X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Obchod, marketing a reklama

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Marketingový špecialista zostavuje strategicko-taktické a operatívne plány marketingových opatrení, vymedzuje okruhy perspektívnych výrobných a obchodných aktivít na základe výskumu trhu.
Karta zamestnania
Obchodný manažér riadi obchodnú činnosť a stanovuje koncepciu obchodného zamerania firmy.
Karta zamestnania
Organizátor spoločenských podujatí navrhuje, pripravuje a organizuje spoločenské a pracovné stretnutia a podujatia podľa požiadaviek zákazníkov.
Karta zamestnania
Produktový špecialista tvorí stratégiu inovácie, rozvoja a predaja produktov a rozhoduje o ich umiestnení na trhu.
Karta zamestnania
Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti marketingu riadi a tvorí marketingové a predajné stratégie organizácie.
Karta zamestnania
Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti obchodu (obchodný riaditeľ) riadi celkovú obchodnú a odbytovú stratégiu organizácie.
Karta zamestnania
Špecialista pre starostlivosť o zákazníkov zabezpečuje expertnú podporu pre interných a externých zákazníkov, podieľa sa na riešení zložitých problémov a spracováva analýzy a metodické...
Karta zamestnania
Špecialista v oblasti reklamy a propagácie zaisťuje a koordinuje mediálne plány, výber médií a aplikáciu mediálnych kampaní.
Karta zamestnania

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Hovorca tlmočí názory, postoje a stanoviská zastupovanej organizácie alebo inštitúcie k vzniknutým udalostiam alebo problémom.
Karta zamestnania
Riadiaci pracovník (riaditeľ) veľkoobchodnej prevádzky vedie prevádzku veľkoobchodnej siete, zodpovedá za jej plynulý chod, jej obchodnú a marketingovú stratégiu a personálne riadenie tímu vlastných zamestnancov,...
Karta zamestnania
Špecialista zahraničných vzťahov zabezpečuje a spracováva dokumenty a informácie pre nadviazanie a rozvíjanie zahraničných vzťahov.
Karta zamestnania

Vyššie odborné vzdelanie

Grafický dizajnér (grafik) zaisťuje odborné činnosti v oblasti grafického spracovávania a výtvarnej podoby propagačných materiálov a predmetov.
Karta zamestnania

Úplné stredné všeobecné vzdelanie

Vedúci oddelenia zodpovedá za riadny chod zvereného oddelenia obchodu, za dosahovanie stanovených ekonomických ukazovateľov svojho oddelenia, za dodržiavanie firemných štandardov a poskytovanie kvalitných služieb zákazníkovi.
Karta zamestnania

Úplné stredné odborné vzdelanie

Aukcionár (licitátor) vydražuje predmet dražby na verejných aukciách alebo dražbách pre väčší počet záujemcov. Predmetom dražby môže byť vec, právo, poprípade iná hmotná alebo nehmotná...
Karta zamestnania
Hlavný pokladník v maloobchode zabezpečuje a zodpovedá za spracovanie finančných prostriedkov v obchode, účtovnú agendu, kontakt s bankami. Taktiež v prípade nutnosti predáva prostredníctvom vhodného vybavenia a...
Karta zamestnania
Hosteska zabezpečuje a poskytuje služby pri kultúrnych, vzdelávacích, obchodných a iných spoločenských akciách.
Karta zamestnania
Kníhkupec vykonáva obchodné a ďalšie odborné činnosti súvisiace s prevádzkou kníhkupectva či nakladateľstva, s distribúciou, propagáciou a ďalšími oblasťami knižného obchodu.
Karta zamestnania
Obchodník v malom obchode, butiku zodpovedá za vedenie predajne a činnosti s tým spojené.
Karta zamestnania
Obchodný sprostredkovateľ prezentuje, ponúka a predvádza tovar a služby spoločnosti, ktorú zastupuje. Získava nových zákazníkov, pripravuje obchodné a cenové ponuky. Vyhľadáva potencionálnych obchodných...
Karta zamestnania
Pracovník expedície tovaru zabezpečuje odborné práce týkajúce sa odbytu výrobkov, tovaru alebo služieb podľa potrieb firmy, obchodných záväzkov a požiadaviek odberateľov.
Karta zamestnania
Pracovník kontaktného centra (zákazníckeho servisu) poskytuje zákazníkom odborné informácie o ponúkaných službách alebo produktoch, rieši ich problémy, sťažnosti a reklamácie a zisťuje...
Karta zamestnania
Pracovník v záložni, veriteľ zabezpečuje požičiavanie peňazí klientom za predmety uložené do zástavy alebo za majetok a iné cennosti.
Karta zamestnania
Predavač drogistického tovaru a kozmetiky vykonáva predajné činnosti v oblasti predaja drogistického tovaru s použitím vhodného vybavenia a systémov.
Karta zamestnania
Predavač elektrotechniky a elektroniky vykonáva príslušné predajné činnosti v oblasti predaja elektrotechnického a elektronického tovaru s použitím vhodného vybavenia a systémov.
Karta zamestnania
Predavač chovateľských potrieb vykonáva predajnú a obchodnú činnosť v oblasti predaja a sprostredkovania chovateľských potrieb.
Karta zamestnania
Predavač mäsa a rýb vykonáva príslušné predajné činnosti v oblasti potravinárskeho tovaru zameraného na mäso a ryby. Zodpovedá za dodržiavanie hygienických, právnych a veterinárnych požiadaviek na...
Karta zamestnania
Predavač nábytku a bytových doplnkov vykonáva príslušné predajné činnosti v oblasti predaja nábytku a bytových doplnkov.
Karta zamestnania
Predavač potravín vykonáva príslušné predajné činnosti v oblasti predaja potravín s použitím vhodného vybavenia a systémov.
Karta zamestnania
Predavač priemyselného tovaru vykonáva príslušné predajné činnosti v oblasti predaja priemyselného tovaru s použitím vhodného vybavenia a systémov.
Karta zamestnania
Predavač stavebného materiálu dopĺňa tovar, v prípade potreby obsluhuje zákazníkov, poskytuje informácie zákazníkom, označuje tovar cenovkami a kontroluje správnosť cenoviek.
Karta zamestnania
Predavač športových potrieb vykonáva činnosti súvisiace s predajom športových potrieb zákazníkovi.
Karta zamestnania
Predavač textilu, obuvi a koženej galantérie vykonáva príslušné predajné činnosti v oblasti predaja textilného tovaru, obuvi a koženej galantérie s použitím vhodného vybavenia a systémov.
Karta zamestnania
Predavač umeleckých predmetov vykonáva príslušné predajné činnosti v oblasti predaja hodín, klenotov, umeleckých predmetov a starožitností.
Karta zamestnania
Predavač zmiešaného tovaru a domácich potrieb dopĺňa a predáva domáce potreby a zmiešaný tovar, zabezpečuje oceňovanie tovaru, kontroluje správnosť cenoviek, obsluhuje zákazníkov a v prípade potreby poskytuje...
Karta zamestnania
Predvádzač tovaru (promotér) zabezpečuje prezentácie/propagácie tovarov/produktov prostredníctvom promo akcií.
Karta zamestnania
Propagačný referent zabezpečuje propagáciu a reklamu výrobkov, služieb, tovaru alebo značiek firmy v tuzemsku a v zahraničí.
Karta zamestnania
Referent marketingu pripravuje podklady pre marketingový výskum a podieľa sa na jeho vyhodnocovaní.
Karta zamestnania
Reklamant rieši reklamácie odberateľov alebo zákazníkov, vrátane prešetrovania ich oprávnenosti.
Karta zamestnania
Reklamný textár navrhuje reklamné texty na účely reklamy alebo spropagovania služieb či produktov prostredníctvom rôznych médií.
Karta zamestnania
Riadiaci pracovník (riaditeľ) maloobchodnej prevádzky zodpovedá za plynulý chod maloobchodnej jednotky, jej obchodnú a marketingovú stratégiu a personálne riadenie tímu vlastných zamestnancov, prípadne obchodných...
Karta zamestnania
Servisný technik poskytuje technickú podporu a samostatne uskutočňuje opravy a revízie technických zariadení a systémov u zákazníkov.
Karta zamestnania
Vedúci expedície riadi a komplexne zabezpečuje expedíciu zásielok výrobkov a tovaru.
Karta zamestnania
Vedúci predajne zodpovedá za riadny chod zverenej predajne, za dosahovanie stanovených ekonomicko-obchodných a personálnych ukazovateľov, za dodržiavanie firemných štandardov a poskytovanie kvalitných služieb zákazníkovi.
Karta zamestnania

Stredné odborné vzdelanie

Aranžér, dekoratér zabezpečuje reklamné a aranžérske činnosti zamerané na prezentáciu tovaru a služieb.
Karta zamestnania
Manekýn, modelka predvádza modely na prehliadkach alebo za účelom fotografovania či filmovania.
Karta zamestnania
Podomový predavač mapuje obchodné príležitosti v rámci regiónu. Prezentuje a predáva tovar priamo u zákazníka.
Karta zamestnania
Pokladník v predajni predáva prostredníctvom vhodného vybavenia a softvéru tovar, prípadne služby zákazníkom, dodávateľom a odberateľom.
Karta zamestnania
Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant) pripravuje tovar na uskladnenie a vyskladnenie, zabezpečuje jeho nakládku, uloženie a vykládku na a z dopravného prostriedku. Spolupracuje na prijímaní a výdaji tovaru v sklade,...
Karta zamestnania
Pracovník čerpacej stanice obsluhuje zákazníkov na pokladni, predajnej ploche a v areáli čerpacej stanice. Poskytuje tiež servis zákazníkom, ktorí potrebujú pomoc a reaguje na ich požiadavky (napr. pomoc hendikepovaným...
Karta zamestnania
Predavač a aranžér kvetov zabezpečuje predaj kvetov a poskytuje kupujúcim poradenskú činnosť súvisiacu so starostlivosťou o ne. Ošetruje a vystavuje kvety, viaže a vyrába kytice a iné dekoračné produkty z kvetov a stará sa o...
Karta zamestnania

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Predavač v novinovom stánku predáva noviny, časopisy, tabakové výrobky a rôzny doplnkový tovar.
Karta zamestnania
Vyberač predajných automatov plní predajné automaty tovarom a vyberá z nich peniaze. Pri každom výbere kontroluje, či suma vybraných peňazí zodpovedá množstvu predaného tovaru. Kontroluje či automaty nie sú...
Karta zamestnania

Nižšie stredné vzdelanie

Dokladač tovaru zabezpečuje vyloženie tovaru na určené miesto podľa určených štandardov. Zodpovedá za označenie tovaru správnou cenovkou podľa platnej legislatívy. Zabezpečuje kvalitatívnu kontrolu vykladaného tovaru, kontroluje...
Karta zamestnania
Lepič, odstraňovač plagátov a propagačných materiálov lepí a odstraňuje plagáty a iné propagačné materiály z reklamných plôch.
Karta zamestnania
Predavač na trhu a v tržnici (okrem rýchleho občerstvenia) predáva tovar v prenosnom zariadení, pod holým nebom alebo na prenajatom mieste na trhoch, v tržniciach alebo burzách.
Karta zamestnania
Roznášač letákov (kolportér) šíri periodickú tlač, prípadne propagačné materiály na verejnom priestranstve.
Karta zamestnania
Človek mal už počas doby kamennej a bronzovej zmysel pre obchodovanie. Pre uspokojovanie svojich potrieb si svojpomocne zabezpečoval potravu, vyrábal rôzne náradie a pomôcky. Nie každá domácnosť si však dokázala zaobstarať a vyrobiť všetko na uspokojenie svojich potrieb. Postupne vznikal priestor pre trh, miesto, na ktorom si jednotlivé subjekty (výrobcovia) vymieňali výsledky svojej činnosti (tovar). Jednotlivé naturálne hospodárstva, pôvodne vyrábajúce len pre vlastnú potrebu, sa špecializovali a dopĺňali. Závislosť jednotlivých výrobcov a nevyhnutnosť výmeny výsledkov ich činností tak začala rásť.

Spočiatku obchodovanie prebiehalo v podobe výmeny tovaru za iný tovar, napríklad dobytok za plátno, kožušiny za potraviny a pod. Takýto spôsob obchodovania sa nazýva barter. Nevýhody naturálneho obchodovania spočívali v zlej deliteľnosti tovaru, v raste sortimentu tovaru či hľadaní vhodného kupca, pretože nie vždy bol obojstranný záujem o výmenu tovaru. Časom ľudstvo do obchodovania zaviedlo drahé kovy slúžiace ako platidlo, ktoré čoskoro nahradili bankovky a mince. Peniaze tak uľahčovali obchodovanie.

Obchodovanie je výmenná činnosť na trhu, kde sa stretáva záujem predávajúceho a kupujúceho o tovar. Predávajúci má záujem tovar predať, kupujúci kúpiť, pričom výmena je sprostredkovaná peniazmi. Výsledkom zhody záujmu kupujúceho a predávajúceho je cena tovaru, za ktorú sa realizuje kúpa a predaj. Na správanie sa ľudí pri obchodovaní vplýva množstvo faktorov, či už ekonomických (výroba, jej úroveň a kvalita, ceny, dôchodky a pod.), alebo neekonomických (vzdelanostná a kultúrna úroveň obyvateľstva, geografické činitele, zvyky, tradície, politická situácia a pod.).

Ešte pred tridsiatimi rokmi sa na našom trhu nachádzali prevažne obchody s úzkou špecializáciou. Mäso sa kupovalo len u mäsiara, zelenina len v zelovoci a pod. V súčasnom období sa obchod neustále rozvíja. Maloobchod vytláčajú veľké nákupné centrá a supermarkety, ktoré ponúkajú aj rôzne typy služieb a sortimentu pod jednou strechou, napr. opravy spotrebného tovaru, donáškovú a servisnú službu a pod. Obchodné reťazce však poskytujú obyvateľstvu nielen tovar a služby, ale aj pracovné príležitosti. Ľudia sa môžu uplatniť ako predavači, obchodníci, pokladníci, logistici, skladníci, prepravcovia a pod.

Významnú úlohu zohráva v našich podmienkach aj vplyv medzinárodného obchodu, ktorý zahŕňa medzinárodnú výmenu tovaru a služieb medzi krajinami v rámci medzinárodných ekonomických zoskupení. Dochádza k závislosti štátov od ekonomickej spolupráce. Akákoľvek zmena obchodovania jednej krajiny ovplyvní pozíciu ostatných krajín a naopak. Prínos medzinárodného obchodu je však v tom, že umožňuje rozšíriť sortiment spotreby o tovar, ktorý krajina z rôznych dôvodov nie je schopná vyrobiť.

Zdroje:
Feničania boli vynikajúci obchodníci, ktorí zakladali obchodné strediská v celom stredomorí. Prístavy Tyros (dnes Súr), Sidón (dnes Sajdá), Byblos a Bérytos (dnes Bejrút) boli v polovici 2. tisícročia pred n. l. strediskami vyspelej remeselnej výroby a obchodu.

Najstaršie reklamné odkazy sú staré niekoľko tisíc rokov a boli nájdené v ruinách na Blízkom východe.

So začiatkami obchodu na Slovensku sa vyvíjala Jantárová cesta, ktorá prechádzala naším územím. Spájala pobaltské pobrežie a Jadranské more. Slúžila na prepravu vzácneho jantáru do Rímskej ríše. Jantárová cesta na našom území prechádzala pod západnými svahmi Bielych a Malých Karpát a cez Devínsku bránu ústila do Rakúska, kde nadväzovala na rímsku osadu Carnuntum.

Vznik a používanie peňazí napomohli rozvoju deľby práce, špecializácii výrobcov a výraznému zvýšeniu produktivity práce.

Proces, v ktorom sa stretávajú rôzne subjekty na trhu, pričom každý má záujem maximalizovať svoj zisk, sa volá trhová konkurencia.

Prvý supermarket na svete nazvaný Piggly Wiggly bol otvorený v Memphise (USA) v roku 1916. V súčasnosti existuje v tejto sieti viac ako 600 supermarketov v 17 štátoch sveta.

Najväčším obchodným reťazcom na svete je Wal-Mart založený v roku 1962 v Arkansase. Jeho tržby boli v roku 2005 až 312,4 mld. amerických dolárov (USD). V tomto čase vo Wal-Marte existovalo viac ako 6 200 prevádzok, ktoré spoločne zamestnávali viac ako 1,6 milióna zamestnancov po celom svete.

Medzi najznámejšie filmové diela s tematikou nelegálneho obchodu patrí film Obchodník so smrťou (Lord of War) s americkým hercom Nicolasom Cageom v hlavnej role. Film vykreslil obchodníka so zbraňami a bol inšpirovaný reálnou postavou – Viktorom Butom.

Aukcia je zvláštny spôsob dražby, keď sortiment nie je rovnakého druhu, ani rovnakej kvality. Slovo pochádza z latinského „auctio“, čo znamená zvyšovať sa. Medzi najkurióznejšie aukcie patrí vydraženie rezňa s podobou Josepha Ratzingera, pápeža Benedikta XVI. za 10 201 eur.

Liberalizmus je postupné odstraňovanie prekážok pohybu tovaru, služieb, kapitálu a pod. Štát svojimi opatreniami uľahčuje rozvoj medzinárodného obchodu a odstraňuje prekážky, ktoré tomuto rozvoju bránia. Liberalizácia obchodu sa uskutočňuje na základe dvojstranných alebo mnohostranných dohôd, a to v rámci vytvorených medzinárodných inštitúcií, napr. Svetová obchodná organizácia (WTO).

Kartel je združenie podnikov s rovnakým predmetom podnikania za účelom maximalizácie zisku. Podniky združené v karteli uzatvárajú dohodu o jednotlivých predajných podmienkach, o spoločných cenách, o rozdelení trhu, o rozdelení výroby na jednotlivých účastníkov, o výmene patentov a pod.

Monopol vzniká v prípade, keď jeden dodávateľ nemá alebo vyradí konkurenciu a ostane na trhu sám a môže si svojvoľne určovať ceny. Ak je správanie monopolu na slovenskom trhu neúnosné, prichádza štát prostredníctvom Protimonopolného úradu SR s regulatívnymi opatreniami, prípadne so sankciami voči monopolu.

Zdroje:
  • Lisý, J. a kol.: Všeobecná ekonomická teória. Bratislava: IURA EDITION, 2002.

  • sk.wikipedia.org

28. 3. 2017
Celkovo mali doteraz zamestnanci v maloobchode voľno 3,5 dňa.
6. 3. 2017
Postaví preto supermoderný sklad, z ktorého bude voziť tovar predovšetkým k zákazníkom zo západnej Európy.
6. 3. 2017
Centrum s plochou viac ako 60.000 štvorcových metrov by malo byť otvorené v treťom kvartáli tohto roka.
3. 2. 2017
Pri výbere víťazov rozhodovali najmä faktory ako silná značka, dobré meno či kvalitné služby a produkty.
31. 1. 2017
Ohľaduplný prístup k prírodným zdrojom je pre spoločnosť Lidl Slovenská republika jednou z kľúčových priorít v rámci spoločenskej zodpovednosti.
13. 1. 2017
Informoval o tom dnes Štatistický úrad Slovenskej republiky.
9. 1. 2017
Celkovo tak budú mať zamestnanci v maloobchode voľno 15,5 dňa, v súčasnosti majú 3,5 dňa.
5. 1. 2017
Zaujímate sa o prácu obchodného zástupcu, asistenta predaja alebo marketingového pracovníka?
20. 12. 2016
Do projektu sa zapojilo viac ako 200 farmárov.
6. 12. 2016
V predvianočnom období eviduje bankový sektor na Slovensku v porovnaní so zvyškom roka najvyšší záujem o spotrebné úvery.
3. 12. 2016
Vyplýva to z analýzy Poštovej banky.
29. 11. 2016
A to hlavne, ak sa na ich stránku preklikáme z reklamy na obľúbenej stránke.
29. 11. 2016
Ide o technologicky i vizuálne najmodernejšie predajne, pričom projekt v Novej Dubnici získal medzinárodne uznávaný ekologický certifikát.
8. 11. 2016
Informovali o tom mediálni zástupcovia spoločnosti.
3. 10. 2016
Nástupné mzdy pre spomenuté pozície sa totiž zvýšia až o 23 %.
29. 9. 2016
Portál ISTP.sk pre vás pripravil aktuálne pracovné ponuky z tejto pracovnej olasti.
26. 7. 2016
Nové nákupné centrum má v Humennom stáť do konca tohto roka.
14. 7. 2016
Chcete pracovať ako obchodný manažér, zástupca alebo predavač? Pozrite sa na aktuálne pracovné pozície v obchode.
21. 6. 2016
Navýšenie sa týka pracovníkov, ktorí nepracujú na riadiacich pozíciách a dosiahne úroveň od 6,7 % až do 10 %.
24. 5. 2016
Cieľom novely bolo podľa predkladateľov znížiť mieru plytvania prírodnými zdrojmi.
9. 5. 2016
Obchodné centrum ako i s ním súvisiaca dopravná infraštruktúra by mala byť dokončená v horizonte do dvoch rokov po získaní všetkých povolení.
4. 5. 2016
Jej prezident pripomenul aktivity komory a členských firiem, ktoré spolu so strednými odbornými školami vzdelávajú žiakov duálne.
3. 5. 2016
Zastúpenie slovenských potravín v predajniach tak v porovnaní s minulým rokom kleslo o 1 percentuálny bod.
2. 5. 2016
Úspešní kandidáti musia plynule hovoriť po nemecky a anglicky a tieto pozície sú vhodné aj pre absolventov bez predchádzajúcich pracovných skúseností.
22. 4. 2016
Dennodenne sa v každej fáze našej činnosti snažíme prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju.
4. 3. 2016
Vyplýva to z aktuálnej Cenovej hitparády, ktorú zostavili analytici Poštovej banky na základe údajov Štatistického úradu SR.
3. 2. 2016
Ide o najvyššie umiestnenie potravinového reťazca v histórií ankety.
17. 1. 2016
Ak predávajúci takúto možnosť, prípadne možnosť výmeny tovaru za iný spotrebiteľovi ponúka, robí tak nad rámec svojich povinností.
15. 1. 2016
Obchodníci vedia, že veľké zľavy dokážu výrazne ovplyvniť nákupné správanie zákazníkov a prieskum agentúry Ipsos pre spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika to potvrdzuje.
3. 1. 2016
Zníženie DPH z 20 na 10 % od 1. januára tohto roka sa týka celkom 11 sortimentných kategórií a 180 druhov tovarov. Ide o potraviny ako chlieb, mlieko, maslo, čerstvé mäso a ryby.
25. 12. 2015
Kým niektoré internetové obchody začínajú s výpredajmi už dnes, kamenné prevádzky ich rozbiehajú od 26. decembra.
10. 11. 2015
Perspektívnym z geopolitického pohľadu sa javia aktivity formátu 16 plus jedna, ktorý majú s Čínou nastavené krajiny strednej a východnej Európy.
9. 11. 2015
Domáce výrobky, ktoré vydržali na trhu od socializmu, majú často za sebou pozoruhodné príbehy.
9. 11. 2015
Mohli by priniesť 200 pracovných miest v IT technológiách.
3. 11. 2015
Druhý najrozvinutejší chorvátsky kraj, Primorsko-goranská župa, je partnerom Žiliny osem rokov.
6. 10. 2015
Univerzita a obchodný reťazec budú spolupracovať na praktickom vzdelávaní a tréningu študentov.
28. 8. 2015
Portál ISTP.sk pre vás pripravil TOP 10 pracovných ponúk z oblasti obchodu, marketingu a reklamy.
19. 7. 2015
Slovenské firmy sú pri vývozoch do tejto krajiny opatrné.
18. 7. 2015
Tovar, ktorý je označený ako 'bio', musí spĺňať stanovené požiadavky.
11. 7. 2015
Jednoznačne najnakupovanejšou kategóriou tovarov na internete je elektronika.
10. 7. 2015
V súčasnosti je online len 39 % ľudí na celej Zemi, avšak budúcnosť máme predo dverami.
9. 7. 2015
Balíky z tretích krajín najčastejšie obsahujú textil a spotrebnú elektroniku.
5. 7. 2015
Jaguár rokuje s Poľskom a Slovenskom o investícii za 1,85 miliardy USD.
30. 6. 2015
Rozšírením a modernizáciou budovy v obci v okolí Prešova pribudlo medzi zamestnancov v centre približne 20 ľudí, celkový počet pracovníkov je teraz viac ako 100.
27. 6. 2015
Priemerný slovenský "online shopper" má 25 až 34 rokov, nechá na internete od 200 do 500 eur ročne a viac ako 60 % z nich nakúpi online aspoň raz štvrťročne.
17. 6. 2015
Naopak, na slovenských obchodníkov sa tento rok najviac ponosujú maďarskí spotrebitelia.
11. 6. 2015
Spoločnosti, ktoré tu obchodujú, pritom najčastejšie obstarávajú tovary.
10. 6. 2015
Viac ako 86 % tržieb z online predaja slovenských obchodníkov pochádzalo z predaja na domácom trhu.
7. 6. 2015
To sa odrazilo aj na kondícii firiem, lepšie hospodárske vyhliadky tak v roku 2014 prispeli k stabilizácii insolvencií.
3. 6. 2015
Slovenská pobočka centra prijala v minulom roku spolu 205 podnetov z ktorých bolo 84 vyriešených kladne.
3. 6. 2015
Na Slovensko sa až 85 % falšovaných tovarov dostáva z Číny.
3. 6. 2015
Lidl získal v prestížnej ankete Best Buy Award, ktorá zohľadňuje najlepší pomer ceny a kvality na trhu, až štyri prvenstvá.
1. 6. 2015
Dôvodom sú finančné problémy, ktoré Baumax už dlhšie trápia.
1. 6. 2015
Zakúpené boli z projektu, ktorý realizoval obchodný reťazec Lidl pod odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR.
28. 5. 2015
Nákupy v Rakúsku alebo v krajinách, ako je Česko a Poľsko, kde je potrebné vymieňať menu, už nebudú také výhodné ako doteraz.
28. 5. 2015
Vyhlásili ich na podujatí HNregióny nazvanom Aké sú šance na podnikanie v žilinskom regióne.
26. 5. 2015
Otvoria ju vo Pharos Business Parku pri bratislavskom letisku.
24. 5. 2015
Zníženie DPH na vybrané potraviny je jedným z opatrení druhého sociálneho balíčka, ktorý v sobotu predstavila strana Smer-SD.
23. 5. 2015
Predseda strany a premiér Robert Fico ho okrem iných opatrení predstavil vo svojom prejave na pracovnom sneme vládnej strany.
20. 5. 2015
V niektorých regiónoch sa pôsobenie ukázalo ako neefektívne a Hypernova v nich ukončí svoje obchodné aktivity.
19. 5. 2015
Keď príde na samotné platenie, zákazníci zbystria pozornosť.
14. 5. 2015
Pomôže to vzájomným návštevám lektorov, študentov a zabezpečí realizovanie projektov, workshopov a konferencií.
12. 5. 2015
Tieto slová odzneli dnes v Bratislave na oslavách 10. výročia založenia Slovensko–nemeckej obchodnej a priemyselnej komory.
11. 5. 2015
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa zvýšili dovozy aj vývozy tovarov.
9. 5. 2015
Svetový deň Fair Trade vyhlasuje Svetová organizácia pre Fair Trade každý rok na druhú sobotu v mesiaci máj.
7. 5. 2015
Najviac nedostatkov našli inšpektori v sektore mäsových výrobkov.
22. 4. 2015
Lidl obhájil minuloročné prvenstvo v rámci prestížnej súťaže MasterCard Obchodník roka.
21. 4. 2015
Ten by po jej uplynutí znemožnil predaj potraviny.
15. 4. 2015
Potravinová banka Slovenska zaznamenala od začiatku roka zvýšený záujem obchodných reťazcov a predajní o darovanie ľuďom v núdzi.
14. 4. 2015
Pomoc životnému prostrediu je jednou z najväčších výziev súčasnosti.
28. 3. 2015
Jej výsledkom má byť zlepšenie hospodárenia firmy. Hlavnou aktuálnou zmenou je zlúčenie českej, poľskej, slovenskej a maďarskej časti reťazca do jedinej obchodnej jednotky.
24. 3. 2015
Absolventi programu sa môžu uplatniť napríklad vo firmách zameraných na produkciu zábavných hier, v marketingových, reklamných agentúrach.
20. 3. 2015
Premenovanie výrobku s dlhou históriou nepovažuje za šťastné riešenie ani odborníčka na marketing z Paneurópskej vysokej školy Soňa Supeková.
18. 3. 2015
S pravidlami nového označovania mäsa, ktoré sa zavádzajú do praxe, sa dnes v Bratislave zoznamovali špecialisti z obchodných sietí.
17. 3. 2015
Informovala o tom asociácia európskych výrobcov áut ACEA a agentúra DPA.
17. 3. 2015
Nie všetci ľudia sú však natoľko skúsení a ostražití, aby z času na čas nenaleteli rafinovaným trikom obchodníkov - najmä pri nakupovaní cez internet.
16. 3. 2015
Záručná lehota v rámci celej EÚ je minimálne 24 mesiacov (2 roky) od zakúpenia výrobku spotrebiteľom.
16. 3. 2015
Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje na nekalé obchodné praktiky personálne prepojených prevádzkovateľov internetových obchodov ponúkajúcich spoločenské šaty a módu pre moletné ženy.
16. 3. 2015
Ceny nábytku na trhu vplyvom konkurencie klesajú a na náš trh sa tak dostáva nábytok za nižšie ceny, no často aj nižšej kvality.
13. 3. 2015
v porovnaní s januárom 2014 zamestnanosť na Slovensku v januári 2015 vzrástla vo vybraných trhových službách.
13. 3. 2015
Tržby sa zvýšili vo vybraných trhových službách.
13. 3. 2015
Najväčšie podvody v rámci Európskej únie sa robia v označovaní potravín.
9. 3. 2015
V minulom roku sa investovalo v regióne strednej a východnej Európy do nehnuteľností približne o štvrtinu viac ako rok predtým.
9. 3. 2015
Stavať sa začne už v tomto mesiaci, otvorenie je plánované na jar 2016.
5. 3. 2015
Laboratórium spotrebiteľských štúdií na Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre bude unikátnym výučbovým centrom nielen na Slovensku, ale v celej strednej Európe. 
2. 3. 2015
Obchodná akadémia Veľký Meder dbá o prepojenie teórie a praxe.
26. 2. 2015
Dňa 26. februára 2015 o 07.00 hodine boli otvorené v Šamoríne, Bratislave – Dúbravke a vo Veľkom Krtíši ďalšie tri obchodné domy Kaufland, spolu ich je teda už 57.
15. 2. 2015
Noviny uviedli, že do 6000 pracovných miest by sa mohlo zrušiť v administratíve a v obchodoch, ktoré spoločnosť plánuje na domácom trhu zatvoriť.
15. 2. 2015
Kolektívne zmluvy sa vzťahujú na vyše 90 spoločností, ktoré pôsobia v sektore obchodu a sú členmi ZOCR SR.
13. 2. 2015
Informovala o tom spoločnosť MOL.
26. 1. 2015
Ste zamestnávateľ a chcete udržať Vašu firmu na trhu práce? Poradíme Vám, ako to dosiahnuť.
26. 1. 2015
Spoločnosť sa v analýze zamerala na vývoj cien elektrospotrebičov a mobilných prístrojov predávaných v ôsmich internetových obchodoch v období posledných štyroch mesiacov.
23. 1. 2015
Otvorené sú pozície expertov v oblasti finančných operácií, podpory obchodníkov predávajúcich na európskych platformách Amazonu.
16. 1. 2015
Motorom bolo zvýšenie predaja v Španielsku, Portugalsku a Írsku.
16. 1. 2015
Vyplýva to zo štvrtého miléniového prieskumu poradenskej spoločnosti Deloitte Millennial Survey 2015 v 29 krajinách sveta.
27. 12. 2014
Niektoré tovary a služby síce môžu zaznamenať nárast ceny, ale odborníci sú presvedčení, že infláciu na Slovensku budú tlmiť nižšie ceny energií, ako aj dopravy.
17. 12. 2014
BILLA Slovensko v rámci druhého ročníka projektu BILLAnjel prerozdelí tieto Vianoce medzi osudom ťažko skúšaných zamestnancov dary vo výške viac ako 20-tisíc eur.
13. 12. 2014
V prepočte na obyvateľa vyváža Slovensko dokonca najviac elektrických vláčikov spomedzi všetkých krajín únie.
24. 11. 2014
Zastavila sa výstavba hypermarketov.
26. 10. 2014
Cieľom celonárodnej aktivity je podporiť slovenských poľnohospodárov a výrobcov, zamestnanosť a ekonomiku Slovenska.
19. 10. 2014
Jednou z ciest, ako zviditeľniť produkty miestnych výrobcov pre návštevníkov i jeho obyvateľov, je zavádzanie regionálneho značenia.
13. 10. 2014
Mediatel, líder v zabezpečovaní firemnej komunikácie v tradičných a elektronických médiách, sa v týchto dňoch stal Google AdWords Premier SMB Partner na Slovensku.
5. 10. 2014
Na Slovensku dnes pôsobia stovky aktívnych mystery shopperov, ktorí spolupracujú na externej báze s jednou či viacerými agentúrami.
23. 9. 2014
V súvislosti s výstavbou Europa SC ZV sa prostredníctvom projektových spoločností investovalo vo Zvolene už viac ako 32 miliónov eur a pomohlo sa tak vytvoriť viac ako 200 pracovných miest.
19. 9. 2014
Akciová cena sa neraz nezhoduje s tým, čo obchod zákaznikovi nablokuje.
17. 9. 2014
Podľa Bezáka pôjde v prvej etape o CNC operátorov a programátorov, v druhej zasa o konštruktérov, vývojárov, technológov a pracovníkov marketingu i predaja.
16. 9. 2014
Združenie formálne pôsobí v rámci Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory a otvorené je aj pre ďalších obchodníkov.
11. 9. 2014
Hlavným dôvodom nákupov online je pre viac ako tri štvrtiny Slovákov lepšia cena tovarov a služieb v porovnaní s kamennými obchodmi.
11. 9. 2014
Kým v okolitých krajinách sa tovary po lehote minimálnej trvanlivosti môžu za určitých podmienok dopredávať, na Slovensku za to hrozia pokuty vo výške 1 až 5 miliónov eur.
6. 9. 2014
Logo Značka kvality SK môže v súčasnosti využívať 85 slovenských producentov na 625 potravinárskych výrobkoch.
4. 9. 2014
Lučenecké námestie s novou dominantou má byť hotové do jesene budúceho roka.
2. 9. 2014
Okrem garantovania pracovnej pozície po absolvovaní školy spoločnosť ponúka študentom aj možnosť získať v prípade dobrého prospechu a zodpovednej školskej dochádzky aj finančné štipendium. 
13. 8. 2014
Percentuálne viac ako európsky priemer míňajú slovenskí občania aj v segmente oblečenia a za pohonné látky.
13. 8. 2014
Namiesto pokladničného dokladu nesmú vydať iný doklad, ktorý obsahuje informácie o cene, napríklad predbežný doklad, informatívny doklad.
4. 8. 2014
Inšpekcia v tomto období preverila 137 podnikateľov uvádzajúcich chemické látky a zmesi na trh. Z 530 preskúmaných druhov látok a zmesí zistila nedostatky u 191 druhov, čo predstavuje 36 %.
1. 8. 2014
Hlasovanie je obmedzené na jednu IP adresu raz za 24 hodín v každej kategórii.
24. 7. 2014
Ako vypočítali analytici, pre každého piateho Slováka bola v roku 2013 realitou hrubá mzda nižšia ako 500 eur
23. 7. 2014
Vyplýva to z najnovšej správy Rozvoj európskych nákupných centier konzultačnej spoločnosti Cushman & Wakefield.
21. 7. 2014
Informuje o tom denník E15 na svojom portáli.
17. 7. 2014
Uviedol to pre TASR tlačový hovorca Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Stanislav Nemec.
10. 7. 2014
V dnešnej rozprave k návrhu novely Zákonníka práce z dielne KDH, ktoré chce dosiahnuť zatvorené obchody v nedeľu, to vyhlásil poslanec Andrej Kolesík.
10. 7. 2014
Sortiment výrobkov, najmä potravín, povolených predávať ambulantným spôsobom by sa mal už čoskoro rozšíriť.
4. 7. 2014
Informovali o tom agentúra Bloomberg a portál RTTNews.
25. 6. 2014
Vyplýva to z návrhu Ministerstva hospodárstva SR na poskytnutie investičnej pomoci, ktorý dnes schválila na svojom rokovaní vláda SR.
21. 6. 2014
Pracovné zaradenie závisí od kvalifikácie uchádzača, jeho prípadných skúseností a osobnostných kvalít.
9. 6. 2014
Škola za 40 rokov existencie dosiahla desiatky úspechov v mnohých oblastiach. K výrazným kapitolám jej histórie však neodškriepiteľne patria súťaže v strojopise.
7. 6. 2014
Podľa predajcov u Slovákov badať čoraz väčší záujem o domáce výrobky.
6. 6. 2014
Farm Fest v petržalskom Sade Janka Kráľa alebo Keramické trhy v Pezinku – taká je aktuálna ponuka Krajskej organizácie cestovného ruchu Bratislava na nadchádzajúce 2 víkendy.
6. 6. 2014
Podujatie venované farme a všetkému čo s ňou súvisí organizujú v Lučenci v mestskej tržnici už po druhýkrát.
27. 5. 2014
Obmedzenie styku so zákazníkom vo večerných hodinách a počas sviatkov znemožní či obmedzí napr. osobnú dohodu veriteľa s klientom pri odklade splátok.
20. 5. 2014
Pokuta, ktorá hrozí za nesplnenie povinnosti, musí byť však primeraná.
19. 5. 2014
U nebalených potravín budú povinným údajom informácie o alergénoch.
13. 5. 2014
Pretože v priestoroch tržníc a na iných schválených trhových miestach sa zistilo vysoké percento porušenia zákona, colníci budú pokračovať v kontrolách.
13. 5. 2014
Pred 25 rokmi dokázalo Slovensko z potravinárskej a poľnohospodárskej produkcie 30 % vyvážať a zabezpečiť pritom domáci trh na 100 %.
8. 5. 2014
Skúsenosti s výberom tovaru cez telefón má zhruba 41 % a s nákupom cez mobil už takmer 16 % vlastníkov chytrých telefónov nakupujúcich online.
8. 5. 2014
V porovnaní s rokom 2012 ale tržby slovenských maloobchodníkov v reálnom vyjadrení stagnovali, keďže vzrástli iba o 0,1 %.
8. 5. 2014
Slováci sa už v minulých rokoch mohli pripojiť k tomuto svetovému dňu. Fair Trade tovar sa dal na Slovensku kúpiť vo viacerých kamenných obchodoch, ale aj cez internetové obchody.
7. 5. 2014
Princípy, ktoré priniesli do dodávateľsko-odberateľských vzťahov obchodné reťazce, sú podľa ministra pôdohospodárstva na úrovni novodobého výpalníctva.
6. 5. 2014
Slovenský spotrebiteľ sa z roka na rok lepšie orientuje pri určovaní krajiny pôvodu výrobku a je aj ochotný priplatiť si za kvalitné slovenské výrobky.
3. 5. 2014
Farmárske trhy, ktoré si v poslednom čase našli svoje miesto vo viacerých slovenských mestách, sú od apríla k dispozícii aj obyvateľom Banskej Bystrice.
1. 5. 2014
Vyplýva to z nového, oddnes účinného zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovarov na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku.
28. 4. 2014
Škola sa musela vyrovnať s poklesom študentov a hľadať na pracovnom trhu miesta, na ktoré by ich vedela pripraviť.
28. 4. 2014
Aktivita farmárske trhy funguje na Slovensku už niekoľko mesiacov, postupne sa k nej pridávali Bratislava, Nitra, Košice, Topoľčany, Banská Bystrica a ďalšie mestá.
28. 4. 2014
Nákup potravín patrí každý mesiac k dôležitým výdavkom slovenských domácností. Každý mesiac totiž ukrajujú až štvrtinu z rodinných rozpočtov.
20. 4. 2014
Obe kategórie študentov majú podľa prieskumu TNS Slovakia najčastejšie peniaze od rodičov, nasledujú zárobky z brigád.
20. 4. 2014
Ide o mäso a mäsové výrobky, šunky, údené výrobky, klobásy, mlieko a mliečne výrobky, ovocie, zeleninu a ryby.
15. 4. 2014
Má byť vo forme daňových úľav pre firmy a dotácií na obstaraný dlhodobý majetok.
15. 4. 2014
S tým je spojená samozrejme aj zamestnanosť. Ide takmer o štyritisíc nových pracovných miest, priblížil Malatinský.
9. 4. 2014
Hlavný organizátor projektu pripomenul výrazne nižšiu mieru tuzemských produktov v slovenských obchodoch v porovnaní s okolitými krajinami.
9. 4. 2014
Po Zvolene, Prievidzi, Žiline, Martine, Poprade a Liptovskom Mikuláši sa tak Rača stane ďalším dejiskom tejto obľúbenej tradície.
2. 4. 2014
Uviedla to na svojej internetovej stránke česká spravodajská televízia ČT24, ktorej to dnes v Mníchove oznámil európsky šéf firmy Tim Collins.
29. 3. 2014
Zákazníci internetových obchodov záujem o takýto druh nákupov odôvodňujú najčastejšie cenami a v poslednom čase aj tým, že ich to baví.
21. 3. 2014
Živnostníci a ostatné SZČO majú totiž z povinného poistenia nárok len na nemocenské dávky a obdobie poistenia sa im následne zhodnotí aj pri posudzovaní nároku na dôchodkovú dávku.
17. 3. 2014
Stredná odborná škola obchodu a služieb v Prešove sa musela prispôsobiť dobe a otvorila nové študijné programy.
22. 2. 2014
Takúto možnosť majú ľudia, ktorí výrobok nakúpili cez internet.
21. 2. 2014
Potvrdzujú to aj najnovšie predbežné výsledky Slovenskej asociácie pre elektronický obchod za minulý rok.
17. 2. 2014
Podľa zástupcu spoločnosti HB Reavis, ktorá s americkou firmou rokuje o predaji pozemkov pre vybudovanie logistického centra.
15. 2. 2014
Neboli totiž schopní dohodnúť sa na tom, kto sa má za čo a komu zaručiť a sľúbiť ohľadom dopravného zaťaženia v okolí plánovaného obrieho skladu.
11. 2. 2014
Informoval o tom dnes Štatistický úrad SR.
1. 2. 2014
Odbory by chceli v tomto roku opäť zabojovať za zatvorenie obchodov na Slovensku počas všetkých nedieľ a štátnych sviatkov.
1. 2. 2014
Názory obchodníkov na zatvorenie predajní v nedele a sviatky sa rôznia. Podľa analytikov zákaz pracovať cez sviatky by nemal na ekonomiku veľký vplyv.
12. 1. 2014
Prieskum tiež ukázal, že viac ako polovica opýtaných má zlú skúsenosť práve s tým, že im predavač nevie v prípade potreby poskytnúť odbornú pomoc.
6. 1. 2014
Kým e-shopy úplne alebo väčšinou plnia očakávania 96 % spotrebiteľov, s kamennými obchodmi je spokojných 89 % opýtaných. 
5. 1. 2014
Jediným problémom, ktorý sa v tejto súvislosti vyskytol, bolo podľa obchodníkov to, že po prijatí silného eura bolo pre Slovákov výhodnejšie nakupovať v zahraničí.
31. 12. 2013
Hlavným zámerom ministerstva financii je znížiť administratívnu záťaž pre podnikateľov, ktorí predávajú tovary.
30. 12. 2013
Britská firma plánuje na indický maloobchodný trh vstúpiť v rámci partnerstva s tamojšou spoločnosťou Tata Group.
29. 12. 2013
Dôvodom nástupu tohto trhu je najmä zvyšujúci sa počet ázijských turistov.
26. 12. 2013
Podľa analytika agentúry pre prieskum trhu Terno Ľubomíra Drahovského budú tohtoročné výpredaje bohatšie na sortiment ako v minulých rokoch.
25. 12. 2013
V prípade výrobkov kúpených v klasickom kamennom obchode totiž povinnosť prijať nepoužitý tovar späť pre predávajúcich neplatí.
25. 12. 2013
Takýto krok umožňuje zákon, keďže tovar si kupujúci predtým nemohol vyskúšať priamo na mieste.
18. 12. 2013
Zároveň by mal takýto predávajúci zákaz šíriť reklamu cez telefón bez predchádzajúce súhlasu spotrebiteľa.
14. 12. 2013
Na potreby seniorov reagujú aj priemyselní výrobcovia, ktorí prispôsobujú svoj sortiment a dizajn výrobkov seniorom.
14. 12. 2013
Mladšie ročníky však často vnímajú dnešné automobilové technológie ako príliš drahé. Viac než polovica generácie Z a 46 % generácie Y by ich rado využívalo, no cena sa im zdá privysoká.
14. 12. 2013
Podľa Slovenskej komory exkútorov už od októbra sú ľudia bombardovaní lákavými vianočnými reklamami, neraz priamo vyzývajúcim k zadlžovaniu, nákupom na splátky a zvyšovaniu osobnej spotreby.
9. 12. 2013
Cieľom je zlepšiť ponuku domácich potravín na pultoch.
9. 12. 2013
Pracovná skupina rovnako pracuje na brandingu Slovenska, teda na budovaní značky, aby sa Slovensko viac zviditeľnilo v zahraničí.
7. 12. 2013
Generálnemu riaditeľovi WTO Robertovi Azevedovi tiekli slzy, keď pri dnešnom záverečnom akte na summite WTO vyzdvihol uzavretie vôbec prvej dohody v dejinách WTO.
7. 12. 2013
Užívatelia internetu najviac diskutujú na sociálnych sieťach o značkách telekomunikačných operátorov, pričom ich podporné aktivity patria medzi top diskutované témy.
7. 12. 2013
Mnohí z oslovených respondentov budú i tento rok nakupovať darčeky v internetových obchodoch.
7. 12. 2013
Aj premiér tvrdí, že v niektorých regiónoch sveta si stále nevšimli rozdelenie Československa a nerozumejú označeniam ako Made in Slovakia alebo Czech Made.
6. 12. 2013
Tohtoročné farmárske trhy ponúkajú gazdovské mäsové špeciality, domácu kyslú kapustu, čalamádu, včelí med, medovinu, propolis a ďalšie včelárske produkty.
6. 12. 2013
Zákazníci sa však neboja požiadať o pomoc pri výbere správneho darčeka pre svojich blízkych. Najčastejšie sa obracajú na online hodnotenia produktov.
5. 12. 2013
Po novom bude musieť dokazovať výšku účtu ten, kto tovar alebo službu predáva, teda napríklad aj mobilný operátor.
2. 12. 2013
V tomto roku sa zaviedlo udeľovanie ocenení Canton Fair Design Awards, ktorými boli odmené zúčastnené spoločnosti s najlepším dizajnom exportných výrobkov.
30. 11. 2013
Za najúspešnejšie firmy na Slovensku považuje Pickles tie, ktoré investovali nielen do modernizácie priemyslu, ale aj do rozvoja pracovných síl a zamestnávania.
30. 11. 2013
Zastúpenie slovenských potravín na pultoch obchodov v SR sa podľa Semančíka v závislosti od použitej metodiky pohybuje od 32 % do 50 %.
30. 11. 2013
Najviac hydinového mäsa sa podľa Urbana dováža z Poľska, Česka, Maďarska, Brazílie a Rumunska.
30. 11. 2013
Značka kvality SK znamená vysvedčenie pre výrobcov, odporúčanie pre ich odberateľov a orientáciu pre zákazníkov.
28. 11. 2013
Zlatú EFFIE získala v špeciálnej kategórii Digital agentúra Istropolitana Ogilvy za kampaň Sagan Parking on Citroën pre klienta CITROËN SLOVAKIA, s.r.o.
26. 11. 2013
Ambíciou projektu Kvalita z našich regiónov je budovanie občianskeho hnutia v oblasti podpory domácich produktov prostredníctvom Občianskeho združenia KVALITA Z NAŠICH REGIÓNOV.
25. 11. 2013
Spoločnosť CBA Slovakia považuje NBL za vynikajúcu motiváciu pre spotrebiteľov, ktoré by malo zvýšiť povedomie spotrebiteľov o ich právach a povedomie predajcov o ich povinnostiach.
23. 11. 2013
Softvérový gigant uviedol Xbox na trh v 13 krajinách sveta a chce ňou konkurovať hernej konzole PlayStation 4 (PS4) z produkcie japonskej firmy Sony. 
23. 11. 2013
Šot by mal pozitívnym, prípadne aj vtipným spôsobom propagovať kompostovanie a povedať o zmysle, prečo vlastne kompostovať.
22. 11. 2013
Staromestské vianočné trhy možno navštíviť do 23. decembra.
15. 11. 2013
Šperkárske a hodinárske novinky predstavia vystavovatelia zo Slovenska, Česka, Poľska, Rakúska, Talianska i z ďalekej Indie.
14. 11. 2013
Condorum v súčasnosti prevádzkuje viac ako 90 obchodov pod značkami Terno a Moja Samoška, s vlaňajšími čistými tržbami 127 miliónov eur.
31. 10. 2013
Hlavným zámerom dnes prezidentom schválenej novely o cenách je znížiť administratívnu záťaž pre podnikateľov, ktorí predávajú tovary.
30. 10. 2013
Hlavným dôvodom je nárast výroby áut a elektronických súčiastok. To signalizuje, že oživovanie tretej najväčšej svetovej ekonomiky získava na sile.
30. 10. 2013
Dizajn, ktorý predáva, je hlavná téma medzinárodnej konferencie Marketing Identity.
30. 10. 2013
Na projekte One Fashion Outlet Voderady sa podieľajú renomované medzinárodné spoločnosti.
24. 10. 2013
Výsledkom konferencie bude zborník prednášok a prezentácií zverejnený na internetovej stránke katedry marketingu a obchodu.
21. 10. 2013
S pravidelnou ponukou kvalitných autentických produktov priamo od ľudí, ktorí ich vyrobili, vypestovali, či vytvorili, prichádza v týchto dňoch spoločnosť Farmárske trhy.
19. 10. 2013
Spotrebitelia už päť rokov vyberajú najkvalitnejšie a najpopulárnejšie obchody v súťaži ShopRoku.
19. 10. 2013
Na pultoch predajcov nechýbala sezónna zelenina, ovocie, no v ponuke boli aj syry, koláče, štrúdle, ba aj víno.
18. 10. 2013
Hlavným zámerom je znížiť administratívnu záťaž pre podnikateľov, ktorí predávajú tovary.
18. 10. 2013
Európania podľa štatistík čoraz častejšie využívajú internet aj na nákupy.
16. 10. 2013
Vyše 170 vystavovateľov zo Slovenska, z Česka, Talianska, Poľska, Rakúska, Maďarska a Indie vystavuje na 18. ročníku veľtrhu nábytku, bytových doplnkov a interiérového dizajnu MODDOM.
15. 10. 2013
Celkovú investíciu v prípade Bory Mall odhaduje investičná skupina Penta na viac ako 150 miliónov eur.
9. 10. 2013
Otvorením hypermarketu Kaufland v Rožňave sa vytvorilo 77 stálych pracovných miest a 40 brigádnických pracovných miest.
9. 10. 2013
Výsledky viacerých prieskumov dokazujú, že občania si začínajú byť vedomí ako môžu svojim cieľavedomým nákupným správaním ovplyvniť prosperitu krajiny v budúcnosti.
6. 10. 2013
Slováci čoraz častejšie vyhľadávajú nielen kamenné, ale aj internetové obchody. Svedčí o tom nárast obľúbenosti online nákupov.
1. 10. 2013
V blízkosti centra mesta Komárno rozbehli slovenskí investori výstavbu nového obchodného centra Seko Center.
30. 9. 2013
Podľa združenia by takúto možnosť mal zaručiť zákon.
21. 9. 2013
Po zmene účinnosti novely zákona o potravinách, teda od 1. apríla 2013, sa pokuty ukladajú vo výške od 1000 eur do 500.000 eur prevádzkovateľovi, ak umiestňuje na trh potraviny po uplynutí dátumu spotreby alebo po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. 
20. 9. 2013
Medzi stredoškolákmi bez práce dominujú absolventi obchodných odborov V stredných odborných školách skončilo od septembra minulého roka 171 odborov.
17. 9. 2013
Európsky týždeň mobility zakončí v nedeľu 22. septembra tradičné podujatie Martinský bicyklový deň.
11. 9. 2013
Kampaň Kvalita z našich regiónov patrí medzi spontánne najznámejšie kampane zamerané na podporu nákupu slovenských výrobkov.
9. 9. 2013
Pri kúpe školských pomôcok je pre väčšinu ľudí rovnako dôležitým faktorom ich cena, ako aj kvalita.
18. 8. 2013
Reklama na alkohol by sa nemala na televíznych obrazovkách objaviť skôr ako pred polnocou. Zákaz sa rovnako ako doteraz nemá týkať reklamy na pivo a víno.
16. 8. 2013
Francúzska kozmetická spoločnosť L'Oreal ponúkla 630 miliónov eur s cieľom prevziať čínskeho výrobcu kozmetických produktov Magic Holdings International.
16. 8. 2013
Pre investičnú skupinu Penta nakoniec nebude odchod jej dlhoročného partnera a zhruba pätinového akcionára Martina Kúšika taký jednoduchý, ako sa pôvodne zdalo.
15. 8. 2013
Firma Henkel stiahla osviežovač toaliet z ukrajinského trhu po sťažnostiach zákazníkov, že farebná kombinácia žltej a modrej im pripomína štátnu vlajku.
15. 8. 2013
Výsledky prevádzkovateľa najväčšej maloobchodnej siete na svete Wal-Mart Stores za 2. štvrťrok sklamali očakávania Wall Street. Koncern zároveň skresal celoročný ziskový výhľad.
13. 8. 2013
Na čínsko-taiwanskom fóre venovanom obchodu a kultúre podpísali dnes 75 dohôd o spolupráci, ktorých hodnota dosiahla 3,94 miliardy USD (2,97 miliardy eur).
13. 8. 2013
Bude sa žrebovať v dvoch kolách, ľudia môžu získať peňažné výhry aj vecné ceny. Lotéria bude fungovať tak, že si človek na základe údajov z bločku z bude môcť vyplniť tiket.
12. 8. 2013
Brazília sa bude usilovať o dosiahnutie obchodnej dohody s EÚ sama. Doteraz sa o dohodu pokúšala spolu s Argentínou, Venezuelou a Uruguajom.
12. 8. 2013
O prácu tak príde zostávajúcich 2200 zamestnancov Dayli, väčšinou žien. Ešte v júli pre firmu pracovalo 3500 ľudí, no v tom čase spoločnosť oznámila zrušenie 1300 pracovných miest.
9. 8. 2013
Zahraničný obchod bude aj tento rok pilierom rastu slovenskej ekonomiky. Celkovo za prvý polrok tohto roka vývoz rástol oproti rovnakému obdobiu vlani slušným tempom, a to o 3,2 %
9. 8. 2013
Cypru sa v júni podarilo zredukovať svoj obchodný deficit medziročne o vyše 82 miliónov eur. Dôvodom je zvýšenie exportu, zatiaľ čo dovoz krajina v rovnakom období znížila.
8. 8. 2013
Antverpy stále zostávajú centrom európskeho obchodu s diamantmi. Priamymi a najväčšími konkurentmi Antverp pri spracúvaní neobrúsených diamantov sú Dubaj a Tel Aviv.
8. 8. 2013
Necelé tri mesiace pred otvorením najväčšieho slovenského outletového centra vo Voderadoch sa začína prvá fáza výberu budúcich zamestnancov.
8. 8. 2013
Čínsky zahraničný obchod v júli vzrástol viac, než sa očakávalo. To signalizuje, že druhá najväčšia svetová ekonomika by sa mohla po ochladení stabilizovať.
8. 8. 2013
V 2. štvrťroku 2012 Adidas podporili Olympijské hry a Majstrovstvá Európy vo futbale. Vyšší predaj v Číne a Latinskej Amerike vykompenzoval pokles v Európe.
5. 8. 2013
Obchodníkom na Slovensku v júni 2013 opäť medzimesačne vzrástli tržby. Informoval o tom dnes Štatistický úrad SR. 
2. 8. 2013
Enterprise Investors je jedným z najväčších správcov private equity a fondov rozvojového kapitálu v strednej a východnej Európe.
1. 8. 2013
Dôvodom sú výpadky produkcie v Nigérii, odpisy z bridlicových aktív v Severnej Amerike a negatívny vplyv výmenných kurzov v Austrálii.
31. 7. 2013
Americký internetový kolos Amazon oznámil, že ešte tento rok otvorí neďaleko pražského letiska centrum na vrátený tovar z Nemecka.
26. 7. 2013
Spoločnosť Tesco Stores SR, a. s., od 31. júla 2013 spoplatní igelitové tašky sumou 0,03 eura.
24. 7. 2013
Grécky parlament dnes schválil legislatívu, ktorá zmierňuje prísne pravidlá o obmedzení nedeľného predaja v obchodoch.
16. 7. 2013
Víťazi prvých troch miest budú finančne ohodnotení, pričom odmenu získa aj školiteľ víťaznej práce.
15. 7. 2013
Slovenská obchodná a priemyselná komora plánuje viac spolupracovať s Kenskou národnou obchodnou a priemyselnou komorou.
11. 7. 2013
Realizácia týchto investícií bude viesť k vytvoreniu 1835 nových pracovných miest a celková výška investícií by mala dosiahnuť 320 miliónov eur.
4. 7. 2013
Úrad verejného zdravotníctva SR upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.
3. 7. 2013
Prečítaje si aktuálne čísla Štatistického úradu SR.
3. 7. 2013
Európski lídri sa na stretnutí v Berlíne dohodli, že rokovania o vytvorení zóny voľného obchodu medzi EÚ a USA by sa mali uskutočniť paralelne s diskusiou o sledovaní európskych inštitúcií americkými tajnými službami.
2. 7. 2013
Výrobné ceny v eurozóne aj v celej Európskej únii sa v máji znížili, už druhý mesiac po sebe, a to v porovnaní s aprílom zhodne o 0,3 %.
27. 6. 2013
Maloobchodné tržby v Španielsku klesli v máji medziročne o 4,5 %, čo znamená výrazné zrýchlenie poklesu po 2,6-% medziročnom poklese v apríli.
27. 6. 2013
Obchody či trafiky, ktoré predávajú cigarety osobám mladším ako 18 rokov, sa už možno o niekoľko týždňov nevyhnú pokutám.
26. 6. 2013
USA sa po 12 rokoch vrátili na prvé miesto poradia 25 krajín podľa atraktivity pre priame zahraničné investície.
24. 6. 2013
Podnikateľská dôvera v Nemecku zaznamenala v júni mierny rast na 105,9 bodu z májovej hodnoty 105,7 bodu.
20. 6. 2013
Po aprílovom poklese vzrástol dokonca viac, ako ekonómovia predpovedali.
20. 6. 2013
Podnikateľské prostredie sa v prvom kvartáli tohto roka na Slovensku zhoršilo.
18. 6. 2013
Medzi Európskou úniou a USA sa možno zrodí najlukratívnejšia bilaterálna obchodná dohoda v dejinách.
12. 6. 2013
Výstavba slovenského outletového centra ONE FashionOutlet pri Voderadoch vrcholí a očakáva sa, že prvá etapa projektu bude ukončená koncom októbra tohto roka.
12. 6. 2013
Vzdelávací projekt spoločenskej zodpovednosti Kvalita z našich regiónov zameraný na podporu makroekonomiky SR sa v tomto roku sústredil na oblasť zamestnanosti a podporu tvorby pracovných miest.
7. 6. 2013
Uľahčenie svetového obchodu je v roku 2013 téma Svetového dňa akreditácie, ktorý pripadá na 9. júna.
6. 6. 2013
O návrhu budú poslanci diskutovať na nadchádzajúcej schôdzi, ktorá sa začína 18. júna.
5. 6. 2013
Tržby za vlastné výkony a tovar v apríli 2013 v porovnaní s marcom 2013 vzrástli v ubytovaní o 1,3 % a v maloobchode o 0,4 %.
5. 6. 2013
Výrazná závislosť Slovenska od vývoja v krajinách Európskej únie môže mať negatívne dosahy na obchodnú bilanciu SR.
5. 6. 2013
Za posledné dva mesiace vytvoril obchodný reťazec viac ako 220 nových pracovných miest.
4. 6. 2013
Slovenská národná strana vyzýva vládu, aby urýchlene prijala koncepčné opatrenia, ktoré môžu zachrániť malé a stredné slovenské firmy pred krachom.
2. 6. 2013
Kopaničiari chcú mať svoje produkty a služby označené regionálnou značkou kopaničiarskeho regiónu.
2. 6. 2013
Rozbehnutie vlastného podnikania je jedným zo spôsobov, ako si zarobiť a zároveň zrealizovať vlastné biznis predstavy.
1. 6. 2013
Zahraničné subjekty, ako uvádza na webovej stránke český denník E15, ovládajú 42 % z celkového základného kapitálu českých firiem.
31. 5. 2013
Developér opätovne spustil stavebné práce na výstavbe nákupno-zábavného centra HORSE v Poprade.
31. 5. 2013
Na Slovensku sa možno zavedú legislatívne podmienky pre rodinné podnikanie. Opozičná strana KDH dnes uspela so svojím návrhom.
30. 5. 2013
Európske outletové centrá expandovali aj v roku 2012 napriek všeobecnej stagnácii na retailovom trhu.
30. 5. 2013
Vláda SR súhlasila s podpisom zmluvy o obchodovaní so zbraňami.
29. 5. 2013
Trojmesačný kĺzavý priemer indikátora ekonomického sentimentu (IES) sa v máji 2013 oproti hodnote predchádzajúceho mesiaca zvýšil o 0,5 bodu na 93,1.
29. 5. 2013
Spoločnosť VÚB Asset Management sa stala novým centrom skupiny Intesa Sanpaolo pre správu aktív vo východnej Európe.
29. 5. 2013
Slovenská republika je tento rok 47. najkonkurencieschopnejšou krajinou spomedzi 60 hodnotených krajín z celého sveta.
18. 5. 2013
Spoločnosť ARDIS plánuje vo Fiľakove postaviť nákupné centrum s pracovným názvom Obchodné centrum ARDIS Fiľakovo.
18. 5. 2013
V programe Východného partnerstva sa dosiahli viditeľné výsledky, či už ide o asociačné dohody a dohody o voľnom obchode.
11. 5. 2013
Aktivisti zo združenia Fair Trade na Slovensku apelujú na verejnosť, aby zodpovednými nákupmi bežného tovaru prispeli k sociálnym istotám malých producentov.
10. 5. 2013
Predseda vlády SR Robert Fico spolu s ďalšími predsedami niektorých rezorotv vykonali dnes kontrolný deň v Slovenskej agentúre pre rozvoj investícií a obchodu.
25. 4. 2013
Spoločnosť Tesco Stores SR dosiahla za uplynulý finančný rok tržby 1,37 miliardy eur bez dane z pridanej hodnoty.
23. 4. 2013
Zlepšenie informačných tokov medzi samosprávou a zamestnávateľskými subjektmi a optimalizácia podnikateľského prostredia.
1. 1. 1970
1. 1. 1970
kviz
Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk