Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Hutnícky špecialista technológ komplexne stanovuje technologické postupy a zabezpečuje technologickú prípravu rozsiahlej hutníckej výroby.

Hutnícky špecialista vo výskume a vývoji rieši výskumné a vývojové úlohy v oblasti hutníckej výroby, tvorivým spôsobom aplikuje vedecké poznatky a teórie pri vývoji...

Riadiaci pracovník (manažér) v hutníckej výrobe riadi prevádzku na vymedzenom technologickom úseku pri zabezpečovaní úloh stanovených operatívnym plánom výroby alebo prevádzky.

Špecialista riadenia kvality v hutníctve vyvíja systémy riadenia kvality a koordinuje činnosti pri zavádzaní týchto systémov v hutníckej výrobe.

Zlievarenský špecialista projektant riadi a koordinuje oblasť vypracovávania projektov a vykonáva projektové práce pri spracovávaní projektov organizačných, riadiacich, technických, technologických a...

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Metalograf skúma vzorky kovových materiálov. Pri použití optickej mikroskopie vypracováva kvantitatívne a kvalitatívne charakteristiky mikroštruktúry. Vykonáva metalografické analýzy fáz (veľkosť, tvar,...

Technik kontroly kvality v hutníctve, laborant zabezpečuje odborné technické práce v oblasti QMS (Quality Management System) a kontroly kvality. Vykonáva technickú kontrolu jednotlivých operácií a sleduje...

Zlievarenský technik metalurg stanovuje dielčie a komplexné metalurgické postupy a zaisťuje metalurgickú prípravu zlievarenskej výroby. Spracováva podklady optimalizácie nákladovosti výroby, spolupracuje na analýze...

Vyššie odborné vzdelanie

Zlievarenský technik kontroly kvality zaisťuje vstupné, medzioperačné a výstupné kontroly prostredníctvom ďalších kontrolórov alebo laboratórnych pracovníkov. Navrhuje kontrolné metódy a postupy na...

Zlievarenský technik modelár koordinuje a zaisťuje oblasť technickej prípravy výroby a výrobu modelových zariadení pre zlievarenskú výrobu. Riadi proces výroby modelových zariadení. Spracováva...

Zlievarenský technológ spracováva návrhy nových technológií, technologických postupov v zlievarenskej výrobe, ich overovanie a vyhodnocovanie. Stanovuje technologické postupy a zaisťuje technologickú prípravu...

Úplné stredné odborné vzdelanie

Dispečer v hutníckom a zlievarenskom priemysle vedie príslušné prevádzkové záznamy, organizuje a operatívne riadi dopravnú a prepravnú činnosť, koordinuje operatívny výrobný cyklus a...

Galvanizér chemicky alebo elektrochemicky pokovováva kovové materiály, samostatne pripravuje galvanizačný kúpeľ. Obsluhuje zariadenia na chemickú úpravu povrchov, riadi pokovovacie procesy.

Hutník neželezných kovov vykonáva technologické operácie v zmysle stanovených technologických a bezpečnostných predpisov. Na základe plánu výroby prijíma rozhodnutia a vyhodnocuje údaje z procesu...

Hutník operátor obsluhuje jednoúčelové a špeciálne strojné zariadenia v hutníckom procese, ktoré slúžia na obsluhu jednotlivých technologických zariadení, vykonáva kontrolnú...

Hutník operátor, údržbár obsluhuje jednoúčelové stroje a špeciálne strojné zariadenia v hutníckom procese, ktoré slúžia na obsluhu jednotlivých technologických zariadení pri...

Kvalitár, kontrolór kvality v hutníctve a zlievarenstve vykonáva komplexnú výstupnú kontrolu výrobkov na vybraných hutných agregátoch, vrátane spracovania podkladov k reklamácii...

Majster (supervízor) v hutníctve riadi, organizuje proces výroby a usmerňuje podriadených zamestnancov hutníckej výroby. Spolupracuje s ostatnými organizačnými celkami na zabezpečení prevádzkového...

Majster (supervízor) v kováčstve riadi technologický úsek kovovýroby a výrobné procesy pri výrobe výkovkov. Kontroluje dodržiavanie bezpečnosti práce, hygienických predpisov, pracovnej a technologickej...

Majster (supervízor) v zlievarenstve riadi technologický úsek a výrobné procesy zlievarenskej výroby. Kontroluje dodržiavanie bezpečnosti práce a hygienických predpisov, pracovnej a technologickej disciplíny...

Morič riadi proces povrchovej úpravy hutných polotovarov a výrobkov morením, kontroluje jednotlivé procesy a obsluhuje kontinuálne moriace linky. Vykonáva práce súvisiace s prípravou surovín,...

Operátor pokovovania riadi tepelné spracovanie hutných polotovarov a výrobkov, kontroluje proces žíhania, povrchové úpravy morením, zinkovaním, cínovaním, nanášaním materiálov na...

Operátor redukovne vo valcovniach vykonáva prípravu, nastavenie, obsluhu strojov a zariadení redukovne vo valcovniach na požadovaný rozmer podľa požiadaviek zákazníkov, realizuje kontrolnú činnosť a bežnú...

Operátor stroja na valcovanie kovov riadi a vykonáva činnosti v hutníckom procese pri výrobe kovových valcovaných výrobkov, obsluhuje stroje a zariadenia na valcovacích tratiach alebo stoliciach a technologických celkoch...

Operátor tvárniaceho zariadenia obsluhuje a riadi technologické stroje a zariadenia vo výrobnom procese tvárnenia, kontroluje údaje na riadiacich paneloch a prevádzanie základných korekcií chodov...

Operátor zariadení prípravy vsádzky vo valcovniach vykonáva prípravu, nastavenie, obsluhu strojov a zariadení potrebných na prípravu vsádzkového materiálu vo valcovniach, kontroluje a vykonáva...

Peciar zabezpečuje prevádzku pecnej linky na tepelné spracovanie suroviny, vsádzku do pece, správnu činnosť horákov, kontrolu procesu tepelnej úpravy suroviny a dodržiavanie technologických noriem. Kontroluje správnosť výpalu....

Tavič riadi a vykonáva odborné činnosti pri výrobe surového železa, ocele, liatiny, tvárnej liatiny a neželezných kovov; stanovuje množstvo a zloženie prísad pre dosiahnutie potrebnej kvality. Zodpovedá za sledovanie...

Umelecký kováč je tvorivý pracovník s umeleckými predpokladmi na zhotovovanie umeleckých predmetov na báze železných a farebných kovov prevažne ručným kovaním.

Umelecký kovolejár a kovotepec je remeselník, ktorý pracuje s roztaveným kovovým materiálom a vytvára úžitkové, liturgické a dekoračné predmety. Ako východiskový kovový...

Zlievarenský modelár zhotovuje modely a modelové zariadenie, obrába modely alebo ich diely a jadrovníky na sústruhoch, frézach a ďalších obrábacích strojoch, obsluhuje CNC...

Zlievarenský technik normovač vytvára a uplatňuje normy a normatívy spotreby práce a početných stavov v zlievarenskej výrobe. Vykonáva miery spotreby práce a vypracováva normy spotreby práce,...

Stredné odborné vzdelanie

Hutník oceliar obsluhuje jednoúčelové stroje a špeciálne strojné zariadenia pri výrobe ocele, ktoré slúžia na prípravu vsádzky, váženie prísad, ich dávkovanie, dopravu vsádzky k...

Hutník vysokopeciar obsluhuje jednoúčelové stroje a špeciálne strojné zariadenia pri výrobe surového železa, ktoré slúžia na prípravu jednotlivých zložiek vsádzky do vysokej pece,...

Kalič spracováva diely z ocele, neželezných kovov a ich zliatin kalením, žíhaním a napúšťaním v príslušných tepelných zariadeniach.

Koksár obsluhuje jednoúčelové stroje a špeciálne strojné zariadenia pri výrobe metalurgického koksu a spracovaní chemických produktov koksovania. Vykonáva činnosti pri homogenizácii uhoľnej vsádzky,...

Kováč pre strojné kovanie zabezpečuje v rámci procesu strojného kovania prípravu materiálov, pracovných pomôcok a zariadení, ohrev materiálu v kováčskych peciach, výrobu strojných...

Odlievač kovov vyrába odliatky odlievaním roztavenej zliatiny do trvalých kovových foriem. Vykonáva základné nastavenie zariadení na odlievanie tekutého kovu, ich kontrolu a údržbu. Ošetruje...

Operátor stroja na ťahanie a pretláčanie kovov obsluhuje stroje a zariadenia na ťahanie a pretláčanie kovov za studena i za tepla. Vykonáva obsluhu, nastavenie (prestavby) strojov a zariadení, overuje predpísané parametre technologických...

Operátor zlievarenských strojov a zariadení sa podieľa na výrobe odliatkov pri použití zlievarenských technológií. Obsluhuje technické vybavenie, technologické stroje a zariadenia na výrobu foriem a jadier a...

Práškový metalurg vykonáva činnosti pri technologickom procese práškovej metalurgie, prípravy, drvení a triedi suroviny a polotovary, vrátane obsluhy strojných zariadení.

Ručný priemyselný kováč zhotovuje kovové a strojné súčasti, náradie a nástroje ručným kovaním na kovadline.

Zlievač, formovač vykonáva prípravu formovacích zmesí, ručnú prípravu a výrobu jednorázových zlievárenských foriem, odlievanie tekutého kovu do foriem, obsluhu a údržbu technického vybavenia a...

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Jadrár vykonáva ručnú a strojnú prípravu jadrových zmesí, ručnú prípravu a výrobu jednorazových zlievarenských jadier, vyrába jadrá, zhotovuje...

Pomocný pracovník v hutníctve a zlievarenstve vykonáva pomocné, prípravné, obslužné a manipulačné práce v hutníckom procese.

Nižšie stredné vzdelanie

Apretovač pomocou ručného náradia a strojného zariadenia na brúsenie odliatkov finalizuje povrch surového odliatku (odstraňuje jadrá, náliatky, otrepy, zabrusuje deliacu rovinu a pod.).

Spracovanie kovov sprevádza ľudstvo od začiatku civilizácie. O význame kovov v dejinách ľudstva svedčí aj skutočnosť, že prvé etapy dejín boli nazvané práve podľa druhu vtedy objavených a rozšírených kovov a zliatin. Okolo roku 4500 pred n. l. v niektorých oblastiach Stredného východu a Európy remeselníci dokázali vyrobiť drobné šperky a jemné nástroje, napr. rydlá. Nepoužívali pri tom techniku svojich predkov – tepanie zrniek medi, ale teplo plameňa vediac, že pri určitej teplote sa meď roztaví. Tak sa zrodila metalurgia. Cesta k tomuto objavu však nebola ľahká. Dlhý čas bolo známe len opracovanie medi tepaním. Remeselníci údermi nástrojov dávali kovu tvar bez toho, aby zasiahli do jeho štruktúry. K rozhodujúcej zmene došlo vo chvíli, keď človek pomocou plameňa roztavil kov a vyrobil z neho predmet podľa svojich predstáv.

Hutníctvo patrí k základným odvetviam ťažkého priemyslu, v ktorom sa z rúd a iného materiálu vyrábajú kovy, ich zliatiny, rôzne hutnícke polotovary a výrobky. Rozoznávame hutníctvo železa a ocele – čierna metalurgia a hutníctvo neželezných kovov – farebná metalurgia. Hutníctvo farebných kovov vyrába prevažne meď, olovo, zinok, cín a ich zliatiny. Hutníctvo ľahkých kovov vyrába hlavne hliník a jeho zliatiny. Kovy sa vyrábajú z rúd žiarovými pochodmi (pyrometalurgia), mokrou cestou (hydrometalurgia) alebo s použitím elektrického prúdu (elektrometalurgia). Podľa postupu sa hutníctvo delí na výrobu surových kovov (napr. surové železo), rafináciu (napr. oceľ), výrobu polotovarov tvárnením kovov za tepla alebo studena a výrobu odliatkov z kovov a ich zliatin.

Hutníctvo po procese transformácie prežíva na Slovensku jedno zo svojich najlepších období, záujem o hutnícke výrobky (najmä oceľ) neutícha ani v súčasnej, na akciových trhoch nepriaznivej dobe. Odvetvie pomáha zlepšovať zahraničnú obchodnú bilanciu Slovenska a je oporou zamestnanosti v niektorých regiónoch. Hospodársky vývoj európskych štátov a vývoj v automobilovom priemysle, strojárstve a stavebníctve mu zaručili dostatok odberných kapacít a zvýšený predaj výrobkov. To sa napokon podpísalo aj pod rastúcu výrobu pri zachovanom trende znižovania nákladov, s ktorým je toto odvetvie späté už viac rokov.

Najvýznamnejší hutnícki výrobcovia sú U. S. Steel Košice, Železiarne Podbrezová, výrobca hliníka Slovalco Žiar nad Hronom a výrobca medi Kovohuty Krompachy.

U. S. Steel Košice je integrovanou hutníckou spoločnosťou s výrobnou kapacitou 4,9 mil. ton ocele ročne. Hlavnými produktmi spoločnosti sú ploché valcované výrobky. U. S. Steel Košice sú schopné vyrobiť ročne niekoľko miliónov ton ocele. Oceliarne v roku 2007 spustili novú linku, ktorá dokáže ročne vyrobiť 350 000 t plechov. Ich produkcia by mala pokrývať dodávky pre automobilový priemysel, stavebníctvo a elektrotechnický priemysel.

Železiarne Podbrezová patria k najstarším hutníckym spoločnostiam strednej Európy. História spoločnosti sa začala písať v roku 1840 s cieľom vyrábať koľajnice pre výstavbu železnice vo vtedajšej Rakúskej monarchii. V súčasnosti im patrí významné prvenstvo vo výrobe oceľových rúr. V roku 2007 sa začalo s výstavbou nového závodu na spracovanie starých áut a kovového odpadu v Hliníku nad Hronom.

Slovalco Žiar nad Hronom vyrába hliník z oxidu hlinitého moderným ekologickým spôsobom a zušľachťuje ho do zliatin požadovaných tvarov a vlastností pre potreby spracovateľov a finálnych užívateľov výrobkov.

Kovohuty Krompachy sú jediným slovenským výrobcom medi technickej čistoty. Súčasná výroba pozostáva z produkcie medených anód a medeného drôtu.

Zdroje:

  • Hajko, V. a kol.: Encyklopédia Slovenska E-J (II. zväzok). Bratislava: Veda, 1978. 

  • Marseille, J., Laneyrie-Dagenová, N.: Dejiny sveta. Bratislava: Mladé letá, 1997. 

  • Schmiedl, J., Weigner, L.: Dejiny hutníctva na Slovensku. Košice: Banská agentúra, 2006. 

  • Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR: Ročenka geológie, baníctva, hutníctva, 2008. 

  • kvs.hnonline.sk 

  • referaty.atlas.sk

K objavu metalurgie železa došlo v Malej Ázii. Toto územie dlho ovládala Chetitská ríša, ktorá prísne strážila tajomstvo výroby. Neskôr sa však technológia výroby železných nástrojov a zbraní šírila do ďalších krajín. Výrobky zo železa postupne nahradili bronz. S použitím železa súvisí aj rozmach niektorých starovekých civilizácií, ako napr. gréckej či etruskej.

Prvé doklady o výrobe železa na našom území pochádzajú z halštatskej doby – prvá fáza doby železnej v Európe (700 – 400 pred n. l.). Na hradišti Molpír pri Smoleniciach archeológovia objavili železnú vyhňu, čo je nepochybný dôkaz o zvládnutí technológie výroby a spracovania železa.

Územie Slovenska patrilo od 13. storočia do konca 18. storočia k celoeurópsky a v určitých obdobiach aj k celosvetovo významným producentom medi. Hlavnými centrami bola do konca 17. storočia Banská Bystrica s okolím a neskôr Spiš.

Historické zariadenie určené na spracovanie ocele a železa sa nazýva hámor. Je to technologická stavba pri vodných tokoch, kde boli využitím energie tečúcej vody poháňané kováčske buchary, dúchadlá alebo mechy na fúkanie vzduchu do pecí. Z hľadiska výroby to boli prvé zárodky manufaktúr na spracovanie ocele a výrobu kovaných výrobkov.

V prírode sa železo nachádza v zmesi s inými prvkami ako skalnatý materiál nazývaný železná ruda. Aby sa mohlo použiť, treba ho z rudy získať tepelným spracovaním vo vysokých peciach. Pri získavaní železa sa železná ruda zmieša s koksom a vápencom a taví sa. Získa sa surové železo a troska. Surové železo sa ďalej spracováva rôznymi metalurgickými technológiami na oceľ.

Podľa obsahu uhlíka rozdeľujeme železo na nekujné (obsah uhlíka je tu od 2 % do 5 % a zaraďujeme sem surové železo) a kujné (kde obsah uhlíka je do 2 % a patrí sem oceľ).

Oceľ je zliatina železa, uhlíka a ďalších legovacích prvkov (mangán, chróm, volfrám, kremík a iné). Je jedným z najpoužívanejších konštrukčných materiálov.

Svetová výroba ocele v roku 2012 bola 1 548 mil. ton.

Medzi najväčších svetových výrobcov ocele patria Čína, Japonsko a USA.

K najväčším zamestnávateľom v hutníctve na Slovensku patrí oceliarska spoločnosť U. S. Steel Košice s viac ako 11 000 zamestnancami a Železiarne Podbrezová s viac ako 3 700 zamestnancami.

V roku 2012 bol v hutníctve na Slovensku priemerný evidenčný počet zamestnancov 23 295.

Zdroje:

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie