X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Ozbrojené sily a zbory, hasiči, SBS a podobní pracovníci

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Detektív špecialista rieši zložité prípady hľadania osôb alebo majetku, monitoruje činnosti osoby, získava, dokumentuje a spracúva dôkazné prostriedky a údaje o osobnom stave fyzickej osoby, získava...
Karta zamestnania
Lektor v oblasti bezpečnostných služieb vykonáva výučbu a praktický výcvik v akreditovaných odborných kurzoch v odbore súkromnej bezpečnosti (príprava na výkon strážnej služby, príprava na výkon...
Karta zamestnania
Psychológ hasičského a záchranného zboru vykonáva špecializované odborné činnosti v psychologickej prevencii, diagnostike, terapii, poradenstve a vystavuje odborné posudky v psychologickej činnosti a starostlivosti v hasičskej a...
Karta zamestnania
Psychológ Policajného zboru vykonáva špecializované odborné činnosti v psychologickej prevencii, diagnostike, terapii, poradenstve a vystavuje odborné posudky (ako súčasť komplexnej psychologickej starostlivosti v rezorte Ministerstva...
Karta zamestnania
Psychológ zboru justičnej a väzenskej stráže vykonáva špecializované odborné činnosti v psychologickej prevencii, diagnostike, terapii, poradenstve a vystavuje odborné posudky v penitenciárnej starostlivosti a v komplexnej...
Karta zamestnania
Vedúci detektív zabezpečuje detektívnu službu hľadania osôb alebo majetku, monitorovania činnosti osôb, získavanie, dokumentovanie a spracúvanie dôkazných prostriedkov, údajov o osobnom stave fyzickej osoby,...
Karta zamestnania
Vedúci oddelenia dokladov Okresného riaditeľstva Policajného zboru riadi výkon štátnej správy na úseku občianskych preukazov, vodičských preukazov, cestovných pasov, zbraní a streliva.
Karta zamestnania
Vedúci oddelenia ekonomickej kriminality odboru justičnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru riadi, koordinuje a usmerňuje činnosť vyšetrovateľov Úradu justičnej a kriminálnej polície.
Karta zamestnania
Vedúci oddelenia ekonomickej kriminality odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru riadi a organizuje činnosť na úseku ekonomickej kriminality Úradu justičnej a kriminálnej polície.
Karta zamestnania
Vedúci oddelenia všeobecnej kriminality odboru justičnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru riadi, koordinuje a usmerňuje činnosť vyšetrovateľov Úradu justičnej a kriminálnej polície.
Karta zamestnania
Vedúci oddelenia všeobecnej kriminality odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru riadi a organizuje činnosť na úseku všeobecnej kriminality Úradu justičnej a kriminálnej polície.
Karta zamestnania
Vedúci okresného Dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru riadi a organizuje činnosti oddelenia bezpečnosti cestnej premávky na území určeného okresu.
Karta zamestnania
Vojenský psychológ vykonáva špecializované odborné činnosti v psychologickej prevencii, diagnostike, terapii, poradenstve a vystavuje odborné posudky pre rezort ministerstva obrany v zmysle platných noriem a smerníc.
Karta zamestnania
Vyšetrovateľ oddelenia ekonomickej kriminality odboru justičnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru zhromažďuje a dokumentuje dôkazy o spáchaní ekonomickej trestnej činnosti na Úrade justičnej a kriminálnej...
Karta zamestnania
Vyšetrovateľ oddelenia všeobecnej kriminality odboru justičnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru zhromažďuje a dokumentuje dôkazy o spáchaní všeobecnej trestnej činnosti na Úrade justičnej a...
Karta zamestnania

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Detektív poisťovne vyšetruje poistné udalosti a vznik poistných zmlúv za účelom odhaľovania a predchádzania poistným podvodom.
Karta zamestnania
Inšpektor výkonu fyzickej ochrany (strážna služba) posudzuje plány ochrany objektu, preveruje sťažnosti a dodržiavanie opatrení a navrhuje opatrenia na predchádzanie protiprávnej činnosti a zvyšovanie kvality výkonu fyzickej...
Karta zamestnania
Starší referent bezpečnosti cestnej premávky Okresného riaditeľstva Policajného zboru zodpovedá za výsledky práce dopravnej polície.
Karta zamestnania
Starší referent pre riadenie referentov Obvodného oddelenia Policajného zboru riadi a usmerňuje činnosť referentov a príslušníkov polície vo výkone hliadkovej služby.
Karta zamestnania
Starší referent služobnej prípravy a krízového manažmentu Okresného riaditeľstva Policajného zboru usmerňuje plnenie úloh príslušníkov polície na úseku služobnej prípravy a vypracováva...
Karta zamestnania
Vedúci výkonu fyzickej ochrany (strážna služba) komplexne riadi výkon služby fyzickej ochrany, zodpovedá za plánovanie, riadenie a kontrolu výkonu fyzickej ochrany v rámci objektov (priestorov), ktorým spoločnosť poskytuje...
Karta zamestnania

Úplné stredné všeobecné vzdelanie

Detektív poskytuje detektívne služby zamerané na hľadanie osôb alebo majetku, monitorovanie činnosti osôb, získavanie dôkazných prostriedkov, získavanie údajov o osobnom stave fyzických osôb a získavanie...
Karta zamestnania
Koncipient (detektív) poskytuje detektívne služby zamerané na vykonávanie základných preverovacích úkonov u menej náročných prípadov, podieľanie sa na hľadaní osôb alebo majetku, monitorovanie činnosti...
Karta zamestnania
Pracovník fyzickej ochrany osôb (ochranca) zaisťuje osobnú ochranu s využitím foriem a metód súkromnej bezpečnosti a špecifických metód osobnej ochrany osôb.
Karta zamestnania
Preventivár požiarnej ochrany obce realizuje pre obec plnenie vybraných povinností a činností v oblasti požiarnej ochrany. Zabezpečuje plnenie tých povinností, ktoré vyplývajú z platných právnych predpisov na...
Karta zamestnania
Referent Obvodného oddelenia Okresného riaditeľstva Policajného zboru vykonáva hliadkovú a obchôdzkovú službu.
Karta zamestnania
Referent oddelenia ekonomickej kriminality odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru vykonáva činnosti na úseku ekonomickej kriminality na Úrade justičnej a kriminálnej polície.
Karta zamestnania
Referent oddelenia všeobecnej kriminality odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru vykonáva činnosti na úseku všeobecnej kriminality na Úrade justičnej a kriminálnej polície.
Karta zamestnania
Referent pre evidenciu cestovných dokladov Okresného riaditeľstva Policajného zboru vydáva a odoberá cestovné doklady a vedie ich evidenciu.
Karta zamestnania
Referent pre evidenciu čísiel motorových vozidiel Okresného riaditeľstva Policajného zboru vydáva osvedčenia o evidencii motorových vozidiel a prideľuje evidenčné čísla motorovým vozidlám a vedie ich evidenciu.
Karta zamestnania
Referent pre evidenciu občianskych preukazov Okresného riaditeľstva Policajného zboru vydáva občianske preukazy a vedie ich evidenciu.
Karta zamestnania
Referent pre evidenciu vodičských preukazov Okresného riaditeľstva Policajného zboru vydáva a odoberá vodičské preukazy a vedie ich evidenciu.
Karta zamestnania
Referent stálej služby Obvodného oddelenia Okresného riaditeľstva Policajného zboru prijíma oznámenia o priestupkoch a spáchaných trestných činoch a zabezpečuje potrebné opatrenia.
Karta zamestnania
Referent zvereného územného obvodu Obvodného oddelenia Okresného riaditeľstva Policajného zboru vykonáva obchôdzkovú službu v stanovenom územnom obvode.
Karta zamestnania

Úplné stredné odborné vzdelanie

Pracovník fyzickej ochrany strediska registrácie poplachov (operátor) obsluhuje poplachové prijímacie centrum - pult centralizovanej ochrany - PPC/PCO. Vykonáva diaľkový dohľad (monitoring) a operatívne koordinuje výkon služieb pri...
Karta zamestnania
Projektový technik v oblasti súkromnej bezpečnosti spolupracuje na vypracovaní bezpečnostných projektov alebo vykonávaní projektových prác pri spracovávaní projektov zabezpečovacieho alebo poplachového systému....
Karta zamestnania
Referent pre evidenciu zbraní a streliva Okresného riaditeľstva Policajného zboru zabezpečuje evidenciu zbraní a streliva a príslušných dokladov.
Karta zamestnania
Technik požiarnej ochrany realizuje plnenie vybraných povinností v oblasti ochrany pred požiarmi v súlade s platnými právnymi predpismi. Činnosti súvisiace s výkonom preventívnych protipožiarnych prehliadok, pripravuje a realizuje...
Karta zamestnania

Stredné odborné vzdelanie

Hasič Hasičského a záchranného zboru vykonáva hasiace a záchranné práce pri požiaroch, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.
Karta zamestnania
Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik) plní základné, menej náročné úlohy spojené so zvýšenou fyzickou námahou podľa pokynov a nariadení a v rámci stanovených oprávnení...
Karta zamestnania
Pracovník fyzickej ochrany strediska registrácie poplachov (člen zásahovej skupiny) vykonáva zásah proti narušiteľovi, ak je porušovaný alebo ohrozovaný záujem chránený bezpečnostnou službou s použitím...
Karta zamestnania
Ozbrojené zložky

V súčasnosti je jednou zo základných úloh štátu garancia bezpečnosti, ochrany života, zdravia a majetku občanov, pričom pocit bezpečia je jednou zo základných ľudských potrieb. Dôležitú úlohu zohrávajú ozbrojené zložky štátu. Sú určené na udržiavanie vnútorného poriadku štátu, ochranu práv, majetku a bezpečnosti občanov, na stíhanie páchateľov trestnej činnosti a ochranu pred vonkajším nepriateľom. Týmito zložkami sú armáda a polícia.

Poslaním Ozbrojených síl SR je obrana záujmov Slovenska a jeho spojencov pred akýmkoľvek ohrozením. Jej príslušníci zasahujú v celom spektre vojenských a nevojenských ohrození. Možno hovoriť nielen o globálnych konfliktoch, ale aj o terorizme, živelných pohromách, ochrane strategických objektov, bojovom nasadení pri obrane hodnôt demokracie kdekoľvek vo svete. To je len zlomok reálnych situácií, ktoré riešia vojenskí profesionáli. Sú na tieto situácie pripravení vďaka širokospektrálnemu výcviku. Povolanie vojaka je náročné a zodpovedné. Je dôkazom nielen fyzickej, ale aj morálnej sily jednotlivca. Je poslaním a záväzkom voči Slovensku.

Slovenské ozbrojené sily tvoria tri základné druhy vojsk. Sú to pozemné sily, vzdušné sily a sily výcviku a podpory. Špecifickú zložku ozbrojených síl tvorí vojenské zdravotníctvo.

Poslaním pozemných síl v čase mieru a počas vojny je zabezpečiť suverenitu a integritu Slovenskej republiky. V čase mieru a v krízových situáciách sa pozemné sily podieľajú aj na eliminácii nevojenských ohrození.

Úlohou vzdušných síl je zaistenie vzdušného priestoru Slovenskej republiky, obrana zvrchovanosti Slovenskej republiky, dôležitých politických a hospodárskych centier, regiónov a vojsk pred útokmi vzdušného protivníka, ako aj priama podpora boja pozemných síl.

Sily výcviku a podpory organizujú, riadia a zabezpečujú individuálny výcvik a vzdelávanie vojakov a poddôstojníkov ozbrojených síl, poskytujú im logistickú podporu na našom území a v zahraničných misiách, zabezpečujú prevádzku komunikačných, informačných a bezpečnostných systémov. Vysokoškolské vzdelávanie a prípravu mladých ľudí, ktorí sa rozhodli slúžiť vlasti v ozbrojených silách, zabezpečuje Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika. Akadémia je vojenskou štátnou vysokou školou univerzitného typu s bezfakultnou štruktúrou so sídlom v Liptovskom Mikuláši. Hlavným poslaním akadémie je vzdelávať, vychovávať a cvičiť študentov akadémie ozbrojených síl v rámci vysokoškolského a celoživotného vzdelávania, rozvíjať ich harmonickú osobnosť, poznanie, tvorivosť a posilňovať ich motiváciu na službu vlasti.

Pri udržiavaní vnútorného poriadku štátu zohráva dôležitú úlohu Policajný zbor Slovenskej republiky. Ten spolupôsobí pri ochrane základných práv a slobôd, najmä pri ochrane života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb, pri ochrane majetku, odhaľuje trestné činy a zisťuje ich páchateľov, spolupôsobí pri odhaľovaní daňových únikov, nezákonných finančných operácií a príjmov z trestnej činnosti. Vykonáva vyšetrovanie o trestných činoch, vedie boj proti terorizmu a organizovanému zločinu, zaisťuje osobnú bezpečnosť prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, predsedu vlády Slovenskej republiky a ďalších osôb určených zákonom alebo vládou, spolupôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku, dohliada na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a pod. Policajný zbor je podriadený ministrovi vnútra.

Vzdelávanie a výchovu príslušníkov Policajného zboru a ďalších bezpečnostných služieb zabezpečuje štátna vysoká škola univerzitného typu Akadémia Policajného zboru v Bratislave. Poslaním Akadémie je pripravovať vysokoškolsky kvalifikovaných a profesionálne zdatných odborníkov pre útvary Policajného zboru, odborné pracoviská Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a ďalších štátnych a neštátnych bezpečnostných služieb, zabezpečovať ďalšie vzdelávanie, rozvíjať vedecké poznanie vo vedných a študijných odboroch a uskutočňovať vedeckú výchovu formou doktorandského štúdia.

Príslušník Policajného zboru musí byť pre svoju náročnú profesionálnu činnosť nielen primerane vzdelaný, osobnostne zrelý, ale aj telesne, psychicky a duševne zdatný. Neustále zdokonaľovanie a pripravenosť v oblasti výcviku príslušníkov Policajného zboru je jednou z najdôležitejších úloh Ministerstva vnútra a Policajného zboru pri neustálom hľadaní nových foriem a metód práce v boji proti rôznym formám páchania závažných trestných činov, brutalite páchateľov a organizovanému zločinu.

Do tejto pracovnej oblasti spadajú aj príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže. Zbor je zriadený podľa zákona Národnej rady SR č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže a je charakterizovaný ako ozbrojený zbor, ktorý plní úlohy súvisiace s výkonom väzby, výkonom trestu odňatia slobody, ochranou a strážením objektov zboru, ochranou poriadku a bezpečnosťou v súdnych objektoch. Zbor tvoria generálne riaditeľstvo, ústavy na výkon väzby, ústavy na výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, nemocnica pre obvinených a odsúdených a príslušníci zboru. Generálne riaditeľstvo a ústavy ako samostatné rozpočtové organizácie zriaďuje a ruší Ministerstvo spravodlivosti SR.

Hasiči

Nezastupiteľnú úlohu pri ochrane obyvateľstva zohrávajú aj hasiči záchranári, ktorí dnes nie sú vnímaní iba ako likvidátori požiarov, ale najmä ako ľudia, ktorí nasadzujú svoje životy v záchranných prácach vo výškach, v hĺbkach, vo vzduchu či vo vode, pri dopravných nehodách alebo ekologických haváriách.

Požiarna ochrana je v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Zabezpečuje ju Hasičský a záchranný zbor, ktorý sa podieľa na plnení rôznorodých úloh. Okrem zdolávania požiarov a záchranných prác pri haváriách a mimoriadnych udalostiach je hasičský zbor zodpovedný aj za oblasť uplatňovania technických požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti, rovnako ako za oblasť preventívnovýchovného pôsobenia.

Hasičský a záchranný zbor tvorí prezídium (ktoré je súčasťou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky), Požiarnotechnický a expertízny ústav, Stredná škola požiarnej ochrany v Žiline, záchranné brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách, Žiline a Humennom, Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 8 krajských riaditeľstiev a 51 okresných riaditeľstiev. V Slovenskej republike je v súčasnosti vyčlenených približne 4 000 funkčných miest pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v štátnej službe a takmer 400 funkčných miest pre zamestnancov tohto zboru vo verejnej službe.

Súkromné bezpečnostné služby

Všetky štandardné bezpečnostné služby sú občanom poskytované bezplatne. Štát však umožňuje, aby sa doplnili aj o nadštandardné služby, ktoré sa poskytujú za úhradu. Ide o súkromné bezpečnostné služby poskytované podnikateľskými subjektmi.

Súkromná bezpečnosť sa prevádzkuje ako súkromná bezpečnostná služba alebo ako technická služba na ochranu majetku a osoby (vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích, poplachových systémov, systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí). Poznáme tri druhy bezpečnostnej služby:
 1. strážna služba,
 2. detektívna služba,
 3. odborná príprava a poradenstvo.
Pod strážnou službou rozumieme ochranu majetku na verejne prístupnom mieste, na inom než verejne prístupnom mieste, ochranu osoby, majetku a osoby pri preprave, ochranu prepravy majetku a osoby, zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb, prevádzkovanie zabezpečovacieho alebo poplachového systému, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu a vypracúvanie plánu ochrany.

Pod detektívnou službou rozumieme hľadanie osoby, majetku, monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste, získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom, získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby, vrátane informácií o ich majetkových pomeroch, získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky a získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo.

Pod odbornou prípravou a poradenstvom rozumieme prípravu na výkon strážnej a detektívnej služby, poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej alebo detektívnej služby. Bezpečnostnú službu možno prevádzkovať na základe licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby. O udelení licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby rozhoduje krajské riaditeľstvo Policajného zboru na základe žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby. Licencia na prevádzkovanie bezpečnostnej služby sa vydáva na desať rokov.

Bezpečnostné služby vzhľadom na náročnosť a rizikovosť práce vyžadujú tímovú spoluprácu, vysokú mieru zodpovednosti, bezúhonnosť, spravidla dobrú fyzickú kondíciu, široké vedomosti v oblasti bezpečnostných systémov a hlboké morálne hodnoty.

Zdroje:
Ozbrojené sily

Dňa 1. januára 1993 so vznikom Slovenskej republiky začala svoju činnosť aj Armáda Slovenskej republiky, ktorá sa v roku 2002 transformovala na dnešné Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

NATO (North Atlantic Treaty Organisation) je medzivládna organizácia združených krajín s úlohou chrániť slobodu a bezpečnosť svojich členov politickými a vojenskými prostriedkami. Je založená na spoločných hodnotách demokracie a ľudských práv, pričom si členské štáty zachovávajú plnú suverenitu a nezávislosť. NATO bolo založené Severoatlantickou zmluvou vo Washingtone v roku 1949. Zakladajúci členovia boli Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Island, Taliansko, Kanada, Luxembursko, Holandsko, Nórsko, Portugalsko, USA, Veľká Británia a Írsko. Podľa článku 5 Severoatlantickej zmluvy je ozbrojený útok na jednu alebo viac členských krajín NATO považovaný za útok proti celej Aliancii. Tým zaväzuje zmluva členov k vzájomnej pomoci, ktorá však nemusí byť vojenská. Od apríla 2009 má NATO 28 členov, medzi nimi nechýba ani Slovensko.

1. januára 2006 vstúpila u nás do platnosti nová legislatíva, ktorá po novom rieši rozsah brannej povinnosti, národnú registráciu, odvod a niekoľko ďalších špecifických oblastí. Na Slovensku sa zrušila základná vojenská služba a zaviedla sa profesionálna armáda, čo znamená, že mladíkov už nestrašia povolávacie rozkazy na "vojnu", ale branná povinnosť nezanikla. Brannú povinnosť legislatívne rieši Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V kalendárnom roku, v ktorom občan dovŕši zákonom predpísaný vek 19 rokov, bude od 1. januára zaradený do národnej registrácie. Národná registrácia tvorí databázu mužskej populácie, ktorej trvá branná povinnosť, po jednotlivých ročníkoch narodenia. Vytvára sa tak, že starostovia obcí, resp. primátori miest zašlú na príslušnú Územnú vojenskú správu každý rok do 30. júna menný zoznam občanov, ktorí v danom kalendárnom roku dovŕšili 18 rokov veku a majú v obci trvalý pobyt. Tí budú v nasledujúcom kalendárnom roku, keď im vznikne branná povinnosť, teda od 19 rokov veku, zaradení do národnej registrácie. Odvody týchto registrovaných občanov sa budú vykonávať, iba ak nastane vojna alebo vojnový stav a až potom ich možno povolať na výkon mimoriadnej služby. 

Cesta za kariérou profesionálneho vojaka sa začína v jednom z regrutačných stredísk. To možno nájsť v každom krajskom meste na Slovensku. Pri vstupe do ozbrojených síl sa ponúkne záujemcovi konkrétna funkcia, v ktorej môže slúžiť, a to podľa ambícií a dosiahnutého vzdelania. Predpokladom je, aby uspel vo výberovom konaní. Následne po splnení základných podmienok prijatia nastúpi na prípravnú službu. Tá trvá vo vzdelávacích a výcvikových strediskách od štyroch do dvanástich týždňov. Výnimkou sú študenti vojenských škôl, tí sú v prípravnej službe po celú dobu štúdia. Zaradia sa medzi dôstojníkov a počíta sa s nimi na veliteľské pozície. Po úspešnom absolvovaní prípravy je záujemca zaradený do dočasnej štátnej služby v útvaroch ozbrojených síl a to po zložení vojenskej prísahy. Nábor personálu je dlhodobý proces. Záujemcovia o vstup do Ozbrojených síl SR podpíšu po splnení prísnych kritérií minimálne trojročný kontrakt.

Viac ako milión mŕtvych a zranených si vyžiadala za päť mesiacov vojenská ofenzíva pri rieke Somme vo Francúzsku. Nebol to však len vysoký počet zmarených životov, prečo sa táto operácia prvej svetovej vojny zapísala do dejín. Debut tam mala v roku 1916 nová zbraň - tank. Samohybné obrnené vozidlo vybavené delami plánoval už Leonardo da Vinci a snívali o ňom generácie vojvodcov. Prvé tanky sa dnešným podobali len veľmi vzdialene. Pri pohľade zboku mali tvar kosodĺžnika, po ktorého obvode sa ťahali mohutné oceľové pásy. Otočná veža súčasných tankov chýbala a zbrane boli umiestnené vo výklenkoch na boku stroja. Stať sa tankistom si vyžadovalo veľkú odvahu a fyzickú odolnosť. Motorový priestor nebol nijak oddelený. Posádka bola vystavená značnému hluku. Nehostinnú atmosféru vnútri železnej kobky ešte dopĺňali splodiny z motora a vypálenej munície. Prvýkrát v histórii sa tanky zapojili do boja 15. septembra 1916 v bitke o francúzske obce Flers a Courcelette.

Polícia

Slovo polícia pochádza z podôb gréckeho slova politia = verejný poriadok. Základom pojmu polícia je grécke slovo polys, čo znamená v preklade mesto.

Jednou zo zložiek polície je Vojenská polícia zriadená 21. januára 1991. Od marca 1992 upravuje jej činnosť Zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov. Vojenská polícia je plne profesionálna zložka Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorá sa zameriava najmä na predchádzanie závažnému protiprávnemu konaniu, javom a udalostiam. Zvýšenú pozornosť venuje problematike drog, ochrane zbraní, munície a výbušnín.

Múzeum polície SR je špecializovaným zariadením múzejného typu Ministerstva vnútra SR. Poskytuje stálu lektorskú službu, špeciálne odborné prednášky, odborné konzultácie, premietanie náučných filmov a zameriava sa na dokumentáciu vzniku, vývoja a činnosti bezpečnostných a policajných orgánov na území Slovenska. K najvzácnejším zbierkovým predmetom múzea patria rôzne historické dokumenty súvisiace s činnosťou polície a žandárstva z obdobia Rakúsko-uhorskej monarchie, ako aj prvej Československej republiky, originály uniforiem a ďalších výstrojných súčastí žandárstva, polície a finančnej stráže z rokov 1918 - 1939. Múzeum vlastní zaujímavú zbierku zbraní a súčasných uniforiem zahraničných policajných zborov. Múzeum sa nachádza v Bratislave na Gunduličovej ulici č. 2.

V roku 1990 sa uskutočnil prvý kurz na vyhľadávanie výbušnín na Slovensku v stredisku výcviku služobných psov v bratislavskej Mlynskej doline. Úspešne ho absolvovali psovodi a služobné psy z útvarov z celého Slovenska. Kurz bol pozoruhodný najmä tým, že každý frekventant súčasne cvičil dvoch služobných psov.

V októbri 1992 našiel policajný pes pri domovej prehliadke v Brezne marihuanu. Bol to prvý úspešný výsledok špecializovaného výcviku psov na vyhľadávanie drog v histórii slovenskej polície.

Vo februári 2008 slovenskí colníci zadržali doposiaľ najväčšie množstvo kokaínu v histórii Slovenskej republiky, takmer 164 kg absolútne čistého stopercentného kokaínu v hodnote viac ako 53 miliónov EUR. Toto množstvo bolo dvanásťnásobne väčšie ako všetok zadržaný kokaín na Slovensku za posledných desať rokov.

Občan pri vzniku služobného pomeru policajta skladá služobnú prísahu, ktorá znie: "Sľubujem vernosť Slovenskej republike. Budem čestný, statočný a disciplinovaný. Svoje sily a schopnosti vynaložím na to, aby som chránil práva občanov, ich bezpečnosť a verejný poriadok, a to aj s nasadením vlastného života. Budem sa riadiť ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. Tak prisahám!"

V roku 2011 bolo spáchaných celkovo 92 873 trestných činov, čo je 3. najnižší počet v histórii Slovenskej republiky.

Hasiči

Ochrana proti požiarom patrí nerozlučne k životu každého mesta. V priebehu stredoveku sa vytvorila taká forma organizácie požiarnej ochrany, ktorá zahŕňala všetkých obyvateľov mesta. Každý mal presne stanovené svoje úlohy a povinnosti. Vlastná účasť pri hasení bola všeobecnou občianskou povinnosťou. Prakticky každý obyvateľ mesta musel byť neustále pripravený zasiahnuť v prípade požiaru, a to nielen pri hasení vlastného domu, ale aj pri hasení príbytkov svojich spoluobčanov. Z pohľadu moderného človeka 21. storočia, ktorý sa spolieha na zásah profesionálov, takmer nepredstaviteľné.

Na odborné znalosti a zručnosti príslušníkov Hasičského a záchranného zboru sú dnes kladené vysoké nároky. Pri prijímaní nových zamestnancov sú náročné fyzické a psychologické testy a požaduje sa minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou. Hasiči sa denne školia, cvičia a trénujú. Okrem toho sa venujú údržbe techniky a hasičských staníc. Keď odpočívajú - tak v noci, ak práve nie sú na ceste niekomu pomôcť.

Štatistiky zásahovej činnosti HaZZ v krajoch v roku 2012 boli nasledovné:

Každých 15 minút vznikne na Slovensku udalosť, ktorá si vyžaduje zásah hasičov. V roku 2012 slovenskí hasiči zasahovali pri 13 920 požiaroch, denne to bolo v priemere 38 zásahov. Zároveň absolvovali 15 316 tzv. technických zásahov, z toho 6 539 zásahov bolo pri dopravných nehodách. V roku 2012 bolo evidovaných 1 031 planých poplachov a hasiči absolvovali 1 227 cvičení. Pri celkovom počte výjazdov 33 520, pomohli hasiči takmer 12 tisícom ľudí, ktorí sa ocitli v núdzi.

V krajinách EÚ v priemere na 1 000 obyvateľov pripadá jeden hasič.

Hasiči idú do dôchodku vo veku 62 rokov.

Medzi hasičmi existujú špeciálne skupiny: skupina hasičov - lezcov špecializujúcich sa na záchranu z výšky a hĺbky pomocou lezeckej techniky a skupina hasičov - potápačov špecializujúcich sa na zásahy pod vodnou hladinou.

Medzi pracovné činnosti hasičov patrí aj otváranie bytov v núdzi, likvidovanie hmyzu ohrozujúceho osoby, vyťahovanie kradnutých trezorov zo dna jazera, strihanie pokazených pút, skladanie psov z okien či domácich miláčikov zo stromov...

Súkromné bezpečnostné služby

Prví podnikatelia, ktorí na komerčnej báze začali poskytovať ochranu osôb a majetku, prišli na trh už v roku 1990. Priestor im vytvorila vtedajšia zmena vlastníckych vzťahov v štáte. Prvé zákonné obmedzenie ich činnosti vstúpilo do platnosti o dva roky neskôr. Živnostenský zákon vtedy toto podnikanie podmienil vlastníctvom koncesovanej živnosti. A tú mohol človek získať len na základe odbornej spôsobilosti, ktorou sa rozumelo stredoškolské vzdelanie, spoľahlivosť a vyjadrenie rezortu vnútra.

Záujemca o vykonávanie práce „esbeeskára“ musí mať najmenej 19 rokov, byť bezúhonný a musí absolvovať 56 hodinový kurz u akreditovaného školiaceho strediska. Po vykonaní štátnej skúšky dostane od Ministerstva vnútra SR preukaz o odbornej spôsobilosti, ktorý mu platí 10 rokov. V rámci kurzu získava vedomosti z ústavy, trestného práva, trestného poriadku, priestupkového zákona, požiarnej ochrany, prvej pomoci a učí sa zásahom voči narušiteľovi. Nevyžadujú sa od neho zručnosti z oblasti streľby, ani fyzická pripravenosť.

Situácia na trhu so súkromnými bezpečnostnými službami sa počas ich existencie vykryštalizovala. Ich počet už nerastie, veľa menších zaniklo a mnohé sa spojili do jednej spoločnosti. Najväčšia bezpečnostná služba vo svete je G4 FALCK, ktorá má približne 220 000 zamestnancov.

Združenie ochrany majetku a osôb (ZOMO) je dobrovoľným nezávislým, apolitickým združením právnických a fyzických osôb vytvoreným na profesijnom základe. Cieľom ZOMO od jeho založenia bolo a aj naďalej zostáva, že bude na jednej strane garanciou pre klientov požadujúcich služby v oblasti ochrany majetku a osôb na kvalitnej úrovni v zmysle platných noriem a predpisov, a na druhej strane bude oporou pre svojich členov pri riešení ich problémov spojených s profesionálnou činnosťou.

Rovnošaty a ich súčasti používané pri poskytovaní bezpečnostnej služby nesmú byť zameniteľné s rovnošatami príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojených bezpečnostných zborov a iných osôb, ktoré plnia úlohy verejnej správy. Rovnošata musí byť označená znakom tak, aby bolo zrejmé, že ide o bezpečnostnú službu.

Na Slovensku dnes pôsobí niekoľko desiatok súkromných detektívnych služieb. Okrem pátrania po zmiznutých osobách či predmetoch majú detektívi v náplni práce aj sledovanie neverných manželov alebo preverovanie obchodných partnerov. Najčastejšie však pátrajú po zmiznutých veciach, predovšetkým autách. Detektívi často spolupracujú aj s políciou. Zákonné podmienky na založenie detektívnej služby sú prísne. Hlavným kritériom je vzdelanie. Zatiaľ čo na prevádzkovanie strážnej služby stačí zriaďovateľovi stredoškolské vzdelanie, šéf detektívnej kancelárie musí mať vysokoškolské vzdelanie. Podmienkou je vzdelanie v oblasti bezpečnostných služieb alebo v odbore právo. V prípade iného vysokoškolského vzdelania sa požaduje desaťročná prax v Policajnom zbore SR a kvalifikačná skúška. Majiteľmi detektívnych kancelárií sú preto väčšinou bývalí policajti. Činnosť detektívnych služieb kontroluje polícia. O každom uzatvorenom prípade musí detektívna kancelária vypracovať správu, ktorá sa päť rokov archivuje.

Zdroje:

 1. Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

 2. Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)

 3. encyklopedia.sme.sk

 4. korzar.sme.sk

 5. www.vojak.mil.sk

 6. portal.statistics.sk

 7. sk.wikipedia.org

 8. www.minv.sk - Z histórie detekcie drog pomocou služobných psov

 9. www.minv.sk - Múzeum polície SR

 10. www.minv.sk - Z histórie detekcie výbušnín a zbraní služobnými psami

 11. www.mp.mil.sk

 12. www.msppezinok.sk

 13. www.hazu.sk - História a vývoj požiarnej ochrany v Bratislave

 14. www.hazu.sk - Viete, že?

 15. www.obroda.sk

22. 2. 2017
To prináša novela zákona o dobrovoľnej vojenskej príprave, ktorú dnes odobrila vláda.
20. 10. 2016
V rámci otvorenia Dňa slovenského obranného priemyslu vo Vojenskom technickom a skúšobnom ústave Záhorie to uviedol minister obrany.
30. 9. 2016
Náčelník Generálneho štábu OS SR Milan Maxim zdôraznil, že tvorba záloh je pre slovenské ozbrojené sily prioritou.
28. 9. 2016
Ku koncu budúceho roka ich má byť oproti súčasným stavom o 578 viac.
5. 9. 2016
Strážcovia zákona už minulý týždeň avizovali, že v súvislosti s novým školským rokom posilnia hliadky na celom Slovensku.
4. 9. 2016
Na správanie detí v cestnej premávke budú mestskí policajti upozorňovať žiakov aj v rámci dopravnej výchovy.
2. 9. 2016
Aktívne zálohy by mali byť využité najmä pri zvládaní prírodných katastrof v rámci domáceho krízového manažmentu.
3. 8. 2016
Pravdepodobným dôvodom sú nedostatočné "regrutačné zdroje".
18. 7. 2016
Noví spolupracovníci mestskej polície budú obsluhovať kamerový systém.
2. 5. 2016
Ministerstvo obrany SR (Personálny úrad Ozbrojených síl SR) prostredníctvom portálu ISTP.sk zverejnilo 59 aktuálnych pracovných ponúk.
24. 2. 2016
Uvádza sa v materiáli o celkových stavoch vojakov a zamestnancov a počtoch hlavných druhov vojenských zbraní.
11. 8. 2015
Absolventom dobrovoľnej vojenskej prípravy tiež armáda zapožičia výstroj a uhradí cestovné náklady na prípravu i z prípravy.
1. 8. 2015
Vojaci navyše priniesli do Sliača aj zvýšený ruch v obchodoch či v oblasti služieb.
18. 7. 2015
Okrem tovarov podliehajúcich spotrebným daniam kontrolovali prešovskí colníci aj dodržiavanie colných predpisov.
7. 7. 2015
Záujemcovia o prácu v mestskej polícii môžu podať žiadosť o prijatie na Mestskú políciu, Hviezdová 129/2, 911 01 Trenčín do 28. júla, kedy sa výberové konanie uskutoční.
25. 6. 2015
Láka Vás práca guľometníka, ženistu, obsluhy mínometu, strelca, odmorovača, strážneho čestnej stráže, hudobníka - sólistu, kynológa, vodiča, skladníka, mechanika alebo strojníka?
21. 6. 2015
Toto bola najväčšia konferencia a najväčší GLOBSEC, aký sme doteraz organizovali.
18. 6. 2015
Úlohou týchto nových zamestnancov je podľa Brhlíka sledovať monitory z jednotlivých kamier, zaznamenávať udalosti, zapisovať ich a prípadne o nich informovať hliadku.
18. 6. 2015
Povedal v diskusii na TABLET.TV generálny riaditeľ CZ Uherský Brod Lubomír Kovařík.
17. 6. 2015
Má viacero funkcií, pričom štyri sú základné a hovoria v prvom rade o výstrahách v horských oblastiach.
3. 6. 2015
Ku koncu minulého roka vo výkone trestu bolo 506 žien, z nich 270 malo aspoň jedno dieťa do 18 rokov a 45 z nich malo aspoň jedno dieťa do troch rokov.
30. 5. 2015
Návštevníci môžu vidieť na nábreží aj rôznu vojenskú a policajnú techniku, vyskúšať si môžu aj simulátor stíhačky Gripen. Pre deti je pripravený rôzny sprievodný program so súťažami a atrakciami.
25. 5. 2015
Je oprávnený použiť bezpečnostné prostriedky ako putá či obušok, ale nie hmaty a chvaty, na ktoré je oprávnená polícia.
24. 5. 2015
Minister obrany Martin Glváč verí, že práve nová moderná technika v Ozbrojených silách SR bude pre mladých ľudí motiváciou stať sa profesionálnymi vojakmi.
12. 5. 2015
Z tohto počtu zaraditeľných osôb bolo v priemere denne do práce zaradených 4287 odsúdených a 40 obvinených.
15. 2. 2015
Uchádzači o štúdium na vojenskej akadémii musia zvládnuť tiež vedomostnú prijímaciu skúšku, ktorá pozostáva z matematiky a anglického jazyka.
4. 2. 2015
Do akcie sa zapojilo takmer 400 príslušníkov polície - poriadkoví, dopravní, železniční policajti a príslušníci hraničnej a cudzineckej polície.
16. 12. 2014
Policajti prekontrolovali celkom 93 chránených objektov bankových inštitúcií a 14 zamestnancov súkromných bezpečnostných služieb.
30. 9. 2014
poločnosť WAY Industries, ktorá Boženy vyrába, sa totiž podľa informácií TASR obrátila na českú investičnú agentúru CzechInvest s požiadavkou o vypracovanie ponuky na presun fabriky k našim západným susedom.
9. 9. 2014
K ich činnosti patrí napríklad prehľadávanie a detekcia objektov a osôb, ničenie skládok munície, či povýbuchové analýzy.
6. 9. 2014
Deti majú možnosť sa posadiť do kabín lietadiel MiG–29, MiG–21, Su-22, ale aj vrtuľníka Mi-24, Mi-8, bojového vozidla pechoty, obrneného transportéra OT-64, či tanku T-72.
31. 8. 2014
Lákadlom najmä pre deti je aj možnosť vžiť sa do role colníka a vyskúšať si prácu na pobočke Colného úradu Pošta.
17. 8. 2014
Prvý tréning v hasičskom športe absolvovali dnes mladí dobrovoľníci na novom športovisku v obci Polomka v okrese Brezno.
15. 7. 2014
Slovenská pošta prevádzkuje viac ako 1500 pobočiek rozmiestnených po celom území Slovenska, na ktorých je povinná v maximálnej miere chrániť životy a zdravie zamestnancov.
15. 7. 2014
CZ-Slovensko v súčasnosti zamestnáva 65 pracovníkov, do konca tohto roka by sa ich počet mal rozšíriť na 200.
12. 6. 2014
Štvorčlenné súťažné tímy, zložené z dvoch chlapcov a dvoch dievčat, museli najskôr absolvovať testy týkajúce sa civilnej ochrany.
23. 1. 2014
Dôvodom sú škrty v rozpočte Spojených štátov na obranu a tiež náklady na zníženie počtu pracovných miest vo firme.
18. 1. 2014
Vojaci celkovo zasahovali v 22 prípadoch.
15. 1. 2014
Do konca roka 2023 bude musieť zlikvidovať takúto muníciu, ktorou momentálne disponujú Ozbrojené sily SR.
10. 1. 2014
Policajné prezídium totiž štartuje celoslovenskú dopravnú kontrolu.
7. 1. 2014
Rok 2013 sa pre ministerstvo obrany niesol aj v znamení diskusie o budúcnosti stíhacieho letectva.
5. 1. 2014
Šéf rezortu obrany potvrdil, že s viacerými ministrami už rokoval aj o možnosti motivovať ľudí, aby absolvovali dobrovoľnú vojenskú službu.
27. 12. 2013
Výsledkom spolupráce Policajného zboru SR, Finančnej správy sú aj úspešné aktivity Daňovej kobry, ktorej sa aj vďaka spolupráci s Generálnou prokuratúrou SR podarilo v tomto roku odhaliť daňové podvody.
24. 12. 2013
Najviac, 234, ich bude v operácii ISAF v Afganistane. Len jeden vojak bude tráviť Vianoce na pozorovateľskej misií UNTSO v Sýrii.
20. 12. 2013
O myšlienke spoločnej európskej obrany hovoril predseda vlády SR Robert Fico na summite EÚ v Bruseli.
19. 12. 2013
Policajti sa v piatok (20.12.) ráno zamerajú na chodcov, aby ich upozornili na riziká spojené s nedodržiavaním predpisov.
18. 12. 2013
V rámci medzinárodného programu Force Protection - Ochrana síl, EDA vyhlásila medzinárodné súťaže, v ktorých boli úspešné dva slovenské subjekty.
17. 12. 2013
Odovzdávanie striebornej pamätnej medaily II stupňa.
11. 12. 2013
Vybudovanie skladu leteckých pohonných látok na bratislavskom letisku či príprava lôžkových kapacít v nemocniciach.
3. 12. 2013
Dobrovoľným hasičom, ktorí sa prihlásia, štát poskytne výcvik, ročný paušál a tým, ktorí nemajú výstroj, ju bude postupne dopĺňať v rámci európskeho projektu.
20. 11. 2013
V súčasnosti priemerná mesačná odmena pracujúcich obvinených a odsúdených predstavuje 92,06 eura.
6. 11. 2013
Na Slovensku sú stále červené body, kde dojazd hasičov na miesto nehody trvá 30 minút. Túto situáciu by mala zlepšiť práve spolupráca s dobrovoľníkmi.
29. 10. 2013
Slovenská republika každoročne organizuje výcviky ako pre expertov, tak i pre inšpektorov OPCW na získavanie zručností potrebných pre výkon inšpekcií v oblasti chemického odzbrojenia.
9. 10. 2013
Vykonať kroky na zachovanie zamestnanosti vo Vojenskom opravárenskom podniku Trenčín a v Leteckých opravovniach Trenčín má za úlohu minister obrany Martin Glváč.
7. 10. 2013
Mzdy v štátnej a verejnej správe sa pritom nevalorizovali od roku 2010.
30. 9. 2013
Muži sa usilovali vymeniť falzifikáty za pravé bankovky.
27. 9. 2013
Podľa prezidenta Policajného zboru SR Tibora Gašpara je toto príležitosť ukázať občanom políciu z trochu iného pohľadu.
26. 9. 2013
Alkohol policajti odhalili u jedného vodiča motorového a troch vodičov nemotorových vozidiel.
26. 9. 2013
Vláda totiž schválila zákon, v ktorom sa menia podmienky a postup pri presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi.
23. 9. 2013
Predpokladaná hodnota tovaru je takmer 3,5 milióna eur, konštatoval hovorca Colného úradu Nitra Stanislav Pacher.
13. 9. 2013
Návštevníci si tiež budú môcť prezrieť výstavu zadržaných falzifikátov, ako sú rôzne kabelky, peňaženky, šály, slnečné okuliare, tenisky, parfumy či hračky.
11. 9. 2013
Hovorca Prezídia PZ Michal Slivka vyjadril presvedčenie, že páchať takéto zločiny bude odteraz ťažšie a rizikovejšie.
5. 9. 2013
V rámci svojej pracovnej cesty zavíta Robert Fico aj do Vojenského opravárenského podniku.
29. 8. 2013
Ministerstvo obrany opäť predáva prebytočné dopravné vrtuľníky Mi-2 a špeciálne vojenské vrtuľníky Mi-24. Oba typy strojov ponúkali už v máji tohto roku.
21. 8. 2013
Niekoľko desiatok zahraničných vojakov sa v druhom polroku tohto roka zúčastní vojenských cvičení na území Slovenska. Ich vstup na naše územie dnes schválila vláda.
21. 8. 2013
Dnes budú približne o 17.00 h na trase Sliač – Liptovský Mikuláš – Javorina – Kysak – Tisovec – Sliač prelietavať nadzvukové stíhacie lietadlá MiG–29.
21. 8. 2013
Amnesty International po nepokojoch v Egypte, pri ktorých poriadkové sily pálili do demonštrantov, vyzvala všetky štáty, aby pozastavili vývoz zbraní do tejto krajiny.
19. 8. 2013
V súvislosti s medializovanými hrozbami z okolitých štátov odporúča slovenské ministerstvo dopravy zvýšiť ostražitosť na železnici.
15. 8. 2013
Ruskému zbrojárskemu priemyslu sa darí. Najväčšími odberateľmi ruských zbraní sú India a Čína. Takmer polovica vývozu pripadá na predaj bojových lietadiel.
15. 8. 2013
Podľa údajov Personálneho úradu má na 90 miest záujem nastúpiť 900 uchádzačov. Najväčší záujem o vstup do armády je na východe Slovenska, najmenší v Trnavskom kraji.
15. 8. 2013
Slovenskí colníci sa podieľali na operácii Hawk, v rámci ktorej zaistili v meste Songhkla na juhovýchode Thajska viac ako 70 kilogramov chlorečnanu sodného.
13. 8. 2013
Ulice v bratislavskom Starom Meste od polovice apríla do polovice júla upratovali väzni Ústavu pre výkon trestu pri Justičnom paláci. Projekt si objednal komunálny poslanec Martin Borguľa (Smer-SD).
10. 8. 2013
Ministerstvo obrany SR plánuje v najbližších mesiacoch zmeny v počte slovenských vojakov v operácii ISAF v Afganistane. Z misie by sa malo stiahnuť niekoľko jednotiek.
6. 8. 2013
Pri kontrole zameranej na dovoz tovaru označil služobný pes dve podozrivé batožiny. Colníci po otvorení zistili, že sa v nich nachádza 90 kartónov cigariet čínskej značky.
5. 8. 2013
V areáli Vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie sa do nedele 11. augusta koná tradičné podujatie Slovenské piesky.
5. 8. 2013
Dnešná správa obsahuje aj štatistické údaje o druhu, pôvode a spôsobe prepravy falšovaných výrobkov, ktoré boli zadržané na vonkajších hraniciach EÚ.
19. 7. 2013
Slovenskí hasiči dnes zaznamenali veľký úspech na XV. ročníku medzinárodnej olympiády v hasičskom športe, ktorý sa koná vo francúzskom meste Mulhouse.
11. 7. 2013
Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) ešte v apríli oznámil, že do funkcie vybral odborníčku na trestné právo Luciu Kurilovskú.
7. 7. 2013
Dobrovoľní hasiči z Dolných Ozoroviec, mestskej časti Bánoviec nad Bebravou, sa dnes stali víťazmi Nočnej hasičskej súťaže v Polomke v okrese Brezno.
1. 7. 2013
Jednotné číslo tiesňového volania 112 funguje v Európskej únii už viac ako 20 rokov.
24. 6. 2013
Takmer 130 profesionálnych a dobrovoľných hasičov z celého Slovenska zabojuje v Košiciach o tituly na 41. ročníku majstrovstiev Slovenska v hasičskom športe.
21. 6. 2013
Dnes sa začínajú tradičné Dni mesta Martin.
18. 6. 2013
Z nich 153 vyšetrili, všetky však boli bez zranení.
17. 6. 2013
Dobrovoľný hasičský zbor z obce Rákoš si pripomína v týchto dňoch 120. výročie svojho vzniku.
15. 6. 2013
Slovenskí podnikatelia sa môžu zapojiť do vojenských a civilných dodávok pre NATO.
14. 6. 2013
Dlhoročné nadštandardné vzťahy medzi slovenskými a moravskými hasičmi spečatili podpísaním Dohody o spolupráci a vzájomnej pomoci v pohraničí.
3. 6. 2013
V rámci siedmeho ročníka regionálnej súťaže Polícia očami detí vytvorili žiaci základných a materských škôl 346 výtvarných prác.
3. 6. 2013
Profesionálnych vojakov, ktorí sa vrátili z misie Althea v Bosne a Hercegovine, dnes v priestoroch ministerstva obrany ocenil štátny tajomník MO SR Miloš Koterec.
1. 6. 2013
Ministerstvo obrany SR dnes pre malých aj veľkých pripravilo na cvičnom futbalovom ihrisku v Giraltovciach Medzinárodný deň detí s Ozbrojenými silami SR.
24. 5. 2013
Štvrtkový (23.5.) požiar laboratórií na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave spôsobil podľa odhadov škodu asi 300.000 eur.
22. 5. 2013
Pomyselný návrat k značke Made in Made in Czechoslovakia. Spolupráca SR a ČR na projekte modernizácie bojového vozidla BVP-2.
20. 5. 2013
Slovenskí policajti budú aj toto leto na misii v Chorvátsku.
15. 5. 2013
Neoprávnené vybavenie vozidla typickým zvukovým znamením alebo zvláštnymi výstražnými svetlami je aj bez ich použitia závažným porušením pravidiel cestnej premávky.
4. 3. 2013
V SR za prvých 9 mesiacov roku 2012 svoje miesto opustilo iba 17 hasičov z tisíc. Naopak, najviac ľudí sa strieda na pozíciách pomocných pracovníkov či čašníkov.
kviz
Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk