X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Odpadové hospodárstvo a životné prostredie

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Krajinný ekológ, geoekológ sa zaoberá syntézami a interpretáciami abiotických, biotických a socio-ekonomických prvkov krajiny; vypracováva hodnotenie súčasnej krajinnej štruktúry, územný...
Karta zamestnania

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Hydrobiológ odoberá vzorky z vody, z nárastov na kameňoch a z dna a tieto vzorky laboratórne vyhodnocuje.
Karta zamestnania
Špecialista kontroly kvality vôd riadi a organizačne zabezpečuje činnosti súvisiace so sledovaním, vyhodnocovaním a zverejňovaním štandardov kvality dodávania pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej...
Karta zamestnania
Špecialista ochrany ovzdušia riadi a koordinuje oblasť ochrany ovzdušia a bezprostredne s tým spojené negatívne javy a procesy vedúce k narušeniu kvality vonkajšieho ovzdušia v organizácii s rozsiahlym vplyvom na...
Karta zamestnania
Špecialista ochrany prírody vykonáva analytické, syntetické, koncepčné a rozhodovacie činnosti v agende ochrany prírody a krajiny a plní povinnosti v súlade s platnou legislatívou o ochrane prírody a krajiny a...
Karta zamestnania

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Špecialista pre čistenie odpadových vôd zabezpečuje a koordinuje zložitejšie odborné práce v organizácii pri ochrane, odbere vzoriek a analýze výsledkov v oblasti kontroly odpadových, splaškových,...
Karta zamestnania

Úplné stredné všeobecné vzdelanie

Dispečer v odpadovom hospodárstve riadi a kontroluje činnosti súvisiace s prevádzkou zberných dvorov, skladov odpadov, kompostární, pripravuje zvozové trasy a harmonogramy vývozov, vrátane evidencie, zodpovedá za dodržiavanie...
Karta zamestnania

Úplné stredné odborné vzdelanie

Deratizér (likvidátor škodcov) vykonáva činnosti, ktoré vedú k regulácii živočíšnych škodcov. Identifikuje zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých živočíšnych škodcov a...
Karta zamestnania
Likvidátor buriny je špecialistom na likvidáciu nežiaducich organizmov v kultúrnych porastoch poľných plodín, sadoch, viniciach, chmeľniciach, ako aj samonáletov burín a kríkov v nepoľnohospodárskych priestoroch,...
Karta zamestnania
Technik metrológ zabezpečuje certifikáciu zariadení a meradiel v laboratóriu v súlade s platnými legislatívnymi normami. Overuje a kontroluje meradlá a schvaľuje protokol o výsledkoch skúšok.
Karta zamestnania
Technik ochrany vodných zdrojov zabezpečuje a vykonáva kontrolu stavu ochranných pásiem vodárenských zdrojov, vyhodnocuje účinnosť vodoprávne stanovených opatrení na ochranu výdatnosti, kvality a zdravotnej bezchybnosti...
Karta zamestnania

Stredné odborné vzdelanie

Pracovník spracovania a likvidácie odpadov triedi jednotlivé druhy odpadov pred ich ďalším spracovaním, obsluhuje zariadenia (triediaca linka, lis, drvička, regranulačná linka, a pod.) na úpravu odpadových materiálov (papier,...
Karta zamestnania

Nižšie stredné vzdelanie

Smetiar manipuluje s nádobami na zber komunálneho odpadu. Pristavuje ich k vozidlu, vyprázdňuje ich do vozidla a umiestňuje na pôvodné miesto.
Karta zamestnania
Triedič odpadov triedi jednotlivé komponenty /papier, plasty/ v separovanom odpade na triediacej linke alebo triedi odpady podľa druhu /papier, drevo, stavebná suť, plasty, elektronický odpad a pod./ v prevádzke zberného dvora, vrátane ich evidencie a...
Karta zamestnania
Vodič smetiarskeho auta vedie a obsluhuje špeciálne motorové vozidlo na zber komunálneho odpadu. Je zodpovedný za vykonanie práce na zverenom úseku (rajóne) v daný deň. Zároveň zodpovedá za bezpečnosť a vykonanie...
Karta zamestnania
Životné prostredie je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov, vrátane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Jeho zložkami sú najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda a organizmy. Mimoriadne dôležitá je ochrana ovzdušia, nakoľko pri jeho znečistení sa takmer nedá zabrániť šíreniu škodlivých látok.

Znečisťujúce látky vypúšťané do ovzdušia zo stacionárnych a mobilných zdrojov spôsobujú okrem priameho poškodenia ľudského zdravia ďalšie nepriaznivé efekty v životnom prostredí. Ide najmä o acidifikáciu (okysľovanie), ktorej hlavnými príčinami sú únik emisií sírových a dusíkatých zlúčenín do atmosféry. Tieto sa v atmosfére menia na kyselinu sírovú a dusičnú a spôsobujú aciditu (kyslosť) zrážok. Následne okysličujú pôdu, vodu, vedú k poškodeniu lesov, stavieb, pamiatok a k zhoršeniu zdravotného stavu organizmov. Ďalšími nepriaznivými dôsledkami sú skleníkový efekt (postupné otepľovanie zemského povrchu spôsobené nadmerným vypúšťaním škodlivých látok do ovzdušia), vyvolané klimatické zmeny spôsobené hlavne emisiami a freónmi a ohrozenie ozónovej vrstvy pohlcujúcej škodlivé žiarenie.

Medzi základné práva každého obyvateľa Slovenskej republiky patrí právo na priaznivé životné prostredie. S právami sú spojené aj povinnosti, čo dokumentuje zákon o životnom prostredí, ktorý ukladá každému povinnosť predchádzať znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia. Osobitné povinnosti majú tí, ktorí využívajú územie alebo prírodné zdroje, projektujú alebo odstraňujú stavby, zavádzajú alebo dovážajú technológie, výrobky a látky.

Orgánmi štátnej správy na tvorbu a ochranu životného prostredia sú Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR), úrady životného prostredia a Slovenská inšpekcia životného prostredia. MŽP SR zriaďuje osobitné odborné organizácie a riadi niektoré štátne podniky. V rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi vykonávajú štátnu správu starostlivosti o životné prostredie aj obce. Ochranu životného prostredia zabezpečujú aj viaceré mimovládne organizácie a združenia.

Vodné hospodárstvo plní úlohy najmä v rámci starostlivosti o vodné zdroje (povrchové a podzemné) a s tým súvisiacu vodohospodársku infraštruktúru, o zásobovanie pitnou vodou, odvádzanie a čistenie odpadovej vody v rámci protipovodňovej ochrany a revitalizáciu (oživenie) vodných tokov.

Zdroje:
 • Zákon č. 17/1992 Z.z. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov

 • Zákon č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie v znení neskorších predpisov

 • www.enviro.gov.sk

 • www.sazp.sk

 • www.vlada.gov.sk

Termín ekológia zaviedol po prvýkrát v roku 1866 nemecký biológ Ernst Haeckel. Pôvodne ju definoval ako vedu o vzájomných vzťahoch medzi organizmami a ich anorganickom a organickom prostredí. Haeckel svoju pôvodnú definíciu pozmenil v roku 1879, keď ekológiu definoval ako vedu o ekonómii prírody.

V súčasnosti sa na území Slovenska nachádza 9 národných parkov:

 1. Tatranský národný park,

 2. Pieninský národný park,

 3. Národný park Nízke Tatry,

 4. Národný park Slovenský raj,

 5. Národný park Malá Fatra,

 6. Národný park Poloniny,

 7. Národný park Muránska planina,

 8. Národný park Slovenský kras,

 9. Národný park Veľká Fatra.
Hlavný podiel ozónu sa nachádza v stratosfére, vo výške 10 až 50 km, a to v dôsledku energeticky bohatého ultrafialového (UV) žiarenia, ktoré z kyslíka tvorí ozónovú vrstvu.

Ak by sa ozón v ozónovej vrstve maximálne skoncentroval, tvoril by iba asi trojmilimetrovú vrstvu, od ktorej závisí život na Zemi.

Ozónová vrstva funguje ako filter, zachytáva škodlivé UV žiarenie a prepúšťa na Zem životodarné svetlo a teplo.

Pri zvýšenom prieniku UV – B žiarenia cez ozónovú vrstvu sa zvyšuje riziko výskytu rakoviny kože, očných zákalov, zníženého rastu zelených rastlín, narušenia potravinového reťazca v oceánoch a pod.

Slovenská inšpekcia životného prostredia urobila v prvom polroku 2013 450 kontrol v oblasti ochrany vôd. Zistilo sa porušenie právnych predpisov v 84 prípadoch a porušovateľom sa uložili pokuty v celkovej výške 103 tisíc eur.

V rokoch 2004 a 2005 bol v SR zaznamenaný výrazný pokles emisií oxidu siričitého, najmä vďaka spaľovaniu nízkosírnych vykurovacích olejov (napr. v Slovnafte, a. s. Bratislava) a zníženiu spotreby hnedého uhlia vo veľkých energetických zdrojoch.

Extrémne zrážky a povodne od roku 2010 zhoršili pomery stability územia Slovenska. Zaregistrovaných bolo viac ako 550 nových alebo reaktivovaných deformácií svahov, ktoré ohrozujú napr. viac ako 98,8 km diaľníc, 62 km železníc, 101 km plynovodov a 291 km vodovodov.

V roku 2005 sa zaznamenal v SR výraznejší pokles emisií oxidu siričitého (o 77 %), a to zavedením opatrení týkajúcich sa zníženia obsahu síry v pohonných látkach. V rokoch 1990 – 2005 došlo v SR k zníženiu emisií amoniaku (bezfarebný plyn dusivého zápachu – čpavok) až o 58,5 % v závislosti od zníženia počtu hospodárskych zvierat, a tým aj poklesu produkcie živočíšneho odpadu a poklesu dávok hnojenia prírodnými a priemyselnými hnojivami v poľnohospodárstve.

Emisie ťažkých kovov poklesli v SR v roku 2005 oproti roku 1990 o 64 %. Tento trend ovplyvnil najmä prechod na používanie bezolovnatých typov benzínov.

Ročná limitná hodnota oxidu dusičitého na ochranu ľudského zdravia bola v roku 2006 prekročená v Bratislave (Trnavské mýto), v Nitre (Štefánikova ul.) a v Trnave (Kollárova ul.).

Najväčší problém kvality ovzdušia na Slovensku, ako aj vo väčšine európskych krajín predstavuje v súčasnosti znečistenie tuhými časticami.

Doplnok Rámcového dohovoru OSN o zmenách klímy, ktorý vstúpil do platnosti vo februári 2005, sa nazýva Kjótsky protokol. Je to medzinárodná dohoda vyjednaná v súvislosti s globálnym otepľovaním, ktorej cieľom je zastavenie rastu a postupná redukcia karbónových emisií do ovzdušia. Krajiny, ktoré podpísali tento protokol, sa zaviazali znížiť emisie oxidu uhličitého a piatich ďalších skleníkových plynov. Významným znečisťovateľom ovzdušia, ktorý sa k protokolu nepridal, sú Spojené štáty americké (USA).

Medzi najväčších svetových znečisťovateľov ovzdušia patria Čína a USA.

Nezisková mimovládna organizácia ochrancov životného prostredia aktívna vo viac ako 40-tich krajinách sveta sa nazýva Greenpeace. V snahe zachovať si stopercentnú nezávislosť, neprijíma dary od vlád, priemyslu či politických strán. Greenpeace bojuje proti ničeniu životného prostredia od roku 1971, keď malá loď na palube s dobrovoľníkmi a novinármi priplávala na malý ostrov Amchitka na Aljaške (na miesto, kde vykonávali USA testy jadrových zbraní) s cieľom upozorniť na problémy a prinútiť kompetentných k ich riešeniu.

Európska komisia začína udeľovať nové výročné ocenenie pre európske zelené mesto, ktoré má každý rok získať to mesto, ktoré môže ostatným slúžiť ako príklad pri vytváraní priaznivého životného prostredia pre svojich občanov. O titul európskeho hlavného zeleného mesta na roky 2010 a 2011 sa môžu uchádzať mestá, ktoré majú viac ako 200 000 obyvateľov.

Dňa 14. augusta 2013 začala Správa TANAP-u v spolupráci so spoločnosťou Slovenské elektrárne realizovať unikátny projekt sledovania orla krikľavého. Ide o sledovanie jeho pohybu v lokalite jeho hniezdiska a následne jeho cestu na zimovisko do juhovýchodnej Afriky i jeho návrat späť na Slovensko.

Ocenenie Európskej komisie zelené hlavné mesto Európy získali zatiaľ 4 mestá – Štokholm (2010), Hamburg (2011) a pre roky 2012 a 2013 španielska Vitoria-Gasteiz a francúzsky Nantes. Cieľom ocenenia je zvýšiť ochranu životného prostredia. Do súťaže o titul na rok 2014 sa môžu prihlásiť všetky mestá s viac ako 200 tisíc obyvateľmi z 27 členských štátov, 5 kandidátskych krajín a krajín Európskeho hospodárskeho priestoru.

Zdroje:
21. 1. 2016
Vzniknú programy na vzdelávanie dlhodobo nezamestnaných, ktorí by mali nájsť prácu v oblasti zhodnocovania bioodpadov.
10. 12. 2015
Dve sa zaoberajú spracovaním drevnej hmoty, jedna sa chce zamerať na potravinárske produkty a posledná podniká v odpadovom hospodárstve.
30. 9. 2015
Zároveň sa podľa jeho slov pripravuje vznik nového odboru žiarskeho mestského úradu, ktorý bude CZO spravovať.
22. 7. 2015
Vyradenú IT techniku ani staré chladničky z firemných „kuchyniek“ nemožno vyhodiť do komunálneho odpadu.
1. 7. 2015
Investorom je banskobystrická spoločnosť Plasma Energy. V priemyselnom parku vo Vranove chce spracovávať elektroodpad.
1. 7. 2015
Pokiaľ nie je známky pôvodca odpadu, mala by likvidáciu zabezpečiť samospráva.
29. 6. 2015
Jej žiaci sa môžu okrem víťazstva tešiť na hlavnú cenu, ktorou je živý benefičný koncert projektu Modré hory, za ktorým stoja raperi Lyrik a Bene.
25. 6. 2015
Do školy prišli aj lesníci, aby im porozprávali o lese a stromoch, ktoré v ňom rastú, aj o živočíchoch a ďalšom lesnom rastlinstve a plodoch, vrátane húb.
23. 6. 2015
Projekt Festival Modrých škôl je súčasťou programu Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha. 
22. 6. 2015
V priemyselnej zóne Kaplinské pole na rozlohe 11.000 m2 začali stavať výrobný závod spoločnosti Maccaferri Central Europe, s.r.o. Investícia za 6 miliónov eur prinesie mestu 150 pracovných miest.
22. 6. 2015
V súčasnosti tu pracuje 12 ľudí na tri zmeny, Podtatranská vodárenská spoločnosť neplánuje tento stav meniť, skôr preškoliť pracovníkov na nové technologické postupy.
15. 6. 2015
Informoval o tom analytik portálu energieprevas.sk Jozef Badida.
12. 6. 2015
Vranovský priemyselný park Ferovo tak zostáva naďalej bez investora. 
9. 6. 2015
Ide o súčasť projektu Pekná Anička a Ježko Separko.
22. 4. 2015
Odovzdávanie Enviro Oskarov, motýlie záhrady, výsadba vertikálnej zelene, inštalácia stojanov na bicykle, pešibus, dni bez počítačov.
16. 4. 2015
Aj z odpadového materiálu môže vzniknúť exponát do múzea.
14. 4. 2015
Pomoc životnému prostrediu je jednou z najväčších výziev súčasnosti.
9. 4. 2015
Keďže región Vysokých Tatier je turistickým regiónom a zároveň na jeho území existuje funkčná infraštruktúra, ktorú je potrebné využiť, padlo rozhodnutie realizovať tento systém aj vo Vysokých Tatrách.
26. 11. 2014
Podľa analýzy organizácie vyprodukoval každý obyvateľ Slovenska v roku 2013 priemerne o 6 kg komunálneho odpadu viac, ako tomu bolo v roku 2012.
24. 11. 2014
Návštevníci si v priebehu dneška a utorka (25.11.) môžu v obchodnom centre Galéria vychutnať tohtoročné víťazné filmy, vstup na všetky programy je voľný.
9. 9. 2014
Obyvateľov Slovenska najviac trápi narastajúce množstvo odpadu (55 %) a znečistenie ovzdušia (53 %).
15. 8. 2014
Ide v poradí už o šiesty seminár organizovaný pri príležitosti Medzinárodného roka rodinných fariem.
14. 8. 2014
Primátor predpokladá, že tam vznikne aj niekoľko nových pracovných miest, ich počet však zatiaľ nekonkretizoval.
10. 6. 2014
Integrované a efektívne riešenie pre spracovanie odpadu z mliekarní – srvátky a poľnohospodárskej produkcie miestnych družstiev – zabezpečuje produkciu 1 MW elektriny.
8. 6. 2014
Jej cieľom je propagácia kompostovania ako súčasti modernej domácnosti a dobrej záhradkárskej praxe.
4. 6. 2014
Netradičný projekt z východného Slovenska získal ocenenia od viacerých medzinárodných organizácií.
2. 6. 2014
OZ Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy by chcelo do konca roku 2015 zaviesť ekošoférovanie aj do praxe autoškôl.
30. 5. 2014
Nezanedbateľnou skutočnosťou je aj to, že nové prevádzky vytvárajú aj nové pracovné príležitosti.
22. 5. 2014
Plasma Energy plánuje spracovávať elektronický odpad vo Vranove pomocou špeciálnej taviacej pece vyrobenej na mieru.
20. 5. 2014
Dobrovoľníci budú počas týždňových turnusov bezplatne ubytovaní v Dome hostí na Skalnatom plese.
12. 5. 2014
Firma plánuje spustiť výrobu ešte v tomto roku. Zamestnať chce osem ľudí. Zlievarenská výroba v danej lokalite bola v prevádzke už od roku 1847.
10. 5. 2014
Pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku ukončili brigádu s majálesom, s pocitom dobre a zmysluplne vykonanej práce.
7. 5. 2014
K myšlienke sobotňajšieho celoeurópskeho dňa pod názvom Vyčistime si Európu sa už dnes aktívne pripojili pracovníci správ povodí Slovenského vodohospodárskeho podniku.
27. 4. 2014
Firmy, ktoré výšku produkcie emisií za uplynulý rok nenahlásili, tak musia urobiť najneskôr do stredy 30. apríla.
26. 4. 2014
Súťaž prebieha v termíne od 23. apríla do 23. mája 2014. Autori 10 najlepších návrhov získajú balíček s ekoproduktmi, víťaz dostane navyše aj eko skladací bicykel.
25. 2. 2014
Podľa Pan Weifanga je Čína veľkým výrobcom automobilov a má záujem o všetky technológie a rozvoj vzájomnej spolupráce v automobilovom priemysle.
2. 2. 2014
Odborná medzinárodná porota vyberie v každej kategórii (žiak, učiteľ, škola) piatich finalistov, z ktorých bude v každej kategórii ocenený jeden víťaz.
1. 2. 2014
Počas 9 workshopov v Ekocentre Lesopark budú deti objavovať čaro a možnosti kreatívneho recyklovania - opätovného používania starých vecí a vytvárania ich novej funkčnosti.
24. 1. 2014
Riešenie problematiky odpadu je podľa výchovných environmentálnych organizácií náročný problém, ktorého riešenie začína dôslednou prevenciou.
15. 1. 2014
Spoločne sme na kalamitnom území vo Vysokých Tatrách vysadili už 100.000 stromčekov.
5. 1. 2014
Minister priblížil, že cieľom je preto do budúcnosti urobiť zo skládkovania najdrahšiu možnosť vysporiadania sa s odpadom.
29. 12. 2013
Aj preto, že sa v tomto prípade mal potvrdiť význam protipovodňových opatrení, chce ministerstvo investovať do ďalších.
18. 12. 2013
Súčasne sa oproti tomuto roku zvýšia sadzby pre staršie, menej ekologické autá.
18. 12. 2013
Ten vstúpil do platnosti 1. januára 1969 a odvtedy prešiel najväčší národný parku na Slovensku veľkými zmenami.
10. 12. 2013
Podujatie je súčasťou druhého ročníka Olompiády. Je určená primárne deťom, ktoré sa majú snažiť hravou formou rozvíjať svoju kreativitu.
2. 12. 2013
Ministerstvo by chcelo v budúcnosti na Slovensku vidieť aj centrá opätovného používania vecí ako je napríklad nábytok, elektrické a elektronické zariadenia, textil, knihy, CD, športové vybavenie.
24. 11. 2013
Toyota tvrdí, že palivové články (fuel cell) sa budú dať nabiť v priebehu minút a budú mať dojazd na jedno nabitie zhruba 500 kilometrov.
23. 11. 2013
Šot by mal pozitívnym, prípadne aj vtipným spôsobom propagovať kompostovanie a povedať o zmysle, prečo vlastne kompostovať.
19. 11. 2013
Použitý kuchynský olej vie Slovnaft využiť tak, aby nezaťažoval životné prostredie priamo.
17. 11. 2013
Počas jedenapolročného projektu žiaci a učitelia spoločne navrhnú a zrealizujú dizajn svojej prírodnej školskej záhrady, pri ktorom využijú prvky permakultúry.
3. 11. 2013
Okrem súčastí z automobilov má ŽOS-EKO vytvorený komplexný systém zberu opotrebovaných alkalických batérií a akumulátorov.
31. 10. 2013
Už v novembri odštartuje druhý ročník kampane Mladých reportérov pre životné prostredie Litter Less – Menej odpadu.
29. 10. 2013
Celulózovo-papierenské odvetvie patrí podľa riaditeľa recyklačného fondu k najvýkonnejším odvetviam slovenskej ekonomiky s ročnými tržbami zhruba 800 miliónov eur.
26. 10. 2013
Slovensko nedávno predalo sedem miliónov ton emisií Španielsku, ktoré malo pôvodne záujem aj o zvyšných 20 miliónov ton.
25. 10. 2013
Greenpeace považuje návrh Energetickej politiky SR za nedostatočný, jednostranne zameraný iba na rozvoj jadrovej energetiky a udržanie neprijateľného stavu podpory ťažby a spaľovania hnedého uhlia.
23. 10. 2013
Malí výrobcovia odstránením legislatívnych prekážok získajú väčšiu energetickú nezávislosť, čo je základný krok na odvrátenie hrozby energetickej chudoby.
14. 10. 2013
Tento týždeň bude v Banskej Bystrici spojený s množstvom aktivít pri príležitosti Stredoeurópskeho dňa stromu (20. októbra).
10. 10. 2013
Environmentálne záťaže a ich vplyv na životné prostredie objasní žiakom II. stupňa základných škôl nový školský program pod názvom Enviróza.
7. 10. 2013
Lesná pedagogika na Železnej studničke je ďalším z projektov, prostredníctvom ktorých mestská časť Bratislava - Nové Mesto vzdeláva žiakov svojich škôl aj mimo školy.
24. 9. 2013
Doteraz sa vďaka projektu Energia pre prírodu vrátilo do Tatier viac ako 1500 jedincov rôznych ohrozených zvieracích druhov.
22. 9. 2013
Pre záujemcov je pripravený napríklad kurz cyklistiky s inštruktorom, ktorý návštevníkom vysvetľuje, ako správne jazdiť na bicykli či ako sa správať v premávke.
22. 9. 2013
Cyklomagistrálu dlhú vyše 22 kilometrov, postavenú v samostatnom telese po trase bývalej úzkokoľajnej lesnej železnice z Kysúc na Oravu, si chce premiér v budúcnosti opäť vyskúšať.
21. 9. 2013
Zelená škola je najväčší certifikačno-vzdelávací ekoprogram na svete, do ktorého je zapojených viac ako 40.000 škôl z 53 krajín sveta.
19. 9. 2013
Podujatie chce svojím bohatým, interaktívnym a zábavným programom zvýšiť povedomie cyklistov o bezpečnej jazde, o bezpečnej premávke, ako aj vzdelávať deti v oblasti dopravy.
19. 9. 2013
V Grécku podporujú producentov a pestovateľov potravín, aby vypestovali dostatočné množstvo biopotravín, aby boli sebestační v potravinách. Ministerstvo riadi odborník, ktorý je aj vedec,“ podotkla Gašparovičová.
18. 9. 2013
Už po jubilejný desiaty raz sa tiež deti za prázdne PET fľaše, obaly TETRA Pack alebo plechovky od nápojov dostanú do zoologickej záhrady zadarmo.
17. 9. 2013
Európsky týždeň mobility zakončí v nedeľu 22. septembra tradičné podujatie Martinský bicyklový deň.
16. 9. 2013
Aktivity venované zvyšovaniu environmentálneho povedomia verejnosti a prezentáciu ekologickej dopravy pripravila v spolupráci s partnermi aj Slovenská agentúra životného prostredia v B. Bystrici.
16. 9. 2013
Deň bez áut v Žarnovici je naplánovaný na 19. septembra. Mesto v tento deň vyzýva občanov, aby svoje autá nechali doma a do práce, školy a obchodov prišli pešo alebo na bicykli.
13. 9. 2013
Výstava je súčasťou projektu Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania v súlade s Rámcovou smernicou o vode.
27. 8. 2013
Vplyvom extrémne teplého počasia došlo k prehriatiu vody a rozmnoženiu vodných rastlín, ktoré na seba dokážu naviazať dusík.
22. 8. 2013
Záhada, prečo je voda Štrbského plesa v tomto roku zelená, má svoje vysvetlenie. Z rozboru vyplýva, že voda vykazuje výrazný nárast amoniakálneho dusíka.
16. 8. 2013
Jarabina vtáčia s vekom viac ako 150 rokov či smreky vekom presahujúce tri storočia. Aj takéto čiastkové výsledky už výskum priniesol.
2. 8. 2013
V meste Humenné sa budú na odhaľovaní nezodpovedných psičkárov či pôvodcov čiernych skládok už čoskoro podieľať členovia novozaloženej Zelenej hliadky.
26. 7. 2013
Spoločnosť Tesco Stores SR, a. s., od 31. júla 2013 spoplatní igelitové tašky sumou 0,03 eura.
26. 7. 2013
Inšpektori z rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia SR, Slovenskej inšpekcie životného prostredia, vykonali v prvom polroku tohto roka 1543 kontrol.
25. 7. 2013
V rámci schváleného projektu by mali do konca septembra zmiznúť z mesta tri čierne skládky a súčasne pribudne zeleň v centre.
22. 7. 2013
Ministri oboch envirorezortov sa zhodli na potrebe technologickej neutrality jednotlivých krajín EÚ pri znižovaní emisií uhlíka.
18. 7. 2013
Združenie právnických osôb BIOMASA získalo podporu na propagáciu využívania biomasy z programu LIFE+ Európskej komisie – Information dissemination.
17. 7. 2013
Cieľom samosprávy je podľa primátorových slov zriadenie zberného odpadu na území každého bývalého bratislavského okresu.
13. 7. 2013
Prípravu dvoch nových legislatívnych úprav zameraných na ochranu prírody a lesníctvo avizoval dnes v Čiernom Balogu minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek.
9. 7. 2013
Veľký problém je v zamýšľanom zákone s tzv. zanechaným odpadom, ktorý nebude mať kto postupne likvidovať.
6. 7. 2013
Neziskové občianske združenie Priatelia Zeme a Centrum environmentálnych aktivít vyhlásili v uplynulých dňoch 3. ročník celoslovenskej súťaže Miss Kompost.
3. 7. 2013
Jeho legislatívny zámer, ktorý okrem iného počíta so zrušením Recyklačného fondu, dnes odobrila vláda SR.
30. 6. 2013
V Nemecku podľa Deutsche-Presse-Agentur začali riešiť praktické otázky rozširovania predaja automobilov na elektrický pohon.
27. 6. 2013
Viacero vodných zdrojov v Bratislavskom samosprávnom kraji je ohrozených občianskou výstavbou i ťažbou nerastov v ich okolí.
25. 6. 2013
Buďte aktívni a kreatívni pre jesetery! - tak znie v roku 2013 motto Medzinárodného dňa Dunaja.
23. 6. 2013
Novela zákona o ochrane prírody a krajiny z dielne ministerstva životného prostredia vraj oslabí ochranu prírody.
22. 6. 2013
Ako ukázal prieskum, 57 percent ľudí odovzdáva staré spotrebiče naspäť do predajní, na zberné dvory alebo využíva zberové akcie v obciach a mestách.
19. 6. 2013
Slovenská verejnosť sa oddnes môže zapojiť do on-line hlasovania a rozhodnúť, ktorých 10 európskych projektov v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov postúpi do ďalšej fázy súťaže Svet, ktorý mám rád.
19. 6. 2013
Malá vodná elektráreň je nákladnou investíciou s veľmi neistou dlhodobou návratnosťou a určite nie je žiadnym mimoriadne výhodným - tzv. zeleným biznisom.
19. 6. 2013
Veľkú detskú súťaž v separovaní komunálneho odpadu dnes na Partizánskej lúke vyhodnotili a tých najúspešnejších ocenili.
17. 6. 2013
V školskom roku 2013/14 sa na Slovensku otvára jeho deviaty ročník a školy sa do neho môžu zaregistrovať do polovice septembra.
17. 6. 2013
Občianske združenie Tatry vypracovalo návrhy zmien v zákonoch o odpadoch, správnom konaní, priestupkoch a zaslalo ich poslancom NR SR.
16. 6. 2013
Čínska vláda nariadila podnikom v oblasti ťažkého priemyslu, aby do konca roka 2017 znížili emisie o 30 %.
14. 6. 2013
Cieľom Európskeho dňa veternej energie, ktorý pripadá na 15. júna, je prezentovať prednosti veternej energie, jedného z obnoviteľných zdrojov energie.
7. 6. 2013
Vyhlásením najlepších filmov sa Dnes skončil 19. ročník medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm 2013.
3. 6. 2013
V znamení filmov s environmentálnou problematikou aj sprievodných podujatí sa bude niesť tento týždeň v Banskej Bystrici, Zvolene a dalších mestách.
1. 6. 2013
Minister životného prostredia Peter Žiga sa na jeden deň vzdal svojho ministerského kresla.
1. 6. 2013
Na nemeckých cestách by malo v roku 2020 jazdiť milión automobilov s elektrickým pohonom.
31. 5. 2013
V pondelok 3. júna začne 19. ročník medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm 2013.
30. 5. 2013
Údajný nástupca americkej spoločnosti Interblue Group má záujem o voľné emisné kvóty oxidu uhličitého.
27. 5. 2013
Recyklačný fond od začiatku roka schválil dotácie pre 11 projektov za vyše 808.000 eur.
25. 5. 2013
Prepojiť súčasný environmentálny náučný chodník s prírodnou oddychovou zónou pri Podhájskom potoku si dala za cieľ starostka obce Daniela Balážová.
25. 5. 2013
V Bratislave sa dnes uskutočnila akcia zameraná na vyjadrenie nesúhlasu so zavádzaním geneticky modifikovaných osív a plodín do životného prostredia.
25. 5. 2013
Ministerstvo životného prostredia predstavilo po pracovnej verzii oficiálny návrh novely zákona o ochrane prírody a krajiny, mala by pomôcť aj zonácii Tatier.
24. 5. 2013
Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR vyhlasuje súťaž o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie.
16. 5. 2013
Slovenský plynárenský priemysel, a. s., bol dnes hostiteľom medzinárodnej konferencie Trendy v oblasti progresívnych technológií na báze obnoviteľných zdrojov energií.
15. 5. 2013
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR sa obrátila na predsedu vlády SR  a ministra životného prostredia SR Petra Žigu so žiadosťou o stiahnutie novely zákona o odpadoch z legislatívneho procesu.
13. 5. 2013
Recyklačný fond by sa mal časom stať minulosťou.
10. 5. 2013
Environmentalisti vyzývajú šéfa envirorezortu Petra Žigu, aby podporil ambicióznejší cieľ znižovania emisií z dopravy.
1. 1. 1970
1. 1. 1970
1. 1. 1970
kviz
Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk