X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Elektrotechnika

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Elektroinžinier projektant riadi spracovanie komplexnej projektovej dokumentácie elektrických zariadení rozsiahlych a zložitých investičných celkov v jednotlivých fázach prípravy a realizácie projektu, zabezpečuje vykonávanie...
Karta zamestnania
Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe zabezpečuje plynulý chod pridelenej výrobnej prevádzky (zmeny), spolupracuje a zúčastňuje sa na plánovaní výroby. Zabezpečuje požadovanú kvalitu a kvantitu výroby. Riadi...
Karta zamestnania
Materiálový technológ v elektrotechnike dohliada na požadovanú úroveň kvality materiálov používaných počas procesu výroby. Získava, analyzuje a aplikuje nové poznatky z oblasti materiálov a ich využitia v...
Karta zamestnania
Riadiaci pracovník (manažér) v elektrotechnickej výrobe riadi a zabezpečuje plynulý a bezproblémový chod výrobného oddelenia s ohľadom na kvantitu a kvalitu procesov a produkcie. Je zodpovedný za riadenie, koordinovanie, motivovanie...
Karta zamestnania
Špecialista elektrotechnik technológ organizuje pracovné činnosti v oddelení, komunikuje a zavádza procesné zmeny na základe potrieb zákazníkov, designu, nových výrobných postupov a podobne.
Karta zamestnania
Špecialista elektrotechnik vo výskume a vývoji tvorivým spôsobom aplikuje najnovšie vedecké poznatky a teórie pri výskume a vývoji v oblasti elektrotechniky.
Karta zamestnania
Špecialista kontroly a testovania elektrotechnických zariadení dizajnuje, testuje a implementuje testovacie zariadenia do výrobného procesu.
Karta zamestnania
Špecialista riadenia kvality v elektrotechnike zabezpečuje a kontroluje uplatňovanie komplexného systému riadenia kvality vo všetkých odborných útvaroch, koordinuje činnosť pracovníkov technickej kontroly a riadenia kvality a...
Karta zamestnania

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Hlavný osvetľovač riadi práce pri osvetľovaní scén.
Karta zamestnania

Vyššie odborné vzdelanie

Skúšobný technik elektrických a elektronických zariadení vykonáva testovacie, diagnostické a meracie práce na elektrických a elektronických zariadeniach.
Karta zamestnania

Úplné stredné odborné vzdelanie

Elektromechanik (okrem banského) zabezpečuje plynulý chod elektrotechnických zariadení, pričom využíva štandardné elektrické a elektronické meracie prístroje a diagnostickú techniku. Číta elektrotechnickú...
Karta zamestnania
Elektrotechnik automatizovanej výroby opravuje a vykonáva preventívne opatrenia súvisiace so zariadeniami a procesmi automatizovanej výroby.
Karta zamestnania
Elektrotechnik podpory inžinieringu zodpovedá za komplexnú podporu oddelenia pozostávajúcu z oblasti elektrickej, mechanickej, kvalitatívnej, softvérovej, hardvérovej alebo testovacej. V rámci svojej špecializácie zabezpečuje...
Karta zamestnania
Letecký palubný technik vykonáva montáž, opravy, nastavovanie a skúšanie leteckých palubných prístrojov, zariadení, diaľkových prenosov a kurzových systémov.
Karta zamestnania
Mechanik rádiometrie a spektrometrie realizuje činnosti súvisiace s odberom vzoriek, meraniami, analýzami a správou prístrojovej techniky v oblasti radiačnej kontroly v jadrovej elektrárni.
Karta zamestnania
Mechanik, opravár elektrotechnických zariadení zabezpečuje plynulý chod výroby, výrobných liniek alebo výrobných zariadení, zabezpečuje pravidelnú údržbu, opravy a nastavovanie elektrických a iných...
Karta zamestnania
Mechanik, opravár meracích a regulačných zariadení inštaluje a kontroluje zariadenia na meranie a reguláciu, zabezpečuje kontrolu a údržbu priemyselných riadiacich systémov.
Karta zamestnania
Mechanik, opravár metrologických prístrojov konštruuje, opravuje a udržiava metrologické zariadenia, pričom využíva štandardné elektrické a elektronické meracie prístroje a diagnostickú techniku.
Karta zamestnania
Montážny pracovník (operátor) elektrických zariadení číta a používa technickú dokumentáciu, kreslí náčrty elektrických obvodov, využíva elektrotechnickú terminológiu, rozoznáva...
Karta zamestnania
Montážny pracovník (operátor) elektronických zariadení vykonáva mechanické, elektromechanické a elektrické práce súvisiace s montážou, výrobou, prevádzkou, nastavovaním,...
Karta zamestnania
Osvetľovač obsluhuje osvetľovacie telesá, svetelné rekvizity a premietacie prístroje v umeleckých predstaveniach, audiovizuálnych dielach a podujatiach rôzneho druhu, ako sú napr. koncerty, výstavy, televízne a športové...
Karta zamestnania
Prevádzkový technik elektroúdržby analyzuje poruchovosť elektrických zariadení, navrhuje opatrenia pre jej zníženie, vykonáva technický dohľad pri prácach na zariadeniach, odstraňuje poruchové stavy.
Karta zamestnania
Revízny technik elektrických zariadení vykonáva revízie elektrických zariadení a bleskozvodov a vystavuje revízne správy.
Karta zamestnania
Technik protikoróznej ochrany vykonáva samostatné práce a čiastkové i celkové riadenie prác pri montáži, rekonštrukciách, bežných a stredných opravách, kontrolách, revíziách,...
Karta zamestnania
Technik technickej kontroly a diagnostiky v elektrotechnike a energetike vykonáva diagnostické merania a skúšky, stanovuje diagnózy a vyhodnocuje technický stav zariadení z hľadiska ďalšej prevádzky.
Karta zamestnania
Technik zabezpečovacích, poplachových a oznamovacích systémov zabezpečuje plynulý chod zariadení, pričom využíva štandardné elektrické a elektronické meracie prístroje a diagnostickú techniku....
Karta zamestnania

Stredné odborné vzdelanie

Autoelektrikár vykonáva kontrolu, údržbu, opravy, výmenu, diagnostiku a nastavovanie elektrických a elektronických systémov automobilov. Realizuje technické kontroly na elektrických zariadeniach motorového vozidla. Do...
Karta zamestnania
Banský elektromechanik zabezpečuje opravy a údržbu elektrozariadení v bani, pričom využíva elektrické a elektronické meracie prístroje a diagnostickú techniku.
Karta zamestnania
Elektromontér a opravár elektrického vedenia vykonáva údržbu a opravy elektrických vedení prenosových, distribučných a rozvodných sietí a rieši ich technické problémy.
Karta zamestnania
Elektromontér trakčnej siete vykonáva obsluhu, odstraňuje poruchové stavy, reviduje a udržiava elektrické zariadenia veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia.
Karta zamestnania
Kvalitár, kontrolór v elektrotechnike vykonáva činnosti súvisiace s kontrolou a schvaľovaním vstupných výrobných komponentov. Dohliada na plynulý chod výroby, vykonáva medzioperačnú kontrolu kvality, testuje a...
Karta zamestnania
Mechanik, opravár zabezpečovacích, poplachových a oznamovacích zariadení vykonáva opravy, montáž a demontáž všetkých druhov zabezpečovacích, poplachových a oznamovacích systémov a zabezpečuje...
Karta zamestnania
Montážny pracovník (operátor) káblových zväzkov na základe technickej dokumentácie (elektrotechnické a strojárske výkresy a kusovníky) pracuje na samostatných pracoviskách spracovania káblov a...
Karta zamestnania
Montér lán a zdvíhacích zariadení vykonáva samostatné odborné práce pri montáži, nastavovaní, údržbe, opravách a demontáži strojových i elektrických častí osobných...
Karta zamestnania
Stavebný a prevádzkový elektrikár vykonáva montáže, inštalácie a opravy vyhradených elektrických zariadení v budovách a iných stavebných objektoch počas ich výstavby, ako aj prevádzky a...
Karta zamestnania

Nižšie stredné vzdelanie

Pomocný pracovník v elektrotechnickej výrobe vykonáva pomocné, prípravné, obslužné a manipulačné práce v elektrovýrobe a spolupracuje pri montáži strojov a zariadení. Vykonáva manuálne...
Karta zamestnania
Človeka už od pradávna zaujímali rôzne záhady prírody a mnohé z nich súviseli s javmi, ktoré dnes skúma a využíva moderná elektrotechnika. Pri predstavovaní pracovnej oblasti elektrotechnika je potrebné spomenúť niekoľko základných pojmov, ktoré nám pomôžu objasniť, čo to vlastne elektrotechnika je a čo všetko s ňou súvisí.

Elektrotechnika je vedný odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom a využitím elektrickej energie. Podľa množstva energie, s ktorou sa v rámci elektrotechnických činností pracuje, môžeme odbory elektrotechniky rozdeliť na slaboprúd a silnoprúd.

Silnoprúdová elektrotechnika sa orientuje najmä na elektrické stroje, ktoré menia formu elektrickej energie (napr. elektromotor mení elektrickú energiu na točivý mechanický pohyb) alebo parametre elektrickej energie (napr. transformátor mení napätie/prúd pri zachovaní výkonu). Dôležité sú tiež elektrické prístroje, teda zariadenia, ktoré sú súčasťou rozvodu elektrickej energie a slúžia napr. na istenie, reguláciu, spínanie, spúšťanie, meranie a pod. Do oblasti silnoprúdovej elektrotechniky patrí aj oblasť elektroenergetiky, ktorá sa zaoberá výrobou, prenosom a distribúciou elektrickej energie. Ďalšími oblasťami, ktorými sa zaoberá silnoprúdová elektrotechnika, sú elektrické pohony, elektrická trakcia a výkonová elektronika.

Slaboprúdová elektrotechnika pracuje s menším množstvom energie a zaraďujeme do nej napr. oblasť elektroniky (audio, video prístroje – TV a rozhlasové prijímače, CD a DVD prehrávače, zosilňovače, mobilné telefóny a pod.), v ktorej zohráva dôležitú úlohu najmä elektrická vodivosť v polovodičoch, plynoch a vo vákuu. Ďalšou významnou oblasťou je mikroelektrotechnika, kde sú dôležité fyzikálne a technologické otázky miniaturizácie elektronických obvodov. Najznámejším príkladom využitia mikroelektrotechniky je výpočtová technika – počítače, tlačiarne, monitory, notebooky, ktorých nosnými súčiastkami sú integrované obvody. Pomocou najmodernejších technológií sa dá vyrobiť až niekoľko miliónov miniatúrnych elektronických súčiastok (tranzistorov) na 1 mm².

Je potrebné spomenúť aj optoelektroniku, ktorá sa zaoberá interakciou svetla s elektronickými prvkami. Optoelektronické prvky sa využívajú napr. pri snímaní a zobrazení obrazu (v televízii), osvetlení a pri prenose informácií (prostredníctvom optických vlákien alebo vzduchom).

Do oblasti elektrotechniky patria aj medziodbory ako napr. kybernetika, meracia technika, elektrotechnológia, mechatronika, autoelektronika, biomedicínska technika, zabezpečovacia technika a elektroakustika.

Zdroje:
V 19. storočí patril v Európe medzi najväčších priekopníkov elektrotechniky Štefan Anián Jedlík pochádzajúci zo Zemného pri Komárne. Už v roku 1828 zostrojil v maďarskom Rábe malý pohyblivý elektromagnet pre elektrické experimenty (elektromotor). Jedlík svoj „motorček“ neuverejnil, a tak sa objavmi v tomto smere preslávil anglický fyzik a chemik Michael Faraday, ktorý publikoval svoje práce o 4 roky neskôr. Náš rodák obohatil vedu a techniku desiatkami vynálezov, ako napr. elektrické dynamo (1859), elektrický rušeň (1840), rúrový zberač bleskov (1866), reťazové zapojenie a vybíjanie akumulátorov, prístroj na rezanie veľmi jemných optických mriežok, výroba sódovej vody a iné priekopnícke zlepšenia.

Prvé pokusy o zostrojenie žiarovky sa uskutočnili v roku 1854, keď prvý odporový zdroj svetla vytvoril nemecký hodinár Henrich Göbel. Elektrickú žiarovku (v dnešnom ponímaní) vynašli nezávisle od seba anglický vynálezca Joseph Swan z Newcastle vo Veľkej Británii v roku 1878 a americký vynálezca Thomas Alva Edison v USA v roku 1879.

Žiarovka funguje na princípe odporového zahrievania vodiča elektrickým prúdom, ktorý ním preteká. Pri vysokej teplote vlákno žiarovky žiari ako absolútne čierne teleso v infračervenom, ultrafialovom a viditeľnom spektre. Sklenená banka žiarovky je však pre ultrafialové žiarenie nepriepustná.

Japonská spoločnosť Sony začínala ako malá opravovňa elektrických prístrojov a jej prvým vynálezom bol varič na ryžu. Spoločnosť, ktorá bola založená v roku 1946, sa však postupne rozrástla na jedno z najväčších svetových impérií spotrebnej elektroniky. Japonsko a neskôr aj celý svet ohromila páskovým magnetofónom, walkmanom a prvým CD prehrávačom.

Už je to viac ako 40 rokov, čo bola vyrobená prvá elektronická kalkulačka s desiatimi tlačidlami. V roku 1962 inžinieri japonskej spoločnosti Canon začali vývoj kalkulačky so svetelným displejom a 10 číselnými tlačidlami. Prototyp tejto kalkulačky bol predstavený v roku 1964.

K najvýznamnejším vynálezom z dielne Sony sa radí napr. prvý televízor s farebným systémom Trinitron z roku 1968, farebný videorekordér z roku 1971 a prvý domáci videorekordér na svete Betamax z roku 1975. Walkman sa zrodil v roku 1979, digitálny fotoaparát v roku 1981, o rok neskôr prvý CD prehrávač na svete a 8 mm videokamera v roku 1988.

Najväčší svetový výrobca domácich spotrebičov švédska spoločnosť Electrolux realizovala výskum týkajúci sa budúceho dopytu spotrebiteľov po domácich spotrebičoch. Štúdia založená na existujúcich dátach získaných z Európskej únie, dátach zozbieraných pri sčítaní ľudu v USA a firemného prieskumu dokazuje rastúci dopyt po malých a inteligentných spotrebičoch.

Elektrotechnická miniaturizácia za posledné dve desaťročia významne pokročila. Keď americká nadnárodná spoločnosť Motorola v roku 1983 uviedla na trh prvý komerčný mobilný telefón na svete pod názvom DynaTac 8000 x, vážil 800 g a s dĺžkou 33 cm sa podobal murárskej tehle (odtiaľ aj anglická prezývka „brick“ – tehla). Výdrž telefónu bola hodinová a stál 3 995 amerických dolárov (USD). Jeho vývoj stál až 100 mil. USD a trval 15 rokov.

Formát nezmenila len videotechnika, ale aj záznamové médiá, ktoré používa. Od 35 mm filmu dospela technika až k malým kazetám, CD a DVD diskom. Budúcnosť patrí tzv. Blue Ray disku, ktorý v bežnej kvalite zaznamená až 12 hodín filmu pri kapacite 50 GB dát. Vízia najbližšieho desaťročia je plne digitálna televízia s výberom filmov ponechaným na diváka.

Zdroje:
23. 2. 2017
V súčasnosti sú v programe štyri štandardné triedy.
17. 2. 2017
Priemerná mzda zamestnancov predajní tak dosiahne výšku 929,44 Eur.
9. 2. 2017
Vyplýva to z rokovania ministra financií SR Petra Kažimíra s kubánskym ministrom energetiky a baníctva Alfredom López Valdésom.
15. 11. 2016
Informoval o tom dnes hovorca Ministerstva hospodárstva SR Maroš Stano.
1. 7. 2016
Stredná priemyselná škola elektrotechnická (SPŠE) v Prešove ocenila najúspešnejších žiakov základných škôl.
29. 4. 2016
Štúdium je určené absolventom stredných škôl, ktorí sa nerozhodli študovať na vysokej škole, avšak naďalej sa chcú vzdelávať v IT oblasti.
2. 3. 2016
V priamej súvislosti s investičným zámerom sa do konca roka 2017 vytvorí 140 nových pracovných miest.
20. 2. 2016
Oznámil to dnes predseda vlády SR Robert po tom, ako podpísal so spoločnosťou memorandum o porozumení. Objem investície v tamojšom priemyselnom parku dosahuje 89 miliónov eur.
26. 1. 2016
Pôvodne spoločnosť plánovala vytvoriť 150 pracovných miest, rozšírením skladovacích priestorov vznikne ďalších 30 miest.
25. 11. 2015
V priamej súvislosti s investičným zámerom sa do konca roku 2018 vytvorí 40 nových pracovných miest.
15. 11. 2015
Až takmer 84 percent voľných pracovných miest v Trenčianskom kraji tvoria neobsadené pracovné pozície v oblasti výroby, strojárstva a elektrotechniky.
28. 10. 2015
Investor predpokladá v prvej fáze preinvestovať niekoľko stotisíc eur a zamestnať okolo 50 ľudí.
29. 9. 2015
Ako jediná stredná škola uspela v celosvetovom grante Intel Galileo, ktorý je určený najmä pre vysoké školy a univerzity.
2. 9. 2015
Firma už jeden závod v Prešove má, v IPZ Záborské chce zamestnať ďalších 50 až 100 ľudí.
14. 7. 2015
Uviedol to dnes po rokovaní s hlavou štátu prezident ZEP SR Vladimír Ondrovič.
26. 6. 2015
Úplne prvý školský ročník má za sebou novozriadený odbor digitálna grafika v Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku.
18. 6. 2015
Na projekte bude participovať z jednej polovice firma a z druhej štát. Čaká sa už len na schválenie Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a príslušného rezortného ministerstva.
8. 6. 2015
Čerství absolventi Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku začnú už o pár dní naplno pracovať.
17. 5. 2015
Chlapci sú múdri, navštevujú triedu pre deti so všeobecným intelektovým nadaním, ale vyrastajú v skromných podmienkach," povedala riaditeľka školy Ľuboslava Bieliková.
28. 4. 2015
V Nitre firma buduje servisné stredisko Shared Service Centrum pre región EMEA.
10. 4. 2015
Vývoj ovplyvnil rast v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 5,1 %, v priemyselnej výrobe o 3 %, v ťažbe a dobývaní o 1,8 %.
18. 3. 2015
Súčasná miera nezamestnanosti v okrese Nové Zámky dosahuje 10,89 %. Verbich nekonkretizoval, koľko pracovných miest by malo vzniknúť v Nitre a koľko v Nových Zámkoch. 
17. 3. 2015
Zástancov, ale aj svojich odporcov má nová investícia, ktorá smeruje do mesta Vranov nad Topľou. Súkromná firma plánuje v priemyselnom parku Ferovo spracovávať elektroodpad.
17. 3. 2015
Ak sa podarí zrealizovať ich plány, že do septembra postavia novú výrobnú halu, tak súčasný počet 100 zamestnancov v meste Prešov, by sa mohol postupne zvýšiť o ďalších 150.
12. 3. 2015
Súťaž EY Podnikateľ roka je koncipovaná ako medzinárodná, preto sú kritériá, podľa ktorých sa posudzujú jednotliví účastníci, v každej krajine porovnateľné.
6. 3. 2015
Momentálne hľadáme približne dve desiatky ľudí schopných zaradiť sa prakticky ihneď priamo do výroby, konkrétne na montáž káblových zväzkov," uviedol vedúci kvality a personalistiky Marian Polovka.
21. 2. 2015
Od nového školského roka 2015/2016 by malo na stredných školách pribudnúť 12 nových odborov z oblasti elektrotechniky, logistiky, výtvarných umeleckých odborov a stavebníctva.
20. 2. 2015
Dvomi veľkými ohlásenými hromadnými prepúšťaniami sa priamo zaoberá štát.
12. 2. 2015
Peter Obdržálek z CVTI informoval, že v roku 2023 bude ekonomicky aktívnych absolventov o 127.000 viac ako v súčasnosti, pracovných miest bude však iba o 83.000 viac.
9. 2. 2015
Závod Continental Automotive Systems Slovakia vo Zvolene zamestnáva už viac ako 1000 ľudí a patrí k najväčším zamestnávateľom v Banskobystrickom kraji.
28. 1. 2015
Podľa japonských médií do konca nasledujúceho finančného roka sa celkový počet pracovníkov v problematickej divízii zníži spolu o takmer 30 % na 5000.
13. 12. 2014
V prepočte na obyvateľa vyváža Slovensko dokonca najviac elektrických vláčikov spomedzi všetkých krajín únie.
31. 10. 2014
Nový závod v obci, ktorá je od okresného mesta vzdialená len tri kilometre, by mohol v regióne mierne znížiť nezamestnanosť, ktorá sa v súčasnosti pohybuje na úrovni 22 %.
30. 8. 2014
Škola svoje brány otvára mladým ľuďom so záujmom o elektrotechniku, sieťové technológie a technologicko-informačné služby.
24. 8. 2014
Zamestnávatelia nemeckého strojárstva a elektropriemyslu chcú v nasledujúcom kole tarifných rokovaní s odborovým zväzom IG Metall rokovať o zavedení modelov pružného pracovného času.
13. 8. 2014
Medzi 1829 zamestnancami podniku je 680 občanov SR, pre nich platia rovnaké pravidlá pri prepustení ako pre občanov Maďarska.
11. 8. 2014
Na Slovensko prídu nové investície, ktoré prinesú približne 2500 nových pracovných miest a ich celková výška by mala dosiahnuť 100 miliónov eur.
1. 8. 2014
O prácu by malo prísť podľa slovenského rezortu práce celkovo 1858 zamestnancov.
23. 7. 2014
Vyhlásil to dnes pre komerčný rozhlas Gazdasági Rádió predseda Zväzu odborárskych organizácií Vasas Béla Balogh.
21. 7. 2014
Z firmy Nokia nemáme žiadne informácie o zamestnávaní ľudí z nášho okresu a ani nami oslovené agentúry dočasného zamestnávania z nášho okresu nespolupracujú s touto firmou.
18. 7. 2014
Ak sa správy o zrušení závodu v severomaďarskom Komárome oficiálne potvrdia, ÚPSVR Komárno po dohode s úradom práce v Maďarsku zriadi vysunuté pracovisko úradu v priestoroch závodu.
5. 6. 2014
V závislosti od ročníka, v ktorom študujú, budú motivovaní aj samotní žiaci. Pôjde buď o štipendium, ktoré ich bude motivovať k tejto forme štúdia, alebo o odmenu za reálne vykonanú prácu.
4. 6. 2014
Elektromobil EDISON dokáže v súčasnosti na jedno nabitie prejsť približne 150 až 300 kilometrov maximálnou rýchlosťou do 90 km/h, pričom z pokoja na 80 km/h zrýchli za necelých 10 sekúnd.
3. 6. 2014
Robotika umožní spoločnostiam, aby aj naďalej vyrábali v Európe a nemuseli presúvať svoje operácie do krajín s nižšími pracovnými nákladmi.
2. 6. 2014
Investičná pomoc by mala byť podľa návrhu poskytnutá vo forme úľavy na dani z príjmu.
30. 5. 2014
Siemens vo svojich závodoch na celom svete zamestnáva približne 360.000 ľudí.
30. 5. 2014
Šéf rezortu školstva vyzdvihol Železairne Podbrezová aj preto, že napriek ťažkým časom dokázala hutnícka fabrika udržať zamestnanosť a ešte aj vzdelávať mladých ľudí.
29. 5. 2014
Podporu zo strany vlády podľa neho dostanú tie školy, ktoré si zriadia prírodovedné smery a zamestnávatelia, ktorí budú pripravovať študentov pre prax.
29. 5. 2014
Tohtoročné zadanie má názov Zlatá horúčka a súťažiaci budú musieť vyriešiť všetky problémy, ktoré sa vyskytli v bani.
22. 5. 2014
Plasma Energy plánuje spracovávať elektronický odpad vo Vranove pomocou špeciálnej taviacej pece vyrobenej na mieru.
22. 4. 2014
Uviedol to dnes pre TASR hovorca Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Miroslav Lupták.
14. 4. 2014
V Strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici sa študenti môžu vzdelávať v troch študijných odboroch.
5. 4. 2014
Dohodu o pomerne vysokom raste mzdových taríf v tomto roku považuje Zväz elektrotechnického priemyslu za ústretový krok voči odborárom.
2. 4. 2014
Vyhlasovateľom súťaže, ktorá má za cieľ popularizovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi trenčianskeho regiónu, je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
27. 3. 2014
Odborné poroty hodnotili v 17 súťažných kategóriách celkom 150 projektov žiakov stredných škôl z celého Žilinského kraja.
12. 3. 2014
Trh práce na Slovensku trpí nedostatkom kvalifikovaných pracovných síl v takých klasických odvetviach, akými sú elektrotechnický priemysel, stavebníctvo, ale aj drevospracujúci priemysel.
10. 3. 2014
V októbri tohto roka by mala byť ukončená výstavba novej výrobnej haly. Súčasný komplex sa má rozšíriť takmer o polovicu.
25. 12. 2013
Konštatovalo to Ministerstvo hospodárstva SR v návrhu stratégie rozvoja elektromobility v SR, s ktorou by sa v najbližšom období mala oboznámiť vláda SR.
9. 12. 2013
Riaditeľ školy tvrdí, že škola sa na odborníkov z praxe obracia s požiadavkami, aby sa stali poradcami či tútormi pri tvorbe vzdelávacích programov.
8. 12. 2013
Vybavenosť odbornej učebne podľa nej doplnila SOŠ elektrotechnická vďaka daru od spoločnosti Elektroenergetické montáže, a. s., ktorý bude slúžiť aj pre edukáciu so zameraním na „práce pod napätím“.
6. 12. 2013
Razie sú predbežným krokom pri vyšetrovaní možných porušení pravidiel voľnej súťaže.
3. 12. 2013
Microsoft sa v septembri dohodol s fínskou firmou na kúpe jej kľúčovej divízie, vrátane patentových práv, za 5,4 miliardy USD (3,99 miliardy eur).
26. 11. 2013
Kým pri svojich začiatkoch, v roku 2007 vyrobil 1,5 milióna brzdových strmeňov, vlani to bolo už viac ako 9 miliónov.
26. 11. 2013
Samsung Electronics na Slovensku vytvára so svojimi dodávateľmi takmer 10.000 pracovných miest a je lídrom elektrotechnického priemyslu na Slovensku.
26. 11. 2013
Dní inovatívnych robotických technológií sa zúčastnilo niekoľko desiatok profesionálov z viacerých odvetví hospodárstva.
19. 11. 2013
Súhlas akcionárov na predaj akcii sa očakával, keďže hodnota akcií fínskej spoločnosti po oznámení dohody v septembri tohto roka vzrástla viac než dvojnásobne.
18. 11. 2013
Sony dúfa, že PS4 položí základ oživeniu stratových aktivít v oblasti spotrebnej elektroniky. Konkurenčná konzola od Microsoftu Xbox One sa začne predávať 22. novembra.
6. 11. 2013
Podiel Apple na globálnom trhu tabletov v 3. štvrťroku klesol na 30 % a podiel Samsungu vzrástol na 20 %.
30. 10. 2013
Neohrozenou jednotkou zostáva juhokórejský koncern. Samsung v 3. kvartáli predal 81,2 milióna smartfónov a jeho podiel na trhu medziročne mierne vzrástol na 31,4 %.
24. 10. 2013
Ukončenie výstavby nových výrobných a logistických priestorov v areáli Michateku, čím sa rozšíria jeho existujúce kapacity, je naplánovaná na máj až jún budúceho roka.
23. 10. 2013
Koncern počíta s tým, že predaj nového a oveľa výkonnejšieho tabletu prvýkrát v histórii firmy predbehne predaj osobných počítačov.
9. 10. 2013
Japonská firma pôvodne uvažovala, že začne s postupným utlmovaním výroby týchto obrazoviek v nasledujúcom finančnom roku.
30. 9. 2013
Toshiba neuviedla, v ktorých zahraničných závodoch plánuje produkciu ukončiť.
26. 9. 2013
Podľa zdrojov z Nokie sú úvahy zatiaľ v štádiu interných diskusií.
17. 9. 2013
Európsky týždeň mobility zakončí v nedeľu 22. septembra tradičné podujatie Martinský bicyklový deň.
3. 9. 2013
Duálne odborné vzdelávanie je systém podporujúci úzke partnerstvo medzi vzdelávacou a podnikovou sférou pri výchove odborníkov.
21. 8. 2013
Kodak nezachytil rýchly presun zákazníkov od klasických k digitálnym fotoaparátom. Paradoxom je že digitálny fotoaparát sám Kodak uviedol na trh ako prvý.
20. 8. 2013
Výrobca žiaroviek Osram Nové Zámky ruší svoju pobočku vo Veľkom Krtíši. Prvého októbra má podľa tamojšieho uradu práce prísť o robotu 43 zamestnancov firmy.
16. 8. 2013
Zisk americkej spoločnosti Dell klesol v 2. kvartáli finančného roka 2013/2014 takmer o tri štvrtiny, čo je dôsledok pokračujúceho poklesu dopytu po osobných počítačoch.
15. 8. 2013
Čínsky koncern Lenovo prekvapil analytikov. Jeho zisk totiž vzrástol viac, ako odhadovali trhy, za čo vďačí zvýšenému dopytu po tabletoch a smartfónoch.
14. 8. 2013
Apple podľa analytika potrebuje nový model, aby opäť dokázal držať krok. Experti očakávajú, že americký koncern predstaví novú generáciu iPhonu 10. septembra.
13. 8. 2013
Ruská spoločnosť Alkotel chce cez Česko výrazne expandovať na európskom trhu s mobilnými telefónmi, tabletmi a ďalšou elektronikou pod značkou teXet.
26. 7. 2013
Juhokórejský koncern Samsung Electronics zaznamenal v 2. štvrťroku rekordný zisk, už šiesty kvartál po sebe, napriek tomu sklamal investorov, ktorí očakávali ešte lepšie výsledky.
22. 7. 2013
Skupina Johnson Controls má v súčasnosti v SR výrazné zastúpenie a patrí medzi významných investorov a zamestnávateľov.
18. 7. 2013
Vyplatenie prostriedkov z garančného fondu je podmienené práve vyhlásením konkurzu na firmu EVG Jaklovce.
16. 7. 2013
Dôvodom je slabý dopyt po produktoch divízie priemyselnej a stavebnej techniky.
14. 7. 2013
Predmetom činnosti firmy je výroba elektrických prístrojov a ovládaní, grilov, sporákov, rúr na pečenie na plyn a elektrinu,  plechových dielov.
8. 7. 2013
Siemens, úspešný nemecký a medzinárodný koncern, chce o miliardy eur znížiť náklady na svoju činnosť.
5. 7. 2013
Realizácia zámeru firmy vo výške 5,7 milióna eur je rozložená na obdobie rokov 2013 až 2014.
4. 7. 2013
Firma Boxee sa špecializuje na online video.
1. 1. 1970
kviz
Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk