X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Energetika, plyn a elektrina

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Analytik vysokotlakovej siete vykonáva analýzy súvisiace s novými technológiami za účelom zvýšenia energetického využitia zemného plynu.
Karta zamestnania
Geotechnik rieši úlohy v oblasti sanácií, zosuvov a ďalších vplyvov geologických činiteľov ohrozujúcich zariadenia.
Karta zamestnania
Hydraulik v plynárenstve navrhuje hydraulické modely distribučnej sústavy a definuje technické podmienky pripojenia zákazníkov využívajúcich zemný plyn.
Karta zamestnania
Hydrológ zabezpečuje zber a vyhodnocuje údaje o hydrologickej a poveternostnej situácii.
Karta zamestnania
Konštruktér neštandardných meracích systémov konštruuje systémy používané na meranie fyzikálnych a nefyzikálnych veličín s dôrazom na ich špecifickosť a výnimočnosť.
Karta zamestnania
Kontrolný fyzik v jadrovej elektrárni optimalizuje strednú časť palivového cyklu a kontroluje využívanie paliva v aktívnej zóne.
Karta zamestnania
Operátor primárneho okruhu jadrovej elektrárne riadi a kontroluje chod zariadení primárneho okruhu jadrovej elektrárne. Primárny okruh umožňuje prenos tepelnej energie z aktívnej zóny do parogenerátora.
Karta zamestnania
Operátor sekundárneho okruhu jadrovej elektrárne riadi a kontroluje chod zariadení sekundárneho okruhu jadrovej elektrárne.
Karta zamestnania
Špecialista energetik prevádzky riadiacej techniky koordinuje a zabezpečuje spoľahlivú a nepretržitú prevádzku zariadení riadiacej techniky na zber, spracovanie a vyhodnocovanie informácií pre dispečerské riadenie. Zodpovedá...
Karta zamestnania
Špecialista energetik projektant, konštruktér vykonáva projektové a konštruktérske práce a riadi projektové práce v rámci energetickej spoločnosti.
Karta zamestnania
Špecialista energetik technického a technologického rozvoja vykonáva tvorivú aplikáciu vedeckých poznatkov a teórií pri vývoji nových postupov a metód a pri zabezpečovaní rozvoja rozsiahlych a...
Karta zamestnania
Špecialista energetik technológ koordinuje a zabezpečuje technologickú prípravu, spracováva koncepcie a metódy riadenia kvality v energetike, aplikuje vedecké poznatky a teórie. Zodpovedá za vypracovanie a aktualizáciu...
Karta zamestnania
Špecialista energetik vo výskume a vývoji spája vedecké objavovanie a využitie najnovších poznatkov vedy a techniky v aplikačnej praxi na ďalšie komerčné využitie. Vyvíja nové postupy a produkty, pričom zvažuje...
Karta zamestnania
Špecialista nedeštruktívnych skúšok vedie, koordinuje, spracováva, vyhodnocuje a schvaľuje výsledky nedeštruktívnych skúšok.
Karta zamestnania
Technik elektrickej stanice zabezpečuje prípravu a spracovanie podkladov na technické a organizačné zabezpečenie prevádzky a údržby energetických zariadení a posudzuje projektové dokumentácie pre investície a opravy...
Karta zamestnania
Technik energetik majster riadi vymedzené organizačné útvary alebo technologické úseky v energetických firmách.
Karta zamestnania
Technik energetik, projektant a konštruktér vypracováva projektovú a konštrukčnú dokumentáciu energetických zariadení a stavieb, vrátane autorského dozoru. Vykonáva technické práce pri...
Karta zamestnania
Technik ochrany v riadiacom centre v jadrovej elektrárni zabezpečuje plynulý chod technických prostriedkov fyzickej ochrany závodu v jadrovej elektrárni.
Karta zamestnania
Technik palivového hospodárstva v jadrovej elektrárni vykonáva správu majetku palivového hospodárstva, evidenciu vyhoreného jadrového paliva a rádioaktívneho odpadu a zabezpečuje udržiavanie zariadení...
Karta zamestnania

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Energetik technológ schvaľuje technologické postupy a technologické podmienky v energetike. Kontroluje dodržiavanie technologických postupov a vykonáva technické skúšky nových technológií, vrátane...
Karta zamestnania
Špecialista energetik kontroly a riadenia kvality vykonáva, riadi a organizuje komplexný systém kontroly a riadenia kvality v energetickej organizácii. Odhaľuje slabé miesta v systéme manažérstva kvality, navrhuje riešenia a...
Karta zamestnania
Špecialista energetik prípravy prevádzky zabezpečuje činnosti spojené s prípravou účelného, optimálneho a hospodárneho procesu výroby elektriny v súlade s plánom v zmysle externých...
Karta zamestnania
Špecialista správy a údržby energetických zariadení komplexne pripravuje a organizuje opravárenské zásahy na najzložitejších a najdôležitejších zariadeniach elektrárne, vrátane...
Karta zamestnania
Technik automatických riadiacich systémov energetických zariadení vykonáva technické práce pri zabezpečovaní spoľahlivej prevádzky a riadneho technického stavu riadiacej techniky.
Karta zamestnania
Technik havarijného plánovania a pripravenosti v jadrovej elektrárni vykonáva odborné činnosti v oblasti havarijného plánovania, aktualizuje vnútorný havarijný plán, organizuje a vyhodnocuje havarijné cvičenia....
Karta zamestnania
Technik kontroly kvality v energetike kontroluje kvalitu vstupov a výstupov energetických médií (napr. elektrina, plyn, voda, petrolej a pod.).
Karta zamestnania
Technik prevádzky, údržby distribučnej sústavy a rozvodu v energetike zabezpečuje výkon činností prevádzky, opráv a preventívnej údržby technologických celkov plynárenských zariadení.
Karta zamestnania
Technik rozvoja distribučnej sústavy a rozvodu plynu riadi rozvoj, obnovu distribučnej sústavy a rozvod plynu.
Karta zamestnania

Vyššie odborné vzdelanie

Dispečer v plynárenskom priemysle vykonáva dohľad nad prevádzkou, údržbou a funkčnosťou riadiacich systémov podľa prevádzkových predpisov v rozsahu stanovenom prepravnými zmluvami a dohodami.
Karta zamestnania
Dispečer v teplárni vykonáva dohľad nad prevádzkou, údržbou a funkčnosťou riadiacich systémov podľa prevádzkových predpisov v stanovenom rozsahu. Zabezpečuje výrobu tepelnej a elektrickej energie v predpísaných parametroch...
Karta zamestnania

Úplné stredné odborné vzdelanie

Dispečer prenosu a distribúcie elektrickej energie vykonáva dohľad nad prevádzkou, údržbou a funkčnosťou riadiacich systémov podľa prevádzkových predpisov jednotlivých systémov v súlade s platnými normami, predpismi...
Karta zamestnania
Dispečer vo výrobe elektrickej energie z alternatívnych zdrojov riadi prevádzku bloku v spolupráci s ostatnými technikmi prevádzky (s príslušnými dispečingami), a to podľa miestnych prevádzkových predpisov,...
Karta zamestnania
Dozimetrista v jadrovej elektrárni kontroluje radiačnú situáciu v jadrovej elektrárni a vykonáva dozor pri prácach v kontrolovanom pásme.
Karta zamestnania
Kvalitár, kontrolór v energetike vykonáva kontrolu akosti a kvality vstupov, medzioperačnú kontrolu akosti a kvality a kontrolu akosti a kvality výstupov v energetike.
Karta zamestnania
Mechanik rádiometrie a spektrometrie realizuje činnosti súvisiace s odberom vzoriek, meraniami, analýzami a správou prístrojovej techniky v oblasti radiačnej kontroly v jadrovej elektrárni.
Karta zamestnania
Mechanik, opravár meracích a regulačných zariadení inštaluje a kontroluje zariadenia na meranie a reguláciu, zabezpečuje kontrolu a údržbu priemyselných riadiacich systémov.
Karta zamestnania
Operátor parného stroja a kotla (kurič) obsluhuje rôzne druhy kotlov, výmenníkov tepla a redukčných staníc pary. Priebežne sleduje prevádzkyschopnosť a technologické parametre obsluhovaného zariadenia a stará sa o...
Karta zamestnania
Technik energetických zariadení budov koordinuje a vykonáva činnosti súvisiace s montážou, údržbou a opravou vyhradených technických zariadení (tlakové, plynové, elektrické, zdvíhacie) a zabezpečuje...
Karta zamestnania
Technik protikoróznej ochrany vykonáva samostatné práce a čiastkové i celkové riadenie prác pri montáži, rekonštrukciách, bežných a stredných opravách, kontrolách, revíziách,...
Karta zamestnania
Technik radiačnej kontroly v jadrovej elektrárni zabezpečuje, koordinuje a kontroluje práce spojené s udržiavaním správnej prevádzky zariadení systémov radiačnej kontroly.
Karta zamestnania
Technik správy elektrickej siete sleduje, vyhodnocuje a riadi distribúciu elektriny.
Karta zamestnania
Technik systémov zberu dát v energetike spravuje databázy a operačné systémy pre automatizovaný zber dát a vyhodnocuje kvalitu prenosových ciest na zber údajov a riadenie procesu používania náhradných...
Karta zamestnania
Technik technickej kontroly a diagnostiky v elektrotechnike a energetike vykonáva diagnostické merania a skúšky, stanovuje diagnózy a vyhodnocuje technický stav zariadení z hľadiska ďalšej prevádzky.
Karta zamestnania

Stredné odborné vzdelanie

Elektromontér a opravár elektrického vedenia vykonáva údržbu a opravy elektrických vedení prenosových, distribučných a rozvodných sietí a rieši ich technické problémy.
Karta zamestnania
Elektromontér trakčnej siete vykonáva obsluhu, odstraňuje poruchové stavy, reviduje a udržiava elektrické zariadenia veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia.
Karta zamestnania
Mechanik, opravár vodomerov, plynomerov vykonáva opravy meradiel v súlade s technologickým postupom s cieľom dosiahnuť po oprave meradiel predpísané metrologické kritériá.Ide o opravy membránových, rotačných a...
Karta zamestnania
Pracovník obsluhy plynárenských zariadení vykonáva práce obslužného charakteru pri doprave a príprave surovín pre výrobu plynu, čistenie a sušenie plynu, úprave, skladovaní a spracovaní vedľajších produktov.
Karta zamestnania

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Odpočtár meracích prístrojov vykonáva činnosti súvisiace s odpočtom meracích prístrojov elektrickej, tepelnej energie, plynu a vody.
Karta zamestnania
Pomocný pracovník v energetike (výrobe a distribúcii elektriny, tepla a plynu) vykonáva pomocné, prípravné, obslužné, manipulačné a jednoduché montážne práce vo výrobe a distribúcii elektriny...
Karta zamestnania
Ľudstvo sa už od nepamäti snažilo využívať prírodné sily a zdroje. Spočiatku išlo hlavne o využitie vlastnej sily človeka, potom zvierat, neskôr polohovej a pohybovej energie vody a vetra. Najstaršou, a po dlhé stáročia jedinou formou energie, bola vlastná biologická energia ľudí a biologická energia zvierat. Významným bol preto objav princípu dynama, ktorý umožnil premenu mechanickej energie na elektrickú.

Energetika je odvetvím národného hospodárstva, ktoré sa zaoberá výrobou, získavaním, premenou, distribúciou a využitím všetkých foriem energie. Výrobný proces v energetike je uzavretým cyklom pozostávajúcim zo štyroch etáp. Prvá etapa spočíva v objavovaní, získavaní a v sprístupňovaní zdrojov energie (t.j. uhlia, ropy, zemného plynu či dreva). Druhú etapu reprezentujú plynárne, teplárne a predovšetkým elektrárne. V tejto etape sa premieňajú primárne nosiče energie na formy priamo využiteľnej energie (t.j. plyn, teplú vodu a elektrickú energiu). V tretej etape ide o prenos ušľachtilého druhu energie. Patria sem elektrické prenosové a rozvodné siete, ropovody, plynovody či tlakové potrubné systémy. Cyklus sa uzatvára štvrtou etapou, ktorá sa vyznačuje spotrebou energie na rozmanité účely univerzálneho použitia v národnom hospodárstve.

Na Slovensku sa elektrická energia vyrába v jadrových, tepelných a vodných elektrárňach. Len malým percentom sa na výrobe podieľajú iné elektrárne (veterné, slnečné a pod.). Na juhu Slovenska, medzi Nitrou a Levicami, sa nachádzajú štyri bloky Atómovej elektrárne Mochovce. Prvý blok elektrárne dodáva elektrickú energiu do siete od leta 1998, druhý blok od konca roku 1999. Každý blok vyrobí ročne približne 3 000 GWh elektrickej energie, čo pokrýva takmer 10 % spotreby elektrickej energie na Slovensku. Uvedenie tretieho a štvrtého bloku do prevádzky je naplánované na roky 2014, resp. 2015.

Na západnom Slovensku, neďaleko mesta Trnava, sa nachádza závod Atómové elektrárne Bohunice. Elektrická energia sa tu vyrába v dvoch blokoch, ktoré boli k energetickej sieti postupne pripojené v rokoch 1984 až 1985. Vybudovaním systému centralizovaného zásobovania mesta Trnava teplom z Atómových elektrární Bohunice prešla atómová elektráreň V2 na kombinovanú výrobu elektriny a tepla.

Tepelné elektrárne Nováky so sídlom v Zemianskych Kostoľanoch sa nachádzajú v blízkosti Nováckych uhoľných baní a Nováckych chemických závodov v okrese Prievidza. Okrem výroby a dodávky elektrickej energie zabezpečujú aj dodávku horúcej vody na vykurovanie miest Prievidza, Nováky, Zemianske Kostoľany, ako aj pre priemyselné a iné organizácie.

Tepelné elektrárne Vojany sa nachádzajú na východnom Slovensku v okrese Michalovce. Pozostávajú z dvoch energetických výrobní. Elektrárne Vojany zabezpečujú dodávkou bázovej elektrickej energie spoľahlivosť prenosovej sústavy východného Slovenska a taktiež poskytujú pre elektrizačnú sústavu podporné služby.

Z niekoľkých desiatok vodných elektrární, ktoré prevádzkujú Slovenské elektrárne, a.s., je podľa množstva vyrobenej elektrickej energie našou najväčšou Vodná elektráreň Gabčíkovo. Elektráreň bola uvedená do prevádzky v roku 1992.

Autor:
  • Ing. Vladimír Tonka - generálny sekretár Zväzu zamestnávateľov Slovenska

Zdroje:
  • Hajko, V. a kol.: Encyklopédia Slovenska E-J (II. zväzok). Bratislava: Veda, 1978.

  • www.seas.sk

Využitie elektrickej energie na území dnešného Slovenska sa datuje od konca 19. storočia. Veľkým impulzom elektrifikácie bola medzinárodná elektrotechnická výstava v roku 1883 vo Viedni, kde verejnosti predstavili jednosmerné elektrické stroje, žiarovky, inštalačný materiál a ďalšie výrobky umožňujúce využívanie elektrickej energie.

Prvá elektráreň na území Slovenska bola uvedená do prevádzky už v roku 1884 v mlyne S. Ludwiga na dnešnej Krížnej ul. v Bratislave.

V roku 1889 začala v Krompachoch činnosť naša prvá vodná elektráreň.

Do roku 1918 využívalo elektrinu iba asi 2 % miest a obcí na území Slovenska, kým v roku 1937 bolo na Slovensku elektrifikovaných už 24,4 % miest a obcí.

Prvá atómová elektráreň na komerčné účely bola postavená vo Zväze sovietskych socialistických republík (ZSSR) v meste Obninsk. Táto atómová elektráreň bola k rozvodnej sieti oficiálne pripojená v roku 1954. Elektráreň však bola po niekoľkých rokoch odstavená a slúžila iba na výskumné účely. Pôvodná elektráreň dnes slúži ako múzeum atómovej energie.

Éra jadrovej energetiky v bývalom Československu sa začala v auguste 1958 výstavbou výskumno-vývojovej jadrovej elektrárne A1 v lokalite Jaslovské Bohunice. Blok bol v prevádzke od októbra 1972 do februára 1977. Elektráreň A1 bola navrhnutá ako experiment a mala overiť možnosti energetického využívania reaktorov na prírodný urán.

26. apríla 1986 došlo na štvrtom reaktorovom bloku jadrovej elektrárne Černobyľ v bývalom ZSSR (dnešná Ukrajina) k ťažkej havárii reaktoru so závažnými radiačnými dôsledkami. Príčinou havárie bolo prehriatie a následná explózia reaktora, keď sa do vzduchu uvoľnil rádioaktívny mrak, ktorý postupoval cez západnú časť ZSSR, východnú Európu a Škandináviu. Boli kontaminované rozsiahle oblasti Ukrajiny, Bieloruska a Ruska, čo si vyžiadalo evakuáciu a presídlenie asi 200 000 ľudí. Približne 60 % rádioaktívneho spadu skončilo v Bielorusku. Tesne po havárií zomrelo 31 osôb (zamestnancov elektrárne a hasičov), viac ako 140 ľudí bolo zranených a viac ako 100 000 evakuovaných. Od roku 1986 poznajú slovo Černobyľ na celom svete.

Výroba elektrickej energie v tepelnej elektrárni je charakteristická tým, že hlavným zdrojom jej výroby je spaľovanie uhlia, plynu alebo mazutu. V kotli sa vyrába para, ktorá poháňa turbínu pripojenú k alternátoru. Premena tepelnej energie na elektrickú sa realizuje parným cyklom.

Poznáme dva druhy tepelných elektrární:
1. kondenzačné, zamerané na výrobu elektrickej energie,
2. teplárne zamerané na kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla.

Princíp výroby elektriny v jadrovej elektrárni je podobný ako v klasickej tepelnej elektrárni. Rozdiel je len v zdroji tepla. V tepelnej elektrárni je zdrojom tepla fosílne palivo (uhlie, plyn), zatiaľ čo v jadrovej elektrárni je to jadrové palivo (prírodný alebo obohatený urán).

Prevádzka jadrových elektrární je kampaňovitá. Raz do roka sa reaktor odstaví na 3 až 4 týždne kvôli výmene paliva a údržbe zariadení a zvyšok roka je reaktor v prevádzke nepretržite v pásme základného zaťaženia, pretože prevádzka jadrových reaktorov je najekonomickejšia pri plnom výkone.

Vodné elektrárne fungujú na princípe premeny mechanickej energie vody na elektrickú energiu. Vodný prúd prechádza nepohyblivými rozvádzacími kanálmi turbíny a takto usmernený vteká do opačne zakrivených lopatiek obežného kola vodnej turbíny, roztáča ich a odovzdáva im svoju mechanickú energiu. Mechanická energia vody sa mení na mechanickú energiu hriadeľa, tá sa následne mení pomocou elektrických generátorov na elektrickú energiu.

Zo všetkých energetických zdrojov je možné najúčinnejšie využiť energiu vody (nad 90 %).

Jadrová elektráreň v japonskom Kašiwazaki-Kariwa je so svojimi siedmimi reaktormi najväčším zariadením svojho druhu na svete. Nachádza sa asi 250 km severozápadne od Tokia.

Najväčšou jadrovou elektrárňou v Európe je elektráreň Cattenom vo Francúzsku.

Na svete je vyše 400 fungujúcich atómových reaktorov, niekoľko desiatok je vo výstavbe. Najväčší počet atómových reaktorov majú Spojené štáty americké (vyše 100), nasleduje Francúzsko, ktoré suverénne vedie ako krajina s najvyšším podielom jadra na výrobe elektriny (78 %).

Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava patria s celkovým počtom zamestnancov 7 027 medzi desať najväčších zamestnávateľov na Slovensku. Spoločnosť je prevádzkovateľom 2 jadrových, 2 tepelných a 34 vodných elektrární.

Zdroje:
31. 1. 2017
Ohľaduplný prístup k prírodným zdrojom je pre spoločnosť Lidl Slovenská republika jednou z kľúčových priorít v rámci spoločenskej zodpovednosti.
13. 12. 2016
Pri plyne to bude pokles v priemere približne o 2,6 % a pri dodávkach tepla dôjde k zníženiu priemerne o 5 %.
12. 10. 2016
Informoval o tom dnes hovorca a riaditeľ podnikovej a marketingovej komunikácie Slovnaftu Anton Molnár.
28. 9. 2016
Mladí ľudia majú po skončení ročného plateného programu šancu získať trvalé pracovné miesto v spoločnosti.
16. 9. 2016
Zavedenie novej montážnej linky sa už prejavilo aj na stave zamestnancov.
14. 9. 2016
Diskutovali o tom, ako zabezpečiť udržateľnosť a ekonomickú prevádzku elektrárne minimálne v strednodobom horizonte.
4. 7. 2016
Oznámil to 2. júna na brífingu predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Jozef Holjenčík.
19. 6. 2016
Spoločnosť zamestnáva zhruba 480 zamestnancov a v minulom roku vyrobila približne 374.300 kusov kotlov.
27. 5. 2016
Súťaž organizovala Skupina MOL, všetci finalisti v nej dostanú ponuku na zamestnanie.
27. 4. 2016
Popradčanom v súčasnosti chýba nástroj, ktorý by v meste riadil komunálnu energetiku.
16. 3. 2016
Za ním nasledovala spoločnosť Eustream a prvú trojku uzatvára kórejská automobilka Kia Motors Slovakia.
14. 3. 2016
Ročný platený program Growww je určený pre absolventov vysokých škôl a univerzít s maximálne jednoročnou praxou.
7. 3. 2016
Tento rok skupina Slovnaft pripravila pre absolventov spolu 24 pozícií.
7. 3. 2016
Tento rok skupina Slovnaft pripravila pre absolventov spolu 24 pozícií.
3. 3. 2016
Náklady na jeho výstavbu sa predpokladajú vo výške 20 miliónov eur.
25. 2. 2016
Väčšina z nich, by mala byť v elektrárni Vojany a v blízkom okolí.
17. 2. 2016
Firma sa orientuje na produkciu technológií na výrobu veternej energie.
9. 12. 2015
Na dnešnej tlačovej konferencii po rokovaní kabinetu o tom informoval premiér Robert Fico.
6. 11. 2015
Ide o novú formu ako prepojiť veľké firmy so startupmi.
28. 9. 2015
Pohyblivé zložky mzdy zohrávajú dôležitú úlohu pri odmeňovaní odborných a vedúcich pracovníkov.
23. 7. 2015
Nízka domáca ťažba plynu na Slovensku sa od tohto roku mierne zvýši.
19. 6. 2015
Na rebríčkoch Svetovej banky je na popredných miestach, čo sa týka možností zakladania biznisu, kvality prostredia pre podnikateľské aktivity.
19. 6. 2015
Úrad zabezpečuje rovnosť účastníkov trhu, a preto nemôže zostať nečinným.
18. 6. 2015
Náklady na energie môžu predražiť ročne až o desiatky eur.
15. 6. 2015
Informoval o tom analytik portálu energieprevas.sk Jozef Badida.
12. 6. 2015
V metropole Baku sa Pellegrini stretne s azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alijevom.
12. 6. 2015
Vranovský priemyselný park Ferovo tak zostáva naďalej bez investora. 
10. 6. 2015
Energetická politika by mala byť nastavená tak, aby viedla k znižovaniu cien energií.
3. 6. 2015
V rámci prvej etapy prepúšťania ukončia vo Vojanoch pracovný pomer asi so 14 zamestncami, a to k 30. júnu tohto roka.
1. 6. 2015
V SR je podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie zabezpečená prostredníctvom systému takzvaných výkupných cien.
30. 5. 2015
Jedna zo spoločností sa zaoberá výrobou výťahov a eskalátorov, druhá budovaním kogeneračných jednotiek a tretia potravinárstvom.
9. 5. 2015
Prepravná kapacita slovensko-ukrajinského plynovodného prepojenia je 27 miliónov m3 plynu denne.
17. 4. 2015
Elektrárne opierajú svoj nárok o zmluvu, ktorú uzavreli s Fondom národného majetku.
10. 4. 2015
Vývoj ovplyvnil rast v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 5,1 %, v priemyselnej výrobe o 3 %, v ťažbe a dobývaní o 1,8 %.
26. 3. 2015
Stredná škola v Liptovskom Hrádku dnes uviedla oficiálne do riadnej prevádzky novovybudovanú solárnu elektráreň.
25. 3. 2015
Takmer 490 vystavovateľov z 11 krajín sveta sa zúčastňuje na 36. ročníku medzinárodného veľtrhu stavebníctva Coneco a 25. ročníku veľtrhu energetickej efektívnosti Racioenergia.
23. 3. 2015
Vyplýva to z najnovšej analýzy Inštitútu finančnej politiky pri ministerstve financií, ktorý preto zdôrazňuje potrebu účinnejšej kontroly distribučného trhu.
23. 3. 2015
Zrealizované investície boli najmä z oblasti informačných technológií, energetiky a služieb.
17. 3. 2015
Zástancov, ale aj svojich odporcov má nová investícia, ktorá smeruje do mesta Vranov nad Topľou. Súkromná firma plánuje v priemyselnom parku Ferovo spracovávať elektroodpad.
16. 3. 2015
Presné číslo ešte nie je známe, rozsah prepúšťania bude jasný až v lete.
5. 3. 2015
Uviedol to v Bruseli na zasadnutí Rady EÚ pre energetiku minister hospodárstva SR Pavol Pavlis.
2. 3. 2015
Jedným z ťahákov podujatia je hľadanie Higgsových bozónov, tzv. božských častíc.
12. 2. 2015
Peter Obdržálek z CVTI informoval, že v roku 2023 bude ekonomicky aktívnych absolventov o 127.000 viac ako v súčasnosti, pracovných miest bude však iba o 83.000 viac.
28. 11. 2014
Informoval o tom dnes na tlačovej konferencii v Bratislave predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Jozef Holjenčík.
23. 9. 2014
Investor plánuje prostredníctvom spomínanej elektrolýzy produkovať chlórové produkty a hydroxid sodný.
18. 9. 2014
Podpísaním grantovej zmluvy sa začíname implementácia, realizácia bude trvať približne 18 mesiacov.
16. 9. 2014
Na konferencii spoločnosti Business Forum o dodávkach plynu do Európy to povedal český minister priemyslu Jan Mládek.
9. 9. 2014
Pre porovnanie, ceny elektriny v susednej ČR boli za posledných päť rokov približne o 21 % nižšie ako v SR.
4. 7. 2014
Vyplýva to zo zverejneného plánu rozvoja prenosovej sústavy na roky 2014 až 2023.
21. 6. 2014
Podujatie Otvorená elektráreň v Atómovej elektrárni Bohunice V2 je súčasťou deviateho ročníka dvojdňového festivalu slova, hudby a tanca “V Bohunicách pri kaštieli”.
20. 6. 2014
Nakoľko elektráreň je jadrové zariadenie, ktoré spĺňa prísne bezpečnostné opatrenia, prezrieť si areál elektrárne zvnútra v špeciálnom autobuse budú mať možnosť iba účastníci, ktorí sa v predstihu prihlásili a zadali svoje osobné údaje.
11. 6. 2014
Pomoc štátu by sa mohla energeticky chudobným podľa Richterových slov poskytovať "čo najskôr".
10. 6. 2014
Integrované a efektívne riešenie pre spracovanie odpadu z mliekarní – srvátky a poľnohospodárskej produkcie miestnych družstiev – zabezpečuje produkciu 1 MW elektriny.
6. 6. 2014
Množstvo elektriny, ktoré si domácnosť s priemerným odberom mohla kúpiť za jeden mesačný plat, podľa Písaříka v rokoch 1997 až 2003 prudko klesalo. 
5. 6. 2014
Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s., je najväčším výrobcom elektriny na Slovensku. V apríli 2006 sa jej hlavným akcionárom stala spoločnosť Enel so 66-% podielom.
4. 6. 2014
Oznámil to po dnešnom rokovaní vlády na tlačovej besede premiér Robert Fico.
30. 5. 2014
Nezanedbateľnou skutočnosťou je aj to, že nové prevádzky vytvárajú aj nové pracovné príležitosti.
29. 5. 2014
Medzinárodnú súťaž Skupiny MOL pre študentov v oblasti ropného a plynárenského priemyslu Freshhh 2014 vyhral tím zo Srbska.
26. 5. 2014
Zaistenie prevádzky bude zabezpečovať jeden pracovník.
6. 5. 2014
Informoval o tom dnes hovorca a riaditeľ podnikovej a marketingovej komunikácie spoločnosti Anton Molnár.
5. 5. 2014
SR tak vlani v súlade eurosmernicou udržiavala núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov na úrovni 95 dní priemerného denného čistého dovozu.
23. 4. 2014
MOL už v ČR vlastní čerpacie stanice Pap Oil a Slovnaft.
11. 4. 2014
O víťazoch rozhodovala hodnotiaca komisia zložená zo 47 nezávislých odborníkov.
27. 3. 2014
Najdôležitejším argumentom pre posun času zo zimného na letný je úspora energií.
12. 3. 2014
Zisk skupiny Enel, do ktorej patria aj Slovenské elektrárne, pred zdanením, odpismi a úrokmi (EBITDA) predstavoval za rok 2013 vyše 17 miliárd eur.
12. 3. 2014
Skupina Enel predala v roku 2013 koncovým zákazníkom celkovo 295,5 TWh elektriny, medziročne o 6,7 % menej.
26. 2. 2014
Počas svojej návštevy krajiny sa stretol aj s predstaviteľmi firmy Continental, ktorá tiež na Slovensku pôsobí.
24. 2. 2014
Vyplýva to zo zámeru predloženého na posúdenie vplyvov investície na životné prostredie.
24. 2. 2014
Povedal to dnes dočasný ukrajinský minister energetiky Eduard Stavickij.
21. 2. 2014
Také zhodnotenie v súčasnosti už nemá žiaden bankový vklad ani dôchodkové sporenie v treťom pilieri, upozorňuje riaditeľ Thermosolaru Milan Novák.
21. 2. 2014
Informoval o tom monopolný prepravca komodity na Slovensku, štátny Transpetrol.
21. 1. 2014
Informovala o tom dnes hovorkyňa Slovenských elektrární Janka Burdová.
20. 1. 2014
Turkméni už nebudú mať zemný plyn v domácnostiach v neobmedzenom množstve zadarmo.
20. 1. 2014
Akčný plán by mal napomáhať rozvoju novovznikajúceho odvetvia „modrej energie“ a nasmerovať ho k úplnej industrializácii.
16. 1. 2014
V septembri 2013 začali stavať svoje zázemie dve elektrárne a tento rok pribudnú ďalšie spoločnosti.
13. 1. 2014
Dôkazom úspechu tejto slovenskej firmy vo Vietname je aj fakt, že projekt je už druhým, ktorý v krajine realizuje.
6. 1. 2014
Povedal to pre TASR jeden z vtedajších vyjednávačov a splnomocnenec českej vlády pre energetickú bezpečnosť Václav Bartuška.
28. 12. 2013
Minister Tomáš Malatinský pripomenul, že podľa posledných informácií by sa mal tretí blok EMO dokončiť do konca roku 2014 a štvrtý blok do konca roku 2015.
26. 12. 2013
Rokovania s ruskou plynárenskou spoločnosťou Gazprom o znížení ceny plynu sú viac-menej základným bodom na úplné ovládnutie Slovenského plynárenského priemyslu štátom.
25. 12. 2013
Tento rok neprial ani cenám drahých kovov. Cena zlata sa od začiatku roka 2013 prepadla o viac ako štvrtinu, striebro na cene stratilo viac než tretinu.
18. 12. 2013
Digitalizovaný podpis pritom nie je podľa predkladateľov elektronickým podpisom. 
12. 12. 2013
Odber plynu z Ruska pre slovenských odberateľov zlacnie.
6. 12. 2013
V najbližšom období plánuje Slovnaft významné investície. Tento rok spoločnosť začala výstavbu nového závodu na výrobu polyetylénu za viac ako 200 miliónov eur.
3. 12. 2013
Podľa analytika inštitútu vybudovanie ďalšieho obrovského zdroja môže tak viesť k rozsiahlym prebytkom elektriny na Slovensku v čase, keď okolité štáty budú v podobnej situácii.
28. 11. 2013
Informoval o tom dnes na brífingu v Bratislave predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Jozef Holjenčík.
16. 11. 2013
Pracovníci Slovenského plynárenského priemyslu sa zhromaždili na proteste Plynárenského odborového zväzu v Bratislave.
14. 11. 2013
Energetický gigant sa rozhodol zredukovať svoje náklady do roku 2017 o ďalších 500 miliónov eur.
12. 11. 2013
Dôvodom je prudký pokles cien plynu.
5. 11. 2013
Dôvodom rozsiahlych zmien je zvýšenie ziskovosti firmy.
28. 10. 2013
John Major jednoznačne odsúdil aktuálny postup energetických firiem, ktoré sa podľa neho snažia nadmerne zvýšiť ceny, aby profitovali.
26. 10. 2013
Významnou česko-slovenskou investíciou J&T je 37-% podiel v Energetickom a průmyslovom holdingu, ktorý je dlhodobým strategickým investorom najmä v energetike, ale aj v priemysle obidvoch krajín.
25. 10. 2013
Greenpeace považuje návrh Energetickej politiky SR za nedostatočný, jednostranne zameraný iba na rozvoj jadrovej energetiky a udržanie neprijateľného stavu podpory ťažby a spaľovania hnedého uhlia.
23. 10. 2013
Malí výrobcovia odstránením legislatívnych prekážok získajú väčšiu energetickú nezávislosť, čo je základný krok na odvrátenie hrozby energetickej chudoby.
21. 10. 2013
Para z kotla bude slúžiť na výrobu tepla a elektrickej energie pre potreby spoločnosti Třinecké železárny, a.s. Novopostavený zdroj nahradí po jeho dostavbe existujúci kotol K14.
20. 10. 2013
Podľa správy Slovensko už niekoľko rokov vyvíja rozsiahle aktivity vo výskume a vývoji reaktorov 4. generácie, špeciálne héliom chladeného rýchleho reaktora nazývaného "Allegro".
17. 10. 2013
Ceny elektriny a čo všetko ich ovplyvňuje bude nosnou témou dvojdňového ENERGOFÓRA 2013.
16. 10. 2013
Druhý ročník konferencie Energetické zdroje regiónov – súčasnosť a budúcnosť pripravil nadnes Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s Materiálovotechnologickou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Trnave.
27. 9. 2013
Spoločnosť Slovalco má v súčasnosti zaistené výhodné ceny energie.
26. 9. 2013
Plynárne predávajú plyn domácnostiam pod nákupnú cenu.
24. 9. 2013
Uviedol to dnes na tlačovej konferencii v Bratislave riaditeľ Asociácie výrobcov elektriny zo slnka Ľudovít Sluka.
17. 9. 2013
Európsky týždeň mobility zakončí v nedeľu 22. septembra tradičné podujatie Martinský bicyklový deň.
12. 9. 2013
Automobilka v Trnave je technologicky jednou z najnovších v rámci skupiny PSA Peugeot Citroën.
11. 9. 2013
Podľa europoslancov by podiel biopalív prvej generácie (z potravinárskych plodín) nemal do roku 2020 presiahnuť šesť percent konečnej spotreby energie v doprave.
11. 9. 2013
Na Slovensku v celom odvetví chémie podniká 234 firiem s viac ako 20 zamestnancami, pričom k 31. decembru 2012 v týchto firmách pracovalo 37.212 ľudí.
8. 9. 2013
Najvýraznejší podiel na výrobe elektriny na Slovensku majú dlhodobo jadrové elektrárne, s podielom 54,6 % v roku 2012.
4. 9. 2013
Na niekoľko rokov je podľa Roberta Fica garantované, že straty z predaja plynu pre domácnosti budú kompenzované z predaja získaného rezervného plynu.
3. 9. 2013
Aktivity sú pripravené tak, aby deti mohli nadobudnuté vedomosti využiť nielen počas vyučovania, ale najmä pri každodenných činnostiach.
2. 9. 2013
Skupina vlastnená Petrom Kellnerom, Danielom Křetínským, Patrikom Tkáčom a J&T získa nad spoločnosťou aj manažérsku kontrolu.
21. 8. 2013
Najvyšší súd dal v spore za pravdu organizácii Greenpeace Slovensko, ktorá Úradu jadrového dozoru vyčítala, že ju nezapojil napriek jej záujmu do konania.
14. 8. 2013
Energetická spoločnosť RWE plánuje zatvoriť alebo odstaviť niektoré elektrárne v západnej Európe v reakcii na pokles dopytu na trhu a náraste konkurencie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.
13. 8. 2013
Čínsky solárny gigant Yingli a britská spoločnosť DEK Solar sa rozhodli vybudovať výskumné stredisko v čínskom meste Pao-ting (provincia Chej-pej).
13. 8. 2013
Zisk nemeckého energetického koncernu E.ON klesol o 22 %. Dôvodom je slabý dopyt po elektrine v Európe a nárast konkurencie zo strany obnoviteľných zdrojov energie.
13. 8. 2013
Jedným z opatrení bude umožnenie, aby sa v sektore mohli prejaviť aj súkromné firmy. Prílevom nového kapitálu má získať druhý dych doteraz štátny koncern Pemex.
12. 8. 2013
Do roku 2018 sa má v RWE ušetriť 100 miliónov eur. Vedenie sa chce dostať k cieľu znižovaním počtu pracovníkov a prekladaním niektorých servisných činností do zahraničia.
9. 8. 2013
Čistý zisk spoločnosti ČEZ Slovensko dosiahol za minulý rok viac ako 1 milión eur. Stalo sa tak najmä vďaka aktivitám v oblasti predaja veľkým zákazníkom a tradingu.
5. 8. 2013
Podľa informácií denníka má byť kameňom úrazu príliš veľký objem plynu, ktorý sa SPP v minulosti zmluvne zaviazal odoberať z Ruska pod hrozbou pokuty.
18. 7. 2013
Združenie právnických osôb BIOMASA získalo podporu na propagáciu využívania biomasy z programu LIFE+ Európskej komisie – Information dissemination.
17. 7. 2013
Cieľom trojdňovej návštevy zástupcov spoločnosti je získanie informácií o možnostiach investovania na Slovensku.
11. 7. 2013
Slovenské elektrárne, a. s., dnes ukončili generálnu opravu 3. bloku atómových elektrární Bohunice V2 prifázovaním prvého turbogenerátora do siete.
11. 7. 2013
Tlak štátu na nižšie ceny elektriny ohrozuje tisícky pracovných miest. Najnovšie pre spor regulačného úradu.
11. 7. 2013
Na Medzinárodnej konferencii ESRI v kalifornskom San Diegu rozdali v stredu (10. 7.) ceny za unikátne využitie geografického informačného systému GIS v rôznych odvetviach.
8. 7. 2013
Siemens, úspešný nemecký a medzinárodný koncern, chce o miliardy eur znížiť náklady na svoju činnosť.
3. 7. 2013
Prezidenti štátov Vyšehradskej štvorky (V4) našli na dvojdňovom summite v poľskej Visle konsenzus v oblasti jadrovej energetiky a zhodli sa na tom, že ju nemôžu úplne zamietnuť.
1. 7. 2013
Jednou z najlepších ciest podpory konkurencieschopnosti firiem v SR môže byť aj znižovanie cien elektrickej energie.
29. 6. 2013
Slovenské elektrárne pripravili pre návštevníkov na dnešný deň bohatý program vo svete vodnej elektrárne Gabčíkovo.
28. 6. 2013
Britský koncern British Petrol, líder konzorcia, dnes potvrdil, že plyn z Azerbajdžanu sa bude prepravovať do Európy cez Grécko a po dne mora do Talianska.
27. 6. 2013
Podľa BGS sa v strednej Británii nachádzajú zásoby bridlicového plynu v objeme zhruba 36,8 bilióna kubických metrov.
27. 6. 2013
Marketingová riaditeľka Miriam Oravkinová dnes informovala, že generálny dodávateľ prác v Snine dokončil inštaláciu nových kogeneračných jednotiek s výkonom 3120 kW.
27. 6. 2013
Vodná elektráreň Gabčíkovo je poslednou elektrárňou, ktorá v tomto roku v rámci 7. ročníka populárno-náučného podujatia Otvorená elektráreň privíta návštevníkov.
21. 6. 2013
Oznámila to dnes spoločnosť Rosnefť potom, ako podpísala dohodu, ktorá pravdepodobne urobí z Ruska najväčšieho dodávateľa energií pre Čínu.
21. 6. 2013
Slovenské elektrárne, a. s., začnú v sobotu 22. júna generálnu opravu 3. bloku atómových elektrární Bohunice V2.
21. 6. 2013
Európska únia a Čína dúfajú, že sa im podarí spor, ktorý vyvolalo zavedenie cla na dovoz solárnych panelov z ázijskej krajiny do únie, vyriešiť v čo najkratšom čase.
20. 6. 2013
Víťazom už piateho ročníka súťaže EkoFondu, tentoraz na tému „Energia v našom meste“, sa stala Základná škola v Michalovciach.
19. 6. 2013
Malá vodná elektráreň je nákladnou investíciou s veľmi neistou dlhodobou návratnosťou a určite nie je žiadnym mimoriadne výhodným - tzv. zeleným biznisom.
18. 6. 2013
Nemecko bude ešte aj o 25 rokov získavať väčšinu energie z fosílnych palív, ropy, plynu a uhlia.
17. 6. 2013
V priemere až 50-percentnú úsporu energií dosiahne sedem stredných škôl v správe Banskobystrického samosprávneho kraja.
17. 6. 2013
Logistické centrum biomasy plánujú vybudovať Hornonitrianske bane Prievidza v súvislosti s modernizáciou Elektrárne Nováky po roku 2015.
16. 6. 2013
Pomalá konvergencia, prílišná regulácia a zlý systém podpory alternatívnych zdrojov ťahajú energetiku v Európe smerom nadol.
16. 6. 2013
Vodné dielo Žilina, ktoré je najmladším vodným dielom na Váhu, začali stavať v roku 1994 a do komerčnej prevádzky ho uviedli v roku 1998.
14. 6. 2013
Cieľom Európskeho dňa veternej energie, ktorý pripadá na 15. júna, je prezentovať prednosti veternej energie, jedného z obnoviteľných zdrojov energie.
13. 6. 2013
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský vystúpil na 6. stredoeurópskom plynárenskom kongrese v Bratislave.
7. 6. 2013
Na financovaní dostavby Atómovej elektrárne Mochovce sa spolu so Slovenskými elektrárňami budú podielať dve ruské agentúry a Medzinárodná investičná banka.
4. 6. 2013
V obci Volkovce v zlatomoravskom okrese dnes slávnostne odovzdali do užívania zrekonštruovanú základnú školu.
3. 6. 2013
Británia by mohla disponovať omnoho väčšími zásobami bridlicového plynu než sa doteraz domnievala.
3. 6. 2013
SE Predaj, dcérska spoločnosť Slovenských elektrární, začína v júni aj s predajom zemného plynu pre firemných zákazníkov.
31. 5. 2013
Spotrebiteľské ceny pohonných látok v 21. týždni v porovnaní s cenami v 20. týždni zaznamenali pokles.
28. 5. 2013
Prezident Asociácie pre využitie obnoviteľných a alternatívnych zdrojov Filip Urban uviedol, že Slovensko čaká výstavba biometánových staníc.
27. 5. 2013
Viac ako stovka zástupcov štyroch desiatok subjektov zaoberajúcich sa oblasťou plynárenstva sa stretlo v Demänovskej Doline na konferencii ENERGOFÓRUM® 2013.
26. 5. 2013
Vývoj plynárenstva bude ústrednou témou dvojdňovej konferencie ENERGOFÓRUM 2013, ktorá sa uskutoční v dňoch 27. a 28. mája v Demänovskej Doline.
26. 5. 2013
Rastúce energetické náklady nútia stále viac nemeckých podnikov sa presúvať do iných krajín.
25. 5. 2013
Podpora výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov by sa mala na Slovensku znížiť najneskôr začiatkom budúceho roka.
25. 5. 2013
Rusko poskytne 1,7 miliardy eur na zafinancovanie výstavby srbskej sekcie plynovodu Južný prúd.
23. 5. 2013
Slovenské elektrárne, a. s., prifázovaním prvého turbogenerátora ukončili v stredu (22. 5.) generálnu opravu 4. bloku Atómových elektrární Bohunice V2.
22. 5. 2013
Slovenské elektrárne (SE), a. s., už po siedmykrát otvárajú brány svojich závodov pre verejnosť.
22. 5. 2013
Rokovanie s Energetickým a průmyslovým holdingom o predaji 49-% podielu v spoločnosti Stredoslovenská energetika je v rukách spoločnosti Electricité de France.
21. 5. 2013
Energetický a průmyslový holding na 95 % kúpi od francúzskeho koncernu Electricité de France 49 % Stredoslovenskej energetiky.
16. 5. 2013
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ukončil správne konanie v súvislosti s kontrolou v spoločnosti Energetické centrum.
16. 5. 2013
Slovenský plynárenský priemysel, a. s., bol dnes hostiteľom medzinárodnej konferencie Trendy v oblasti progresívnych technológií na báze obnoviteľných zdrojov energií.
4. 5. 2013
Slovenské elektrárne, a. s. začnú dnes generálnu opravu 4. bloku Atómových elektrární Bohunice (EBO) V2.
24. 4. 2013
Zavŕšením druhej etapy projektu spoluspaľovania biomasy a spustením obnoveného piateho bloku sa v Tepelnej elektrárni Vojany výrazne zvýšil podiel obnoviteľných zdrojov na výrobe elektriny.
1. 1. 1970
1. 1. 1970
kviz
Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk