X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Lesné hospodárstvo

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Riadiaci pracovník (manažér) útvaru lesníckej výroby organizuje a riadi lesnú správu, zabezpečuje prípravu lesnej výroby podľa lesných hospodárskych plánov, navrhuje akcie na projekty prác...
Karta zamestnania
Špecialista ochrany lesa metodicky riadi zabezpečovanie úloh integrovanej ochrany lesa, usmerňuje zisťovanie poškodenia lesa antropogénnymi a prírodnými škodlivými činiteľmi. Metodicky usmerňuje a koncepčne riadi komplexnú...
Karta zamestnania
Špecialista pre správu lesného majetku zodpovedá za nakladanie s lesným majetkom, pripravuje interné predpisy a metodicky riadi a usmerňuje evidenciu a nakladanie s hnuteľným a nehnuteľným majetkom lesného podniku.
Karta zamestnania
Technik pre pestovateľskú činnosť v lesníctve zabezpečuje plnenie opatrení v pestovateľskej činnosti podľa programu starostlivosti o les a v súlade s princípmi trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. Zabezpečuje podklady na vypracovanie...
Karta zamestnania
Technik pre správu lesného majetku zabezpečuje realizáciu a správu agendy v oblasti právnych inštitútov nakladania s majetkom, správy lesných pozemkov a reprivatizácie v rámci organizačnej jednotky.
Karta zamestnania
Technik pre ťažbovú činnosť v lesníctve usmerňuje a organizuje ťažbovú činnosť na zverenom úseku hospodárenia v rámci komplexného spracovania dreva vykonávaného motomanuálne a lesnými ťažbovými a...
Karta zamestnania
Technik pre technickú prípravu výroby v lesníctve zabezpečuje aplikáciu technologických postupov na pracoviskách v ťažbovej činnosti a realizáciu činností v oblasti budovania lesných stavieb, lesnej dopravnej siete,...
Karta zamestnania
Technológ lesníckej výroby zabezpečuje technickú a technologickú prípravu výroby na vykonávanie prác v lesníckych činnostiach a navrhuje optimálne technológie a technologické postupy v súlade s...
Karta zamestnania

Úplné stredné odborné vzdelanie

Majster (supervízor) v lesníctve zabezpečuje technickú a technologickú prípravu pracovísk pre prácu zamestnancov resp. dodávateľov služieb, zodpovedá za dodržiavanie technologických postupov, príslušných...
Karta zamestnania
Mechanik, opravár pojazdných zariadení a strojov v lesníctve vykonáva opravy a údržbu lesných strojov a mechanizačných prostriedkov vo vonkajšej prevádzke lesníckej výroby.
Karta zamestnania
Operátor pojazdných viacoperačných lesných strojov na spracovanie dreva obsluhuje a riadi viacoperačné alebo viacúčelové ťažbové stroje, vyvážacie súpravy pri sústreďovaní dreva a viacoperačné...
Karta zamestnania
Samostatný lesný technik poľovník zabezpečuje poľovnícke hospodárenie v špeciálnych chovoch drobnej a vysokej zveri v bažantniciach, vyhradených oblastiach (zverníkoch) a ostatných poľovníckych revíroch podľa...
Karta zamestnania
Špecialista, odborný lesný hospodár organizuje a usmerňuje hospodárenie v lese a je zodpovedný za odborné obhospodarovanie lesov pred štátnou správou lesného hospodárstva.
Karta zamestnania
Technik operačného nasadenia lesnej techniky, v rámci určených technologických postupov spracovania dreva, zabezpečuje optimálne nasadenie lesnej techniky pri vykonávaných prácach v ťažbovej činnosti.
Karta zamestnania
Technik pre údržbu lesnej techniky riadi, organizuje, plánuje a kontroluje opravárenskú, servisnú a výrobnú činnosť lesnej techniky, vrátane dodržiavania stanovených termínov opráv v požadovanej kvalite.
Karta zamestnania
Vedúci lesného obvodu riadi, usmerňuje a koordinuje prácu určeného lesného obvodu a realizuje opatrenia na udržanie a zlepšovanie zdravotného stavu lesných ekosystémov.
Karta zamestnania

Stredné odborné vzdelanie

Operátor lesníckej lanovky pri spracovaní dreva riadi a obsluhuje lesnícku lanovku. Organizuje práce pri približovaní a vývoze dreva z lesných porastov vrátane montáže a demontáže lesníckej lanovky.
Karta zamestnania
Operátor lesných traktorov obsluhuje a riadi špeciálny (univerzálny) kolesový traktor pri približovaní a vývoze dreva z lesných porastov, pri zhrňovaní haluziny a klčovaní pňov v teréne, pri prácach...
Karta zamestnania
Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky obsluhuje a riadi štiepkovacie stroje pri štiepkovaní dreva v lesných porastoch a na expedičných miestach. Obsluhuje špeciálne...
Karta zamestnania
Pracovník manipulácie s drevom v lesníctve obsluhuje manipulačné linky a výrobné uzly na odkôrňovanie a štiepanie dreva. Manipuluje drevom s použitím motorovej píly, vykonáva samostatné druhovanie dreva,...
Karta zamestnania
Pracovník pre pestovanie a ochranu lesa vykonáva práce pri obnove lesa, pestovaní a ochrane mladých lesných porastov a celkovej ochrane lesa s použitím malej mechanizácie, strojov a zariadení.
Karta zamestnania
Pracovník pri údržbe lesných stavieb v lesnom hospodárstve vykonáva činnosti súvisiace s údržbou a opravami lesných ciest, zvážnic a približovacích liniek. Zriaďuje a osadzuje priepusty a ostatné cestné...
Karta zamestnania
Pracovník v poľovníctve vykonáva činnosti súvisiace s prikrmovaním, odchytom, odchovom a ošetrovaním poľovnej zveri vo zverenom poľovnom revíre, vo zvernici alebo v bažantnici. Stavia a opravuje poľovnícke zariadenia,...
Karta zamestnania
Pracovník v semenárstve, škôlkarstve a drobnej lesnej výrobe vykonáva činnosti súvisiace s výrobou a prípravou reprodukčného materiálu lesných drevín určeného na zakladanie a obnovu lesných...
Karta zamestnania
Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve vykonáva činnosti súvisiace s ťažbou dreva, odvetvovaním a odkôrňovaním kmeňov a výrobou sortimentov dreva v lesných porastoch.
Karta zamestnania

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Pomocný pracovník v lesníctve vykonáva pomocné práce v pestovateľskej činnosti a ochrane lesa, v drobnej lesnej výrobe, v lesnom semenárstve a škôlkarstve, v ťažbovej činnosti pri vyznačovaní výchovných...
Karta zamestnania
Pomocný pracovník v poľovníctve vykonáva pomocné práce pri zriaďovaní, výstavbe a údržbe poľovníckych zariadení a asanácii kŕmnych zariadení. Spolupracuje pri prikrmovaní, odchyte, odchove a...
Karta zamestnania
Lesné hospodárstvo ako jedno z odvetví národného hospodárstva, ktorého hlavným cieľom je plánovité a trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov Slovenska a ich rozvoj, má v porovnaní s inými niekoľko osobitostí. Lesy sú zároveň životným prostredím i výrobným prostriedkom, obnoviteľným prírodným zdrojom i zdrojom voľne dostupných úžitkov, producentom drevnej hmoty a ostatných obchodovateľných lesných produktov resp. služieb ale aj poskytovateľom celej škály verejnoprospešných služieb, ktoré sa ekonomicky nezhodnocujú. Lesy dnes rastú tam, kde bolo iné využitie pôdy a krajiny nehospodárne.

Rozvoj lesného hospodárstva je dnes priamo závislý na vývoji celého radu faktorov ekonomického a prírodného charakteru ako sú napr. zmeny vo významnosti funkcií lesov, konflikty medzi „ekológiou“ a „ekonomikou“ hospodárenia v lese, vývoj cien drevnej hmoty na svetových trhoch, tlaky na zvyšovanie využívania lesnej biomasy na energetické účely, zvyšovanie počtu katastrofických situácií v lesoch, a v neposlednej miere aj pôsobenie klimatických zmien a ich dopady na lesné ekosystémy.

Les má produkčné a verejnoprospešné funkcie. Produkčnou funkciou lesa je jeho schopnosť vytvárať drevnú hmotu. Oveľa dôležitejšie sú však verejnoprospešné funkcie, a to: schopnosť lesa tvoriť a chrániť úrodnú pôdu, zachytávať a akumulovať čistú vodu, produkovať kyslík, filtrovať vzduch, pohlcovať prach a rádioaktivitu, dezinfikovať životné prostredie a poskytovať ľuďom oddych.

Odvetvie lesného hospodárstva je zamerané na pestovanie lesov a lesných kultúr, ich výsadbu a ťažbu dreva. Pre odvetvie je charakteristická zvyšujúca sa výmera lesov a zvyšovanie zásob dreva v lesných porastoch.

LESNÉ HOSPODÁRSTVO V SR (údaje za rok 2011)

Výmera lesných pozemkov v SR dosiahla 2 011 467 ha, z toho porastovej pôdy 1 940 108 ha. Lesnatosť je približne 41%.

Vlastníctvo a obhospodarovanie lesov
 • Vo vlastníctve štátu je 790 844 ha porastovej pôdy (40,8%) z celkovej výmery porastovej pôdy a štát zároveň obhospodaruje 1 069 286 ha (55,1%).

 • 937 892 ha porastovej pôdy (48,3%) z celkovej výmery porastovej pôdy je vo vlastníctve rôznych vlastníkov (súkromné spoločenstevné, cirkevné, poľnohospodárske družstvá a obecné) a 211 372 ha porastovej pôdy (10,9%) je vo vlastníctve neznámych vlastníkov. Zároveň títo vlastníci (rôzni) obhospodarujú 870 822 ha porastovej pôdy (44,9%).

Lesy na Slovensku majú pestré drevinové zloženie (listnaté 60,5% a ihličnaté 38,5%) s medziročne klesajúcim podielom ihličnatých drevín, najmä smreka. Najvyššie zastúpenie majú dlhodobo dreviny, a to: buk lesný (32,0%) a smrek obyčajný (25,1%).

Najvýznamnejší zdroj príjmov na zachovanie funkcií lesov a udržanie zamestnanosti v lesníckom sektore, ktorým sa zabezpečuje približne 80% tržieb a výnosov lesného hospodárstva, je predaj dreva. Drevo je základnou surovinou v drevospracujúcom priemysle a zabezpečuje tak zamestnanosť, tržby a výnosy v aj v tomto odvetví.

Dodávka dreva na tuzemský trh – 8 827,7 tis. m3
Zahraničný obchod s drevom – 2 684 tis. m3

Organizačné a inštitucionálne usporiadanie lesníctva SR
 • Štátna správa lesného hospodárstva a štátny dozor v lesoch – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“) - ústredný orgán (8 Krajských lesných úradov a 40 Obvodných lesných úradov), vojenské lesy – Ministerstvo obrany SR – Vojenský lesný úrad

 • Subjekty hospodáriace a podnikajúce v lesoch:

  • štátne organizácie lesného hospodárstva (Lesy SR, š. p.; ŠL TANAP, Tatranská Lomnica, LPM Ulič, š.p.; VLM SR – š. p. Pliešovce a pod.)

  • neštátne subjekty lesného hospodárstva (vlastníctvo súkromné, spoločenstevné, obecné, cirkevné a družstevné)

 •  Odborné organizácie lesného hospodárstva:

  • Národné lesnícke centrum (ďalej len „NLC“)

   • príspevková organizácia – MPRV SR

   • zabezpečovanie činností v oblasti lesníckeho výskumu, poradenstva, vzdelávania, lesníckej praxe a pod.

  • Technická univerzita vo Zvolene (ďalej len „TUZVO“)

   • rozvíjanie vedeckého bádania

   • výskum a riešenie výskumných projektov a programov v oblasti lesníckych vied v študijných odboroch lesníctvo, drevárstvo, ekológia a environmentalistika a pod.

  • Ústav ekológie lesa SAV

   • zameranie na komplexný základný a teoreticko-metodologický výskum ekológie a biológie introdukovaných a domácich drevín a ďalších organizmov s ich ekosystémami o Slovenská lesnícka komora (SLsK)

   • neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia

   • podieľanie sa na tvorbe a uskutočňovaní hospodárskej, ekologickej a sociálnej politiky v lesníctva a príprave koncepcií rozvoja

  • Združenie vlastníkov neštátnych lesov

   • združenie vlastníkov

   • zastupovanie vlastníkov neštátnych lesov

Cieľom rozvoja lesného hospodárstva v budúcom období v Slovenskej republike je realizácia opatrení na zlepšenie ekonomického postavenia lesníctva a v oblasti obhospodarovania lesov zabezpečovanie plnenia strategických cieľov Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky.

Autor:
 • Ing. Július PILIAR – Lesy Slovenskej republiky, š.p.

Zdroj:
 • Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2011 „Zelená správa“

Les je spoločenstvo organizmov žijúcich v lesnej pôde – stromov, bylín, húb, živočíchov a mikroorganizmov, ktoré žijú vo vzájomných vzťahoch.

Na Slovensku sa ročne vyťaží zhruba 7 mil. m3 dreva.

Najväčším dodávateľom dreva na Slovensku sú Lesy SR, š. p.

Najvyšším stromom na svete je sekvoja s názvom Hyperion v kalifornskom národnom parku Redwood. Výška stromu je 115,55 m.

Najstarším stromom nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe, je vyše 800 rokov starý veľký košatý dub, ktorý sa nachádza v obci Dubinné (okres Bardejov). Výška stromu je 25 m a priemer koruny 20 m.

Najväčší prales na svete je amazonský prales, ktorý má rozlohu 3 403 000 km2. Od roku 1970 sa jeho rozloha zmenšila takmer o 700 km2.

Na Slovensku sa až do roku 1825 drevo ťažilo pomocou sekery. Neskôr komorský lesmajster Jozef Dekret Matejovie, jeden z najuznávanejších lesníckych odborníkov na prelome 18. a 19. storočia, zaviedol namiesto sekery pílu „bruchatku“. Drevo určené na priemyselné spracovanie sa už odvtedy nerúbe, ale píli.

Motorové píly sa začali používať v druhej polovici 50-tych rokov 20. storočia. Novú kvalitu v ťažbe dreva predstavujú harverstory, ktoré urobili z pilčíkov operátorov. Operátor z kabíny stroja riadi spiľovanie, odvetvovanie stromov a manipuláciu s kmeňmi. Kmeň stromu sa odrezáva vo výške asi 20 cm nad zemou, pričom sa zohľadňuje druh stromu a jeho parametre.

Na Slovensku prevláda ťažba dreva motorovou pílou. Medzi hlavné spôsoby spracovania dreva patrí výroba reziva a hranolov, čo je pozdĺžne opracovaná guľatina. Je to polotovar určený na ďalšie spracovanie.

Na základe rozhodnutia panovníčky Márie Terézie bola v roku 1762 založená Akadémia baníctva a lesníctva v Banskej Bystrici.

V roku 1807 bol založený Lesnícky ústav pri Banskej akadémii v Banskej Štiavnici ako jeden z prvých v Európe, ktorý plnil súčasne funkciu učilišťa pre výchovu lesníckych odborníkov. Zakladateľ tohto ústavu prof. Dr. Henrich Dávid Wilkens prednášal väčšinu prírodovedných i lesníckych disciplín. Pritom sa venoval vedecko-výskumnej činnosti a stal sa priekopníkom modernej lesníckej vedy na Slovensku. Úzko spolupracoval s najvýznamnejšou lesníckou osobnosťou Slovenska – s vynikajúcim lesným hospodárom, banskobystrickým lesmajstrom Jozefom Dekretom Matejovie, ktorý dokázal vysokú európsku úroveň novými praktickými metódami v lesníctve. Známe sú jeho výskumné i projekčné práce v umelej obnove alebo v hospodárskej úprave lesov.

Zdroje:
27. 9. 2016
Veľtrh sa koná v dvojročných cykloch a venuje sa téme dreva od pestovania lesa, ťažby a približovania dreva až po finalizáciu stavebno-stolárskych výrobkov a nábytku.
16. 6. 2016
Detská lesnícka univerzita je projekt, ktorý popularizuje lesníctvo a vedecko-výskumnú činnosť formou zážitkového učenia.
29. 9. 2015
Experti diskutujú o význame lesov pre zdravý životný štýl mladej generácie a pre edukáciu k zodpovednému a aktívnemu prístupu k lesom.
29. 6. 2015
Jej žiaci sa môžu okrem víťazstva tešiť na hlavnú cenu, ktorou je živý benefičný koncert projektu Modré hory, za ktorým stoja raperi Lyrik a Bene.
18. 6. 2015
Slávnostný akt sa uskutoční popoludní v aule Technickej univerzity vo Zvolene.
9. 6. 2015
Ide o súčasť projektu Pekná Anička a Ježko Separko.
17. 4. 2015
V priestoroch Strednej lesníckej školy J. D. Matejovie v Liptovskom Hrádku uviedli dnes do prevádzky novozriadené Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť lesníctva.
6. 9. 2014
Dni sv. Huberta už tradične prinášajú bohatý program, každý rok aj s novinkami. Tohtoročnou top novinkou sú unikátne trofeje jelenej, srnčej či diviačej zveri z Turca vystavené v Sýpke.
4. 9. 2014
Slávnosti sprevádzané množstvom atraktívnych podujatí sa v miestnom kaštieli a jeho okolí uskutočnia počas víkendu 6. - 7. septembra.
23. 8. 2014
Bohatý program je pripravený aj pre deti, tešiť sa môžu na výtvarný ateliér, súťaž v streľbe zo vzduchovky, streľbu z luku, skákací hrad i laserovú strelnicu.
22. 6. 2014
Deti spoznávali zaujímavosti slovenského lesa nielen teoreticky, ale aj prakticky, v teréne i na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene a na SOŠ lesníckej Jozefa Dekréta Matejovie v Liptovskom Hrádku.
11. 5. 2014
Správa poukazuje na klesajúci podiel poľnohospodárstva a lesníctva na hrubom domácom produkte Slovenska.
8. 5. 2014
Členovia pozemkových spoločenstiev sa majú rozhodnúť do konca júna, či si založia spoločenstvo s právnou subjektivitou, alebo ostanú naďalej v spoločenstve bez právnej subjektivity.
24. 4. 2014
Otvorenie Lesníckych dní vo Zvolene štartuje šnúru podujatí, ktoré budú pokračovať v Prešove, Kežmarku, Bratislave, Trenčíne, Revúcej, ale aj v ďalších regiónoch Slovenska.
4. 3. 2014
Tento druh štátnej pomoci vítajú najmä drobní vlastníci súkromných lesov.
3. 3. 2014
Stredná odborná škola lesnícka dodnes sídli v historickej budove, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou a bola kolaudovaná ešte v roku 1892.
15. 12. 2013
Praxou pritom bude návšteva a exkurzia u najväčšieho spracovateľa drevnej hmoty na Slovensku, celulózok a papierní Mondi SCP v Ružomberku.
23. 9. 2013
Podporu vyše 23.000 euro získali zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu samosprávy a neziskové organizácie pre realizáciu nových projektových zámerov na území Národného parku Poloniny.
17. 9. 2013
Európsky týždeň mobility zakončí v nedeľu 22. septembra tradičné podujatie Martinský bicyklový deň.
3. 9. 2013
Najvýznamnejším zdrojom tržieb a výnosov v lesnom hospodárstve aj naďalej zostáva predaj dreva, ktorý v roku 2012 tvoril 79,25 % z celkových tržieb a výnosov v lesnom hospodárstve.
31. 8. 2013
Poľovníkov mnohokrát laická verejnosť vníma len ako lovcov zveri, pritom vďaka ich intenzívnej starostlivosti sa darí zachovávať vzácny genofond zveri v našich lesoch.
26. 7. 2013
Na Slovensku sa vlani vyťažilo 8,232 milióna kubických metrov (m3) dreva, teda o 13 % menej ako v roku 2011.
1. 7. 2013
Kampaň "Voda pre stromy" pokračuje, od 1. júla venuje obchodný reťazec z každej predanej 1,5 l fľaše minerálnej vody 1 cent na výsadbu stromčekov v Tatrách.
25. 6. 2013
Dovedna 12 cien udelila porota v súťaži o Naj lesnícku knihu pre rok 2013.
12. 6. 2013
Medzinárodný seminár, venovaný skvalitňovaniu riadenia lesného hospodárstva, začal v Študentskom kongresovom centre Technickej univerzity vo Zvolene.
2. 6. 2013
Oslabeným lesom na Slovensku má pomôcť novela zákona o lesnom reprodukčnom materiáli.
7. 5. 2013
Návštevníci Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene sa môžu už pätnásty krát zoznámiť s maturitnými prácami študentov SOŠ drevárskej.
kviz
Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk