárok na nemocenské.
28. 4. 2013
Novela zákona o službách zamestnanosti účinná od 1. mája priniesla radikálnu zmenu, a to, že dohodári v agentúrach by už mali byť minulosťou.
1. 1. 1970
1. 1. 1970
kviz
Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk