IT a telekomunikácie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Aplikačný programátor na základe systémovej analýzy procesov a požiadaviek používateľov vytvára logické a štrukturálne diagramy informačných systémov a počítačových aplikácií,...

Hlasový, dátový a sieťový špecialista inštaluje, konfiguruje, dizajnuje a zabezpečuje prevádzku, správu a údržbu dátových, sieťových, hlasových IP zariadení.

Inšpektor telekomunikácii riadi oblasť kontrol telekomunikačných systémov a telekomunikačnej prevádzky.

IT architekt, projektant navrhuje technické architektúry a databázové vrstvy IT systémov.

IT konzultant komplexne stanovuje smery technického rozvoja podľa podmienok programového a systémového vybavenia s ohľadom na potreby používateľov.

IT tester špecifikuje a vytvára testovacie prípady, pripravuje systémové testy, testuje a dokumentuje výsledky hodnotenia.

Riadiaci pracovník (manažér) prevádzky informačných technológií riadi identifikáciu a analýzu prevádzkových problémov v oblasti prevádzky informačných technológií a výber a...

Riadiaci pracovník riešení informačných technológií definuje stratégiu riešení informačných technológií a dohliada na jej implementáciu, analyzuje zákaznícke požiadavky na nové...

Riadiaci pracovník (manažér) v telekomunikáciách plánuje, riadi a kontroluje činnosti súvisiace s výskumom, vývojom a prevádzkou v oblasti telekomunikácií. Zodpovedá za riadenie zmien v oblasti...

Riadiaci pracovník (manažér) výskumu a vývoja v informačných technológiách a telekomunikáciách zodpovedá za vývoj a výskum v oblasti IT a/alebo komunikačných technológií. Zodpovedá za...

Špecialista inovácie telekomunikačných procesov navrhuje a tvorí architektúru a dizajn sietí, aplikácií, platforiem a zákazníckych riešení. Participuje na redizajne technológií vo zverenej oblasti,...

Špecialista prevádzky mobilných a pevných technológií vykonáva prevádzkovo-údržbové aktivity spojené s nepretržitou a bezporuchovou prevádzkou technológií mobilných a pevných...

Špecialista rádiových sietí implementuje a optimalizuje spojovacie a signalizačné prvky mobilných sietí, ich vzájomné prepojenia, prepojenia s inými sieťami a sieťovými prvkami. Optimalizuje rádiové siete,...

Špecialista v oblasti počítačových sietí navrhuje, spravuje, rozvíja a vytvára špecializované riešenia v oblasti počítačových sietí.

Špecialista výstavby telekomunikačných technológií koordinuje tvorbu dizajnu a výstavby telekomunikačných sietí v súlade s požiadavkami trhu, marketingového plánu a plánu rozvoja telekomunikačnej siete....

Špecialista vývoja produktov telekomunikačnej prevádzky a služieb koordinuje a zodpovedá za vytváranie metodického usmernenia popisov produktov a služieb. Identifikuje a koordinuje technické zložky potrebné pre implementáciu a...

Vývojár web stránok, internetu, intranetu definuje a vytvára princípy a štandardy architektonických konceptov v doméne web aplikácií.

Web dizajnér tvorí grafické návrhy pre webové stránky a webové aplikácie pomocou programovacích jazykov. Na základe analýzy požiadaviek zákazníka navrhuje dizajn a technické riešenie web...

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Technik počítačových sietí a systémov nastavuje parametre operačných systémov počítačov a počítačových sietí s cieľom zabezpečenia funkčnosti a bezpečnosti prevádzkovania výpočtových...

Technik prevádzky informačných technológií sústreďuje dostupné technické informácie o prevádzke informačných systémov, identifikuje možnosti zlepšenia prevádzky, posudzuje ich uskutočniteľnosť a...

Vyššie odborné vzdelanie

Grafický dizajnér (grafik) zaisťuje odborné činnosti v oblasti grafického spracovávania a výtvarnej podoby propagačných materiálov a predmetov.

Úplné stredné odborné vzdelanie

Správca siete komplexne overuje, oživuje a nastavuje parametre operačných systémov počítačov a počítačových sietí.

Technik telekomunikačných služieb a infraštruktúry zaisťuje technickú prevádzku a údržbu vnútorných telekomunikačných sietí.

Technik v oblasti telekomunikačných zariadení zaisťuje technickú prevádzku koncových zariadení na prenos dát a telematických služieb.

Stredné odborné vzdelanie

Montér, opravár informačných technológií (IT) inštaluje, uvádza do prevádzky, udržiava a opravuje zariadenia informačných technológií.

Montér, opravár telekomunikačných zariadení inštaluje, uvádza do prevádzky, udržiava a opravuje prenosové zariadenia.

Informačné technológie (IT) tvoria názov odvetvia, ktoré zahŕňa široké spektrum oblastí a pojmov. Pre mnohých sú ľudia pracujúci v oblasti IT len chlapíci v nemoderných tričkách s okuliarmi ako popolníky. Pre iných je IT nepochopiteľná hra s nulami a jednotkami, komplikovaná veda, ktorú málokto chápe, ale pritom všetci využívame denne jej výdobytky. Posielame e-maily, surfujeme na internete a hráme hry. Telefonujeme a posielame SMS správy, pozeráme filmy na DVD a Blue ray diskoch a chceme čoraz väčšie monitory a rýchlejší internet. Hudbu a filmy si stiahneme z internetu a zaplatíme za ne kreditnou kartou. Toto všetko znelo pred pár rokmi ako kapitoly z románu Julesa Vernea, ktorého pred 150 rokmi jeho súčasníci považovali za blázna, no jeho nápady sa stali realitou už v minulom storočí. My máme možnosť sledovať rozvoj IT v priamom prenose. Výkon počítačov sa znásobuje, kapacita pamäti rastie a rovnako rastú aj naše nároky a očakávania.

Čo ich umožňuje naplniť, realizovať sny?

Americká asociácia informačných technológií (ITAA) definuje IT ako štúdium, dizajnovanie, vývoj, implementáciu, podporu a manažment počítačovo riadených informačných systémov, predovšetkým softvérových aplikácií a počítačového hardvéru.

Takáto definícia môže byť presná, ale IT je príliš rozsiahly pojem, aby sa dokázal vtesnať do dvoch riadkov. Tí chlapíci v nemoderných tričkách dnes chodia v oblekoch a namiesto hrubých skiel nosia kontaktné šošovky. IT už nie je len pre úzky okruh ľudí odtrhnutých od reality, ale je nevyhnutnou súčasťou všetkých odvetví hospodárstva a života nás všetkých. Zastrešuje činnosti ako inštalovanie aplikácií, navrhovanie komplexných počítačových sietí a databáz. IT profesionáli sa venujú manažmentu dát, sietí a vývoju hardvéru, dizajnu softvéru a administrácii systémov.

S IT úzko súvisí oblasť telekomunikácií. V súčasnosti, keď aj v tomto odvetví začínajú prevládať informačné technológie a digitalizácia, sa pojem čiastočne kryje s pojmom informačné a komunikačné technológie.

Na to, že v staroveku vedeli naši predkovia „písať do diaľky optickými a akustickými signálmi“, ľudia v Európe na tisíc rokov zabudli. Iba námorníci sa dorozumievali zástavkami alebo blikaním z lode na loď. V hustejšie osídlených oblastiach sa niesol zvuk zvonov z dediny do dediny a oznamoval čas, nešťastie, vojnové nebezpečenstvo alebo pri požiari volal o pomoc. Zásadná zmena v spôsobe odovzdávania správ nastala až koncom 18. storočia, keď Francúz Claude Chappe zostrojil tachygraf, neskôr nazývaný telegraf. Dejiny telekomunikácií sa začínajú práve týmto objavom.

Telekomunikácie sú odvetvím oznamovacej techniky, ktoré vytvára podmienky na realizáciu verejných komunikačných sietí na prenos informácií medzi skupinami alebo dvojicami účastníkov obidvoma smermi dialógovým spôsobom.

Telekomunikácie sa zaoberajú spracovaním signálu, napr. vo forme reči, údajov a jeho prenosom od vysielača k prijímaču signálu, a to po metalickom, optickom alebo bezdrôtovom vedení.

Oblasť telekomunikácií je v poslednom období jedným z najdynamickejších odvetví slovenskej ekonomiky, do ktorého sa plne angažuje aj súkromný sektor, predovšetkým na financovaní rozvojových zámerov telekomunikácií v súlade s prijatou telekomunikačnou politikou a svojou technickou a obchodnou stratégiou (napr. digitalizácia telekomunikačnej siete, rozvoj internetu, rozvoj služieb mobilnej komunikácie a pod.).

Informačné a komunikačné technológie (IKT) nám umožňujú, aby sme informácie mohli tvoriť, používať, ukladať a archivovať, odovzdávať a prenášať. V dnešnej dobe, keď informácie majú väčšiu cenu ako zlato, je význam IKT neodškriepiteľný, ale len málokto dokáže odhadnúť o koľko ešte vzrastie o 5 či 10 rokov.

Možno by stačilo nazrieť do kníh zo sci-fi oblasti, opýtať sa ľudí, takých ako bol Jules Verne alebo si pozrieť film odohrávajúci sa v ďalekej budúcnosti, lebo budúcnosť je oveľa bližšie, ako sa na prvý pohľad môže zdať a informačné technológie nebudú len jej súčasťou, ale pomôžu nám budúcnosť tvoriť.

Zdroje:

V roku 1834 navrhol anglický matematik Charles Babbage programovo riadený mechanický číslicový počítač, ktorý nazval Analytical Engine.

Prvý všeobecne použiteľný elektronický počítač vznikol na objednávku americkej armády v roku 1945 a volal sa ENIAC. Vážil takmer 30 t, zaberal plochu približne 10 trojizbových bytov a spotreboval toľko elektrickej energie, koľko spotrebovala vtedy značná časť osvetlenia Philadelphie. Bol to stroj, ktorý mal ako úplne prvý na svete všetky črty moderných počítačov. Dnes dokáže jeho výpočtovú kapacitu nahradiť keramický čip s veľkosťou menej ako pol milimetra.

Prívlastok „otec výpočtovej techniky“ sa pripisuje americkému matematikovi maďarského pôvodu Johnovi von Neumannovi (1903 – 1957). Počas II. svetovej vojny pracoval na konštrukcii jadrových zbraní, čo ho priviedlo k prvým počítačom, kde mal možnosť podrobne sa oboznámiť aj s ich nedostatkami. Reagoval na ne zoznamom teoretických požiadaviek, ktorými sa konštrukcia funkčného počítača musí riadiť, tzv. von Neumannova koncepcia – von Neumannova schéma. O genialite jeho téz svedčí to, že do dnešného dňa v podstate neboli prekonané.

V roku 1964 americká firma IBM prvý raz využila v konštrukcii počítača vynález integrovaného obvodu – čipu (miniatúrna komplexná elektronická súčiastka).

V roku 1981 firma IBM predstavila svoj prvý osobný počítač nazvaný jednoducho IBM PC. Tak sa začalo obdobie „pécéčok“.

CD ­­– kompaktné disky

Prvé CD sa na trhu objavilo v roku 1982 spolu s prvým CD prehrávačom od japonskej spoločnosti Sony.

Pamäťové médium CD malo byť náhradou za platňu.

Britská hudobná skupina Queen bola prvou skupinou, ktorej albumy boli všetky vydané na CD už v roku 1986.

Štandardné CD má kapacitu 700 MB.

Štandardné jednovrstvové DVD (Digital Versatile Disc) má kapacitu 4,7 GB.

Novší typ CD s názvom Blue ray má kapacitu 76 krát väčšiu ako bežné CD (jeho kapacita je 50 GB).

E-mail – elektronická pošta

Prvá oficiálna komunikácia, ktorá by mohla byť považovaná za e-mail, sa uskutočnila v roku 1961.

SMS (Short message service)

SMS je nástroj umožňujúci výmenu textových správ medzi mobilnými zariadeniami.

Táto technológia sa objavila začiatkom roku 1980.

Dnes je SMS najpoužívanejšou komunikačnou službou na svete s viac ako 2,4 mld. užívateľov.

Počítačové hry

Prvá počítačová hra sa objavila v roku 1947 a spočívala v pohybovaní svetlého bodu po tmavej obrazovke.

V roku 1971 vznikla hra Počítačový vesmír, bola to prvá hra, ktorá sa reálne predávala a objavila sa aj vo filme. Dala sa hrať na herných automatoch.

Dnes dosahuje obchod s hrami miliardové obraty.

:-)

Ikonku vyjadrujúcu pozitívnu emóciu J tzv. smajlík (z anglického smile = úsmev) prvýkrát použil americký profesor Scott Fahlman v roku 1982.

Telekomunikácie

 • Slovo telekomunikácie je odvodené z gréckeho téle – ďaleko a latinského communicatio – rozhovor, styk.

 • V roku 1833 matematik a fyzik Carl Friedrich Gauß a fyzik Wilhelm Eduard Weber skonštruovali v nemeckom Göttingene prvý prevádzkyschopný elektromagnetický telegraf (elektrické zariadenie na prenášanie kódovaných správ na diaľku), na svoju dobu najlepší telegraf na svete. Ale až americký vynálezca Samuel Morse urobil z telegrafu to, čo pod telegrafom rozumieme dnes. Prístroj už zapisoval na papierový kotúč znaky (bodky a čiarky), ktoré sa stali svetoznáme ako Morseova abeceda. Aj preto označujú niektorí Morseho za vynálezcu elektrického telegrafu.

 • V roku 1847 bol v Bratislave inštalovaný prvý telegraf na území Uhorska. Išlo o ručičkový telegraf skonštruovaný škótskym matematikom Alexandrom Bainom.

 • V roku 1858 bol odvysielaný prvý telegram medzi Veľkou Britániou a USA, čo predstavovalo prvú elektronickú komunikáciu medzi Európou a Amerikou.

 • 14. februára 1876 podali americký vedec škótskeho pôvodu Alexander Graham Bell a americký inžinier Elisha Gray patent na objav telefónu. Patent bol priznaný Grahamovi Bellovi. Použiteľný a spoľahlivý telefón si vyžadoval ešte veľa nápadov a zlepšení. Telefónom sa zaoberali také známe osobnosti, ako Edison či Siemens. Dokonca sa hovorí, že Bellom vynájdený telefón bolo možné používať len vďaka americkému vynálezcovi Thomasovi Alva Edisonovi.

 • V roku 1893 predstavil svetoznámy fyzik a vynálezca srbského pôvodu Nikola Tesla princíp rádia. Na Teslu nadviazal taliansky vynálezca Guglielmo Marconi, ktorý v roku 1901 uskutočnil prvú transatlantickú rádiokomunikáciu.

 • Prvé pravidelné vysielanie Československého rozhlasu sa začalo v roku 1923 v Prahe, kým vysielanie z Bratislavy sa datuje o tri roky neskôr.

 • Škótsky vynálezca John Logie Baird sa považuje za otca čiernobielej televízie. Na pôde Kráľovského inštitútu v Londýne v roku 1926 po prvýkrát verejne demonštroval skutočnú televíziu, ktorá ukázala pohybujúcu sa ľudskú tvár, mala zvuk a ukázala detail. K dokonalosti mala ďaleko, ale postavy na obrazovke sa dali jasne rozoznať.

 • Prvé skúšky prenosu televízie (na vzdialenosť 200 míľ) sa uskutočnili v amerických laboratóriách spoločnosti Bell v roku 1927. Američania poslali pomocou telefónnych liniek televízny obraz prezidenta Spojených štátov amerických Herberta Hoovera z Washingtonu do New Yorku.

 • Pravidelné verejné televízne vysielanie sa v západnej Európe začalo v 30-tych rokoch 20. storočia (spoločnosť BBC bola medzi prvými).

 • V roku 1953 sa uskutočnilo prvé pokusné vysielanie Československej televízie. História televízneho vysielania na Slovensku sa začala písať 3. novembra 1956. V slávnostnom programe k 30. výročiu rozhlasového vysielania na Slovensku a pri príležitosti otvorenia televízneho vysielania vystúpil Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK). Po prvý raz sa na televíznych obrazovkách objavil slovenský program. V tom čase bolo na území celého Slovenska približne 500 televízorov. Prvé televízne obrazovky mali rozmer 10 x 15 cm.

 • Za začiatok modernej mobilnej telefónie sa všeobecne považuje rok 1973. Vtedy totiž Martin Cooper, vývojár americkej Motoroly, uskutočnil prvý telefonát pri prechádzke po uliciach New Yorku, pričom zatelefonoval vývojárom v laboratóriách Bell Labs spoločnosti AT&T, najväčšiemu rivalovi Motoroly.

 • Jeden z prvých známych mobilných telefónov, vďaka ktorému mohla verejnosť telefonovať prakticky všade, kde bolo pokrytie signálom, bola americká Motorola DynaTAC 8000X. Jej rozmery sa blížili k rozmerom štandardnej stavbárskej tehly a inak to nebolo ani s váhou – 800 gramový aparát rozhodne nebolo možné vtesnať do kabelky.

Zdroje:

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie