X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Logistika, skladovanie a poštové služby

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Riadiaci pracovník (manažér) v logistike riadi a vedie logistické a dodávateľské oddelenie organizácie, zabezpečuje reálnu politiku nákupu, dodávok, dopravy a distribúcie tovaru, surovín a strojov.
Karta zamestnania
Špecialista v poštových službách riadi technologické procesy v oblasti prevádzky pošty a poštovej prepravy.
Karta zamestnania
Technický špecialista v logistike riadi optimalizáciu dopravy v organizácii v rozsiahlom dopravno-prepravnom procese.
Karta zamestnania

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Technik v logistike a poštových službách koordinuje činnosti v optimalizácii dopravy v rozsiahlejších dopravných a prepravných systémoch.
Karta zamestnania

Úplné stredné odborné vzdelanie

Administratívny pracovník v logistike zabezpečuje a vykonáva bežné administratívne, kancelárske, hospodársko-správne, ekonomické, administratívno-technické alebo archivačné práce v logistike....
Karta zamestnania
Dispečer, výpravca mestskej hromadnej dopravy kontroluje a operatívne riadi dopravný proces, zodpovedá za koordináciu činností pri mimoriadnych udalostiach v prevádzke MHD a koordináciu dopravcu s ostatnými dopravcami...
Karta zamestnania
Dispečer v logistike a poštových službách koordinuje prepravu zásielok, vedie príslušnú dokumentáciu a komunikuje s ďalšími pracoviskami v sústave dispečerského riadenia. Rieši neštandardné...
Karta zamestnania
Pracovník expedície tovaru zabezpečuje odborné práce týkajúce sa odbytu výrobkov, tovaru alebo služieb podľa potrieb firmy, obchodných záväzkov a požiadaviek odberateľov.
Karta zamestnania
Pracovník poštovej prevádzky vykonáva administratívne odborné činnosti na úseku poštovej prevádzky alebo poštovej prepravy.
Karta zamestnania
Pracovník pri priehradke na pošte poskytuje poštové služby a služby zmluvných partnerov za priehradkou na pošte. V rámci služieb zmluvných partnerov môže vykonávať aj iné činnosti ako finančné...
Karta zamestnania
Pracovník v sklade (skladník) zabezpečuje príjem tovaru (resp. materiálu) do skladu, jeho skladovanie a výdaj zo skladu. Vystavuje príjmové a výdajové doklady, vykonáva inventúry a vedie evidenciu tovaru v sklade....
Karta zamestnania
Riadiaci pracovník (manažér) v poštových službách riadi malú poštu, súčasne samostatne vykonáva niektoré odborné prevádzkové činnosti, prípadne zabezpečuje výkon všetkých...
Karta zamestnania
Skladový majster (vedúci skladu) riadi prevádzku skladu, zodpovedá za plánovanie práce skladníkov, kontrolórov a referentov v sklade a za technický stav vybavenia skladu. Kontroluje dodržiavanie interných predpisov pre...
Karta zamestnania

Stredné odborné vzdelanie

Doručovateľ zásielok, poštár dodáva poštové zásielky na odovzdacie miesta (napr. byty, domové schránky, podateľne, vrátnice, recepcie) a poskytuje vybrané služby a produkty zákazníkom. Oznamuje...
Karta zamestnania
Kuriér zabezpečuje doručovanie listových, cenných a iných zásielok, dokumentov a balíkov.
Karta zamestnania
Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant) pripravuje tovar na uskladnenie a vyskladnenie, zabezpečuje jeho nakládku, uloženie a vykládku na a z dopravného prostriedku. Spolupracuje na prijímaní a výdaji tovaru v sklade,...
Karta zamestnania
Triedič zásielok rozdeľuje zásielky podľa stanovených kritérií (spravidla podľa príslušných technologických postupov) a zoskupuje ich do celkov.
Karta zamestnania

Nižšie stredné vzdelanie

Ručný balič, plnič vykonáva práce v sklade tovaru, pri kontrole tovaru a skladových zásob, manipulácii s tovarom a expedícii pri využití ručného skenera a PC (vkladanie dát).
Karta zamestnania
Vodič dodávky vedie vozidlá kategórie N1 projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg. Vykonáva bežnú údržbu vozidla podľa...
Karta zamestnania
Vodič nákladného motorového vozidla, kamiónu vedie vozidlá s ťažkým nákladom a dopravuje náklad pri krátkych a diaľkových cestách do cieľovej stanice (do miesta určenia).
Karta zamestnania
S pojmom logistika sa najčastejšie stretávame v podnikovej ekonomike, doprave, obchode, v informatike, službách a pod. Jej podstatou je zosúladenie, prepojenie a zabezpečenie plynulého pohybu surovín, materiálu, výrobkov, služieb, informácií a financií. Základným cieľom logistických operácií je uspokojenie zákazníka pri vynaložení primeraných prostriedkov (napr. finančných, dopravných a pod.).

Skladovanie
je činnosť, pri ktorej sa fyzikálne ani iné parametre skladovaného materiálu nemenia. Z hľadiska ekonomického nenadobúda materiál vyššiu úžitkovú hodnotu, ale naopak – skladovanie vyvoláva náklady, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú výslednú rentabilitu výrobkov. Snahou každého podniku je preto minimalizovať zásoby skladovaných materiálov a tým minimalizovať náklady na skladovanie týchto zásob.

Skladová logistika sa prelína všetkými oblasťami podnikovej logistiky a je úzko zameraná na plánovanie skladových činností. Skladovanie je jedna z dôležitých obslužných činností, ktorá zabezpečuje uskladnenie produktov v miestach ich vzniku a medzi miestom vzniku a miestom spotreby. Sklady umožňujú preklenúť priestor a čas. Výrobné zásoby zabezpečujú plynulosť výroby, zásoby obchodného tovaru zabezpečujú plynulé zásobovanie trhu. Má veľký význam pri ochrane úžitkových vlastností tovaru. Je dôležitým medzičlánkom v procese obehu tovaru pri jeho preprave od výrobcu k spotrebiteľovi. Nastáva už vo výrobnom podniku okamihom dokončenia výroby a premiestením výrobkov do tzv. skladu hotových výrobkov (tu sa zásielky kompletizujú a zasielajú do obchod. skladov). Význam skladovania súvisí nielen s existenciou zásoby, surovín a polovýrobkov, ale aj hotových výrobkov po skončení výroby. Skladové hospodárstvo v podniku plní dôležitú úlohu medzičlánku medzi výrobou a spotrebou, podieľa sa na plynulom presune materiálu do výroby, umiestňuje a ochraňuje rozpracovanú výrobu a hotové výrobky v skladoch, je teda súčasťou logistického reťazca v podniku.

Pošta

Pošta je odvetvie spojov, ktoré zabezpečuje doručenie rôznych druhov správ a zásielok. Dôležitú úlohu v tomto procese plní technická základňa, ktorú tvoria poštové strediská, schránky a doručovatelia. Pod týmto pojmom sa rozumie aj budova, kde sa poskytujú poštové služby, prípadne súhrn poštových zásielok

Historické začiatky odovzdávania informácií spadajú do raného obdobia ľudských dejín. Jednotlivé kmene si nemohli dovoliť, aby sa o nejakej udalosti (napr. ohrozujúcej život) dozvedeli neskoro. Každý bol informovaný o všetkom dôležitom. Ďalším vývojom sa však informácie stali výlučným vlastníctvom vladárov.

V staroveku sa sprostredkovávanie správ zdokonaľovalo a vznikol široko rozvetvený kuriérny systém. Spomedzi otrokov vyberali bežcov a rozmiestňovali ich na staniciach po celej krajine. Papyrusový zvitok alebo palička so správou putovali od bežca k bežcovi.

Po cestách Rímskej ríše uháňali dopravné koče s listami a cestujúcimi, na prepriahacích staniciach sa vymieňali vyčerpané kone za odpočinuté. V stredoveku sprostredkúvali listové spojenie žobraví mnísi. V 14. – 15. storočí už kráľovským dvorom nevyhovovala nepravidelná doprava organizovaná kláštormi, mestami a cechmi, zriaďovali si kráľovskú poštu prostredníctvom kuriérov, ktorí boli výhradne v službách panovníka.

Rozvoj miest a remesiel si v stredoveku vyžiadal efektívnejšie doručovanie správ, listov a informácií. Čoraz čulejší pohyb správ a cestujúcich medzi európskymi štátmi si vyžiadal nahradenie kuriérnej služby sieťou európskych poštových spojov. V rokoch 1527 – 1580 vznikali prvé pošty, vybudovali sa trvalé poštové spojenia medzi metropolami európskych štátov. Každý štát si zriadil vlastnú poštovú sieť, ktorá využívala cestnú a vodnú dopravu a v novoveku aj železničnú a leteckú dopravu.

V záujme zamedzenia problémov pri prijímaní a doručovaní zásielok sa v 17. storočí zaviedlo označovanie listov pečiatkami. V 18. storočí začala pošta prijímať doporučené listy a zaviedla prepravu peňazí a cenností. Telegraf, telefón a poštová známka boli vynájdené v 19. storočí.

Ku vzniku Slovenskej republiky 1. januára 1993 sa viaže založenie Slovenskej pošty, ktorá vznikla z pôvodne jednotného štátneho podniku Správa pôšt a telekomunikácií. V súčasnosti je Slovenská pošta samostatným podnikateľským subjektom, ktorý hospodári bez dotácií zo štátneho rozpočtu. Je akciovou spoločnosťou, v ktorej je stopercentným vlastníkom štát. Slovenská pošta, a. s., má sídlo v Banskej Bystrici a poskytuje svoje služby v sieti viac ako 1 500 poštových úradov.

Podľa zákona o poštových službách sú orgánmi štátnej správy v poštových službách v Slovenskej republike:

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

  • Poštový regulačný úrad.


Na základe liberalizácie poštových služieb, ktorá sa prejavila po vstupe nového Zákona č. 324/2011 o poštových službách do platnosti (od 1.1. 2012) sa rozšírila konkurencia medzi poskytovateľmi aj vzhľadom k ponúkanému sortimentu služieb. Poštový trh (aj vďaka vstupu IT do tejto sféry) už v súčasnosti nie je len o zasielaní listov alebo balíkov. Na Slovensku aktívne pôsobí 20 registrovaných poštových podnikov (operátorov). Títo poskytujú poštové služby na základe registrácie v Poštovom regulačnom úrade v súlade so Všeobecným povolením a zákonom o poštových službách.

Zdroje:

Podľa jednej z verzií bol názov „pošta" prevzatý z latinského spojenia "statio posita" (stanica pevná, postavená), čím sa v starom Ríme pomenúvali miesta, kde oddychovali na svojich cestách verejní poslovia, kde sa prepriahali záprahy verejných kurzov ("cursus publicus") a kde sa aj sústreďovali správy, ktoré poslovia a kurzy prenášali a prepravovali.

Odovzdávanie správ zohrávalo dôležitú komunikačnú úlohu v každej epoche vývoja ľudskej spoločnosti. Zo spontánneho spôsobu dopravovania správ sa postupne rozvinulo poštovníctvo - odvetvie, ktoré je dnes dôležitým činiteľom fungujúcej spoločnosti. Skutočne organizované poštovníctvo vzniklo v Rímskej ríši vybudovaním siete pravidelne rozložených poštových staníc.

V staroveku sa sprostredkovávanie správ zdokonaľovalo a vznikol široko rozvetvený kuriérny systém. Spomedzi otrokov vyberali bežcov a rozmiestňovali ich na staniciach po celej krajine. Papyrusový zvitok alebo palička so správou putovali od bežca k bežcovi. Po cestách Rímskej ríše uháňali dopravné koče s listami a cestujúcimi, na prepriahacích staniciach sa vymieňali vyčerpané kone za odpočinuté.

V stredoveku sprostredkúvali listové spojenie žobraví mnísi. V 14. – 15. storočí už kráľovským dvorom nevyhovovala nepravidelná doprava organizovaná kláštormi, mestami a cechmi, zriaďovali si kráľovskú poštu prostredníctvom kuriérov, ktorí boli výhradne v službách panovníka. Rozvoj miest a remesiel si v stredoveku vyžiadal efektívnejšie doručovanie správ, listov a informácií. Čoraz čulejší pohyb správ a cestujúcich medzi európskymi štátmi si vyžiadal nahradenie kuriérnej služby sieťou európskych poštových spojov.

V rokoch 1527 – 1580 vznikali prvé pošty, vybudovali sa trvalé poštové spojenia medzi metropolami európskych štátov. Každý štát si zriadil vlastnú poštovú sieť, ktorá využívala cestnú a vodnú dopravu a v novoveku aj železničnú a leteckú dopravu. V záujme zamedzenia problémov pri prijímaní a doručovaní zásielok sa v 17. storočí zaviedlo označovanie listov pečiatkami.

V 18. storočí začala pošta prijímať doporučené listy a zaviedla prepravu peňazí a cenností. Telegraf, telefón a poštová známka boli vynájdené v 19. storočí.

Na našom území sú prvé zmienky o diplomatických posloch z obdobia Veľkej Moravy. V roku 1874 sa Uhorsko stalo zakladajúcim členom Svetovej poštovej únie. V 19. storočí sa trendy modernizácie života uplatnili aj v poštovníctve. Intenzívnejšie sa začali používať poštové schránky, bol zostrojený telegrafný a telefónny prístroj, na listoch sa objavili prvé poštové známky. Poštové zásielky sa začali dopravovať železnicou a v prvej polovici 20. storočia aj lietadlami. Po roku 1918 poštu na našom území riadila Československá poštová správa, v období Slovenskej republiky 1939 - 1945 Slovenská poštová správa.

So vznikom Slovenskej republiky 1. 1. 1993 sa viaže aj založenie Slovenskej pošty, ktorá vznikla z pôvodne jednotného štátneho podniku Správa pôšt a telekomunikácií. Jej zakladateľom bolo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Krátko na to, v marci 1993, sa Slovenská pošta začala aktívne zapájať do spolupráce v rámci medzivládnej organizácie Svetovej poštovej únie a do spolupráce so zahraničnými poštovými podnikmi. Slovenská pošta poskytuje služby širokej verejnosti prostredníctvom siete svojich pôšt a špecializovaných stredísk.

Zdroje:
13. 1. 2017
Informoval o tom dnes Štatistický úrad Slovenskej republiky.
7. 11. 2016
Celá stavba spolu s vynovenými technológiami stála 7,9 milióna eur s DPH a je v ňom momentálne niečo vyše 135 zamestnancov.
27. 10. 2016
Predstavitelia spoločnosti Volkswagen dnes v Bratislave symbolicky položili základný kameň nového logistického centra.
24. 8. 2016
Investičné náklady majú dosiahnuť zhruba 32 miliónov eur.
23. 8. 2016
V rámci navrhovanej činnosti počas jej trojzmennej prevádzky sa počíta s vytvorením asi 743 pracovných miest.
20. 2. 2016
"Teší ma, že v spoločnosti našlo prácu 170 ľudí a práve táto investičná akcia umožnila prijať ďalších 35 nových zamestnancov," uviedol predsena Národnej rady SR.
18. 11. 2015
Skupina VGP pôsobiaca v oblasti výstavby logistických areálov informovala, že rozbehla spoluprácu so spoločnosťou Starland Holding.
9. 10. 2015
Priemerný vek žien na pošte je 45 rokov a vo vedúcich pozíciách ich pracuje 1638.
28. 7. 2015
Vyhliadky na tento rok sľubujú zvýšený záujem nových nájomcov o industriálne nehnuteľnosti.
30. 6. 2015
Rozšírením a modernizáciou budovy v obci v okolí Prešova pribudlo medzi zamestnancov v centre približne 20 ľudí, celkový počet pracovníkov je teraz viac ako 100.
26. 5. 2015
Tento rok prvýkrát pocítili pozitívne hospodárenie aj zamestnanci.
23. 5. 2015
Podľa memoranda sa má zvýšenie týkať najmenej zarábajúcich zamestnancov, ktorým zvýšia minimálnu mzdu na 450 eur. Poštári žiadajú viac.
11. 5. 2015
Ten sa zameriaval na pravidlá nakladania s hnuteľným a nehnuteľným majetkom, verejné obstarávanie, obsadzovanie voľných pracovných miest či mediálnu politiku.
25. 4. 2015
Umiestnená bude v existujúcom areáli spoločnosti Logis Invest v miestnej časti Žabí majer a bude ju možné flexibilne prenajímať viacerým nájomcom.
21. 4. 2015
Slovenská obchodná a priemyselná komora vyhlásila výsledky 13. ročníka súťaže Veľká cena SOPK za rok 2014.
18. 4. 2015
Štátny podnik v súvislosti so stretnutím zamestnancov reagoval, že všetky štyri odborové organizácie pôsobiace v Slovenskej pošte sa od týchto aktivít verejne dištancovali.
16. 4. 2015
Spoločnosť sa naďalej mení z tradičného poštového operátora na poskytovateľa širokého portfólia služieb obyvateľom.
1. 4. 2015
Najväčší internetový predajca na Slovensku Alza. sk začal nábor pracovníkov pre logistické centrum neďaleko Bratislavy. Na slovenskom pracovnom trhu vytvorí ďalších 100 nových pracovných miest.
24. 3. 2015
Slovenská pošta v posledný deň podávania daňových priznaní predlžuje svoje hodiny pre verejnosť na 85 vybraných poštách.
13. 3. 2015
v porovnaní s januárom 2014 zamestnanosť na Slovensku v januári 2015 vzrástla vo vybraných trhových službách.
13. 3. 2015
Tržby sa zvýšili vo vybraných trhových službách.
9. 3. 2015
Stavať sa začne už v tomto mesiaci, otvorenie je plánované na jar 2016.
21. 2. 2015
Od nového školského roka 2015/2016 by malo na stredných školách pribudnúť 12 nových odborov z oblasti elektrotechniky, logistiky, výtvarných umeleckých odborov a stavebníctva.
31. 12. 2014
Vyplýva to zo zámeru, ktorý Slovenskej agentúre životného prostredia predložila spoločnosť Holding Company.
3. 11. 2014
Od dnešného dňa môžu ľudia zaplatiť správne a súdne poplatky v novom platobnom systéme e-kolok aj na vybraných pobočkách Slovenskej pošty.
18. 9. 2014
Podpísaním grantovej zmluvy sa začíname implementácia, realizácia bude trvať približne 18 mesiacov.
31. 7. 2014
Odborári sú bezmocní, pretože podnik prepúšťa na základe vzájomnej dohody s odstupným.
25. 6. 2014
Vyplýva to z návrhu Ministerstva hospodárstva SR na poskytnutie investičnej pomoci, ktorý dnes schválila na svojom rokovaní vláda SR.
10. 6. 2014
Zamestnanci, ktorí odpracovali v spoločnosti viac ako 3 mesiace a ich pracovný pomer trvá, dostanú 10 poukážok v celkovej hodnote 20 eur.
5. 6. 2014
Víťazom súťaže o najväčší počet jázd sa stal Róbert Majoroš s počtom 46 jázd.
26. 3. 2014
Kontaktné miesta daňových úradov na vybraných poštách využívajú občania predovšetkým v tomto období, keď sa podávajú daňové priznania.
20. 1. 2014
Kryštalografia je veda, ktorá skúma usporiadanie atómov v tuhých látkach.
9. 12. 2013
Malý vrtuľník môže prepravovať balíky s hmotnosťou do 3 kilogramov.
26. 11. 2013
K potrebe posilniť logistické činnosti a logistiku dcérskych spoločností došlo z dôvodu posilnenia výrobných kapacít v závode Protherm Production.
14. 11. 2013
Nezdravý životný štýl a nedostatočná osveta spôsobujú, že na Slovensku pribudne do roku 2030 ďalších 400.000 diabetikov, čo znamená 60 nových diabetikov (cukrovkárov) denne.
13. 11. 2013
Podľa primátora Bánoviec Mariána Chovanca je pozitívom, že firma Gabor sa rozširuje a dáva ďalšie pracovné príležitosti obyvateľom mesta a okolia.
18. 10. 2013
Slovenská pošta, a. s., Banská Bystrica, je popredný poskytovateľ moderných komunikačných, distribučných a platobných služieb na domácom trhu.
7. 10. 2013
Pan Ki-mun pripomenul význam každodenného doručovania pošty aj v čase vyznačujúcom sa čoraz väčším využívaním elektronických služieb.
17. 9. 2013
Európsky týždeň mobility zakončí v nedeľu 22. septembra tradičné podujatie Martinský bicyklový deň.
27. 8. 2013
Rumunská pošta dnes oznámila, že prepustí viac ako 3650 zamestnancov, aby zredukovala svoje náklady a zvýšila konkurencieschopnosť.
7. 8. 2013
Tento mierny pokles bol spôsobený prirodzeným úbytkom zamestnancov, najmä z dôvodu odchodu do dôchodku. Pošta neplánuje prepúšťať zamestnancov, keďže to považuje za nesystémové a krajné opatrenie.
29. 4. 2013
Zastupiteľstvo KSK schválilo zrušenie Strednej odbornej školy pôšt a telekomunikácií v Košiciach a presun jej časti na Strednú priemyselnú školu dopravnú.
26. 4. 2013
Nemecká spoločnosť Deutsche Post zvýši svojim zamestnancom v najbližších dvoch rokoch mzdy o 5,7 %.
kviz
Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk