X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Hospodárska správa, prevádzka, požiarna ochrana a BOZP

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Riadiaci pracovník (manažér) bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia navrhuje, riadi a kontroluje procesy spojené s budovaním a rozvojom systémov riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a...
Karta zamestnania
Riadiaci pracovník (manažér) prevádzkového úseku riadi a koordinuje technické operácie týkajúce sa oddelení prevádzky a údržby, opráv a inštalácií nových strojov a...
Karta zamestnania
Špecialista bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci rieši legislatívne, koncepčné a systémové projekty, poskytuje poradenstvo, konzultácie a organizačnú podporu v odbore komerčných bezpečnostných služieb a...
Karta zamestnania
Špecialista bezpečnosti podzemnej bane riadi bezpečnostných technikov, koordinuje a kontroluje oblasť vyplývajúcu z právnych noriem a predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v hlbinnej bani.
Karta zamestnania
Špecialista optimalizácie procesov zodpovedá za identifikáciu procesov, ich monitorovanie (sledovanie, dozor nad priebehom procesu) a meranie v rámci organizácie a za predkladanie návrhov za účelom ich zefektívnenia.
Karta zamestnania
Špecialista požiarnej ochrany analyzuje nebezpečenstvo vzniku požiaru a riadi oblasť zaisťovania požiarnej ochrany v organizácii s rozsiahlymi a členitými vnútornými organizačnými štruktúrami.
Karta zamestnania
Špecialista riadenia systému kvality plánuje, koordinuje, riadi a kontroluje systém manažérstva kvality, monitoruje a meria procesy a identifikuje príležitosti na trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality v...
Karta zamestnania
Špecialista v oblasti hospodárskej správy a údržby majetku zabezpečuje a koordinuje údržbu, opravy a technickú správu rozsiahlych a zložitých prevádzkových a technologických súborov s mimoriadnou finančnou...
Karta zamestnania

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti hospodárskej správy a údržby majetku zodpovedá za prevádzku, údržbu a správu budov, pozemkov, vybavenia a súvisiacich zariadení (kanalizácie, vodovody, vzduchotechnika,...
Karta zamestnania
Špecialista optimalizácie a racionalizácie práce (normovač) zodpovedá za vypracovávanie a vyhodnocovanie časových štúdií s cieľom zistiť potrebu času, pracovníkov a strojového vybavenia potrebných na...
Karta zamestnania
Technik hospodárskej správy a údržby zabezpečuje správu rozsiahleho majetku a jeho údržbu.
Karta zamestnania

Úplné stredné všeobecné vzdelanie

Preventivár požiarnej ochrany obce realizuje pre obec plnenie vybraných povinností a činností v oblasti požiarnej ochrany. Zabezpečuje plnenie tých povinností, ktoré vyplývajú z platných právnych predpisov na...
Karta zamestnania
Technik bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci preveruje a kontroluje dodržiavanie bezpečnostných predpisov, používanie ochranných zariadení, prostriedkov a pomôcok.
Karta zamestnania

Úplné stredné odborné vzdelanie

Administratívny pracovník správy a evidencie majetku zabezpečuje správu majetku a majetkových súborov a s tým spojené administratívne úlohy podľa platných právnych predpisov a interných predpisov...
Karta zamestnania
Deratizér (likvidátor škodcov) vykonáva činnosti, ktoré vedú k regulácii živočíšnych škodcov. Identifikuje zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých živočíšnych škodcov a...
Karta zamestnania
Dezinfektor (likvidátor chorôb) vykonáva aplikáciu dezinfekčných prostriedkov.
Karta zamestnania
Dezinsektor zabezpečuje likvidáciu škodlivého hmyzu.
Karta zamestnania
Likvidátor buriny je špecialistom na likvidáciu nežiaducich organizmov v kultúrnych porastoch poľných plodín, sadoch, viniciach, chmeľniciach, ako aj samonáletov burín a kríkov v nepoľnohospodárskych priestoroch,...
Karta zamestnania
Protiprašný technik zabezpečuje čiastkové činnosti protiprašnej prevencie v bani.
Karta zamestnania
Recepčný (okrem hotelového) zabezpečuje chod a prevádzku recepcie, osobný alebo telefonický kontakt s klientmi alebo obchodnými partnermi a uskutočňuje administratívne práce.
Karta zamestnania
Technik metrológ zabezpečuje certifikáciu zariadení a meradiel v laboratóriu v súlade s platnými legislatívnymi normami. Overuje a kontroluje meradlá a schvaľuje protokol o výsledkoch skúšok.
Karta zamestnania
Technik požiarnej ochrany realizuje plnenie vybraných povinností v oblasti ochrany pred požiarmi v súlade s platnými právnymi predpismi. Činnosti súvisiace s výkonom preventívnych protipožiarnych prehliadok, pripravuje a realizuje...
Karta zamestnania
Technik vozového parku zodpovedá za správu a dohľad nad vozovým parkom a koordináciu prepravy v rámci organizácie.
Karta zamestnania

Stredné odborné vzdelanie

Informátor prijíma, ohlasuje a zabezpečuje osobný alebo telefonický kontakt s klientmi alebo obchodnými partnermi. Podáva návštevníkom základné informácie o činnosti organizácie, vedie dokumentáciu o...
Karta zamestnania
Správca bytových, administratívnych a priemyselných objektov zabezpečuje poriadok, čistotu, drobné opravy a údržbu vo zverenej budove.
Karta zamestnania

Nižšie stredné vzdelanie

Pomocný pracovník údržby budov a areálov vykonáva pomocné práce pri preventívnych ako aj operatívnych opravách, údržbe a odstraňovaní rôznych nedostatkov v budovách alebo areáloch.
Karta zamestnania
Umývač okien výškových budov čistí a umýva okná vo výškach. Pri práci využíva schopnosti a skúsenosti na výkon rizikového povolania. V súlade s podmienkami údržby budov...
Karta zamestnania
Hospodárska správa a prevádzka zahŕňa činnosti súvisiace so správou a technicko-organizačným zabezpečovaním konkrétnej zverenej agendy. Patrí sem správa hmotného majetku, organizácia chodu firmy v prevádzkovo-technickej a hospodársko-právnej oblasti. Typické povolania pre túto skupinu sú správcovia budov, pracovníci obstarávania, metrológovia alebo informátori.

Do rámca hospodárskej správy patria činnosti ako:
 • zaznamenávanie požiadaviek na nákup, opravy, údržbu a evidenciu majetku, zabezpečovanie údržby techniky, budov, resp. motorových vozidiel,
 • zabezpečovanie agendy verejného obstarávania,
 • preverovanie správnosti dodávateľských faktúr z vecného a cenového hľadiska a komplexnosti dodávky,
 • evidencia nájomných zmlúv a príprava podkladov na ich aktualizáciu,
 • príprava podkladov na inventarizáciu, vykonávanie inventarizácie,
 • spracovanie a sumarizácia výsledkov inventarizácie,
 • ako aj informovanie o príslušnosti vnútorných útvarov alebo konkrétnych zamestnancov na vybavenie podnetov, dopytov, prípadne sťažností.
Požiarna ochrana

Požiarna ochrana je komplexná a náročná oblasť. Hasiči záchranári dnes nie sú vnímaní iba ako likvidátori požiarov, ale najmä ako ľudia, ktorí v akomkoľvek čase nasadzujú svoje životy pri záchranných prácach vo výškach, v hĺbkach, vo vzduchu či vo vode, pri dopravných nehodách, ekologických haváriách, ako aj ďalších ohrozeniach života a zdravia občanov alebo majetku.

Do požiarnej ochrany spadajú nasledovné oblasti:

 • činnosť hasičských útvarov a zborov,

 • ochrana objektov a osôb pred požiarmi,

 • poskytovanie bezpečnostnotechnických služieb,

 • poskytovanie záchranných služieb,

 • školiaca činnosť v oblasti požiarnej ochrany,

 • kontrolná činnosť na objektoch a zariadeniach zameraná na odstránenie hrozby vzniku požiaru.

Požiarna ochrana je v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Zabezpečuje ju Hasičský a záchranný zbor, ktorý bol zriadený 1. apríla 2002 zákonom č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore. Ku kľúčovým úlohám patrí zdolávanie požiarov a výkon záchranných prác pri haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. Zbor je však zodpovedný aj za oblasť uplatňovania technických požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti, rovnako ako za oblasť preventívnovýchovného pôsobenia.

Hasičský a záchranný zbor je jednou zo zložiek Integrovaného záchranného systému (patrí sem ešte Záchranná zdravotná služba, Policajný zbor, Banská záchranná služba, Horská záchranná služba a Kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany). Systém pozostáva zo záchranných zložiek, ktoré poskytujú postihnutému subjektu pri ohrození života, zdravia alebo majetku nevyhnutnú pomoc neodkladne a bez meškania.

Hasičský a záchranný zbor tvorí prezídium (ktoré je súčasťou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky), Požiarnotechnický a expertízny ústav, Stredná škola požiarnej ochrany v Žiline, záchranné brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách, Žiline a Humennom, Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 8 krajských riaditeľstiev a 49 okresných riaditeľstiev.

Pri zabezpečovaní svojich úloh spolupracuje Hasičský a záchranný zbor so štátnymi orgánmi, s orgánmi samosprávy, právnickými osobami a občianskymi združeniami. Významná je najmä jeho spolupráca s Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky. Ide o politicky nezávislé dobrovoľné občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je organizovať a zdokonaľovať dobrovoľné hasičstvo na území Slovenskej republiky. Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky sa zameriava na zásahovú činnosť, technickú pomoc, protipožiarnu prevenciu a preventívnovýchovnú činnosť. Združenie vydáva časopisy, publikácie, propagačné a metodické materiály a venuje sa aj organizovaniu výstav z oblasti požiarnej ochrany.

Zdroje:

Hospodárska správa a prevádzka

V rámci Národného projektu Elektronické služby verejného obstarávania bol vytvorený Informačný systém Elektronické verejné obstarávanie (IS EVO), ktorý slúži na elektronické zadávanie zákaziek verejnými obstarávateľmi a obstarávateľmi. Inovovaný IS EVO zavádza štandardizáciu postupov do zadávania zákaziek, čo výrazne zefektívňuje procesy v rámci obstarávaní. Vďaka národnému projektu sa elektronická forma zadávania rozširuje na všetky postupy zadávania zákaziek.

Pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky sa každoročne od roku 2000 koná Národné fórum údržby. Konferencia je podujatím, na ktorom sa stretáva do 200 manažérov a špecialistov údržby, zástupcov vedúcich firiem, ponúkajúcich služby v údržbe, predstaviteľov významných spoločností zo širokého spektra odvetví, ako aj odborníkov z akademickej pôdy.

Požiarna ochrana

Požiar je častou príčinou smrti a zranení v domácnostiach, pričom postihuje najmä zraniteľné skupiny ako sú deti, staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím. V EÚ každoročne pri požiaroch zomrie v priemere viac ako 5 000 ľudí, pričom 80 % týchto smrteľných nehôd sa odohrá v domácnostiach.

Ekonomické náklady súvisiace s požiarmi sa podľa odhadov blížia k 1 % HDP EÚ a požiarne zaťaženie a riziko požiaru v domácnostiach sa neustále zvyšuje. Najväčší zdroj nebezpečenstva vzniku požiaru v domácnostiach predstavuje najmä horľavý čalúnený nábytok.

Technikom požiarnej ochrany, špecialistom požiarnej ochrany alebo preventivárom požiarnej ochrany obce môže byť len fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou. Odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany môže získať len fyzická osoba s úplným stredným vzdelaním. Odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany overuje a osvedčenie o jeho odbornej spôsobilosti vydáva príslušné krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru. Odbornú spôsobilosť špecialistu požiarnej ochrany overuje a osvedčenie o jeho odbornej spôsobilosti vydáva Prezídium Hasičského a záchranného zboru. Technik požiarnej ochrany plní niekoľko významných povinností, napr. vykonáva preventívne protipožiarne prehliadky, určuje miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, vykonáva pravidelné školenia o ochrane pred požiarmi.

BOZP

Zavádzanie systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (SMBOZP) je trend, ktorý sa nevyhol ani slovenským podnikom. Tento trend značne ovplyvnila kapitálová účasť zahraničných investorov v podnikoch, požiadavky zákazníkov na medzinárodnom trhu a medzinárodné štandardy, ktoré sa úspešne implementovali do prosperujúcich podnikov hlavne v krajinách Európskej únie. Na Slovensku sa úspešne zavádza SMBOZP založený na britskej smernici OHSAS 18001. Tento model sa vyskytuje hlavne v organizáciách, ktoré už majú zavedený niektorý systém manažérstva na báze ISO noriem.

Podľa Zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov je bezpečnostný technik fyzická osoba, ktorá:
 • má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, absolvovala odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na základe vykonanej skúšky získala osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika, alebo
 • získala odborné vzdelanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a osvedčenie bezpečnostného technika na základe vykonanej skúšky v rámci stredoškolského štúdia ukončeného maturitnou skúškou alebo vysokoškolského štúdia na oprávnenej škole, ktorá obsah a rozsah študijného zamerania bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vymedzila po dohode s Národným inšpektorátom práce.
Podľa údajov Národného inšpektorátu práce najproblematickejšie oblasti z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú v stavebníctve – pády z výšky, pády predmetov z výšky, doprava na staveniskách a činnosti súvisiace s manipuláciou s bremenom.

Každé tri a pol minúty zomrie v EÚ jeden človek následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Ročne teda zomrie v EÚ viac ako 150 000 ľudí z dôvodu pracovného úrazu (8 900) alebo na následky choroby z povolania (142 000).

Zdroje:
12. 5. 2015
Vyplýva to z návrhu novely zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
11. 5. 2015
Opieral sa o hodnotenie počtu pracovných úrazov, ako aj porušení pracovných podmienok zistených pri dozornej činnosti inšpektorátov práce.
5. 5. 2015
V poradí 41. ročník súťaže žiakov stredných odborných škôl z predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa koná v Tatranskej Lomnici.
26. 4. 2015
Podľa odhadov odborníkov Medzinárodnej organizácie práce každý rok zomrie na pracovisku 2,3 milióna osôb.
8. 3. 2015
Spoločné stavebné úrady, v rámci ktorých by odborníci pripravovali rozhodnutia pre viacero obcí, by mali zefektívniť a skvalitniť fungovanie stavebných úradov na Slovensku.
25. 2. 2015
Predbežné oznámenia o nich už zverejnilo vo vestníku verejného obstarávania.
18. 2. 2015
Vyplýva to z novely zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorú dnes schválil kabinet Roberta Fica.
15. 7. 2014
Vyplýva to z novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorú podpísal prezident Andrej Kiska.
11. 5. 2014
Zamestnávatelia sa nepostarali ani o bezpečnosť zamestnancov pri možnom kontakte s pohybujúcimi sa časťami pracovných zariadení.
9. 5. 2014
V roku 2013 vzniklo 55 závažných pracovných úrazov s následkom smrti, zaevidovaných bolo 156 úrazov s ťažkou ujmou na zdraví, čo oproti roku 2012 predstavuje pokles o 11 úrazov.
8. 5. 2014
V mnohých prípadoch sme prišli na to, že štatutárni zástupcovia a vedúci zamestnanci spoločností majú nedostatočné právne vedomie v tejto oblasti, povedala Vorobelová.
16. 4. 2014
Návrh po novom určuje zamestnávateľovi povinnosť zabezpečiť dohľad nad pracovnými podmienkami pre všetkých zamestnancov, bez ohľadu na kategóriu rizikovosti práce.
26. 2. 2014
Za porušenie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci hrozia zamestnávateľom pokuty až do výšky 100.000 eur.
21. 1. 2014
Jedným z jej členov bol štátny tajomník slovenského rezortu diplomacie Peter Javorčík.
22. 10. 2013
Počas Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa v celej Európe konajú rôzne podujatia vrátane konferencií, výstav, súťaží a školení.
17. 9. 2013
Európsky týždeň mobility zakončí v nedeľu 22. septembra tradičné podujatie Martinský bicyklový deň.
17. 4. 2013
Zmeny v problematike ochrany zamestnancov pred pôsobením biologických faktorov nájdete v tomto článku.
5. 4. 2013
Pripravovaná novela zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorú schválila vláda SR na svojom februárovom rokovaní, prináša viacero zmien.
1. 1. 1970
1. 1. 1970
kviz
Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk