X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Doprava

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dispečer prevádzky cestnej infraštruktúry koordinuje činnosť v oblasti prípravy, diagnostikovania, údržby, opráv, prevádzky a výstavby cestných komunikácií v určenej oblasti (napr. územného celku,...
Karta zamestnania
Dopravný psychológ posudzuje psychickú spôsobilosť na výkon práce, poskytuje psychologickú starostlivosť a personálne poradenstvo pri výbere zamestnancov na výkon práce. Uplatňuje poznatky a postupy psychológie v...
Karta zamestnania
Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej doprave (okrem mestskej hromadnej dopravy) riadi prevádzku osobnej alebo nákladnej dopravy v dopravnom podniku.
Karta zamestnania
Riadiaci pracovník (manažér) v mestskej hromadnej doprave komplexne riadi prevádzku MHD, organizuje vypracovávanie plánov dopravnej obslužnosti a kontroluje ich plnenie, riadi spracovanie návrhov organizačných projektov MHD, trasovanie liniek a...
Karta zamestnania
Špecialista pre správu a údržbu cestnej infraštruktúry riadi a organizuje činnosti v oblasti diagnostikovania, údržby, opráv a prevádzky ciest v určenej oblasti (napr. územného celku, cestného úseku,...
Karta zamestnania
Technický špecialista v cestnej doprave (okrem mestskej hromadnej dopravy) riadi práce v oblasti rozvoja, cenotvorby a zmluvných vzťahov v podniku.
Karta zamestnania
Technický špecialista v cestnej infraštruktúre zabezpečuje a riadi prevádzku osobnej alebo nákladnej dopravy v organizačnej jednotke dopravnej firmy.
Karta zamestnania
Technický špecialista v leteckej doprave zaisťuje prevádzkyschopnosť systémov a zariadení potrebných na riadenie letovej prevádzky.
Karta zamestnania
Technický špecialista v železničnej doprave organizuje prevádzkovú činnosť železničnej stanice, vrátane pridelených nesamostatných staníc.
Karta zamestnania
Technický špecialista vo vodnej doprave komplexne koordinuje dopravu po vodnej ceste v tuzemsku aj zahraničí.
Karta zamestnania

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Dispečer lodnej dopravy komplexne riadi lodnú a prekládkovú prevádzku formou dispečerských príkazov, spolupracuje s obchodnými útvarmi prístavov a špeditérmi na zabezpečení optimálneho prepravného...
Karta zamestnania
Dispečer, výpravca v železničnej doprave riadi a zabezpečuje vlakovú dopravu v určenom obvode železničnej stanice, poprípade v určenom úseku železničnej trate.
Karta zamestnania
Pilot riadi lietadlo alebo helikoptéru a zodpovedá za presné, bezpečné a hospodárne vykonanie letu v súlade s platnými predpismi.
Karta zamestnania
Riadiaci letovej prevádzky riadi letovú prevádzku a zabezpečuje bezpečnosť a plynulosť civilnej leteckej dopravy vo vzdušnom priestore SR a koordináciu so susednými štátmi.
Karta zamestnania

Úplné stredné všeobecné vzdelanie

Agent a disponent prepravy zabezpečuje a koordinuje objednávku, dovoz a vývoz tovaru v prepravnej spoločnosti podľa požiadaviek zákazníkov.
Karta zamestnania
Kapitán kompy samostatne vedie prievoznú loď s vlastným strojným pohonom alebo bez vlastného pohonu na vodných cestách, zodpovedá za bezproblémové nalodenie, prevoz a vylodenie prevážaných osôb a vozidiel.
Karta zamestnania
Kapitán lode samostatne vedie plavidlo s vlastným strojným pohonom na splavnom úseku Dunaja a na ostatných vodných cestách a plochách v SR a EÚ. Ako služobne najvyšší riadiaci pracovník lodnej posádky...
Karta zamestnania
Palubný sprievodca v leteckej doprave poskytuje služby cestujúcim a posádke na palube lietadla.
Karta zamestnania
Riadiaci odbavovacej plochy riadi pohyb lietadiel na odbavovacej ploche podľa pokynov letiskovej riadiacej veže.
Karta zamestnania

Úplné stredné odborné vzdelanie

Administratívny pracovník v cestnej doprave zabezpečuje a vykonáva administratívne, kancelárske, hospodársko-správne, ekonomické a iné činnosti v cestnej doprave. Podieľa sa na tvorbe cestovných poriadkov a zapracováva...
Karta zamestnania
Administratívny pracovník v mestskej hromadnej doprave vykonáva, resp. zabezpečuje rôznorodé administratívne, kancelárske, hospodársko-správne, ekonomické, administratívno-technické alebo prevádzkovo...
Karta zamestnania
Administratívny pracovník v železničnej doprave vykonáva a zabezpečuje rôznorodé administratívne, kancelárske, hospodársko-správne, ekonomické, administratívno-technické a technologické práce alebo...
Karta zamestnania
Colný deklarant v organizácii zabezpečuje administratívne práce pri vybavovaní colnej agendy.
Karta zamestnania
Dispečer, výpravca mestskej hromadnej dopravy kontroluje a operatívne riadi dopravný proces, zodpovedá za koordináciu činností pri mimoriadnych udalostiach v prevádzke MHD a koordináciu dopravcu s ostatnými dopravcami...
Karta zamestnania
Dispečer osobnej, cestnej dopravy (okrem mestskej hromadnej dopravy) zabezpečuje a riadi autobusovú dopravu a taxislužbu. Autobusovú dopravu v zmysle platných cestovných poriadkov, turnusových obehov vozidiel a príkazov a taxislužbu v rámci...
Karta zamestnania
Dispečer prekladiska lodnej dopravy riadi a organizuje práce na vymedzenom technologickom úseku pri zabezpečovaní úloh lodnej prevádzky, vrátane prevádzky prekladísk.
Karta zamestnania
Mechanik a opravár leteckých motorov a zariadení vykonáva opravy a údržbu leteckých motorov rôznych typov lietadiel a vrtuľníkov, servisné, záručné a pozáručné práce, pravidelné a...
Karta zamestnania
Pokladník a predavač lístkov vo verejnej osobnej doprave zabezpečuje predaj cestovných dokladov, odvádzanie tržieb, evidenciu a zúčtovanie cenín. Poskytuje informácie o dopravných spojeniach a cenách cestovného.
Karta zamestnania
Pracovník bezpečnostnej ochrany a detekčnej kontroly v letectve vykonáva detekčnú kontrolu osôb, vecí a tovaru.
Karta zamestnania
Prevádzkový technik cestnej dopravy zabezpečuje v určenom rozsahu optimálny technický stav a prevádzkovú spôsobilosť dopravných prostriedkov.
Karta zamestnania
Revízor vo verejnej osobnej doprave kontroluje dodržiavanie prepravného poriadku a platnej tarify a sankcionuje cestujúcich bez platného cestovného lístka.
Karta zamestnania
Rušňovodič v železničnej doprave riadi a obsluhuje hnacie dráhové vozidlo na železničnej dráhe v zmysle príslušných dopravných predpisov a technologických postupov.
Karta zamestnania
Sprievodca a vlakvedúci v osobnej železničnej doprave sprevádza vlaky osobnej dopravy, vystavuje a kontroluje cestovné doklady, podáva informácie o spojoch, zúčastňuje sa na výprave vlaku, na skúške bŕzd, posune, vykonáva...
Karta zamestnania
Stevard v osobnej železničnej doprave kontroluje a vystavuje cestovné doklady a doplatky, preberá a odovzdáva súpravy vlaku a podáva informácie cestujúcim. Poskytuje aj doplnkové služby cestujúcim vo vlaku osobnej dopravy počas...
Karta zamestnania
Technický pracovník cestnej infraštruktúry vykonáva údržbu ciest a ich súčastí a označuje vozovky (napr. územného celku, cestného úseku, diaľničného úseku a pod.).
Karta zamestnania
Technik, kontrolór v železničnej doprave sleduje, vyhodnocuje a koordinuje vývoj dopravnej situácie, technologických postupov prevádzky, analyzuje stav a prevádzkyschopnosť dopravných zariadení. Vykonáva technické činnosti...
Karta zamestnania

Stredné odborné vzdelanie

Kadet loďmajster vykonáva odborné palubné práce, kontrolu a obsluhu palubných zariadení a ostatné práce spojené s odplávaním, manévrovaním, kotvením a pristávaním...
Karta zamestnania
Lodný strojník obsluhuje stroje, vykonáva údržbu a opravy strojových zariadení plavidla vrátane elektronavigačných prístrojov.
Karta zamestnania
Mechanik, opravár lodných motorov a zariadení (okrem lodných strojníkov - posádky) vykonáva kontrolu, údržbu a opravy strojných zariadení plavidiel.
Karta zamestnania
Mechanik, opravár železničných koľajových vozidiel a traťových strojov opravuje, obsluhuje a zoraďuje železničné koľajové vozidlá, traťové stroje a zariadenia ťažkej mechanizácie pre stavbu, údržbu a...
Karta zamestnania
Operátor v železničnej doprave riadi a obsluhuje motorové stroje, vykonáva bežnú údržbu strojov s ručným vedením, motorových strojov a mostných žeriavov.
Karta zamestnania
Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant) pripravuje tovar na uskladnenie a vyskladnenie, zabezpečuje jeho nakládku, uloženie a vykládku na a z dopravného prostriedku. Spolupracuje na prijímaní a výdaji tovaru v sklade,...
Karta zamestnania
Pracovník riadenia železničnej dopravy obsluhuje koľajové brzdy, priecestné zabezpečovacie zariadenia, zabezpečuje vlakovú cestu a posun, vykonáva činnosti spojené s včasným a bezpečným spracovaním vlaku.
Karta zamestnania
Sprievodca a vlakvedúci nákladnej dopravy vykonáva alebo riadi práce pri zostavovaní, riadení a odbavovaní nákladného vlaku.
Karta zamestnania
Tranzitér vykonáva činnosti súvisiace so zostavou a súpisom vlaku. Spracováva komplexne náležitosti pre bezpečný a včasný odchod vlaku s kontrolou správneho zostavenia vlaku a správne nastavenej brzdy (rôzny...
Karta zamestnania
Vodič špeciálneho nákladného motorového vozidla vedie a obsluhuje zverené špeciálne vozidlo vrátane špeciálnej technológie v zmysle príslušných legislatívnych predpisov na...
Karta zamestnania

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Pomocný pracovník pri výstavbe a údržbe pozemných komunikácií vykonáva jednoduché pomocné, prípravné a rutinné práce na pozemných komunikáciách pod dohľadom a podľa pokynov...
Karta zamestnania
Vodič osobného motorového vozidla vedie vozidlá kategórie M1 projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča. Vykonáva bežnú údržbu vozidla podľa...
Karta zamestnania

Nižšie stredné vzdelanie

Lodník vykonáva operatívne práce pri obsluhe všetkých druhov plavidiel.
Karta zamestnania
Pomocný pracovník v cestnej infraštruktúre vykonáva pomocné, prípravné, obslužné, manipulačné a jednoduché kontrolné práce pri údržbe ciest a diaľníc.
Karta zamestnania
Vodič autobusu samostatne vedie a obsluhuje motorové vozidlo - autobus za účelom prepravy osôb v cestnej doprave.
Karta zamestnania
Vodič dodávky vedie vozidlá kategórie N1 projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg. Vykonáva bežnú údržbu vozidla podľa...
Karta zamestnania
Vodič električky samostatne vedie a obsluhuje hnacie dráhové vozidlo na električkovej dráhe alebo súpravy mestskej električkovej dráhy za účelom prepravy osôb v zmysle platných dopravných predpisov.
Karta zamestnania
Vodič nákladného motorového vozidla, kamiónu vedie vozidlá s ťažkým nákladom a dopravuje náklad pri krátkych a diaľkových cestách do cieľovej stanice (do miesta určenia).
Karta zamestnania
Vodič sanitného motorového vozidla vedie vozidlo záchrannej zdravotnej služby s právom prednostnej jazdy. Zabezpečuje prenášanie a prevoz ťažko pohyblivých a nepohyblivých pacientov sanitnými motorovými...
Karta zamestnania
Vodič trolejbusu samostatne vedie a obsluhuje hnacie dráhové vozidlo - trolejbus, pohybujúce sa v cestnej premávke na trolejbusovej dráhe za účelom prepravy osôb v zmysle platných dopravných predpisov.
Karta zamestnania
Vodič údržby na cestnej infraštruktúre obsluhuje stroje a mechanizačné zariadenia a vykonáva údržbu ciest, diaľnic a ich súčastí a označuje vozovky.
Karta zamestnania
Vodič vozidla na ručný alebo nožný pohon poháňa bicykel, ručný vozík a podobné vozidlá na prepravu cestujúcich alebo tovaru.
Karta zamestnania
Najstarším spôsobom dopravy je chôdza. Aj v dnešnej dobe sa ľudia presúvajú pešo z miesta na miesto, väčšinou však iba na kratšie vzdialenosti. Chôdza na dlhšie vzdialenosti formou pešej turistiky sa stala pre ľudí skôr formou aktívneho oddychu a trávenia voľného času. Ako dôležitá forma dopravy sa dodnes využíva chôdza v náročných horských terénoch, napr. na prenos nákladu na horské chaty. Doprava koňmo je taktiež dodnes využívaným spôsobom presunu ľudí a menšieho nákladu.

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že doprava je spôsob premiestňovania osôb, vecí, nákladu, ale aj zdrojov energie a pod. z miesta na miesto. V doprave sa využívajú rôzne dopravné prostriedky, ktoré tvoria mobilnú časť dopravy. Na cestách jazdia najmä automobily, motocykle, autobusy a trolejbusy, ako aj ekologickejšie prostriedky - bicykle. V rámci koľajovej dopravy sa najčastejšie využívajú vlaky, električky alebo metro. Dynamicky sa rozvíjajúca letecká doprava stále predstavuje nové typy lietadiel, nové spôsoby kontroly, vylepšenú príletovú a odletovú elektroniku, satelitnú komunikáciu a inovované navigačné technológie. Vďaka týmto inováciám môžu byť piloti navigovaní presnejšie, môžu vidieť terén, prekážky alebo lietadlá v blízkosti nielen cez deň, ale aj v noci a pri zníženej viditeľnosti. Je potrebné spomenúť aj námornú dopravu a vnútrozemskú vodnú dopravu, kde sa náklad, ale aj osoby prepravujú na lodiach rôznej veľkosti a typu.

Kombinovaná doprava spája ekonomické a ekologické výhody hromadnej prepravy nákladu po železnici alebo na vode s operatívnosťou kamiónovej dopravy po cestách. Tovar je umiestnený vo veľkokapacitných uzavretých prepravných jednotkách (napr. kontajner), a tak nie je potrebné jeho zdĺhavé prekladanie. Počiatočná a záverečná fáza trasy sa realizuje kamiónom, čo umožňuje flexibilné doručenie tovaru. Stredná fáza trasy sa realizuje na veľké vzdialenosti železnicou alebo loďou pri výraznej úspore prepravných nákladov a nízkej ekologickej záťaži.

Na prepravu nerastných surovín (napr. ropy, zemného plynu) a vody sa používa potrubná doprava. Na prepravu surovín sú využívané aj nákladné lanovky, ktorých obdoba v prevedení na osobnú prepravu sa teší veľkej obľube turistov v horskom prosterí.

Pre odvetvie dopravy má osobitý význam dopravná infraštruktúra, ako sú napr. cesty, koľajnice, voda, letiská a pod. Infraštruktúra sa nevyhnutne koncentruje v oblastiach v blízkosti ľudských sídel, a preto je nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť vplyvu hluku, prachu a exhalátom znižujúcim kvalitu života v blízkosti dopravných ťahov a uzlov.

Zdroj:
Začiatok železnice sa datuje od roku 1804, keď dal Angličan Richard Trevithick do prevádzky prvú parnú lokomotívu. V roku 1829 Angličan George Stephenson zostrojil slávnu parnú lokomotívu Rocket (Raketa), ktorá dosahovala rýchlosť okolo 50 km/h. Stephenson na rušni Rocket uplatnil princípy využívané počas celej ďalšej existencie parných lokomotív. V roku 1840 bola spojazdnená konská železnica medzi Bratislavou a Svätým Jurom s dĺžkou 15,5 km. Bola to prvá železnica v Uhorsku.

V júli 2008 Švajčiarsko otvorilo najdlhší pozemný železničný tunel na svete, ktorý má celkovú dĺžku 34,6 km a budovali ho až osem rokov. Tunel s názvom Lötschberg prevzal prvenstvo od japonského tunela Hakkoda, ktorý meria 26,5 km.

V roku 1783 začala moderná éra letectva letom v teplovzdušnom balóne, ktorý bol ľahší ako vzduch a skonštruovali ho bratia Montgolfierovci z Francúzska. Obrovské vzducholode sa ako prvé stali prostriedkami na prepravu osôb a nákladu na dlhšie vzdialenosti. Najznámejšia vzducholoď tohto typu bola vyrobená nemeckou spoločnosťou German Zeppelin. Najúspešnejší Zeppelin s názvom Graf Zeppelin v auguste roku 1929 preletel vyše milióna kilometrov, vrátane letu okolo sveta. Bratia Wrightovci, americkí priekopníci lietania, sú všeobecne uznávaní ako projektanti a stavitelia prvého motorového lietadla v roku 1903.

Veľký vývoj v oblasti letectva bol zaznamenaný počas rokov 1920 – 1930, keď americký letec Charles Lindbergh v roku 1927 uskutočnil prvý transatlantický let. Americké lietadlo typu Douglas DC-3 sa stalo prvým linkovým dopravným lietadlom, ktoré slúžilo výhradne na prepravu osôb a odštartovalo modernú éru leteckých prepravných služieb. Najväčším dopravným lietadlom pre cestujúcich je dvojposchodový gigant Airbus A380, ktoré môže previezť až 853 pasažierov.

V roku 1885 vyrobil nemecký inžinier Karl Benz trojkolesové vozidlo, prvý osobný automobil, ktorý sa verejne predával zákazníkom (pod názvom Motorwagen). Na rozdiel od iných prvých "áut" to nebol iba upravený konský koč. Benzov automobil bol od základu konštruovaný ako motorové vozidlo a mal oceľový podvozok.

V roku 1961 sovietsky kozmonaut Jurij Alexejevič Gagarin ako prvý človek vyletel do vesmíru. Americký kozmonaut Neil Armstrong bol v roku 1969 prvým človekom na Mesiaci. V roku 2004 sa stalo americké SpaceShipOne prvým súkromným lietadlom, ktoré uskutočnilo vesmírny let a otvorilo možnosti letectva mimo zemskej atmosféry.

Najdlhším ropovodom na svete je ropovod Družba, ktorý vychádza z Kujbyševa na Volge, v juhovýchodnom Rusku, kde sa zbiehajú ďalšie ropovody zo Sibíri, Uralu a Kazachstanu. Ropovod vedie západným smerom do Bieloruska, kde sa rozdvojuje na severnú vetvu (vedúcu do Poľska a Nemecka) a na južnú vetvu (vedúcu cez Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do Česka). Dopravovaná ropa tak prejde trasu dlhú vyše 5 000 km. Ropovod bol postavený v roku 1964.

Najdlhším visutým mostom na svete je japonský most Akaši – Kaikjó, ktorý má rozpätie 1991 m a bol dokončený v roku 1998. V Japonsku je aj najdlhší zavesený most Tatara Bridge, ktorý má dĺžku 890 m a bol dokončený v roku 1999.

Zdroje:
15. 3. 2017
15. 3. 2017
TASR o tom informovala zástupkyňa riaditeľky Odboru komunikácie GR ŽSR Ivana Popluhárová.
24. 2. 2017
Lietajúce teleso nepotrebuje pilota. Cestujúcemu stačí uviesť miesto, kde chce pristáť a ostatné už zariadi palubný počítač.
16. 2. 2017
Automobilky na Slovensku idú na plné kapacity a už druhý rok po sebe vyrobili viac ako milión automobilov.
15. 2. 2017
Nitriansky priemyselný park Sever má v súčasnosti rozlohu 220 hektárov.
15. 2. 2017
Pri odchode do dôchodku sa im poskytne odmena 100 eur za každý odpracovaný rok.
27. 1. 2017
Celkovo zamestnáva RegioJet na Slovensku v železničnej doprave viac než 300 ľudí.
17. 1. 2017
Informovali o tom dnes na tlačovej konferencii predstavitelia Združenia automobilového priemyslu Slovenskej republiky.
17. 1. 2017
Na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave o tom informovali predstavitelia Odborového združenia KOVO.
13. 1. 2017
Informoval o tom dnes Štatistický úrad Slovenskej republiky.
5. 1. 2017
Podľa vyjadrenia pritom platí registrácia oslobodenia od platenia diaľničnej známky z roku 2016 aj pre rok 2017.
4. 1. 2017
Z obchodného hľadiska je Slovensko ešte stále atraktívny trh pre automobilovú výrobu.
12. 12. 2016
Keď bude mať šéf rezortu dopravy alternatívy možného napredovania letiska, predloží ich na vládu.
11. 12. 2016
IC vlaky sú počas dnešného dňa vypredané na približne 70 %.
22. 11. 2016
Petíciu proti likvidácii a prepúšťaniu podpísali v polovici novembra všetci zamestnanci letiska.
21. 11. 2016
Takéto správanie poisťovní má znaky kartelovej dohody plošného zvyšovania poistného.
18. 11. 2016
Podujatie návštevníkom poskytne priestor pre odbornú spoluprácu, prezentáciu vedeckých výsledkov a spojí výskum s praxou.
18. 11. 2016
Nových vodičov chcú osloviť napríklad mzdou, ktorá sa u vodiča pohybuje za prvý polrok 2016 v priemere na úrovni 1162 eur.
17. 11. 2016
Po dnešnom obede so študentmi vysokých škôl z celého Slovenska to vyhlásil predseda vlády SR Robert Fico.
16. 11. 2016
Už aj Slováci sa naučili plánovať si voľný čas a využívať predĺžené víkendy na cestovanie.
14. 11. 2016
Z 12 súprav, ktoré mal RegioJet vyčlenené pre trať Bratislava – Komárno, mu ich zostalo len deväť.
14. 11. 2016
Poisťovne proklamujú, že táto úprava znamená zvýšenie ceny poistiek, aby boli schopné plniť svoje záväzky a nemuseli znížiť úroveň svojich služieb.
8. 11. 2016
Ukázal to najnovší prieskum výskumnej agentúry AKO, ktorý si objednala HR Aliancia.
20. 10. 2016
Novelou sa harmonizuje európske právo s národnou transpozíciou smernice Rady EÚ.
20. 10. 2016
Vyplýva to z novely zákona o dráhach, ktorú dnes poslanci Národnej rady SR posunuli do druhého čítania.
2. 10. 2016
Univerzita prieskum aj spracuje a výstup z neho bude použitý ako podklad pre Plán udržateľnej mobility mesta Žilina.
13. 9. 2016
Stredné školy spolu so železničnými spoločnosťami a ministerstvom dopravy pripravujú podujatie v Múzeu dopravy Bratislava.
12. 9. 2016
Ochrana zdravia a bezpečnosti zamestnancov v odvetví vnútrozemskej vodnej dopravy je cieľom novely zákona, ktorú pripravilo ministerstvo dopravy.
5. 9. 2016
Umožní im to už tretí ročník spoločného projektu So mnou cestuješ do školy zdarma!.
3. 9. 2016
S príchodom školského roka cestuje viac ľudí aj v prímestskej autobusovej doprave.
2. 9. 2016
Železnice dnes informovali, že v priebehu tohto roka zaznamenali šesť takýchto nebezpečných prípadov.
22. 7. 2016
Cieľom bolo oboznámiť študentov s dopravou a dopravnou infraštruktúrou a podnietiť u nich záujem o túto problematiku.
12. 7. 2016
Portál ISTP.sk vám prináša niekoľko aktuálnych ponúk z rôznych kútov Slovenska.
11. 7. 2016
Informoval o tom portál idnes.cz.
11. 7. 2016
Cieľom je oboznámiť študentov s problematikou dopravy a dopravnej infraštruktúry a podnietiť u nich záujem.
9. 7. 2016
Zástupcovia univerzity a Sky Way podpísali memorandum o spolupráci na projekte inovatívneho železničného dopravného systému.
3. 7. 2016
Podľa hovorkyne ZSSK pritom 20 % študentov, teda približne 53.000, cestuje na časové lístky - mesačníky.
29. 6. 2016
Školáci tak nebudú môcť od júla využívať bezplatné mesačníky v diaľkových vlakoch či inak povedané vo vlakoch vyšších kategórií.
23. 6. 2016
Nedostatok vodičov vo verejnej doprave nie je však len problém Bratislavy, ale aj iných miest a susedných krajín.
25. 4. 2016
Cesty III. triedy zrekonštruujú v rámci cezhraničných projektov v programe Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.
22. 4. 2016
Za 5,3 milióna eur bez DPH ho postaví spoločnosť Skanska, víťaz tendra.
22. 4. 2016
Od 1. mája budú v rámci integrovanej dopravy na území Bratislavy cestovať zadarmo aj vybrané skupiny cestujúcich, ktorí majú trvalé bydlisko v okresoch Senec, Pezinok a Malacky.
7. 4. 2016
Letisko Milana R. Štefánika v Bratislave chce prijať nových zamestnancov.
27. 3. 2016
Dopravný podnik Bratislava sa inšpiruje príkladom z Brna, ktorého dopravný podnik takúto možnosť dlhodobej brigády vysokoškolákom ponúkol.
7. 3. 2016
Aj tento rok sa tak môžu prihlásiť do súťaží Maják pre dopravu a TOP turistická destinácia regiónu.
18. 2. 2016
Lacnejšie ako v súčasnosti naposledy totiž tankovali benzín v roku 2009 a naftu v roku 2005.
20. 1. 2016
Dodatok ku kolektívnej zmluve v takomto znení podpísali ešte v decembri 2015 predstavitelia železníc s 11 odborovými organizáciami.
17. 1. 2016
Dnes vypraví ZSSK posledné takéto spoje a od pondelka 18. januára už jazdiť nebudú.
15. 1. 2016
Dôvodom je emisný škandál, ktorý v posledných mesiacoch minulého roka odradil ľudí od nákupu vozidiel z produkcie VW.
15. 1. 2016
Vyplýva to zo správy, ktorú pravidelne zverejňuje európska ekonomická poradenská agentúra London Economics.
11. 1. 2016
Súčasne slovenský automobilový priemysel potvrdil stabilne silnú pozíciu v slovenskej ekonomike.
7. 1. 2016
V porovnaní s rokom 2014 narástla o 18 % aj výroba motorov, keď ich počet presiahol hranicu 582.000 kusov.
10. 12. 2015
Podpísali rámcovú zmluvu o vzájomnej spolupráci vo vedeckovýskumnej činnosti, rozvoji a vzdelávaní.
3. 11. 2015
Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení súťaže, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania.
26. 10. 2015
V období rokov 1995 až 2014 sa na Slovensku zvýšil počet kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest súhrnne o 245 %.
5. 10. 2015
Školy prišli s nápadmi, ako napríklad Deň do školy na bicykli, zelená karta na odmietnutie známky pre každého, kto príde do školy na bicykli alebo sčítavanie cyklistov v okolí škôl.
4. 10. 2015
Nie sú vraj dostatočne konkurencieschopní.
19. 9. 2015
Takmer na konci rebríčka a so zárobkami len na úrovni polovice priemernej mzdy sa ocitli tradičné pozície v oblasti gastronómie, ako sú kuchári, čašníci či someliéri.
3. 8. 2015
Spoločnosť pritom rozšírila vozidlový park o 16 nových autobusov.
16. 6. 2015
Cieľom akcie podľa nej bolo upozorniť na potrebu rozvoja cyklistickej infraštruktúry v meste a zamestnávateľov na potrebu vytvárania vhodných podmienok pre cyklistov na pracoviskách.
14. 6. 2015
Nové vlakové spoje pribudnú predovšetkým v letnej sezóne vo Vysokých Tatrách.
13. 6. 2015
Mesto Trenčín sa s celkovým počtom 24.564,7 najazdených kilometrov umiestnilo na štvrtom mieste v rámci celého Slovenska.
13. 6. 2015
Novinky od tohto dňa prináša štátna Železničná spoločnosť Slovensko aj súkromný dopravca RegioJet.
9. 6. 2015
Spomedzi zamestnávateľov bol najaktívnejším Orange Slovensko, ktorého zamestnanci zostavili až sedem tímov.
30. 5. 2015
Dopravný podnik Bratislava chystá podľa slov hovorkyne Adriany Volfovej darčeky i špeciálne prekvapenie.
1. 5. 2015
"Veľmi nás teší, že záujem o súťaž oproti vlaňajšiemu ročníku narástol, čo sa týka účasti miest, takmer dvojnásobne," priblížil národný cyklokoordinátor z ministerstva dopravy Peter Klučka.
21. 4. 2015
Takéto zisťovanie má podľa ministerstva dopravy pomôcť rozvoju dopravy na Slovensku.
17. 4. 2015
Vláda musí investovať aj do miest druhej kategórie, aby boli zaujímavé pre zahraničných investorov.
11. 4. 2015
Predseda dozornej rady Ferdinand Piëch stratil dôveru voči predsedovi správnej rady Martinovi Winterkornovi.
9. 4. 2015
Keďže región Vysokých Tatier je turistickým regiónom a zároveň na jeho území existuje funkčná infraštruktúra, ktorú je potrebné využiť, padlo rozhodnutie realizovať tento systém aj vo Vysokých Tatrách.
7. 4. 2015
Z pozície hlavného akcionára vydal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal pokyn riaditeľovi DPB, aby v podniku neboli prepúšťaní zamestnanci a znižované mzdy, keďže na to nie je dôvod.
7. 4. 2015
Aj keď mnohí cyklisti nie sú zároveň šoférmi áut, mali by dodržiavať určité zásady.
30. 3. 2015
Pred sviatkami sa cestujúci presúvajú najmä zo západu na stredné a východné Slovensko.
30. 3. 2015
Vďaka báze majú cestujúci k dispozícii lepšie časy letov, a to skoré ranné a neskoré večerné lety.
24. 3. 2015
Informoval o tom dnes PR manažér spoločnosti Tomáš Bořuta.
24. 3. 2015
Uviedol to dnes generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Milan Gajdoš na Cestnej konferencii 2015.
21. 3. 2015
Vedenie Lufthansy znovu vyzvala, aby vážne pristúpilo k rokovaniam o celkovom riešení požiadaviek pilotov.
18. 3. 2015
Pri dnešnej návšteve Bardejovského okresu to uviedol prezident SR Andrej Kiska, ktorý chce osobne prispieť k pozitívnym zmenám v tejto oblasti.
13. 3. 2015
v porovnaní s januárom 2014 zamestnanosť na Slovensku v januári 2015 vzrástla vo vybraných trhových službách.
13. 3. 2015
Tržby sa zvýšili vo vybraných trhových službách.
12. 3. 2015
V tomto roku sa zvýšia platy železničiarov pracujúcich vo všetkých troch štátnych železničných firmách.
11. 3. 2015
Podniková kolektívna zmluva platí dva roky, teda do 31. decembra 2016. Ak sa do tohto dátumu nedohodne nová zmluva, predĺži sa jej platnosť, najneskôr však do 31. marca 2017.
10. 3. 2015
Dôležitou témou budú technológie a materiály pri výrobe automobilov.
9. 3. 2015
Na druhej strane však v nich prehlbuje deflačné tendencie. Zhodujú sa na tom analytici oslovení TASR.
8. 3. 2015
Vyplýva to z Energetickej politiky SR spracovanej Ministerstvom hospodárstva SR.
6. 3. 2015
Uchádzači nájdu uplatnenie na pozíciách ako operátor na obsluhu CNC strojov, operátor riadenia kvality a riadenia výroby.
5. 3. 2015
Za tri roky žlté moderné vlaky dokázali, že s rastúcou kvalitou služieb dokážu ponúknuť alternatívu k automobilovej doprave a vlaková doprava môže byť pre cestujúcu verejnosť atraktívna.
3. 3. 2015
Spolu so spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu to predstavuje sumu viac ako 4,5 miliardy eur.
2. 3. 2015
Manažérka uviedla, že koncern potrebuje predovšetkým špecialistov na znižovanie spotreby paliva, alternatívne pohony či zjednodušenie montáže.
24. 2. 2015
Žiaci stredných odborných škôl v pôsobnosti rezortu dopravy majú možnosť prihlásiť sa do súťaží Maják pre dopravu a TOP turistická destinácia regiónu.
18. 2. 2015
Vedenie ZSSK dnes podpísalo s deviatimi odborovými centrálami dodatok ku kolektívnej zmluve, ktorý obsahuje nové mzdové podmienky platné pre rok 2015
10. 2. 2015
Informuje o tom DPA, ktorá sa odvoláva na informácie v dnešnom vydaní denníka Münchner Merkur.
10. 2. 2015
Okrem pracovných skúseností v ňom získajú aj stáž v niektorom zo zahraničných závodov koncernu Volkswagen.
10. 2. 2015
"Tých 600.000 zamestnancov v celom koncerne budeme mať už do polovice tohto roku," uviedol dnes predseda celopodnikovej závodnej rady Bernd Osterloh.
4. 2. 2015
Hľadáte prácu? Najvyššiu šancu získať ju máte, ak ste kuchár, vodič, čašník, obchodný zástupca alebo strážnik.
2. 2. 2015
Každý zdvih pritom znamená vyrobenie najmenej jedného dielca karosérie automobilu z oceľového alebo hliníkového plechu.
1. 2. 2015
Zatiaľ jedine osobný dopravca Železničná spoločnosť Slovensko poskytol odborárom návrh, ktorý neponúka nulový rast.
1. 2. 2015
Pracujúci, ktorí si budú chcieť takúto zľavu uplatniť, nebudú musieť preto spraviť nič mimoriadne.
29. 1. 2015
Umožní im to projekt, ktorý vznikol vďaka spolupráci novozámockej radnice, základných škôl a dopravnej spoločnosti Arriva Nové Zámky.
28. 1. 2015
DPB si zníženie sťažností vysvetľuje najmä tým, že od roku 2013 kontroly cestovných lístkov revízori nahrávajú na diktafón.
28. 1. 2015
Vyplýva to z Návrhu na realizáciu opatrení finančného, ekonomického a sociálneho balíčka vlády SR v železničnej osobnej doprave, ktorú dnes kabinet premiéra Roberta Fica schválil.
26. 1. 2015
Informoval o tom denník Handelsblatt.
23. 1. 2015
To sú niektoré z cieľov nového Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.
19. 1. 2015
Od januára tohto roku im totiž musia zaplatiť hodiny strávené prácou na území tejto krajiny nemeckou minimálnou mzdou.
16. 1. 2015
Motorom bolo zvýšenie predaja v Španielsku, Portugalsku a Írsku.
15. 1. 2015
Slovensko si už niekoľko rokov udržiava svetové prvenstvo v počte vyrobených automobilov na tisíc obyvateľov.
13. 1. 2015
Navrhované zníženie platov až o 40 % sa odôvodňuje tým, že po kompromisnej dohode, ktorá ráta so zachovaním väčšieho počtu pracovných miest, zostal na ne rovnaký balík peňazí.
13. 1. 2015
Vyplýva to zo zámeru, ktorý spoločnosť predložila na posúdenie vplyvov investície na životné prostredie.
1. 12. 2014
Ide o jeden z najdôležitejších infraštruktúrnych projektov západnej Bratislavy.
1. 12. 2014
Hoci nie je projekt v kompetencii Bratislavskej župy, BSK urobil všetko pre najskorší začiatok výstavby.
26. 11. 2014
Celkovo však pri nižších teplotách aj pri dobrom stave ciest zlepšujú zimné pneumatiky jazdné vlastnosti a zvyšujú bezpečnosť.
22. 11. 2014
Na dodávku prác už vyhlásili súťaž, o ktorej informovali vo vestníku verejného obstarávania.
21. 11. 2014
Plán investícií schválila dnes dozorná rada koncernu, ktorá revidovala jeho minuloročnú verziu. Výdavky zvýšila o 1,6 miliardy eur.
21. 11. 2014
Napríklad na otázku, aký druh dopravy považujú za prioritný pre zabezpečenie dopravnej obslužnosti vo svojej obci uviedlo 90,83 % respondentov autobus a 9,17 % vlak.
18. 11. 2014
Z celkového počtu bezplatných lístkov bolo 71 % pre študentov, vyčíslila hovorkyňa ZSSK Jana Morháčová.
16. 11. 2014
Cestovať bezplatne budú môcť na akýkoľvek účel a na akejkoľvek trati, čiže nielen do školy, ale aj na súkromné cesty.
11. 11. 2014
Takúto možnosť pre nich spustila Železničná spoločnosť Slovensko od pondelka 10. novembra a prístup k nej nájdu na internetovej stránke dopravcu.
10. 11. 2014
Čínska spoločnosť China Railway 16th Bureau Group Co., ktorá sa radí medzi Top 500 firiem na svete, sa zaujíma o tri slovenské technológie.
4. 11. 2014
Technologické centrum je súčasťou miliardového investičného programu ohláseného v roku 2011 divíziou pneumatiky a do rozšírenia výskumných a vývojových priestorov a vybavenia v Púchove investovala 7,5 milióna eur.
29. 10. 2014
Tento výsledok ale podľa hovorcu firmy Martina Halandu nezohľadňuje koncoročné závierkové operácie.
29. 10. 2014
Letecká spoločnosť Air France-KLM zaznamenala v 3. štvrťroku prudký pokles zisku, keď dvojtýždňový štrajk pilotov zrušil tisícky letov.
27. 10. 2014
Podľa talianskeho denníka La Stampa letecká spoločnosť už zrušila okolo 700 pracovných miest, a to buď prostredníctvom dobrovoľného odchodu alebo odchodom zamestnancov do dôchodku.
27. 10. 2014
Autobusári preto žiadajú od štátu finančnú kompenzáciu týchto strát, aby sa nemuseli rušiť spoje či zvyšovať cestovné.
26. 10. 2014
Rezort dopravy pritom podľa neho nemá stanovený nejaký strop na sumu, ktorú by už nechcel prekročiť.
15. 10. 2014
Lídrom s najväčšou pravdepodobnosťou zostáva Toyota.
15. 10. 2014
O takú sumu sa v aktuálnom návrhu rozpočtu na rok 2015 zvýšili výdavky určené pre osobnú železničnú dopravu.
14. 10. 2014
Plán na zrýchlenie jej prípravy a spojenie s diaľnicou D4 na území Slovenska bol jeden z výstupov dnešného rokovania ministra dopravy Jána Počiatka s rakúskym rezortným kolegom Aloisom Stögerom.
6. 10. 2014
Vyplýva to z Informácie o plnení programu modernizácie a rozvoja železničnej infraštruktúry na roky 2011 až 2014, ktorú pripravilo ministerstvo dopravy a zaoberať by sa ňou mala vláda SR.
4. 10. 2014
Minister Počiatek totiž v minulosti hovoril, že by rád posunul termín dostavby diaľnice na východ Slovenska na rok 2018, hoci plán výstavby diaľnic rátal s termínom v roku 2019.
30. 9. 2014
Magna plánuje do výrobnej prevádzky investovať 8,5 milióna eur.
23. 9. 2014
Cieľom kampane je informovať ľudí o výhodách autobusovej dopravy, a tiež zvýšiť povedomie v tejto oblasti. Jej ambíciou je zdvojnásobiť využívanie autobusovej dopravy do roku 2020.
20. 9. 2014
Vo vozovni Jurajov dvor nechýbali historické vozidlá a úplne nové trolejbusy.
17. 9. 2014
V minulosti využili bicykel, elektromobil, rikšu, trolejbus, ale aj chôdzu.
16. 9. 2014
Do Európskeho týždňa mobility sa zapája aj mesto Prešov. Na podporu cyklodopravy pripravilo aj tento rok viacero akcií, chýbať nebude ani mestská hromadná doprava zadarmo.
16. 9. 2014
Pri zdaňovaní sa viac majú zohľadniť ekologickejšie vozidlá, pričom sadzby dane a úľavy najmä pre ekologické vozidlá sú uvedené priamo v zákone.
15. 9. 2014
V hlavnom meste totiž štartuje Európsky týždeň mobility, ktorý chce vyzvať ľudí, aby vystúpili z áut a nasadli na verejnú dopravu, bicykel či išli pešo.
14. 9. 2014
Priemerný vek rušňov a vozňov u štátneho dopravcu je pritom v súčasnosti 22 rokov. Firma ale podľa Morháčovej nasadzuje do prevádzky aj vozne staršie ako 35 rokov. 
12. 9. 2014
Vláda chce spustiť cestovanie vlakom zadarmo pre študentov a dôchodcov od 17. novembra tohto roku, zároveň sa majú od januára budúceho roku zvýšiť zľavy pre pracujúcich.
11. 9. 2014
Od polovice decembra tohto roka ich budú České dráhy spoločne so Železničnou spoločnosťou Slovensko vypravovať na trase z Prahy do Košíc.
11. 9. 2014
Spoločnosť, ktorá už na Slovensku vypravuje vlaky s dotáciou od štátu medzi Bratislavou a Komárnom, chce v podobnej réžii prevziať aj rýchliky na najvyťaženejšej trase v štáte.
10. 9. 2014
Cieľom zákona je umožniť zamestnávateľom vyššiu flexibilitu organizácie pracovného času.
10. 9. 2014
Cieľom akcie je zvýšiť povedomie verejnosti o využívaní verejnej dopravy, bicykla či pešej chôdze pre potreby trvalo udržateľnej mobility.
9. 9. 2014
Od októbra by malo vstúpiť 2000 až 2400 zamestnancov výrobcu nákladných áut do režimu práce na skrátený úväzok známy ako kurzarbeit.
7. 9. 2014
Predĺženie širokorozchodnej železnice z Košíc do Viedne má patriť k projektom, ktoré vytvoria hospodárske prepojenia území medzi Tichým a Atlantickým oceánom.
5. 9. 2014
Zároveň zvýši frekvenciu letov na troch ďalších linkách.
3. 9. 2014
Zároveň je užitočné, ak rodič prejde s dieťaťom celú trasu do školy tak, aby to neskôr zvládlo bez problémov aj samé.
28. 8. 2014
Najväčší záujem o cestovanie pritom dopravca predpokladá v pondelok 1. septembra.
27. 8. 2014
Diaľničnými nálepkami platia na Slovensku vodiči áut do 3,5 tony za jazdu po spoplatnených úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest.
26. 8. 2014
Sprievodné akcie Dňa otvorených dverí ponúknu prejazd autobusu s cestujúcimi cez umyváreň vozidiel či simulátor nárazu a prevrátenia vozidla.
14. 8. 2014
Projekt, ktorý plánujú zrealizovať do jari 2015, umožní priamo prepojiť maďarskú štátnu cestu číslo 11 a slovenskú štátnu cestu číslo 63.
12. 8. 2014
Diaľničiari chcú podpísať rámcovú dohodu s viacerými uchádzačmi, maximálne ich však bude 15.
8. 8. 2014
Najväčším lákadlom pre návštevníkov je prehliadka interiéru vládneho špeciálu Tupolev z roku 1998.
5. 8. 2014
Spoločnosť Arriva zabezpečuje autobusovú dopravu vo viacerých okresoch Dolného Zemplína a pracuje v nej asi 400 zamestnancov.
1. 8. 2014
Prezident zároveň dnes podpísal aj ďalšiu novelu z dielne rezortu financií, a to novelu zákona o orgánoch štátnej správy v colníctve.
31. 7. 2014
Kritériom pre výber víťaza súťaže bude ekonomicky najvýhodnejšia ponuka a ministerstvo v tendri využije elektronickú aukciu.
31. 7. 2014
Štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR František Palko je presvedčený, že úsek D3 Skalité – Svrčinovec bude pre Kysučanov i ľudí spoza hraníc mimoriadne dôležitý.
30. 7. 2014
V 32 moderných vlakoch by mali pribudnúť obrazovky, cez ktoré získajú cestujúci informácie napríklad o možnostiach prestupu na ďalšie spoje v jednotlivých staniciach.
24. 7. 2014
Na základe dohody by sa pracovné pozície mali zredukovať prostredníctvom dobrovoľného odchodu a predčasného odchodu do dôchodku, pričom celý proces by sa mal uskutočniť do konca roku 2017.
21. 7. 2014
Doplní personál na trati z Bratislavy do Komárna a tiež na pripravovanej trase z Bratislavy do Košíc.
21. 7. 2014
Uviedol to minister dopravy Ján Počiatek v odpovedi na interpeláciu poslanca Národnej rady SR za Most-Híd Árpáda Érseka.
18. 7. 2014
Odhalili to kontroly hlavného mesta. Pravidlá za ostatné štyri týždne porušil asi každý tretí taxikár.
18. 7. 2014
Detskú univerzitu zorganizovala v dňoch od 7. do 18. júla Slovenská cestná spoločnosť v spolupráci so Stavebnou fakultou STU a spoločnosťou UNI&Co.
18. 7. 2014
Prezident zároveň dnes podpísal aj ďalšiu novelu z dielne rezortu financií, a to novelu zákona o orgánoch štátnej správy v colníctve.
8. 7. 2014
Cieľom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR je v záujme ich zvýšenia zabezpečiť v spolupráci s ďalšími rezortmi duálne vzdelávanie pracovníkov v stavebníctve.
7. 7. 2014
Vyplýva to z návrhu Rozvojového programu priorít verejných prác na roky 2015 až 2017 z dielne Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
2. 7. 2014
Za najlepšie študijné výsledky boli tento rok ocenené dve študentky.
30. 6. 2014
Naším cieľom je nielen znížiť náklady na cestovanie pre spomínané skupiny obyvateľov, ale aj zvýšiť počet vlakov, ktoré dnes po Slovensku jazdia.
24. 6. 2014
Magistrát spoločne s mestskou políciou a oblastnou organizáciou cestovného ruchu reaguje na narastajúci počet sťažností zahraničných turistov pred dovolenkovou sezónou.
22. 6. 2014
Vyhlásil to dnes v relácii RTVS O 5 minút 12 minister dopravy Ján Počiatek.
15. 6. 2014
Dopravca totiž oddnes pristupuje k pravidelnej letnej úprave cestovných poriadkov.
13. 6. 2014
Výsledky súťaže dnes vyhlásili v Bratislave zástupcovia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
11. 6. 2014
Menej vyťažené vlaky počas týždňa zlacnejú pre určité skupiny ľudí. Konkrétne pôjde o prvé ranné IC vlaky z Bratislavy do Košíc v pondelok až v stredu.
9. 6. 2014
Stane sa tak po spojení s leteckou spoločnosťou Etihad Airways zo Spojených arabských emirátov.
8. 6. 2014
Cieľom súťaže bolo podnietiť ľudí k pravidelnému dochádzaniu do práce na bicykli, preto bol dôležitý počet jázd bez ohľadu na počet najazdených kilometrov.
6. 6. 2014
Odhaduje to generálny riaditeľ firmy Vladimír Ľupták, ktorý počíta s ukončením tejto súťaže do konca roku 2014.
6. 6. 2014
Projekt dlhodobo kritizujú opoziční politici s argumentom, že východ Slovenska príde o stovky pracovných miest v subregióne Čierna nad Tisou, Veľké Kapušany, Kráľovský Chlmec.
3. 6. 2014
Od roku 2010, kedy bolo zavedené mýto, prišlo v tomto odvetví o prácu viac ako 5000 ľudí, pričom viac ako 500 živnostníkov skončilo s podnikaním.
2. 6. 2014
Ambíciou kampane je podľa prezidenta ZAD Petra Pobehu ponúknuť ľuďom alternatívu k individuálnej doprave a prispieť tak k väčšej ekológii celej dopravy a tiež bezpečnosti.
2. 6. 2014
OZ Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy by chcelo do konca roku 2015 zaviesť ekošoférovanie aj do praxe autoškôl.
30. 5. 2014
Generálny riaditeľ akciovej spoločnosti Arriva Michalovce Gejza Sačko pre TASR uviedol, že požiadavky odborárov súvisiace s úpravou miezd sú privysoké.
29. 5. 2014
Odborový predák Ján Gonda TASR informoval, že v záujme zamestnancov Arrivy, ktorých zastupuje, je navýšenie ich mesačných miezd o 60 eur brutto.
22. 5. 2014
Ministerstvo dopravy však tvrdí, že ide o veľmi zložitú problematiku, kde oproti sebe často stoja nezmieriteľné záujmy.
21. 5. 2014
Jednodňový štrajk, ktorý odborári plánovali uskutočniť v pondelok (26.5.), nakoniec nebude.
19. 5. 2014
V piatok (23.5.) by mali odborári a predstavenstvo rokovať ešte raz a z výsledku tohto rokovania vyplynie, či sa ohlásený ostrý štrajk skutočne uskutoční.
13. 5. 2014
Dopravný podnik mesta Prešov má 300 zamestnancov a z toho 170 vodičov. Priemerný plat zamestnancov je 850 eur brutto.
9. 5. 2014
V utorok (13.5.) by mal zasadať štrajkový výbor.
9. 5. 2014
Vyplýva to z podrobných údajov zahraničného obchodu v januári a februári 2014, ktoré dnes zverejnil Štatistický úrad SR.
7. 5. 2014
Prvé kolo kolektívneho vyjednávania sa v spoločnosti ARRIVA, ktorá má 400 zamestnancov, uskutočnilo 23. apríla
6. 5. 2014
Slováci by tak vzhľadom na pretrvávajúcu bezpečnostnú situáciu mali zrušiť alebo odložiť svoju cestu do východných a južných regiónov krajiny, ako aj na Krym.
2. 5. 2014
Vo svojej najnovšej štúdii to tvrdí Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce.
2. 5. 2014
Systém upozorní na končiaci sa termín platnosti technickej alebo emisnej kontroly a zjednoduší administratívu pre profesionálnych vodičov a dopravcov.
28. 4. 2014
Aj hlavné mesto sa totiž zapája do prvého ročníka celonárodného projektu Do práce na bicykli, do ktorého sa prihlásilo už 30 slovenských miest.
21. 4. 2014
Mesto Trenčín sa do projektu zapojí spolu s ďalšími 25 mestami na Slovensku.
21. 4. 2014
Vlakovú a autobusovú dopravu čaká opäť nápor cestujúcich, ktorí po veľkonočných sviatkoch smerujú najmä z východného a stredného Slovenska na západ krajiny.
21. 4. 2014
Vyplýva to z investičného zámeru, ktorý spoločnosť predložila na posúdenie vplyvov investície na životné prostredie.
16. 4. 2014
S takýmito prostriedkami počíta Operačný program Integrovaná infraštruktúra, ktorého návrh dnes odobrila vláda SR.
16. 4. 2014
Globálny priemysel výroby automobilov rástol v roku 2013 približne o 4 %, informoval dnes na tlačovej konferencii v Bratislave špecialista pre automobilový priemysel spoločnosti PwC Peter Mrnka.
11. 4. 2014
Spoločnosť už na zákazku vyhlásila súťaž, oznámenie o nej je zverejnené vo vestníku verejného obstarávania.
10. 4. 2014
Firmy môžu predložiť svoje ponuky do 15. mája tohto roku.
10. 4. 2014
Strediská, ktoré školia profesionálnych vodičov nákladných áut či autobusov, by mali mať systém kontroly.
8. 4. 2014
Na návštevníkov čaká 350 automobilových značiek vrátane slovenských výstavných noviniek, medzi ktorými nechýbajú ani tie zo Ženevy.
5. 4. 2014
Dopravný model má slúžiť na určovanie problematických miest dopravnej infraštruktúry, ktoré je potrebné zmodernizovať, prípadne na také, kde je nutné infraštruktúru dobudovať.
5. 4. 2014
České dráhy majú 170 vagónov alebo článkov motorových a elektrických súprav, v ktorých sa cestujúci môžu pripojiť cez WiFi na internet.
3. 4. 2014
Zákazka má byť na štyri roky a jej predpokladaná hodnota sa pohybuje od 2,24 milióna do 2,42 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty.
3. 4. 2014
Rezort o tom informoval vo vestníku verejného obstarávania.
3. 4. 2014
Upozorňuje na to vo svojej najnovšej analýze Poštová banka na základe údajov Štatistického úradu SR.
2. 4. 2014
Z hľadiska vykonávanej profesie najviac, konkrétne 21,05 % závažných pracovných úrazov, zaznamenali vodiči a obsluha pojazdných strojových zariadení.
27. 3. 2014
Oproti roku 2012 ide o nárast o 1,5 %. Na dnešnej tlačovej konferencii v sídle závodu v Bratislave o tom informovali zástupcovia spoločnosti.
17. 3. 2014
Podľa poslancov však investor stále nedoložil finančnú zábezpeku či vierohodné doklady, z ktorých by bolo jasné, že je schopný celý projekt zafinancovať.
11. 3. 2014
Podľa riaditeľa ekonomického úseku ZSSK Ľubomíra Húsku sa tak spoločnosti podarilo medziročne znížiť stratu o 36 %.
10. 3. 2014
V prieskume verejnej mienky realizovanom pre koncesionára projektu R1 PR1BINA Granvia, a.s., sa tak vyjadrilo 87,9 % opýtaných.
9. 3. 2014
Dôvodom sú podľa podpredsedu Únie autodopravcov Slovenska korektné prísľuby zo strany ministerstva dopravy a garancie riešenia požiadaviek dopravcov.
8. 3. 2014
Počas dnešnej návštevy premiéra Roberta Fica v spoločnosti to povedal predseda predstavenstva Víťazoslav Moric mladší.
6. 3. 2014
Približne 10-kilometrový úsek rýchlostnej cesty R2 z Ruskoviec po Pravotice postavia podľa odhadov za viac ako dva roky, do mája 2016, Inžinierske stavby.
6. 3. 2014
ZMOS však privítal opatrenia, ktoré štát zaviedol od januára tohto roku a ktorých cieľom bolo dostať nákladnú dopravu na cesty vyšších kategórií.
6. 3. 2014
Dnešné rokovanie s predstaviteľmi krajov bolo reakciou na viaceré ústupky rezortu dopravy pre autodopravcov.
5. 3. 2014
Únia autodopravcov Slovenska vyhlásila v utorok (4.3.) vstup do ostrého štrajku. Dôvodom sú obavy o to, že sa nenaplnia podmienky, na ktorých sa únia dohodla s ministerstvom dopravy.
4. 3. 2014
Cieľom štrajku je urgentné dosiahnutie štandardných podmienok podnikania nielen v autodoprave.
3. 3. 2014
O tom, kde sa peniaze použijú, rozhodnú bratislavskí mestskí poslanci.
1. 3. 2014
Železničiari pripravili približne 20 úprav.
27. 2. 2014
Vyplýva to z oznámenia, ktorý firma predložila na posúdenie vplyvov investície na životné prostredie.
26. 2. 2014
Práce sa budú prezentovať v dňoch 29. a 30. apríla 2014 na celoslovenskej výstave stredných odborných škôl Mladý tvorca 2014 v Nitre.
21. 2. 2014
Aj toto bolo témou dnešného spoločného rokovania ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Jána Počiatka s českým rezortným kolegom Antonínom Prachařom.
20. 2. 2014
Opatrenie má začať platiť od 15. marca a prejazdy pre nákladné autá budú cez obce zadarmo.
19. 2. 2014
S úniou dopravcov sa chystá rezort dopravy rokovať vo štvrtok 20. februára a s Česmadom prebiehajú podľa Počiatka tiež paralelné diskusie.
17. 2. 2014
Dohoda sa týka všetkých autobusových firiem na Slovensku, ktoré zabezpečujú verejnú dopravu s viac ako 20 zamestnancami.
13. 2. 2014
Predala 80.900 vozidiel, čo predstavuje medziročný nárast o 16,5 %, konštatuje na svojej internetovej stránke český spravodajský portál aktualne.cz.
13. 2. 2014
V roku 2013 okolo 38 % Európanov trávilo hlavnú dovolenku v inej krajine EÚ.
11. 2. 2014
Viac ako 15-kilometrový úsek diaľnice D1 Hubová – Ivachnová s 21 mostmi a dvojkilometrovým tunelom by sa mal stať realitou v roku 2017.
10. 2. 2014
Slávnostným poklepaním základného kameňa ju v Ružomberku spustí minister dopravy Ján Počiatek.
10. 2. 2014
Dopravca ich otváral práve dnes a týkajú sa zákazky, ktorej predpokladaná cena je 21,8 milióna eur.
10. 2. 2014
Zhodujú sa na tom viacerí analytici.
9. 2. 2014
Únia autodopravcov Slovenska vo svojich požiadavkách žiada zníženie rozsahu spoplatnených ciest mýtom.
6. 2. 2014
Nedobudovaná, technicky a kvalitatívne zastaraná. Taká je infraštruktúra na Slovensku podľa analýzy uvedenej v návrhu Partnerskej dohody medzi SR a Európskou úniou na roky 2014 až 2020.
5. 2. 2014
Registrácie nových áut vzrástli medziročne o 13 % a Česko sa zaradilo medzi ďalšie európske krajiny, kde sa predaju vozidiel v januári nečakane darilo.
3. 2. 2014
Pôjde o časť diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a úsek rýchlostnej cesty R3 z Tvrdošína po Nižnú.
28. 1. 2014
Prvé dva nové trolejbusy by mali doviesť do Bratislavy na prelome februára a marca, prvú električku na jeseň.
24. 1. 2014
Združenie súčasne nesúhlasí ani so spoplatnením všetkých prejazdov cez intravilány obcí, ktoré sa nachádzajú na cestách I. triedy.
24. 1. 2014
Najväčšie projekty pritom diaľničiarov čakajú až v závere tohto roka.
24. 1. 2014
Najväčšou mierou sa na raste podieľal segment pravidelnej prepravy, vrátane zavedenia priameho leteckého spojenia do Londýna.
22. 1. 2014
Podľa prezidenta OZŽ Františka Zaparanika sa vo firme podpísala kolektívna zmluva na najbližšie tri roky – 2014, 2015 a 2016.
21. 1. 2014
V porovnaní s predchádzajúcim rokom tak výber mýta stúpol o 3,55 milióna eur, čo predstavuje 2,3-% nárast.
21. 1. 2014
Pre TASR to uviedol iniciátor stretnutia, poslanec NR SR za stranu Most-Híd Arpád Érsek.
20. 1. 2014
Autobus, ktorý prestal premávať začiatkom decembra minulého roka, znova jazdí po svojej pôvodnej trase podľa cestovného poriadku.
20. 1. 2014
Hodnotu zákazky odhaduje vo výške 1.666.666 eur.
16. 1. 2014
V prípade, že ich ZSSK nebude dodržiavať a nájdu sa pochybenia, štátna firma zaplatí pokutu.
14. 1. 2014
Železnica totiž v tejto časti krajiny bojuje s konkurenciou autobusov a áut.
13. 1. 2014
Záujemcovia môžu svoje ponuky predložiť do 10. februára tohto roku.
12. 1. 2014
Autá medzi Bratislavou a Humenným preváža v oboch smeroch nočný rýchlik so špeciálne upravenými vozňami.
9. 1. 2014
Benzíny a nafta by mali v priemere klesnúť približne o 1 eurocent za liter.
9. 1. 2014
Tesla je prvou automobilkou, ktorá sériovo vyrába iba elektromobily.
8. 1. 2014
Štát odhadoval, že diaľnicu postaví za 283,9 milióna.
8. 1. 2014
Podobne ako po minulé roky, aj v súčasnosti prebiehajú kolektívne vyjednávania o mzdách či iných benefitoch pre železničiarov medzi odbormi a trojicou štátnych firiem.
6. 1. 2014
Zmena organizácia dopravy sa od 13. januára dotkne liniek číslo 2, 4, 6, 7, 78, 95 a X13.
4. 1. 2014
Odchody prvých a posledných spojov sa prispôsobili tak, aby lepšie nadväzovali na posunuté odchody vlakov.
3. 1. 2014
Uviedol dnes na tlačovej konferencii v Bratislave minister vnútra SR Robert Kaliňák.
1. 1. 2014
Bratislavskí poslanci im výnimku schválili na rokovaní minulý rok v decembri.
31. 12. 2013
Cesta by sa mala podľa predpokladov stavať viac ako dva roky, jej dokončenie sa odhaduje v máji 2016.
31. 12. 2013
Dopravný podnik Bratislava počas silvestrovských osláv posilňuje dopravu.
30. 12. 2013
Podľa Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR sa pritom dynamika čerpania financií z fondov EÚ v aktuálnom roku zrýchlila.
29. 12. 2013
Už v aktuálnom roku 2013 niesol komerčný názov jeden vlak, a to Union poisťovňa. Od polovice decembra k nemu pribudli ďalšie.
28. 12. 2013
Rok 2014 však bude podľa Počiatka znamenať aj nové súťaže na železničné infraštruktúrne projekty či na cesty prvej triedy. 
27. 12. 2013
Cestovný lístok je drahší ako letenka. Let trvá 2 hodiny a 40 minút, vlak ide vyše 27 hodín.
27. 12. 2013
Čo však v tomto roku neprebiehalo podľa ministrových predstáv, boli súťaže na výber stavebných firiem na výstavbu jednotlivých úsekov ciest.
25. 12. 2013
Pred rokom 2008 montovali automobilky filtre dobrovoľne. Neskôr, po rozhodnutí orgánov únie, sa museli stať povinnou výbavou osobných automobilov s naftovými motormi.
21. 12. 2013
Ako informuje Dopravný podnik Bratislava, cez vianočné sviatky nebude zabezpečená premávka električky číslo 7 a tiež autobusov číslo 27, 35, 58, 133 a 192.
20. 12. 2013
Ak si to však bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky vyžiada, policajt bude aj napriek tejto výnimke oprávnený zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne potrebný čas.
18. 12. 2013
Súčasne sa oproti tomuto roku zvýšia sadzby pre staršie, menej ekologické autá.
18. 12. 2013
Tradične sa vo vianočnom období pridávajú lety do Veľkej Británie a Írska a späť, ktoré prevádzkuje Ryanair.
18. 12. 2013
Rýchlocesta má po dobudovaní odbremeniť najmä obce Zvolenská Slatina a Vígľaš, cez ktoré v súčasnosti prechádza cesta prvej triedy.
18. 12. 2013
Najviac chcú ľudia cestovať za rodinou či blízkymi na Vianoce od dnešného dňa až po sobotu 21. decembra.
17. 12. 2013
Výnosy zo spoplatnenia by mali byť následne viazané na výstavbu, správu a údržbu týchto ciest.
17. 12. 2013
Návrh opozičného poslanca SaS Martina Poliačika, aby ročná diaľničná známka, nech si ju vodič kúpi kedykoľvek v roku, platila 365 dní, plénum však neodobrilo.
16. 12. 2013
Výstavba diaľnic sa v minulých rokoch v Grécku prakticky zastavila, keďže štát musel po nástupe finančnej krízy začať tvrdo šetriť.
15. 12. 2013
Na území celého Slovenska došlo k zmenám vo vlakovej a autobusovej preprave.
15. 12. 2013
Medzi najobľúbenejšie značky firiem, pri prenájme vozidiel do 3,5 tony, patrí Škoda a Volkswagen.
14. 12. 2013
Ľudia by si mali skontrolovať, či zmeny postihli aj linky, ktoré využívajú.
13. 12. 2013
Bratislavskou mestskou hromadnou dopravou budú môcť hendikepovaní ľudia aj naďalej cestovať zadarmo.
12. 12. 2013
S centrom mesta by mali spájať štyri najväčšie sídliská.
11. 12. 2013
Od marca 2014 ponuku rozšíria na 10 spojov za týždeň.
10. 12. 2013
Vyše 11-kilometrový úsek by sa mal stavať štyri roky. Nachádzať sa na ňom má 11 mostov a dva tunely.
10. 12. 2013
Informovala o tom agentúra Bloomberg s odvolaním sa na vyhlásenie šéfa európskej divízie najväčšej kórejskej automobilky Allana Rushfortha.
10. 12. 2013
Dopravca sa totiž chystá od 15. decembra tohto roku, kedy pravidelne mení cestovný poriadok, po prvý raz po rokoch posilniť vlakové spoje.
9. 12. 2013
Niet pochybností o tom, že v nej bude uvedené premenovanie EADS na Airbus, spojenie divízií Cassidian a Airbus Defence & Space.
9. 12. 2013
Výstavba širokorozchodnej môže byť rentabilná pri preprave viac ako 26 miliónov ton tovaru ročne.
9. 12. 2013
Od januára 2014 chce ministerstvo dopravy pod vedením Jána Počiatka (Smer-SD) zaviesť do praxe takzvané štandardy vlakovej dopravy.
9. 12. 2013
Súčasťou zmien bude rozdelenie nástupíšť na sektory A, B a C. Novinky čakajú aj cyklistov.
9. 12. 2013
Napríklad po novom budú musieť byť priestory staníc osvetlené najmenej 30 minút pred príchodom vlaku a najmenej 15 minút po jeho odchode.
9. 12. 2013
Nový elektronický systém predaja má podľa ministerstva dopravy priniesť vyšší komfort a širší spôsob nákupu diaľničných známok.
6. 12. 2013
Prvýkrát sa slávil 7. decembra 1994 v deň, na ktorý pripadlo 50. výročie podpísania Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve.
5. 12. 2013
Štát totiž od nového roka zavádza mýto na všetky cesty II. a III. triedy, aj keď zatiaľ s nulovou sadzbou.
5. 12. 2013
Vlakové kilometre navyše, ktoré najazdia spoje od polovice decembra, sa podľa ministerstva prejavia najmä v zahustení dopravy a predĺžení trás viacerých spojov.
2. 12. 2013
Hybnou silou tejto expanzie bol rast produkcie aj nových objednávok.
2. 12. 2013
Stavebné práce odštartoval eurokomisár pre regionálny rozvoj J. Hahn spolu s ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR J. Počiatkom a primátorom Bratislavy M. Ftáčnikom
27. 11. 2013
Na odvetvie je tak celkovo naviazaných vyše 200.000 pracovných miest, čo predstavuje 9 % z celkovej zamestnanosti v SR.
26. 11. 2013
Hovorkyňa Dopravného podniku Bratislava vraví, že toto nie je jediná aktivita, ktorou chce tento vodič šíriť optimizmus medzi cestujúcimi.
25. 11. 2013
Rýchlostná cesta má odbremeniť od náporu áut súčasnú cestu prvej triedy, ktorá prechádza cez obce Pstruša a Detva.
24. 11. 2013
Rýchlocesta má odbremeniť od náporu áut súčasnú cestu prvej triedy, ktorá prechádza cez obce Pstruša a Detva.
19. 11. 2013
Paška dnes ako jediný zo slovenských europoslancov kritizoval administratívny prístup Európskej komisie k riešeniu bratislavského železničného uzla.
17. 11. 2013
Kresťanskí socialisti sa nechcú uspokojiť s návrhom, aby sa spoplatnenie osobných áut cudzincov začlenilo do vládneho programu len predbežne.
11. 11. 2013
Medzinárodnú dopravu čakajú od polovice decembra aj ďalšie úpravy. 
9. 11. 2013
V súčasnosti nie je k dispozícii žiadna súprava, ktorá by mohla byť nasadená na spoje na Slovensko.
8. 11. 2013
Ide o časť diaľnice D4 od Jaroviec po Raču, ktorá bude tvoriť obchvat Bratislavy a časť nadväzujúcej rýchlostnej cesty R7 smerom z Bratislavy na juh krajiny.
8. 11. 2013
Súčasťou ružomberského úseku D1 je aj dvojkilometrový tunel Čebrať. Cesta by po dokončení mala pomôcť najmä mestu Ružomberok odľahčiť nápor áut.
8. 11. 2013
Čakáreň pre cestujúcich je vybavená novými informačnými technológiami, ktoré cestujúcim umožnia sledovať jednotlivé autobusové spoje v reálnom čase.
6. 11. 2013
Šéf rezortu dopravy musí po dnešnom rokovaní vlády hľadať aj dodatočných 6,1 milióna eur na zlepšenie stavu ciest prvej triedy v Bratislavskom kraji.
31. 10. 2013
Už dva mesiace pebieha tender na výber dodávateľa štúdie realizovateľnosti širokorozchodnej železnice medzi Košicami a Viedňou.
30. 10. 2013
Následne má rezort do konca budúceho roka predložiť návrh legislatívy, ktorá zabezpečí zriadenie národného orgánu zastrešujúceho túto službu.
30. 10. 2013
Úsek dlhý 12,3 kilometra bude vodičom k dispozícii v polovici roka 2016.
28. 10. 2013
Prepúšťanie prichádza v období, keď firma prežíva veľmi ťažké časy.
26. 10. 2013
Prostredníctvom cezhraničnej spolupráce s ČR riešil ŽSK najmä projekty v oblasti dopravy a infraštruktúry.
24. 10. 2013
Výstavba novej budovy stanice je len prvou etapou investície v Partizánskom. V druhej etape počíta investor s úpravou stanovíšť a okolia samotnej budovy.
24. 10. 2013
Dopravný podnik Bratislava mal podľa predloženého materiálu na začiatku septembra vo vozidlovom parku 448 autobusov.
20. 10. 2013
Autobusy sú nosnou dopravou preddovšetkým v Petržalke, vrátane Rusoviec, Jaroviec a Čunova, kde vykonávajú asi polovicu svojich výkonov.
19. 10. 2013
Železničiari pritom odporúčajú cestujúcim zakúpiť si včas miestenky, čo im zabezpečí miesta na sedenie vo vlakoch. Cestovný lístok si môžu kúpiť 60 dní vopred.
17. 10. 2013
Elektronické diaľničné známky by sa mali na Slovensku zaviesť do praxe v roku 2015.
17. 10. 2013
Elektronické mýto by sa malo od januára budúceho roku zaviesť aj na cesty II. a III. triedy (zatiaľ však s nulovou sadzbou).
15. 10. 2013
Akciu pri príležitosti Svetového dňa bielej palice pripravila Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru SR.
13. 10. 2013
Pri stanovovaní novej ceny pre klientov pritom budú poisťovne najčastejšie prihliadať na to, či majiteľ vozidla patrí medzi bezškodových klientov.
11. 10. 2013
Nová vizuálna kampaň sa snaží upozorniť na poškodenie vozidiel a zariadení DPB.
9. 10. 2013
Zrýchleniu tempa rastu prispelo najmä opätovné medziročné zvýšenie automobilovej produkcie o 8 %.
9. 10. 2013
Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) vysvetľoval zníženie hornej sadzby pokút zlepšením bezpečnostnej situácie na slovenských cestách.
8. 10. 2013
Ich predaj medziročne vzrástol o 6,8 %.
8. 10. 2013
Absentujúca rýchlostná cesta R2 je podľa primátorky Prievidzi aj príčinou toho, prečo priemyselný park v Prievidzi zíva prázdnotou.
8. 10. 2013
V súčasnosti cyklisti jazdia do Devína po ceste spoločne s autami. Otvorením Cyklomostu slobody medzi rakúskym Schlosshofom a Devínskou Novou Vsou sa množstvo cyklistov ešte zvýšilo.
7. 10. 2013
Rýchlostná cesta R2 patrí podľa hovorcu ministerstva dopravy Martina Kóňu medzi tie cesty, ktorým rezort venuje zvýšenú pozornosť.
4. 10. 2013
Ceny LPG sa nezmenili a zostali na úrovni 0,717 eura.
4. 10. 2013
Spoločnosť očakáva od takéhoto kroku optimalizáciu nákladov na autoprevádzku.
4. 10. 2013
Ak by sme zohľadnili aj dodávateľov pre automobilky, tento podiel by bol ešte vyšší.
2. 10. 2013
Trasa obchádzky povedie po ceste I/18 cez horský priechod Branisko.
1. 10. 2013
Sieť autorizovaných predajní a servisov BMW na Slovensku, ktoré vlastní skupina Tempus, bude oddnes dočasne zatvorená.
27. 9. 2013
Spotrebiteľské ceny pohonných látok v 38. týždni v porovnaní s cenami v 37. týždni klesli.
27. 9. 2013
Tento rok si Dopravný podnik mesta Košice pripomína 122. výročie od svojho vzniku.
26. 9. 2013
Umožní im to novela zákona o dráhach, ktorú pripravilo ministerstvo dopravy pod vedením Jána Počiatka a dnes ju schválila vláda SR.
26. 9. 2013
Rozhodol o tom vo štvrtok Európsky súdny dvor so sídlom v Luxemburgu.
25. 9. 2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., (ZSSK) vypraví v piatok 27. a v sobotu 28. septembra 2013 spolu štyri vlaky, v ktorých si cestujúci môžu nechať bezplatne zmerať krvný tlak a cholesterol.
23. 9. 2013
Účelom elektrifikácie je vytvorenie podmienok pre zvýšenie energetickej účinnosti v železničnej doprave a náhrada motorovej trakcie pre nákladnú aj osobnú dopravu. 
23. 9. 2013
Projekt nákupu električiek je tzv. veľkým projektom s hodnotou nad 50 miliónov eur a bude ho ešte schvaľovať Európska komisia (EK).
22. 9. 2013
Pre záujemcov je pripravený napríklad kurz cyklistiky s inštruktorom, ktorý návštevníkom vysvetľuje, ako správne jazdiť na bicykli či ako sa správať v premávke.
22. 9. 2013
Cyklomagistrálu dlhú vyše 22 kilometrov, postavenú v samostatnom telese po trase bývalej úzkokoľajnej lesnej železnice z Kysúc na Oravu, si chce premiér v budúcnosti opäť vyskúšať.
21. 9. 2013
Vozidlá budú nízkopodlažné, dlhé 12 metrov, s výkonom 160 kW. Prvý typ elektrobusu predstavil výrobca vo štvrtok v rámci Týždňa mobility na pražskom Václavskom námestí.
21. 9. 2013
Najstarším exponátom medzi autobusmi bola Škoda 706 RTO z roku 1968.
19. 9. 2013
Podujatie chce svojím bohatým, interaktívnym a zábavným programom zvýšiť povedomie cyklistov o bezpečnej jazde, o bezpečnej premávke, ako aj vzdelávať deti v oblasti dopravy.
19. 9. 2013
Počas týždňa mobility magistrát uskutoční aj experiment – jeden jazdný pruh na Pribinovej ulici pred ministerstvom vnútra uzavrie pre autá.
19. 9. 2013
Mesto kvôli novej cyklotrase oslovilo aj mestskú políciu, aby monitorovala nový dopravný režim na vozovke.
18. 9. 2013
Dôvodom je pokles dopytu zo strany zákazníkov a k tomu rastúci tlak nízkonákladových spoločností.
17. 9. 2013
Európsky týždeň mobility zakončí v nedeľu 22. septembra tradičné podujatie Martinský bicyklový deň.
17. 9. 2013
Investícia z fondov Európskej únie sa bude realizovať v značnej miere na Slovensku.
17. 9. 2013
V prvých týždňoch prevádzky na novej linke bude spoločnosť Wizz Air vypravovať lety dvakrát týždenne. Od 27. októbra to však už bude štyrikrát do týždňa.
16. 9. 2013
Deň bez áut v Žarnovici je naplánovaný na 19. septembra. Mesto v tento deň vyzýva občanov, aby svoje autá nechali doma a do práce, školy a obchodov prišli pešo alebo na bicykli.
15. 9. 2013
Počas týždňa mobility magistrát uskutoční aj experiment – jeden jazdný pruh na Pribinovej ulici pred ministerstvom vnútra uzavrie pre autá.
15. 9. 2013
Podľa najnovších informácií z centrály prepravcu v Ženeve bolo na tejto linke predaných už viac ako 6000 leteniek
14. 9. 2013
Slovenský červený kríž tiež organizuje osvetové podujatia pre deti v materských, základných či stredných školách spojené s ukážkami prvej pomoci a prednáškami.
13. 9. 2013
Ocenená bola napríklad Zuzana Böhmannová, ktorá svojím rozvážnym a duchaprítomným konaním výrazným spôsobom prispela k záchrane života ťažko zraneného zamestnanca.
12. 9. 2013
V rámci podujatia budú vypravené mimoriadne historické vlaky na trasách Zvolen - Banská Bystrica, Zvolen - Banská Štiavnica, Zvolen - Kriváň a Zvolen - Krupina.
11. 9. 2013
Kto sa cez deň a počas špičky skôr prepraví z jedného bodu v meste do druhého budú v utorok 17. septembra skúšať vodiči, cyklisti a cestujúci v MHD.
11. 9. 2013
Jedným z cieľov projektu je motivácia žiakov základných a stredných škôl k zvyšovaniu návštevnosti kultúrnych inštitúcií.
11. 9. 2013
Gabriela Jarošová z Ministerstva dopravy upozornila, že diaľnica D3 je po diaľnici D1, ktorá je už vo vysokom štádiu rozpracovania, prakticky najdôležitejšia diaľničná priorita.
10. 9. 2013
Ponuka je platná dňa 21. septembra pre všetky IC vlaky v 2. vozňovej triede, pre všetky typy cestujúcich a pre všetky cenové úrovne.
10. 9. 2013
Podľa slov primátorky mesta Kataríny Macháčkovej je podujatie zamerané na podnietenie častejšie využívať alternatívne formy dopravy a cestovania.
6. 9. 2013
V spoločnosti Magyar Suzuki, v ktorej spustili výrobu v roku 1992, pracujú medzi vyše 4000 zamestnancami aj stovky občanov SR.
6. 9. 2013
Pre návštevníkov je zabezpečená bezplatná kyvadlová doprava zo železničnej zastávky Humenné mesto do rušňového depa.
4. 9. 2013
Ako PPP projekt by sa tak mala stavať časť obchvatu Bratislavy od Jaroviec po Raču a prvé dva úseky rýchlocesty R7 z Bratislavy smerom na juh Slovenska.
29. 8. 2013
V bratislavskej (MHD) jazdí autobus s jukeboxom. Ak cestujúci nastúpi do vozidla a pripojí sa na verejnú wifi sieť, úvodná stránka mu ponúkne playlist so skladbami.
29. 8. 2013
Z Tisovca po Pohronskú Polhoru, z Vrábeľ po Zlaté Moravce alebo z Čaty po Pastovce. Toto sú príklady troch železničných tratí, kde jazdí vlakom najmenej cestujúcich.
28. 8. 2013
Regulované parkovanie v širšom centre hlavného mesta bude na základe zmluvy o spolupráci aj po 31. auguste naďalej zabezpečovať spoločnosť BPS Park, a.s.
26. 8. 2013
Niektoré lietadlá z Európy, ktoré majú kapacitu viac ako 100 cestujúcich, pristáli v Egypte s menej ako 10 pasažiermi na palube a späť odleteli úplne plné.
23. 8. 2013
"Tento sektor má veľký objem nevyužitých rezerv," povedal Putin. Na thu pretrváva vysoký dopyt po vrtuľníkoch na záchranné akcie, prepravu pacientov či nákladu.
23. 8. 2013
Podľa generálneho riaditeľa Ivana Trhlíka je kapacita päť miliónov cestujúcich teoretická. V skutočnosti môžu za rok terminály vybaviť maximálne 3,5 milióna ľudí.
23. 8. 2013
Český súkromný železničný dopravca RegioJet za prvý rok svojej prevádzky priniesol podnikateľovi Radimovi Jančurovi stratu 76 miliónov korún.
21. 8. 2013
V mestskej i prímestskej doprave v Nitre začne premávať 24 nových autobusov. Celková investícia na nákup nových vozidiel dosiahla 3,47 milióna eur.
21. 8. 2013
Vyplýva to z Komplexného programu riešenia problematiky železničných priecestí, ktorý pripravilo ministerstvo dopravy pod vedením Jána Počiatka (Smer-SD).
21. 8. 2013
Do konca septembra chce mesto opraviť kritické úseky na Bajkalskej, Brnianskej, Prievozskej a Starej trnavskej, na ktorých by sa malo opraviť ďalších 12.000 m2 povrchu.
20. 8. 2013
Havarijné poistenie je určené na ochranu vozidla pred nečakanými nástrahami, ako je napríklad dopravná nehoda či jeho krádež.
19. 8. 2013
V bremerhavenskom prístave skončili všetky prípravy na prvú plavbu najväčšej kontajnerovej lode na svete.Loď Maersk Mc-Kinney Moller je dlhá takmer 400 metrov.
19. 8. 2013
Po období útlmu a zastavovania projektov, ktoré vyhlásil Vít Bárta ako minister dopravy, sa ukázalo, že zostáva pomerne veľký balík nevyčerpaných eurodotácií.
19. 8. 2013
Francúzsko možno zavedie novú daň z leteniek, aby získalo financie na plánovanú výstavbu železničnej trate medzi Parížom a letiskom Charlesa de Gaulla.
19. 8. 2013
Výtlky na cestách, dopravné značenie či kontajnerové stojiská – aj toho sa vlani týkali sťažnosti Bratislavčanov magistrátu hlavného mesta.
19. 8. 2013
V súvislosti s medializovanými hrozbami z okolitých štátov odporúča slovenské ministerstvo dopravy zvýšiť ostražitosť na železnici.
18. 8. 2013
Ministerstvo chce zaviesť mýto s nulovou sadzbou na cesty II. a III. triedy, aby monitorovalo nákladné autá na týchto komunikáciách. Dopravcom tak stúpnu náklady.
17. 8. 2013
Ministerstvo dopravy pod vedením Jána Počiatka navrhuje zvýšenie niektorých sadzieb pokút od januára 2014 a zároveň zavedenie objektívnej zodpovednosťi za priestupky.
16. 8. 2013
V súčastnosti musí mať vozidlo taxislužby najviac päť rokov alebo najazdených najviac 100.000 km s benzínovým a 150.000 km s naftovým pohonom.
15. 8. 2013
Rekonštrukcia ciest bola financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu a zdrojov TSK. Súčasťou rekonštrukcie je tiež šesť mostov. 
15. 8. 2013
Air Berlin, druhá najväčšia letecká spoločnosť v Nemecku, v 2. štvrťroku výrazne znížila svoju prevádzkovú stratu o viac, ako analytici odhadovali.
15. 8. 2013
V porovnaní so Slovenskom bola napríklad v Poľsku cena benzínu o 0,171 eura a nafty o 0,063 eura na liter nižšia.
15. 8. 2013
Letecký koncern International Airlines Group si objednal 62 Airbusov modelu A320. Týmto spôsobom chce nahradiť starnúce lietadlá a rozšíriť flotilu svojich lietadiel.
15. 8. 2013
Rezort dopravy pripravil návrh zákona o diaľničnej známke ktorého cieľom je postupne nahradiť papierové nálepky elektronickými.
13. 8. 2013
Návrh nového stavebného zákona má podľa rezortu dopravy zvýšiť bezpečnosť aj na technicky náročných stavbách. Teda napríklad na mostoch, tuneloch alebo podjazdoch.
13. 8. 2013
Nové električky a trolejbusy, ktoré by mohli začať jazdiť v bratislavskej mestskej hromadnej doprave (MHD) už budúci rok, budú mať aj špeciálny softvér na sčítavanie cestujúcich.
12. 8. 2013
Jeho platnosť sa začne dve hodiny pred začiatkom domácich zápasov HC SLOVAN a skončí sa posledným denným spojom.
9. 8. 2013
Slovenskí motoristi by mali tankovať lacnejšie pohonné látky. Podľa portálu natankuj.sk čerpacie stanice od dnes začali znižovať ceny benzínov a nafty v priemere o 1 cent za liter.
9. 8. 2013
Bratislavské letisko rokuje s troma dopravcami o obnovení linky do hlavného mesta Českej republiky. Spustiť by ju chcelo už od začiatku zimného letového poriadku, teda na jeseň tohto roku.
9. 8. 2013
Podľa hovorkyne Železničnej spoločnosti Slovensko Jany Morháčovej je bezplatný internet v IC vlakoch, rýchlikoch a expresných vlakoch vo vozňoch 1. triedy a vo vybratých vozňoch 2. triedy.
9. 8. 2013
Systém, pomocou ktorého by si mohol Bratislavčan požičať bicykel na jednom mieste, presunúť sa do cieľa svojej cesty a vrátiť ho na inom, by mal začať v hlavnom meste fungovať na jar budúceho roka.
9. 8. 2013
Slovensko má od augusta tohto roku človeka, ktorý sa bude usilovať vytvoriť podmienky pre rozvoj cyklodopravy v krajine. Jeho úlohou bude pritiahnuť ľudí na bicykle a budovanie cyklotrás.
8. 8. 2013
Plavba po Dunaji nepociťuje v súčasnosti žiadne obmedzenia, aj keď hladina je z nedostatku dažďa a dlhodobých horúčav o približne 20 centimetrov nižšia ako priemer.
7. 8. 2013
V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca dnes mesto chystá ďalšiu diskusiu k druhej etape Nosného systému Mestskej hromadnej dopravy v bratislavskej Petržalke.
6. 8. 2013
Najviac obetí si tento rok vyžiadali cesty Prešovského samosprávneho kraja. Pri dopravných nehodách tam zomrelo už 23 ľudí.
6. 8. 2013
V smere z Českej republiky do Bratislavy je uzavretý pomalý jazdný pruh a doprava je presmerovaná do rýchleho pruhu.
6. 8. 2013
"Proces hromadného prepúšťania je stále otvorený," podotkol hovorca spoločnosti Halanda. Nákladný dopravca plánuje prepustiť v tomto roku 500 zamestnancov.
6. 8. 2013
Stíhačka Mig 21 bude od stredy vítať návštevníkov obchodného centra ESC v Banskej Bystrici. Organizátori sa takto rozhodli pripomenúť ľudom, že termín najväčšej leteckej prehliadky na Slovensku sa blíži.
5. 8. 2013
"Nový kamerový systém, ktorý pomôže zabrániť podvodom pri emisných aj technických kontrolách, funguje bez problémov," konštatoval minister dopravy Ján Počiatek.
5. 8. 2013
Z bratislavskej Patrónky sa už cestujúci dostanú trolejbusom aj na Kramáre, k Horskému parku, na hrad či do centra mesta.
5. 8. 2013
Dôvodom je poškodenie trolejového vedenia, ktoré na križovatke ulíc Solivarská a Východná spôsobilo nákladné auto Iveco.
5. 8. 2013
Pôjde o takzvaného preberača čistenia a jeho úlohou bude kontrolovať čistenie vagónov po externej firme, od ktorej si železničiari objednávajú upratovanie.
4. 8. 2013
Štátny dopravca Železničná spoločnosť Slovensko prepravila v prvom polroku tohto roka o 956.000 pasažierov menej, než za rovnaké obdobie minulého roka.
2. 8. 2013
Šéf spoločnosti Christoph Franz realizuje úsporné opatrenia, ktorých súčasťou je zrušenie 3500 pracovných miest.
2. 8. 2013
Na Slovensku je práca z domu zatiaľ pomerne málo rozšírená, preto sa musí väčšina zamestnancov do práce presunúť.
2. 8. 2013
Na veľkých slovenských hudobných festivaloch dostanú záujemcovia možnosť bezpečne si vyskúšať, čo vidí opitý vodič, alebo aké je to havarovať s vozidlom.
2. 8. 2013
Podľa hovorkyne firmy Jany Morháčovej je to lepší výsledok, ako sa pôvodne odhadovalo.
2. 8. 2013
Zároveň by to malo viesť k zlepšeniu dopravného spojenia medzi strednou a severnou Európou a napojením na Berlín so západom Európy.
1. 8. 2013
Sólyom Hungarian Airways od 1. augusta prijíma dispečerov, kapitánov, prvých dôstojníkov, letušky, stewardov, leteckých inžinierov, administratívnych pracovníkov, ale aj manažérov.
1. 8. 2013
Mesto Nitra chce realizovať nové opatrenia na priechodoch pre chodcov v blízkosti Chrenovského mosta.
1. 8. 2013
Cestujúci v bratislavskej mestskej hromadnej doprave od dnešného dňa za predplatné cestovné lístky, takzvané električenky, zaplatia o niečo viac.
1. 8. 2013
S možnosťami obnovy zrušenej trate sa dnes prišiel v rámci výjazdových župných štvrtkov oboznámiť predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
1. 8. 2013
Účastníci exkurzie uvidia celý proces vybavovania cestujúcich, prácu policajných cvičných psov v akcii či detekčnú kontrolu.
31. 7. 2013
Spoločnosť podľa odborov zruší ďalších až 2600 pracovných miest.
31. 7. 2013
Rezort hospodárstva nedávno informoval, že ropovod sa stal strategickým projektom spoločného záujmu Európskej únie.
30. 7. 2013
Zatiaľ pritom podľa Jarošovej neexistuje relevantná štúdia, ktorá by načrtla možnosti ďalšieho rozvoja železničnej dopravy medzi Bratislavou a Nitrou.
26. 7. 2013
Z ulíc bratislavského Starého Mesta by mali zmiznúť predajcovia parkovacích kariet, začiatkom budúceho roka ich majú nahradiť automaty.
23. 7. 2013
K súčasným platným tzv. električenkám v MHD si možno dokúpiť predplatné na železničné linky a linky prímestských autobusov Slovak Lines.
19. 7. 2013
Nový cestovný poriadok s posilnenými výkonmi sa má podľa rezortu dopravy sústreďovať na rovnomernú železničnú obsluhu počas celého dňa.
16. 7. 2013
V rámci projektu bude dodaných deväť elektrických poschodových vlakov, z toho päť bude premávať na tratiach v okolí Bratislavy a štyri v okolí Košíc. 
15. 7. 2013
Nové vlaky majú jazdiť na regionálnych tratiach, a to na západnom aj východnom Slovensku.
15. 7. 2013
Hlavným cieľom projektu Cyklotrasy bez hraníc je zlepšenie cezhraničnej spolupráce a celkové zvýšenie dostupnosti územných častí prihraničného regiónu .
15. 7. 2013
Diaľničný úsek Fričovce – Svinia je súčasťou diaľničného prepojenia Bratislavy s Košicami, pričom je spolufinancovaný z Operačného programu Doprava.
15. 7. 2013
Dohodli sa na tom dnes predstavitelia Bratislavského samosprávneho kraja a mesta Bratislavy spolu s Občianskym združením Nie ropovodu, ktoré stretnutie inciovalo.
15. 7. 2013
Pre obyvateľov Vajnôr je veľmi pozitívnou správou, že v prepracovanej štúdii boli z veľkej časti splnené požiadavky mestskej časti.
11. 7. 2013
Projekt širokorozchodnej železnice sa týka ekonomík štyroch štátov a pre Slovensko prinesie viac ako 8000 nových pracovných miest.
10. 7. 2013
Zároveň sa má pre nákladných železničných dopravcov dočasne znížiť poplatok za dopravnú cestu na roky 2014 až 2016.
10. 7. 2013
Vláda na dnešnom rokovaní odsúhlasila Počiatkov Návrh opatrení na konsolidáciu železničnej nákladnej dopravy.
7. 7. 2013
Celková cena za výstavbu rýchlostnej cesty R1 nie je uzavretá, pretože v súčasnosti ešte stále prebiehajú viaceré spory ministerstva dopravy so spoločnosťou Granvia.
7. 7. 2013
Vyplýva to z výsledku verejnej súťaže, o ktorom letisko informovalo vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
6. 7. 2013
Prebiehanie popred idúci vlak, či hádzanie kameňov do vagónov alebo ich kladenie na koľajnice. Aj takýmito "hrami" si zvyknú deti krátiť voľný čas cez prázdniny.
4. 7. 2013
Železniční nákladní dopravcovia si tak môžu prilepšiť.
3. 7. 2013
Ministri by sa dnes mali zaoberať novelou zákona o cestnej premávke, ktorou sa znížia maximálne pokuty za menej závažné dopravné priestupky zo 60 na 50 eur.
30. 6. 2013
Dvadsaťkilometrová cyklotrasa z Novej Bystrice do Krásna nad Kysucou je podľa starostu Starej Bystrice Jána Podmanického výborným doplnkom pre aktívny turizmus.
28. 6. 2013
Na Kysuciach sa rozbehne výstavba úseku diaľnice D3 zo Svrčinovca po Skalité. Národná diaľničná spoločnosť dnes podpísala zmluvu s víťazom súťaže, združením štyroch firiem - Váhostav-SK, Doprastav, Strabag a Metrostav.
28. 6. 2013
Bratislava bude mať počas troch - štyroch rokov kompletne vymenený vozidlový park trolejbusov.
27. 6. 2013
Rýchlostná cesta R1 medzi Nitrou a Banskou Bystricou, ktorá sa stavala ako PPP projekt, by mohla pre štát zlacnieť.
26. 6. 2013
Priame letecké spojenie Košíc s Londýnom sa stalo skutočnosťou. Prvý Airbus 320 spoločnosti Wizz Air odštartuje z košického letiska 17. septembra 2013.
25. 6. 2013
Na pondelňajšej (24. 6.) verejnej diskusii k nosnému dopravnému systému to oznámil primátor Milan Ftáčnik.
25. 6. 2013
Predstaviť perspektívy rozvoja dopravy a dopravnej infraštruktúry v metropole východného Slovenska a celom regióne je ambíciou konferencie Budúcnosť dopravy v meste Košice a Košickom kraji.
25. 6. 2013
V Starom Meste nechcú, aby v rámci parkovacej politiky Bratislavy mali vodiči z ostatných mestských častí pri parkovaní v Starom Meste až 50-percentnú zľavu z úhrady pre nerezidentov.
24. 6. 2013
Spomínaných viac než 115 miliárd eur predstavuje nový rekord. Ten sa podarilo docieliť napriek zníženej návštevnosti v dôsledku nepriaznivého počasia.
22. 6. 2013
Airbus v posledný deň salóna vo štvrtok (20.6.) získal objednávky na 90 lietadiel, čím získal viac kontraktov ako jeho americký rival Boeing.
21. 6. 2013
Takmer 30-kilometrová cyklotrasa medzi Poltárom a Rimavskou Sobotou má vzniknúť na zrušenej železničnej trati medzi týmito mestami.
21. 6. 2013
Predstaviť perspektívy rozvoja dopravy a dopravnej infraštruktúry v metropole východného Slovenska a celom regióne je ambíciou dvojdňovej odbornej konferencie.
20. 6. 2013
Ak pocestujete vlakom Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. na medzinárodný folklórny festival Myjava 2013, získate zľavu na vstupnom až do 5 EUR.
20. 6. 2013
Írsky nízkonákladový letecký prepravca Ryanair plánuje v nasledujúcich dvoch rokoch vrátiť akcionárom 1 miliardu eur.
20. 6. 2013
Európska únia preplatí Slovensku 85 percent z oprávnených nákladov na modernizáciu viac ako 20-kilometrového úseku železničnej trate Trenčianska Teplá – Beluša.
18. 6. 2013
Rozsiahla viac ako 700-kilometrová sieť vyznačených cyklotrás v liptovskom regióne má ďalší veľmi atraktívny prírastok.
14. 6. 2013
Stavebná spoločnosť Doprastav, ktorá sa v poslednom čase dostala do problémov, má na dosah najväčšiu diaľničnú zákazku súčasnej vlády.
14. 6. 2013
Cyklobus medzi Dunajskou Stredou a Gabčíkovom bude premávať podľa cestovného poriadku aj napriek odčerpávaniu vody.
2. 6. 2013
Medzinárodná asociácia pre leteckú dopravu, ktorá združuje 240 leteckých spoločností, začala dnes svoje trojdňové výročné rokovanie v Kapskom Meste.
31. 5. 2013
Do programu sobotňajšieho (1. júna) Dňa detí sa tradične zapája Košická detská historická železnica.
29. 5. 2013
Košice sa chcú do budúcnosti stať centrom výučby vysokošpecializovaného leteckého personálu.
27. 5. 2013
Správca koľají ich nahradí technikou a premávka na tratiach sa bude riadiť z pražského centra.
26. 5. 2013
Tretí ročník Street Art Festivalu, ktorý sa uskutoční v Bratislave v dňoch 14. až 16. júna, má oddnes mobilný pútač.
26. 5. 2013
Defilé koľajových vozidiel Historickej lesnej úvraťovej železnice, dnes pri príležitosti Dňa železnice predstavilo všetky vozidlá z miestneho depa.
25. 5. 2013
Na slovenské koľajnice sa vracajú komerčné názvy vlakov pomenované po firmách či ich výrobkoch.
19. 5. 2013
Nitriansky expres od dnešného dňa opäť premáva ulicami mesta pod Zoborom.
19. 5. 2013
Košický Klub priateľov Detskej železnice plánuje v týchto dňoch rozšíriť svoju základňu o ďalších nových členov.
17. 5. 2013
Od 1. júna sa stane integrovaná doprava prvýkrát realitou na území mesta Bratislavy a v okrese Malacky.
15. 5. 2013
Železničná doprava má pre strednú Európu veľkú perspektívu a otvára jej nové trhy.
12. 5. 2013
Na severnej diaľnici D1 vymení Národná diaľničná spoločnosť 2,5 km povrchu vozovky v pravom jazdnom pruhu.
29. 4. 2013
Zastupiteľstvo KSK schválilo zrušenie Strednej odbornej školy pôšt a telekomunikácií v Košiciach a presun jej časti na Strednú priemyselnú školu dopravnú.
1. 1. 1970
kviz
Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk