Drevospracujúci priemysel

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Riadiaci pracovník (manažér) pri spracovaní dreva a vo výrobe výrobkov z dreva riadi prevádzku a organizuje prácu pri zabezpečovaní úloh stanovených operatívnym plánom výroby alebo prevádzky.

Špecialista riadenia kvality vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií vyvíja systémy riadenia kvality a koordinuje činnosti pri zavádzaní týchto systémov v drevárskej...

Špecialista výskumu a vývoja vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií rieši výskumné a vývojové úlohy v oblasti drevovýroby so zložitými...

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Špecialista technológ vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií stanovuje technologické postupy a zaisťuje technologickú prípravu nábytkárskej, drevárskej,...

Úplné stredné odborné vzdelanie

Kvalitár, kontrolór výrobkov z dreva vykonáva kontrolu kvality materiálov, polotovarov a výrobkov z dreva.

Majster (supervízor) v drevospracujúcej výrobe riadi a organizuje práce na vymedzenom technologickom úseku, pri vykonávaní úloh vyplývajúcich z realizácie operatívnych plánov v drevospracujúcej...

Nastavovač a operátor drevoobrábacieho stroja nastavuje drevoobrábacie stroje podľa požiadaviek drevospracujúcej výrobe na výrobky.

Operátor stroja na manipuláciu, skracovanie a triedenie dreva riadi a obsluhuje stroje a zariadenia na manipuláciu surových kmeňov, skracovanie a triedenie dreva (guľatiny) v lesníckej a drevospracujúcej výrobe.

Operátor stroja na rezanie dreva a guľatiny nastavuje, vykonáva a kontroluje riadiaci proces prevádzky stroja pri poreze guľatiny.

Operátor strojov pri výrobe aglomerovaných materiálov na báze dreva obsluhuje stroje a zariadenia na výrobu aglomerovaných materiálov.

Operátor strojov v nábytkárskej výrobe obsluhuje stroje a zariadenia na výrobu nábytku.

Operátor sušiarne a impregnácie reziva obsluhuje a kontroluje proces sušenia a impregnácie reziva v drevospracujúcej výrobe.

Operátor sušiarne dreva obsluhuje a kontroluje proces sušenia (sušiarne) na výrobu drevených materiálov a polotovarov.

Umelecký čalúnnik, dekoratér zhotovuje umelecké čalúnnické výrobky alebo reštauruje a rekonštruuje historicky cenný čalúnený nábytok a interiéry.

Výrobca a opravár hudobných nástrojov zabezpečuje výrobu, servis, bežnú údržbu a opravy hudobných nástrojov. Vyhotovuje hudobné nástroje a ich jednotlivé časti z materiálov ako napríklad drevo,...

Výrobca konštrukčných dosiek z dreva riadi a obsluhuje stroje a zariadenia na výrobu konštrukčných dosiek z dreva.

Stredné odborné vzdelanie

Čalúnnik (okrem umeleckého) zhotovuje čalúnenie na sedací a iný nábytok, steny, dvere, bytové doplnky, interiéry automobilov a rôzne predmety textíliou, usňou, kožušinou, alebo plošným syntetickým...

Lakovač a natierač dreva lakuje, natiera, tmelí, strieka a inak upravuje povrchy drevárskych materiálov, polotovarov a výrobkov.

Mechanik, opravár drevoobrábacích strojov a zariadení realizuje pravidelné prehliadky, údržbu a opravy drevoobrábacích strojov, ručných strojov a strojných zariadení.

Montážny pracovník drevených konštrukcií montuje a opravuje rôzne drevené konštrukcie (napr. nosníky, panely, rámy, oblúky a pod.), drevené stavby (krovy, steny, schody a pod.).

Montážny pracovník vo výrobe nábytku vykonáva montáž komponentov vo výrobe nábytku.

Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky obsluhuje a riadi štiepkovacie stroje pri štiepkovaní dreva v lesných porastoch a na expedičných miestach. Obsluhuje špeciálne...

Operátor zariadenia na sekanie, drvenie a mletie dreva komplexne riadi chod strojov a zariadení na sekanie, drvenie a mletie drevených materiálov.

Stavebný stolár vyrába a montuje stavebno-stolárske výrobky a konštrukcie.

Stolár, výrobca drevených konštrukcií vyrába, montuje a opravuje drevené konštrukcie.

Stolár, výrobca nábytku vyrába, montuje, opravuje nábytok a rôzne stolárske výrobky z dreva.

Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov vyrába, montuje a opravuje stavebno-stolárske výrobky a konštrukcie.

Tesár vykonáva tesárske práce, montáž, údržbu a opravy tesárskych konštrukcií.

Umelecký rezbár  vykonáva rezbárske práce rôznymi technikami vyrezávania a zdobenia dreva. 

Umelecký stolár, drevomodelár samostatne vyhotovuje, montuje a opravuje modely z dreva. Pracuje v dielňach zameraných na výrobu štýlového nábytku, náročných obkladov stien a stropov, ktoré vyzdobuje intarziami a...

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Pomocný pracovník v drevospracujúcej výrobe vykonáva pomocné, prípravné, obslužné, manipulačné práce a jednoduché montážne práce.

Činnosť, pri ktorej sa zo surového dreva technologickými procesmi vyrábajú rôzne produkty, napr. rezivo, hranoly, drevotrieskové a drevovláknité dosky, preglejky, palivové drevo na kúrenie, celulóza, papier a pod.

Spracovaniu dreva predchádza ťažba dreva, t.j. proces získavania drevnej suroviny z ťažby v lese. Ide o základný lesnícky výrobný proces, do ktorého patrí výrub stromov, ich opracovanie, triedenie, približovanie, sústreďovanie, odvoz a expedícia jednotlivých druhov dreva na spracovanie.

Na Slovensku sa až do roku 1825 drevo ťažilo pomocou sekery. Neskôr komorský lesmajster Jozef Dekret Matejovie, jeden z najuznávanejších lesníckych odborníkov na prelome 18. a 19. storočia, zaviedol namiesto sekery pílu „bruchatku“. Drevo určené na priemyselné spracovanie sa už odvtedy nerúbe, ale píli.

Motorové píly sa začali používať v druhej polovici 50-tych rokov 20. storočia. Novú kvalitu v ťažbe dreva predstavujú harverstory, ktoré urobili z pilčíkov operátorov. Operátor z kabíny stroja riadi spiľovanie, odvetvovanie stromov a manipuláciu s kmeňmi. Kmeň stromu sa odrezáva vo výške asi 20 cm nad zemou, pričom sa zohľadňuje druh stromu a jeho parametre.

Na Slovensku prevláda ťažba dreva motorovou pílou. Medzi hlavné spôsoby spracovania dreva patrí výroba reziva a hranolov, čo je pozdĺžne opracovaná guľatina. Je to polotovar určený na ďalšie spracovanie.

V budúcnosti Európska komisia predpokladá vysoký nárast výrobkov drevárskeho priemyslu a rozšírenie medzinárodného obchodu v tejto oblasti. Výroba reziva by sa tak mala do roku 2020 zvýšiť o 30 % a v značnom rozsahu by sa mala zvýšiť aj produkcia aglomerovaného materiálu (materiálu vyrobeného zlisovaním drevných častíc spojených lepidlom za súčasného pôsobenia tlaku a teploty) a tiež ostatných stolárskych a tesárskych výrobkov.

Zdroje:

Drevo je ekologický a obnoviteľný materiál – rodí sa a zaniká v prírode bez negatívnych dôsledkov. Pomáha udržiavať rovnováhu CO2 v ovzduší, ku ktorého nadmernému uvoľňovaniu dochádza pri výrobe energie z neobnoviteľných zdrojov (ropa, plyn, jadrové palivo).

Najdrahším dreveným hudobným nástrojom boli husle z roku 1699 „Lady Tennant“ od talianskeho majstra Antonia Stradivariho, ktorých cena sa vyšplhala na 2,03 mil. amerických dolárov (USD). Husle dostali pomenovanie podľa manželky škótskeho obchodníka Charlesa Clow Tennanta, ktorá bola amatérskou huslistkou.

Najstaršie ešte aj dnes funkčná drevená stavba je budhistický chrám Hórjúdží v japonskej Nare, ktorá bola postavená v roku 607 n. l.

Slovensko má klenotnicu krásnych drevených stavieb v podobe drevených kostolov chránených aj UNESCO, ale aj v množstve dreveníc zachovaných najmä v skanzenoch.

Najväčší drevený kostol v strednej Európe sa nachádza na Liptove v Svätom Kríži a má kapacitu 6000 osôb. Pochádza z roku 1774 a je stále fascinujúci.

Švédsky podnikateľ Ingvar Kamprad, zakladateľ spoločnosti IKEA, začal rozbiehať obchod ešte ako malý chlapec, keď na bicykli predával zápalky, ktoré si objednával zo Štokholmu.

Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene sa ako jediná fakulta na Slovensku orientuje na výchovu vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pre odvetvie spracovania dreva a na komplexný drevársky výskum.

Výroba drevotrieskových dosiek v Bučine Zvolen v roku 1949 bola prvá na svete z hľadiska spracovania tvrdých listnatých drevín, najmä buka, s kapacitou linky 15 000 m3 ročne.

Zdroje:

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie