X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Hutnícky špecialista technológ komplexne stanovuje technologické postupy a zabezpečuje technologickú prípravu rozsiahlej hutníckej výroby.
Karta zamestnania
Hutnícky špecialista vo výskume a vývoji rieši výskumné a vývojové úlohy v oblasti hutníckej výroby, tvorivým spôsobom aplikuje vedecké poznatky a teórie pri vývoji...
Karta zamestnania
Riadiaci pracovník (manažér) v hutníckej výrobe riadi prevádzku na vymedzenom technologickom úseku pri zabezpečovaní úloh stanovených operatívnym plánom výroby alebo prevádzky.
Karta zamestnania
Špecialista riadenia kvality v hutníctve vyvíja systémy riadenia kvality a koordinuje činnosti pri zavádzaní týchto systémov v hutníckej výrobe.
Karta zamestnania
Zlievarenský špecialista projektant riadi a koordinuje oblasť vypracovávania projektov a vykonáva projektové práce pri spracovávaní projektov organizačných, riadiacich, technických, technologických a...
Karta zamestnania

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Metalograf skúma vzorky kovových materiálov. Pri použití optickej mikroskopie vypracováva kvantitatívne a kvalitatívne charakteristiky mikroštruktúry. Vykonáva metalografické analýzy fáz (veľkosť, tvar,...
Karta zamestnania
Technik kontroly kvality v hutníctve, laborant zabezpečuje odborné technické práce v oblasti QMS (Quality Management System) a kontroly kvality. Vykonáva technickú kontrolu jednotlivých operácií a sleduje...
Karta zamestnania
Zlievarenský technik metalurg stanovuje dielčie a komplexné metalurgické postupy a zaisťuje metalurgickú prípravu zlievarenskej výroby. Spracováva podklady optimalizácie nákladovosti výroby, spolupracuje na analýze...
Karta zamestnania

Vyššie odborné vzdelanie

Zlievarenský technik kontroly kvality zaisťuje vstupné, medzioperačné a výstupné kontroly prostredníctvom ďalších kontrolórov alebo laboratórnych pracovníkov. Navrhuje kontrolné metódy a postupy na...
Karta zamestnania
Zlievarenský technik modelár koordinuje a zaisťuje oblasť technickej prípravy výroby a výrobu modelových zariadení pre zlievarenskú výrobu. Riadi proces výroby modelových zariadení. Spracováva...
Karta zamestnania
Zlievarenský technológ spracováva návrhy nových technológií, technologických postupov v zlievarenskej výrobe, ich overovanie a vyhodnocovanie. Stanovuje technologické postupy a zaisťuje technologickú prípravu...
Karta zamestnania

Úplné stredné odborné vzdelanie

Dispečer v hutníckom a zlievarenskom priemysle vedie príslušné prevádzkové záznamy, organizuje a operatívne riadi dopravnú a prepravnú činnosť, koordinuje operatívny výrobný cyklus a...
Karta zamestnania
Galvanizér chemicky alebo elektrochemicky pokovováva kovové materiály, samostatne pripravuje galvanizačný kúpeľ. Obsluhuje zariadenia na chemickú úpravu povrchov, riadi pokovovacie procesy.
Karta zamestnania
Hutník neželezných kovov vykonáva technologické operácie v zmysle stanovených technologických a bezpečnostných predpisov. Na základe plánu výroby prijíma rozhodnutia a vyhodnocuje údaje z procesu...
Karta zamestnania
Hutník operátor obsluhuje jednoúčelové a špeciálne strojné zariadenia v hutníckom procese, ktoré slúžia na obsluhu jednotlivých technologických zariadení, vykonáva kontrolnú...
Karta zamestnania
Hutník operátor, údržbár obsluhuje jednoúčelové stroje a špeciálne strojné zariadenia v hutníckom procese, ktoré slúžia na obsluhu jednotlivých technologických zariadení pri...
Karta zamestnania
Kvalitár, kontrolór kvality v hutníctve a zlievarenstve vykonáva komplexnú výstupnú kontrolu výrobkov na vybraných hutných agregátoch, vrátane spracovania podkladov k reklamácii...
Karta zamestnania
Majster (supervízor) v hutníctve riadi, organizuje proces výroby a usmerňuje podriadených zamestnancov hutníckej výroby. Spolupracuje s ostatnými organizačnými celkami na zabezpečení prevádzkového...
Karta zamestnania
Majster (supervízor) v kováčstve riadi technologický úsek kovovýroby a výrobné procesy pri výrobe výkovkov. Kontroluje dodržiavanie bezpečnosti práce, hygienických predpisov, pracovnej a technologickej...
Karta zamestnania
Majster (supervízor) v zlievarenstve riadi technologický úsek a výrobné procesy zlievarenskej výroby. Kontroluje dodržiavanie bezpečnosti práce a hygienických predpisov, pracovnej a technologickej disciplíny...
Karta zamestnania
Morič riadi proces povrchovej úpravy hutných polotovarov a výrobkov morením, kontroluje jednotlivé procesy a obsluhuje kontinuálne moriace linky. Vykonáva práce súvisiace s prípravou surovín,...
Karta zamestnania
Operátor pokovovania riadi tepelné spracovanie hutných polotovarov a výrobkov, kontroluje proces žíhania, povrchové úpravy morením, zinkovaním, cínovaním, nanášaním materiálov na...
Karta zamestnania
Operátor redukovne vo valcovniach vykonáva prípravu, nastavenie, obsluhu strojov a zariadení redukovne vo valcovniach na požadovaný rozmer podľa požiadaviek zákazníkov, realizuje kontrolnú činnosť a bežnú...
Karta zamestnania
Operátor stroja na valcovanie kovov riadi a vykonáva činnosti v hutníckom procese pri výrobe kovových valcovaných výrobkov, obsluhuje stroje a zariadenia na valcovacích tratiach alebo stoliciach a technologických celkoch...
Karta zamestnania
Operátor tvárniaceho zariadenia obsluhuje a riadi technologické stroje a zariadenia vo výrobnom procese tvárnenia, kontroluje údaje na riadiacich paneloch a prevádzanie základných korekcií chodov...
Karta zamestnania
Operátor zariadení prípravy vsádzky vo valcovniach vykonáva prípravu, nastavenie, obsluhu strojov a zariadení potrebných na prípravu vsádzkového materiálu vo valcovniach, kontroluje a vykonáva...
Karta zamestnania
Peciar zabezpečuje prevádzku pecnej linky na tepelné spracovanie suroviny, vsádzku do pece, správnu činnosť horákov, kontrolu procesu tepelnej úpravy suroviny a dodržiavanie technologických noriem. Kontroluje správnosť výpalu....
Karta zamestnania
Tavič riadi a vykonáva odborné činnosti pri výrobe surového železa, ocele, liatiny, tvárnej liatiny a neželezných kovov; stanovuje množstvo a zloženie prísad pre dosiahnutie potrebnej kvality. Zodpovedá za sledovanie...
Karta zamestnania
Umelecký kováč je tvorivý pracovník s umeleckými predpokladmi na zhotovovanie umeleckých predmetov na báze železných a farebných kovov prevažne ručným kovaním.
Karta zamestnania
Umelecký kovolejár a kovotepec je remeselník, ktorý pracuje s roztaveným kovovým materiálom a vytvára úžitkové, liturgické a dekoračné predmety. Ako východiskový kovový...
Karta zamestnania
Zlievarenský modelár zhotovuje modely a modelové zariadenie, obrába modely alebo ich diely a jadrovníky na sústruhoch, frézach a ďalších obrábacích strojoch, obsluhuje CNC...
Karta zamestnania
Zlievarenský technik normovač vytvára a uplatňuje normy a normatívy spotreby práce a početných stavov v zlievarenskej výrobe. Vykonáva miery spotreby práce a vypracováva normy spotreby práce,...
Karta zamestnania

Stredné odborné vzdelanie

Hutník oceliar obsluhuje jednoúčelové stroje a špeciálne strojné zariadenia pri výrobe ocele, ktoré slúžia na prípravu vsádzky, váženie prísad, ich dávkovanie, dopravu vsádzky k...
Karta zamestnania
Hutník vysokopeciar obsluhuje jednoúčelové stroje a špeciálne strojné zariadenia pri výrobe surového železa, ktoré slúžia na prípravu jednotlivých zložiek vsádzky do vysokej pece,...
Karta zamestnania
Kalič spracováva diely z ocele, neželezných kovov a ich zliatin kalením, žíhaním a napúšťaním v príslušných tepelných zariadeniach.
Karta zamestnania
Koksár obsluhuje jednoúčelové stroje a špeciálne strojné zariadenia pri výrobe metalurgického koksu a spracovaní chemických produktov koksovania. Vykonáva činnosti pri homogenizácii uhoľnej vsádzky,...
Karta zamestnania
Kováč pre strojné kovanie zabezpečuje v rámci procesu strojného kovania prípravu materiálov, pracovných pomôcok a zariadení, ohrev materiálu v kováčskych peciach, výrobu strojných...
Karta zamestnania
Odlievač kovov vyrába odliatky odlievaním roztavenej zliatiny do trvalých kovových foriem. Vykonáva základné nastavenie zariadení na odlievanie tekutého kovu, ich kontrolu a údržbu. Ošetruje...
Karta zamestnania
Operátor stroja na ťahanie a pretláčanie kovov obsluhuje stroje a zariadenia na ťahanie a pretláčanie kovov za studena i za tepla. Vykonáva obsluhu, nastavenie (prestavby) strojov a zariadení, overuje predpísané parametre technologických...
Karta zamestnania
Operátor zlievarenských strojov a zariadení sa podieľa na výrobe odliatkov pri použití zlievarenských technológií. Obsluhuje technické vybavenie, technologické stroje a zariadenia na výrobu foriem a jadier a...
Karta zamestnania
Práškový metalurg vykonáva činnosti pri technologickom procese práškovej metalurgie, prípravy, drvení a triedi suroviny a polotovary, vrátane obsluhy strojných zariadení.
Karta zamestnania
Ručný priemyselný kováč zhotovuje kovové a strojné súčasti, náradie a nástroje ručným kovaním na kovadline.
Karta zamestnania
Zlievač, formovač vykonáva prípravu formovacích zmesí, ručnú prípravu a výrobu jednorázových zlievárenských foriem, odlievanie tekutého kovu do foriem, obsluhu a údržbu technického vybavenia a...
Karta zamestnania

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Jadrár vykonáva ručnú a strojnú prípravu jadrových zmesí, ručnú prípravu a výrobu jednorazových zlievarenských jadier, vyrába jadrá, zhotovuje...
Karta zamestnania
Pomocný pracovník v hutníctve a zlievarenstve vykonáva pomocné, prípravné, obslužné a manipulačné práce v hutníckom procese.
Karta zamestnania

Nižšie stredné vzdelanie

Apretovač pomocou ručného náradia a strojného zariadenia na brúsenie odliatkov finalizuje povrch surového odliatku (odstraňuje jadrá, náliatky, otrepy, zabrusuje deliacu rovinu a pod.).
Karta zamestnania
Spracovanie kovov sprevádza ľudstvo od začiatku civilizácie. O význame kovov v dejinách ľudstva svedčí aj skutočnosť, že prvé etapy dejín boli nazvané práve podľa druhu vtedy objavených a rozšírených kovov a zliatin. Okolo roku 4500 pred n. l. v niektorých oblastiach Stredného východu a Európy remeselníci dokázali vyrobiť drobné šperky a jemné nástroje, napr. rydlá. Nepoužívali pri tom techniku svojich predkov – tepanie zrniek medi, ale teplo plameňa vediac, že pri určitej teplote sa meď roztaví. Tak sa zrodila metalurgia. Cesta k tomuto objavu však nebola ľahká. Dlhý čas bolo známe len opracovanie medi tepaním. Remeselníci údermi nástrojov dávali kovu tvar bez toho, aby zasiahli do jeho štruktúry. K rozhodujúcej zmene došlo vo chvíli, keď človek pomocou plameňa roztavil kov a vyrobil z neho predmet podľa svojich predstáv.

Hutníctvo patrí k základným odvetviam ťažkého priemyslu, v ktorom sa z rúd a iného materiálu vyrábajú kovy, ich zliatiny, rôzne hutnícke polotovary a výrobky. Rozoznávame hutníctvo železa a ocele – čierna metalurgia a hutníctvo neželezných kovov – farebná metalurgia. Hutníctvo farebných kovov vyrába prevažne meď, olovo, zinok, cín a ich zliatiny. Hutníctvo ľahkých kovov vyrába hlavne hliník a jeho zliatiny. Kovy sa vyrábajú z rúd žiarovými pochodmi (pyrometalurgia), mokrou cestou (hydrometalurgia) alebo s použitím elektrického prúdu (elektrometalurgia). Podľa postupu sa hutníctvo delí na výrobu surových kovov (napr. surové železo), rafináciu (napr. oceľ), výrobu polotovarov tvárnením kovov za tepla alebo studena a výrobu odliatkov z kovov a ich zliatin.

Hutníctvo po procese transformácie prežíva na Slovensku jedno zo svojich najlepších období, záujem o hutnícke výrobky (najmä oceľ) neutícha ani v súčasnej, na akciových trhoch nepriaznivej dobe. Odvetvie pomáha zlepšovať zahraničnú obchodnú bilanciu Slovenska a je oporou zamestnanosti v niektorých regiónoch. Hospodársky vývoj európskych štátov a vývoj v automobilovom priemysle, strojárstve a stavebníctve mu zaručili dostatok odberných kapacít a zvýšený predaj výrobkov. To sa napokon podpísalo aj pod rastúcu výrobu pri zachovanom trende znižovania nákladov, s ktorým je toto odvetvie späté už viac rokov.

Najvýznamnejší hutnícki výrobcovia sú U. S. Steel Košice, Železiarne Podbrezová, výrobca hliníka Slovalco Žiar nad Hronom a výrobca medi Kovohuty Krompachy.

U. S. Steel Košice je integrovanou hutníckou spoločnosťou s výrobnou kapacitou 4,9 mil. ton ocele ročne. Hlavnými produktmi spoločnosti sú ploché valcované výrobky. U. S. Steel Košice sú schopné vyrobiť ročne niekoľko miliónov ton ocele. Oceliarne v roku 2007 spustili novú linku, ktorá dokáže ročne vyrobiť 350 000 t plechov. Ich produkcia by mala pokrývať dodávky pre automobilový priemysel, stavebníctvo a elektrotechnický priemysel.

Železiarne Podbrezová patria k najstarším hutníckym spoločnostiam strednej Európy. História spoločnosti sa začala písať v roku 1840 s cieľom vyrábať koľajnice pre výstavbu železnice vo vtedajšej Rakúskej monarchii. V súčasnosti im patrí významné prvenstvo vo výrobe oceľových rúr. V roku 2007 sa začalo s výstavbou nového závodu na spracovanie starých áut a kovového odpadu v Hliníku nad Hronom.

Slovalco Žiar nad Hronom vyrába hliník z oxidu hlinitého moderným ekologickým spôsobom a zušľachťuje ho do zliatin požadovaných tvarov a vlastností pre potreby spracovateľov a finálnych užívateľov výrobkov.

Kovohuty Krompachy sú jediným slovenským výrobcom medi technickej čistoty. Súčasná výroba pozostáva z produkcie medených anód a medeného drôtu.

Zdroje:
  • Hajko, V. a kol.: Encyklopédia Slovenska E-J (II. zväzok). Bratislava: Veda, 1978. 

  • Marseille, J., Laneyrie-Dagenová, N.: Dejiny sveta. Bratislava: Mladé letá, 1997. 

  • Schmiedl, J., Weigner, L.: Dejiny hutníctva na Slovensku. Košice: Banská agentúra, 2006. 

  • Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR: Ročenka geológie, baníctva, hutníctva, 2008. 

  • kvs.hnonline.sk 

  • referaty.atlas.sk

K objavu metalurgie železa došlo v Malej Ázii. Toto územie dlho ovládala Chetitská ríša, ktorá prísne strážila tajomstvo výroby. Neskôr sa však technológia výroby železných nástrojov a zbraní šírila do ďalších krajín. Výrobky zo železa postupne nahradili bronz. S použitím železa súvisí aj rozmach niektorých starovekých civilizácií, ako napr. gréckej či etruskej.

Prvé doklady o výrobe železa na našom území pochádzajú z halštatskej doby – prvá fáza doby železnej v Európe (700 – 400 pred n. l.). Na hradišti Molpír pri Smoleniciach archeológovia objavili železnú vyhňu, čo je nepochybný dôkaz o zvládnutí technológie výroby a spracovania železa.

Územie Slovenska patrilo od 13. storočia do konca 18. storočia k celoeurópsky a v určitých obdobiach aj k celosvetovo významným producentom medi. Hlavnými centrami bola do konca 17. storočia Banská Bystrica s okolím a neskôr Spiš.

Historické zariadenie určené na spracovanie ocele a železa sa nazýva hámor. Je to technologická stavba pri vodných tokoch, kde boli využitím energie tečúcej vody poháňané kováčske buchary, dúchadlá alebo mechy na fúkanie vzduchu do pecí. Z hľadiska výroby to boli prvé zárodky manufaktúr na spracovanie ocele a výrobu kovaných výrobkov.

V prírode sa železo nachádza v zmesi s inými prvkami ako skalnatý materiál nazývaný železná ruda. Aby sa mohlo použiť, treba ho z rudy získať tepelným spracovaním vo vysokých peciach. Pri získavaní železa sa železná ruda zmieša s koksom a vápencom a taví sa. Získa sa surové železo a troska. Surové železo sa ďalej spracováva rôznymi metalurgickými technológiami na oceľ.

Podľa obsahu uhlíka rozdeľujeme železo na nekujné (obsah uhlíka je tu od 2 % do 5 % a zaraďujeme sem surové železo) a kujné (kde obsah uhlíka je do 2 % a patrí sem oceľ).

Oceľ je zliatina železa, uhlíka a ďalších legovacích prvkov (mangán, chróm, volfrám, kremík a iné). Je jedným z najpoužívanejších konštrukčných materiálov.

Svetová výroba ocele v roku 2012 bola 1 548 mil. ton.

Medzi najväčších svetových výrobcov ocele patria Čína, Japonsko a USA.

K najväčším zamestnávateľom v hutníctve na Slovensku patrí oceliarska spoločnosť U. S. Steel Košice s viac ako 11 000 zamestnancami a Železiarne Podbrezová s viac ako 3 700 zamestnancami.

V roku 2012 bol v hutníctve na Slovensku priemerný evidenčný počet zamestnancov 23 295.

Zdroje:
20. 3. 2017
Aj o tomto probléme s premiérom Robertom Ficom hovoril dnes predseda predstavenstva a generálny riaditeľ podbrezovských železiarní Vladimír Soták.
29. 1. 2017
V prípade problémov s obsadením nahlásených pracovných miest je využívané pri sprostredkovaní vhodných uchádzačov o zamestnanie tzv. sieťovanie.
6. 9. 2016
Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach je jedinou hutníckou fakultou na Slovensku a má za sebou už viac ako 60-ročnú tradíciu vo vzdelaní, vede a výskume.
9. 5. 2016
Spoločnosť svojim študentom garantuje zamestnanie hneď po úspešnom ukončení štúdia, pokiaľ sa nerozhodnú pokračovať na vysokých školách.
11. 2. 2016
Jednou z možností ako zvyšovať na Slovensku mzdy je kolektívne vyjednávanie.
15. 12. 2015
Vo svojom dnešnom vydaní o tom informujú Hospodárske noviny.
13. 10. 2015
Slovenský odborový zväz sklárskeho priemyslu (SOZSP) a Odborový zväz (OZ) KOVO sa dnes spojili.
13. 10. 2015
Slovenský odborový zväz sklárskeho priemyslu (SOZSP) a Odborový zväz (OZ) KOVO sa dnes spojili.
22. 9. 2015
Firma Funderia Condals plánuje rozbehnúť výrobu kovových odliatkov pre automobilový priemysel v Štúrove na jar budúceho roka.
30. 8. 2015
Cieľom investičného zámeru je podľa ministerstva rozšírenie výroby o výrobu hliníkových hláv valcov pre benzínové a dieselové motory.
22. 8. 2015
Tak, ako každý rok, aj teraz študenti dostanú nové rovnošaty, pulóvre, kravaty, košele, tričká, pracovný odev. Nosenie rovnošaty a ochranného odevu je u nich povinné.
4. 8. 2015
Vo východoslovenskej továrni sa nevyrába od vlaňajšieho decembra.
29. 5. 2015
Úspešní absolventi Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej sa po dnešnom slávnostnom prevzatí maturitných vysvedčení zaradia do pracovného procesu.
11. 5. 2015
Dvojdňová akcia je vyvrcholením aktivít, ktoré firma organizuje pre neziskové organizácie počas celého roka a rozširuje tak finančnú a materiálnu podporu.
1. 5. 2015
S prezidentom U.S. Steel Košice Georgom Babcokom hovoril o konkurenčných výhodách i nevýhodách podniku.
29. 4. 2015
Investícia v celkovej výške 8,3 milióna eur sa podľa hovorkyne ministerstva hospodárstva už začala realizovať.
20. 4. 2015
V priamej súvislosti s investičným zámerom sa do konca roku 2019 vytvorí 230 nových pracovných miest.
15. 4. 2015
Nové objednávky v priemysle na Slovensku vo februári 2015 dosiahli hodnotu 3,945 miliardy eur.
10. 4. 2015
Vývoj ovplyvnil rast v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 5,1 %, v priemyselnej výrobe o 3 %, v ťažbe a dobývaní o 1,8 %.
1. 4. 2015
Ak sa investor rozhodne pre toto mesto, podľa vyjadrenia primátora Michala Bagačku by v tamojšom priemyselnom parku mohlo pribudnúť 300 až 350 nových pracovných miest.
23. 3. 2015
Spoločnosť Railway Casted Components (RCC) so závodom na výrobu odliatkov pre vagónový priemysel v Prakovciach nesúhlasí s návrhom na konkurz.
18. 3. 2015
Súvisí to s ukrajinsko–ruským konfliktom, ktorého dôsledky zasiahli aj výrobný program RCC zameraný na hutnícku výrobu. K 19. aprílu má prísť o prácu 200 zamestnancov z celkového počtu 350.
16. 3. 2015
Škola vznikla v roku 1964 pre potrebu prípravy kvalifikovaných pracovníkov pre hutnícky gigant.
11. 2. 2015
Rozhodnutie manažmentu firmy o postupnom obmedzení výroby a prevádzky je zapríčinené nepriaznivou ekonomickou situáciou v Rusku.
9. 2. 2015
Obavy z hromadného prepúšťania v Strážskom sa zatiaľ nenaplnili, no pracovníci oceliarne podľa slov tamojšieho odborára Dominika Vargu s obavami očakávajú ďalší vývoj. 
13. 12. 2014
Samotné úsporné opatrenia v oceliarskych koncernoch nestačia na to, aby sa mnohé z nich dostali z červených čísel.
12. 10. 2014
Firma sa špecializuje na výrobu betónových prefabrikátov a betonárskej ocele.
9. 9. 2014
V súčasnosti podnik priamo zamestnáva 480 zamestnancov.
26. 8. 2014
Ako dnes v Košiciach informoval minister hospodárstva SR Pavol Pavlis, prvým z nich je Air Berlin zameraný na letecký dizajn.
19. 8. 2014
Investícia hutníckej spoločnosti Funderia Condals vo výške 20 miliónov eur mala pôvodne priniesť do mesta Prešov približne 400 pracovných miest.
25. 7. 2014
Investícia hutníckej spoločnosti Funderia Condals vo výške 20 miliónov eur mala pôvodne priniesť do mesta Prešov približne 400 pracovných miest. 
1. 7. 2014
Dôvodom je znižovanie nákladov, keďže dopyt po oceliarskych produktoch je v Európe stále v útlme. Informovala o tom agentúra Reuters.
21. 6. 2014
Okrem stáží pre vysokoškolákov ponúka hutnícka firma aj letné brigády pre absolventov stredných škôl.
20. 6. 2014
ástupca spoločnosti v Čechách Jan Procházka poslal mestu Prešov list, v ktorom píše, že petícia občanov proti ich projektu je pre nich prekvapujúca, taktiež sa neúnosne predlžuje schvaľovanie vplyvov ich zámeru na životné prostredie.
4. 6. 2014
Kým ešte koncom minulého roka pracovalo pre výrobcu vagónov vyše 2000 ľudí, dnes je to už takmer 2500.
30. 5. 2014
Šéf rezortu školstva vyzdvihol Železairne Podbrezová aj preto, že napriek ťažkým časom dokázala hutnícka fabrika udržať zamestnanosť a ešte aj vzdelávať mladých ľudí.
25. 5. 2014
Začiatok výstavby závodu sa predpokladá v 3. štvrťroku tohto roku a jeho ukončenie v 3. štvrťroku 2015.
22. 5. 2014
Plasma Energy plánuje spracovávať elektronický odpad vo Vranove pomocou špeciálnej taviacej pece vyrobenej na mieru.
15. 5. 2014
V sobotu budú dobrovoľníci pomáhať pri skrášľovaní areálu Autistického centra Rubikon v Myslave, v Klube Forresta Gumpa na Užhorodskej i v detskom domove na Hurbanovej ulici. sk
14. 5. 2014
Petičný výbor tvrdí, že v projekte je zlievareň umiestnená v tesnej blízkosti individuálnej bytovej zástavby i sídlisk Prešova.
12. 5. 2014
Firma plánuje spustiť výrobu ešte v tomto roku. Zamestnať chce osem ľudí. Zlievarenská výroba v danej lokalite bola v prevádzke už od roku 1847.
19. 3. 2014
Konštatuje to Ministerstvo hospodárstva SR v návrhu Akčného plánu pre konkurencieschopný a udržateľný oceliarsky priemysel na Slovensku, ktorý predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.
12. 3. 2014
Prevádzku východoslovenskej oceliarne Slovakia Steel Mills sprevádzajú problémy.
12. 2. 2014
Nábor nových zamestnancov do strojárskej továrne v meste Snina súvisí s rozširovaním výroby.
24. 12. 2013
Pre niektorých pracovníkov U. S. Steel, najväčšieho zamestnávateľa v Košickom kraji, je aj Štedrý deň dňom pracovným. 
5. 12. 2013
Uviedli to podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič a štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Pavol Pavlis.
21. 11. 2013
Spoločnosť OMNIA-KLF, ktorá momentálne zamestnáva 350 ľudí, podniká v oblasti strojárstva a dodáva výkovky pre automobilový a ložiskový priemysel.
11. 11. 2013
Takmer 75 miliónov ton piesku najvyššej kvality vhodného na zlievarenské a sklárske účely obsahuje nálezisko v lokalite Borský Peter a Šajdíkove Humence.
7. 11. 2013
Obnovená zlievarenská produkcia v miestnom priemyselnom parku je určená pre vagónový priemysel pre ruský trh.
15. 10. 2013
V podniku pracuje momentálne 330 zamestnancov, v krátkom čase by sa ich počet mal zvýšiť na 550 a vznikom novej divízie na remonty a opravy vagónov by malo vzniknúť ďalších asi 150 až 200 pracovných miest.
11. 10. 2013
Rozšírenie výroby karosárskych plechov v senickej výrobnej základni je výsledkom rastu objednávok od automobiliek zo Slovenska i ďalších okolitých krajín.
6. 10. 2013
Do roku 2015 by podľa generálneho riaditeľa spoločnosti malo v Prešove vzniknúť približne 70 pracovných miest a v ďalších rokoch potom nepriamo až 450 miest.
22. 9. 2013
Veľkou výhodou ich absolventov je, že po absolvovaní praxe v rámci štúdia sa dostávajú na pracoviská, ktoré poznajú.
17. 9. 2013
Európsky týždeň mobility zakončí v nedeľu 22. septembra tradičné podujatie Martinský bicyklový deň.
6. 9. 2013
Premiér Robert Fico už podľa SME nároky spoločnosti fakticky uznal, keď podpisoval na jar so zástupcami U. S. Steelu memorandum o porozumení.
6. 9. 2013
Slovakia Steel Mill, a.s. vo svojom závode na východe Slovenska zamestnáva takmer 500 pracovníkov.
28. 8. 2013
"V priamej súvislosti so zámerom sa vytvorí 44 priamych nových pracovných miest do konca roku 2016," uviedol rezort hospodárstva SR.
28. 8. 2013
Realizáciou investičného zámeru sa predpokladá vytvorenie 120 nových pracovných miest do konca roku 2014. Spoločnosť zamestnáva v súčasnosti 628 zamestnancov.
21. 8. 2013
Do roku 2015 by podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Josepa Mariu Nogueru malo v Prešove vzniknúť približne 70 pracovných miest a v ďalších rokoch potom nepriamo až 450 miest.
6. 8. 2013
Investícia hutníckej spoločnosti Funderia Condals vo výške 20 miliónov eur by mala do mesta priniesť približne 450 pracovných miest.
16. 7. 2013
Súsošie Žiarskych hutníkov bolo prvýkrát na súčasné Námestie Matice slovenskej nainštalované v roku 1983.
26. 6. 2013
V senickom priemyselnom parku pribudne nová výroba.
17. 6. 2013
V noci na nedeľu sa v nemeckom oceliarskom koncerne ThyssenKrupp skončila dvojmesačná lehota na oznamovanie prípadov korupcie.
11. 6. 2013
Európska komisia plánuje do budúcnosti posilniť konkurencieschopnosť oceliarskeho priemyslu, a to v rámci stratégie reindustializácie EÚ.
11. 6. 2013
Prezident a prevádzkový riaditeľ United States Steel Corporation Mario Longhi informoval o personálnych zmenách aj košickej dcéry.
6. 6. 2013
Štvordňové Európske dní baníkov a hutníkov dnes začínajú v Košiciach príchodom účastníkov z desiatich štátov.
3. 6. 2013
Pätnásty ročník Európskych dní baníkov a hutníkov sa uskutoční od štvrtka (6. júna) do nedele (9. júna) v Košiciach.
31. 5. 2013
Zárukou istôt pre absolventov Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarní Podbrezová je zmluva, ktorú železiarne uzatvárajú so žiakmi už v prvom ročníku.
15. 5. 2013
Stovky dobrovoľníkov z radov zamestnancov USS Košice budú v piatok a sobotu (17.-18. mája) pomáhať desiatim košickým organizáciám s verejnoprospešnými aktivitami.
15. 5. 2013
Slovensko by sa malo sústrediť na témy, ktoré sú dôležité aj pre ostatné krajiny Európskej únie. Dnes sa na tom zhodli partneri v rámci Rady rozvoja a solidarity.
30. 4. 2013
Americká oceliarska spoločnosť U. S. Steel zaznamenala za 1. štvrťrok tohto roka čistú stratu 73 miliónov USD (55,84 milióna eur).
27. 4. 2013
Rozhodnutie spoločnosti USS Corporation zachovať svoju slovenskú prevádzku znamená, že na východnom Slovensku ostane aj v súčasnosti jediná medzinárodná základná a stredná škola.
16. 4. 2013
Nový závod na výrobu odliatkov pre železničný priemysel v Prakovciach v okrese Gelnica zamestná najmenej 350 ľudí.
13. 4. 2013
TASR v rámci prehľadu najväčších priemyselných podnikov na Slovensku vydáva profil akciovej spoločnosti ZSNP so sídlom v Žiari nad Hronom.
13. 4. 2013
TASR v rámci prehľadu najväčších priemyselných podnikov na Slovensku vydáva profil VSŽ Košice, a. s., predchodcu dnešného košického podniku U. S. Steel Košice, s. r. o.
kviz
Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk