X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Chemická výroba a farmácia

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Anorganický chemik vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné vedecké, tvorivé činnosti vo výskume, alebo poskytuje poradenstvo či vzdelávanie v odbore anorganickej chémie. Špecializuje sa na vývoj nových...
Karta zamestnania
Farmaceut bez špecializácie vykonáva odborné pracovné činnosti v oblasti hromadnej prípravy liekov, výroby a kontroly liekov v laboratóriách na ich kontrolu, správneho uchovávania...
Karta zamestnania
Farmaceut špecialista v lekárenstve vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa poskytovaním lekárenskej starostlivosti, ktorá zahŕňa zabezpečovanie a výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a...
Karta zamestnania
Farmaceut špecialista vo farmaceutickej kontrole vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa problematikou komplexného prístupu k tvorbe, sledovaniu a kontrole kvality liekov, liečiv, pomocných látok,...
Karta zamestnania
Farmaceut špecialista vo farmaceutickej technológii vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa formuláciou, výrobou a zabezpečením kvality liekov. Študuje podmienky, za ktorých sa liečivá a...
Karta zamestnania
Chemický špecialista technológ koordinuje a zabezpečuje technologickú prípravu, spracováva koncepcie a metódy riadenia kvality v chemickej výrobe, aplikuje vedecké poznatky a teórie v chemickej výrobe. Zodpovedá za...
Karta zamestnania
Chemický špecialista vo výskume a vývoji spája vedecké objavovanie a využitie najnovších poznatkov vedy a techniky v aplikačnej praxi na ďalšie komerčné využitie. Vyvíja nové postupy a produkty, pričom...
Karta zamestnania
Organický chemik vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné vedecké, tvorivé činnosti vo výskume, poskytuje poradenstvo alebo vzdelávanie v odbore organickej chémie. Špecializuje sa na vývoj metód na určovanie...
Karta zamestnania
Riadiaci pracovník (manažér) v chemickej výrobe riadi a koordinuje technické a technologické operácie výrobného procesu, organizuje celkové fungovanie výroby, formuluje reálnu výrobnú politiku,...
Karta zamestnania
Špecialista riadenia kvality v chemickej výrobe prispieva k zabezpečeniu kvality v chemickej výrobe, ale aj v laboratóriu, odhaľuje slabé miesta v systéme manažérstva kvality, navrhuje riešenia a prostredníctvom interných...
Karta zamestnania
Špecialista údržby v chemickej výrobe zabezpečuje činnosti súvisiace najmä s preventívnou údržbou strojno-technologických zariadení. Plánuje náklady na údržbu a sleduje ich čerpanie. Vypracováva...
Karta zamestnania

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Procesný technik v chemickej výrobe definuje, konkretizuje a optimalizuje technologické postupy v chemickej výrobe, analyzuje problémy vo výrobnom procese a navrhuje riešenia, pripravuje procesné plány, technickú...
Karta zamestnania

Vyššie odborné vzdelanie

Aplikačný technik v chemickej výrobe zabezpečuje internú a externú validáciu chemických produktov z hľadiska úžitkových vlastností konkrétneho výrobku podľa požiadaviek zákazníka.
Karta zamestnania
Dispečer v chemickom priemysle operatívne riadi prevádzkovanie výrobného útvaru (podniku, závodu) a výrobu produktov v zmysle schváleného plánu. Koordinuje toky polotovarov medzi výrobnými jednotkami a...
Karta zamestnania
Majster (supervízor) v chemickej výrobe riadi prostredníctvom pracovného tímu bezpečné a ekonomické prevádzkovanie výrobnej jednotky v zmysle technologických predpisov a noriem za účelom výroby chemických...
Karta zamestnania

Úplné stredné odborné vzdelanie

Dispečer v petrochemickom priemysle operatívne riadi prevádzkovanie výrobného útvaru a výrobu ropných tokov a produktov v zmysle schváleného plánu. Koordinuje toky surovín a polotovarov medzi výrobnými...
Karta zamestnania
Farmaceutický laborant bez špecializácie vykonáva zložitejšie analytické laboratórne práce vo výrobách farmaceutických substancií a farmaceutických výrobách jednotlivých liekových...
Karta zamestnania
Farmaceutický laborant pre zdravotnícke pomôcky vykonáva špecializované lekárenské práce a zaoberá sa zabezpečovaním, uchovávaním, distribúciou a výdajom zdravotníckych pomôcok.
Karta zamestnania
Farmaceutický laborant v lekárenstve vykonáva špecializované lekárenské a laboratórne práce. Jeho hlavnou úlohou je poskytovanie lekárenskej starostlivosti: pripravuje rôzne liekové formy podľa pokynov...
Karta zamestnania
Farmaceutický laborant v metódach farmaceutického skúšania vykonáva špecializované lekárenské a laboratórne práce a zaoberá sa vykonávaním analýz pri farmaceutickom...
Karta zamestnania
Farmaceutický laborant v technológii prípravy liekov zabezpečuje a plní úlohy v rámci schválených projektov - nových výrobkov, liekov od formulačných expertov, špecialistov a vedúceho laboratória vo...
Karta zamestnania
Farmaceutický laborant vo vyšetrovacích metódach v toxikológii a farmakológii vykonáva špecializované lekárenské a laboratórne práce, ktoré zahŕňajú vybrané laboratórne...
Karta zamestnania
Chemický technik (laborant) v priemyselnej výrobe kontroluje pomocou laboratórnych metód a prístrojov kvalitu vstupných surovín, medziproduktov, hotových výrobkov a vypracováva atesty kvality hotových výrobkov pred...
Karta zamestnania
Operátor diaľkového riadenia chemickej výroby (okrem gumy, plastov a farmaceutickej výroby) diaľkovo riadi a kontroluje proces výroby prostredníctvom nástrojov procesného riadenia, ako je počítač alebo ovládací panel...
Karta zamestnania
Operátor strojov a zariadení vo farmaceutickej výrobe vykonáva základné odborné práce pri technologických operáciách vo farmaceutickej výrobe.
Karta zamestnania
Technik kontroly kvality v chemickej výrobe zabezpečuje vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu kvality chemických výrobkov.
Karta zamestnania

Stredné odborné vzdelanie

Chemik vo výrobe výbušnín obsluhuje stroje a zariadenia vo výrobe výbušnín a vykonáva pyrotechnické práce pri likvidácii výbušnín.
Karta zamestnania
Kvalitár, kontrolór chemických výrobkov vykonáva vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu výrobného procesu, vstupných surovín, finálnych produktov a ďalších položiek -...
Karta zamestnania
Montážny pracovník gumárenských, plastových výrobkov obsluhuje linku, prípadne iným spôsobom zabezpečuje montáž gumárenských, plastových výrobkov a celkov, lisuje plastové, gumové a...
Karta zamestnania
Operátor stroja na výrobu výrobkov z gumy obsluhuje stroje a vykonáva prípravné práce na zariadeniach a linkách na miešanie zmesí, prípravu polotovarov a výrobu gumárenských výrobkov a...
Karta zamestnania
Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov obsluhuje linky, stroje a zariadenia pri príprave, miešaní a spracovaní zmesí na báze plastov.
Karta zamestnania
Operátor zariadenia v chemickej výrobe (okrem gumy, plastov a farmaceutickej výroby) obsluhuje strojnotechnologické zariadenia a zodpovedá za dodržiavanie výrobného procesu podľa technologického reglementu. Označuje hotový produkt a...
Karta zamestnania

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Pomocný pracovník v chemickej výrobe vykonáva práce, ktoré nesúvisia priamo s riadením chemickej výroby, ale ju podporujú. Jedná sa o rôzne manipulačné činnosti, skladovanie a presun materiálov,...
Karta zamestnania
Slovo chémia pochádza z egyptského slova keme, čo znamená svet. Chémia je veda o vlastnostiach, zložení, štruktúre, príprave, premenách a zákonitostiach prvkov, látok a ich zlúčenín. Centrom záujmu chémie sú chemické premeny látok (chemické reakcie), čiže chemické deje, pri ktorých sa atómy v dôsledku chemických väzieb spájajú do zoskupení atómov (molekuly, kryštály) alebo pri ktorých sa zoskupenia atómov rozpadajú na jednotlivé atómy alebo sa preskupujú na iné zoskupenia. V chémii sú dôležité aj metódy na delenie látok nazývané destilácia, extrakcia, filtrácia a ďalšie. Pôvod chémie sa odvíja od poznania významu horenia, ktoré viedlo k metalurgii (vedný odbor zaoberajúci sa výrobou kovov a zliatin). Túžba po zlate priviedla ľudí k objavu procesov na jeho čistenie, hoci ešte nerozumeli základným princípom. Mnoho učencov verilo, že existuje spôsob ako transformovať lacnejšie kovy na zlato, čo umožnilo rozkvet alchýmie.

Hoci alchymisti zistili mnohé vlastnosti látok a chemické deje, ich objavy boli zväčša náhodné a nemohli byť podkladom na systematické triedenie poznatkov o prírode. Alchymisti opisovali svoje práce často nejasne, utajovali ich, čisté prírodovedné postupy podávali v súvislosti s mystikou, a tým ich zahaľovali do nezrozumiteľných a symbolických formulácií. Okrem toho autorita a moc cirkvi nedovoľovali vyvodiť slobodomyseľnejšie ideové závery z prírodovedných poznatkov. Za prvých chemikov mnohí považujú stredovekých moslimov, pretože zaviedli precízne pozorovania, kontrolované pokusy a objavili množstvo chemických látok.

Hlavnou úlohou chémie v oblasti chemickej výroby je skúmať prírodné javy, pri ktorých látky vznikajú alebo sa rozkladajú, zisťovať podmienky chemických reakcií, sledovať úkazy sprevádzajúce reakcie, skúmať zloženie a vnútornú stavbu látky. Napokon je dôležité využívať výsledky skúseností laboratórnych výskumov a teoretických poznatkov na prípravu známych a nových látok potrebných pre prax aj pre ďalšie vedecké skúmanie.

Chémia a produkty chemického priemyslu sú všade okolo nás. Chemický priemysel má v národnom hospodárstve Slovenskej republiky významné miesto a vstupuje zásadným spôsobom do mnohých odvetví, napr. do poľnohospodárstva, dopravy, elektrotechniky, všetkých druhov výroby, stavebníctva aj služieb. Medzi hlavných odberateľov chemického priemyslu patria výrobcovia gumových a plastových produktov, spotrebného tovaru, textilný a odevný priemysel, papierenský priemysel, poľnohospodárstvo a pod.

Medzi najväčších celosvetových producentov v oblasti chémie patrí BASF, Dow, Shell, Bayer, INEOS, ExxonMobil, DuPont, Sabic. Medzi najvýznamnejších chemických výrobcov na Slovensku patria Slovnaft Bratislava, Continental Matador Rubber, Duslo Šaľa, Zentiva, Chemosvit, Meroco, Novácke chemické závody, Nexis Fibers a ďalšie. Európsky chemický priemysel je významným a dynamickým sektorom ekonomického systému EÚ z hľadiska vnútorného trhu, ale aj z hľadiska exportu. Nemecko ostáva naďalej najväčším producentom chemických výrobkov v EÚ, nasleduje ho Francúzsko, Taliansko a Holandsko. Spoločne tieto krajiny vytvárajú 64% tržieb z predaja chemických výrobkov vo výške 315 miliárd EUR. Spomedzi nových krajín EÚ má najväčší podiel Poľsko s 2,7% podielom na tržbách.

V júni 2007 vstúpilo do platnosti nové nariadenie EÚ o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok REACH, ktoré ukladá povinnosť podrobiť testovaniu každú chemickú látku, ktorá sa vyrába alebo využíva v podnikoch na ďalšie spracovanie v objeme väčšom ako tona ročne. Požiadavky tohto nariadenia bude nutné splniť do desiatich rokov a náklady spojené so zavedením tejto legislatívy na Slovensku sa odhadujú na 32 miliónov EUR ročne.

Ekonomika Slovenska je orientovaná na export, z čoho vyplýva, že viac ako 80% vyrobených tovarov sa vyváža do iných krajín. Chémia a farmácia predstavuje na tomto exporte 17% podiel a je 3. najsilnejším odvetvím priemyslu.

Zdroje:
  • Wikipedia

  • Rebríčky najväčších podnikateľských subjektov Slovenska podľa TRENDu

  • Chemický a farmaceutický priemysel 2012 - SARIO

Pušný prach bol vynájdený medzi 7. a 9. storočím v Číne.

Pojem atóm zaviedli grécki filozofi Leukippos a Demokritos. Vo všeobecnosti sa pojem atóm ujal až na začiatku 19. storočia. Novozélandský jadrový fyzik žijúci vo Veľkej Británii Ernest Rutherford a dánsky fyzik Niels Bohr objavili subatomárne častice, a tým sa dokázalo, že atóm je deliteľný.

Už v roku 1789 francúzsky chemik a ekonóm Antoine Lavoisier, ktorý je považovaný za otca modernej chémie, zistil existenciu kyslíka a jeho úlohu, ktorú zohráva pri horení.

Ruský chemik Dmitrij Ivanovič Mendelejev zostavil v roku 1869 periodickú tabuľku chemických prvkov, ktorá v súčasnosti obsahuje 117 prvkov.

Prvá žena, ktorá zložila prijímacie skúšky na Fakultu fyziky a chémie parížskej Sorbony, bola Marie Curie-Sklodowska. Táto Poľka objavila dva nové prvky. Jeden nazvala podľa svojej domoviny polónium a druhý rádium.

Švédsky chemik Alfred Nobel, ktorý bol vynálezcom dynamitu, odkázal v závete 94 % svojich finančných prostriedkov na financovanie Nobelových cien.

Holandský chemik Jacobus Henricus van 't Hoff dostal ako prvý v roku 1901 Nobelovu cenu za chémiu.

Najnebezpečnejšou látkou na svete je plutónium, ktoré je vedľajším produktom jadrovej štiepnej technológie, je mimoriadne jedovaté a môže byť použité na výrobu jadrových zbraní.

V roku 1919 bol japonským vedcom Akira Ogatom vynájdený metamfetamín na lekárske účely. V súčasnosti sa však používa ako veľmi nebezpečná droga pervitín (slangový výraz metamfetamínu), ktorá spôsobuje silnú psychickú závislosť.

Chémia nebola vždy využívaná len na pozitívne účely. Napr. v auguste 1945 zhodili USA atómové bomby na japonské mestá Hirošima a Nagasaki a v roku 1988 prikázal iracký diktátor Saddám Hussein použiť chemické látky ako yperit, sarín a VX proti Kurdom.

Bakelit je prvý plast, ktorý bol kompletne syntetický a vyrobený z látok nepolymérnej povahy, konkrétne reakciou formaldehydu s fenolom.

V roku 1951 je zaznamenaný objav plastu, ktorý dobýja svetové trhy: Styropor (komerčný názov) teda penový (expandovaný) polystyrén. Pevná biela pena má 98 percent vzduchu a má vynikajúce izolačné vlastnosti.

Najväčším chemickým závodom na svete je nemecká spoločnosť BASF, ktorá v roku 2007 zamestnávala okolo 95 000 zamestnancov.

Najväčším chemickým závodom na Slovensku je Slovnaft Bratislava, ktorý zamestnáva približne 4 500 zamestnancov. V roku 2000 sa stal Slovnaft súčasťou maďarskej MOL group, ktorá vlastní 98,4 % akcií. Ročne spracuje 5, 5 - 6 miliónov ton ropy.

Syntetické palivá sú novou generáciou dopravných pohonných hmôt vyrábaných zo syntetického plynu, ktorý sa získava zo zemného plynu, uhlia alebo biomasy. Syntetický plyn sa mení na tekuté palivo pomocou špeciálneho procesu nazvaného Fischer-Tropschova syntéza. Najzaujímavejší vývoj v tejto oblasti predstavujú premeny „plyn na tekutinu“ (GtL), „uhlie na tekutinu“ (CtL) a „biomasa na tekutinu“ (BtL). Na rozdiel od skvapalneného naftového plynu a stlačeného zemného plynu si nevyžadujú žiadnu zmenu motora alebo čerpacej infraštruktúry.

Asfalt je druh živice získavanej buď v čistej forme z prírody alebo ako zvyšok po vákuovej destilácii ropy.

Na Trinidade existuje najväčšie prírodné asfaltové jazero s plochou 40 ha a s hĺbkou 75 m.

Zdroje:
18. 1. 2017
Investičný zámer sa podľa MH SR plánuje v lokalite Hnúšťa v okrese Rimavská Sobota.
14. 11. 2016
Konferenciu organizuje Slovenská lekárnická komora pri príležitosti Roka farmaceuta ako pomáhajúcej profesie.
7. 9. 2016
Vytvoriť ich má spoločnosť, ktorá požiadala o prenájom pozemku za účelom vybudovania obaľovacieho centra na výrobu asfaltovej zmesi.
17. 8. 2016
Len vlani sa zo Slovenska vyviezli lieky asi za 280 miliónov eur.
14. 7. 2016
V priestoroch tamojšieho priemyselného parku, zriadenom v bývalých kasárňach, pripravuje spustenie výroby kozmetických prípravkov.
17. 6. 2016
Obaľovaciu stanicu s novou technologickou linkou dnes otvorili v Hornom Hričove v okrese Žilina.
6. 6. 2016
Spoločnosť zaobstarala 23 bytov v štvorpodlažnom bytovom dome.
25. 2. 2016
Celková výška investície v Hnúšti sa do dnešného dňa vyšplhala na približne 2,5 milióna eur.
17. 7. 2015
Nábor nových pracovníkov sa bude týkať robotníckych pozícií.
6. 7. 2015
Páchateľom v prípade nových trestných činov hrozia tresty vo výške maximálne dva až päť rokov, v závažnejších prípadoch maximálne osem až pätnásť rokov.
19. 6. 2015
Najvýznamnejšie zaistené lieky boli určené na liečbu rakoviny, srdcovo–cievnych ochorení, na chudnutie a anaboliká.
25. 5. 2015
Uľahčením odvodového a daňového zaťaženia by sa vytvorili udržateľné pracovné miesta.
16. 5. 2015
Vytvorenie užšieho partnerstva medzi študentmi univerzít a organizácií zaoberajúcich sa chémiou. 
15. 4. 2015
Nové objednávky v priemysle na Slovensku vo februári 2015 dosiahli hodnotu 3,945 miliardy eur.
16. 2. 2015
Do konca roka chcú rozšíriť výrobu na 10 liniek v dvoch výrobných halách a zamestnať 50 až 70 ľudí.
16. 2. 2015
Riaditeľ Dusla Šaľa je presvedčený, že problémy s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily majú všetky veľké i malé firmy. 
9. 2. 2015
Závod Continental Automotive Systems Slovakia vo Zvolene zamestnáva už viac ako 1000 ľudí a patrí k najväčším zamestnávateľom v Banskobystrickom kraji.
30. 11. 2014
Spoločnosť by mala oznámiť prepúšťanie a zmeny v rámci svojich operácií v USA na budúci týždeň.
5. 11. 2014
Pre médiá to dnes potvrdil konateľ spoločnosti Institute Europharm, s.r.o., Marián Lukniš počas kontrolného dňa v novej fabrike.
2. 10. 2014
V hale Institute Europharm momentálne prebiehajú záverečné práce, otvorenie je naplánované v januári, najneskôr februári 2015.
28. 9. 2014
Vízie farmácie a výzvy pre farmaceutov bola hlavná téma 12. ročníka Zemplínskych lekárnických dní.
24. 9. 2014
Čínske spoločnosti budú pôsobiť na Slovensku prostredníctvom gumárenskej a plastikárskej firmy Boge Elastmetall Slovakia, a. s..
23. 9. 2014
Investor plánuje prostredníctvom spomínanej elektrolýzy produkovať chlórové produkty a hydroxid sodný.
22. 9. 2014
viedol to prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR Roman Karlubík.
14. 8. 2014
Začiatok produkcie naplánoval kórejský investor na december 2014 a dokončenie výstavby na február 2015.
9. 8. 2014
Študenti vysokej školy sa budú môcť vzdelávať v študijných programoch materiálové technológie, chemické technológie a strojárstvo.
4. 8. 2014
Inšpekcia v tomto období preverila 137 podnikateľov uvádzajúcich chemické látky a zmesi na trh. Z 530 preskúmaných druhov látok a zmesí zistila nedostatky u 191 druhov, čo predstavuje 36 %.
23. 6. 2014
So študentmi uzatvárame dohody v zmysle Zákonníka práce, odmena sa pohybuje okolo 2,30 eura na hodinu, závisí však aj od náročnosti vykonávanej práce.
23. 6. 2014
Chemický a farmaceutický priemysel SR sa na celkovej produkcii priemyselnej výroby Slovenska podieľa 18,5 %. V odvetví prevažujú malé a stredné firmy.
19. 6. 2014
Na ploche 7,5 hektára budú pôsobiť dvaja zahraniční a asi päť domácich investorov.
18. 6. 2014
V priamej súvislosti s investičným zámerom sa vytvorí 116 nových pracovných miest do konca roku 2016.
5. 6. 2014
Absolútnym víťazom súťaže sa stali študenti zo Strednej odbornej školy chemickej vo Vlčom hrdle v Bratislave.
30. 5. 2014
Nezanedbateľnou skutočnosťou je aj to, že nové prevádzky vytvárajú aj nové pracovné príležitosti.
29. 5. 2014
Medzinárodnú súťaž Skupiny MOL pre študentov v oblasti ropného a plynárenského priemyslu Freshhh 2014 vyhral tím zo Srbska.
14. 5. 2014
Zrušenie hromadného prepúšťania potvrdila pre TASR aj riaditeľka humenského úradu práce Gabriela Karšková.
6. 5. 2014
O prácu malo prísť až 500 ľudí, pričom talianski majitelia továrne produkujúcej priemyselné tesnenia zároveň ohlásili sťahovanie výroby do Turecka.
24. 4. 2014
Nové pracovné pozície plánuje vytvoriť nielen pre pracovníkov na montážnych linkách a lisovacích strojoch, ale aj v oblasti administratívy.
24. 3. 2014
Významné rozšírenie výroby totiž oznámila firma c2i, ktorá v Dunajskej Strede už zamestnáva dve stovky ľudí.
17. 3. 2014
Cieľom súťaže Freshhh je podporiť oblasť ropného a plynárenského priemyslu a pritiahnuť mladé talenty, ktorých táto oblasť zaujíma.
14. 3. 2014
Výroba čpavku tvorí momentálne zhruba polovicu produkcie Dusla Šaľa a zamestnáva 800 ľudí.
13. 3. 2014
Deň otvorených dverí na SOŠ sa uskutočnil v rámci švajčiarsko-slovenského projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce.
1. 3. 2014
Oficiálne sa české inštitúcie nechcú k investorovi vyjadrovať. Kórejčania totiž doma čelia odborom, ktoré ich tlačia do investícií na domácom trhu, a nie mimo krajiny.
24. 1. 2014
Novinkou v roku 2013 bolo spustenie novej služby - zberu odpadového polystyrénu zo stavieb spoločnosti.
16. 1. 2014
V septembri 2013 začali stavať svoje zázemie dve elektrárne a tento rok pribudnú ďalšie spoločnosti.
17. 12. 2013
Viaceré farmaceutické spoločnosti už podnikli kroky, aby zbavili svoje marketingové oddelenia podozrenia z ovplyvňovania lekárov.
9. 12. 2013
Na problematiku liekových interakcií reaguje aj projekt súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera Bezpečné lieky. 
6. 12. 2013
V najbližšom období plánuje Slovnaft významné investície. Tento rok spoločnosť začala výstavbu nového závodu na výrobu polyetylénu za viac ako 200 miliónov eur.
26. 11. 2013
Kým pri svojich začiatkoch, v roku 2007 vyrobil 1,5 milióna brzdových strmeňov, vlani to bolo už viac ako 9 miliónov.
23. 11. 2013
Význam takýchto stretnutí a užšiu spoluprácu medzi fakultami vyzdvihol dekan FaF v Brne Milan Žemlička, ktorý sa na ňom zúčastnil už po ôsmy raz.
20. 11. 2013
Ministerstvo v tejto súvislosti poukázalo, že vyhodnocovanie dostupnosti liekov na pravidelnej báze vykonáva nielen ministerstvo, ale aj Štátny ústav pre kontrolu liečiv.
3. 11. 2013
Okrem súčastí z automobilov má ŽOS-EKO vytvorený komplexný systém zberu opotrebovaných alkalických batérií a akumulátorov.
29. 10. 2013
Slovenská republika každoročne organizuje výcviky ako pre expertov, tak i pre inšpektorov OPCW na získavanie zručností potrebných pre výkon inšpekcií v oblasti chemického odzbrojenia.
7. 10. 2013
Aj tohtoroční študenti 4.ročníka stredných zdravotníckych škôl v odbore farmaceutický laborant majú príležitosť učiť sa, ako sa dá šetriť v zdravotníctve.
25. 9. 2013
Väčšinu pracovných pozícií v prvej etape by mali tvoriť robotníci, doplniť by ich mali chemické a laboratórne pozície.
17. 9. 2013
Európsky týždeň mobility zakončí v nedeľu 22. septembra tradičné podujatie Martinský bicyklový deň.
17. 9. 2013
Trnavský Isover je ako jeden z mála obdobných závodov na Slovensku držiteľom certifikátu kvality ISO 14001 a každoročne skvalitňuje svoje výrobné procesy.
11. 9. 2013
Na Slovensku v celom odvetví chémie podniká 234 firiem s viac ako 20 zamestnancami, pričom k 31. decembru 2012 v týchto firmách pracovalo 37.212 ľudí.
9. 9. 2013
Prísľubom má byť aj zámer budúcich investícií nového majiteľa, napríklad do rozšírenia sortimentu výrobkov.
6. 9. 2013
Očakáva sa, že v čase, keď budú vrcholiť práce, bude na stavbe pracovať až 1000 pracovníkov dodávateľských spoločností.
31. 8. 2013
Tribunál zároveň nariadil nemeckému koncernu, aby prepusteným vyplatil odškodné vo výške od 30.000 do 90.000 eur
25. 6. 2013
Značka Zentiva oslavuje v tomto roku desiate jubileum svojej existencie.
24. 6. 2013
Nemecká firma Carcoustic zaoberajúca sa výrobou hliníkových a polyuretánových komponentov do automobilov by mala začať s výrobou 1. septembra.
21. 6. 2013
Zástupcovia spoločností Transpetrolu a Slovnaftu dnes v Bratislave podpísali zmluvu o preprave ropy ropovodmi Družba a Adria na roky 2013 a 2014.
21. 6. 2013
Člena prezídia Slovenskej lekárnickej komory Štefana Krchňáka tento týždeň na Všeobecnom zhromaždení Zväzu lekárnikov Európskej únie v Ríme jednohlasne zvolili za prezidenta tejto organizácie na rok 2014.
5. 6. 2013
Vláda SR dnes schválila investičnú pomoc trom firmám - Continental Matador Rubber, Railway Casted Components a Brovedani Slovakia.
3. 6. 2013
Duslo Šaľa zvažuje uzatvorenie jednej prevádzky. Spoločnosť, ktorá spolu zamestnáva 2200 ľudí, by tak mohla prepustiť až 800 pracovníkov.
14. 5. 2013
Do klinického skúšania liekov sa zapojilo vlani na Slovensku približne 10.000 ľudí.
14. 4. 2013
TASR v rámci prehľadu najväčších priemyselných podnikov vydáva profil akciovej spoločnosti Matador so sídlom v Púchove.
13. 4. 2013
TASR v rámci prehľadu najväčších priemyselných podnikov na Slovensku vydáva profil akciovej spoločnosti Duslo so sídlom v Šali.
10. 4. 2013
Premiér Robert Fico dnes popoludní odcestuje do nemeckého Hannoveru. Tam spolu s ministrami financií Petrom Kažimírom a hospodárstva Tomášom Malatinským podpíšu memorandum o porozumení s predstaviteľmi spoločnosti Continental.
1. 1. 1970
kviz
Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk