X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IT a telekomunikácie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Aplikačný programátor na základe systémovej analýzy procesov a požiadaviek používateľov vytvára logické a štrukturálne diagramy informačných systémov a počítačových aplikácií,...
Karta zamestnania
Hlasový, dátový a sieťový špecialista inštaluje, konfiguruje, dizajnuje a zabezpečuje prevádzku, správu a údržbu dátových, sieťových, hlasových IP zariadení.
Karta zamestnania
Inšpektor telekomunikácii riadi oblasť kontrol telekomunikačných systémov a telekomunikačnej prevádzky.
Karta zamestnania
IT architekt, projektant navrhuje technické architektúry a databázové vrstvy IT systémov.
Karta zamestnania
IT konzultant komplexne stanovuje smery technického rozvoja podľa podmienok programového a systémového vybavenia s ohľadom na potreby používateľov.
Karta zamestnania
IT tester špecifikuje a vytvára testovacie prípady, pripravuje systémové testy, testuje a dokumentuje výsledky hodnotenia.
Karta zamestnania
Riadiaci pracovník (manažér) prevádzky informačných technológií riadi identifikáciu a analýzu prevádzkových problémov v oblasti prevádzky informačných technológií a výber a...
Karta zamestnania
Riadiaci pracovník riešení informačných technológií definuje stratégiu riešení informačných technológií a dohliada na jej implementáciu, analyzuje zákaznícke požiadavky na nové...
Karta zamestnania
Riadiaci pracovník (manažér) v telekomunikáciách plánuje, riadi a kontroluje činnosti súvisiace s výskumom, vývojom a prevádzkou v oblasti telekomunikácií. Zodpovedá za riadenie zmien v oblasti...
Karta zamestnania
Riadiaci pracovník (manažér) výskumu a vývoja v informačných technológiách a telekomunikáciách zodpovedá za vývoj a výskum v oblasti IT a/alebo komunikačných technológií. Zodpovedá za...
Karta zamestnania
Špecialista inovácie telekomunikačných procesov navrhuje a tvorí architektúru a dizajn sietí, aplikácií, platforiem a zákazníckych riešení. Participuje na redizajne technológií vo zverenej oblasti,...
Karta zamestnania
Špecialista prevádzky mobilných a pevných technológií vykonáva prevádzkovo-údržbové aktivity spojené s nepretržitou a bezporuchovou prevádzkou technológií mobilných a pevných...
Karta zamestnania
Špecialista rádiových sietí implementuje a optimalizuje spojovacie a signalizačné prvky mobilných sietí, ich vzájomné prepojenia, prepojenia s inými sieťami a sieťovými prvkami. Optimalizuje rádiové siete,...
Karta zamestnania
Špecialista v oblasti počítačových sietí navrhuje, spravuje, rozvíja a vytvára špecializované riešenia v oblasti počítačových sietí.
Karta zamestnania
Špecialista výstavby telekomunikačných technológií koordinuje tvorbu dizajnu a výstavby telekomunikačných sietí v súlade s požiadavkami trhu, marketingového plánu a plánu rozvoja telekomunikačnej siete....
Karta zamestnania
Špecialista vývoja produktov telekomunikačnej prevádzky a služieb koordinuje a zodpovedá za vytváranie metodického usmernenia popisov produktov a služieb. Identifikuje a koordinuje technické zložky potrebné pre implementáciu a...
Karta zamestnania
Vývojár web stránok, internetu, intranetu definuje a vytvára princípy a štandardy architektonických konceptov v doméne web aplikácií.
Karta zamestnania
Web dizajnér tvorí grafické návrhy pre webové stránky a webové aplikácie pomocou programovacích jazykov. Na základe analýzy požiadaviek zákazníka navrhuje dizajn a technické riešenie web...
Karta zamestnania

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Technik počítačových sietí a systémov nastavuje parametre operačných systémov počítačov a počítačových sietí s cieľom zabezpečenia funkčnosti a bezpečnosti prevádzkovania výpočtových...
Karta zamestnania
Technik prevádzky informačných technológií sústreďuje dostupné technické informácie o prevádzke informačných systémov, identifikuje možnosti zlepšenia prevádzky, posudzuje ich uskutočniteľnosť a...
Karta zamestnania

Vyššie odborné vzdelanie

Grafický dizajnér (grafik) zaisťuje odborné činnosti v oblasti grafického spracovávania a výtvarnej podoby propagačných materiálov a predmetov.
Karta zamestnania

Úplné stredné odborné vzdelanie

Správca siete komplexne overuje, oživuje a nastavuje parametre operačných systémov počítačov a počítačových sietí.
Karta zamestnania
Technik telekomunikačných služieb a infraštruktúry zaisťuje technickú prevádzku a údržbu vnútorných telekomunikačných sietí.
Karta zamestnania
Technik v oblasti telekomunikačných zariadení zaisťuje technickú prevádzku koncových zariadení na prenos dát a telematických služieb.
Karta zamestnania

Stredné odborné vzdelanie

Montér, opravár informačných technológií (IT) inštaluje, uvádza do prevádzky, udržiava a opravuje zariadenia informačných technológií.
Karta zamestnania
Montér, opravár telekomunikačných zariadení inštaluje, uvádza do prevádzky, udržiava a opravuje prenosové zariadenia.
Karta zamestnania
Informačné technológie (IT) tvoria názov odvetvia, ktoré zahŕňa široké spektrum oblastí a pojmov. Pre mnohých sú ľudia pracujúci v oblasti IT len chlapíci v nemoderných tričkách s okuliarmi ako popolníky. Pre iných je IT nepochopiteľná hra s nulami a jednotkami, komplikovaná veda, ktorú málokto chápe, ale pritom všetci využívame denne jej výdobytky. Posielame e-maily, surfujeme na internete a hráme hry. Telefonujeme a posielame SMS správy, pozeráme filmy na DVD a Blue ray diskoch a chceme čoraz väčšie monitory a rýchlejší internet. Hudbu a filmy si stiahneme z internetu a zaplatíme za ne kreditnou kartou. Toto všetko znelo pred pár rokmi ako kapitoly z románu Julesa Vernea, ktorého pred 150 rokmi jeho súčasníci považovali za blázna, no jeho nápady sa stali realitou už v minulom storočí. My máme možnosť sledovať rozvoj IT v priamom prenose. Výkon počítačov sa znásobuje, kapacita pamäti rastie a rovnako rastú aj naše nároky a očakávania.

Čo ich umožňuje naplniť, realizovať sny?
Americká asociácia informačných technológií (ITAA) definuje IT ako štúdium, dizajnovanie, vývoj, implementáciu, podporu a manažment počítačovo riadených informačných systémov, predovšetkým softvérových aplikácií a počítačového hardvéru.

Takáto definícia môže byť presná, ale IT je príliš rozsiahly pojem, aby sa dokázal vtesnať do dvoch riadkov. Tí chlapíci v nemoderných tričkách dnes chodia v oblekoch a namiesto hrubých skiel nosia kontaktné šošovky. IT už nie je len pre úzky okruh ľudí odtrhnutých od reality, ale je nevyhnutnou súčasťou všetkých odvetví hospodárstva a života nás všetkých. Zastrešuje činnosti ako inštalovanie aplikácií, navrhovanie komplexných počítačových sietí a databáz. IT profesionáli sa venujú manažmentu dát, sietí a vývoju hardvéru, dizajnu softvéru a administrácii systémov.

S IT úzko súvisí oblasť telekomunikácií. V súčasnosti, keď aj v tomto odvetví začínajú prevládať informačné technológie a digitalizácia, sa pojem čiastočne kryje s pojmom informačné a komunikačné technológie.

Na to, že v staroveku vedeli naši predkovia „písať do diaľky optickými a akustickými signálmi“, ľudia v Európe na tisíc rokov zabudli. Iba námorníci sa dorozumievali zástavkami alebo blikaním z lode na loď. V hustejšie osídlených oblastiach sa niesol zvuk zvonov z dediny do dediny a oznamoval čas, nešťastie, vojnové nebezpečenstvo alebo pri požiari volal o pomoc. Zásadná zmena v spôsobe odovzdávania správ nastala až koncom 18. storočia, keď Francúz Claude Chappe zostrojil tachygraf, neskôr nazývaný telegraf. Dejiny telekomunikácií sa začínajú práve týmto objavom.

Telekomunikácie sú odvetvím oznamovacej techniky, ktoré vytvára podmienky na realizáciu verejných komunikačných sietí na prenos informácií medzi skupinami alebo dvojicami účastníkov obidvoma smermi dialógovým spôsobom.

Telekomunikácie sa zaoberajú spracovaním signálu, napr. vo forme reči, údajov a jeho prenosom od vysielača k prijímaču signálu, a to po metalickom, optickom alebo bezdrôtovom vedení.

Oblasť telekomunikácií je v poslednom období jedným z najdynamickejších odvetví slovenskej ekonomiky, do ktorého sa plne angažuje aj súkromný sektor, predovšetkým na financovaní rozvojových zámerov telekomunikácií v súlade s prijatou telekomunikačnou politikou a svojou technickou a obchodnou stratégiou (napr. digitalizácia telekomunikačnej siete, rozvoj internetu, rozvoj služieb mobilnej komunikácie a pod.).

Informačné a komunikačné technológie (IKT) nám umožňujú, aby sme informácie mohli tvoriť, používať, ukladať a archivovať, odovzdávať a prenášať. V dnešnej dobe, keď informácie majú väčšiu cenu ako zlato, je význam IKT neodškriepiteľný, ale len málokto dokáže odhadnúť o koľko ešte vzrastie o 5 či 10 rokov.

Možno by stačilo nazrieť do kníh zo sci-fi oblasti, opýtať sa ľudí, takých ako bol Jules Verne alebo si pozrieť film odohrávajúci sa v ďalekej budúcnosti, lebo budúcnosť je oveľa bližšie, ako sa na prvý pohľad môže zdať a informačné technológie nebudú len jej súčasťou, ale pomôžu nám budúcnosť tvoriť.

Zdroje:
V roku 1834 navrhol anglický matematik Charles Babbage programovo riadený mechanický číslicový počítač, ktorý nazval Analytical Engine.

Prvý všeobecne použiteľný elektronický počítač vznikol na objednávku americkej armády v roku 1945 a volal sa ENIAC. Vážil takmer 30 t, zaberal plochu približne 10 trojizbových bytov a spotreboval toľko elektrickej energie, koľko spotrebovala vtedy značná časť osvetlenia Philadelphie. Bol to stroj, ktorý mal ako úplne prvý na svete všetky črty moderných počítačov. Dnes dokáže jeho výpočtovú kapacitu nahradiť keramický čip s veľkosťou menej ako pol milimetra.

Prívlastok „otec výpočtovej techniky“ sa pripisuje americkému matematikovi maďarského pôvodu Johnovi von Neumannovi (1903 – 1957). Počas II. svetovej vojny pracoval na konštrukcii jadrových zbraní, čo ho priviedlo k prvým počítačom, kde mal možnosť podrobne sa oboznámiť aj s ich nedostatkami. Reagoval na ne zoznamom teoretických požiadaviek, ktorými sa konštrukcia funkčného počítača musí riadiť, tzv. von Neumannova koncepcia – von Neumannova schéma. O genialite jeho téz svedčí to, že do dnešného dňa v podstate neboli prekonané.

V roku 1964 americká firma IBM prvý raz využila v konštrukcii počítača vynález integrovaného obvodu – čipu (miniatúrna komplexná elektronická súčiastka).

V roku 1981 firma IBM predstavila svoj prvý osobný počítač nazvaný jednoducho IBM PC. Tak sa začalo obdobie „pécéčok“.

CD ­­– kompaktné disky

Prvé CD sa na trhu objavilo v roku 1982 spolu s prvým CD prehrávačom od japonskej spoločnosti Sony.

Pamäťové médium CD malo byť náhradou za platňu.

Britská hudobná skupina Queen bola prvou skupinou, ktorej albumy boli všetky vydané na CD už v roku 1986.

Štandardné CD má kapacitu 700 MB.

Štandardné jednovrstvové DVD (Digital Versatile Disc) má kapacitu 4,7 GB.

Novší typ CD s názvom Blue ray má kapacitu 76 krát väčšiu ako bežné CD (jeho kapacita je 50 GB).

E-mail – elektronická pošta

Prvá oficiálna komunikácia, ktorá by mohla byť považovaná za e-mail, sa uskutočnila v roku 1961.

SMS (Short message service)

SMS je nástroj umožňujúci výmenu textových správ medzi mobilnými zariadeniami.

Táto technológia sa objavila začiatkom roku 1980.

Dnes je SMS najpoužívanejšou komunikačnou službou na svete s viac ako 2,4 mld. užívateľov.

Počítačové hry

Prvá počítačová hra sa objavila v roku 1947 a spočívala v pohybovaní svetlého bodu po tmavej obrazovke.

V roku 1971 vznikla hra Počítačový vesmír, bola to prvá hra, ktorá sa reálne predávala a objavila sa aj vo filme. Dala sa hrať na herných automatoch.

Dnes dosahuje obchod s hrami miliardové obraty.

:-)

Ikonku vyjadrujúcu pozitívnu emóciu J tzv. smajlík (z anglického smile = úsmev) prvýkrát použil americký profesor Scott Fahlman v roku 1982.

Telekomunikácie
 • Slovo telekomunikácie je odvodené z gréckeho téle – ďaleko a latinského communicatio – rozhovor, styk.

 • V roku 1833 matematik a fyzik Carl Friedrich Gauß a fyzik Wilhelm Eduard Weber skonštruovali v nemeckom Göttingene prvý prevádzkyschopný elektromagnetický telegraf (elektrické zariadenie na prenášanie kódovaných správ na diaľku), na svoju dobu najlepší telegraf na svete. Ale až americký vynálezca Samuel Morse urobil z telegrafu to, čo pod telegrafom rozumieme dnes. Prístroj už zapisoval na papierový kotúč znaky (bodky a čiarky), ktoré sa stali svetoznáme ako Morseova abeceda. Aj preto označujú niektorí Morseho za vynálezcu elektrického telegrafu.

 • V roku 1847 bol v Bratislave inštalovaný prvý telegraf na území Uhorska. Išlo o ručičkový telegraf skonštruovaný škótskym matematikom Alexandrom Bainom.

 • V roku 1858 bol odvysielaný prvý telegram medzi Veľkou Britániou a USA, čo predstavovalo prvú elektronickú komunikáciu medzi Európou a Amerikou.

 • 14. februára 1876 podali americký vedec škótskeho pôvodu Alexander Graham Bell a americký inžinier Elisha Gray patent na objav telefónu. Patent bol priznaný Grahamovi Bellovi. Použiteľný a spoľahlivý telefón si vyžadoval ešte veľa nápadov a zlepšení. Telefónom sa zaoberali také známe osobnosti, ako Edison či Siemens. Dokonca sa hovorí, že Bellom vynájdený telefón bolo možné používať len vďaka americkému vynálezcovi Thomasovi Alva Edisonovi.

 • V roku 1893 predstavil svetoznámy fyzik a vynálezca srbského pôvodu Nikola Tesla princíp rádia. Na Teslu nadviazal taliansky vynálezca Guglielmo Marconi, ktorý v roku 1901 uskutočnil prvú transatlantickú rádiokomunikáciu.

 • Prvé pravidelné vysielanie Československého rozhlasu sa začalo v roku 1923 v Prahe, kým vysielanie z Bratislavy sa datuje o tri roky neskôr.

 • Škótsky vynálezca John Logie Baird sa považuje za otca čiernobielej televízie. Na pôde Kráľovského inštitútu v Londýne v roku 1926 po prvýkrát verejne demonštroval skutočnú televíziu, ktorá ukázala pohybujúcu sa ľudskú tvár, mala zvuk a ukázala detail. K dokonalosti mala ďaleko, ale postavy na obrazovke sa dali jasne rozoznať.

 • Prvé skúšky prenosu televízie (na vzdialenosť 200 míľ) sa uskutočnili v amerických laboratóriách spoločnosti Bell v roku 1927. Američania poslali pomocou telefónnych liniek televízny obraz prezidenta Spojených štátov amerických Herberta Hoovera z Washingtonu do New Yorku.

 • Pravidelné verejné televízne vysielanie sa v západnej Európe začalo v 30-tych rokoch 20. storočia (spoločnosť BBC bola medzi prvými).

 • V roku 1953 sa uskutočnilo prvé pokusné vysielanie Československej televízie. História televízneho vysielania na Slovensku sa začala písať 3. novembra 1956. V slávnostnom programe k 30. výročiu rozhlasového vysielania na Slovensku a pri príležitosti otvorenia televízneho vysielania vystúpil Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK). Po prvý raz sa na televíznych obrazovkách objavil slovenský program. V tom čase bolo na území celého Slovenska približne 500 televízorov. Prvé televízne obrazovky mali rozmer 10 x 15 cm.

 • Za začiatok modernej mobilnej telefónie sa všeobecne považuje rok 1973. Vtedy totiž Martin Cooper, vývojár americkej Motoroly, uskutočnil prvý telefonát pri prechádzke po uliciach New Yorku, pričom zatelefonoval vývojárom v laboratóriách Bell Labs spoločnosti AT&T, najväčšiemu rivalovi Motoroly.

 • Jeden z prvých známych mobilných telefónov, vďaka ktorému mohla verejnosť telefonovať prakticky všade, kde bolo pokrytie signálom, bola americká Motorola DynaTAC 8000X. Jej rozmery sa blížili k rozmerom štandardnej stavbárskej tehly a inak to nebolo ani s váhou – 800 gramový aparát rozhodne nebolo možné vtesnať do kabelky.

Zdroje:
16. 3. 2017
Zhodli sa na tom zástupcovia Štátneho pedagogického ústavu a IT Asociácie Slovenska.
3. 3. 2017
Spoločnosť IBM poskytuje svoje produkty a služby v oblasti IT klientom vo vyše 170 krajinách sveta.
23. 2. 2017
Z toho tri štvrtiny na oddelení HelpDesku, a ostatných na finančnom účtovnom oddelení, pričom všetky novo vzniknuté pracovné miesta sú na plný pracovný úväzok.
15. 2. 2017
Ak sa uchádzate o zamestnanie v IT oblasti a nechýbajú Vám skúsenosti, pozrite si našu ponuku práce.
12. 2. 2017
Koná sa 14. a 15. februára v Prahe a organizuje ju CENIA spolu so Slovenskou agentúrou životného prostredia.
9. 2. 2017
Fórum v správe konštatuje, že základom európskeho hospodárstva zostáva naďalej priemysel.
7. 2. 2017
Ide o platformu, kde sa môžu vývojári stretávať s firmami a dostávať ponuky s projektmi.
25. 1. 2017
Portál ISTP.sk vám prináša zoznam voľných pracovných ponúk pre programátorov, web developerov a správcov systémov.
22. 1. 2017
Uviedol to podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini v dnešnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike.
13. 1. 2017
Informoval o tom dnes Štatistický úrad Slovenskej republiky.
18. 11. 2016
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave už druhý akademický rok poskytuje možnosť štúdia v programe teória digitálnych hier.
18. 11. 2016
Podujatie návštevníkom poskytne priestor pre odbornú spoluprácu, prezentáciu vedeckých výsledkov a spojí výskum s praxou.
8. 11. 2016
Žiaci, ktorí boli úspešní na krajských kolách v minulom mesiaci, predstavia svoje vedecké projekty v národnom finále.
4. 11. 2016
Spoločnosť Unicorn Systems doteraz otvorila 15 vývojových centier na Slovensku, v Čechách, Holandsku a na Ukrajine.
17. 10. 2016
Chýbajúci ľudia sú tak dnes hlavnou brzdou ďalšieho rozmachu sektora.
12. 10. 2016
Chcete sa uplatniť ako programátor, grafik alebo IT technik? Aktuálne pracovné ponuky z IT vám prináša potál ISTP.sk.
3. 10. 2016
Internet využívajú aj na zariadenie každodenných záležitostí, ako sú napríklad rôzne finančné transakcie či nákupy.
27. 9. 2016
Na jeho organizácii sa podieľala Európska komisia v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
14. 9. 2016
Šikanovanie sa radí medzi najzávažnejšie ohrozenia mládeže na Slovensku.
8. 9. 2016
Projekt realizuje inovatívne aktivity pre vzdelávanie študentov na stredných školách s využitím najmodernejších informačno-komunikačných technológií.
2. 9. 2016
Či sú webové stránky základných škôl v Prešove pripravené na nový školský rok zisťujú účastníci projektu IQ kids.
18. 8. 2016
Školský prospech detí, ktorých rodičia nemajú dostatok času, aby sa im venovali, môže zlepšiť inovácia vo vzdelávaní - SmartBooks.
13. 8. 2016
Uviedol to pre TASR prezident Zväzu automobilového priemyslu SR Juraj Sinay.
25. 7. 2016
Deti tak vymenili pasívny oddych počas prázdnin za možnosť naučiť sa niečo nové.
18. 7. 2016
Zaradilo sa tak k 18 špecializovaným centrám, ktoré sa nachádzajú v Európe, v USA, Brazílii, Číne a Indii.
28. 6. 2016
Títo študenti sa ako prví na Slovensku vzdelávali podľa nemeckého modelu a získali rovnocenný certifikát špecialista pre počítačové systémy.
27. 6. 2016
Toto číslo môže do roku 2020 narásť až na 20.000.
21. 6. 2016
Slovensku chýba 10-tisíc špecialistov na informačné technológie.
17. 6. 2016
Prinášame Vám prehľad ponúk v IT, kde sa môžete uplatniť aj ako absolvent bez predchádzajúcej praxe.
10. 6. 2016
Odborníci tvrdia, že v IT oblasti je nedostatok kvalifikovaných pracovníkov.
9. 6. 2016
Problémom však, že v tejto oblasti pôsobí nedostatok učiteľov a mladých sa nedarí prilákať a finančne motivovať prísť učiť na vysokú školu.
6. 6. 2016
Zapojilo sa do nej 66 družstiev z celého Slovenska, ktoré predviedli 80 rôznych robotických modelov.
5. 6. 2016
Situáciu na trhu ovplyvňuje aj oblasť digitálnych zručností. Vlani zamestnávatelia najčastejšie vyžadovali od uchádzačov počítačové znalosti na pokročilej úrovni.
24. 5. 2016
Dôvodom je redukcia nákladov po zlúčení s francúzsko-americkým konkurentom Alcatel-Lucent, v ktorom získala Nokia takmer 80-% podiel.
16. 5. 2016
Svetový deň telekomunikácií sa slávi od roku 1969.
9. 5. 2016
Šesť slovenských školských tímov ocenilo v týchto dňoch Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica.
29. 4. 2016
Štúdium je určené absolventom stredných škôl, ktorí sa nerozhodli študovať na vysokej škole, avšak naďalej sa chcú vzdelávať v IT oblasti.
20. 4. 2016
Prváci sa v nej budú učiť pomocou tabletov.
14. 4. 2016
Žiaci základných a stredných škôl súperia s naprogramovanými robotmi postavenými z Lego stavebnice v niekoľkých kategóriách.
14. 4. 2016
Štvrtý ročník kariérneho stretnutia Night of Chances Technology 2016 bolo zameraný aj na rezonujúcu tému, korupciu v IT.
5. 4. 2016
Prezident IT Asociácie Slovenska (ITAS) Mário Lelovský zdôraznil, že slovenské firmy nie sú zatiaľ pripravené na jednotný digitálny trh Európy. 
1. 4. 2016
Propagácia na sieťach patrí k hlavným marketingovým stratégiám.
31. 3. 2016
Propagácii na sociálnych sieťach sa univerzity v dnešnej dobe nevyhnú.
31. 3. 2016
Upozornil šéfredaktor špecializovaného časopisu touchIT Ondrej Macko pri príležitosti Svetového dňa zálohovania.
24. 3. 2016
Do finále 11. ročníka súťaže Junior Internet postúpilo 72 súťažiacich so 66 projektmi v šiestich rôznych kategóriách.
16. 3. 2016
Kurzy sú bezplatné a ich cieľom je naučiť seniorov základným zručnostiam využívania internetu.
10. 3. 2016
Americká spoločnosť, ktorá pôsobí po celom svete, vstúpila na trh v strednej Európy pred dvoma rokmi.
2. 3. 2016
V priamej súvislosti so zámerom sa do konca roka 2018 vytvorí 1238 nových pracovných miest.
2. 3. 2016
V rámci nej poskytla spoločnosť Huawei Univerzitnému vedeckému parku modernú technológiu pre aplikovaný výskum.
24. 2. 2016
Záujem zo strany nájomcov je taký silný, že podiel voľných plôch klesol na historické minimum 5,7 %.
20. 2. 2016
Oznámil to dnes predseda vlády SR Robert po tom, ako podpísal so spoločnosťou memorandum o porozumení. Objem investície v tamojšom priemyselnom parku dosahuje 89 miliónov eur.
17. 2. 2016
Ďalšou novinkou študentov je Monitorovací systém v nákladnej doprave.
16. 2. 2016
Realizačný tím pracoval na projekte šesť rokov.
8. 2. 2016
Informatici zarábajú lepšie ako zamestnanci zameraní na oblasť bankovníctva, reklamy, automobilového priemyslu i ekonomiky.
28. 1. 2016
Colný úrad v Trenčíne začal s niektorými daňovými subjektmi od 11. januára tohto roku komunikovať prostredníctvom obojsmernej elektronickej komunikácie.
22. 1. 2016
Kľúčovým sektorom z hľadiska počtu zamestnaných bol v Nitrianskom kraji priemysel, ktorý zamestnáva 48.368 ľudí.
21. 1. 2016
Podľa dostupných údajov exekutívy EÚ, viac ako 80 % zo zamestnaných špecialistov IKT boli muži.
20. 1. 2016
Študenti v 29 štvorčlenných tímoch riešili projekty, ktorých zadávateľmi boli prevažne IT spoločnosti z východného Slovenska.
28. 12. 2015
Plánujete rozbehnúť svoj biznis ale chýba vám potrebná inšpirácia? Vybrali sme webové stránky, ktoré by ste mali určite navštíviť.
26. 12. 2015
Naopak, problém uplatniť sa na trhu práce budú mať kandidáti s netechnickým vzdelaním bez znalosti minimálne jedného svetového jazyka.
9. 12. 2015
Na dnešnej tlačovej konferencii po rokovaní kabinetu o tom informoval premiér Robert Fico.
8. 12. 2015
Podrobnosti budú oznámené pravdepodobne už teraz v decembri, respektíve v januári.
2. 12. 2015
Výsledky štúdie reprezentujú skupinu viac ako 17.500 zamestnancov z celého Slovenska.
11. 11. 2015
Hlavnou myšlienkou prezentácie bol princíp názornosti, ktorý sa dá uplatňovať pri vyučovaní rôznych predmetov.
9. 11. 2015
Mohli by priniesť 200 pracovných miest v IT technológiách.
29. 10. 2015
Rebríček zostavuje poradenská spoločnosť Deloitte na základe rastu výnosov firiem za posledné štyri roky.
27. 10. 2015
Už druhý školský rok využívajú žiaci a študenti 5680 základných a stredných škôl na Slovensku interaktívne sety a 20.000 tabletov.
27. 10. 2015
Jeho cieľom je zefektívniť prácu vo veľkých tímoch, zjednodušiť prácu programátorom, ale aj ich nadriadeným.
9. 10. 2015
Až 65 % uchádzačov pravidelne alebo niekedy používa mobilné zariadenie pre hľadanie práce.
28. 9. 2015
IT Fitness Test si môže urobiť každý Slovák do konca decembra na webstránke itfitnesstest.sk.
24. 9. 2015
Efektívnejšie prepojenie jednotlivých úradov verejnej správy a ich lepšia komunikácia s občanmi a právnickými osobami.
23. 9. 2015
Školy majú ešte sedem dní na to, aby ministerstvu školstva dodali údaje o žiakoch, pedagogických zamestnancoch a rodičoch.
22. 9. 2015
Zamestnanci v Žiline budú mať rovnaké platy aj podmienky ako ľudia v Bratislave a Bystrici.
22. 9. 2015
NESS KDC patrí medzi dlhodobo etablovaných a rozvíjajúcich sa zamestnávateľov v Košiciach.
26. 8. 2015
Základné a stredné školy, ale aj materské školy by mali dostať takmer 10 krát rýchlejšie pripojenie na internet.
19. 8. 2015
Nevyhnutnosťou je prepojenie stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania.
18. 8. 2015
Slováci môžu v rámci eGovernmentu cez internet podať 40 rôznych žiadostí o štátne sociálne dávky, sociálnu pomoc a pomoc v hmotnej núdzi.
22. 7. 2015
Vyradenú IT techniku ani staré chladničky z firemných „kuchyniek“ nemožno vyhodiť do komunálneho odpadu.
10. 7. 2015
V súčasnosti je online len 39 % ľudí na celej Zemi, avšak budúcnosť máme predo dverami.
7. 7. 2015
Používanie tabletov na vyučovaní sa stáva realitou.
7. 7. 2015
Závislosť od mobilu či internetu sa môže podpísať pod zníženú koncentráciu či pracovný výkon, ale aj nespavosť či bolesti hlavy.
30. 6. 2015
Inštitúciám EÚ sa dnes ráno podarilo dosiahnuť dohodu o zrušení roamingových poplatkov a o zárukách otvoreného internetu.
23. 6. 2015
Do prvého ročníka vedomostnej súťaže sa zapojilo 1854 žiakov druhých a tretích ročníkov zo 130 gymnázií a stredných odborných škôl.
22. 6. 2015
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy v Lučenci je svojou tradíciou jednou z najstarších škôl v regióne Novohrad.
18. 6. 2015
Trojročné bezplatné pripojenie na internet, hardvérové vybavenie siete a kamerový systém získali pre svoju školu nadané deti zo 6. A triedy Základnej školy na Kubranskej ulici v Trenčíne.
16. 6. 2015
Exkluzívnym partnerom žiakov je slovenská IT spoločnosť PosAm, ktorá zabezpečila pre žiakov aj celú účasť.
16. 6. 2015
Predseda parlamentu si spolu so žiakmi vypočul prednášku s názvom Kyberšikanovanie a komunikačné závislosti.
12. 6. 2015
Užívateľská základňa mobil bankingu sa medziročne zdvojnásobila a počet platieb z mobilu stúpol až o 90 %.
8. 6. 2015
Kamión s ukážkovou učebňou križuje celé Slovensko a bude ešte niekoľko týždňov.
4. 6. 2015
Slovensko je jednou z najaktívnejších krajín Európskej únie a ide príkladom ostatným členským krajinám.
1. 6. 2015
Informovali o tom agentúry Reuters a AP.
29. 5. 2015
Desať slovenských firiem sa počas dvoch dní konania festivalu pokúšalo zaujať investorov.
28. 5. 2015
Odstrániť regulačné obmedzenia a vytvoriť z 28 vnútroštátnych trhov len jeden je cieľom jednotného digitálneho trhu.
27. 5. 2015
Apple oproti predchádzajúcemu ročníku zvýšil svoju hodnotu o 67 %.
26. 5. 2015
Digitálnych technológie vo vzdelávaní klad[ nové požiadavky na spôsobilosti a počítačovú gramotnosť učiteľov.
21. 5. 2015
Únia venuje jednotlivým krajinám značné finančné prostriedky na digitalizáciu a prvé zrealizované projekty má aj Slovensko.
17. 5. 2015
Chlapci sú múdri, navštevujú triedu pre deti so všeobecným intelektovým nadaním, ale vyrastajú v skromných podmienkach," povedala riaditeľka školy Ľuboslava Bieliková.
14. 5. 2015
Priemerná nominálna mesačná mzda na Slovensku sa zvýšila v marci 2015 oproti marcu 2014.
29. 4. 2015
Za mimoriadne dôležité považujú úspešní absolvneti vzdelávať sa už počas štúdia a myslieť na to, čo bude po jeho skončení.
27. 4. 2015
Na podujatí sa predstavia najžiadanejší slovenskí zamestnávatelia najmä z oblasti IT technológií.
27. 4. 2015
Otestovali si tak aktuálne vedomosti nadobudnuté počas prvej polovice trojročného pomaturitného štúdia v odbore počítačové systémy.
22. 4. 2015
Po novom sa má internet dostať aj do materských škôl, jazykových škôl a na základné umelecké školy.
20. 4. 2015
Vyplýva to z výsledkov AIMmonitoru za marec 2015.
17. 4. 2015
Študenti bez problémov získajú informácie o svojich výsledkoch, zistia vypísané termíny skúšok, skontrolujú si rozvrh, cez cestovný poriadok si naplánujú dopravu.
15. 4. 2015
Plány na fúziu výrobcov sieťových zariadení Nokia a Alcatel-Lucent sú oficiálne.
15. 4. 2015
Autori slovenských startupov môžu už koncom apríla zaujať lokálnych i zahraničných investorov, získať kontakty či investičný kapitál.
15. 4. 2015
Pracovať by tam chcelo 68 % študentov. Takmer polovica z viac ako 450 oslovených by prijala pozíciu v čínskej technologickej spoločnosti Lenovo.
13. 4. 2015
Kyberkriminálnici zasielali svojim obetiam e-maily so škodlivou prílohou dokumentu Word. Išlo buď o falošnú faktúru, alebo zmluvy zo spoločnosti MegaFon, veľkého ruského mobilného operátora.
9. 4. 2015
Údaje z prieskumu naznačujú, že iba 58 % mobilných telefónov a 63 % tabletov s operačným systémom Android používa antivírusové riešenie.
31. 3. 2015
Primárnym záujmom útočníkov sú väčšinou prístupové údaje klientov bánk do internetového bankovníctva.
26. 3. 2015
Cieľom projekt je pomôcť seniorom vo veku nad 62 rokov získať základné zručnosti pri využívaní internetu.
26. 3. 2015
Mladí študenti a firmy z celého Slovenska na výstave TECH INNO DAY prezentovali technické novinky, ktoré sami vytvorili.
24. 3. 2015
Absolventi programu sa môžu uplatniť napríklad vo firmách zameraných na produkciu zábavných hier, v marketingových, reklamných agentúrach.
23. 3. 2015
Zrealizované investície boli najmä z oblasti informačných technológií, energetiky a služieb.
21. 3. 2015
Existujú už bezpečné aplikácie, ktoré dokazujú, že ak firmy dajú do "cloudu" svoje aplikácie a dáta, ušetria na vlastnej infraštruktúre, keďže nemusia mať server u seba.
19. 3. 2015
Vďaka pripojeniu na internet môžu technológie mnohé funkcie urobiť za ľudí. Typickým príkladom podľa Čierneho môže byť meranie spotreby energií, ktoré sa už dnes realizuje v niektorých bytových domoch.
19. 3. 2015
O nástrahách počítačovej kriminality je však dobre informovaných iba 47 percent opýtaných.
17. 3. 2015
Prihlásiť sa do IT Akadémie SOVY možno cez webstránku projektu www.akademiasovy.sk. Pohovory s kandidátmi budú v auguste, organizátori plánujú tento rok prijať 50 študentov.
13. 3. 2015
v porovnaní s januárom 2014 zamestnanosť na Slovensku v januári 2015 vzrástla vo vybraných trhových službách.
13. 3. 2015
Tržby sa zvýšili vo vybraných trhových službách.
12. 3. 2015
Súťaž EY Podnikateľ roka je koncipovaná ako medzinárodná, preto sú kritériá, podľa ktorých sa posudzujú jednotliví účastníci, v každej krajine porovnateľné.
10. 3. 2015
Kancelária Národnej rady SR chce týmto krokom zabezpečiť priamy prístup k aktuálnemu dianiu v parlamente a vyjsť tak v ústrety čo najväčšiemu množstvu záujemcov.
20. 2. 2015
Dvomi veľkými ohlásenými hromadnými prepúšťaniami sa priamo zaoberá štát.
17. 2. 2015
Centrum je spoločným projektom slovenskej bezpečnostnej spoločnosti ESET, Slovenskej technickej univerzity a Univerzity Komenského v Bratislave.
6. 2. 2015
Z toho približne 3300 miest sa zruší v Nemecku, uviedol dnes nemecký koncern.
5. 2. 2015
Vyplýva to z prieskumu personálnej agentúry Adecco, ktorý realizovala v 24 krajinách.
30. 1. 2015
V prieskume Najatraktívnejší zamestnávateľ roka 2014, ktorý organizovala Profesia. sk v spolupráci s mesačníkom Forbes, už po tretíkrát v celkovom rebríčku zvíťazila spoločnosť Google.
23. 1. 2015
Približne 50 pozícií technickej podpory, prijímania objednávok, fakturácie, zostávajú naďalej na Slovensku," vysvetlila generálna riaditeľka Zuzana Habaj.
23. 1. 2015
Otvorené sú pozície expertov v oblasti finančných operácií, podpory obchodníkov predávajúcich na európskych platformách Amazonu.
22. 1. 2015
Zistenie priniesol prieskum AIMmonitor, podľa ktorého v online populácii na Slovensku prevažujú ženy, muži majú však na konte viac zobrazení internetových stránok.
13. 1. 2015
Je to už po tretí raz, čo IT spoločnosť rozširuje svoju pobočku v meste pod Urpínom.
13. 1. 2015
Najväčší svetový on-line predajca tak v Európskej únii (EÚ) zamestnáva až 32.000 ľudí v trvalom pracovnom pomere.
29. 12. 2014
Rovnako ako v iných kategóriách, aj pre informačné technológie platí, že je rozdiel medzi priemerným platom a platmi na jednotlivých pozíciách.
10. 12. 2014
Päťčlenný slovenský tím v týchto dňoch púšťa do sveta novú mobilnú aplikáciu - Droppie.
3. 11. 2014
Na otvorení sa zúčastní primátor mesta Bratislava Milan Ftáčnik, generálny riaditeľ CVTI SR Ján Turňa a dekan FIIT STU Pavel Čičák.
26. 10. 2014
Prudko však rastie počet používateľov, ktorí na pripojenie využívajú mobilné zariadenia ako smartfón, či tablet. Opačný trend je pri stolných počítačoch. 
21. 10. 2014
Napriek vysokej miere nezamestnanosti v Európe zostávajú mnohé voľné miesta pre pracovníkov v oblasti IKT aj naďalej neobsadené.
20. 10. 2014
Do testu sa zapojilo celkovo viac ako 14.000 Slovákov. Podľa všeobecných výsledkov až 43 percent žiakov ZŠ začalo používať počítač už v predškolskom veku, pričom používajú viac tablet ako notebook.
26. 9. 2014
Test zisťoval úroveň základných IT zručností u študentov základných, stredných a vysokých škôl, ale aj širokej verejnosti.
19. 9. 2014
Prepúšťanie je súčasťou plánu reorganizácie, v rámci ktorého Microsoft zruší 18.000 pracovných pozícií.
17. 9. 2014
Pre projekty s najväčším potenciálom bude možné získať príspevok až do výšky 250.000 eur.
14. 9. 2014
Program aj takto prispieva k zmierňovaniu sociálnych, zdravotných alebo iných foriem znevýhodnenia, s ktorými zápasia mnohí študenti.
5. 9. 2014
Ďalším určujúcim trendom je nahrádzanie notebookov a desktopov tabletmi a mobilnými telefónmi, ktoré plnia podobné funkcie, hoci majú odlišné rozhranie.
30. 8. 2014
Škola svoje brány otvára mladým ľuďom so záujmom o elektrotechniku, sieťové technológie a technologicko-informačné služby.
26. 8. 2014
Ako dnes v Košiciach informoval minister hospodárstva SR Pavol Pavlis, prvým z nich je Air Berlin zameraný na letecký dizajn.
20. 8. 2014
Kybernetickým hrozbám je možné predchádzať kombináciou dôslednej ochrany zariadenia s prístupom na internet a vhodným chovaním.
18. 8. 2014
V rámci IT workshopu na deti čaká tiež diskusia na tému, ako sa tvoria hry pre PC a hracie konzoly, ako aj možnosť vyskúšať si horúce herné novinky.
18. 8. 2014
Kým priemerný muž platí 40 eur, priemerná žena 37 eur. Mesačný počet platieb operátorom je pritom u oboch pohlaví rovnaký.
14. 8. 2014
Približne dve pätiny Slovákov si sadajú k internetu aj preto, aby prostredníctvom neho nakupovali, čítali správy, telefonovali alebo spravovali svoje financie. 
13. 8. 2014
Medzi 1829 zamestnancami podniku je 680 občanov SR, pre nich platia rovnaké pravidlá pri prepustení ako pre občanov Maďarska.
4. 8. 2014
Spoločnosť Orange Slovensko, a. s. za zaviazala, že najneskôr od 1. januára budúceho roka prestane požadovať od účastníkov priamu platbu za prenesenie čísla ku konkurencii
1. 8. 2014
Hlasovanie je obmedzené na jednu IP adresu raz za 24 hodín v každej kategórii.
1. 8. 2014
O prácu by malo prísť podľa slovenského rezortu práce celkovo 1858 zamestnancov.
25. 7. 2014
Nominácie získala v dvoch kategóriách, a to Poskytovateľ služieb pre poisťovníctvo, ako aj v kategórii Inovácia roka.
24. 7. 2014
Magyar Telekom konštatoval, že mieni aj v budúcnosti poskytnúť svojim zamestnancom konkurencieschopné mzdy.
21. 7. 2014
Z firmy Nokia nemáme žiadne informácie o zamestnávaní ľudí z nášho okresu a ani nami oslovené agentúry dočasného zamestnávania z nášho okresu nespolupracujú s touto firmou.
18. 7. 2014
Ak sa správy o zrušení závodu v severomaďarskom Komárome oficiálne potvrdia, ÚPSVR Komárno po dohode s úradom práce v Maďarsku zriadi vysunuté pracovisko úradu v priestoroch závodu.
17. 7. 2014
Cieľom opatrení je zjednodušiť operácie koncernu a integrovať mobilnú divíziu Nokie, ktorú Microsoft pred nedávnom prevzal.
8. 7. 2014
Ako uviedla hovorkyňa UPJŠ Jaroslava Oravcová, okrem šiestich študentov z každej krajiny boli na tréning pozvaní aj dvaja vedúci, ktorí tiež prispeli k odbornému programu tréningu.
19. 6. 2014
Vyhlásil to dnes na tlačovej konferencii konateľ spoločnosti RWE IT Slovakia Olaf Baumann.
11. 6. 2014
Informoval o tom dnes Štatistický úrad SR.
5. 6. 2014
V závislosti od ročníka, v ktorom študujú, budú motivovaní aj samotní žiaci. Pôjde buď o štipendium, ktoré ich bude motivovať k tejto forme štúdia, alebo o odmenu za reálne vykonanú prácu.
3. 6. 2014
Robotika umožní spoločnostiam, aby aj naďalej vyrábali v Európe a nemuseli presúvať svoje operácie do krajín s nižšími pracovnými nákladmi.
30. 5. 2014
Siemens vo svojich závodoch na celom svete zamestnáva približne 360.000 ľudí.
30. 5. 2014
Zámer naučiť pracovať túto vekovú skupinu s počítačom nebol náhodný. Nielen preto, že naša populácia celkove starne, ale aj preto, že sú to pre ňu nové komunikačné technológie.
29. 5. 2014
Tohtoročné zadanie má názov Zlatá horúčka a súťažiaci budú musieť vyriešiť všetky problémy, ktoré sa vyskytli v bani.
8. 5. 2014
Pod tento nárast sa podpisuje najmä rast dcérskych spoločností a výsledky v ich oblastiach.
7. 5. 2014
Ako uviedol šéf marketingu TASR Richard Jajcay, klient si môže mobilnú aplikáciu nastaviť tak, ako potrebuje.
7. 5. 2014
Podľa prieskumu zo zvyšných 20 hodín mladí minimálne sedem hodín prespia.
6. 5. 2014
Cloud je špecifický tým, že sa netýka iba technológií, ale aj ľudí, peňazí a vzdelávania.
5. 5. 2014
Medzi mužmi a ženami sú isté odlišnosti pokiaľ ide o využívanie internetu v každodennom živote – ženy využívajú internet častejšie na komunikáciu a zdieľanie fotografií.
24. 4. 2014
Platy zamestnancov v segmente informačných technológií sú dvojnásobne vyššie, než je priemer platov v iných hospodárskych odvetviach.
24. 4. 2014
Rečníci sa zhodli, že peniaze na prvom mieste v rebríčku hodnôt zatvárajú uchádzačovi dvere do firmy.
17. 4. 2014
V rámci národného projektu "Digitálne múzeum" uskutočnilo pracovisko Múzea SNP v Banskej Bystrici digitálne nasnímanie 54.289 zbierkových predmetov.
14. 4. 2014
V Strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici sa študenti môžu vzdelávať v troch študijných odboroch.
11. 4. 2014
Priemerná nominálna mesačná mzda sa zvýšila vo februári 2014 oproti februáru 2013 v informačných a komunikačných činnostiach na 1828 eur.
10. 4. 2014
Obdobie znižovania nákladov na IT už majú firmy vo svete za sebou. Rozpočty 78 % z nich sa podľa prieskumu vlani zvýšili alebo zostali nezmenené.
10. 4. 2014
Jej hlavným prínosom je podľa 89 % respondentov možnosť identifikovať aj také potenciálne prípady neetického konania.
8. 4. 2014
Ukončenie podpory predstavuje bezpečnostné riziko pre počítače s týmto systémom. Informovala o tom agentúra AP.
7. 4. 2014
Vyplýva to z globálneho prieskumu Digital IQ, v rámci ktorého poradenská spoločnosť PwC skúmala schopnosť organizácií porozumieť, zhodnotiť a inovovať digitálne technológie.
2. 4. 2014
Vyhlasovateľom súťaže, ktorá má za cieľ popularizovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi trenčianskeho regiónu, je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
2. 4. 2014
Cieľom projektu Kockaté hlavy je vyhľadať a podporiť vo vzdelaní mladých nadšencov v oblasti IT a tiež pokúsiť sa prebudiť v žiakoch tvorivosť, inovatívnosť a logické myslenie.
28. 3. 2014
Už 9. ročník tejto celoslovenskej súťaže sa začal dnes o 11.00 h na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity a potrvá do soboty.
27. 3. 2014
"Študenti STU sú zapájaní do výskumu, do praktickej inžinierskej činnosti, čo považujeme za kriticky dôležité pre prípravu novej generácie," hovorí rektor STU.
20. 2. 2014
Cieľom je podporiť vzdelanosť v oblasti IT a budovať u mladých ľudí povedomie, že byť "kockatou hlavou" alebo "kockáčom" je dnes in.
1. 2. 2014
Keďže Twitter je relatívne nová spoločnosť, vlastí len málo patentov. Naopak, koncern IBM vlastní vyše 41.000 patentov, pričom len vlani získal 6809 patentov.
1. 2. 2014
Pietrasienski upozornil, že hodnota amerického IT trhu prekračuje 600 miliárd USD (443,9 miliardy eur) a je vyššia ako hrubý domáci produkt Poľska.
27. 1. 2014
Juhokórejský koncern Samsung je popredný výrobca telefónov a tabletov s operačným systémom Android od Google.
26. 1. 2014
Vláda sa chce preto investíciami zamerať na budovanie regionálnych sietí, ktoré umožnia napojenie týchto miest na rozvinuté národné siete.
25. 1. 2014
Okrem pokrytia chce však Orange ponúknuť zákazníkom aj najvyššie rýchlosti, ktoré siete novej generácie umožňujú.
24. 1. 2014
Za celý rok 2013 však firma dosiahla rekordný čistý zisk 30,47 bilióna wonov.
24. 1. 2014
Pomerne náročná investícia do frekvenčných pásiem, vybudovanie či prenajatie siete, pričom niektorí operátori na Slovensku sú už dosť ďaleko v budovaní 4G siete, to všetko čaká SWAN.
23. 1. 2014
Dôvodom je pokles predaja smartfónov o 29 %.
23. 1. 2014
Ide o najväčšiu akvizíciu čínskeho koncernu, ktorý za ňu zaplatí IBM 2,07 miliardy USD v hotovosti a zvyšok vo forme svojich akcií.
21. 1. 2014
Celkový celosvetový objem predaja smartfónov, tabletov, osobných počítačov, TV setov a hracích konzol prekoná v tomto roku hranicu 750 miliárd USD.
14. 1. 2014
Google vďaka akvizícii získa prostredníctvom produktov Nest prístup k údajom o prevádzke domácností.
9. 1. 2014
Vzdelávací projekt SAP Akadémia, ktorý je zameraný na oblasť Informačné technológie, dnes slávnostne spustili v Košiciach.
18. 12. 2013
Počet internetových užívateľov, ktorí navštevujú stránky zapojené do výskumu AIMmonitor z mobilných zariadení, sa blíži k miliónu.
18. 12. 2013
Digitalizovaný podpis pritom nie je podľa predkladateľov elektronickým podpisom. 
9. 12. 2013
Riaditeľ školy tvrdí, že škola sa na odborníkov z praxe obracia s požiadavkami, aby sa stali poradcami či tútormi pri tvorbe vzdelávacích programov.
6. 12. 2013
Zákazníci sa však neboja požiadať o pomoc pri výbere správneho darčeka pre svojich blízkych. Najčastejšie sa obracajú na online hodnotenia produktov.
6. 12. 2013
Sociálne siete predstavujú zatiaľ legálne povolenú zbraň pre všetkých (zamestnávateľov, zamestnancov, zákazníkov) a je len na nich, ako ju budú využívať vo svoj prospech, aby si neublížili.
5. 12. 2013
Po novom bude musieť dokazovať výšku účtu ten, kto tovar alebo službu predáva, teda napríklad aj mobilný operátor.
4. 12. 2013
Témou diskusie budú aj technologické inovácie v IT.
3. 12. 2013
Microsoft sa v septembri dohodol s fínskou firmou na kúpe jej kľúčovej divízie, vrátane patentových práv, za 5,4 miliardy USD (3,99 miliardy eur).
26. 11. 2013
Dní inovatívnych robotických technológií sa zúčastnilo niekoľko desiatok profesionálov z viacerých odvetví hospodárstva.
26. 11. 2013
V bratislavskom regionálnom kole sa najlepšie umiestnil tím z Gymnázia Grösslingova v Bratislave.
26. 11. 2013
Samsung Electronics na Slovensku vytvára so svojimi dodávateľmi takmer 10.000 pracovných miest a je lídrom elektrotechnického priemyslu na Slovensku.
23. 11. 2013
Softvérový gigant uviedol Xbox na trh v 13 krajinách sveta a chce ňou konkurovať hernej konzole PlayStation 4 (PS4) z produkcie japonskej firmy Sony. 
23. 11. 2013
Tablety, interaktívne tabule, notebooky či digitálne vzdelávacie materiály školám dodajú firmy DWC Slovakia a Datalan.
22. 11. 2013
Suma sa tak pridáva k odškodnému vo výške zhruba 600 miliónov USD, o ktorom bolo právoplatne rozhodnuté už skôr.
20. 11. 2013
Väčšina spoločností (80 percent) nepovažuje u absolventov IT odborov za dostatočné ani tzv. soft skills, teda schopnosť komunikovať v pracovnej skupine.
19. 11. 2013
Víťazstvo im prinieslo postup do celosvetového kola, ktoré sa uskutoční v júni budúceho roka v Jekaterinburgu.
19. 11. 2013
Súhlas akcionárov na predaj akcii sa očakával, keďže hodnota akcií fínskej spoločnosti po oznámení dohody v septembri tohto roka vzrástla viac než dvojnásobne.
18. 11. 2013
Sony dúfa, že PS4 položí základ oživeniu stratových aktivít v oblasti spotrebnej elektroniky. Konkurenčná konzola od Microsoftu Xbox One sa začne predávať 22. novembra.
18. 11. 2013
Od 1. januára 2014 sa pre niektorých podnikateľov tak mení spôsob komunikovania s finančnou správou.
15. 11. 2013
Do Sieťového akademického programu Cisco Networking Academy sa zapojilo už viac ako 25-tisíc študentov.
14. 11. 2013
Program sieťových akadémií prebieha v 165 krajinách sveta, aktuálne je do programu zapojený milión študentov. Participovalo na ňom aj 20.000 inštruktorov.
13. 11. 2013
Medzi najatraktívnejšie z nich patrila nesporne živá ukážka schopností inteligentného policajného vozidla.
13. 11. 2013
V priemere od začiatku roka v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa mzda zvýšila v predaji a oprave motorových vozidiel o 5,5 %.
11. 11. 2013
Do štúdie sa tento rok prihlásilo 41 firiem. Výsledky štúdie vychádzajú z názorov 7900 zamestnancov zúčastnených spoločností, čo je viac ako 16.000 zamestnancov z celého Slovenska.
10. 11. 2013
Najväčší výrobca osobných počítačov na svete začne predávať inteligentné telefóny na minimálne 20 nových trhoch.
7. 11. 2013
To, že nadnárodné vedenie stavilo na Slovákov, dokazujú podľa denníka aj štatistiky. Kým pred dvoma rokmi zamestnávala firma na Slovensku 4000 ľudí, dnes je to o 1000 viac.
6. 11. 2013
Podiel Apple na globálnom trhu tabletov v 3. štvrťroku klesol na 30 % a podiel Samsungu vzrástol na 20 %.
4. 11. 2013
Podľa Google patrí Hamina medzi technicky najvyspelejšie a najekonomickejšie prevádzky koncernu.
31. 10. 2013
Akcia Facebooku v poburzovom obchodovaní dočasne vyskočila až o 15 % na 56,45 USD.
30. 10. 2013
Neohrozenou jednotkou zostáva juhokórejský koncern. Samsung v 3. kvartáli predal 81,2 milióna smartfónov a jeho podiel na trhu medziročne mierne vzrástol na 31,4 %.
30. 10. 2013
Poskytuje detailný pohľad do problematiky zneužitia, zraniteľnosti a škodlivých programov a pomáha tak zákazníkom predísť bezpečnostným hrozbám.
27. 10. 2013
Štúdia spochybňuje viaceré existujúce predstavy o technologických zvyklostiach.
23. 10. 2013
Koncern počíta s tým, že predaj nového a oveľa výkonnejšieho tabletu prvýkrát v histórii firmy predbehne predaj osobných počítačov.
19. 10. 2013
Spotrebitelia už päť rokov vyberajú najkvalitnejšie a najpopulárnejšie obchody v súťaži ShopRoku.
18. 10. 2013
Na 20. ročníku súťaže si zmerali sily stredoškoláci z deviatich krajín. Oficiálne vyhlásenie výsledkov sa bude konať dnes večer.
18. 10. 2013
Európania podľa štatistík čoraz častejšie využívajú internet aj na nákupy.
16. 10. 2013
Majoritný akcionár v a. s. Slovak Telekom spoločnosť Deutsche Telekom AG vyjadril podporu slovenskej strane predať podiel SR v Slovak Telekome.
10. 10. 2013
Hlavným dôvodom je nárast záujmu o tablety a inteligentné telefóny.
8. 10. 2013
Vedenie pripravuje vytvorenie 5000 pracovných miest na obchodnom úseku.
8. 10. 2013
Cieľom informačného portálu slovensko.sk, ktorý je prezentačnou časťou Ústredného portálu verejnej správy, je zabezpečiť centrálny a jednotný prístup k akejkoľvek elektronickej službe štátu.
4. 10. 2013
Spoločnosť doteraz nezverejnila dátum vstupu na burzu.
3. 10. 2013
Prioritou na tento rok je čerpanie eurofondov.
3. 10. 2013
Komisia upozornila, že v roku 2015 bude v EÚ 900.000 neobsadených pozícií v sektore informačných a komunikačných technológií.
2. 10. 2013
Očakáva sa, že tohtoročný kongres sa stane miestom na výmenu rozdielnych názorov medzi Európskou úniou a USA na prístup k ochrane osobných údajov.
2. 10. 2013
Obe spoločnosti žiadali o stimuly na uskutočnenie svojich investičných zámerov.
1. 10. 2013
Cieľom grantového programu E-Talent je podporiť kreativitu a inováciu u študentov a učiteľov, ktorí sa venujú vedeckým projektom v oblasti aplikovanej a priemyselnej informatiky.
30. 9. 2013
Toshiba neuviedla, v ktorých zahraničných závodoch plánuje produkciu ukončiť.
30. 9. 2013
Nástup iPhonov, iPadov a iPodov všetko zmenil.
27. 9. 2013
Divíziu mobilných telefónov Nokie má prevziať Microsoft. Transakcia však ešte nie je dokončená.
27. 9. 2013
BlackBerry stráca pozíciu na trhu, odkiaľ ho vytláčajú konkurenčné smartfóny z produkcie Apple a Samsung.
26. 9. 2013
Podľa zdrojov z Nokie sú úvahy zatiaľ v štádiu interných diskusií.
25. 9. 2013
Zamestnanci AT&T na Slovensku zabezpečujú podporu potrieb nadnárodných spoločností z celého sveta.
23. 9. 2013
Verejnosť môže počas tohto obdobia odporučiť porote projekty, ktoré postúpia do užšieho výberu.
20. 9. 2013
Spoločnosť Apple dnes začala predaj dvoch najnovších modelov iPhone, konkrétne iPhone 5S a lacného iPhone 5C.
17. 9. 2013
Európsky týždeň mobility zakončí v nedeľu 22. septembra tradičné podujatie Martinský bicyklový deň.
16. 9. 2013
Microsoft 3. septembra oznámil, že kupuje veľkú časť Nokie za 5,44 miliardy eur.
11. 9. 2013
Celkový počet užívateľov internetu s vekom nad 55 rokov dosahuje na Slovensku momentálne 311.000, ich počet kontinuálne rastie.
10. 9. 2013
Apple lacnejším modelom iPhone 5C reaguje na boom lacných inteligentných telefónov s operačným systémom Android od Google.
8. 9. 2013
Kurz sa bude konať na Úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry na Laurinskej ulici, kde sa môžu záujemcovia prihlásiť osobne, mailom alebo telefonicky.
3. 9. 2013
Duálne odborné vzdelávanie je systém podporujúci úzke partnerstvo medzi vzdelávacou a podnikovou sférou pri výchove odborníkov.
3. 9. 2013
Americký softvérový koncern v noci nadnes uviedol, že prevezme divíziu mobilných telefónov a služieb Nokie za 3,79 miliardy eur.
28. 8. 2013
Vychutnať si letný oddych a nestresovať sa internetovým spravodajstvom či emailami chce až 41 percent Slovákov dovolenkujúcich v zahraničí.
28. 8. 2013
Záujemcovia musia predložiť svoje ponuky najneskôr do 7. októbra tohto roku. Tí účastníci, ktorí splnia všetky stanovené podmienky, postúpia do hlavnej fázy aukcie.
26. 8. 2013
Tablety sú stále populárnejšie aj medzi českými zákazníkmi. Ich odbyt  sa viac ako zdvojnásobil a tablety postupne vytláčajú notebooky a stolné počítače z trhu.
23. 8. 2013
Portálu Zlavomat.sk z neho patril približne 40 % podiel, portálu ZľavaDňa 36 %, ZaMenej získalo 4 % obratu trhu a portál Morezliav 3 %.
22. 8. 2013
Americký výrobca počítačov Hewlett-Packard sa v 3. kvartáli finančného roka 2012/2013 dostal z červených čísiel a dosiahol zisk. Napriek tomu sklamal analytikov.
22. 8. 2013
Spoločnosť Sygic v spolupráci s firmou Challengest dáva príležitosť talentovaným študentom zažiť deň plný inovácií v jednej z najrýchlejšie rastúcich IT spoločností.
17. 8. 2013
Až štvrtina opýtaných pripúšťa, že ich vzťah s mobilným zariadením možno označiť ako závislosť. Naviazanosť na mobilné technológie má však svoje úskalia.
16. 8. 2013
Zisk americkej spoločnosti Dell klesol v 2. kvartáli finančného roka 2013/2014 takmer o tri štvrtiny, čo je dôsledok pokračujúceho poklesu dopytu po osobných počítačoch.
15. 8. 2013
Čínsky koncern Lenovo prekvapil analytikov. Jeho zisk totiž vzrástol viac, ako odhadovali trhy, za čo vďačí zvýšenému dopytu po tabletoch a smartfónoch.
14. 8. 2013
Apple podľa analytika potrebuje nový model, aby opäť dokázal držať krok. Experti očakávajú, že americký koncern predstaví novú generáciu iPhonu 10. septembra.
13. 8. 2013
Ruská spoločnosť Alkotel chce cez Česko výrazne expandovať na európskom trhu s mobilnými telefónmi, tabletmi a ďalšou elektronikou pod značkou teXet.
9. 8. 2013
Americká IT spoločnosť Dell plánuje v Bratislave vybudovať do deviatich mesiacov nové zákaznícke centrum. Na Slovensku tak pribudne 600 nových pracovných miest.
9. 8. 2013
Podľa hovorkyne Železničnej spoločnosti Slovensko Jany Morháčovej je bezplatný internet v IC vlakoch, rýchlikoch a expresných vlakoch vo vozňoch 1. triedy a vo vybratých vozňoch 2. triedy.
7. 8. 2013
Podľa finančného manažéra firmy Norberta Rétsána zvyšovanie produkcie bolo dôvodom aj pre vyššiu zamestnanosť. Počet pracovníkov narástol medziročne o desatinu a dosiahol tak čísla 267.
7. 8. 2013
Cieľom projektu je vybudovanie mestského komunikačného portálu. Prístup na portál bude zabezpečený prostredníctvom už existujúcej Karty klienta, ktorá sa nachádza na webovej stránke mesta.
7. 8. 2013
Časový horizont na zrušenie roamingových poplatkov v rámci Beneluxu zatiaľ nebol spresnený, ide však o starší nápad, ku ktorému sa belgickí politici radi vracajú.
6. 8. 2013
Dôvodom je, že Apple nepredstavil nový model svojho iPadu, ktorý určuje trend na trhu.
2. 8. 2013
Telekomunikačný úrad SR určil pätnásť operátorov za významné podniky na veľkoobchodnom trhu a uložil im povinnosti, ktorých cieľom je podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu.
31. 7. 2013
Americký internetový kolos Amazon oznámil, že ešte tento rok otvorí neďaleko pražského letiska centrum na vrátený tovar z Nemecka.
19. 7. 2013
Na Slovensku sa schyľuje k prvému veľkému obchodu vlády Roberta Fica.
16. 7. 2013
Dôvodom je slabý dopyt po produktoch divízie priemyselnej a stavebnej techniky.
16. 7. 2013
Víťazi prvých troch miest budú finančne ohodnotení, pričom odmenu získa aj školiteľ víťaznej práce.
15. 7. 2013
Od júna musí takmer 11.500 zamestnancov Yahoo ukončiť prácu doma a opäť chodiť pravidelne do práce.
15. 7. 2013
Nezisková organizácia Aptech Europe v spolupráci so spoločnosťou Microsoft ponúkla možnosť získať odborný certifikát Microsoft Technology Associate.
14. 7. 2013
Notebooky sú na okolitú teplotu pomerne citlivé, štandardne sú určené pre využívanie pri normálnej izbovej teplote.
13. 7. 2013
V trenčianskom priemyselnom parku čoskoro pribudnú 2 firmy, jedna sa zameriava na informačné a komunikačné technológie a druhá na stavebno-obchodné činnosti.
11. 7. 2013
Až 700 kusov rôznej výpočtovej techniky denne je schopné zrecyklovať špecializované recyklačné centrum na zhodnocovanie výpočtovej techniky.
8. 7. 2013
Telekomunikačný úrad SR aj napriek svojim kladným finančným výsledkom pristúpil k zefektívneniu svojej činnosti a k zníženiu počtu svojich zamestnancov.
8. 7. 2013
Siemens, úspešný nemecký a medzinárodný koncern, chce o miliardy eur znížiť náklady na svoju činnosť.
4. 7. 2013
Firma Boxee sa špecializuje na online video.
2. 7. 2013
Slovenská IT firma s nezvyčajným príbehom, keď svoju kariéru odštartovala v centre moderných technológii - Silicon Valley v USA, začína budovať svoje výskumné a vývojové centrum v Banskej Bystrici.
27. 6. 2013
Na základe nariadenia EÚ o roamingu sa znížia cenové stropy pre sťahovanie dát, a to o 36 %, vďaka čomu budú aplikácie využívajúce dátové služby dostupnejšie v zahraničí.
24. 6. 2013
Španielska telekomunikačná spoločnosť Telefónica sa dohodla s hongkonskou firmou Hutchison Whampoa na predaji 100 % akcií.
20. 6. 2013
Zamestnávateľov najviac zaujímajú životopisy absolventov informatiky, najmenší záujem je o absolventov fakúlt zameraných na šport, teológiu a právo.
12. 6. 2013
Rýchlosť internetu na Slovensku, ale aj vo svete, bude naďalej rásť.
6. 6. 2013
Digitalizácia školstva na Slovensku je hlavnou témou konferencie "Digitalizácia školstva s výhľadom do roku 2020".
5. 6. 2013
Podľa úradu to predstavuje plnenie plánovaných ročných príjmov na 81,7 %.
4. 6. 2013
Spoločnosť Zynga, ktorá sa zaoberá vývojom internetových hier, oznámila, že plánuje zrušiť 520 pracovných miest.
28. 5. 2013
Občania a podniky v Európskej únii majú záujem o elektronické služby verejného sektora.
27. 5. 2013
Informatiku som si vybrala, lebo som tvor lenivý a nechcelo sa mi bifľovať, hovorí Slovenka Petra Cross.
22. 5. 2013
Napriek nepriaznivým ekonomickým podmienkam firmy plánujú v tomto roku investovať viac peňazí do informačných technológií.
22. 5. 2013
Slováci spustili sociálnu sieť, aká tu ešte nebola.
21. 5. 2013
Spoločnosť Apple si udržala pozíciu najhodnotnejšej značky na svete, a to aj napriek negatívnemu sentimentu investorov a poklesu cien akcií.
21. 5. 2013
790 slovenských učiteľov prejavilo záujem o digitálne vzdelávacie materiály.
20. 5. 2013
Zistiť úroveň základných IT vedomostí a zručností širokej verejnosti na Slovensku má za cieľ celonárodný on-line test IT znalostí Slovákov pod názvom IT FITNESS TEST.
17. 5. 2013
Zisk spoločnosti Dell sa v 1. štvrťroku 2013 medziročne prepadol takmer o 80 %.
17. 5. 2013
Na Slovensku dnes oficiálne odštartovala kampaň Rady Európy Bez nenávisti na internete.
11. 5. 2013
Vlani sa výnosy operátorov medziročne znížili o 4,1 %, z predchádzajúcich 2,037 miliardy eur na 1,955 miliardy eur.
4. 5. 2013
Niektorí ľudia na Slovensku odmietajú používať informačné technológie.
1. 5. 2013
Slováci zanedbávajú bezpečnosť pri práci s počítačom a internetom.
29. 4. 2013
Zastupiteľstvo KSK schválilo zrušenie Strednej odbornej školy pôšt a telekomunikácií v Košiciach a presun jej časti na Strednú priemyselnú školu dopravnú.
28. 4. 2013
Šéf nemeckého softvérového koncernu SAP Jim Hagemann Snabe varoval pred dôsledkami nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily v oblasti IT.
25. 4. 2013
Štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci sa neformálne označuje ako medzinárodný deň žien v IT.
25. 4. 2013
Za posledné dva roky digitálna gramotnosť na Slovensku stúpla.
24. 4. 2013
Slovensko má školy priemerne vybavené IT technológiami a súvisiacou infraštruktúrou, zároveň je tiež najmenej pripravené na inovácie.
22. 4. 2013
Slovensko patrí medzi krajiny, kde žiakov vzdeláva najviac digitálne gramotných učiteľov.
22. 4. 2013
Absolventi stredných škôl s technickým zameraním môžu od septembra 2013 v Košiciach bezplatne študovať v pilotnom projekte duálneho odborného vzdelávania v oblasti informačno-komunikačných technológií.
10. 4. 2013
Občianske združenie Manageria v utorok (9.4.) zorganizovalo v novej budove Fakulty informatiky a informačných technológií netradičné kariérne podujatie Night of Chances.
kviz
Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk