X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Drevospracujúci priemysel

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Riadiaci pracovník (manažér) pri spracovaní dreva a vo výrobe výrobkov z dreva riadi prevádzku a organizuje prácu pri zabezpečovaní úloh stanovených operatívnym plánom výroby alebo prevádzky.
Karta zamestnania
Špecialista riadenia kvality vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií vyvíja systémy riadenia kvality a koordinuje činnosti pri zavádzaní týchto systémov v drevárskej...
Karta zamestnania
Špecialista výskumu a vývoja vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií rieši výskumné a vývojové úlohy v oblasti drevovýroby so zložitými...
Karta zamestnania

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Špecialista technológ vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií stanovuje technologické postupy a zaisťuje technologickú prípravu nábytkárskej, drevárskej,...
Karta zamestnania

Úplné stredné odborné vzdelanie

Kvalitár, kontrolór výrobkov z dreva vykonáva kontrolu kvality materiálov, polotovarov a výrobkov z dreva.
Karta zamestnania
Majster (supervízor) v drevospracujúcej výrobe riadi a organizuje práce na vymedzenom technologickom úseku, pri vykonávaní úloh vyplývajúcich z realizácie operatívnych plánov v drevospracujúcej...
Karta zamestnania
Nastavovač a operátor drevoobrábacieho stroja nastavuje drevoobrábacie stroje podľa požiadaviek drevospracujúcej výrobe na výrobky.
Karta zamestnania
Operátor stroja na manipuláciu, skracovanie a triedenie dreva riadi a obsluhuje stroje a zariadenia na manipuláciu surových kmeňov, skracovanie a triedenie dreva (guľatiny) v lesníckej a drevospracujúcej výrobe.
Karta zamestnania
Operátor stroja na rezanie dreva a guľatiny nastavuje, vykonáva a kontroluje riadiaci proces prevádzky stroja pri poreze guľatiny.
Karta zamestnania
Operátor strojov pri výrobe aglomerovaných materiálov na báze dreva obsluhuje stroje a zariadenia na výrobu aglomerovaných materiálov.
Karta zamestnania
Operátor strojov v nábytkárskej výrobe obsluhuje stroje a zariadenia na výrobu nábytku.
Karta zamestnania
Operátor sušiarne a impregnácie reziva obsluhuje a kontroluje proces sušenia a impregnácie reziva v drevospracujúcej výrobe.
Karta zamestnania
Operátor sušiarne dreva obsluhuje a kontroluje proces sušenia (sušiarne) na výrobu drevených materiálov a polotovarov.
Karta zamestnania
Umelecký čalúnnik, dekoratér zhotovuje umelecké čalúnnické výrobky alebo reštauruje a rekonštruuje historicky cenný čalúnený nábytok a interiéry.
Karta zamestnania
Výrobca a opravár hudobných nástrojov zabezpečuje výrobu, servis, bežnú údržbu a opravy hudobných nástrojov. Vyhotovuje hudobné nástroje a ich jednotlivé časti z materiálov ako napríklad drevo,...
Karta zamestnania
Výrobca konštrukčných dosiek z dreva riadi a obsluhuje stroje a zariadenia na výrobu konštrukčných dosiek z dreva.
Karta zamestnania

Stredné odborné vzdelanie

Čalúnnik (okrem umeleckého) zhotovuje čalúnenie na sedací a iný nábytok, steny, dvere, bytové doplnky, interiéry automobilov a rôzne predmety textíliou, usňou, kožušinou, alebo plošným syntetickým...
Karta zamestnania
Lakovač a natierač dreva lakuje, natiera, tmelí, strieka a inak upravuje povrchy drevárskych materiálov, polotovarov a výrobkov.
Karta zamestnania
Mechanik, opravár drevoobrábacích strojov a zariadení realizuje pravidelné prehliadky, údržbu a opravy drevoobrábacích strojov, ručných strojov a strojných zariadení.
Karta zamestnania
Montážny pracovník drevených konštrukcií montuje a opravuje rôzne drevené konštrukcie (napr. nosníky, panely, rámy, oblúky a pod.), drevené stavby (krovy, steny, schody a pod.).
Karta zamestnania
Montážny pracovník vo výrobe nábytku vykonáva montáž komponentov vo výrobe nábytku.
Karta zamestnania
Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky obsluhuje a riadi štiepkovacie stroje pri štiepkovaní dreva v lesných porastoch a na expedičných miestach. Obsluhuje špeciálne...
Karta zamestnania
Operátor zariadenia na sekanie, drvenie a mletie dreva komplexne riadi chod strojov a zariadení na sekanie, drvenie a mletie drevených materiálov.
Karta zamestnania
Stavebný stolár vyrába a montuje stavebno-stolárske výrobky a konštrukcie.
Karta zamestnania
Stolár, výrobca drevených konštrukcií vyrába, montuje a opravuje drevené konštrukcie.
Karta zamestnania
Stolár, výrobca nábytku vyrába, montuje, opravuje nábytok a rôzne stolárske výrobky z dreva.
Karta zamestnania
Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov vyrába, montuje a opravuje stavebno-stolárske výrobky a konštrukcie.
Karta zamestnania
Tesár vykonáva tesárske práce, montáž, údržbu a opravy tesárskych konštrukcií.
Karta zamestnania
Umelecký rezbár  vykonáva rezbárske práce rôznymi technikami vyrezávania a zdobenia dreva. 
Karta zamestnania
Umelecký stolár, drevomodelár samostatne vyhotovuje, montuje a opravuje modely z dreva. Pracuje v dielňach zameraných na výrobu štýlového nábytku, náročných obkladov stien a stropov, ktoré vyzdobuje intarziami a...
Karta zamestnania

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Pomocný pracovník v drevospracujúcej výrobe vykonáva pomocné, prípravné, obslužné, manipulačné práce a jednoduché montážne práce.
Karta zamestnania
Činnosť, pri ktorej sa zo surového dreva technologickými procesmi vyrábajú rôzne produkty, napr. rezivo, hranoly, drevotrieskové a drevovláknité dosky, preglejky, palivové drevo na kúrenie, celulóza, papier a pod.

Spracovaniu dreva predchádza ťažba dreva, t.j. proces získavania drevnej suroviny z ťažby v lese. Ide o základný lesnícky výrobný proces, do ktorého patrí výrub stromov, ich opracovanie, triedenie, približovanie, sústreďovanie, odvoz a expedícia jednotlivých druhov dreva na spracovanie.

Na Slovensku sa až do roku 1825 drevo ťažilo pomocou sekery. Neskôr komorský lesmajster Jozef Dekret Matejovie, jeden z najuznávanejších lesníckych odborníkov na prelome 18. a 19. storočia, zaviedol namiesto sekery pílu „bruchatku“. Drevo určené na priemyselné spracovanie sa už odvtedy nerúbe, ale píli.

Motorové píly sa začali používať v druhej polovici 50-tych rokov 20. storočia. Novú kvalitu v ťažbe dreva predstavujú harverstory, ktoré urobili z pilčíkov operátorov. Operátor z kabíny stroja riadi spiľovanie, odvetvovanie stromov a manipuláciu s kmeňmi. Kmeň stromu sa odrezáva vo výške asi 20 cm nad zemou, pričom sa zohľadňuje druh stromu a jeho parametre.

Na Slovensku prevláda ťažba dreva motorovou pílou. Medzi hlavné spôsoby spracovania dreva patrí výroba reziva a hranolov, čo je pozdĺžne opracovaná guľatina. Je to polotovar určený na ďalšie spracovanie.

V budúcnosti Európska komisia predpokladá vysoký nárast výrobkov drevárskeho priemyslu a rozšírenie medzinárodného obchodu v tejto oblasti. Výroba reziva by sa tak mala do roku 2020 zvýšiť o 30 % a v značnom rozsahu by sa mala zvýšiť aj produkcia aglomerovaného materiálu (materiálu vyrobeného zlisovaním drevných častíc spojených lepidlom za súčasného pôsobenia tlaku a teploty) a tiež ostatných stolárskych a tesárskych výrobkov.

Zdroje:
Drevo je ekologický a obnoviteľný materiál – rodí sa a zaniká v prírode bez negatívnych dôsledkov. Pomáha udržiavať rovnováhu CO2 v ovzduší, ku ktorého nadmernému uvoľňovaniu dochádza pri výrobe energie z neobnoviteľných zdrojov (ropa, plyn, jadrové palivo).

Najdrahším dreveným hudobným nástrojom boli husle z roku 1699 „Lady Tennant“ od talianskeho majstra Antonia Stradivariho, ktorých cena sa vyšplhala na 2,03 mil. amerických dolárov (USD). Husle dostali pomenovanie podľa manželky škótskeho obchodníka Charlesa Clow Tennanta, ktorá bola amatérskou huslistkou.

Najstaršie ešte aj dnes funkčná drevená stavba je budhistický chrám Hórjúdží v japonskej Nare, ktorá bola postavená v roku 607 n. l.

Slovensko má klenotnicu krásnych drevených stavieb v podobe drevených kostolov chránených aj UNESCO, ale aj v množstve dreveníc zachovaných najmä v skanzenoch.

Najväčší drevený kostol v strednej Európe sa nachádza na Liptove v Svätom Kríži a má kapacitu 6000 osôb. Pochádza z roku 1774 a je stále fascinujúci.

Švédsky podnikateľ Ingvar Kamprad, zakladateľ spoločnosti IKEA, začal rozbiehať obchod ešte ako malý chlapec, keď na bicykli predával zápalky, ktoré si objednával zo Štokholmu.

Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene sa ako jediná fakulta na Slovensku orientuje na výchovu vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pre odvetvie spracovania dreva a na komplexný drevársky výskum.

Výroba drevotrieskových dosiek v Bučine Zvolen v roku 1949 bola prvá na svete z hľadiska spracovania tvrdých listnatých drevín, najmä buka, s kapacitou linky 15 000 m3 ročne.

Zdroje:
22. 2. 2017
Súčasťou nových výrobných priestorov bude kompetenčné centrum, ktoré bude slúžiť na testovanie a vývoj materiálov.
22. 2. 2017
Požadovaná investičná pomoc podľa MH SR spĺňa definičné znaky investičnej pomoci.
22. 2. 2017
Realizácia investičného zámeru v nominálnej výške 2 milióny eur je podľa ministerstva hospodárstva rozložená na roky 2016 a 2017.
19. 2. 2017
Cieľom investičného zámeru je rozšírenie výroby existujúceho podniku priemyselnej výroby zameraného na piliarsku výrobu.
13. 2. 2017
Cieľom investičného zámeru je výstavba novej výrobnej haly, obstaranie nových technológií a zvýšenie počtu kvalifikovaného a vyškoleného personálu.
31. 1. 2017
Ako pre TASR uviedol zástupca riaditeľa školy Peter Leštach, škola v rámci duálneho systému vzdelávania na zmluvnom základe spolupracuje so spoločnosťami.
21. 1. 2017
Vyplýva to z návrhu Ministerstva hospodárstva SR, ktorý je v pripomienkovom konaní.
24. 10. 2016
V Želiezovciach vznikajú nové pracovné miesta.
25. 5. 2016
Škola začala svoju výchovno-vzdelávaciu činnosť v roku 1899 v odboroch ako stolárstvo, sústružníctvo či rezbárstvo.
1. 5. 2016
O jej absolventov je na trhu práce veľký záujem. Podľa riaditeľa školy Miloša Bobulu si zamestnanie v odbore nenájde len ten absolvent školy, ktorý nemá o prácu záujem.
10. 12. 2015
Dve sa zaoberajú spracovaním drevnej hmoty, jedna sa chce zamerať na potravinárske produkty a posledná podniká v odpadovom hospodárstve.
28. 10. 2015
Cieľom je rozšírenie závodu nákupom moderných technológií a vytvorením nových pracovných miest.
12. 10. 2015
V priamej súvislosti s investičným zámerom sa do konca tohto roka vytvorí 50 nových pracovných miest.
21. 7. 2015
Export dreva bol zameraný na krajiny Európskej únie.
22. 6. 2015
Nové pracovné miesta v obci, ktorá je od okresného mesta vzdialená len tri kilometre, by mohli v regióne znížiť nezamestnanosť, ktorá sa v súčasnosti pohybuje nad 20 %.
25. 5. 2015
Škola je od roku 2014 súčasťou Národného projektu Rozvoja stredného odborného vzdelávania a je jednou z pilotných škôl pre overovanie duálneho systému vzdelávania.
15. 4. 2015
Nové objednávky v priemysle na Slovensku vo februári 2015 dosiahli hodnotu 3,945 miliardy eur.
10. 4. 2015
Vývoj ovplyvnil rast v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 5,1 %, v priemyselnej výrobe o 3 %, v ťažbe a dobývaní o 1,8 %.
16. 3. 2015
Ceny nábytku na trhu vplyvom konkurencie klesajú a na náš trh sa tak dostáva nábytok za nižšie ceny, no často aj nižšej kvality.
8. 9. 2014
Stredná odborná škola drevárska vo Vranove nad Topľou podobne ako iné školy bojuje o žiakov, čo si vyžaduje neustále aktualizovanie učebných i študijných odborov.
22. 6. 2014
Deti spoznávali zaujímavosti slovenského lesa nielen teoreticky, ale aj prakticky, v teréne i na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene a na SOŠ lesníckej Jozefa Dekréta Matejovie v Liptovskom Hrádku.
12. 6. 2014
V priamej súvislosti s investičným zámerom vytvorí firma 700 nových pracovných miest do konca roka 2015.
26. 5. 2014
V minulom školskom roku spolupracovala SOŠ v Krásne nad Kysucou v rámci odbornej praxe žiakov s 25 firmami, tento rok znížili ich počet na 18.
4. 5. 2014
Na výstave bude možné vidieť návrhy verejného sedenia, barových stoličiek, konferenčných stolíkov, stolíkov pod TV, barových pultov, skladacích stolov a detského nábytku.
30. 4. 2014
Murári pod vedením profesionálov murovali počas dvoch dní fragment z moderných murovacích materiálov.
16. 3. 2014
Rozhodnutie vlády SR dať významný stimul tomuto investičnému zámeru bolo podľa neho jednoznačne správnym krokom.
12. 3. 2014
Podporiť autorský dizajn, jeho tvorcov – dizajnérov a kvalitnú domácu sériovú produkciu je cieľom Fóra dizajnu.
12. 3. 2014
Podporiť autorský dizajn, jeho tvorcov – dizajnérov a kvalitnú domácu sériovú produkciu je cieľom Fóra dizajnu.
12. 3. 2014
Trh práce na Slovensku trpí nedostatkom kvalifikovaných pracovných síl v takých klasických odvetviach, akými sú elektrotechnický priemysel, stavebníctvo, ale aj drevospracujúci priemysel.
11. 3. 2014
Vyše 400 spoločností z viacerých krajín sveta sa prezentuje na 24. ročníku medzinárodného veľtrhu Nábytok a bývanie.
23. 10. 2013
Porota udelí ceny v piatich kategóriách, po dvoch v dizajne nábytku a dizajne interiéru ako aj v osobitnej kategórii Nenábytok.
18. 10. 2013
Americký výrobca kancelárskeho nábytku Steelcase plánuje zatvoriť svoj závod v Nemecku a postaviť továreň v Českej republike.
26. 9. 2013
Firma má v pláne vytvoriť v priemyselnom parku Ferovo do 36 mesiacov približne 400 nových pracovných miest.
17. 9. 2013
Európsky týždeň mobility zakončí v nedeľu 22. septembra tradičné podujatie Martinský bicyklový deň.
20. 8. 2013
Drevo vyťažené na Slovensku by sa nemalo bez navýšenia pridanej hodnoty vyvážať do zahraničia. Malo by sa spracovať u nás a vytvorit tak nové pracovné miesta.
28. 6. 2013
Firma, ktorá je najväčším výrobcom drevotrieskových dosák na Slovensku oslavuje v týchto dňoch desať rokov od prevzatia pôvodných prevádzok Bučina Zvolen a začlenenia do nadnárodnej skupiny Kronospan.
25. 6. 2013
Celkom 133 miliónov eur investovala za uplynulých desať rokov do svojho závodu Bučina DDD vo Zvolene rakúska spoločnosť Kronospan.
14. 6. 2013
Vytvoriť by ich mala spoločnosť Ekoltech v spolupráci s partnerom z Kazachstanu.
13. 6. 2013
Spoločnosť Grandwood holding napokon investíciu v priemyselnom parku Ferovo vo Vranove nad Topľou realizovať nebude.
14. 5. 2013
Pokiaľ nedôjde k pomoci štátu firme Smrečina Hofatex, a. s., ktorá má prevádzku v Banskej Bystrici, je to jej koniec.
7. 5. 2013
Návštevníci Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene sa môžu už pätnásty krát zoznámiť s maturitnými prácami študentov SOŠ drevárskej.
kviz
Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk