Logistika, skladovanie a poštové služby

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Riadiaci pracovník (manažér) v logistike riadi a vedie logistické a dodávateľské oddelenie organizácie, zabezpečuje reálnu politiku nákupu, dodávok, dopravy a distribúcie tovaru, surovín a strojov.

Špecialista v poštových službách riadi technologické procesy v oblasti prevádzky pošty a poštovej prepravy.

Technický špecialista v logistike riadi optimalizáciu dopravy v organizácii v rozsiahlom dopravno-prepravnom procese.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Technik v logistike a poštových službách koordinuje činnosti v optimalizácii dopravy v rozsiahlejších dopravných a prepravných systémoch.

Úplné stredné odborné vzdelanie

Administratívny pracovník v logistike zabezpečuje a vykonáva bežné administratívne, kancelárske, hospodársko-správne, ekonomické, administratívno-technické alebo archivačné práce v logistike....

Dispečer, výpravca mestskej hromadnej dopravy kontroluje a operatívne riadi dopravný proces, zodpovedá za koordináciu činností pri mimoriadnych udalostiach v prevádzke MHD a koordináciu dopravcu s ostatnými dopravcami...

Dispečer v logistike a poštových službách koordinuje prepravu zásielok, vedie príslušnú dokumentáciu a komunikuje s ďalšími pracoviskami v sústave dispečerského riadenia. Rieši neštandardné...

Pracovník expedície tovaru zabezpečuje odborné práce týkajúce sa odbytu výrobkov, tovaru alebo služieb podľa potrieb firmy, obchodných záväzkov a požiadaviek odberateľov.

Pracovník poštovej prevádzky vykonáva administratívne odborné činnosti na úseku poštovej prevádzky alebo poštovej prepravy.

Pracovník pri priehradke na pošte poskytuje poštové služby a služby zmluvných partnerov za priehradkou na pošte. V rámci služieb zmluvných partnerov môže vykonávať aj iné činnosti ako finančné...

Pracovník v sklade (skladník) zabezpečuje príjem tovaru (resp. materiálu) do skladu, jeho skladovanie a výdaj zo skladu. Vystavuje príjmové a výdajové doklady, vykonáva inventúry a vedie evidenciu tovaru v sklade....

Riadiaci pracovník (manažér) v poštových službách riadi malú poštu, súčasne samostatne vykonáva niektoré odborné prevádzkové činnosti, prípadne zabezpečuje výkon všetkých...

Skladový majster (vedúci skladu) riadi prevádzku skladu, zodpovedá za plánovanie práce skladníkov, kontrolórov a referentov v sklade a za technický stav vybavenia skladu. Kontroluje dodržiavanie interných predpisov pre...

Stredné odborné vzdelanie

Doručovateľ zásielok, poštár dodáva poštové zásielky na odovzdacie miesta (napr. byty, domové schránky, podateľne, vrátnice, recepcie) a poskytuje vybrané služby a produkty zákazníkom. Oznamuje...

Kuriér zabezpečuje doručovanie listových, cenných a iných zásielok, dokumentov a balíkov.

Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant) pripravuje tovar na uskladnenie a vyskladnenie, zabezpečuje jeho nakládku, uloženie a vykládku na a z dopravného prostriedku. Spolupracuje na prijímaní a výdaji tovaru v sklade,...

Triedič zásielok rozdeľuje zásielky podľa stanovených kritérií (spravidla podľa príslušných technologických postupov) a zoskupuje ich do celkov.

Nižšie stredné vzdelanie

Ručný balič, plnič vykonáva práce v sklade tovaru, pri kontrole tovaru a skladových zásob, manipulácii s tovarom a expedícii pri využití ručného skenera a PC (vkladanie dát).

Vodič dodávky vedie vozidlá kategórie N1 projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg. Vykonáva bežnú údržbu vozidla podľa...

Vodič nákladného motorového vozidla, kamiónu vedie vozidlá s ťažkým nákladom a dopravuje náklad pri krátkych a diaľkových cestách do cieľovej stanice (do miesta určenia).

S pojmom logistika sa najčastejšie stretávame v podnikovej ekonomike, doprave, obchode, v informatike, službách a pod. Jej podstatou je zosúladenie, prepojenie a zabezpečenie plynulého pohybu surovín, materiálu, výrobkov, služieb, informácií a financií. Základným cieľom logistických operácií je uspokojenie zákazníka pri vynaložení primeraných prostriedkov (napr. finančných, dopravných a pod.).

Skladovanie je činnosť, pri ktorej sa fyzikálne ani iné parametre skladovaného materiálu nemenia. Z hľadiska ekonomického nenadobúda materiál vyššiu úžitkovú hodnotu, ale naopak – skladovanie vyvoláva náklady, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú výslednú rentabilitu výrobkov. Snahou každého podniku je preto minimalizovať zásoby skladovaných materiálov a tým minimalizovať náklady na skladovanie týchto zásob.

Skladová logistika sa prelína všetkými oblasťami podnikovej logistiky a je úzko zameraná na plánovanie skladových činností. Skladovanie je jedna z dôležitých obslužných činností, ktorá zabezpečuje uskladnenie produktov v miestach ich vzniku a medzi miestom vzniku a miestom spotreby. Sklady umožňujú preklenúť priestor a čas. Výrobné zásoby zabezpečujú plynulosť výroby, zásoby obchodného tovaru zabezpečujú plynulé zásobovanie trhu. Má veľký význam pri ochrane úžitkových vlastností tovaru. Je dôležitým medzičlánkom v procese obehu tovaru pri jeho preprave od výrobcu k spotrebiteľovi. Nastáva už vo výrobnom podniku okamihom dokončenia výroby a premiestením výrobkov do tzv. skladu hotových výrobkov (tu sa zásielky kompletizujú a zasielajú do obchod. skladov). Význam skladovania súvisí nielen s existenciou zásoby, surovín a polovýrobkov, ale aj hotových výrobkov po skončení výroby. Skladové hospodárstvo v podniku plní dôležitú úlohu medzičlánku medzi výrobou a spotrebou, podieľa sa na plynulom presune materiálu do výroby, umiestňuje a ochraňuje rozpracovanú výrobu a hotové výrobky v skladoch, je teda súčasťou logistického reťazca v podniku.

Pošta

Pošta je odvetvie spojov, ktoré zabezpečuje doručenie rôznych druhov správ a zásielok. Dôležitú úlohu v tomto procese plní technická základňa, ktorú tvoria poštové strediská, schránky a doručovatelia. Pod týmto pojmom sa rozumie aj budova, kde sa poskytujú poštové služby, prípadne súhrn poštových zásielok

Historické začiatky odovzdávania informácií spadajú do raného obdobia ľudských dejín. Jednotlivé kmene si nemohli dovoliť, aby sa o nejakej udalosti (napr. ohrozujúcej život) dozvedeli neskoro. Každý bol informovaný o všetkom dôležitom. Ďalším vývojom sa však informácie stali výlučným vlastníctvom vladárov.

V staroveku sa sprostredkovávanie správ zdokonaľovalo a vznikol široko rozvetvený kuriérny systém. Spomedzi otrokov vyberali bežcov a rozmiestňovali ich na staniciach po celej krajine. Papyrusový zvitok alebo palička so správou putovali od bežca k bežcovi.

Po cestách Rímskej ríše uháňali dopravné koče s listami a cestujúcimi, na prepriahacích staniciach sa vymieňali vyčerpané kone za odpočinuté. V stredoveku sprostredkúvali listové spojenie žobraví mnísi. V 14. – 15. storočí už kráľovským dvorom nevyhovovala nepravidelná doprava organizovaná kláštormi, mestami a cechmi, zriaďovali si kráľovskú poštu prostredníctvom kuriérov, ktorí boli výhradne v službách panovníka.

Rozvoj miest a remesiel si v stredoveku vyžiadal efektívnejšie doručovanie správ, listov a informácií. Čoraz čulejší pohyb správ a cestujúcich medzi európskymi štátmi si vyžiadal nahradenie kuriérnej služby sieťou európskych poštových spojov. V rokoch 1527 – 1580 vznikali prvé pošty, vybudovali sa trvalé poštové spojenia medzi metropolami európskych štátov. Každý štát si zriadil vlastnú poštovú sieť, ktorá využívala cestnú a vodnú dopravu a v novoveku aj železničnú a leteckú dopravu.

V záujme zamedzenia problémov pri prijímaní a doručovaní zásielok sa v 17. storočí zaviedlo označovanie listov pečiatkami. V 18. storočí začala pošta prijímať doporučené listy a zaviedla prepravu peňazí a cenností. Telegraf, telefón a poštová známka boli vynájdené v 19. storočí.

Ku vzniku Slovenskej republiky 1. januára 1993 sa viaže založenie Slovenskej pošty, ktorá vznikla z pôvodne jednotného štátneho podniku Správa pôšt a telekomunikácií. V súčasnosti je Slovenská pošta samostatným podnikateľským subjektom, ktorý hospodári bez dotácií zo štátneho rozpočtu. Je akciovou spoločnosťou, v ktorej je stopercentným vlastníkom štát. Slovenská pošta, a. s., má sídlo v Banskej Bystrici a poskytuje svoje služby v sieti viac ako 1 500 poštových úradov.

Podľa zákona o poštových službách sú orgánmi štátnej správy v poštových službách v Slovenskej republike:

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

  • Poštový regulačný úrad.

Na základe liberalizácie poštových služieb, ktorá sa prejavila po vstupe nového Zákona č. 324/2011 o poštových službách do platnosti (od 1.1. 2012) sa rozšírila konkurencia medzi poskytovateľmi aj vzhľadom k ponúkanému sortimentu služieb. Poštový trh (aj vďaka vstupu IT do tejto sféry) už v súčasnosti nie je len o zasielaní listov alebo balíkov. Na Slovensku aktívne pôsobí 20 registrovaných poštových podnikov (operátorov). Títo poskytujú poštové služby na základe registrácie v Poštovom regulačnom úrade v súlade so Všeobecným povolením a zákonom o poštových službách.

Zdroje:

Podľa jednej z verzií bol názov „pošta" prevzatý z latinského spojenia "statio posita" (stanica pevná, postavená), čím sa v starom Ríme pomenúvali miesta, kde oddychovali na svojich cestách verejní poslovia, kde sa prepriahali záprahy verejných kurzov ("cursus publicus") a kde sa aj sústreďovali správy, ktoré poslovia a kurzy prenášali a prepravovali.

Odovzdávanie správ zohrávalo dôležitú komunikačnú úlohu v každej epoche vývoja ľudskej spoločnosti. Zo spontánneho spôsobu dopravovania správ sa postupne rozvinulo poštovníctvo - odvetvie, ktoré je dnes dôležitým činiteľom fungujúcej spoločnosti. Skutočne organizované poštovníctvo vzniklo v Rímskej ríši vybudovaním siete pravidelne rozložených poštových staníc.

V staroveku sa sprostredkovávanie správ zdokonaľovalo a vznikol široko rozvetvený kuriérny systém. Spomedzi otrokov vyberali bežcov a rozmiestňovali ich na staniciach po celej krajine. Papyrusový zvitok alebo palička so správou putovali od bežca k bežcovi. Po cestách Rímskej ríše uháňali dopravné koče s listami a cestujúcimi, na prepriahacích staniciach sa vymieňali vyčerpané kone za odpočinuté.

V stredoveku sprostredkúvali listové spojenie žobraví mnísi. V 14. – 15. storočí už kráľovským dvorom nevyhovovala nepravidelná doprava organizovaná kláštormi, mestami a cechmi, zriaďovali si kráľovskú poštu prostredníctvom kuriérov, ktorí boli výhradne v službách panovníka. Rozvoj miest a remesiel si v stredoveku vyžiadal efektívnejšie doručovanie správ, listov a informácií. Čoraz čulejší pohyb správ a cestujúcich medzi európskymi štátmi si vyžiadal nahradenie kuriérnej služby sieťou európskych poštových spojov.

V rokoch 1527 – 1580 vznikali prvé pošty, vybudovali sa trvalé poštové spojenia medzi metropolami európskych štátov. Každý štát si zriadil vlastnú poštovú sieť, ktorá využívala cestnú a vodnú dopravu a v novoveku aj železničnú a leteckú dopravu. V záujme zamedzenia problémov pri prijímaní a doručovaní zásielok sa v 17. storočí zaviedlo označovanie listov pečiatkami.

V 18. storočí začala pošta prijímať doporučené listy a zaviedla prepravu peňazí a cenností. Telegraf, telefón a poštová známka boli vynájdené v 19. storočí.

Na našom území sú prvé zmienky o diplomatických posloch z obdobia Veľkej Moravy. V roku 1874 sa Uhorsko stalo zakladajúcim členom Svetovej poštovej únie. V 19. storočí sa trendy modernizácie života uplatnili aj v poštovníctve. Intenzívnejšie sa začali používať poštové schránky, bol zostrojený telegrafný a telefónny prístroj, na listoch sa objavili prvé poštové známky. Poštové zásielky sa začali dopravovať železnicou a v prvej polovici 20. storočia aj lietadlami. Po roku 1918 poštu na našom území riadila Československá poštová správa, v období Slovenskej republiky 1939 - 1945 Slovenská poštová správa.

So vznikom Slovenskej republiky 1. 1. 1993 sa viaže aj založenie Slovenskej pošty, ktorá vznikla z pôvodne jednotného štátneho podniku Správa pôšt a telekomunikácií. Jej zakladateľom bolo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Krátko na to, v marci 1993, sa Slovenská pošta začala aktívne zapájať do spolupráce v rámci medzivládnej organizácie Svetovej poštovej únie a do spolupráce so zahraničnými poštovými podnikmi. Slovenská pošta poskytuje služby širokej verejnosti prostredníctvom siete svojich pôšt a špecializovaných stredísk.

Zdroje:

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie