X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Kultúra, umenie, TV a vydavateľstvo

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Arcibiskup gréckokatolíckej cirkvi stojí na čele metropolie, riadi a vykonáva duchovnú, učiteľskú a sudcovskú právomoc vo vlastnej eparchii (diecéze) v súčinnosti s kňazmi a ďalšími členmi...
Karta zamestnania
Arcibiskup rímskokatolíckej cirkvi riadi určenú diecézu a vykonáva pastoračnú, posväcujúcu a riadiacu činnosť podľa platných cirkevných právnych noriem.
Karta zamestnania
Archivár gréckokatolíckej cirkvi je podriadený kancelárovi eparchie a z jeho poverenia zodpovedá za bezpečnú dokumentáciu a archiváciu cirkevných písomností.
Karta zamestnania
Baletný majster interpretuje baletné alebo tanečné diela.
Karta zamestnania
Ceremoniár gréckokatolíckej cirkvi pripravuje a riadi všetky biskupské liturgické slávenia v katedrálnom chráme a mimo neho pri biskupských vizitáciách.
Karta zamestnania
Člen speváckeho zboru interpretuje zborové skladby a kolektívne časti (zborové party) umeleckých diel.
Karta zamestnania
Člen tanečného zboru (okrem baletu) zabezpečuje tanečnú interpretáciu diela podľa pokynov choreografa a režiséra.
Karta zamestnania
Dekan rímskokatolíckej cirkvi vedie dekanát a samostatne vykonáva špecializované odborné činnosti podľa partikulárneho (miestneho) práva.
Karta zamestnania
Diakon gréckokatolíckej cirkvi pomáha farárovi pri výkone pastoračnej služby a asistuje pri biskupských liturgických sláveniach na základe poverenia eparchiálnym biskupom.
Karta zamestnania
Diakon rímskokatolíckej cirkvi pomáha farárovi pri výkone pastoračnej služby, asistuje pri svätých liturgiách a hlásaniach Evanjelia a katechizmu.
Karta zamestnania
Diecézny biskup rímskokatolíckej cirkvi riadi určenú diecézu a vykonáva pastoračnú, posväcujúcu a riadiacu činnosť podľa platných cirkevných právnych noriem.
Karta zamestnania
Dirigent vedie orchester a zodpovedá za umeleckú úroveň koncertnej produkcie. Spolupracuje pri tvorbe koncertných programov.
Karta zamestnania
Dištriktuálny biskup evanjelickej cirkvi riadi a kontroluje poskytovanie duchovnej starostlivosti veriacim v dištrikte a zodpovedá za ňu.
Karta zamestnania
Divadelný režisér režíruje dramatické, hudobnodramatické a pantomimické diela.
Karta zamestnania
Dramaturg zostavuje návrhy dramaturgických plánov (repertoár), vyberá diela na naštudovanie a interpretáciu a spolupracuje s autormi a inscenátormi pri ich realizácii.
Karta zamestnania
Duchovný rehoľného rádu gréckokatolíckej cirkvi podľa pravidiel schválených Svätým Otcom – rímskym pápežom vykonáva svoj duchovný úrad.
Karta zamestnania
Duchovný správca gréckokatolíckej cirkvi poskytuje pastoračnú starostlivosť určenému spoločenstvu alebo osobitnej skupine veriacich v súlade s cirkevnými právnymi normami.
Karta zamestnania
Duchovný správca rímskokatolíckej cirkvi poskytuje pastoračnú starostlivosť určenému spoločenstvu alebo osobitnej skupine veriacich v súlade s cirkevnými právnymi normami.
Karta zamestnania
Duchovný správca školy evanjelickej cirkvi zabezpečuje duchovnú starostlivosť a duchovné vzdelávanie pedagógov a študentov cirkevnej školy a podieľa sa na jeho príprave.
Karta zamestnania
Eparchiálny biskup gréckokatolíckej cirkvi riadi zverenú eparchiu a vykonáva duchovnú, učiteľskú a sudcovskú moc v súčinnosti s kňazmi a ďalšími členmi biskupského dvora.
Karta zamestnania
Exarcha gréckokatolíckej cirkvi vykonáva činnosti v oblasti duchovnej, učiteľskej a sudcovskej právomoci nad celým exarchátom.
Karta zamestnania
Farár gréckokatolíckej cirkvi poskytuje pastoračnú starostlivosť spoločenstvu veriacich a vykonáva vzdelávaciu, posväcujúcu a riadiacu činnosť v súlade s cirkevnými právnymi normami.
Karta zamestnania
Farár rímskokatolíckej cirkvi vykonáva pastoračnú starostlivosť o spoločenstvo veriacich, vzdelávaciu, posväcujúcu a riadiacu činnosť podľa cirkevných právnych noriem.
Karta zamestnania
Farský administrátor gréckokatolíckej cirkvi poskytuje pastoračnú starostlivosť spoločenstvu veriacich a vykonáva vzdelávaciu, posväcujúcu a riadiacu činnosť v súlade s cirkevnými právnymi normami.
Karta zamestnania
Farský administrátor rímskokatolíckej cirkvi vykonáva pastoračnú starostlivosť o spoločenstvo veriacich pod vedením diecézneho biskupa a vzdelávaciu, posväcujúcu a riadiacu činnosť podľa platných...
Karta zamestnania
Filmový režisér režíruje filmové umelecká diela a dokumentárne filmy.
Karta zamestnania
Generálny biskup evanjelickej cirkvi riadi a kontroluje duchovnú činnosť v celej evanjelickej cirkvi a zastupuje cirkev pri rokovaniach s orgánmi štátnej správy Slovenskej republiky a zahraničnými evanjelickými cirkvami.
Karta zamestnania
Herec účinkuje v dramatických predstaveniach v divadle, televízii, rozhlase a vo filme.
Karta zamestnania
Hlasový pedagóg rozvíja správne spevácke návyky sólistov, členov speváckeho zboru, príp. členov hudobných skupín a pripravuje ich na technické a umelecké zvládnutie interpretácie piesní...
Karta zamestnania
Hudobný režisér realizuje a riadi nahrávky a zvukové záznamy hudobných alebo slovesných diel.
Karta zamestnania
Choreograf zabezpečuje inscenačné stvárnenie baletných, tanečných a pantomimických diel, prípadne pohybových zložiek činoherných, muzikálových alebo operných predstavení.
Karta zamestnania
Jazykovedec (filológ, lingvista) je odborníkom na jazyk a venuje sa výskumu jazyka.
Karta zamestnania
Kancelár rímskokatolíckej cirkvi zodpovedá za správne a včasné vybavovanie, uloženie a archiváciu spisovej dokumentácie kúrie (miesto sústredenia administratívy katolíckej cirkvi) a je splnomocnený...
Karta zamestnania
Kaplán evanjelickej cirkvi zastupuje farára/seniora pri výkone všetkých funkcií v cirkevnom zbore, okrem funkcie štatutára cirkevného zboru.
Karta zamestnania
Kaplán gréckokatolíckej cirkvi je poverený eparchiálnym biskupom, pomáha farárovi pri pastoračnej službe vo farnosti.
Karta zamestnania
Kaplán rímskokatolíckej cirkvi pomáha farárovi pri vykonávaní pastoračnej a duchovnej služby pre farnosť, jej vymedzenú časť alebo pre určitú skupinu veriacich a zastupuje ho v jeho neprítomnosti.
Karta zamestnania
Knihovník špecialista riadi a koordinuje činnosť knižnice a poskytuje odborné knižnično-informačné služby návštevníkom knižnice.
Karta zamestnania
Knižný redaktor navrhuje knižný titul do edičného plánu a zodpovedá za jeho spracovanie do štandardnej jazykovej a štylistickej podoby v rámci dohodnutého termínu.
Karta zamestnania
Konsenior evanjelickej cirkvi zastupuje seniora na základe jeho poverenia.
Karta zamestnania
Koordinátor vysielacieho pracoviska zabezpečuje vysielanie programov podľa denného vysielacieho plánu.
Karta zamestnania
Kurátor zabezpečuje správu zbierkových predmetov a predmetov kultúrnej hodnoty.
Karta zamestnania
Námestný farár evanjelickej cirkvi poskytuje duchovnú starostlivosť veriacim v cirkevnom zbore, v ktorom ešte nebol zvolený zborový farár.
Karta zamestnania
Organizátor spoločenských podujatí navrhuje, pripravuje a organizuje spoločenské a pracovné stretnutia a podujatia podľa požiadaviek zákazníkov.
Karta zamestnania
Pamiatkar vykonáva štátnu správu a štátny dohľad v oblasti ochrany pamiatkového fondu. Realizuje analytické, syntetické, koncepčné a rozhodovacie činnosti, rozhoduje o právach a povinnostiach fyzických a...
Karta zamestnania
Pomocný biskup gréckokatolíckej cirkvi pomáha eparchiálnemu biskupovi pri riadení eparchie.
Karta zamestnania
Pomocný biskup rímskokatolíckej cirkvi pomáha diecéznemu biskupovi pri riadení diecézy a zastupuje ho v jeho neprítomnosti.
Karta zamestnania
Protopresbyter gréckokatolíckej cirkvi riadi výkon duchovnej správy dekanátu, vykonáva špecializované odborné činnosti podľa cirkevného práva a zodpovedá za výkon pastoračnej činnosti farárov...
Karta zamestnania
Protosynkel gréckokatolíckej cirkvi pomáha eparchiálnemu biskupovi pri riadení eparchie a má právomoc zastupovať ho.
Karta zamestnania
Rektor chrámu gréckokatolíckej cirkvi je poverený starostlivosťou o chrám, ktorý nie je farským chrámom, ani chrámom rehoľného rádu.
Karta zamestnania
Riaditeľ arcibiskupského úradu rímskokatolíckej cirkvi vedie administratívnu agendu súvisiacu s vykonávaním činností arcibiskupského úradu.
Karta zamestnania
Rozhlasový moderátor tvorivým spôsobom pripravuje a vedie rozhlasové relácie a publicistické programy, vrátane rozhovorov s vybranými osobnosťami verejného života. Sprievodným slovom, artikuláciou tém a...
Karta zamestnania
Rozhlasový režisér režíruje dramatické, hudobnodramatické a hudobné diela, spravodajské, publicistické, zábavné a iné programy v rozhlase.
Karta zamestnania
Scénograf vytvára návrhy scénických alebo kostýmových výprav predstavení a návrhy bábok pre bábkové divadlá, revuálne programy, hudobno-zábavné programy a audiovizuálne...
Karta zamestnania
Senior evanjelickej cirkvi riadi poskytovanie duchovnej starostlivosti veriacim v senioráte a kontroluje činnosť cirkevných zborov.
Karta zamestnania
Sólista orchestra interpretuje sólové časti hudobného diela.
Karta zamestnania
Synkel gréckokatolíckej cirkvi pomáha eparchiálnemu biskupovi pri riadení určenej oblasti činnosti eparchie, v ktorej má riadnu právomoc ho zastupovať.
Karta zamestnania
Tanečník sólista interpretuje sólové tanečné alebo pantomimické úlohy podľa umeleckých zámerov režiséra a choreografa.
Karta zamestnania
Tanečný pedagóg pripravuje sólistov a súbory na technické zvládnutie tanečných a baletných úloh.
Karta zamestnania
Televízny moderátor tvorivým spôsobom pripravuje a vedie televízne relácie a publicistické programy, vrátane rozhovorov s vybranými osobnosťami verejného života. Sprievodným slovom, artikuláciou tém a...
Karta zamestnania
Televízny režisér režíruje dramatické a hudobnodramatické diela, dokumentárne, spravodajské, publicistické, zábavné a iné programy v televízii.
Karta zamestnania
Umelecký reštaurátor obnovuje/reštauruje významné sochárske alebo výtvarné maliarske diela.
Karta zamestnania
Vedúci nástrojovej skupiny vedie skupinu pri naštudovaní kolektívnych častí symfonických a vokálnych diel a hudobnej stránky hudobnodramatických diel.
Karta zamestnania
Vedúci tvorivej skupiny riadi a koordinuje činnosti skupiny tvoriacej a zabezpečujúcej program a filmovú tvorbu štúdia alebo televíznej stanice po dramaturgickej, obchodno-ekonomickej, umeleckej a organizačnej stránke.
Karta zamestnania
Výkonný producent zodpovedá za technickú a organizačnú stránku výroby a distribúcie audiovizuálneho, hudobného alebo iného umeleckého diela v zmysle autorského zákona a spracováva...
Karta zamestnania
Výpomocný duchovný gréckokatolíckej cirkvi pomáha farárovi pri vykonávaní pastoračnej a duchovnej služby pre celú farnosť, jej vymedzenú časť alebo pre určitú skupinu veriacich.
Karta zamestnania
Výpomocný duchovný rímskokatolíckej cirkvi pomáha farárovi pri vykonávaní pastoračnej a duchovnej služby pre celú farnosť, jej vymedzenú časť alebo pre určitú skupinu veriacich.
Karta zamestnania
Zbormajster vedie spevácky zbor a zodpovedá za umeleckú úroveň zvereného telesa. Tvorí repertoár a posudzuje spevácke výkony.
Karta zamestnania
Zborový farár evanjelickej cirkvi poskytuje duchovnú starostlivosť veriacim v cirkevnom zbore, v ktorom je zvolený.
Karta zamestnania
Žurnalista, novinár zbiera, overuje a verejne šíri aktuálne informácie o dianí vo svete aj doma pomocou rôznych médií (tlač, rozhlas, televízia, internet).
Karta zamestnania

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Animátor stvárňuje herecké a pohybové prejavy kreslených alebo bábkových postáv filmu.
Karta zamestnania
Hlavný osvetľovač riadi práce pri osvetľovaní scén.
Karta zamestnania
Kameraman vykonáva odborné technické a tvorivé činnosti v oblasti zabezpečenia obrazovej stránky tvorby televíznych a filmových diel a programov. Podľa pokynov režiséra, hlavného kameramana a obrazového strihača určuje...
Karta zamestnania
Kultúrny agent zabezpečuje ponuky umelcov, súborov a ich programov v tuzemsku.
Karta zamestnania
Majster farieb zabezpečuje správnosť farebných tónov pri snímaní animovaného filmu.
Karta zamestnania
Maliar scény maľuje scénické dekorácie a pozadia filmových záberov.
Karta zamestnania
Obrazový strihač vykonáva a riadi strihové práce na filmoch a televíznych programoch, zostavuje jednotlivé časti audiovizuálneho diela do celku a zabezpečuje ich kompletizáciu.
Karta zamestnania
Operátor simultánneho titulkovania pripravuje texty a obsluhuje simultánne titulkovacie zariadenie pri predvádzaní cudzojazyčného diela, respektíve na interpretáciu diela pre sluchovo postihnutých.
Karta zamestnania
Produkčný vytvára koncepciu programov v kultúrnom zariadení/agentúre a organizačne zabezpečuje konanie kultúrnych, hudobných, komerčných, spoločenských a iných podujatí.
Karta zamestnania
Riadiaci pracovník (manažér) archívu rieši vedecko-odborné a organizačné úlohy v oblasti archívnictva.
Karta zamestnania
Scenárista píše originálne a adaptované scenáre filmov, audiovizuálnych a multimediálnych diel, rôznych televíznych žánrov, divadelných alebo rozhlasových hier.
Karta zamestnania
Technik scény organizuje činnosť stavebníkov dekorácií, rekvizitárov, zbrojárov a spolupracuje s inscenátormi a výrobou na príprave audiovizuálneho diela alebo inscenácie.
Karta zamestnania
Textový korektor kontroluje, opravuje, koriguje a upravuje rôzne texty z hľadiska ich jazykovej a gramatickej správnosti, čistoty, terminológie a štylistiky, príp. upozorňuje na vecné chyby. Zachytáva a odstraňuje zistené...
Karta zamestnania
Umelecký maliar tvorí výtvarné diela pomocou maliarskych technologických postupov, výtvarných prostriedkov a kompozičných princípov. Vyjadruje a transformuje výtvarné myšlienky, estetické názory a...
Karta zamestnania

Vyššie odborné vzdelanie

Asistent réžie spolupracuje s režisérom v prípravnej fáze projektu a podieľa sa na organizačnom zabezpečení, naštudovaní a realizácii umeleckého diela v divadle, vo filme, v televízii, v rozhlase a v ďalších...
Karta zamestnania
Člen orchestra sa tvorivo podieľa na kolektívnej interpretácii orchestrálnych a vokálno-inštrumentálnych diel. Spolupracuje s vedúcim a členmi nástrojovej skupiny.
Karta zamestnania
Korepetítor spolupracuje pri naštudovaní hudobných diel so sólistami, zbormi, baletnými a tanečnými súbormi, prípadne participuje na výchove a vzdelávaní inštrumentalistov a spevákov. Podieľa sa na...
Karta zamestnania
Notograf pripravuje a spracováva podklady na výrobu hudobnín – partitúr, orchestrálnych partov a ďalších notových materiálov.
Karta zamestnania
Spevák tvorivo interpretuje sólové party piesní a hudobných skladieb. Spolupracuje s hudobníkmi pri tvorbe, skúšaní a naštudovaní koncertného repertoáru.
Karta zamestnania

Úplné stredné všeobecné vzdelanie

Maskér, vlásenkár navrhuje masky, maskuje a líči účinkujúcich umeleckých a módnych podujatí a zhotovuje parochne rôznych typov.
Karta zamestnania
Pracovník filmotéky v archíve zhromažďuje, dopĺňa, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje mikrografické kópie archívnych dokumentov v archíve.
Karta zamestnania
Skriptér (skript) zaznamenáva informácie o každej nakrútenej scéne filmu. Spolupracuje s filmovým režisérom pri sledovaní priebehu a kontinuity natáčania jednotlivých scén a záberov.
Karta zamestnania
Spisovateľ kreatívne tvorí originálny literárny text umeleckého, populárno-náučného, esejistického alebo odborného charakteru.
Karta zamestnania

Úplné stredné odborné vzdelanie

Asistent audiovízie asistuje pri tvorbe filmu alebo televízneho programu (napr. činnosti z oblasti réžie, produkcie, animácie, scénografie, strihovej skladby a pod.).
Karta zamestnania
Asistent strihu audiovízie asistuje pri strihovej skladbe, úprave a kompletizácii filmu alebo televízneho programu.
Karta zamestnania
Editor financuje a realizuje vydávanie knižných titulov.
Karta zamestnania
Fázar kreslí fázy pohybu animovaného filmu a zabezpečuje prefázovanie jednotlivých kreslených záberov podľa dispozícií animátorov alebo prekresľovačov.
Karta zamestnania
Finišer koordinuje a riadi dokončovacie práce na audiovizuálnych dielach.
Karta zamestnania
Fotoreportér realizuje autorskú činnosť pri tvorbe fotoreportáží a ilustračných fotografií k textovým a audiovizuálnym novinárskym prejavom v masovom médiu – v tlači, tlačovej agentúre, televízii a v...
Karta zamestnania
Grafik audiovízie navrhuje a spracováva grafické časti televíznych programov a filmov.
Karta zamestnania
Ilustrátor na objednávku vydavateľa vyhotovuje originálne ilustrácie ku knihe alebo výtvarne ilustruje umelecký text uverejnený v časopise.
Karta zamestnania
Inšpicient organizuje priebeh divadelných, hudobných, tanečných skúšok a predstavení alebo priebeh filmovania.
Karta zamestnania
Knihovník vykonáva odborné knižnično-informačné činnosti vo všetkých typoch knižníc. Zabezpečuje doplňovanie knižničného fondu v súlade s akvizičným plánom inštitúcie. Vykonáva odborné...
Karta zamestnania
Kolorista koloruje pridelené fázy pohybu, zábery a trikové podklady pri výrobe audiovizuálnych diel.
Karta zamestnania
Kontrolór kresieb kontroluje kresby pred trikovým snímaním.
Karta zamestnania
Konturista kontúruje pridelené zábery, zabezpečuje dodržiavanie farieb kontúr podľa dokumentácie a modelov a prenáša tušom kontúry obrázkov na priehľadnú fóliu.
Karta zamestnania
Konzervátor a preparátor konzervuje a preparuje prírodniny (nerast, rastlina alebo živočích), kultúrne pamiatky alebo ich časti, predmety kultúrnej hodnoty a zbierkové predmety.
Karta zamestnania
Modelár kresieb určuje farebné typy postáv animovaného filmu a pomocou počítačovej grafiky ich modeluje.
Karta zamestnania
Mozaikár realizuje samostatne alebo pod vedením autora výtvarného diela podľa dodanej predlohy, dohodnutého technologického postupu a z určených materiálov mozaikové diela.
Karta zamestnania
Osvetľovač obsluhuje osvetľovacie telesá, svetelné rekvizity a premietacie prístroje v umeleckých predstaveniach, audiovizuálnych dielach a podujatiach rôzneho druhu, ako sú napr. koncerty, výstavy, televízne a športové...
Karta zamestnania
Pomocný kameraman zostavuje, obsluhuje a premiestňuje kamerové zariadenia.
Karta zamestnania
Pracovník správy registratúry prijíma, zoraďuje a sprístupňuje registratúrne záznamy a archívy písomností/dokumentov v registratúrnom stredisku a archíve. Zapožičiava uložené písomnosti/dokumenty,...
Karta zamestnania
Premietač odborne pripravuje, nastavuje a obsluhuje zložitejšie zariadenie na premietanie filmov, videoprogramov a diapozitívov. Zabezpečuje ošetrovanie a bežnú údržbu obsluhovaného vybavenia.
Karta zamestnania
Rekvizitár, zbrojár nakupuje, pripravuje, upravuje a udržiava rekvizity potrebné na divadelné predstavenia, aranžuje a inštaluje ich na scéne a technicky zabezpečuje funkcie rekvizít na jednotlivé predstavenia.
Karta zamestnania
Reštaurátor (okrem umeleckého) reštauruje a konzervuje predmety, zariadenia, ktoré majú kultúrnu, historickú alebo osobnú hodnotu.
Karta zamestnania
Správca historických a prírodných pamiatok zabezpečuje správu a prevádzku pamiatkových objektov v spolupráci s pamiatkovými ústavmi a orgánmi štátnej správy.
Karta zamestnania
Šepkár sleduje texty a notové záznamy a napovedá účinkujúcim pri skúškach a predstaveniach.
Karta zamestnania
Technik depozitu spravuje zbierky v oblasti prírodných a humanitných vied, zabezpečuje ukladanie zbierkových predmetov, ich ochranu a manipuláciu s nimi.
Karta zamestnania
Technik primárneho videozáznamu stanovuje technologický postup snímania obrazu a zvuku a zabezpečuje technickú kvalitu primárnych obrazových a zvukových záznamov.
Karta zamestnania
Umelecký čalúnnik, dekoratér zhotovuje umelecké čalúnnické výrobky alebo reštauruje a rekonštruuje historicky cenný čalúnený nábytok a interiéry.
Karta zamestnania
Umelecký sklár je schopný samostatne vytvárať podľa zadaného výtvarného návrhu umelecké sklárske výrobky ako úžitkové a dekoratívne predmety.
Karta zamestnania
Umelecký sklenár a vitrážista zhotovuje umelecké sklenené výplne a spája ich do olovených profilov.
Karta zamestnania
Vedúci ateliéru animovaného filmu koordinuje animácie, snímanie obrazov, technické a odborné práce pri stavbe scén pri výrobe animovaných filmov.
Karta zamestnania
Vedúci kresby riadi a koordinuje animácie a ďalšie práce pri vytváraní kresieb.
Karta zamestnania
Zvukár vykonáva činnosti spojené s návrhom ozvučenia scén javiskových, televíznych, rozhlasových, filmových a hudobných diel podľa pokynov majstra zvuku, resp. koncepcie režiséra a zabezpečuje adekvátnosť...
Karta zamestnania

Stredné odborné vzdelanie

Garderobier, kostymér pripravuje a upravuje scénické kostýmy a ich doplnky pre účinkujúcich.
Karta zamestnania
Ladič hudobných nástrojov skúša, pripravuje, nastavuje a ladí hudobné nástroje pomocou ladičky. Zabezpečuje výmenu alebo opravu opotrebovaných častí hudobných nástrojov (napr. struny, klávesové...
Karta zamestnania
Mikrofonista - asistent zvuku vykonáva činnosti spojené so zvukovým záznamom filmových, televíznych a hudobných diel, resp. ďalších podujatí rôzneho druhu podľa pokynov majstra zvuku, zvukára, resp....
Karta zamestnania
Obuvník scénickej a krojovej obuvi vyrába a upravuje scénickú, tanečnú, historickú a krojovú obuv z rôzneho materiálu.
Karta zamestnania
Ostrič kamery vykonáva asistenčné činnosti pri snímaní obrazu. Ovláda optiku kamery, nastavuje a kontroluje správnu ostrosť a priostruje obraz počas snímania podľa pokynov kameramanov.
Karta zamestnania
Pokladník a predavač vstupeniek v kultúre predáva vstupenky na kultúrne vystúpenia, prehliadky, výstavy a pod. Podáva informácie zákazníkom o programe kultúrneho zariadenia, o mieste vystúpenia, prehliadky,...
Karta zamestnania
Umelecký rezbár  vykonáva rezbárske práce rôznymi technikami vyrezávania a zdobenia dreva. 
Karta zamestnania

Nižšie stredné vzdelanie

Knižničný manipulant vykonáva manuálne práce súvisiace so zabezpečovaním činnosti všetkých typov knižníc, vykonáva pomocnú, manipulačnú a dislokačnú prácu s knižničným fondom,...
Karta zamestnania
Šatiar zabezpečuje prevádzku šatne v divadle, kine, plesových a ďalších kultúrnych zariadeniach.
Karta zamestnania
Umenie a kultúra sa podieľajú na utváraní osobnosti človeka a jeho životného štýlu. Sú neoddeliteľnou súčasťou identity jednotlivých spoločenstiev a zároveň otvárajú priestor na dialóg a na hľadanie porozumenia.

Pojem kultúra je širší ako pojem umenie. Kultúra v sebe zahŕňa jazyk, životný štýl, spôsob práce či náš vzťah k hmotným a duchovným hodnotám. Našu kultúrnu tradíciu tvoria historické pamiatky, produkty tradičných remesiel, zvyky a piesne. Do oblasti kultúry však spadajú aj predmety, ktoré nás obklopujú v každodennom živote – noviny a časopisy, logá firiem, plagáty na uliciach, reklamné pútače, slogany, videoklipy, predmety dennej spotreby a ich dizajn atď. Často počujeme hovoriť o kultúre elektronických médií, kultúre bývania, kultúre pohybu či kultúre písomného a ústneho prejavu. Oblasť kultúry ponúka široké profesijné uplatnenie. Možno sa zamerať na prácu v médiách, na oblasť manažmentu a marketingu v kultúre alebo na oblasť ochrany národného aj európskeho dedičstva. Ďalšie uplatnenie v kultúre ponúkajú oblasti ako knižná kultúra, edičná činnosť, osveta alebo výskum v kultúre.

Umenie je významnou zložkou a súčasťou kultúry. Odjakživa bolo spojené s túžbou ľudí po slobode a kráse. Hlavnými umeleckými druhmi sú výtvarné, hudobné, slovesné, dramatické, filmové a elektronické umenie (nazývané tiež umenie nových médií). Hoci má každý z týchto umeleckých druhov svoje vlastné žánre a výrazové prostriedky, čoraz častejšie dochádza k ich vzájomnému prelínaniu a spätnému ovplyvňovaniu. Profesijné uplatnenie v umení môže byť rôznorodé – možno ho nájsť v divadle, filme, rozhlase, reklamnom priemysle, oblasti priemyselného dizajnu, ako aj v mnohých ďalších oblastiach.

V rámci Slovenskej republiky je oblasť umenia a kultúry v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Do kompetencií tohto ministerstva spadajú otázky ochrany pamiatkového fondu, kultúrneho dedičstva, štátneho jazyka, knihovníctva, umenia, médií a audiovízie či osvetovej činnosti. Ministerstvo kultúry SR zároveň zodpovedá za prezentáciu slovenskej kultúry a slovenského umenia v zahraničí.

Autor:
 • Mgr. Daniela Kočanová – externý spolupracovník Treximy Bratislava, spol. s r. o.

V roku 1879 boli v španielskej jaskyni v Altamire objavené nástenné maľby, ktoré vytvorili ľudia doby kamennej. Umelci znázorňovali najmä veľké zvieratá. Ďalšie náleziská boli objavené v jaskyniach vo Francúzsku. Sú staré viac ako 30 000 rokov.

Najvýznamnejšou umeleckou osobnosťou slovenského neskorogotického sochárstva je Majster Pavol z Levoče. Jeho najvýznamnejšie dielo môžeme obdivovať na hlavnom oltári farského Kostola sv. Jakuba v Levoči, ktorý je najvyšším pôvodným krídlovým oltárom v Európe.

Leonardo da Vinci (1452 – 1519) bol významným talianskym renesančným maliarom, ale aj sochárom, staviteľom, grafikom a prírodovedcom. Jeho najslávnejším dielom je freska Posledná večera. Ideál krásy stelesnil v obraze Mona Lisa.

Taliansky renesančný sochár, maliar, staviteľ a básnik Michelangelo Buonarroti zomrel v roku 1564 v Ríme. Vytvoril veľkolepú fresku Posledný súd, ktorá sa nachádza v Sixtínskej kaplnke vo Vatikáne.

Holandský maliar Vincent van Gogh predal počas svojho života jediný obraz – Červená vinica.

Španielsky maliar, grafik a sochár Pablo Picasso je často označovaný za najslávnejšieho umelca 20. storočia. Jeho avantgardné diela plné fantázie zásadne menili zaužívané pravidlá umeleckej tvorby a ukazovali umelcom nové možnosti výtvarného prejavu.

Maliar, grafik, ilustrátor a scénický výtvarník Ľudovít Fulla (1902 – 1980) spolu s maliarom a grafikom Mikulášom Galandom (1895 – 1938) vydali prvý manifest moderného umenia na Slovensku.

Albín Brunovský bol popredný slovenský výtvarný umelec, ilustroval napr. Dobšinského rozprávky, Andersenovu Malú morskú vílu, Cervantesovho Dona Quijota a mnohé ďalšie. Zomrel v roku 1997.

Začiatky literatúry spadajú do antického Grécka, v ktorom začal v slovesnej tvorbe pôsobiť slepý potulný básnik Homér (asi 9. – 8. storočie pred n. l.).

Poetka Sapfó z Lesbu bola prvá historicky známa žena v dejinách gréckej a svetovej poézie (v 7. – 6. storočí pred n. l.).

Dvojzväzkový román René mláďenca príhodi a skusenosťi (1784 – 1785), ktorého autorom je katolícky kňaz Jozef Ignác Bajza, je prvým slovenským románom v dejinách slovenskej literatúry.

Aj keď divadlo má svoje korene v dávnejšej minulosti (v Egypte), s pojmom „divadlo“ sa prvýkrát stretávame až v starovekom Grécku. Až v Grécku sa divadlo formovalo do ucelenej podoby, dostalo hodnotu umenia a spoločenskej inštitúcie.

Múzy boli podľa predstáv Grékov a Rimanov krásne ženy, ktoré sa vyrovnali najkrajším bohyniam. Bolo ich deväť a mali rozdelené jednotlivé umenia.

V roku 1970 malo premiéru vo Varšave dielo od poľských autorov Ernesta Brylla a Katarzyny Gärtnerovej "Na skle maľované". Ide o pôvodne poľský muzikál (Na szkle malowane) upravený do slovenčiny. Muzikál v réžii Karola L. Zachara uviedli v Bratislave v roku 1974 a bol skoro 30 rokov v repertoári Slovenského národného divadla, kde sa odohralo celkovo 648 predstavení. Do hlavnej postavy muzikálu, Juraja Jánošíka, bol obsadený Michal Dočolomanský.

V roku 1600 sa vo Florencii uskutočnila premiéra opery Euridice. Euridice a stratená opera Dafné na libreto Ottavia Rinucciniho a hudbu Jacopa Periho sa považujú za prvé opery.

V roku 1778 bola v talianskom Miláne otvorená budova opery slávnej La Scaly. Jej umelecký význam vzrástol najmä v 19. storočí vďaka premiéram opier Rossiniho, Donizettiho a Verdiho.

Najvýznamnejšími predstaviteľmi tzv. viedenského klasicizmu (1782 – 1812) sú skladatelia Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart a Ludwig van Beethoven.

K najvýznamnejším skladateľom mladej generácie slovenských hudobných skladateľov v 30-tych rokoch 20. storočia patria Alexander Moyzes, Eugen Suchoň a Ján Cikker.

V roku 1949 sa v SND konala slávnostná premiéra prvej slovenskej národnej opery od Eugena Suchoňa Krútňava.

Prvenstvo vynálezu filmu sa pripisuje francúzskym bratom Lumierovcom, ktorí v roku 1895 prvýkrát verejne predviedli v parížskom Grand Café svoj kinematograf (prístroj na snímanie a projekciu).

Prvým slovenským celovečerným filmom bol v roku 1921 Jánošík.

V roku 1942 vytvoril Viktor Kubal prvý slovenský kreslený film Studňa lásky podľa románu Joža Nižnánskeho.

V roku 1929 sa v kalifornskom Hollywoode po prvý raz udeľovali ceny Oscara za umelecké výkony vo filme.

V roku 1966 získal česko-slovenský film Obchod na korze cenu Oscara v kategórii zahraničných filmov. Hlavnú postavu vytvoril slovenský herec Jozef Kroner.

Predrománsky Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom je najstarším zachovaným kostolom na našom území. Pochádza z 10. storočia a nadväzuje na veľkomoravskú architektúru.

Evanjelický kostol vo Svätom Kríži, ktorý bol postavený v roku 1774 a má kapacitu vyše 6 000 miest, je najväčšou sakrálnou stavbou v strednej Európe. Bol postavený za jeden rok bez použitia železných klincov a klinov.

V roku 863 prišli na Veľkú Moravu, na pozvanie veľkomoravského kniežaťa Rastislava, solúnski bratia Konštantín a Metod, ktorí pred príchodom na naše územie zostavili prvé slovanské písmo – hlaholiku a prvý slovanský jazyk – staroslovienčinu.

S menom Ľudovíta Štúra sú spojené 3 významné kultúrne udalosti v našej histórii: uzákonenie spisovného jazyka (1843), založenie spolku Tatrín v Liptovskom Mikuláši – prvej celoslovenskej kultúrnej inštitúcie (1844), vydávanie prvých slovenských politických novín, ktoré začali vychádzať v Bratislave pod názvom Slovenskje národňje novini (1845).

V roku 1863 sa v Turčianskom sv. Martine konalo zakladajúce valné zhromaždenie Matice slovenskej, ktorá vznikla ako celonárodná kultúrna ustanovizeň.

Zdroje:
 • Fedorová, M. a kol.: Estetická výchova. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2001.

 • Harenberg, B.: Kronika ľudstva. Bratislava: Fortuna Print, 1992.

 • Hopkins, A.: Velikáni hudby. Bratislava: Perfekt, 1995.

 • Kováč, D. a kol.: Kronika Slovenska 1 (Od najstarších čias do konca 19. storočia). Bratislava: Fortuna Print & Adox, 1998.

 • Obert, V., Ivanová, M., Keruľová, M.: Literatúra 1. Bratislava: LITERA, 1994.

 • Obert, V., Bátorová, M., Ivanová, M., Špaček, J.: Literatúra 3. Bratislava: Poľana, 2001.

 • Ondrejka, K.: Malý lexikón ľudovej kultúry Slovenska. Bratislava: Slovenská grafia, 2003.

 • Zamarovský, V.: Bohovia a hrdinovia antických bájí. Bratislava: Perfekt, 1998.

 • hnonline.sk

 • sk.wikipedia.org

19. 1. 2017
Pod názvom Výzvy a inšpirácie si zároveň pripomenie dizajnérov pravidelne vystavujúcich na tejto prehliadke.
13. 1. 2017
Medzi vystavenými predmetmi sú rôzne sošky, svietniky, vázy, čajové či obedové porcelánové súpravy, plastiky a iné.
18. 10. 2016
Minister pripomenul, že táto podpora kultúrneho a kreatívneho priemyslu je súčasťou snáh rezortu zmeniť celkový pohľad na kultúru.
6. 10. 2016
Výstava prinesie informácie o keltskom vojenstve, spôsobe boja a výzbroji, ale i o mincovníctve inšpirovanom antickými vzormi.
5. 10. 2016
Program je od 9.00 hodiny rána rozdelený do troch okruhov.
5. 10. 2016
Dvojdňovým maliarskym plenérom si pripomenú jej nedožité 85. narodeniny.
9. 8. 2016
Pri obnove a záchranných prácach na hrade Muráň počas celej sezóny pracuje 18 nezamestnaných z obce.
5. 8. 2016
Koná sa pod záštitou ministra kultúry a je verejnosti voľne prístupná vo Výstavnej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave.
22. 6. 2016
Do súťaže sa zapojilo 45 stredoškolákov z celého Slovenska a jeden z Užhorodu.
9. 6. 2016
Obnova a záchranné práce na hrade Muráň v okrese Revúca pokračujú aj v tomto roku a ich súčasťou bol tiež archeologický výskum.
31. 5. 2016
Portál ISTP.sk vám prináša aktuálne ponuky z celého Slovenska v oblasti Kultúry, umenia a TV.
10. 5. 2016
V piatok 20. mája si budú môcť návštevníci múzea od 8.00 do 17.00 h prezrieť stálu expozíciu Historiae Superior Nitriensis.
18. 4. 2016
Porota najviac vyzdvihla prácu skupiny reportérov zo Súkromnej základnej školy v Novej Dubnici.
11. 4. 2016
Súťaž podporuje a rozvíja novinárske nadanie študentov stredných a vysokých škôl.
4. 4. 2016
Víťazom sa stala televízia í-Téčko zo Žilinskej univerzity v Žiline.
4. 4. 2016
Napriek tomu, že dnes sa fotí hlavne digitálne, študenti sa môžu naučiť veľa vecí zo spracovania čiernobielej fotografie.
27. 2. 2016
Účastníci dnešnej brigády pochádzajú z Turne a okolitých obcí.
23. 2. 2016
Galéria sa výstavou denne mení a zapĺňa projektmi, dielami aj manifestačnými transparentmi použitými na demonštráciách.
5. 2. 2016
Výstava predstavuje tvorbu mladých slovenských maliarov, ktorí získali najvyššie uznanie poroty z medzinárodného tímu odborníkov na umenie.
19. 11. 2015
Predseda parlamentu udeľoval ocenenie na základe komisie zloženej z odborníkov na oblasť kultúry a humanitného vzdelávania
5. 11. 2015
Výber najlepších prác zameraných na dizajn nábytku a interiéru, prezentuje výstava, ktorú sprístupnili na Zvolenskom zámku.
3. 11. 2015
Projekt získal dotáciu od ministerstva kultúry z programu Obnovme si svoj dom.
12. 8. 2015
Krajania žijúci v zahraničí môžu aj v tomto roku absolvovať Letnú školu žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.
8. 7. 2015
V Komunitnom centre na Nedbalovej ulici v Nitre dnes občianske združenie Bona Mens slávnostne otvorí verejnú knižnicu.
6. 7. 2015
Slovenské banské múzeum pripravilo počas leta pre deti širokú paletu zaujímavých tvorivých aktivít.
2. 7. 2015
Levoča je so svojím historickým jadrom zapísaná v svetovom zozname kultúrneho dedičstva UNESCO
1. 7. 2015
Šírenie kultúry, vzdelania a vedy má od januára zabezpečiť nový autorský zákon.
15. 6. 2015
Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák odovzdal dnes v Bratislave ceny víťazom.
11. 5. 2015
Rádio začne oficiálne vysielať v stredu 13. mája.
5. 5. 2015
Združeniu na záchranu hradu Šášov sa podarilo ľudí zamestnať v rámci projektu ministerstva kultúry a ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.
11. 3. 2015
Projekt zmenil aj svoj názov, po novom sa už volá Film Park Jarovce a má vytvoriť 320 pracovných miest.
21. 2. 2015
Od nového školského roka 2015/2016 by malo na stredných školách pribudnúť 12 nových odborov z oblasti elektrotechniky, logistiky, výtvarných umeleckých odborov a stavebníctva.
24. 11. 2014
Návštevníci si v priebehu dneška a utorka (25.11.) môžu v obchodnom centre Galéria vychutnať tohtoročné víťazné filmy, vstup na všetky programy je voľný.
18. 11. 2014
Napríklad ak by Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied mal prepúšťať dnes, museli by sa rozlúčiť s ľuďmi, ktorých pre výskum reálne potrebuje.
25. 10. 2014
Hlavným cieľom má byť pomoc žiakom lepšie sa zorientovať vo svete médií a naučiť ich kriticky a selektívne k nim pristupovať.
14. 10. 2014
Uzávierka prijímania projektov je už v piatok 17. októbra.
12. 10. 2014
Dni slovenskej literatúry sú za dverami, vydavatelia sa tešia nielen zo záujmu čitateľov o nové slovenské knihy, ale aj o pôvodnú literatúru.
6. 10. 2014
Aj napriek veľkému počtu umeleckých odborov na rôznych typoch škôl po celom Slovensku si stále udržiava svoj kredit a láka študentov zo všetkých kútov Slovenska.
24. 9. 2014
Výstavy, diskusie o umení, art kvízy, koncerty či vzdelávacie programy pre deti i dospelých ponúkne už budúci týždeň zadarmo 27 galérií v Bratislave.
21. 9. 2014
Na Námestí SNP sa dvoma výstavami a koncertom skupiny Tornádo Lue slávnostne otvorili priestory Domu umenia/Kunsthalle Bratislava.
13. 9. 2014
Na tisícky návštevníkov v novej budove divadla na nábreží Dunaja počas dňa čakalo aj približne 70 hercov, operných spevákov či baletných tanečníkov. Žiadostí o ich podpisy počas celého dňa nebola núdza.
5. 9. 2014
So svojím záberom pod názvom Pred mítingom uspel v konkurencii takmer 1300 snímok, ktoré do súťaže prihlásilo viac ako 300 autorov.
4. 9. 2014
Vybraní uchádzači, ktorí budú v prvom ročníku finančne podporení, môžu prostriedky použiť podľa svojich požiadaviek.
24. 8. 2014
Podľa autora kniha je o ľuďoch, ktorí nám vôbec nie sú vzdialení, aj keď sme na nich pozabudli. Narodili sa alebo pracovali na Slovensku a v rôznych oblastiach boli užitoční pre spoločnosť.
18. 8. 2014
Účastníci letnej školy majú v programe okrem odborných prednášok exkurzie po slovenských médiách, stretnutie s osobnosťami slovenskej žurnalistiky.
18. 8. 2014
V prípade možnosti voľby prostredníctvom internetu by určite volilo až 76 respondentov.
17. 8. 2014
Vzdelávací program s názvom Vtáky a cicavce nitrianskeho regiónu sa začne 2. septembra. Určený je žiakom základných škôl.
13. 8. 2014
Medzinárodný kultúrny festival Dni Majstra Pavla organizuje samospráva už po štrnásty raz.
24. 7. 2014
Vybraných uchádzačov v prvom ročníku podporia sumou od 5000 do 15.000 eur, ktorú môžu použiť podľa svojich požiadaviek.
21. 6. 2014
Brigádnici sa počas leta zmenia na sprievodcov po hrade i skanzene, zapájajú sa do animátorských programov, mnohí hrajú v divadlách a robia animátorov.
21. 6. 2014
Študenti hlavne sprevádzajú turistov zo Slovenska i zahraničia, dôležité teda je, aby ovládali aspoň nemecký a anglický jazyk
20. 6. 2014
Práca na archeologických vykopávkach si nevyžaduje žiadne špeciálne schopnosti a môže ju robiť každý, kto má o ňu záujem.
19. 6. 2014
V rámci festivalu Carpe Diem si študenti vytvorili štyri tvorivé dielne, v ktorých pracovali pod vedením školiteľov celý deň
18. 6. 2014
Jeho vybudovanie je súčasťou národného projektu Digitálna audiovízia, podporeného zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
17. 6. 2014
Do súťaže môžu autori prihlásiť len vlastné fotografie, ktoré nie sú staršie ako tri roky. Jeden autor môže prihlásiť do každej kategórie najviac tri fotografie.
11. 6. 2014
Projekt obnovy hradov a torzálnej architektúry s pomocou nezamestnaných spolu realizujú ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a ministerstvo kultúry.
2. 6. 2014
Záujemcovia o súťaž musia do 15. septembra zaslať svoje portfólio pozostávajúce z 10 fotografií spolu s krátkym životopisom na adresu: veronika.pastekova@gmail.com
29. 5. 2014
Vedúca katedry Jana Hojstričová vyjadrila želanie, aby sa absolventi v budúcnosti venovali tomu, čo vyštudovali.
28. 5. 2014
Súťaž si kladie za cieľ prinášať nezávislé autentické obrazové svedectvá o živote videné cez objektív fotoaparátu.
26. 5. 2014
Ak povinne poistený autor alebo umelec čestne vyhlási Sociálnej poisťovni, že prestal vykonávať činnosť autora alebo umelca, zanikne jeho povinné poistenie SZČO.
22. 5. 2014
Podmienkou pre súťažiacich je podľa nej zapojenie sa do projektu aspoň s jednou autorskou skladbou v rodnom jazyku.
2. 5. 2014
Organizátori aj v tomto roku pripravili doplnkovú súťaž pre osobnosti, v ktorej sa predstavia zástupcovia samosprávy, poslanci a predstavitelia podnikateľských subjektov.
27. 4. 2014
S úsmevom povedal, že určite, keď bude môcť, tak príde," uviedol dnes pre médiá Gašparovič
26. 4. 2014
Súťaž prebieha v termíne od 23. apríla do 23. mája 2014. Autori 10 najlepších návrhov získajú balíček s ekoproduktmi, víťaz dostane navyše aj eko skladací bicykel.
17. 4. 2014
V rámci národného projektu "Digitálne múzeum" uskutočnilo pracovisko Múzea SNP v Banskej Bystrici digitálne nasnímanie 54.289 zbierkových predmetov.
27. 3. 2014
Hlavný prejav na slávnosti predniesol jeden z iniciátorov inštalácie pamätnej tabule Drahoslav Machala, ktorý ju aj spolu so starostkou obce Magdalénou Holcingerovou odhalil.
25. 3. 2014
Cieľom projektu je nielen podpora rozvoja študentskej tvorby a vytvorenie priestoru pre medzinárodnú konfrontáciu, ale tiež podpora a prepájanie aktívnej spolupráce škôl.
19. 3. 2014
Podujatie má nielen súťažný, ale aj výstavný a publikačný charakter.
14. 3. 2014
Drevenú sochu, ktorá pri vstupe do Prochota v okrese Žiar nad Hronom víta miestnych i návštevníkov.
14. 3. 2014
Pripravené sú tvorivé dielne, cvičenia, tanec a detské kútiky.
12. 3. 2014
Hlavný program jubilejného 50. ročníka Malackej hudobnej jari (MHJ) bude venovaný malackým hudobným umelcom.
12. 3. 2014
Počas marca, ktorý je Mesiacom knihy, sa môžu návštevníci knižnice tešiť na viac ako 30 podujatí.
26. 2. 2014
Autori a umelci, ktorí mali za rok 2012 nízke príjmy a v roku 2013 im nevznikla povinnosť platiť poistné, posúdia svoju odvodovú povinnosť v roku 2014.
17. 2. 2014
Zo štyroch košických konzervatórií je práve na Exnárovej to najväčšie, aktuálne má 400 študentov, ktorí pochádzajú nielen z celého východného Slovenska.
12. 2. 2014
Projekt má podporiť záujem mladých ľudí o čítanie. Zapojiť sa doň možno ešte do polovice marca.
4. 2. 2014
Takto chce podporiť spolu 250.000 umelcov a profesionálov z oblasti kultúry, 2000 kín, 800 filmov či 4500 prekladov kníh.
28. 1. 2014
Výstava Drôtené rozmary je pre verejnosť prístupná od dnes až do 5. apríla.
21. 1. 2014
Čerpanie zvyšnej nepokrytej sumy je rozdelené na roky 2015 a 2016.
21. 1. 2014
Ide o návštevníkov, ktorí absolvovali klasické denné a nočné prehliadky zámku a tradičné podujatia.
21. 1. 2014
Vydavateľstvo Tranoscius, ktorého korene siahajú až do roku 1898, sa rozhodlo konkrétne prispieť do diania v našej literárnej kultúre.
20. 1. 2014
Bratislavský primátor M. Ftáčnik prvýkrát v tomto roku a už po 30-krát otvorí dvere svojej kancelárie verejnosti vo štvrtok 23. januára.
20. 1. 2014
Dnes v banskobystrickej ŠVK bude prezentovaná strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 10 eur s motívom "Jozef Murgaš – 150. výročie narodenia."
20. 1. 2014
Rovný tucet osobností slovenskej vedeckej, medicínskej, hospodárskej, umeleckej a športovej sféry si 19.1. 2013 na scéne SND prevzalo ocenenie Krištáľové krídlo za rok 2013.
20. 1. 2014
Členovia rady by mali na svojom najbližšom zasadnutí (21. 1) rozhodnúť aj o tom, či májové podujatie bude jedno alebo dvojdňové.
17. 1. 2014
Výstava je rozdelená do šiestich sekcií, v ktorých každú sochu či obraz návštevník pozoruje z inej perspektívy.
17. 1. 2014
Ako pripomenula dramaturgička divadla Veronika Gabčíková, pokračovať bude aj obľúbená literárna kaviareň Parnas.
16. 1. 2014
Výstava v priestoroch foyer Úradu ŽSK je pre verejnosť prístupná do 31. januára 2014.
16. 1. 2014
V minulom roku sa podieľali na viac ako tridsiatich projektoch obnovy pamiatok na Slovensku.
11. 1. 2014
Bezplatne bude tak naďalej vždy prvú nedeľu v mesiaci otvorených 37 výstavných a expozičných priestorov a pracovísk múzeí a galérií po celom Slovensku.
8. 1. 2014
Novela prinesie tiež nové kompetencie Pamiatkovému úradu SR.
8. 1. 2014
Zákazka by mala trvať 36 mesiacov od jej zadania.
1. 1. 2014
Túto novinku prináša novela zákona o Audiovizuálnom fonde z dielne ministerstva kultúry, ktorá dnes nadobudla účinnosť.
31. 12. 2013
Podľa primátora Košíc Richarda Rašiho projekt EHMK nekončí a naopak znamená pre mesto novú éru.
25. 12. 2013
Arcibiskup pripomenul, že v roku 2013 sa spojil Rok viery, ktorý vyhlásil Benedikt XVI a rok, v ktorom sme si pripomenuli 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie.
25. 12. 2013
Veriaci kresťania sa v dnešný sviatok zúčastňujú na slávnostných bohoslužbách, tešia sa z radostnej spomienky na príchod Vykupiteľa na svet, modlia sa za porozumenie a pokoj na svete.
23. 12. 2013
SND vychádza v ústrety pracovne vyťaženým ľuďom, ktorí si nakupovanie vianočných prekvapení pre svojich blízkych nechávajú na poslednú chvíľu.
19. 12. 2013
Grant vo výške 25.000 eur bude určený na vypracovanie detailnej projektovej dokumentácie.
18. 12. 2013
Počas večera vystúpi aj Ťažká muzika z Terchovej. Svojrázna Terchovská muzika bola nedávno zapísaná do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva.
18. 12. 2013
Databázy SFÚ v súčasnosti napĺňa 13 hlavných editorov, najmä filmových historikov, filmových archivárov, knihovníkov a archivárov z Národného filmového archívu SFÚ.
18. 12. 2013
Nitrianske biskupstvo chce na parkovisku vedľa hradnej brány postaviť centrum pre návštevníkov hradu.
12. 12. 2013
Banskobystrická Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta pripravila Vianočný koncert, ktorý sa uskutoční v pondelok 16. decembra 2013.
12. 12. 2013
Približne 1000 detí z 58 detských domovov a 11 zariadení náhradnej starostlivosti z celého Slovenska sa dnes zúčastní na koncerte spoločnosti Úsmev ako dar.
11. 12. 2013
Hodnotenie sa prvýkrát v pätnásťročnej histórii udeľovania cien konalo inde ako v západnej Európe.
9. 12. 2013
V rámci tohto programu sa rozdelí 50.000 eur na vydávanie diel mladých slovenských autorov do 35 rokov a na prekladovú umeleckú literatúru súčasnej európskej tvorby.
9. 12. 2013
Princípy chirurgie v novom diele obsiahli chirurgiu brucha a detskú chirurgiu. Do textov sa zapracovali nové poznatky aj s prijatím vstupu mikrochirurgie a robotickej chirurgie.
8. 12. 2013
V diele sa autorsky zišli všetci aktívni slovenskí chirurgovia.
7. 12. 2013
Od roku 1993 rástol na Spišskom hrade počet návštevníkov každoročne, napr. pred zápisom do zoznamu ich tu bolo okolo 100.000 ročne.
5. 12. 2013
Slovensko nominovalo na zápis do tohto prestížneho zoznamu pre ďalšie obdobie Radvanský jarmok.
5. 12. 2013
Novembrová návštevnosť v porovnaní s vlaňajškom vzrástla o 2343 divákov na úroveň 25.377.
5. 12. 2013
Na dnešnej konferencii o príprave Stratégie rozvoja kultúry 2014 - 2020 na Ministerstve kultúry SR to povedal šéf rezortu Marek Maďarič (Smer-SD).
4. 12. 2013
Výstava potrvá do 23. februára 2014 a bude mať ďalšie sprievodné podujatia.
3. 12. 2013
Naši odborníci chodia pomerne často vypomáhať napríklad svojim českým kolegom.
2. 12. 2013
V tomto roku sa zaviedlo udeľovanie ocenení Canton Fair Design Awards, ktorými boli odmené zúčastnené spoločnosti s najlepším dizajnom exportných výrobkov.
1. 12. 2013
Vianočný Dizajn market bude otvorený v časoch - 7. decembra 10.00 - 16.00 h, 14. decembra 10.00 - 20.00 h a 21. decembra 10.00 - 16.00 h.
29. 11. 2013
K domácim súborom sa pridajú bezdomoveckí divadelníci z Holandska, Slovinska, Maďarska, Poľska a Česka.
23. 11. 2013
Chýbať bude jedine trojrozmerná mapa Tatier, ktorá zostane pred zrakmi návštevníkov Múzea TANAP ukrytá približne tri mesiace.
22. 11. 2013
Archeológovia sa vďaka financiám z rôznych projektov mohli sústrediť aj na niektoré sakrálne stavby.
20. 11. 2013
Do Kamery 2013 bolo celkovo prihlásených 47 kameramanských prác, z toho 11 hraných filmov, ktoré boli vytvorené za posledné tri roky.
14. 11. 2013
Vytvoril ich fotograf Miro Nôta a výstavu nazval Strieborné tváre.
12. 11. 2013
Päť blokov s 28 filmami a 13 premietacích hodín prinesie festival dobrodružných filmov HoryZonty.
11. 11. 2013
Podľa organizátorky podujatia je to púť neskrotnej ľudskej fantázie, ktorá cez filmové obrazy zavedie návštevníkov od reality do možnej budúcnosti našej civilizácie.
10. 11. 2013
Tohtoročnou hlavnou témou je cestovanie v čase, čiže návrat do 19. storočia, k historickým fotografickým technikám a ušľachtilej tlači.
31. 10. 2013
Už v novembri odštartuje druhý ročník kampane Mladých reportérov pre životné prostredie Litter Less – Menej odpadu.
30. 10. 2013
Dizajn, ktorý predáva, je hlavná téma medzinárodnej konferencie Marketing Identity.
30. 10. 2013
Nové ledkové reflektory dostala arkádia pred pietnou miestnosťou. Pôvodné osvetlenie ešte zo 60-tych rokov bolo už roky nefunkčné.
30. 10. 2013
Začínajúci 23. sviatok priaznivcov fotografie opäť ponúka pestré podoby tohto vizuálneho umenia.
26. 10. 2013
Viacposchodová knižnice ružomberskej Katolíckej univerzity kapacitou na viac ako 700.000 zväzkov a vybavenými priestrannými študovňami prilákala od prvých dní prevádzky množstvo záujemcov.
26. 10. 2013
Už tri roky vytvára inšpiratívnu platformu presahujúcu významom región Turca a možnosti výstavnej prezentácie pre talentovaných mladých výtvarníkov nevšedný projekt Ateliér In.Média.Art.
25. 10. 2013
Herci nespia! Príď sa presvedčiť - to je motto 4. ročníka projektu Noc divadiel, ktorý spojí v sobotu 16. novembra divadlá po celej Európe.
25. 10. 2013
ASIL je združenie mladých výtvarníkov, ktoré sa vo svojej činnosti zameriava na výstavné a vzdelávacie aktivity v oblasti ilustrácie a knižnej tvorby.
18. 10. 2013
Na stretnutie s prezidentom nadväzovalo zasadnutie Predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov.
17. 10. 2013
Bratislavská A4 - priestor súčasnej kultúry a Kino Lumiére sú oddnes centrom medzinárodného festivalu poézie Ars Poetica 2013.
16. 10. 2013
Festival prezentuje domácu tvorbu študentov katedry skladby a dirigovania v originálnom prevedení poslucháčov VŠMU a ich hostí.
15. 10. 2013
Vyšší divácky záujem o našu prvú scénu sa pozitívne odrazil aj na tržbách, ktoré v porovnaní so septembrom 2012 dosiahli nárast o 88 %.
15. 10. 2013
Obrazy, kresby, fotografie či karikatúry inšpirované fenoménom Bolkom Polívkom budú oddnes vystavené v Dome umenia v Piešťanoch.
14. 10. 2013
Slávnostné otvorenie festivalu sa uskutoční dnes večer v Divadelnej sále Domu kultúry v Poprade.
14. 10. 2013
Pod Nitrianskym hradom bude otvorených deväť unikátnych pivníc.
13. 10. 2013
Reálna stavebná činnosť by sa mala spustiť na jar budúceho roka.
11. 10. 2013
Zápis mestu značne pomohol. Začali do neho prúdiť desiatky miliónov korún od štátu a neskôr ďalšie milióny eur z Európskej únie.
9. 10. 2013
Dražené diela je možné si do 23. októbra pozrieť na predaukčnej výstave v Magna Gallery vedľa nákupného centra Aupark v Piešťanoch.
8. 10. 2013
Cyklus filmov v rámci mesiaca úcty k starším sa v priestoroch Pisztoryho paláci začne v stredu 9. októbra.
7. 10. 2013
Pravidelnou súčasťou programu je piatková Kníhkupecká noc.
6. 10. 2013
Podľa Daniely Čarnej z GMB projekt tiež ponúka zviditeľnenie škôl na jeho webovej stránke, v katalógu a na výstave, ale i návštevu bratislavskej galérie.
4. 10. 2013
Najväčšie kapustné slávnosti na Slovensku sa začnú dnes popoludní v Stupave.
3. 10. 2013
Týmto podujatím Košický hrad, ktorý bol jedným z najväčších v Uhorsku, ukončí tohtoročnú sezónu v exteriéri.
2. 10. 2013
Počas štvordňovej prezentácie spestria festivalový program bábkové divadlá z Nitry a Bratislavy.
30. 9. 2013
Mesto bude žiť multižánrovým umením minimálne do druhej hodiny rannej.
30. 9. 2013
Počas dnešného festivalového dňa si môžu návštevníci pozrieť medzinárodnú premiéru poľskej inscenácie (Na)sleduj ma, ktorá spojí životné osudy agenta tajnej polície a mladej herečky, dcéry poľského disidenta a emigranta.
28. 9. 2013
Hlavným zámerom je podľa neho oprášenie dávnej slávy tamojších kamenárskych majstrov.
28. 9. 2013
Mimoriadne atraktívnou časťou dnešného programuje je aj prehliadka podzemných priestorov divadla.
25. 9. 2013
Hudobný fond ocenil slovenských umelcov za významné výkony a dlhoročný prínos v oblasti vážnej hudby, džezu a dychovej hudby.
23. 9. 2013
V sieti slovenských stredných škôl pôsobí PSLG zatiaľ len 16 rokov, no jeho absolventi sa však už aj za ten krátky čas stihli dostať do povedomia verejnosti.
20. 9. 2013
Výstava diel dvoch výtvarných umelcov, otca Milana a syna Mareka Ormandíkovcov ponúkne ich aktuálnu tvorbu, prostredníctvom ktorej približujú človeka vo svojej jedinečnosti.
20. 9. 2013
Tradičné bratislavské dvojdňové Radničkine trhy sa začali dnes v novom priestore, pretože z nádvoria Starej radnice sa presunuli na väčšiu plochu Primaciálneho námestia.
17. 9. 2013
Európsky týždeň mobility zakončí v nedeľu 22. septembra tradičné podujatie Martinský bicyklový deň.
14. 9. 2013
Počas Dňa otvorených dverí bude možné navštíviť aj novovytvorený priestor, ktorý má v SND názov Modrý salón a v ktorom sa pripravujú netradičné predstavenia.
14. 9. 2013
Stačí, ak sa škola zapojí formou nahlásenia záujemcov, teda žiakov, mesiac pred žiadaným termínom.
13. 9. 2013
Prihlásiť sa dá do 23. septembra, pričom posledný termín na vypracovanie eseje je 2. december tohto roka.
13. 9. 2013
Výstava je súčasťou projektu Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania v súlade s Rámcovou smernicou o vode.
12. 9. 2013
Sezóna sa začína 17. októbra prvou dvojicou koncertov a potrvá do 24. júna budúceho roku.
11. 9. 2013
Cieľom kampane je predstaviť Slovensko ako celoročnú turistickú destináciu širokej verejnosti v 54 krajinách.
11. 9. 2013
Jedným z cieľov projektu je motivácia žiakov základných a stredných škôl k zvyšovaniu návštevnosti kultúrnych inštitúcií.
6. 9. 2013
Napriek tomu, že ministerstvo kultúry pripravuje transformáciu svojho dotačného systému, všetky programy budú na budúci rok fungovať tak ako doteraz.
20. 8. 2013
"Sťažovanie sa je slovenským národným športom. Ale teraz sa stane aj národným umením," hovorí PR manažérka festivalu Divadelná Nitra Dana Freyerová.
16. 8. 2013
Úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska , známe aj ako koncesionárske poplatky, sa už budú dať platiť viacerými spôsobmi.
16. 8. 2013
Rozhlas a televízia Slovenska a Fond na podporu poskytovateľov mediálnych služieb a správy majetku, ktorý zastrešuje maďarské verejnoprávne médiá, sa zaviazali k spolupráci.
13. 8. 2013
Priestor na prezentáciu diel ponúka okresné mesto Malacky predovšetkým mladým začínajúcim umelcom. Na tento účel môžu využiť Malacký kaštieľ a Zámocký park.
12. 8. 2013
V prvej fáze by malo vzniknúť viac ako 200 pracovných miest a s pribúdajúcimi projektmi by sa podľa Stričkovej malo toto číslo vyšplhať na približne 500 miest.
7. 8. 2013
Vyplýva to z prieskumu agentúry TNS Slovakia, ktorý realizovala na vzorke 500 respondentov.
7. 8. 2013
Podľa ich slov porozumenie medzi národmi, vzájomné sa poznanie a výmena informácií je základným predpokladom na zvládnutie globálnych úloh, ktoré pred ľudstvom v 21. storočí stoja.
6. 8. 2013
Stíhačka Mig 21 bude od stredy vítať návštevníkov obchodného centra ESC v Banskej Bystrici. Organizátori sa takto rozhodli pripomenúť ľudom, že termín najväčšej leteckej prehliadky na Slovensku sa blíži.
5. 8. 2013
Tradičnou súčasťou Kultúrneho leta a Hradných slávností v Bratislave je festival Menšinové kultúrne leto.
1. 8. 2013
Remeselnícke stánky ľudových umelcov zo Slovenska budú opäť kulisou 23. ročníka Folklórneho festivalu Koliesko, ktorý začína dnes v Kokave nad Rimavicou.
16. 7. 2013
Na tohtoročnom festivale sa predstavilo desať domácich vysokoškolských folklórnych súborov.
16. 7. 2013
V ročenke si na 250 stranách diváci nájdu navyše aktuálny repertoár činohry, opery a baletu, prehľad členov všetkých umeleckých súborov SND a veľa iného.
15. 7. 2013
Národné matičné slávnosti vyvrcholia v sobotu 3. augusta slávnostným galaprogramom Ochrankyňa národa v letnom amfiteátri v Martine.
15. 7. 2013
Tento rok projekt Letnej školy archeológie opäť podporil Vyšehradsky fond a aj Banskobystrický samosprávny kraj.
14. 7. 2013
V obnovenom košickom Amfiteátri pokračuje tento mesiac projekt letného kina s uvádzaním atraktívnych filmov.
14. 7. 2013
Na záver svojho pobytu, v stredu (17. 7.) v košickej Kunsthalle, vystúpia europoslanci na tlačovej konferencii.
13. 7. 2013
Pri príležitosti 480. výročia príchodu Chorvátov na územie terajšieho Slovenska a vstupu Chorvátska do Európskej únie sa na námestí uskutoční festival Dobro došli.
13. 7. 2013
Prehliadku divadiel s dobovou tematikou ponúka návštevníkom počas tohto víkendu javisko amfiteátra na Košickom hrade.
12. 7. 2013
Pálfiovský rodový kaštieľ v Malackách začali rekonštruovať dobrovoľníci, prihlásiť sa môže každý.
10. 7. 2013
Ján Bendík z tatranského Mestského úradu informoval, že počas troch dní sa uskutoční celkom šesť predstavení.
10. 7. 2013
Sprievodný program budú tvoriť workshopy, filmové projekcie, ranné diskusné fóra, seminár o dramaturgii, krátke improvizácie a iné aktivity.
10. 7. 2013
Pripravený je jarmok tradičných ľudových remesiel, salaš na Detve, posedenie pri heligónke, škola podpolianskych tancov, ako aj škola tancov z Dolnej zeme.
9. 7. 2013
In the Mind of Igor je najnovším dielom tanečníka a choreografa indického pôvodu Akrama Khana, ktorý patrí medzi top osobnosti súčasnej tanečnej scény.
9. 7. 2013
Medzinárodné podujatie, ktoré nadväzuje na 30-ročnú históriu festivalu Dni organovej hudby, otvorí česká organistka Irena Chřibková.
9. 7. 2013
Návštevníci si budú môcť posedieť v príjemnom prostredí pod holým nebom, kde im bude k dispozícii množstvo publikácií z fondu muzeálnej knižnice.
9. 7. 2013
Júlový program ponúkne podľa hovorcu mesta Žilina okrem iných akcií Bike Contest 2013, sochárske sympózium či Bažant kinematograf.
9. 7. 2013
Ministerstvo kultúry pripravilo novelu zákona o Audiovizuálnom fonde, ktorý má na Slovensko pritiahnuť viac veľkých filmových produkcií.
9. 7. 2013
Kultúrne leto majú v týchto dňoch aj obyvatelia okresného mesta Malacky na Záhorí.
6. 7. 2013
V duchu tradície kráčali na čele rozospievaného a roztancovaného sprievodu Folklórneho festivalu Východná členovia hostiteľskej Folklórnej skupiny Kriváň.
6. 7. 2013
Pred pár rokmi vynovený areál amfiteátra vo Východnej sa rozrástol o repliku typického gazdovského humna.
3. 7. 2013
Súčasťou portálu je aj slovenská rubrika s názvom To Slovensko naše, ktorá slúži na tzv. videnie Slovenska a sveta očami Maďarov žijúcich v SR.
1. 7. 2013
Zaujímavú výstavu SPISOVATELIA V ŠKOLSKÝCH LAVICIACH ponúka návštevníkom počas prádznin Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene.
30. 6. 2013
Počas prvých šiestich mesiacov tohto roka navštívilo Trenčiansky hrad menej návštevníkov ako v rovnakom období vlani.
30. 6. 2013
Ponuka pre turistov v aktuálnej letnej sezóne bude v Banskej Štiavnici bohatá a pestrá.
29. 6. 2013
Výstava Mi(a)krosvet ticha fotografa Eduarda Hladkého z cyklu Podmorský svet otvára v Severnom paláci hradu Strečno ďalší ročník výstav Umenie na hrade Strečno.
28. 6. 2013
Najväčší stredoeurópsky literárny festival sa už po tretíkrát vracia do Košíc.
27. 6. 2013
Festival animovanej tvorby ponúkne do nedele 30. júna medzinárodný festival Fest Anča, ktorý dnes v Žiline otvorí slovenská premiéra krátkeho filmu Ivany Šebestovej Sneh.
27. 6. 2013
Záver Viva Musica! festivalu bude patriť dvom veľkolepým koncertom na Západnej terase Bratislavského hradu.
25. 6. 2013
Dovedna 12 cien udelila porota v súťaži o Naj lesnícku knihu pre rok 2013.
24. 6. 2013
Na podporu propagácie, distribúcie a predaja slovenských filmov je určené podujatie Fórum 2013, ktoré je súčasťou filmového festivalu Art Film Fest.
24. 6. 2013
Knihy Kvety Daškovej, Daniela Heviera a Toni Revajovej získali honor najkrajšia a najlepšia detská kniha za obdobie zimy 2012.
23. 6. 2013
Desiatky stredoškolákov z celého Slovenska sa v týchto dňoch v Ružomberku učia, o čom je práca novinárov.
22. 6. 2013
V areáli bratislavského prírodného kúpaliska Kuchajda dnes otvoria kultúrne leto.
22. 6. 2013
Sad Janka Kráľa v Bratislave sa počas dnešného dňa zmenil na tábor rakúsko-uhorskej a francúzskej armády.
21. 6. 2013
Celkom osem folklórnych festivalov a obecných slávností propaguje mediálny projekt pod názvom Oravské folklórne leto 2013.
21. 6. 2013
Na pôde filmového festivalu Art Film Fest, ktorý sa dnes začína v Trenčianskych Tepliciach a Trenčíne, pokrstí Slovenský filmový ústav publikáciu Best of Slovak Film.
21. 6. 2013
Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku pripravila už štvrtý ročník Letnej školy žurnalistiky, ktorá sa uskutoční v jej priestoroch v dňoch 22. až 25. júna.
20. 6. 2013
Ak pocestujete vlakom Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. na medzinárodný folklórny festival Myjava 2013, získate zľavu na vstupnom až do 5 EUR.
20. 6. 2013
Všedné aj nevšedné miesta sa stanú v piatok 21. júna pódiami pre viac než 70 podujatí v 20 slovenských mestách v rámci 2. ročníka Noci hudby.
20. 6. 2013
Námestie sv. Egídia v Poprade bude oddnes centrom taliansko-slovenských dní Viva Italia.
19. 6. 2013
Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne je oddnes do soboty 22. júna tradičným dejiskom celoštátnej postupovej súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy.
17. 6. 2013
Už o týždeň sa mesto Martin stane centrom slovenského divadla a divadelníkov.
16. 6. 2013
Jubilejný, 10. ročník tradičného Festivalu múzeí Slovenska, sa uskutoční v tomto roku na pôde Slovenského technického múzea a Východoslovenského múzea v Košiciach.
16. 6. 2013
Jubilejný, piaty ročník Medzinárodného festivalu mládežníckych orchestrov a zborov s názvom Šengenský poludník 2013, príde onedlho do Košíc.
16. 6. 2013
Muránske hradné hry vylákali tento víkend do prírody stovky ľudí. Organizátori pre nich v zrúcaninách hradu pripravili viaceré vystúpenia a environmentálne hry.
16. 6. 2013
Kino Turiec v Turčianskych Tepliciach, ktoré bolo niekoľko mesiacov zatvorené z dôvodu digitalizácie, opäť otvoria pre verejnosť vo štvrtok 20. júna.
15. 6. 2013
Vernisáž výstavy Turiec maľovaný otvorí dnes popoludní v Múzeu slovenskej dediny v Martine hlavný program XXIX. ročníka Turčianskych slávností folklóru.
15. 6. 2013
Tradičné podujatie prinieslo na východ Slovenska prehliadku dokumentárnych a celovečerných filmov z rôznych krajín sveta.
14. 6. 2013
Začínajúce 38. Kultúrne leto a Hradné slávností v Bratislave dnes otvorí už tradičný Street Art Festival.
13. 6. 2013
Pri príležitosti 30. výročie založenia reštaurátorského ateliéru v Levoči pripravili výstavu jeho prác.
11. 6. 2013
Záchrana zrúcanín stredovekého hradu nad obcou Kapušany, okres Prešov, pokračuje vďaka grantovému programu financovaného z prostriedkov štátneho rozpočtu.
7. 6. 2013
Vyhlásením najlepších filmov sa Dnes skončil 19. ročník medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm 2013.
4. 6. 2013
Vyše 35.000 detí by sa dnes od 9. do 15. h malo stretnúť v knižniciach alebo školách, aby si spoločne prečítali vopred vybranú detskú knižku.
4. 6. 2013
Najlepšie diela kinematografie starého kontinentu prinesie v exkluzívnej premiére medzinárodný filmový festival Art Film Fest.
3. 6. 2013
O šesť rokov oslávi najstaršie nitrianske gymnázium sté výročie svojho vzniku.
3. 6. 2013
Levočské Múzeum špeciálneho školstva sprístupní v júni putovnú výstavu Biblia očami Rembrandta.
3. 6. 2013
V Zrkadlovej sieni bratislavského Primaciálneho paláca sa uskutoční v utorok 4. júna o 19. hodine koncert súčasnej vážnej hudby.
3. 6. 2013
V znamení filmov s environmentálnou problematikou aj sprievodných podujatí sa bude niesť tento týždeň v Banskej Bystrici, Zvolene a dalších mestách.
3. 6. 2013
V rámci siedmeho ročníka regionálnej súťaže Polícia očami detí vytvorili žiaci základných a materských škôl 346 výtvarných prác.
3. 6. 2013
Deti z detských domovov a náhradných rodín z celého Slovenska sa vo štvrtok 6. júna predstavia v bratislavskom Divadle Aréna.
2. 6. 2013
Folklórny festival Východná je najstarším a najväčším podujatím, kde dominuje ľudová hudba, tance a remeslá.
1. 6. 2013
Šesť slovenských noviniek premietnu na tohtoročnom medzinárodnom filmovom festivale Art Film Fest v Trenčianskych Tepliciach a v Trenčíne.
1. 6. 2013
Bratislavské Štúdio L+S a nádvorie Zičiho paláca budú miestom konania festivalu Leto hereckých osobností Bratislava – Praha 2013.
31. 5. 2013
Mesto Trebišov začína s ďalšou obnovou zvyškov gotického hradu Parič v mestskom parku.
31. 5. 2013
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa môžu mladí Bratislavčania zadarmo zaregistrovať v Staromestskej knižnici.
31. 5. 2013
V pondelok 3. júna začne 19. ročník medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm 2013.
31. 5. 2013
Fotografi žijúci na Slovensku sa už môžu zapojiť do druhého ročníka súťaže Slovak Press Photo 2013.
28. 5. 2013
Celkove 162 koncertov odohrali tri umelecké telesá Slovenskej filharmónie.
28. 5. 2013
Na slávnostnom stretnutí si laureáti prevzali Ceny Jána Hollého za umelecký preklad a Ceny Mateja Bela za vedecký a odborný preklad zahraničných titulov.
26. 5. 2013
Stredovekým hrám, rozprávke o Zlatovláske či ukážkam výcviku a umeniu lovu sokolov bude venované podujatie pri príležitosti Dňa detí na hrade Strečno.
26. 5. 2013
Slovenská národná galéria v rámci svojho sprievodného programu pripravuje diskusiu s názvom Zberateľstvo insitného umenia – investícia alebo vášeň?
26. 5. 2013
Slovenská premiéra krátkeho filmu Ivany Šebestovej Sneh otvorí 27. júna 2013 v Žiline medzinárodný festival animovaných filmov Fest Anča.
26. 5. 2013
Prierezovú výstavu obrazov maliara Milana Stana si možno pozrieť v Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku v bratislavskej Devínskej Novej Vsi.
26. 5. 2013
Tretí ročník Street Art Festivalu, ktorý sa uskutoční v Bratislave v dňoch 14. až 16. júna, má oddnes mobilný pútač.
25. 5. 2013
Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity a Teologická Fakulta Pápežskej univerzity Jána Pavla II. v Krakove uzavreli ďalšiu zmluvu o spolupráci.
22. 5. 2013
Ceny Andreja Kmeťa a titul Múzeum roka 2012 dnes udelil minister kultúry SR Marek Maďarič na slávnostnom podujatí v Dvorane Ministerstva kultúry SR.
18. 5. 2013
Družstvo Strednej umeleckej školy Trenčín dnes vyhralo pre svoju školu 300-eurový grant v živej hre Človiečik, nehnevaj sa!
18. 5. 2013
Do podujatia Noc múzeí a galérií, ktoré dnes prebieha na Slovensku, sa zapojili aj prešovské múzeá.
16. 5. 2013
Prievidzské mestské dni ako najväčšie podujatie samosprávy budú tento rok v znamení dvoch významných výročí, ktoré si mesto pripomína.
15. 5. 2013
Bulharský kultúrny inštitút v Bratislave organizuje spolu s Veľvyslanectvom Bulharskej republiky a ďalšími viaceré podujatia - Cyrilometodské dni.
15. 5. 2013
Dni slovenskej kultúry sa začali v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) v utorok (14.5.) v Marseille.
12. 5. 2013
Slovenská národná knižnica najnovšie preniesla do digitálnej podoby a sprístupnila verejnosti na svojej internetovej stránke staré povesti, porekadlá, hádanky a bájky.
12. 5. 2013
Päť kapitol – Srdce, Intelekt, Duša, Rozum a Náruč obsahuje nová kniha Trnava.
8. 5. 2013
Mladí výtvarníci majú ďalšiu príležitosť získať finančnú odmenu, šesťtýždňový rezidenčný pobyt v New Yorku a po návrate mať samostatnú výstavu v Slovenskej národnej galérii.
5. 5. 2013
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave pripravuje tradičnú prehliadku aktuálnej tvorby svojich študentov pod názvom Letný prieskum 2013.
21. 4. 2013
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva pod záštitou Európskeho hlavného mesta kultúry 2013 pozýva mladých výtvarníkov na účasť v umeleckej súťaži Moje ľudské práva.
kviz
Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk