X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Audítor overuje účtovné závierky, závažné hospodárske operácie a správnosť vedenia účtovníctva (vonkajší audit), kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných noriem,...
Karta zamestnania
Ekonomický analytik, prognostik využíva kvalitatívne, kvantitatívne a štatistické metódy na analýzu ekonomických otázok na rôznych úrovniach národného hospodárstva, prognózuje...
Karta zamestnania
Finančný kontrolór analyzuje, hodnotí a kontroluje finančnú situáciu organizácie a navrhuje finančné procesy v organizácii (tok finančných prostriedkov).
Karta zamestnania
Finančný riaditeľ (ekonomický riaditeľ) riadi a koordinuje činnosť finančných systémov spoločnosti.
Karta zamestnania
Generálny riaditeľ (prezident spoločnosti) je zodpovedný za celkové riadenie organizácie, za tvorbu stratégie, politiky smerujúcej k napĺňaniu stanovených cieľov.
Karta zamestnania
Hlavný projektový manažér riadi prípravu a realizáciu projektov prostredníctvom jemu podriadených projektových manažérov. Zodpovedá za dodržanie vecného a časového harmonogramu projektu, legislatívnych...
Karta zamestnania
Hlavný účtovník komplexne zabezpečuje účtovníctvo v organizácii.
Karta zamestnania
Projektový špecialista (projektový manažér) zodpovedá za riadenie prideleného projektu - stanovenie cieľov, spracovanie harmonogramu prác, koordináciu členov projektového tímu, sledovanie dodržiavania harmonogramu prác...
Karta zamestnania
Riadiaci pracovník (manažér) bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia navrhuje, riadi a kontroluje procesy spojené s budovaním a rozvojom systémov riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a...
Karta zamestnania
Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania riadi a koordinuje činnosti a zamestnancov podieľajúcich sa na nákupe surovín, tovarov, výrobkov, služieb, zariadení a strojov pre potreby chodu organizácie.
Karta zamestnania
Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť náboru a výberu pracovníkov na základe analýz hodnotenia pracovných pozícií v organizácii zabezpečuje činnosti súvisiace s náborom a výberom vhodných...
Karta zamestnania
Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť vzdelávania a rozvoja pracovníkov zodpovedá za tvorbu plánov rozvoja ľudských zdrojov (vrátane finančného plánu vzdelávacích aktivít), tvorbu a implementáciu...
Karta zamestnania
Riadiaci pracovník (manažér) pre stratégiu riadi a koordinuje rozvojové projekty v súlade s politikou organizácie.
Karta zamestnania
Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti kontroly riadi a koordinuje interný audit organizácie, zabezpečenie kontrol a vybavovanie sťažností ako z interného, tak aj z externého prostredia.
Karta zamestnania
Riadiaci pracovník zmien (krízový manažér) organizuje a riadi zmeny v organizácii, ktoré môžu byť vyvolané vnútornými potrebami (zmena poslania alebo stratégie organizácie, prevádzkové alebo...
Karta zamestnania
Riaditeľ pre realizáciu programov zahraničnej pomoci a eurofondov riadi a koordinuje realizáciu programov a projektov zahraničnej pomoci a eurofondov.
Karta zamestnania
Špecialista kontrolingu zodpovedá za riadenie činností v oblasti kontrolingu - riadenie finančných plánov, kontrolingovej štruktúry a členenia účtov, riadenie reálnych nákladov a optimalizáciu ich využitia, dohľad...
Karta zamestnania
Špecialista podnikovej stratégie, plánovania a investovania riadi a koordinuje proces plánovania v organizácii a stanovuje stratégiu organizácie s rozsiahlym vnútorným organizačným členením.
Karta zamestnania
Špecialista riadenia rizík zodpovedá za identifikáciu, analýzu a kontrolu rizík spojených s prevádzkou spoločnosti. Navrhuje optimálny spôsob zníženia rizík. Predkladá zlepšenia, nové...
Karta zamestnania
Špecialista riadenia zmien (krízového riadenia) metodicky pripravuje zmeny v organizácii, ktoré môžu byť vyvolané vnútornými potrebami (zmena poslania alebo stratégie organizácie, prevádzkové alebo...
Karta zamestnania
Špecialista štatistik koordinuje a riadi spracovanie rozsiahlych štatistických súborov a komplexných rozborov. Navrhuje a realizuje opatrenia na nápravu nežiadúceho vývoja sledovaných ukazovateľov. Spracúva...
Karta zamestnania
Špecialista účtovník vykonáva náročné špecifické práce v oblasti finančnej analýzy a finančného strategického plánovania.
Karta zamestnania
Špecialista v oblasti národného hospodárstva tvorí a posudzuje aspekty národného hospodárstva. Pozná príslušné kvalitatívne, kvantitatívne a štatistické metódy analýzy...
Karta zamestnania
Špecialista v oblasti vnútorného auditu riadi, koordinuje, kontroluje a plánuje systém manažérstva kvality v organizácii v súlade s platnými ISO normami.
Karta zamestnania
Špecialista v oblasti vnútornej kontroly definuje, dokumentuje a zabezpečuje ucelenú kontrolnú činnosť v organizácii s cieľom zisťovania porušenia zákonov, všeobecných záväzných a interných predpisov a...
Karta zamestnania

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Daňový špecialista zabezpečuje správnu aplikáciu daňových zákonov, zabezpečuje a koordinuje daňové konania a jednotlivé úkony na naplnenie daňových povinností, vrátane riešenia rozporov a...
Karta zamestnania
Odborný pracovník mzdovej agendy (mzdový účtovník) vytvára vnútorné mzdové predpisy, kontroluje ich správnu aplikáciu v mzdovej praxi a podieľa sa na spracovaní mzdových výhľadov a...
Karta zamestnania
Odborný pracovník v oblasti štatistiky spracováva a vyhodnocuje štatistické súbory na základe podrobnej analýzy vzájomných vzťahov v sledovaných dátach štatistickými metódami....
Karta zamestnania
Špecialista podnikový ekonóm využíva kvantitatívne metódy na analýzu, sledovanie a kontrolovanie ekonomických atribútov na úrovni firmy vrátane kapitálového rozpočtovania, optimalizácie...
Karta zamestnania

Vyššie odborné vzdelanie

Nižší účtovník rieši ucelené časti účtovného systému organizácie. Spolupracuje na príprave a aktualizácií interných účtových predpisov, finančných plánov, na...
Karta zamestnania
Odborný pracovník kalkulácií, cien a nákladov zostavuje nákladové a iné kalkulácie a spracováva návrhy cien a cenových návrhov na výrobky, služby, výkony, projekty, investičné akcie a...
Karta zamestnania
Odborný pracovník správy pohľadávok komplexne rieši pohľadávky od dlžných obchodných partnerov.
Karta zamestnania

Úplné stredné odborné vzdelanie

Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva pripravuje podklady na spracovanie miezd a zabezpečuje agendu z oblasti odmeňovania zamestnancov v súlade s platnou legislatívou. Eviduje a archivuje dokumentáciu súvisiacu s...
Karta zamestnania
Fakturant vystavuje odberateľské faktúry, prijíma dodávateľské faktúry, dobropisy a ťarchopisy, likviduje ich a vedie ich evidenciu.
Karta zamestnania
Pracovník v oblasti vymáhania pohľadávok vybavuje pohľadávky od dlžných obchodných partnerov.
Karta zamestnania
Charakteristika manažmentu

Jednou z podmienok efektívneho fungovania každej organizácie je osvojenie si moderného manažmentu, ktorého kľúčovým faktorom sú kvalifikovaní manažéri. Predpokladom sú potrebné vedomosti, skúsenosti a schopnosti na efektívne vykonávanie manažérskych činností, bez ktorých nemožno dosiahnuť dlhodobý úspech organizácie, ktorý je čoraz viac podmienený synergiou tímovej práce. Manažér už dávno prestal byť osamelým bežcom a manažment je stále viac (v zmysle definície Americkej manažérskej asociácie) chápaný ako „dosahovanie cieľov organizácie prostredníctvom práce iných“.

Pojem manažment (pôvodne písané management – z angličtiny) v slovenčine znamená riadenie a vznikol v USA. Je to proces, ktorý slúži na dosahovanie cieľov organizácie prostredníctvom usmerňovania premeny vstupov, resp. zdrojov na požadované výstupy a uskutočňujú ho manažéri. Manažér je predovšetkým profesia – jej nositeľ pomocou manažérskych funkcií usmerňuje aktivity organizačnej jednotky (útvarov, kolektívov) na dosahovanie stanovených cieľov.

Pojem manažment možno chápať a interpretovať v štyroch významoch. Ide o:

 • Manažment ako proces, t.j. praktická činnosť manažéra, ktorá predstavuje súbor aktivít na dosiahnutie cieľa.
 • Manažment ako profesia, ktorá sa traduje od obdobia známeho pod názvom „manažérska revolúcia“. Ide o obdobie od polovice 40. rokov 20. storočia, keď sa v hospodársky vyspelých krajinách (hlavne v USA) začal proces oddeľovania vlastníctva podnikov a ich manažmentu. Tento proces bol spojený s nástupom profesionálnych pracovníkov do manažérskych funkcií v hospodárskych organizáciách.
 • Manažment ako vedná disciplína má interdisciplinárny charakter, pretože integruje do jedného celku poznatky z oblasti spoločenských disciplín (psychológia, sociológia, ekonómia a pod.), ale aj prírodných a technických disciplín.
 • Manažment ako umenie je spájaný s japonským manažmentom. Ten sa snaží osloviť celého človeka, a to nielen jeho pragmatickú, ale aj sociálnu, morálnu, estetickú a citovú stránku. Manažment ako umenie znamená „vedieť ako“, t.j. hľadať a umiestniť správnych ľudí na správne miesta, komunikovať s nimi, reálne ich motivovať a stimulovať individuálne aj ako členov tímu, kreovať tím, predvídať vývoj, rozumne riskovať a pod.

Obsahovú náplň manažérskej práce tvoria špecifické činnosti (funkcie riadenia). Sú to:
 1. Plánovanie – stanovovanie cieľov a postupov na ich dosiahnutie.
 2. Organizovanie – tvorba organizačnej štruktúry a koordinácia činností jednotlivých pracovníkov.
 3. Personalistika – personálne zabezpečenie riadiacich a riadených procesov, ktoré sú vyjadrené v organizačnej štruktúre.
 4. Vedenie ľudí – usmerňovanie a motivovanie pracovníkov tak, aby efektívne plnili určené úlohy a dosiahli stanovené ciele organizácie.
 5. Kontrola – monitorovanie priebehu jednotlivých procesov a v prípade potreby ich korekcia v súlade so stanovenými cieľmi. Manažment je teória a prax riadenia organizácií v podmienkach trhového hospodárstva. Hlavným prvkom organizácie sú ľudia, preto manažéri vplývajú predovšetkým na nich a koordináciou ich individuálnych úsilí zabezpečujú plnenie cieľov. Efektívna koordinácia činnosti ľudí umožňuje dosiahnuť také výsledky, ktoré nie sú dosiahnuteľné samostatne konajúcimi jednotlivcami. A na to by mal myslieť každý manažér.

Charakteristika ekonomických činností

Slovo ekonómia je gréckeho pôvodu (oikos – dom, nomos – pravidlo, zákon). Pôvodcom tohto slova bol grécky spisovateľ Xenofón, napriek tomu sa však prvé použitie slova ekonómia pripisuje gréckemu filozofovi Aristotelovi.

O prepojenosti ekonomických, politických a spoločenských vied, psychológie a sociológie svedčia dve základné roviny skúmania ekonómie, ktoré nemožno od seba oddeliť.

Jednou z nich je mikroekonómia, ktorá skúma správanie sa ekonomických subjektov (domácnosti, firmy). Je to akoby skúmanie ekonomiky od základov.

Druhou je makroekonómia. Skúma fungovanie ekonomiky ako celku, zaoberá sa napr. tým, ako merať produkt, ktorý sa v spoločnosti vyrobil, aká je miera nezamestnanosti, inflácie a pod.

Ekonómia je veda o tom, ako spoločnosť využíva zdroje na výrobu tovarov a ako ich rozdeľuje medzi občanov, domácnosti, firmy a štát.

Ekonomická alebo hospodárska činnosť zahŕňa v sebe výrobu, rozdeľovanie, výmenu a spotrebu. Cieľom a podstatou ekonomickej činnosti ľudí je vytvárať hodnoty a služby na základe podnikateľskej činnosti, vytvárať tak bohatstvo, a tým uspokojovať potreby, ktoré sú vyvolané nedostatkom. Ľudské potreby patria k najvšeobecnejším podnetom hospodárskej činnosti. Na väčšinu svojich potrieb musí spoločnosť reagovať výrobou. Čím je výroba dynamickejšia, tým dynamickejšie sú aj potreby spoločnosti.

Odborníci z oblasti účtovníctva, audítorstva, finančného riadenia a mnohí ďalší, to všetko sú ľudia nezastupiteľní v praxi, a preto na trhu práce neustále žiadaní. Pri svojej práci využívajú národohospodárske a podnikovohospodárske poznatky, majú osvojené základné ekonomické pojmy a vzťahy. V praxi využívajú svoje znalosti z manažmentu, marketingu, daňovníctva, práva, ovládajú matematiku a štatistiku. Na pochopenie základných ekonomických princípov je však potrebný najmä logický úsudok.

Zdroje:
 1. Lisý, J. a kol.: Všeobecná ekonomická teória. Bratislava: IURA EDITION, 2002.

 2. Majtán, M. a kolektív: Manažment. Bratislava: SPRINT, 2003.

 3. Sedlák, M.: Manažment. Bratislava: Elita, 1997.

 4. sk.wikipedia.org - manažment

 5. sk.wikipedia.org - ekonomická činnosť

 6. www.akredkom.sk

Z mnohých štúdií, ktoré sa zaoberali výskumom, čo manažéri vlastne robia a ako využívajú pracovný čas, je najznámejšia empirická štúdia kanadského odborníka Henryho Mintzberga. Mintzberg analyzoval prácu manažérov v piatich stredných a veľkých organizáciách výrobného i nevýrobného charakteru a základné myšlienky publikoval v práci Povaha manažérskej práce. Autor tvrdí, že manažérske činnosti sa dajú zahrnúť do 10 rolí, ktoré rozčlenil z hľadiska ich obsahu do troch skupín:
 • interpersonálne roly – manažér pomocou nich buduje sieť interpersonálnych kontaktov v rámci vlastnej organizácie, ako aj mimo nej. Do skupiny interpersonálnych rolí patria tie, ktoré reprezentujú prácu s ľuďmi. Sú to manažér ako reprezentant, manažér ako vodca a manažér ako koordinátor.
 • informačné roly – skupina informačných rolí manažéra vyjadruje informačný aspekt manažérskej práce, kde manažér predstavuje „nervové centrum“ toku informácií. Patria sem roly: manažér ako pozorovateľ, manažér ako informátor a manažér ako hovorca.
 • rozhodovacie roly – skupina rozhodovacích rolí predstavuje jednu z najdôležitejších činností každého manažéra. Do tejto skupiny patria roly manažér ako podnikateľ, manažér ako riešiteľ sporov, manažér ako alokátor zdrojov a manažér ako vyjednávač, rokovateľ.
Americký priekopník automobilového priemyslu Henry Ford ako predstaviteľ klasického manažmentu v USA je známy svojimi inováciami v organizácii a riadení priemyselnej veľkovýroby. Využil technickú normalizáciu, hromadnosť a pásovú výrobu v automobilovom priemysle. Pracovné operácie rozdelil na najjednoduchšie úkony, ktoré mohol vykonávať aj nekvalifikovaný pracovník. Jeho základné princípy spočívali v zoradení robotníkov a súčiastok podľa technologického postupu pri najkratších cestách a použití dopravníkov na presun rozpracovaných častí, pričom dopravníky určovali aj tempo práce. Ford takto zaistil plynulosť výroby a nadväznosť operácií. Hromadná výroba umožnila vyrábať veľké množstvo výrobkov s pomerne nízkou cenou.

Motiváciou a vedením ľudí sa zaoberal americký profesor priemyselného manažmentu Douglas McGregor. Vypracoval „teórie X a Y“, ktoré knižne publikoval v roku 1960. Teória X je pesimistická, predpokladá negatívny postoj robotníkov k práci. Vychádza z toho, že ľudia sú od prírody leniví, neradi pracujú, neradi preberajú zodpovednosť, a preto ich treba prísne riadiť a kontrolovať. Teória Y predstavuje pozitívny názor na ľudí. Podľa nej ľudia radi pracujú a preberajú zodpovednosť, majú aktívny prístup k práci, a preto možno používať voľnejšie spôsoby riadenia. McGregor bol presvedčený, že teória Y lepšie vystihuje pravú podstatu robotníkov a manažéri by mali z toho vychádzať vo svojej praxi.

V súčasnosti možno z územného, resp. globálneho hľadiska hovoriť o troch druhoch manažmentu:

 • Americkom manažmente, pre ktorý sú typické nasledovné prvky – prevažuje individuálne rozhodovanie a zodpovednosť, formálna organizačná štruktúra, pracovník sa stotožňuje skôr s profesiou ako s organizáciou, prevažuje krátkodobé zamestnanie s častými zmenami (7-krát za život je bežné), rýchly pracovný postup, odmeňovanie závisí od výkonnosti, typický je autoritatívny štýl vedenia pracovníkov (rozhodný, jednoznačný), manažéri si nezakladajú na lojálnosti – požadujú výkony, jednotlivec je orientovaný skôr na individuálnu kariéru a pod.
 • Európskom manažmente, v ktorom prevažuje rozhodovanie na úrovni vrcholového manažmentu, ľudia si častokrát vyberajú zamestnanie podľa kvality organizácie, typické sú časté zmeny zamestnania, ale aj vernosť organizácii, pracovný postup sa realizuje na základe výkonnosti a podľa potrieb a možností organizácie, odmeňovanie závisí od charakteru práce, vzdelania a výkonov a pod.
 • Japonskom manažmente, pre ktorý sú typické nasledovné prvky – zdĺhavý plánovací proces, kolektívne rozhodovanie vychádzajúce z konsenzu, kolektívna zodpovednosť, ringi-systém riešenia úloh (viď dole), prevažuje neformálna organizačná štruktúra, plné stotožnenie pracovníka s organizáciou a vernosť organizácii (princíp celoživotného zamestnania), pomalý pracovný postup, odmeňovanie závisí od veku, dĺžky praxe a vzdelania, typický je paternalistický štýl vedenia, lojálnosť voči manažérom a organizácii je prirodzená, jednotlivec je hodnotený na základe vzťahov s prostredím, je súčasťou skupiny a snaží sa o harmonizáciu a pod.

Pokiaľ ide o ekonomické činnosti, ich korene siahajú až do obdobia starovekého Egypta, kde bol približne v rokoch 3000 – 2800 pred n. l. zavedený prvý systém zdaňovania, kde dane vyberal faraón.

Za prvé ucelené ekonomické učenie, v ktorom sa ekonomické myslenie pokúsilo o teoretické zdôvodnenie základov trhovej ekonomiky, sa pokladá merkantilizmus. K jeho rozšíreniu prispel najmä rozmach obchodu založený na peniazoch a drahých kovoch, ktoré v čase zámorských objavov vo veľkom množstve prúdili do Európy.

Wall Street je známa manhattanská ulica v New Yorku. V 17. storočí tvorila jeho okraj a bola lemovaná múrom, z čoho vznikol aj názov ulice (wall – múr). Ulica je preslávená najmä vďaka burze, ktorej krach v roku 1929 znamenal vážny problém pre ekonomiku celého sveta.

Známy ekonóm Adam Smith, narodený v Škótsku, vydal v roku 1776 svoje najvýznamnejšie dielo "Pojednanie o pôvode a podstate bohatstva národov", nazývané aj Bohatstvo národov. Smith za základ fungovania trhovej ekonomiky pokladal slobodu človeka, slobodu vlastníctva a podnikania.

V roku 1976 americký ekonóm Milton Friedman, hlavný predstaviteľ monetarizmu (ekonomická teória zdôrazňujúca regulačnú rolu peňazí v ekonomike), získal Nobelovu cenu za ekonómiu.

V 60-tych až 90-tych rokoch 20. storočia bol zaznamenaný v novoindustrializovaných krajinách východnej Ázie (Južná Kórea, Singapur, Taiwan a Hong Kong) obrovský hospodársky rozmach. Týmto krajinám, vďaka dravosti ich ekonomík, patrí prezývka „ázijské tigre“.

Daňový klin (tax wedge), t.j. rozdiel medzi nákladmi zamestnávateľa na pracovnú silu a čistou mzdou zamestnanca, je najvyšší v Belgicku (55,4 %), Nemecku (51,8 %), Maďarsku (50,5 %) a vo Francúzsku (50,1 %).

Krajiny, ktoré vytvárajú obzvlášť výhodné daňové podmienky pre zahraničné subjekty, predstavujú „daňový raj“. Známym „daňovým rajom“ sú britské Panenské ostrovy. Spoločnosť zaregistrovaná na týchto ostrovoch platí len mesačný paušál vo výške 350 amerických dolárov (USD). Vďaka takýmto výhodným podmienkam je tu zaregistrovaných až milión spoločností a každý rok pribudne 50 000 ďalších.

Najväčšia spoločnosť svojho druhu na svete, americký koncern obchodujúci s elektrickou energiou firma Enron, zbankrotovala začiatkom decembra 2001. Išlo o najväčší krach v dejinách amerických podnikov. Akcie, s ktorými sa pred krachom obchodovalo za vyše 80 USD, klesli na konci existencie spoločnosti pod jeden dolár.

Vstupom SR do EÚ dňa 1. mája 2004 sa územie SR stalo súčasťou colného územia Európskeho spoločenstva, na ktorom sa uplatňuje jednotná colná politika a jednotný colný sadzobník.

Svetové prvenstvo vo výške hrubého domáceho produktu (HDP) na jedného obyvateľa dlhodobo drží malý európsky štát Luxembursko. V roku 2007 tvorilo HDP na obyvateľa neuveriteľných 104 673 USD. Dôvodom tak vysokého HDP je skutočnosť, že 1/3 zamestnaných dochádza za prácou do Luxemburska z okolitých krajín a do obyvateľstva sa nezapočítava.

Rok 2013 bol vyhlásený za Medzinárodný rok štatistiky 2013. Je iniciatívou niekoľkých spoločností s podporou viac ako 1600 organizácií zo 112 krajín sveta. Hlavným zámerom Medzinárodného roku štatistiky je prostredníctvom spoločností a organizácií na celom svete vyzdvihnúť význam štatistiky širokej vedeckej obci, podnikateľom, tvorcom politík, používateľom údajov, médiám, zamestnávateľom, študentom a širokej verejnosti.

V rámci spoločenských vied a náuk na prvých dvoch stupňoch vysokoškolského štúdia v SR najväčší podiel tvoria študenti ekonomických vied (31,5 percenta). V prepočtoch to znamená, že ekonómiu v roku 2011 študovalo takmer 40-tisíc ľudí.


Zdroje:
 1. Majtán, M. a kolektív: Manažment. Bratislava: SPRINT, 2003.

 2. Rudy, J.: Organizácia a riadenie japonských firiem. Bratislava: Alfa, 1990.

 3. Lisý, J. a kol.: Všeobecná ekonomická teória. Bratislava: IURA EDITION, 2002.

 4. en.wikipedia.org - Douglas McGregor

 5. en.wikipedia.org - Frederick Winslow Taylor

 6. en.wikipedia.org - Henri Fayol

 7. sk.wikipedia.org - Henry Ford

 8. en.wikipedia.org - Max Weber

 9. ii.fmph.uniba.sk

 10. openiazoch.zoznam.sk

 11. referaty.atlas.sk - Základné pojmy a predmet "vet-ka"

 12. referaty.atlas.sk - Výrobné faktory, služby a statky

 13. referaty.atlas.sk - Colníctvo

 14. www.danovyraj.cz

 15. www.envigis.sk

 16. www.etrend.sk - J.P.Morgan Chase žaluje Enron

 17. www.etrend.sk - Daňový poradca je zároveň ekonóm a právnik

 18. www.euractiv.sk

28. 3. 2017
Vypočítaná daň z príjmov je splatná v lehote na podanie daňového priznania.
29. 1. 2017
Nechajte odísť do ríše mýtov pravidlá, ktoré vás roky zväzujú. Nedržte sa ich.
6. 1. 2017
Upozorňuje na to minister financií Peter Kažimír. Zároveň sa však na rok 2017 pozerá s istou dávkou optimizmu.
23. 11. 2016
Máte skúsenosti s vedením a riadením ľudí? Túžite po vedúcej pozícii? Pozrite si našu aktuálnu ponuku!
23. 11. 2016
Ste vyštudovaný ekonóm alebo účtovník a chcete sa v tejto pracovnej oblasti uplatniť? Portál ISTP.sk vám prináša aktuálne ponuky práce.
23. 11. 2016
Toto sú zmeny, ktoré prinesie novela zákona o dani z príjmov, ktorú dnes definitívne schválil parlament.
18. 11. 2016
Slovenská komora učiteľov vníma tvorbu vízie pre školstvo ako zmysluplnú, ak budú poskytnuté potrebné investície a zároveň aj efektívne nástroje na kontrolu.
27. 10. 2016
Pripraví ho v spolupráci s rezortom spravodlivosti, ministerstvom vnútra aj generálnou prokuratúrou.
25. 10. 2016
Rast príjmov domácností síce nedosahuje dynamiku spred krízy, avšak spotrebovaná časť sa znižuje, miera úspor sa teda zvyšuje.
18. 10. 2016
Hľadáte si prácu manažéra, ekonóma alebo účtovníka? Pozrite si aktuálne pracovné ponuky z tejto oblasti.
29. 9. 2016
Inštitút ekonomických a spoločenských analýz dnes po prvý raz zverejnil Byrokratický index, ktorý kvantifikuje byrokratickú záťaž podnikateľov.
27. 9. 2016
Presný dátum, kedy sa tak stane, ministerstvo práce zatiaľ nevie určiť, bude závisieť od legislatívneho procesu.
26. 9. 2016
Daňová kobra v tomto období začala vyšetrovanie v 78 trestných veciach, ktoré sa v 20 prípadoch skončili návrhom na podanie obžaloby.
21. 9. 2016
Návrh na takýto krok z dielne SaS totiž poslanci pri dnešnom hlasovaní neposunuli do druhého čítania.
21. 9. 2016
Cieľom úpravy je zlepšenie podnikateľského prostredia a zvýšenie motivácie platenia dane.
7. 9. 2016
Chcete pracovať ako účtovník, fakturant alebo vás láka práca ekonóma? Portál ISTP.sk pre vás pripravil aktuálne pracovné ponuky z oblasti účtovníctva.
7. 9. 2016
Je to pritom opačný trend, aký bol nastavený v porovnaní rokov 2014 a 2015.
16. 8. 2016
Ten má napomôcť zmierniť dôsledky rušenia pracovných miest.
11. 8. 2016
Prehlad o mesačných mzdách a ich pohybe medzi rokom 2015 a 2016.
10. 8. 2016
V takmer 70 prípadoch zabránili jeho neoprávnenému vyplateniu v celkovej výške viac ako 60.000 eur.
28. 7. 2016
Do slovenskej legislatívy bude transponovaná smernica o automatickej výmene daňových informácií o nadnárodných spoločnostiach.
27. 7. 2016
Nové odvody za mesiac júl 2016 je potrebné zaplatiť do 8. augusta 2016.
12. 7. 2016
Postarať sa o to chce ministerstvo spravodlivosti, ktoré pripravilo novelu zákona o konkurze a reštrukturalizácii.
24. 6. 2016
Vedenie finančnej správy dostalo počas tohto týždňa sťažnosť od zamestnancov daňového úradu Bratislava a Košice.
9. 6. 2016
Ovládate jednoduché alebo podvojné účtovníctvo a chceli by ste svoje vedomosti využiť v práci?
2. 6. 2016
Hoci vlani vyšiel Deň daňovej slobody na 4. júna, tento rok vláde pomohli sviatky a priestupný rok.
26. 5. 2016
Sociálna poisťovňa informuje o nedoplatkoch všetkých živnostníkov a ostatné SZČO, ako aj zamestnávateľov.
26. 5. 2016
Svoju nespokojnosť dávali najavo aj prostredníctvom komentárov na facebookovej stránke finačnej správy.
31. 3. 2016
Daňovníci, ktorí sa rozhodli podať daňové priznanie a zaplatiť daň na poslednú chvíľu, majú niekoľko možností ako tak urobiť.
30. 3. 2016
Rast miezd je ovplyvnený najmä produktivitou, inflačnými očakávaniami, či vzdialenosťou od plnej zamestnanosti.
29. 3. 2016
Banky upozorňujú na to, že rozhodujúci je pritom termín, kedy odídu peniaze z účtu daňovníka.
29. 3. 2016
Po zavedení daňových licencií na Slovensku stúpa počet zaniknutých firiem.
16. 3. 2016
Za ním nasledovala spoločnosť Eustream a prvú trojku uzatvára kórejská automobilka Kia Motors Slovakia.
15. 3. 2016
Informoval Štatistický úrad Slovenskej republiky.
15. 3. 2016
Daňové licencie by mali k 1. januáru 2018 zaniknúť.
14. 3. 2016
Firmy môžu priznanie poslať buď elektronicky, môžu ho doručiť poštou, alebo osobne do podateľne daňových úradov.
11. 3. 2016
Je zamerané na výmenu skúseností a tí neskúsení sa zasa dozvedia, ako podnikať, vzdelávať sa a získavať nové kontakty.
10. 3. 2016
Daňovníci na Slovensku budú tento rok pracovať na odvod daní pre štát o tri dni dlhšie ako v uplynulom roku.
25. 2. 2016
K významným zlepšeniam v týchto sférach vyzýva Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení budúcu vládu, ktorá vzíde z parlamentných volieb.
8. 2. 2016
Zamestnanci majú posledný týždeň na to, aby požiadali svojich zamestnávateľov o zúčtovanie dane z príjmov za rok 2015.
8. 2. 2016
Nezloženú zábezpeku však budú daňové úrady ďalej vymáhať podľa zákona o správe daní ako daňový nedoplatok.
5. 2. 2016
Už len do konca februára sa môžu podnikatelia prihlásiť do súťaže Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní.
28. 1. 2016
Colný úrad v Trenčíne začal s niektorými daňovými subjektmi od 11. januára tohto roku komunikovať prostredníctvom obojsmernej elektronickej komunikácie.
7. 1. 2016
V prípade hybridných vozidiel a vozidiel na plynový a vodíkový pohon sa sadzba zníži navyše ešte o 50 % a v prípade vozidiel na elektrinu je sadzba dane nulová.
28. 12. 2015
Na daňových úradoch sú už k dispozícii aktuálne tlačivá daňových priznaní k dani z príjmov okrem priznania typu B, ktoré je určené najmä pre podnikateľov.
30. 11. 2015
Najčastejším porušením zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice bolo nevydanie pokladničného dokladu po zaevidovaní tržby.
30. 11. 2015
Je určená len pre tých, ktorí mesačne nevydajú viac ako 1000 pokladničných dokladov.
24. 11. 2015
Rodinné firmy sa potvrdili ako úspešné a odolné.
20. 11. 2015
Zlepšovanie podnikateľského systému, aktivizovanie mladých ľudí a podpora ich podnikania na Slovensku.
19. 11. 2015
Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby budú od nového roka platiť odvody z vyšších základov.
19. 11. 2015
Od 1.1.2016 vstúpi do platnosti novela zákona o DPH.
18. 11. 2015
Upozornil na to na dnešnej tlačovej konferencii v parlamente predseda Najvyššieho kontrolného úradu.
16. 11. 2015
Hodinová minimálna mzda tak stúpne zo súčasných 2,184 eura na 2,328 eura, teda o 0,144 eura.
13. 11. 2015
Návrhy na ekologickú daň sa pohybujú na úrovni jedno percento a o rovnaké percento by sa malo znížiť zdaňovanie práce.
13. 11. 2015
Priemerne zarábajúci Slovák si dnes môže dovoliť kúpiť viac tovarov a služieb ako pred 26 rokmi.
12. 11. 2015
Len elektronické podávanie daňových priznaní k dani z príjmov vzrástlo za posledných päť rokov o 1200 %.
10. 11. 2015
Virtuálnu pokladnicu využívajú v tomto roku len tí, ktorí pri platbách v hotovosti nevydajú viac ako 1000 blokov mesačne.
9. 11. 2015
Ročná sadzba dane bude jednotná na celom území Slovenska.
5. 11. 2015
Najjednoduchšia možnosť kontroly je cez účet poistenca, teda cez online prístup ku svojim údajom.
5. 11. 2015
Finančná správa vyzvala záujemcov, aby si žiadosti podali čo najskôr a počas decembra si môžu virtuálnu pokladnicu skúšať.
4. 11. 2015
Vyplýva to z prieskumu European Payment Practices 2015.
3. 11. 2015
Pod zrýchlenie slovenskej ekonomiky sa však v budúcom roku mohol podpísať príchod novej automobilky Jaguar Land Rover.
28. 10. 2015
Uskutočnením zámeru sa do konca roku 2016 má vytvoriť 80 nových pracovných miest.
26. 10. 2015
Informoval o tom po stretnutí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.
26. 10. 2015
Príjem Slovákov sa zvýšil až o štvrtinu, teda v priemere približne o 4,5 % ročne.
16. 10. 2015
Najväčšou výzvou, ktorej čelia súčasní manažéri, je ich schopnosť prekonať svoje vlastné ego.
7. 10. 2015
Vyplýva to z novely zákona o daňovom poriadku, ktorú podpísal prezident SR Andrej Kiska.
24. 9. 2015
Od januára budúceho roka budú právnické osoby a podnikatelia poskytovať údaje Štatistickému úradu SR prostredníctvom formulárov v elektronickej podobe.
22. 9. 2015
Dovtedy je potrebné nielen podať daňové priznanie, ale daň aj zaplatiť.
15. 9. 2015
Virtuálnu pokladnicu využívajú len tí, ktorí pri platbách v hotovosti nevydajú viac ako 1000 blokov mesačne.
11. 9. 2015
V tomto roku došlo k rozšíreniu služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v registračnej pokladnici.
5. 9. 2015
Nesmieme sa upokojiť tým, že výhľady slovenskej ekonomiky sa zlepšujú, zdôrazňujú zamestnávatelia.
4. 9. 2015
Medzera vo výbere DPH predstavuje rozdiel medzi teoretickou daňovou povinnosťou podľa zákona o DPH a vybranou DPH.
4. 9. 2015
Podľa posledných údajov spracovaných ŠÚ SR v prvom štvrťroku tohto roka nevznikla žiadna nová akciová spoločnosť.
3. 9. 2015
Podnikatelia majú platiť daň z pridanej hodnoty až po úhrade faktúr odberateľom.
18. 8. 2015
Pre kontrolné inštitúcie je otvorená komunikácia nielen s parlamentom a vládou, ale aj s laickou či odbornou verejnosťou.
18. 8. 2015
Pre kontrolné inštitúcie je výzvou otvorená komunikácia nielen s parlamentom a vládou, ale aj s laickou či odbornou verejnosťou.
29. 7. 2015
Ak máte podnikateľský zámer a hľadáte financie na rozbehnutie vášho podnikania, navštívte bezplatné školenia v Bratislave a v Žiline.
23. 7. 2015
Priemerná odložená daň bola v tomto roku opäť výrazne vyššia ako daň zaplatená do konca marca.
23. 7. 2015
Najväčší podiel na celkových výdavkoch mali výdavky zahŕňajúce napríklad dane, poistenie alebo splátky pôžičiek.
18. 7. 2015
Okrem tovarov podliehajúcich spotrebným daniam kontrolovali prešovskí colníci aj dodržiavanie colných predpisov.
7. 7. 2015
O dva týždne čaká firmy zmena spôsobu podávania colných vyhlásení v elektronickej podobe.
28. 6. 2015
Zhoršenie firemnej etiky v prieskume uviedlo až 37 % respondentov, etickú dilemu muselo riešiť 19 % z nich. Išlo o rozpory medzi verejným záujmom, záujmom zamestnávateľa a osobným záujmom.
23. 6. 2015
Vyplýva to z novely zákona o DPH, ktorú parlament poslal do druhého čítania. Na rokovanie ju predložilo Ministerstvo financií SR.
23. 6. 2015
Malo by byť prvou voľbou pre začínajúcich podnikateľov, ale aj centrom prvej pomoci pre už rozbehnuté malé a stredné podniky.
18. 6. 2015
Záujemcovia o súťaž budú mať teraz v Banskej Bystrici možnosť stretnúť sa s porotou, prezentovať svoj podnikateľský nápad, získať kvalitnú spätnú väzbu a možno aj investíciu.
16. 6. 2015
Záujemcovia môžu konzultovať svoje podnikateľské nápady so skúsenými špecialistami banky, ktorí pôsobia v rôznych regiónoch Slovenska.
12. 6. 2015
To automaticky znamená, že by to malo mať pozitívny dopad na našu fiškálnu pozíciu a na plnenie našich fiškálnych cieľov.
9. 6. 2015
Nová investícia smeruje do vybudovania Centra zdieľaných služieb, ktoré by malo vyrásť v Košiciach a prácu by v ňom mali nájsť odborníci z oblasti financií a riadenia ľudských zdrojov.
4. 6. 2015
Po minulom roku totiž Deň daňovej slobody vyšiel na 4. júna.
2. 6. 2015
Viac ako 125.000 občanov a firiem si odložilo podanie priznania k dani z minuloročných príjmov na jún tohto roka
2. 6. 2015
Počet prípadov platobnej neschopnosti firiem na Slovensku za minulý rok vzrástol miernejšie.
27. 5. 2015
Vyplýva to z novely zákona o DPH, ktorú dnes schválila vláda.
18. 5. 2015
Vyplýva to z najnovšej Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva za druhý štvrťrok.
5. 5. 2015
Odborníci radia, aby sa firmy na kritické chvíle lepšie pripravili.
5. 5. 2015
Nitrianski colníci vykonali 532 kontrol zameraných na správne používanie elektronickej registračnej pokladnice, porušenie zákona zistili v 243 prípadoch.
27. 4. 2015
Pre zamestnávateľov prinášame informáciu o možnostiach využitia príspevkov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce podľa zákona o službách zamestnanosti.
27. 4. 2015
Na podujatí sa predstavia najžiadanejší slovenskí zamestnávatelia najmä z oblasti IT technológií.
27. 4. 2015
K tomuto záveru dospela analýza podnikateľského prostredia na Slovensku.
23. 4. 2015
Týka sa to aj podnikateľov, ktorí si daňové priznanie odložili na apríl.
22. 4. 2015
Informovali o tom agentúry Reuters, Bloomberg a portál BBC.
15. 4. 2015
Počas prvých troch mesiacov tohto roka sa počet slovenských spoločností, ktorých vlastník má adresu v daňovom raji, znížil o 114 na celkových 4248.
15. 4. 2015
Potravinová banka Slovenska zaznamenala od začiatku roka zvýšený záujem obchodných reťazcov a predajní o darovanie ľuďom v núdzi.
14. 4. 2015
Ako priblížil rezort financií, cieľom novely je zlepšiť podmienky pre podnikanie malých firiem, ktorým ich odberatelia neuhradia faktúry za dodané tovary alebo služby.
14. 4. 2015
To je jedno z nových pravidiel návrhu novely Obchodného zákonníka.
13. 4. 2015
Celkovo skončila v marci čínska obchodná bilancia s prebytkom 3,1 miliardy USD.
12. 4. 2015
O téme bude hovoriť v pondelok (13.4.) indický premiér Nárendra Módí počas svojej prvej oficiálnej návštevy Nemecka so spolkovou kancelárkou Angelou Merkelovou.
9. 4. 2015
Najrizikovejšími odvetviami boli rovnako ako v predchádzajúcich rokoch obchod, priemysel a stavebníctvo.
2. 4. 2015
Od 1. apríla sa rozšíril okruh služieb, na ktoré sa pri preberaní platieb v hotovosti vzťahuje povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu.
31. 3. 2015
Daňové úrady budú otvorené do 19. hodiny. Týka sa to aj pobočiek a kontaktných miest. Call centrum bude odpovedať na otázky od 8. hodiny do polnoci.
26. 3. 2015
Živnostníci a malé firmy zaplatili vlani na dani z príjmov v priemere 650 eur, pričom najviac platieb štátu poslali v januári.
24. 3. 2015
Priznanie starobného dôchodku zamestnanec preukáže zamestnávateľovi rozhodnutím Sociálnej poisťovne.
24. 3. 2015
Slovenská pošta v posledný deň podávania daňových priznaní predlžuje svoje hodiny pre verejnosť na 85 vybraných poštách.
24. 3. 2015
Vyplýva to z Koncepcie pre podporu startupov a rozvoj startupového ekosystému v SR, ktorú ministerstvo financií predložilo na pripomienkovanie.
23. 3. 2015
Banky či nebankové spoločnosti budú môcť komplexnejšie vyhodnocovať žiadateľov o úver.
16. 3. 2015
Odvodová úľava v prípade zamestnávania osôb, ktoré boli dlhodobo nezamestnané, platí s účinnosťou od 1. novembra 2013.
16. 3. 2015
Jednou z hlavných výziev pre Slovensko bude pokračovať v zlepšení výberu dane z pridanej hodnoty (DPH).
16. 3. 2015
Používajú niekedy už neplatné tlačivá, nesprávne v nich vyznačujú zdaňovacie obdobie a zabúdajú ich podpísať.
14. 3. 2015
Daňovníci si môžu predĺžiť lehotu na podanie priznania najviac o šesť mesiacov, najdlhšie do konca septembra.
13. 3. 2015
Súvisí to aj s tým, že maďarská ekonomika sa z krízy najprv spamätávala pomalšie.
12. 3. 2015
Súťaž EY Podnikateľ roka je koncipovaná ako medzinárodná, preto sú kritériá, podľa ktorých sa posudzujú jednotliví účastníci, v každej krajine porovnateľné.
10. 3. 2015
Na dnešnej konferencii v Bratislave sa zaoberali podnikaním žien a zosúladením pracovného a rodinného života.
9. 3. 2015
Podnikatelia, ktorí sa pri platbách v hotovosti rozhodnú používať virtuálnu registračnú pokladnicu, nebudú limitovaní prístupom iba cez stolný počítač či notebook.
5. 3. 2015
Laboratórium spotrebiteľských štúdií na Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre bude unikátnym výučbovým centrom nielen na Slovensku, ale v celej strednej Európe. 
1. 3. 2015
Zakazuje im to novela zákona o verejnom obstarávaní z dielne predsedu vlády Roberta Fica, ktorá dnes nadobudla účinnosť.
19. 2. 2015
Výzva je určená pre zamestnávateľov, ktorí umožnia svojim zamestnancom s rodičovskými povinnosťami využívať flexibilné formy práce.
3. 2. 2015
Vyplýva to z aktualizovanej prognózy Inštitútu finančnej politiky pri ministerstve financií, ktorú dnes predstavil šéf rezortu Peter Kažimír.
2. 2. 2015
Daň možno platiť bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na číslo účtu, ktoré má každý individuálne pridelené.
2. 2. 2015
Priznanie podávajú len tí, u ktorých nastali zmeny vo vlastníctve alebo v užívaní, alebo nastali iné skutočnosti, ktoré majú vplyv na výšku dane.
22. 1. 2015
Uviedla to agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na informácie jedného zo zdrojov z eurozóny.
13. 1. 2015
Prvé kolo súťaže odštartovalo ešte v polovici novembra minulého roka.
29. 11. 2014
Základný plat bol z toho 681. 000 eur a ročné bonusy vo výške 719.000 eur v hrubom.
28. 11. 2014
Zmenu prináša novela zákona o zdravotnom poistení, ktorú dnes definitívne schválil parlament.
28. 11. 2014
Posudzovanie sa týkalo všetkých krajín eurozóny s výnimkou Grécka a Cypru.
24. 11. 2014
Prešovská fakulta manažmentu dnes ponúka možnosti bakalárskeho štúdia v oblasti manažmentu, turizmu, hotelierstva a kúpeľníctva a environmentálneho manažmentu.
20. 11. 2014
Priemerný schodok európskej dvadsaťosmičky predstavoval 3,2 % hrubého domáceho produktu (HDP) a priemerný dlh v únii bol na úrovni 85,4 % HDP.
19. 11. 2014
Portál Wall Street Journal Deutschland informuje, že Nemci sa ňou v dvadsaťosmičke umiestnili na ôsmej priečke.
18. 11. 2014
V rozhovore pre TASR to potvrdil štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Peter Javorčík.
12. 11. 2014
Úspešné riadenie firmy si vyžaduje precízne stanovenie stratégie a jej dôsledné aplikovanie do všetkých oddelení.
12. 11. 2014
Krajiny V4 privítali, že nová Európska komisia na čele s prezidentom Jeanom-Claudeom Junckerom chce v najbližších troch rokoch investovať do reštartovania európskej ekonomiky 300 miliárd eur.
31. 10. 2014
Nový závod v obci, ktorá je od okresného mesta vzdialená len tri kilometre, by mohol v regióne mierne znížiť nezamestnanosť, ktorá sa v súčasnosti pohybuje na úrovni 22 %.
10. 10. 2014
Informoval o tom dnes Štatistický úrad SR.
17. 9. 2014
Podľa Bezáka pôjde v prvej etape o CNC operátorov a programátorov, v druhej zasa o konštruktérov, vývojárov, technológov a pracovníkov marketingu i predaja.
9. 9. 2014
Pri porovnaní medzi krajmi ľudia, ktorí pracujú na pozíciách ako upratovači, robotníci či vrátnici, zarobia všade takmer rovnako. Rozdiel medzi platmi na pozíciách v pomocných prácach je v jednotlivých krajoch najviac 8 %.
7. 9. 2014
Od 1. januára 2015 by sa mala znížiť minimálna výška základného imania u spoločností s ručením obmedzeným na úroveň jedného eura.
4. 9. 2014
Vyplýva to z metodiky pre vyučovanie finančnej gramotnosti, ktorú zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojej stránke.
3. 9. 2014
Tempo jej rastu sa oproti 2. štvrťroku 2013 zrýchlilo o 1,6 percentuálneho bodu na 4,8 %.
2. 9. 2014
Umenie narábať s peniazmi je rovnako dôležité, ako vedieť ich zarobiť.
2. 9. 2014
Ak sa finančná inštitúcia ocitne v problémoch, straty by mali po novom ako prví znášať akcionári a veritelia bánk.
22. 8. 2014
Od 1. januára 2015 vstúpi do platnosti novelizovaný zákon a dani z príjmov, ktorý si kladie za cieľ znížiť daňové úniky a konsolidovať verejné financie.
31. 7. 2014
Narastajú tak obavy z deflácie a zvyšuje sa tlak na Európsku centrálnu banku (ECB), aby podnikla kroky proti dlhodobo nízkemu rastu spotrebiteľských cien.
22. 7. 2014
Práve pre tento výpočet je dôležitá suma zaplateného poistného na povinné sociálne poistenie v roku 2013.
22. 7. 2014
Slávnostné podpísanie dohody sa uskutočnilo na pozvanie novovymenovaného eurokomisára pre priemysel a podnikanie Ferdinanda Nelliho Ferociho.
21. 7. 2014
V porovnaní s rokom 2012 sa množstvo ľudí v produktívnom veku znížilo o 0,83 %, pričom podiel v poproduktívnom veku vzrástol o 0,4 %.
18. 7. 2014
Základné informácie o agentúre je možné overiť si aj na bezplatnej Národnej linke pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818.
16. 7. 2014
Vo svojej najnovšej analýze to tvrdí Inštitút finančnej politiky, v ktorej vyčísľuje vplyvy konsolidačných balíčkov vlády z uplynulých rokov.
14. 7. 2014
Podľa informácií denníka E15, ktoré publikuje na svojom portáli, budú rozdávať výpovede napríklad v Českej sporiteľni alebo v energetickom koncerne ČEZ.
14. 7. 2014
Pri odchode zo zahraničia späť na Slovensko poisťovňa odporúča týmto osobám, aby si z krajiny, v ktorej vykonávali zárobkovú činnosť, priniesli potvrdenie o období sociálneho poistenia v danej krajine.
12. 7. 2014
Priemerná mzda na Slovensku pritom v roku 2013 predstavovala 824 eur.
11. 7. 2014
S cieľom čo najviac obmedziť korupciu a jej devastujúce dôsledky na kvalitu života a podnikania na Slovensku založili Nadáciu Zastavme korupciu.
10. 7. 2014
Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Rastislav Machunka pozitívne vníma vznik novej odpisovej skupiny v zákone o dani z príjmov výlučne pre výrobné technológie.
8. 7. 2014
Informuje o tom na svojej internetovej stránke Ministerstvo financií SR.
8. 7. 2014
Zákon určuje postavenie a právomoci jednotlivých orgánov v procese využívania príspevkov z eurofondov.
8. 7. 2014
Vyplýva to z návrhu štátneho záverečného účtu SR za minulý rok, ktorý dnes vzali na vedomie poslanci Národnej rady SR.
3. 7. 2014
Ešte rok nebudú platiť prevádzkovatelia reštauračných zariadení za užívanie verejného priestranstva na účely terás na pravej strane Hurbanovho námestia v Bojniciach.
3. 7. 2014
Podujatie zorganizovala Slovensko-čínska obchodná komora spoločne s Čínskou radou medzinárodného obchodu provincie Shandong.
2. 7. 2014
Oprávnené uchádzať sa o financovanie z programu budú národné, regionálne a miestne verejné orgány, iné inštitúcie spravované verejným právom.
30. 6. 2014
Reálnejší pohľad na úroveň miezd na Slovensku poskytuje ukazovateľ medián. Jeho výška bola v minulom roku na úrovni 708 eur.
30. 6. 2014
V prvej hodnotiacej správe plnenia nových európskych rozpočtových pravidiel to konštatuje Ministerstvo financií SR.
30. 6. 2014
Odhalil to prvý online kvíz s názvom Test e-Sebaobrany, ktorý od mája do júna tohto roka uskutočnila Sberbank Slovensko.
25. 6. 2014
Vyplýva to z Ročnej správy o nezrovnalostiach za rok 2013 z dielne Úradu vlády SR, ktorú dnes kabinet vzal na vedomie.
24. 6. 2014
Index ekonomického sentimentu, ktorý meria vývoj dôvery spotrebiteľov aj firiem, sa v porovnaní s májom zvýšil o 1,2 bodu na 8,3 bodu.
23. 6. 2014
Ako viesť dobrovoľníkov, vytvoriť preventívny program či realizovať projektový manažment sa dozvedia tí, ktorí sa počas leta zúčastnia IP Akadémie.
23. 6. 2014
Podľa informácie ústredia práce je na čele rebríčka všetkých krajov Slovenska z pohľadu medziročného znižovania nezamestnanosti, informovala hovorkyňa predsedu NSK Oľga Prekopová.
17. 6. 2014
Ako vyplýva z návrhu, skrátiť sa má lehota na registráciu zdaniteľnej osoby za platiteľa dane z 30 dní na 21.
12. 6. 2014
Cenové tlaky síce zostanú dlhší čas nízke, ale tempo rastu spotrebiteľských cien sa bude postupne zrýchľovať, uviedla ECB vo svojej mesačnej správe.
11. 6. 2014
Priemerná nominálna mesačná mzda sa zvýšila v apríli 2014 oproti aprílu 2013 v priemysle o 8,9 % na 933 eur.
10. 6. 2014
Cieľom projektu je posilniť spoluprácu medzi akademickým a komerčným prostredím v oblasti výskumu a vývoja a prispieť tak k zvýšeniu inovačných aktivít firiem.
9. 6. 2014
Škola za 40 rokov existencie dosiahla desiatky úspechov v mnohých oblastiach. K výrazným kapitolám jej histórie však neodškriepiteľne patria súťaže v strojopise.
6. 6. 2014
Vyhlásil to dnes člen predstavenstva ECB a guvernér rakúskej centrálnej banky Ewald Nowotny, ktorého cituje agentúra Reuters.
5. 6. 2014
Analýza poskytuje nezávislý pohľad na súčasný stav firiem, na ich finančnú situáciu, a to vrátane predikcie rizika úpadku firmy v nasledujúcich dvanástich mesiacoch.
4. 6. 2014
Najvyššia úroveň priemernej mesačnej mzdy bola v odvetviach finančné a poisťovacie činnosti 1796 eur, informačné a komunikačné činnosti 1709 eur, dodávka elektriny, plynu a pary 1358 eur.
4. 6. 2014
V reakcii na dnes zverejnené údaje Štatistického úradu SR za prvý štvrťrok 2014 na to upozorňuje makroekonóm VÚB Andrej Arady.
2. 6. 2014
Informácie vyplývajú z reprezentatívneho prieskumu agentúry Focus na vzorke 1032 respondentov, ktorý si nechala vypracovať spoločnosť Profesia.
1. 6. 2014
Reuters informuje, že premiér Mariano Rajoy v sobotu (31. 5.) oznámil schvaľovanie plánu v hodnote 6,3 miliardy eur na podporu zamestnanosti.
1. 6. 2014
Vyradenie z procedúry nadmerného deficitu je pre krajinu vždy pozitívna správa, ktorú však trh na základe predošlých správ zapracúva do svojich očakávaní.
29. 5. 2014
Ako sme na tom v porovnaní s našimi konkurentmi v regióne strednej a východnej Európy nám prezradí infografika od poradenskej spoločnosti Accace.
24. 5. 2014
Problém nevidí v tom, že by sa na vyššie miesta neboli schopné dostať. Príčinu pripisuje chýbajúcemu povedomiu v spoločnosti a nedostatočnému zázemiu v podobe nízkeho počtu škôlok či jaslí.
22. 5. 2014
Priznanie nebudú podávať, ak na budúci rok vo februári nepožiadajú svojho zamestnávateľa o zúčtovanie dane.
15. 5. 2014
Slovenská komora audítorov, ktorá zo zákona zastrešuje 820 fyzických osôb a 240 právnických osôb, vykonávajúcich audit, posilnenie nezávislosti víta.
12. 5. 2014
Zvýšenie celkovej produkcie priemyslu najviac ovplyvnil rast vo výrobe dopravných prostriedkov o 8,1 %.
7. 5. 2014
Vybraným uchádzačom poskytne VARIA Banská Bystrica, spol. s r.o. pomoc pri rozbehu vlastného projektu.
6. 5. 2014
Kázali to dnes zverejnené konečné údaje agentúry Markit Economics. Informoval o tom portál RTTNews.
6. 5. 2014
Uviedol to štátny tajomník ministerstva financií SR Vazil Hudák.
6. 5. 2014
Slovenská republika podľa OECD zrýchli rast na úroveň 2 % v tomto roku a v roku 2015 na 2,9 %.
5. 5. 2014
Medziročný rast HDP ekonomiky Slovenska by mal dosiahnuť úroveň 2,2 % v tomto roku a 3,1 % v budúcom roku.
4. 5. 2014
Televízny kanál N24 dnes informuje o údajoch, ktoré uverejnil nedeľník Welt am Sonntag. Denník sa opiera o analýzu drážďanského ekonomického ústavu ifo.
2. 5. 2014
Motorom rastu bolo aj v apríli Nemecko. Aktivita výrobného sektora sa zvýšila aj v Španielsku a Taliansku, naopak, vo Francúzsku zostáva slabá.
28. 4. 2014
Škola sa musela vyrovnať s poklesom študentov a hľadať na pracovnom trhu miesta, na ktoré by ich vedela pripraviť.
28. 4. 2014
Cieľom súťaže je nájsť tých mladých podnikateľov, ktorí úspešne realizujú svoj zaujímavý podnikateľský nápad v praxi a sú inovatívni.
23. 4. 2014
Ide o priemernú sumu za prvé štvrťroky tohto a minulého roka, ktorá zahŕňa celkovo všetky platby do Štátnej pokladnice z jedného účtu drobného podnikateľa.
23. 4. 2014
Podľa posledných výskumov v USA sa zamestnanci v priemere 13 hodín zaoberajú v práci tým, čo o nich povedal a čo si o nich myslí ich šéf.
22. 4. 2014
Vyplýva to z aktuálnych údajov Slovenského živnostenského zväzu.
17. 4. 2014
Vláda plánuje pokračovať v zefektívňovaní verejných výdavkov a v roku 2015 bude prioritne medzi podporované oblasti v rozpočte patriť oblasť vzdelávania a zamestnanosti.
17. 4. 2014
Systém udeľovania investičných stimulov deformuje podnikateľské prostredie a vláda by ich mala obmedziť alebo úplne zrušiť. 
16. 4. 2014
Vďaka investícii v hodnote 2,7 milióna eur si chce tlačiareň udržať konkurenčnú výhodu a posilniť postavenie na trhu aj v súvislosti so zamestnanosťou v regióne.
16. 4. 2014
Už v súčasnosti v našom výskumno-vývojovom oddelení pôsobí približne stovka zamestnancov, pričom približne 80% z nich sú odchovanci Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi
16. 4. 2014
V rámci tohto operačného programu sa budú realizovať priority najväčšieho významu, ktoré prispejú k plneniu stratégie Európa 2020.
14. 4. 2014
Medziročne o šesť miliónov eur viac.
9. 4. 2014
Vyplýva to z novej správy o vývoji svetovej ekonomiky Medzinárodného menového fondu.
8. 4. 2014
Vyplýva to z novely zákona o miestnych daniach, ktorú predložilo do medzirezortného pripomienkového konania Ministerstvo financií SR.
8. 4. 2014
Aj o nich 4. apríla rokoval so starostami z regiónu Gemer na regionálnom zasadnutí Združenia miest a obcí Slovenska v Revúckej Lehote.
7. 4. 2014
V poslednom období sa právnici Centra právnej pomoci zaoberali aj prevodmi obchodného podielu, obchodným bankrotom i vyhlásením konkurzu na majetok podnikateľov.
5. 4. 2014
Cieľom start-upu je vytvoriť v čo najkratšom čase taký produkt alebo službu, za ktorú budú zákazníci ochotní zaplatiť.
4. 4. 2014
Vyplýva to z najnovšieho "Slovenského CEO prieskumu", ktorý uskutočnila poradenská spoločnosť PwC v spolupráci s magazínom Forbes.
2. 4. 2014
Kiska pripísal v tomto prieskume najväčšiu dôležitosť zlepšeniu funkčnosti súdnictva a uplatňovaniu rovnosti pred zákonom.
1. 4. 2014
Podľa poslancov má Slovensko v porovnaní s ostatnými postkomunistickými krajinami najvyššiu daň z príjmu právnických osôb.
1. 4. 2014
Nebankovým subjektom sa sprísnia podmienky pre podnikanie, obmedziť sa majú aj úžernícke praktiky.
1. 4. 2014
Stúpol však aj počet kontrol u zamestnávateľov zo strany inšpektorov úradov práce a Národného inšpektorátu práce.
31. 3. 2014
Vyplýva to z rýchleho odhadu, ktorý dnes na svojej internetovej stránke zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat a z ktorého cituje agentúra RTTNews.
31. 3. 2014
Daňové úrady budú otvorené do 19.00 h, call centrum na čísle 048/431 72 22 bude k dispozícii až do polnoci.
31. 3. 2014
Zatiaľ čo v EÚ vzrástli priemerné náklady na zamestnanca medziročne o 0,8 %, na Slovensku sa medziročne zvýšili o 0,9 %.
31. 3. 2014
Myslí si to Zväz stavebných podnikateľov Slovenska.
30. 3. 2014
Do programu sa mohli prihlásiť začínajúci aj existujúci podnikatelia, neziskové organizácie alebo jednotlivci, ktorí mali podnikateľský nápad so spoločensky prospešným cieľom.
28. 3. 2014
Podnikatelia aj predstavitelia finančnej správy sa na záver rokovania zhodli, že majú spoločný cieľ, ktorým je poctivé podnikanie.
25. 3. 2014
Zjednodušiť sa má napríklad aj rozsah a obsah poučenia tých osôb, ktoré sú oprávnené nakladať z osobnými údajmi zamestnancov firiem.
23. 3. 2014
Nezamestnaní, ktorí vlani poberali dávky, nemusia podávať priznanie, ak ich minuloročný celkový príjem z iných zdrojov nepresiahol 1867,97 eura.
23. 3. 2014
Študent, ktorý vlani dosiahol celkové zdaniteľné príjmy nižšie ako 1867,97 eura a z týchto príjmov mu zamestnávateľ zrážal preddavky na daň.
23. 3. 2014
Majitelia, ktorí vlani predali byt/nehnuteľnosť a odo dňa jej nadobudnutia uplynulo viac ako 5 rokov, nemusia podávať priznanie a platiť z tohto príjmu daň.
21. 3. 2014
Pokiaľ už dnes vedia, že priznanie v lehote do konca marca podať nestihnú, môžu oznámiť na daňový úrad jeho odklad najviac o tri mesiace.
21. 3. 2014
Daňovníci si môžu v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2013 za určitých podmienok znížiť základ dane, a to najviac o 3735,94 eura.
20. 3. 2014
Daň z pridanej hodnoty je na Slovensku v porovnaní s Českom vyššia o 2 percentuálne body. Navyše, na Slovensku musia firmy platiť aj daňovú licenciu vo výške 480 až 2880 eur.
19. 3. 2014
Ako povedal na dnešnom zasadnutí výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti premiér Robert Fico, tieto dôsledky by boli katastrofálne.
19. 3. 2014
Pôvodne bol problémom najmä neexistujúci diaľničný privádzač, teraz poslanci diskutovali o územnom pláne a neoprávnených stavebných prácach na pozemkoch pod plánovanou halou.
18. 3. 2014
Vyplýva to z návrhu na poskytnutie investičnej pomoci, ktorý predložilo Ministerstvo hospodárstva SR do medzirezortného pripomienkového konania.
18. 3. 2014
Nepríjemným situáciám, ktoré neraz končia na súde či v rukách exekútorov, však možno predísť.
17. 3. 2014
Na Slovensku je podľa Malatinského zatiaľ 16 firiem z automobilovej, plastikárskej, elektrotechnickej či IT oblasti, ktoré chcú fungovať v medzinárodnej klastrovej politike.
12. 3. 2014
V októbri 2013 bola schválená novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorej väčšina zmien a opatrení vstúpila do platnosti od 1.1.2014.
2. 3. 2014
Študenti môžu prihlasovať svoje nápady do 23. apríla tohto roka. Vyhodnotenie súťaže bude 15. mája v Bratislave.
2. 3. 2014
Aj keď neistota, ako zvládneme základné náklady na život, mierne ustúpila, ženy ostávajú oproti mužom stále opatrnejšie.
2. 3. 2014
Tento produkt si zakladá aj na osobitnom prístupe ku každému žiadateľovi.
28. 2. 2014
Informovali o tom agentúra DPA a európsky štatistický úrad Eurostat.
28. 2. 2014
Konštatovala to riaditeľka odboru služieb zamestnanosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta Iveta Benciová.
26. 2. 2014
Vyplýva to z údajov štatistického úradu v Budapešti, ktoré dnes zverejnila agentúra RTTNews.
26. 2. 2014
Najbližšie čaká na podnikateľov aj občanov daňové priznanie na daň z príjmu za rok 2013.
26. 2. 2014
Najviac ohrozenými stresom a nadmernou psychickou záťažou sú podľa odborníčky na sociálnu a pracovnú psychológiu manažéri, zamestnanci školstva a nemocníc.
25. 2. 2014
Spoločne s daňovým priznaním k tejto dani je potrebné poslať ho najneskôr do polnoci, kedy sa končí lehota pre mesačných platiteľov DPH.
25. 2. 2014
Základnou zmenou v prístupe Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania má byť účinnejšie a komplexnejšie poskytovanie služieb podnikateľom.
25. 2. 2014
Predpoveď, ako konštatuje hlavný stratég Sberbank Slovensko Martin Barto, je pomerne optimistická.
23. 2. 2014
Kľúčovou už nebude maximalizácia zisku, ale maximalizácia spokojnosti zamestnancov.
23. 2. 2014
Vyplýva to z aktuálneho prieskumu medzinárodnej poradenskej spoločnosti KPMG.
19. 2. 2014
Porota posudzovala takmer 40 podnikateľských príbehov.
19. 2. 2014
Od mája minulého roku zákon zmiernil podmienky na poberanie príspevku.
18. 2. 2014
Jeho platnosť sa totiž v januári skončila.
18. 2. 2014
Táto sadzba je však stále neprimeraná a v porovnaní s okolitými štátmi znamená pre Slovensko konkurenčnú nevýhodu a brzdí tak prílev nových investícií.
18. 2. 2014
Návrh dohody o financovaní predkladá na stredajšie (19.2.) rokovanie vlády minister financií Peter Kažimír.
18. 2. 2014
Informoval o tom dnes hovorca Prezídia policajného zboru Michal Slivka.
15. 2. 2014
Dohoda na európskej úrovni je totiž taká, že minulý rok sa bude posudzovať ešte na základe starej metodiky.
14. 2. 2014
Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa hrubý domáci produkt zvýšil medziročne o 1,3 % a oproti 3. štvrťroku 2013 o 0,4 %.
14. 2. 2014
Analytici predpokladajú, že sa pod to podpísala najmä rastúca spotreba domácností, oživenie v priemysle, ale aj v stavebníctve.
14. 2. 2014
Tvrdí to Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré tak odmieta tvrdenia nezaradeného poslanca Národnej rady SR Juraja Miškova.
13. 2. 2014
Ak zamestnanec o zúčtovanie zamestnávateľa nepožiada, má povinnosť sám podať daňové priznanie typu A v termíne do 31. marca tohto roku.
13. 2. 2014
Do pondelka 17. februára môže každý, kto mal vlani príjmy len zo závislej činnosti, požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
12. 2. 2014
Ako sa uvádza v návrhu Partnerskej dohody medzi SR a EÚ na najbližších sedem rokov, podiel pracujúceho obyvateľstva vo veku 20 až 64 rokov je v SR pod priemerom EÚ a posledné roky stagnuje okolo 65 %.
11. 2. 2014
Mestská časť tento rok plánuje dať na dotácie celkovo 100.000 eur.
11. 2. 2014
Kým v minulých rokoch najviac rástli dane pre podnikateľov, v tomto roku sme zaznamenali nevšednú zmenu – dane týkajúce sa administratívnych a výrobných priestorov v priemere mierne poklesli.
10. 2. 2014
Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, proti ktorým je vedené exekučné konanie, že exekučný príkaz na vykonanie zrážok sa vzťahuje aj na nemocenské dávky.
10. 2. 2014
Investori začínajú pozitívnejšie hodnotiť podmienky v menovom bloku, ktorý sa postupne zotavuje z recesie.
10. 2. 2014
Zvýšenie celkovej produkcie priemyslu najviac ovplyvnil rast vo výrobe dopravných prostriedkov o 25,9 %.
7. 2. 2014
Mesačným platiteľom sa už kráti termín, majú ho totiž podať najneskôr do 15. februára, inak im hrozí pokuta do 10.000 eur.
7. 2. 2014
Vyhlásila to dnes Slovenská obchodná a priemyselná komora.
6. 2. 2014
Tlačivo je k dispozícii v ústredí Sociálnej poisťovne, vo všetkých pobočkách Sociálnej poisťovne, ako aj vo všetkých bankách.
6. 2. 2014
Medziročne tak objem novoposkytnutých úverov vzrástol o 23,4 %.
6. 2. 2014
Tvrdí to vo svojej najnovšej prognóze Inštitút finančnej politiky Ministerstva financií SR.
5. 2. 2014
Tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov sa v decembri 2013 v porovnaní s decembrom 2012 zvýšili o 18,5 %.
5. 2. 2014
Informovala o tom dnes poradenská spoločnosť v oblasti realít Jones Lang LaSalle.
5. 2. 2014
Analýza ukázala, že vyše polovica klientov, takmer 54 %, zaznamenala v decembri vyššie prírastky na svojich účtoch, než v priemerný mesiac.
5. 2. 2014
Väčšina slovenských zamestnancov neverí, že ekonomická situácia Slovenska sa v tomto roku zlepší.
5. 2. 2014
Slovensko ku koncu minulého roka vyčerpalo finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov Európskej únie v celkovej výške 5,8 miliardy eur.
5. 2. 2014
Vyplýva to z novembrového internetového prieskumu spoločnosti Cord Blood Center.
5. 2. 2014
Už štyria ľudia sa vďaka tomuto centru zamestnali a majú stabilný príjem.
5. 2. 2014
Informácie o tom sú od mája minulého roku postupne zverejňované v elektronickom registri účtovných závierok obchodných spoločností.
4. 2. 2014
Niečo ako ideálny produkt neexistuje. Každý klient si však na finančnom trhu vie nájsť najvhodnejší produkt vzhľadom na jeho potreby, ciele a finančnú situáciu.
4. 2. 2014
Minimálny vymeriavací základ SZČO a DPO pre rok 2014 je 402,50 eura a maximálny vymeriavací základ je 4025,00 eura.
4. 2. 2014
Redukcia počtu pracovníkov súvisí s presunutím výroby jedného zo stredísk do Rumunska.
4. 2. 2014
Konštatuje to ekonomická a právna analýza šiestich mimovládnych organizácií z Česka, Slovenska a Poľska, ktorú dnes zverejnil Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť.
4. 2. 2014
Dôvodom je zlepšovanie spotrebiteľskej dôvery a náznaky stabilizácie na trhu práce.
4. 2. 2014
Tvrdí to Národná banka Slovenska na základe poklesu cien nehnuteľností v posledných mesiacoch minulého roka.
4. 2. 2014
Dôvodom bolo zdraženie energií. Informovali o tom európsky štatistický úrad Eurostat a agentúra Reuters.
4. 2. 2014
Vyplýva to z textu smernice, ktorý dnes prijal Európsky parlament.
3. 2. 2014
Od roku 2011 poklesol počet ľudí, podľa ktorých sú na Slovensku príležitosti na podnikanie, z 23,8 na 16,1 percenta.
3. 2. 2014
Respondenti si ju vybrali najmä preto, že Google vidia ako silnú, známu značku, očakávajú možnosť sebarealizácie a tvorivosti, a tiež zaujímavú pracovnú náplň.
3. 2. 2014
Kým nová šéfka amerického Fedu Janet Yellenová začína tlačiť na úrokovú brzdu, prezident Európskej centrálnej banky chce ísť opačným smerom.
3. 2. 2014
Viaceré banky pred víkendom klientov informovali o odstávkach niektorých svojich elektronických služieb.
2. 2. 2014
Akcionári by v budúcnosti mali na valnom zhromaždení hlasovať o odmenách členov predstavenstva.
31. 1. 2014
Viac ako 1000 eur mesačne je rozdiel medzi najlepšie a najslabšie zarábajúcimi zamestnancami na Slovensku.
31. 1. 2014
Tieto novinky obsahuje návrh zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.
31. 1. 2014
Informoval o tom štatistický úrad Európskej únie Eurostat.
31. 1. 2014
Už v sobotu 1. februára 2014 skončia na Slovensku rozdiely medzi domácimi a zahraničnými bankovými transakciami.
31. 1. 2014
Na konci minulého roka bolo podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR bez práce 13,5 % ekonomicky aktívnych Slovákov.
30. 1. 2014
V množstve informácií sa však človek často stratí a keď predajca nie je skutočný a najmä korektný, stane sa, že podpíše nevýhodnú zmluvu na životné poistenie.
30. 1. 2014
Už o dva dni sa skončia na Slovensku rozdiely medzi domácimi a zahraničnými transakciami.
30. 1. 2014
Dôvodom bol nárast platieb kartami. Informovali o tom agentúry Bloomberg a RTTNews.
30. 1. 2014
Väčšina podporených projektov je zameraných na problémy v súdnictve.
24. 1. 2014
Tento týždeň rokovali počas dvoch dní predstavitelia mesta s projektovým manažérom nemeckej firmy FORSCHNER.
24. 1. 2014
Uviedol to vo štvrtok (23.1.) na konferencii Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory šéf rezortu financií Peter Kažimír.
24. 1. 2014
Inštitút finančnej politiky pri Ministerstve financií (MF) SR ju v roku 2014 na Slovensku naďalej pokladá za málo pravdepodobnú.
23. 1. 2014
Uviedla to vo svojom rýchlom odhade banka HSBC.
21. 1. 2014
Zamestnanec na Slovensku s čistým príjmom 1000 eur pracuje približne 5,3 dňa v mesiaci na to, aby pokryl svoje daňové a odvodové zaťaženie.
21. 1. 2014
Uviedol koordinátor projektu Manažment financií samospráv Ľubomír Billý, obecné i mestské samosprávy dnes zápasia s množstvom problémov.
21. 1. 2014
Hlavným dôvodom sú očakávania, že tempo rastu ekonomík USA a Británie sa zrýchli.
21. 1. 2014
Výzvy programu Horizont 2020, ktorý európske fondy v tejto oblasti zastrešuje, totiž prináša viacero zmien.
20. 1. 2014
Podľa pracoviska ŠÚ SR v BA od začiatku roka do konca septembra 2013 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda v priem. podnikoch 1374 eur.
10. 1. 2014
Objem produkcie v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu sa nezmenil.
10. 1. 2014
Priemyselná produkcia v novembri 2013 podľa analytika Slovenskej sporiteľne Martina Baláža prekvapivo rástla dvojciferným tempom.
7. 1. 2014
Po uhradení tohto poistného je potrebné, aby si SZČO a DPO upravili trvalý príkaz v banke.
7. 1. 2014
Informovali o tom agentúry AP, DPA a portál RTTNews.
6. 1. 2014
Okrem nižšej sadzby dane sa tento rok mení smerom nadol aj maximálny strop na platenie odvodov z podielov na zisku spoločností.
3. 1. 2014
Žiadateľ v predloženom podnikateľskom zámere deklaruje, že 1. etapa realizácie investičného zámeru v nominálnej výške 223 miliónov eur.
3. 1. 2014
Podľa Bildu, ktorý uskutočnil prieskum medzi odborovými zväzmi v 16 odvetviach, sú vyhliadky ľudí hľadajúcich prácu v Nemecku naďalej dobré.
3. 1. 2014
Ukázali to štatistiky Národnej banky Slovenska, podľa ktorých sa priemerná úroková sadzba na hypotekárnych úveroch pohybovala na úrovni 3,77 %.
2. 1. 2014
Vyplýva to z nariadenia vlády SR, ktoré pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
1. 1. 2014
Štátny rozpočet počíta s hotovostným schodkom na úrovni 3,284 miliardy eur pri príjmoch 14,108 miliardy eur a výdavkoch 17,392 miliardy eur.
1. 1. 2014
Vyplýva to z novely zákona o dani z príjmov, ktorá platí od dnešného dňa.
1. 1. 2014
Spoločnosť uviedla, že zvýšenie rozsahu prepúšťania oproti predpokladom, ktoré zverejnila koncom roku 2012.
31. 12. 2013
Novela nanovo definuje, kto bude môcť byť vývozcom a rozšíri sa okruh podnikateľov, ktorých bude môcť Eximbanka financovať.
31. 12. 2013
Elektronická komunikácia je podľa Macíkovej od januára 2014 povinná s každým správcom dane, teda aj s daňovým, aj s colným úradom.
30. 12. 2013
V rozhovore pre TASR to uviedol minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský (nominant Smer-SD).
30. 12. 2013
Oproti spresnenej hodnote minulého mesiaca sa jeho trojmesačný kĺzavý priemer zvýšil o 1,2 bodu na 95,4.
30. 12. 2013
Euro by nemalo čeliť žiadnym hrozbám. Južné štáty budú pokračovať v reformách, napr. trhu práce, aby obnovili konkurencieschopnosť.
27. 12. 2013
Výsledkom spolupráce Policajného zboru SR, Finančnej správy sú aj úspešné aktivity Daňovej kobry, ktorej sa aj vďaka spolupráci s Generálnou prokuratúrou SR podarilo v tomto roku odhaliť daňové podvody.
26. 12. 2013
Okrem nového www.susr.sk si však Štatistický úrad SR ponechá ako archív aj doterajší web www.statistics.sk.
25. 12. 2013
Hlavnou príčinou sú pozitívne údaje z americkej ekonomiky. 
25. 12. 2013
Dôvodom boli pozitívne makroekonomické údaje z USA.
24. 12. 2013
Aj keď manažéri na vianočných večierkoch zastupujú spoločnosť, ktorá ho pre zamestnancov pripravila, mali by zostať sami sebou a nebáť sa prejaviť svoju prirodzenosť.
24. 12. 2013
Ľudia často zabúdajú na finančné novoročné predsavzatia, vďaka ktorým by mohli ľahko skonsolidovať svoje výdavky.
23. 12. 2013
V celokrajskom meradle klesla miera nezamestnanosti v porovnaní s októbrom o 0,13 percenta.
23. 12. 2013
Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Eurobarometer, ktorý pravidelne uskutočňuje Európska komisia.
22. 12. 2013
To, že zahraničné firmy pôsobiace na Slovensku sa stále viac spoliehajú na peniaze od materských podnikov, podľa odborníkov naznačujú aj štatistiky Národnej banky Slovenska.
19. 12. 2013
Ako povedal, spoločnosti sa zatiaľ neregistrovali na internetovom portáli FS, alebo neprišli na daňový úrad spísať dohodu o elektronickej komunikácii.
19. 12. 2013
Nie je tiež dobré dávať podozrievavé otázky.
18. 12. 2013
V rámci tohtoročného 14. ročníka súťaže Podnikateľka Slovenska sa prihlásilo najviac podnikateliek za posledné roky.
17. 12. 2013
Daňové licencie sa zavádzajú spolu so znížením dane z príjmov právnických osôb.
17. 12. 2013
Zmeny v komunikácii s Finačným riaditeľstvom SR súvisia s povinnou elektronickou komunikáciou, ktorá sa pre podnikateľov začína od nového roka.
17. 12. 2013
Dnešné hlasovanie v LIBE dalo mandát Európskemu parlamentu vstúpiť do rokovaní s Radou ministrov s cieľom nájsť politickú dohodu v tejto otázke.
15. 12. 2013
Tretina Slovákov zvyčajne minie na vianočné darčeky sumu do 100 eur, 25 % utratí do 200 eur a ďalšia takmer tretina nakúpi v hodnote do 400 eur.
15. 12. 2013
Od mája sa ho zúčastňovali starostovia, podnikatelia a nádejní podnikatelia z 19 obcí ležiacich na území Národného parku Slovenský kras zapojených do projektu Leader.
12. 12. 2013
Spotrebiteľské ceny sa v novembri 2013 v porovnaní s októbrom 2013 znížili o 0,1 %.
12. 12. 2013
Jadrová inflácia v novembri 2013 oproti októbru ovplyvnila úhrnnú infláciu negatívne 0,13 percentuálneho bodu (p. b.).
12. 12. 2013
Kabinet totiž minulý týždeň rozhodol o podpore ekonomiky, ktorá začína strácať tempo.
12. 12. 2013
Ceny tovarov a služieb v novembri medziročne vzrástli iba o 0,5 % a zotrvali tak v trende postupného spomaľovania.
12. 12. 2013
Kancelária bude poskytovať komplexné služby v oblasti auditu, účtovníctva, daňového, právneho, finančného a podnikového poradenstva, zamerané najmä na potreby klientov v regióne stredného Slovenska.
11. 12. 2013
Nariadenia vychádzajú z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2014.
11. 12. 2013
Informoval o tom dnes Štatistický úrad SR.
10. 12. 2013
Informoval o tom dnes Štatistický úrad SR.
10. 12. 2013
Na úvod deviateho rokovacieho dňa 27. schôdze NR SR to vyhlásil poslanec KDH a exminister zdravotníctva Ivan Uhliarik.
10. 12. 2013
Ďalšou záležitosťou, ktorá trápi malé a stredné podniky v SR, je podľa Patrika Ferka zo spoločnosti Deloitte Slovakia daňové zaťaženie.
9. 12. 2013
V prepočítaní na kalendárne dni vychádza, že ženy oproti mužom robia 59 dní zadarmo.
8. 12. 2013
Slovenskí priemyselníci podporujú úsilie vlády o konsolidáciu verejných financií.
8. 12. 2013
Podnikatelia podľa Švejnu potrebujú stabilné prostredie, čomu neprospievajú neustále zmeny prijímané súčasnou vládou.
7. 12. 2013
Najviac firiem zbankrotovalo v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu, "prežiť" sa nedarilo ani firmám, ktoré sa zaoberajú opravou motorových vozidiel a motocyklov.
6. 12. 2013
Sociálne siete predstavujú zatiaľ legálne povolenú zbraň pre všetkých (zamestnávateľov, zamestnancov, zákazníkov) a je len na nich, ako ju budú využívať vo svoj prospech, aby si neublížili.
5. 12. 2013
Ide o nové ocenenie MERKUR, ktoré má motivovať slovenské firmy k dosahovaniu lepších výsledkov.
5. 12. 2013
Z výsledkov štúdie GfK Purchasing Power vyplynulo, že Slovensko sa radí na 23. priečku v rámci všetkých 42 krajín, ktoré sa zúčastnili na prieskume.
5. 12. 2013
Rebríček hodnotí najrýchlejšie rastúce verejné a súkromné spoločnosti v oblasti technológií, médií, telekomunikácií, biotechnológií a zelených technológií z 24 krajín regiónu.
3. 12. 2013
Prostredníctvom rozhovoru so zamestnankyňou úradu práce Vám priblížime podmienky poskytovania príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť.
3. 12. 2013
Ženy v súčasnosti predstavujú niečo vyše 29 % všetkých podnikateľov na Slovensku, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje okolo 100.000 žien-podnikateliek.
3. 12. 2013
Počas schvaľovania zákona mali k nemu v parlamente výhrady najmä opoziční poslanci.
3. 12. 2013
Poslanci Národnej rady dnes schválili novelu zákona o dani z príjmov z dielne ministra financií Petra Kažimíra. Zákon nadobúda účinnosť od 1. januára 2014.
1. 12. 2013
Doterajšia prax podľa rezortu školstva ukázala, že mikropodnikatelia a malí podnikatelia nemali možnosť získať stimuly, keďže mali problém investovať určenú výšku vlastných prostriedkov do projektu.
1. 12. 2013
Po novom už teda zakladatelia firiem nemôžu využiť doteraz často používané splatenie peňažného vkladu v hotovosti k rukám správcu vkladu.
29. 11. 2013
Finančné riaditeľstvo však bude môcť zverejňovať aj zoznam vymazaných platiteľov DPH.
29. 11. 2013
V úvode štvrtého rokovacieho dňa 27. schôdze Národnej rady SR minister financií Peter Kažimír, keď predstavil návrh novely zákona o dani z príjmu.
29. 11. 2013
Príjmom, ktorý sa nezahŕňa do príjmu zamestnanca pre posúdenie presiahnutia hraničnej sumy, je príjem, ktorý nie je predmetom dane, alebo je od dane oslobodený.
28. 11. 2013
Nezamestnanosť podľa predsedu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory vzhľadom na vývoj v uplynulých desaťročiach má skôr systémový charakter a nie cyklický.
28. 11. 2013
Úpravami chce súčasná vláda bojovať proti daňovým únikom.
28. 11. 2013
Spravodajské jednotky ako právnické osoby a podnikatelia tak po novom nebudú musieť zadávať údaje, ktoré systém získa a doplní automaticky z administratívnych zdrojov.
28. 11. 2013
Zavedením minimálnej dane pre všetky obchodné spoločnosti sa obmedzia prostriedky na rozvoj podnikania a vznikne ďalšia prekážka vzniku nových perspektívnych firiem.
25. 11. 2013
Počas úvodného týždňa, ktorý bol v Bratislavskom kraji, si dohodu o elektronickej komunikácii prišlo podpísať viac ako tisíc podnikateľov.
25. 11. 2013
Eurostat v prípade Slovenska udáva, že v roku 2011 z celkového počtu 415.000 podnikov bolo 96 % mikropodnikov, 3,9 % malých a stredných podnikov a 0,1 % veľkých podnikov.
22. 11. 2013
Záručný nástroj je zameraný na rozšírenie úverovej kapacity bánk voči týmto podnikom, a to tak, že poskytuje čiastočné krytie zárukou na portfólio nových úverov pre malé a stredné podniky.
21. 11. 2013
Program COSME má predovšetkým zlepšovať prístup malých a stredných podnikov k financiám, podporovať ich prístup na trhy či zlepšovať konkurencieschopnosť takýchto firiem.
20. 11. 2013
Dnes začína dvojdňová konferencia s názvom "Potrebuje ešte Slovensko po sčítaní 2011 ďalší cenzus?".
20. 11. 2013
Podľa Miroslava Mikolášika je udeľovanie akýchsi kvót pre ženy pre ne skôr ponižujúcim faktorom ako niečo, čo by im malo pomáhať.
20. 11. 2013
Konrétna suma daňvej licencie bude závisieť od tržieb spoločnosti a od toho, či je, alebo nie je firma platcom dane z pridanej hodnoty.
19. 11. 2013
Vrátenie novely do parlamentu ocenili aj predstavitelia Potravinárskej komory Slovenska.
17. 11. 2013
V posledných rokoch sú výdavky na výskum a vývoj na úrovni asi 0,6 percenta, čím sa Slovensko radí na posledné priečky v EÚ.
14. 11. 2013
Štatistický úrad SR bude poskytovať kvalitnejšie údaje a zníži sa aj administratívna záťaž právnických osôb a podnikateľov.
11. 11. 2013
Rezort chce zavedením daňových licencií bojovať najmä proti daňovým únikom.
10. 11. 2013
Prieskum taktiež ukázal, že vplyv na rozvoj vzťahov medzi zákazníkmi a spoločnosťami má aj digitálna komunikácia.
9. 11. 2013
Z 32 oslovených ekonómov 14 počíta so začatím obmedzovania rozsahu programu nákupu dlhopisov v marci, zatiaľ čo deväť sa domnieva, že by to mohlo byť v januári.
8. 11. 2013
Zo Slovenska sa v septembri celkovo vyviezol tovar v hodnote 5,73 miliardy eur.
8. 11. 2013
Prezident SR Ivan Gašparovič podpísal novelu zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorá firmám nariaďuje predkladať údaje o dodávkach tovarov a služieb v elektronickej forme.
7. 11. 2013
Podnikateľom, ktorí majú uzatvorenú len dohodu o elektronickej komunikácii, odporúča hovorkyňa finančnej správy Patrícia Macíková prísť si čo najskôr uzatvoriť dohodu podľa novelizovaného zákona.
7. 11. 2013
Vyplýva to z tretieho prieskumu spoločnosti Deloitte zameraného na daňovú istotu medzi podnikmi v Európe, na Strednom východe a v Afrike.
6. 11. 2013
Dlhodobo nezamestnaný je občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.
6. 11. 2013
Ministerstvo práce ako predkladateľ právnej normy je však presvedčené, že schválená novela prispeje k zlepšeniu pracovných podmienok na Slovensku.
6. 11. 2013
Zamestnávateľské inštitúcie nesúhlasia so zmenami, ktoré má priniesť novela zákona o kolektívnom vyjednávaní, schválená 29. októbra 2013 parlamentom.
6. 11. 2013
Daňové licencie by sa mali týkať firiem, ktoré doteraz vykazovali straty a neplatili štátu žiadne dane. Mali by fungovať podobne ako minimálne povinné odvody živnostníkov.
5. 11. 2013
Vyplýva to z novely zákona o účtovníctve, ktorú dnes schválili poslanci Národnej rady SR.
5. 11. 2013
Na rozdiel od súčasnej úpravy sa budú do registra ukladať aj výročné správy a zanikne povinnosť ukladať do neho priebežné účtovné uzávierky.
5. 11. 2013
Prognózy Európskej komisie taktiež odhadujú, že deficit verejných financií SR dosiahne v tomto roku 3 % hrubého domáceho produktu.
4. 11. 2013
Medzi najlákavejšie daňové raje stále patria Spojené štáty americké, Seychely a Panama.
3. 11. 2013
Pozitívom Slovenska je podľa analýzy rastúci záujem respektíve preferencia obyvateľov SR vo vzťahu k podnikaniu na rozdiel od klesajúceho trendu v krajinách EÚ-27.
1. 11. 2013
Od 1. novembra tohto roka totiž nadobúda účinnosť novela zákona o sociálnom poistení.
31. 10. 2013
Po novom už zakladatelia firiem nebudú môcť využiť splatenie peňažného vkladu v hotovosti k rukám správcu vkladu.
31. 10. 2013
Po novom bude môcť Eximbanka poskytovať úvery nielen materským a dcérskym, ale aj sesterským spoločnostiam.
30. 10. 2013
Hlavným dôvodom je nárast výroby áut a elektronických súčiastok. To signalizuje, že oživovanie tretej najväčšej svetovej ekonomiky získava na sile.
30. 10. 2013
Hrubý domáci produkt krajiny sa v trojmesačnom období od júla do konca septembra v porovnaní s 2. štvrťrokom zvýšil o 0,1 %.
30. 10. 2013
Tvrdí to minister hospodárstva Tomáš Malatinský.
26. 10. 2013
Najčastejšie dochádza k chybám pri prihlasovaní a odhlasovaní dohodárov v prípade, ak majú uzatvorené viaceré dohody u jedného zamestnávateľa.
25. 10. 2013
Podľa Gattaza si ľudia musia uvedomiť, že bez firiem nie sú ani pracovné miesta, podniky však najskôr potrebujú rásť.
23. 10. 2013
Doterajšia prax podľa rezortu školstva ukázala, že mikropodnikatelia a malí podnikatelia nemali možnosť získať stimuly.
23. 10. 2013
V súčasnosti je na Slovensku okolo 830 audítorov, približne rovnaký počet asistentov audítora a 237 audítorských spoločností.
22. 10. 2013
Prácu účtovníkov povinných účtovať v zmysle aktuálnych pravidiel komplikuje, okrem častých zmien legislatívy, aj obmedzená dostupnosť ku komplexným daňovým informáciám.
21. 10. 2013
V štatistickom registri organizácií bolo v Bratislavskom kraji k 30. júnu 2013 evidovaných 58.574 fyzických osôb - podnikateľov.
17. 10. 2013
Slovensko urobilo najmenší pokrok pri zlepšovaní podnikateľského prostredia v oblasti vymožiteľnosti práva.
14. 10. 2013
Septembrová inflácia je najvyššia od februára, keď zaznamenala 3,2 %.
14. 10. 2013
Vláda dúfa, že zníženie daňovej záťaže pre firmy im umožní zvýšiť investície, export, ako aj zredukovať nezamestnanosť, ktorá dosahuje okolo 16,5 %.
13. 10. 2013
K zvýšeniu daní pre firmy z 19 na 23 % pristúpila súčasná vláda Roberta Fica len od januára tohto roka.
10. 10. 2013
Rezort financií uvažuje aj nad zavedením takzvaného daňového ratingu, avizoval minister financií Peter Kažimír.
2. 10. 2013
O zaistení konkurencieschopnosti firiem v budúcnosti diskutovali dnes v Žiline odborníci z oblasti produktivity a inovácií na 16. ročníku Národného fóra produktivity.
1. 10. 2013
Ak ich hrubý príjem presiahol sumu 4716 eur, majú povinnosti voči Sociálnej poisťovni.
1. 10. 2013
Medzi najčastejšie vedľajšie zamestnania patria predaj a distribúcia rôznych výrobkov, fotenie svadieb a iných udalostí či kozmetické služby.
30. 9. 2013
Národná banka Slovenska dnes mierne zvýšila odhad rastu slovenskej ekonomiky v tomto roku.
30. 9. 2013
Odborári sa však obávajú prepúšťania a upozorňujú aj na možné zhoršenie služieb.
30. 9. 2013
Slovensko sa tak v rebríčku najoptimistickejšie zmýšľajúcich krajín umiestnilo na 9. mieste.
30. 9. 2013
Vláda si podľa SNS vybrala ľahšiu cestu a "na kontrolu malých rýb použila občanov".
29. 9. 2013
Potvrdil to dnes minister financií Peter Kažimír.
27. 9. 2013
Jedným z dôvodov na zavedenie takéhoto opatrenia je podľa KDH napríklad zvýšenie zamestnanosti mladých.
26. 9. 2013
Medzinárodný menový fond uviedol, že írska ekonomika medziročne v druhom štvrťroku klesla o 1,2 percenta.
26. 9. 2013
Vyplýva to zo spresnených výsledkov štatistického úradu ONS.
26. 9. 2013
Obrat z exportu tvorí u malých a stredných firiem vyše 40 % z celkového obratu.
26. 9. 2013
Daňové a odvodové príjmy by mali v rokoch 2013 až 2015 v priemere vzrásť o 130 miliónov eur.
25. 9. 2013
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR navrhlo, aby od budúceho roka boli oslobodení od odvodov tí študenti, ktorí pracujú na dohodu a majú príjem do 159 eur.
22. 9. 2013
Problém nájsť vhodných zamestnancov spomedzi mladých majú najmä menšie spoločnosti.
20. 9. 2013
Keď sa však mladí rozhodnú podnikať, vedú ich k tomu najmä predchádzajúce pracovné skúsenosti.
20. 9. 2013
Dlh Trnavského a Trenčianskeho samosprávneho kraja nie je ďaleko od úrovne 60 % bežných príjmov predchádzajúceho roka.
20. 9. 2013
Sociálna poisťovňa upozorňuje samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2012, na blížiaci sa 1. október.
20. 9. 2013
Podľa údajov z roku 2011 sa Slovenská republika v tomto roku umiestnila na 36. mieste spomedzi 152 porovnávaných krajín.
20. 9. 2013
Medzi stredoškolákmi bez práce dominujú absolventi obchodných odborov V stredných odborných školách skončilo od septembra minulého roka 171 odborov.
19. 9. 2013
Slovenská ekonomika by mala v tomto roku vzrásť o 0,8 %. V budúcom roku by mal byť rast hrubého domáceho produktu zrýchliť na 2,2 %.
17. 9. 2013
O granty v maximálnej hodnote 500 eur môžu žiadať mimovládne organizácie, podnikateľské subjekty, cirkvi, školy, ale aj neformálne skupiny občanov pôsobiace na území MAS Kopaničiarsky región.
17. 9. 2013
Nominovaní podnikatelia budú súťažiť v troch kategóriách - Podnikateľ roka Slovenskej republiky, Technologický podnikateľ roka a Začínajúci podnikateľ roka.
17. 9. 2013
Európsky týždeň mobility zakončí v nedeľu 22. septembra tradičné podujatie Martinský bicyklový deň.
16. 9. 2013
O nový produkt budú môcť požiadať aj firmy, ktoré majú dlh voči Sociálnej poisťovni, ale nesmie byť starší ako šesť mesiacov.
13. 9. 2013
Dolná hranica pokuty za nelegálne zamestnávanie dvoch a viac ľudí sa od novembra tohto roku zvýši. Po novom by mala byť táto sankcia 5000 eur.
12. 9. 2013
Pozývame Vás na 16. Národné fórum produktivity, ktoré sa uskutoční dňa 2.10.2013 v Žiline.
12. 9. 2013
Vo všeobecnosti počet slovenských občanov pracujúcich v EÚ klesá, no v dvoch najnavštevovanejších krajinách sa zvýšil. Ide o Nemecko a Rakúsko
11. 9. 2013
Je len málo pravdepodobné, že v blízkom čase nastane výraznejšia zmena vo vývoji stavu živnostníkov a je potrebné počítať s tým, že aj naďalej ich počty budú klesať.
11. 9. 2013
V lotérii vyhrá každých štrnásť dní 10 výhercov sumy od 100 do 10.000 eur.
11. 9. 2013
Umožniť im to má novela zákona o stimuloch pre výskum a vývoj, ktorú dnes poslanci Národnej rady SR posunuli do druhého čítania.
11. 9. 2013
Viacerým ministerstvám sa totiž nepáči, že rodinné podniky by mali dostávať daňové úľavy a investičnú pomoc.
11. 9. 2013
Gabriela Jarošová z Ministerstva dopravy upozornila, že diaľnica D3 je po diaľnici D1, ktorá je už vo vysokom štádiu rozpracovania, prakticky najdôležitejšia diaľničná priorita.
10. 9. 2013
Mnohé inštitúcie pomáhajú rozložiť zadlženie na spoločne dohodnuté splátky, ktoré sú prispôsobené finančným možnostiam dlžníka.
9. 9. 2013
Zamestnávatelia v dvoch zo štyroch regiónov podľa prieskumu hlásia na obdobie október až december 2013 pozitívne náborové plány.
8. 9. 2013
Podľa prieskumu horšia situácia firiem na Slovensku spôsobila stagnáciu a čiastočnú redukciu poskytovaných benefitov.
6. 9. 2013
V lotérii sú použiteľné bločky vydané za nákup v obchodoch od 1. septembra.
6. 9. 2013
V lotérii sú použiteľné bločky vydané za nákup v obchodoch od 1. septembra. Ich hodnota musí byť minimálne jedno euro.
5. 9. 2013
Tvrdia to oslovení psychológovia.
4. 9. 2013
4. 9. 2013
Doteraz totiž Exportno-importná banka nemohla podporiť slovenskú firmu, ktorá dodávala svoje výrobky zahraničnej firme, pretože svoj tovar nevyrábala na Slovensku.
4. 9. 2013
Podnikateľom by sa mali zmierniť povinnosti, ktoré pre nich vyplývajú z účtovníctva.
4. 9. 2013
Kým vlani boli na tom najlepšie podľa priemerného stavu peňazí na účte ľudia z oblasti IT, počas 1. polroka tohto roka ich z prvenstva zosadili právnici.
30. 8. 2013
Príčinou nárastu nerovností na Slovensku bol podľa inštitútu najmä nárast príjmov u vybraných skupín obyvateľstva, zatiaľ čo iným skupinám príjmy rástli pomalšie.
30. 8. 2013
Situácia na Slovensku bola v polroku tohto roka menej "mizerná" ako vlani. Ukázal to najnovší Index hospodárskej mizérie, ktorý zostavuje Poštová banka.
28. 8. 2013
Nemeckým spotrebiteľom sa nečakane zhoršila nálada, ale len mierne. Dôvodom sú obavy zo zvyšovania cien tovarov a služieb.
27. 8. 2013
Dôvodom je optimizmus domácností, ktoré očakávajú, že podniky v nasledujúcom polroku prijmú nových zamestnancov a zvýšia sa im mzdy.
27. 8. 2013
O prácu tak príde približne 90.000 ľudí a to aj napriek rekapitalizácii bánk z druhého záchranného balíka, ktorej cieľom je oživiť tok úverov v krajine.
27. 8. 2013
Pre zlepšenie podnikateľského prostredia je nevyhnutné prijať zákony, ktoré by viedli k väčšej ochrane poctivých podnikateľov a ktoré by postihovali neplatiace firmy.
26. 8. 2013
Prijatím návrhu zákona o raste miezd pedagógov sa začne v Maďarsku obdobie rastu miezd. Mzdy učiteľov v nadchádzajúcich štyroch rokov stúpnu o 10 %,
26. 8. 2013
Finančne sa má až štvrtina Slovákov lepšie ako v minulom roku. A nielen v tomto smere sú Slováci optimistický národ. Pozitívne vidia aj svoju finančnú budúcnosť.
23. 8. 2013
Nemecký minister financií Wolfgang Schäubl odmietol špecifikovať, o akú sumu by mohlo ísť, ale zdôraznil, že bude oveľa nižšia ako predchádzajúce pôžičky.
23. 8. 2013
Podľa názoru hlavného stratéga Sberbank Martina Barta slovenskí občania vnímajú ekonomickú realitu v horšom svetle než priemerný Európan.
22. 8. 2013
Aktivita výrobného sektora v USA zaznamenala v auguste najrýchlejší rast za posledných päť mesiacov, keď ju podporil najmä rast nových objednávok.
22. 8. 2013
Miliardár Mukeš Ambani zaznamenal najväčšie straty spomedzi miliardárov v Indii, keď pokles kurzu rupie znížil hodnotu jeho majetku takmer o štvrtinu.
22. 8. 2013
"V uplynulých mesiacoch sme boli svedkami zlepšenia situácie v ekonomike," uviedol analytik francúzskej banky Crédit Agricole Frederik Ducrozet.
21. 8. 2013
Štáty na celom svete sa snažia nájsť spôsob, ako zabrániť daňovým únikom. Lídri Európskej únie sa máji dohodli, že do pripravia plán na riešenie problému daňových únikov.
20. 8. 2013
Nemecká spolková kancelárka Angela Merkelová predpokladá, že sa kríza v eurozóne v blízkej budúcnosti neskončí. Zdôraznila, že potrebujeme trpezlivosť.
20. 8. 2013
Reformy, schválené mexickou vládou, prinesú nielen hospodársky rast, ale podporia aj zamestnanosť. Tvrdí to mexický minister práce Alfonso Navarrete Prida.
20. 8. 2013
"Po dlhšom období stabilne vysokej miery nezamestnanosti v júli počet uchádzačov výraznejšie klesol, či už v disponibilnom alebo celkovom vyjadrení," skonštatovali analytici NBS.
20. 8. 2013
Hodnota indickej rupie klesá už viac týždňov. V krajine už silnejú hlasy, ktoré varujú pred vznikom hospodárskej krízy, akú India zažila v roku 1991.
19. 8. 2013
Priemerná mzda v Poľsku v júli vzrástla, a to viac, ako analytici očakávali. Naopak zamestnanosť v krajine v medziročnom porovnaní klesla.
19. 8. 2013
Slováci na nákup potravín vynakladajú štvrtinu z ich mesačných spotrebných výdavkov. Preto napríklad mäso chýba na tanieri až štvrtine domácností.
19. 8. 2013
Vzdelávať žiakov i učiteľov na základných a stredných školách v oblasti manažmentu osobných financií bude môcť 150 nových učiteľov - multiplikátorov.
16. 8. 2013
Aj keď sa už recesia v Česku skončila a podľa ekonómov nastal obrat k lepšiemu, v celoročnom pohľade bude na tom hospodárstvo stále horšie ako vlani.
16. 8. 2013
Spomedzi krajín EÚ najväčší obchodný prebytok vykázalo za prvých 5 mesiacov tohto roka Nemecko (81 miliárd eur) a najhlbší deficit mala Británia (-26,1 miliardy eur).
15. 8. 2013
Štatistiky ukázali, že spotrebiteľské ceny v Japonsku v júni vzrástli najstrmšie za posledné štyri roky a miera nezamestnanosti klesla na 3,9 %.
15. 8. 2013
Na základe získaných údajov bol zaznamenaný pokles zamestnanosti v SR spôsobený poklesom počtu pracovných miest v podnikoch do 19 zamestnancov.
15. 8. 2013
Hospodárstvo eurozóny môže pokračovať v miernom raste, domnieva sa analytik Howard Archer, hlavný analytik spoločnosti IHS Global Insight pre Európu a Britániu.
14. 8. 2013
Rok a pol trvajúca recesia sa v Česku skončila. V období od apríla do konca júna začala ekonomika zaznamenávať oživenie, keď prvýkrát po šiestich štvrťrokoch vzrástla.
14. 8. 2013
Rast slovenskej ekonomiky sa ešte neodráža na trhu práce, teda na počte zamestnaných ľudí v krajine. Podľa analytikov NBS to vyplýva z rýchleho odhadu HDP a zamestnanosti.
14. 8. 2013
Maďarská ekonomika v 2. štvrťroku ožila a mierne vzrástla. Krajina tak po viac ako roku prekonala recesiu. Motorom rastu maďarského hospodárstva bol najmä výrobný sektor.
14. 8. 2013
Za rýchlejším rastom ekonomiky Slovenska v druhom štvrťroku tohto roka je podľa ekonomických analytikov čistý export.
13. 8. 2013
Rozpočtový deficit USA v júli dosiahol 97,6 miliardy USD . Americká vláda je stále na dobrej ceste, aby tento rok hospodárila s najnižším schodkom za 5 rokov.
12. 8. 2013
Japonská ekonomika pokračovala na jar v raste, no jeho tempo bolo nižšie, než sa očakávalo. Dôvodom je pokles firemných investícií.
10. 8. 2013
Rozsiahla séria kontrol gréckych daňových inšpektorov odhalila, že takmer každá druhá firma sa snaží nejakým spôsobom daňové úrady oklamať.
9. 8. 2013
Priemyselná produkcia sa v júni v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška znížila o 0,2 % po 0,9-% náraste v máji.
9. 8. 2013
Čínska inflácia v júli stagnovala a bola pomalšia, než sa očakávalo. To dáva centrálnej banke priestor pre prípadné menové stimuly.
9. 8. 2013
Tempo rastu českých spotrebiteľských cien sa v júli spomalilo. Hlavným dôvodom bolo slabšie zdraženie potravín. Ekonómovia počítali so stagnáciou tempa rastu cien na júnovej úrovni.
9. 8. 2013
Nemecká vláda predpokladá, že domáca ekonomika sa v 2. štvrťroku výrazne oživila. Podporilo ju zvýšenie súkromnej spotreby a investície v stavebnom sektore.
9. 8. 2013
Rozpočtový deficit francúzskej centrálnej vlády zaznamenal v 1. polroku medziročný rast o 2,6 miliardy eur, čo spôsobili najmä zvýšené výdavky spojené s riešením problémov v Európe.
9. 8. 2013
Rezort práce chce novelou odbúrať administratívnu záťaž podnikateľov, upraviť postup vymáhania pohľadávok Sociálnou poisťovňou a zlepšiť postavenie fyzických osôb v období starostlivosti o dieťa.
8. 8. 2013
Medzinárodná ratingová agentúra Fitch dnes potvrdila Nemecku najvyšší úverový rating a uviedla, že krajina v niektorých oblastiach fiškálnej politiky svoje ciele "prekračuje".
8. 8. 2013
Slovenská pošta spolupracuje na rozširovaní svojich služieb aj s Finančným riaditeľstvom SR. Zámerom tejto spolupráce je dostať služby daňového úradu bližšie k občanom.
8. 8. 2013
Aspoň jeden z nefinančných benefitov k svojej výplate dostávajú na Slovensku dvaja z troch zamestnancov. Kávu, čaj či minerálky dostáva na pracovisku približne každý piaty zamestnanec.
7. 8. 2013
Tvrdí to poradenská spoločnosť v oblasti realít Jones Lang LaSalle, podľa ktorej dosiahol objem investícií v sledovanom období 97 miliónov eur.
7. 8. 2013
"Rovnako ako aj v minulom roku majstrom vysokého zdaňovania je opäť Belgicko. Povinné odvody budú 8. augusta 2013 predstavovať súhrnný stav 60,25 % z príjmov," upozornil belgický Ekonomický inštitút Molinari.
6. 8. 2013
Investori sú optimistickejší pri hodnotení aktuálnej situácie v ekonomike eurozóny aj jej vývoja v najbližších šiestich mesiacoch.
6. 8. 2013
V druhom štvrťroku 2013 rozšírili ponuku bratislavských kancelárskych priestorov dva nové projekty.
6. 8. 2013
To signalizuje, že ekonomika sa začína stabilizovať. Politická kríza však môže ohroziť krehké zotavovanie.
6. 8. 2013
Investícia hutníckej spoločnosti Funderia Condals vo výške 20 miliónov eur by mala do mesta priniesť približne 450 pracovných miest.
5. 8. 2013
Li Kcha-šing sa usiluje vykompenzovať dôsledky spomaľovania rastu čínskej ekonomiky a obmedzení čínskej vlády na realitnom trhu.
5. 8. 2013
Správa o štvrťročných výsledkoch ukázala, že Facebook predáva viac reklamy v mobilných telefónoch a tabletoch, než sa pôvodne čakalo.
5. 8. 2013
Kaeser v rozhovore pre nedeľné vydanie denníka Nürnberger Nachrichten dodal, že bude pokračovať v úspornom programe svojho predchodcu Petra Löschera.
5. 8. 2013
Napriek dobrým výsledkom sa ale nesplnili očakávania analytikov a po zverejnení polročnej bilancie kurz akcií veľkobanky klesol.
5. 8. 2013
To signalizuje, že nízke spotrebiteľské výdavky zrejme pribrzdia oživenie ekonomiky regiónu, informoval európsky štatistický úrad Eurostat.
3. 8. 2013
Vláda pre tento rok stanovila výšku minimálnej mzdy na úroveň 337,70 eura.
2. 8. 2013
Fakt, že podnikatelia zo zahraničia považujú Slovensko za najatraktívnejšie z regiónu strednej Európy, znamená na druhej strane znevýhodňovanie vlastných podnikateľov.
1. 8. 2013
Dovolenka býva finančne náročná záležitosť. Aby sme bez ujmy opäť v septembri naplno nabehli na pracovné, školské i rodinné povinnosti, je dobré sa udržať v dobrej finančnej kondícii.
1. 8. 2013
Na základe svojej štúdie to navrhuje inštitút INESS, podľa ktorého má každoročné zvyšovanie minimálnej mzdy viac negatívnych ako pozitívnych dopadov.
31. 7. 2013
V súčasnosti vzniká povinnosť auditu pre podnikateľské subjekty, ktoré naplnia dve z troch kritérií počas dvoch po sebe nasledujúcich rokov.
31. 7. 2013
Pravidlá pre zakladanie súkromných spoločností na Slovensku sa však onedlho zmenia.
31. 7. 2013
Povinnosť uhradiť novú sumu poistného do 8. augusta 2013 majú aj SZČO s pokračujúcim povinným poistením.
30. 7. 2013
Do mája tohto roku mala pritom nálada v našej ekonomike tendenciu zlepšovania, v posledných dvoch mesiacoch ale zaznamenala pokles.
13. 7. 2013
Záujem o daňové raje pramení aj z toho, že práve vďaka nastaveniu zákonov sa tu podarí podnikateľom najlepšie ukryť konečného vlastníka danej firmy.
11. 7. 2013
Tržby za vlastné výkony a tovar sa v máji 2013 v porovnaní s aprílom 2013 zvýšili vo vybraných trhových službách o 1,7 %.
11. 7. 2013
Zahraničné subjekty ovládajú približne 30 až 40 % z celkového základného kapitálu firiem.
11. 7. 2013
Okolo 1000 začínajúcich podnikov a vysoko inovatívnych spoločností v priestore EÚ dostane granty z nového cyklu financovania.
10. 7. 2013
Po novom tak nebudú daňové úrady od daňových subjektov žiadať také údaje, ktoré správca dane nevyužíva, už ich má k dispozícii alebo si ich vie zistiť.
10. 7. 2013
Vyplýva to z novely zákona o stimuloch pre výskum a vývoj, ktorú na dnešnom rokovaní schválila vláda SR.
10. 7. 2013
SDKÚ-DS považuje zákon za nevyvážený, a to najmä preto, že nerieši problém nepriznávania výnosov.
9. 7. 2013
Dôvodom boli najmä investície do nových modelov automobilov, ktoré sa začali vyrábať začiatkom roka.
9. 7. 2013
Kancelária prezidenta je otvorená návrhom pri nových zákonoch týkajúcich sa živnostníkov aj zo strany samotných podnikateľov.
8. 7. 2013
UniCredit Bank podpísala zmluvu s Európskym investičným fondom a Slovenským záručným a rozvojovým fondom v rámci iniciatívy JEREMIE.
8. 7. 2013
Projekt s názvom Spoločne proti kyberšikane ukáže mladým ľuďom, aké nebezpečné je zneužívanie osobných dát a ako tomu možno zabrániť.
7. 7. 2013
Dôvodom je spomaľujúca expanzia transformujúcich sa ekonomík.
6. 7. 2013
Vlády na Západe chcú nájsť spôsob, ako odhaliť daňové úniky veľkých technologických gigantov, vrátane koncernu Apple, či Amazon.
4. 7. 2013
Od 1. júla 2013 sa zmenila výška mesačného daňového bonusu zo sumy 21,03 eura na 21,41 eura.
2. 7. 2013
Slovensko sa zaradilo medzi desať krajín Európskej únie, ktorým sa podarilo zvýšiť v minulom roku svoju ekonomickú úroveň.
1. 7. 2013
Slováci sa do vlastného podnikania príliš nehrnú.
29. 6. 2013
Každá druhá rodinná firma na Slovensku zaznamenala vlani rast tržieb a takmer štvrtina potvrdila, že ich tržby sa nezmenili, a teda sú stabilné.
27. 6. 2013
Dnes sa koná v Bratislave odborná konferencia k problematike regulácie zorganizovaná z dôvodu neustáleho narastania legislatívneho a regulačného bremena podnikania.
27. 6. 2013
Južná Kórea zvýšila svoju prognózu rastu ekonomiky na tento rok v reakcii na masívny balík na podporu hospodárstva, ktorý parlament schválil minulý mesiac.
26. 6. 2013
USA sa po 12 rokoch vrátili na prvé miesto poradia 25 krajín podľa atraktivity pre priame zahraničné investície.
26. 6. 2013
Vďaka odkúpeniu dlhov nemeckého výrobcu drôtov WDI sa Penta dostala k rozhodujúcim právam v niekoľkých menších nemeckých spoločnostiach a k nehnuteľnostiam.
25. 6. 2013
Približne 21.000 ľudí a firiem, ktorí si odložili podanie daňového priznania, majú na túto povinnosť posledný týždeň.
25. 6. 2013
Predstavitelia opozičnej strany SDKÚ-DS chcú, aby vláda znížila sadzbu dane z príjmu právnických osôb z 23 % na 19 %.
24. 6. 2013
Podnikateľská dôvera v Nemecku zaznamenala v júni mierny rast na 105,9 bodu z májovej hodnoty 105,7 bodu.
24. 6. 2013
Zníženie dane z príjmu pre firmy zo súčasných 23 % na pôvodných 19 % ako jedno z opatrení na pokles nezamestnanosti dnes prezentoval v Košiciach Ivan Štefanec.
21. 6. 2013
Vyplýva to z prieskumu spoločnosti PwC ČR uskutočneného medzi stovkou riaditeľov a majiteľov veľkých českých firiem.
21. 6. 2013
Ministri financií Európskej únie dosiahli na dnešnom rokovaní Ecofinu v Luxemburgu politickú dohodu k balíku opatrení na boj proti podvodom pri dani z pridanej hodnoty.
20. 6. 2013
Dôvodom je zníženie dopytu po čínskych produktoch a v dôsledku toho aj pokles výroby a exportu.
20. 6. 2013
Z najnovších štatistík vyplýva, že ceny produktov, ktoré v máji 2013 opustili brány nemeckých tovární, sa zvýšili medziročne o 0,2 %.
20. 6. 2013
Podnikateľské prostredie sa v prvom kvartáli tohto roka na Slovensku zhoršilo.
20. 6. 2013
Slovensko bolo v roku 2012 z hľadiska hrubého domáceho produktu (HDP) na obyvateľa osemnástou najbohatšou krajinou Európskej únie.
20. 6. 2013
Novela zákona o inšpekcii práce, ktorú pripravil rezort práce, podľa Júliusa Brocku zhorší podnikateľské prostredie a prinesie viac byrokracie.
19. 6. 2013
Spoločná európska mena si dnes ráno udržala utorkové (18. 6.) zisky.
19. 6. 2013
Schválila to na dnešnej schôdzi vláda SR.
19. 6. 2013
Tento dátum vypovedá o tom, koľko musí zamestnanec s priemerným príjmom platiť dane a odvody od začiatku roka, kým začne zarábať peniaze pre seba a nie pre štát.
19. 6. 2013
Najväčšie firemné nadácie a nadačné fondy na Slovensku združuje od mája tohto roka Asociácia firemných nadácií (ASFIN).
18. 6. 2013
Podnikatelia sa aj na dovolenke neraz ocitajú v situácii, keď musia aktívne riadiť finančný život svojej firmy alebo mať o ňom aspoň prehľad.
18. 6. 2013
Rakúske podniky využijú vstup Chorvátska do Európskej únie, aby si tam otvorili ďalšie dcérske firmy.
13. 6. 2013
Euro sa dnes ráno predávalo po 1,3383 USD, čo je najviac od polovice februára.
13. 6. 2013
Dôvodom zníženého rastu má byť výrazné spomalenie rozvíjajúcich sa ekonomík, ako sú Čína a Brazília a prehĺbenie poklesu európskej ekonomiky.
13. 6. 2013
Najvýraznejšie vzrástli ceny týkajúce sa vzdelávania, potravín a nealkoholických nápojov a rozličných tovarov a služieb.
11. 6. 2013
Ministerstvo financií SR očakáva v tomto roku ešte nižší rast slovenskej ekonomiky než Národná banka Slovenska.
10. 6. 2013
Rezort školstva spracoval Národný štandard finančnej gramotnosti.
10. 6. 2013
Rast priemyselnej produkcie sa podľa dnes zverejnených údajov Štatistického úradu SR v apríli zrýchlil na 2,2 % z marcových 1,6 %.
7. 6. 2013
Novela zákona o dani z pridanej hodnoty z dielne opozičnej SDKÚ-DS by mala najmä malým podnikateľom zjednodušiť administratívu.
5. 6. 2013
Hrubý domáci produkt Slovenska dosiahol v 1. štvrťroku 16,811 miliardy eur.
4. 6. 2013
Slovenská národná strana vyzýva vládu, aby urýchlene prijala koncepčné opatrenia, ktoré môžu zachrániť malé a stredné slovenské firmy pred krachom.
4. 6. 2013
Hospodársky rast Slovenska sa má tento rok výrazne znížiť. Príčinou je najmä slabý domáci dopyt a slabnúci zahraničný dopyt.
3. 6. 2013
Deň daňovej slobody vyjadrujúci celkovú mieru prerozdeľovania v slovenskej ekonomike pripadol v tomto roku na dnes, teda na 3. júna 2013.
3. 6. 2013
Štátny rozpočet dosiahol ku koncu mája schodok vo výške 1,6 miliardy eur. Medziročne sa tak znížil o 558 miliónov eur alebo 25,8 %.
2. 6. 2013
Na podnikateľské prostredie sa podľa exministra práce a poslanca za SaS Jozefa Mihála "valí byrokratické zlo".
2. 6. 2013
Rozbehnutie vlastného podnikania je jedným zo spôsobov, ako si zarobiť a zároveň zrealizovať vlastné biznis predstavy.
30. 5. 2013
Dôvera podnikateľov aj spotrebiteľov v ekonomiku eurozóny aj celej Európskej únie tento mesiac vzrástla.
29. 5. 2013
Trojmesačný kĺzavý priemer indikátora ekonomického sentimentu (IES) sa v máji 2013 oproti hodnote predchádzajúceho mesiaca zvýšil o 0,5 bodu na 93,1.
29. 5. 2013
Podnikateľské a inovačné centrum v Prievidzi pomohlo v regióne začínajúcim podnikateľom vytvoriť 2394 firiem, ktoré zamestnali 4490 ľudí.
29. 5. 2013
Globálna ekonomika rastie, ale medzi vývojom v jednotlivých štátoch a regiónoch stále existujú veľké rozdiely.
28. 5. 2013
Vyplýva to z prieskumu, ktorý po štvrtýkrát vykonala spoločnosť Deloitte medzi finančnými riaditeľmi v SR a ďalších 12 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy.
28. 5. 2013
V súvislosti so znížením administratívneho zaťaženia slovenských podnikateľov chce Ministerstvo financií SR urobiť viacero zmien v zákone o dani z príjmov.
24. 5. 2013
Ekonomická aktivita eurozóny sa pravdepodobne už čoskoro stabilizuje vďaka postupnému zlepšovaniu spotrebiteľskej dôvery.
18. 5. 2013
Memorandum o nezvyšovaní daňového a odvodového zaťaženia, ktoré by mala do konca júna podpísať vláda s predstaviteľmi podnikateľov, má za cieľ priniesť do tejto oblasti určitú stabilitu.
15. 5. 2013
Takzvaná bločková lotéria už dostala základné kontúry.
11. 5. 2013
Ministri financií a centrálni bankári zo siedmich najvyspelejších štátov sveta sa na summite v Británii dohodli na spoločnom postupe v boji s daňovými únikmi.
5. 5. 2013
Študenti Fakulty ekonomiky a manažmentu (FEM) na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite (SPU) ukončia letný semester fakultným športovým dňom.
5. 5. 2013
Študentom budú o možnostiach a podmienkach kariéry vo finančnom sektore radiť piati mladí zástupcovia veľkých finančných spoločností na Slovensku.
30. 4. 2013
Čistý zisk spoločnosti ČSOB Finančná skupina dosiahol za prvé tri mesiace tohto roka 16 miliónov eur.
1. 1. 1970
1. 1. 1970
1. 1. 1970
1. 1. 1970
1. 1. 1970
1. 1. 1970
kviz
Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk