Lesné hospodárstvo

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Riadiaci pracovník (manažér) útvaru lesníckej výroby organizuje a riadi lesnú správu, zabezpečuje prípravu lesnej výroby podľa lesných hospodárskych plánov, navrhuje akcie na projekty prác...

Špecialista ochrany lesa metodicky riadi zabezpečovanie úloh integrovanej ochrany lesa, usmerňuje zisťovanie poškodenia lesa antropogénnymi a prírodnými škodlivými činiteľmi. Metodicky usmerňuje a koncepčne riadi komplexnú...

Špecialista pre správu lesného majetku zodpovedá za nakladanie s lesným majetkom, pripravuje interné predpisy a metodicky riadi a usmerňuje evidenciu a nakladanie s hnuteľným a nehnuteľným majetkom lesného podniku.

Technik pre pestovateľskú činnosť v lesníctve zabezpečuje plnenie opatrení v pestovateľskej činnosti podľa programu starostlivosti o les a v súlade s princípmi trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. Zabezpečuje podklady na vypracovanie...

Technik pre správu lesného majetku zabezpečuje realizáciu a správu agendy v oblasti právnych inštitútov nakladania s majetkom, správy lesných pozemkov a reprivatizácie v rámci organizačnej jednotky.

Technik pre ťažbovú činnosť v lesníctve usmerňuje a organizuje ťažbovú činnosť na zverenom úseku hospodárenia v rámci komplexného spracovania dreva vykonávaného motomanuálne a lesnými ťažbovými a...

Technik pre technickú prípravu výroby v lesníctve zabezpečuje aplikáciu technologických postupov na pracoviskách v ťažbovej činnosti a realizáciu činností v oblasti budovania lesných stavieb, lesnej dopravnej siete,...

Technológ lesníckej výroby zabezpečuje technickú a technologickú prípravu výroby na vykonávanie prác v lesníckych činnostiach a navrhuje optimálne technológie a technologické postupy v súlade s...

Úplné stredné odborné vzdelanie

Majster (supervízor) v lesníctve zabezpečuje technickú a technologickú prípravu pracovísk pre prácu zamestnancov resp. dodávateľov služieb, zodpovedá za dodržiavanie technologických postupov, príslušných...

Mechanik, opravár pojazdných zariadení a strojov v lesníctve vykonáva opravy a údržbu lesných strojov a mechanizačných prostriedkov vo vonkajšej prevádzke lesníckej výroby.

Operátor pojazdných viacoperačných lesných strojov na spracovanie dreva obsluhuje a riadi viacoperačné alebo viacúčelové ťažbové stroje, vyvážacie súpravy pri sústreďovaní dreva a viacoperačné...

Samostatný lesný technik poľovník zabezpečuje poľovnícke hospodárenie v špeciálnych chovoch drobnej a vysokej zveri v bažantniciach, vyhradených oblastiach (zverníkoch) a ostatných poľovníckych revíroch podľa...

Špecialista, odborný lesný hospodár organizuje a usmerňuje hospodárenie v lese a je zodpovedný za odborné obhospodarovanie lesov pred štátnou správou lesného hospodárstva.

Technik operačného nasadenia lesnej techniky, v rámci určených technologických postupov spracovania dreva, zabezpečuje optimálne nasadenie lesnej techniky pri vykonávaných prácach v ťažbovej činnosti.

Technik pre údržbu lesnej techniky riadi, organizuje, plánuje a kontroluje opravárenskú, servisnú a výrobnú činnosť lesnej techniky, vrátane dodržiavania stanovených termínov opráv v požadovanej kvalite.

Vedúci lesného obvodu riadi, usmerňuje a koordinuje prácu určeného lesného obvodu a realizuje opatrenia na udržanie a zlepšovanie zdravotného stavu lesných ekosystémov.

Stredné odborné vzdelanie

Operátor lesníckej lanovky pri spracovaní dreva riadi a obsluhuje lesnícku lanovku. Organizuje práce pri približovaní a vývoze dreva z lesných porastov vrátane montáže a demontáže lesníckej lanovky.

Operátor lesných traktorov obsluhuje a riadi špeciálny (univerzálny) kolesový traktor pri približovaní a vývoze dreva z lesných porastov, pri zhrňovaní haluziny a klčovaní pňov v teréne, pri prácach...

Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky obsluhuje a riadi štiepkovacie stroje pri štiepkovaní dreva v lesných porastoch a na expedičných miestach. Obsluhuje špeciálne...

Pracovník manipulácie s drevom v lesníctve obsluhuje manipulačné linky a výrobné uzly na odkôrňovanie a štiepanie dreva. Manipuluje drevom s použitím motorovej píly, vykonáva samostatné druhovanie dreva,...

Pracovník pre pestovanie a ochranu lesa vykonáva práce pri obnove lesa, pestovaní a ochrane mladých lesných porastov a celkovej ochrane lesa s použitím malej mechanizácie, strojov a zariadení.

Pracovník pri údržbe lesných stavieb v lesnom hospodárstve vykonáva činnosti súvisiace s údržbou a opravami lesných ciest, zvážnic a približovacích liniek. Zriaďuje a osadzuje priepusty a ostatné cestné...

Pracovník v poľovníctve vykonáva činnosti súvisiace s prikrmovaním, odchytom, odchovom a ošetrovaním poľovnej zveri vo zverenom poľovnom revíre, vo zvernici alebo v bažantnici. Stavia a opravuje poľovnícke zariadenia,...

Pracovník v semenárstve, škôlkarstve a drobnej lesnej výrobe vykonáva činnosti súvisiace s výrobou a prípravou reprodukčného materiálu lesných drevín určeného na zakladanie a obnovu lesných...

Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve vykonáva činnosti súvisiace s ťažbou dreva, odvetvovaním a odkôrňovaním kmeňov a výrobou sortimentov dreva v lesných porastoch.

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Pomocný pracovník v lesníctve vykonáva pomocné práce v pestovateľskej činnosti a ochrane lesa, v drobnej lesnej výrobe, v lesnom semenárstve a škôlkarstve, v ťažbovej činnosti pri vyznačovaní výchovných...

Pomocný pracovník v poľovníctve vykonáva pomocné práce pri zriaďovaní, výstavbe a údržbe poľovníckych zariadení a asanácii kŕmnych zariadení. Spolupracuje pri prikrmovaní, odchyte, odchove a...

Lesné hospodárstvo ako jedno z odvetví národného hospodárstva, ktorého hlavným cieľom je plánovité a trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov Slovenska a ich rozvoj, má v porovnaní s inými niekoľko osobitostí. Lesy sú zároveň životným prostredím i výrobným prostriedkom, obnoviteľným prírodným zdrojom i zdrojom voľne dostupných úžitkov, producentom drevnej hmoty a ostatných obchodovateľných lesných produktov resp. služieb ale aj poskytovateľom celej škály verejnoprospešných služieb, ktoré sa ekonomicky nezhodnocujú. Lesy dnes rastú tam, kde bolo iné využitie pôdy a krajiny nehospodárne.

Rozvoj lesného hospodárstva je dnes priamo závislý na vývoji celého radu faktorov ekonomického a prírodného charakteru ako sú napr. zmeny vo významnosti funkcií lesov, konflikty medzi „ekológiou“ a „ekonomikou“ hospodárenia v lese, vývoj cien drevnej hmoty na svetových trhoch, tlaky na zvyšovanie využívania lesnej biomasy na energetické účely, zvyšovanie počtu katastrofických situácií v lesoch, a v neposlednej miere aj pôsobenie klimatických zmien a ich dopady na lesné ekosystémy.

Les má produkčné a verejnoprospešné funkcie. Produkčnou funkciou lesa je jeho schopnosť vytvárať drevnú hmotu. Oveľa dôležitejšie sú však verejnoprospešné funkcie, a to: schopnosť lesa tvoriť a chrániť úrodnú pôdu, zachytávať a akumulovať čistú vodu, produkovať kyslík, filtrovať vzduch, pohlcovať prach a rádioaktivitu, dezinfikovať životné prostredie a poskytovať ľuďom oddych.

Odvetvie lesného hospodárstva je zamerané na pestovanie lesov a lesných kultúr, ich výsadbu a ťažbu dreva. Pre odvetvie je charakteristická zvyšujúca sa výmera lesov a zvyšovanie zásob dreva v lesných porastoch.

LESNÉ HOSPODÁRSTVO V SR (údaje za rok 2011)

Výmera lesných pozemkov v SR dosiahla 2 011 467 ha, z toho porastovej pôdy 1 940 108 ha. Lesnatosť je približne 41%.

Vlastníctvo a obhospodarovanie lesov

 • Vo vlastníctve štátu je 790 844 ha porastovej pôdy (40,8%) z celkovej výmery porastovej pôdy a štát zároveň obhospodaruje 1 069 286 ha (55,1%).

 • 937 892 ha porastovej pôdy (48,3%) z celkovej výmery porastovej pôdy je vo vlastníctve rôznych vlastníkov (súkromné spoločenstevné, cirkevné, poľnohospodárske družstvá a obecné) a 211 372 ha porastovej pôdy (10,9%) je vo vlastníctve neznámych vlastníkov. Zároveň títo vlastníci (rôzni) obhospodarujú 870 822 ha porastovej pôdy (44,9%).

Lesy na Slovensku majú pestré drevinové zloženie (listnaté 60,5% a ihličnaté 38,5%) s medziročne klesajúcim podielom ihličnatých drevín, najmä smreka. Najvyššie zastúpenie majú dlhodobo dreviny, a to: buk lesný (32,0%) a smrek obyčajný (25,1%).

Najvýznamnejší zdroj príjmov na zachovanie funkcií lesov a udržanie zamestnanosti v lesníckom sektore, ktorým sa zabezpečuje približne 80% tržieb a výnosov lesného hospodárstva, je predaj dreva. Drevo je základnou surovinou v drevospracujúcom priemysle a zabezpečuje tak zamestnanosť, tržby a výnosy v aj v tomto odvetví.

Dodávka dreva na tuzemský trh – 8 827,7 tis. m3

Zahraničný obchod s drevom – 2 684 tis. m3

Organizačné a inštitucionálne usporiadanie lesníctva SR

 • Štátna správa lesného hospodárstva a štátny dozor v lesoch – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“) - ústredný orgán (8 Krajských lesných úradov a 40 Obvodných lesných úradov), vojenské lesy – Ministerstvo obrany SR – Vojenský lesný úrad

 • Subjekty hospodáriace a podnikajúce v lesoch:

  • štátne organizácie lesného hospodárstva (Lesy SR, š. p.; ŠL TANAP, Tatranská Lomnica, LPM Ulič, š.p.; VLM SR – š. p. Pliešovce a pod.)

  • neštátne subjekty lesného hospodárstva (vlastníctvo súkromné, spoločenstevné, obecné, cirkevné a družstevné)

 •  Odborné organizácie lesného hospodárstva:

  • Národné lesnícke centrum (ďalej len „NLC“)

   • príspevková organizácia – MPRV SR

   • zabezpečovanie činností v oblasti lesníckeho výskumu, poradenstva, vzdelávania, lesníckej praxe a pod.

  • Technická univerzita vo Zvolene (ďalej len „TUZVO“)

   • rozvíjanie vedeckého bádania

   • výskum a riešenie výskumných projektov a programov v oblasti lesníckych vied v študijných odboroch lesníctvo, drevárstvo, ekológia a environmentalistika a pod.

  • Ústav ekológie lesa SAV

   • zameranie na komplexný základný a teoreticko-metodologický výskum ekológie a biológie introdukovaných a domácich drevín a ďalších organizmov s ich ekosystémami o Slovenská lesnícka komora (SLsK)

   • neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia

   • podieľanie sa na tvorbe a uskutočňovaní hospodárskej, ekologickej a sociálnej politiky v lesníctva a príprave koncepcií rozvoja

  • Združenie vlastníkov neštátnych lesov

   • združenie vlastníkov

   • zastupovanie vlastníkov neštátnych lesov

Cieľom rozvoja lesného hospodárstva v budúcom období v Slovenskej republike je realizácia opatrení na zlepšenie ekonomického postavenia lesníctva a v oblasti obhospodarovania lesov zabezpečovanie plnenia strategických cieľov Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky.

Autor:

 • Ing. Július PILIAR – Lesy Slovenskej republiky, š.p.

Zdroj:

 • Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2011 „Zelená správa“

Les je spoločenstvo organizmov žijúcich v lesnej pôde – stromov, bylín, húb, živočíchov a mikroorganizmov, ktoré žijú vo vzájomných vzťahoch.

Na Slovensku sa ročne vyťaží zhruba 7 mil. m3 dreva.

Najväčším dodávateľom dreva na Slovensku sú Lesy SR, š. p.

Najvyšším stromom na svete je sekvoja s názvom Hyperion v kalifornskom národnom parku Redwood. Výška stromu je 115,55 m.

Najstarším stromom nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe, je vyše 800 rokov starý veľký košatý dub, ktorý sa nachádza v obci Dubinné (okres Bardejov). Výška stromu je 25 m a priemer koruny 20 m.

Najväčší prales na svete je amazonský prales, ktorý má rozlohu 3 403 000 km2. Od roku 1970 sa jeho rozloha zmenšila takmer o 700 km2.

Na Slovensku sa až do roku 1825 drevo ťažilo pomocou sekery. Neskôr komorský lesmajster Jozef Dekret Matejovie, jeden z najuznávanejších lesníckych odborníkov na prelome 18. a 19. storočia, zaviedol namiesto sekery pílu „bruchatku“. Drevo určené na priemyselné spracovanie sa už odvtedy nerúbe, ale píli.

Motorové píly sa začali používať v druhej polovici 50-tych rokov 20. storočia. Novú kvalitu v ťažbe dreva predstavujú harverstory, ktoré urobili z pilčíkov operátorov. Operátor z kabíny stroja riadi spiľovanie, odvetvovanie stromov a manipuláciu s kmeňmi. Kmeň stromu sa odrezáva vo výške asi 20 cm nad zemou, pričom sa zohľadňuje druh stromu a jeho parametre.

Na Slovensku prevláda ťažba dreva motorovou pílou. Medzi hlavné spôsoby spracovania dreva patrí výroba reziva a hranolov, čo je pozdĺžne opracovaná guľatina. Je to polotovar určený na ďalšie spracovanie.

Na základe rozhodnutia panovníčky Márie Terézie bola v roku 1762 založená Akadémia baníctva a lesníctva v Banskej Bystrici.

V roku 1807 bol založený Lesnícky ústav pri Banskej akadémii v Banskej Štiavnici ako jeden z prvých v Európe, ktorý plnil súčasne funkciu učilišťa pre výchovu lesníckych odborníkov. Zakladateľ tohto ústavu prof. Dr. Henrich Dávid Wilkens prednášal väčšinu prírodovedných i lesníckych disciplín. Pritom sa venoval vedecko-výskumnej činnosti a stal sa priekopníkom modernej lesníckej vedy na Slovensku. Úzko spolupracoval s najvýznamnejšou lesníckou osobnosťou Slovenska – s vynikajúcim lesným hospodárom, banskobystrickým lesmajstrom Jozefom Dekretom Matejovie, ktorý dokázal vysokú európsku úroveň novými praktickými metódami v lesníctve. Známe sú jeho výskumné i projekčné práce v umelej obnove alebo v hospodárskej úprave lesov.

Zdroje:

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie