X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Bankovníctvo, poisťovníctvo, finančné služby a reality

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Aktuár špecialista (poistná matematika) koordinuje a vykonáva vysoko odborné činnosti v oblasti oceňovania a riadenia finančných a poistných rizík.
Karta zamestnania
Odborný pracovník pre finančné umiestnenie sa podieľa na správe finančného umiestnenia prostriedkov poisťovne, vypracováva kalkulácie a analýzy v súvislosti s finančnými investíciami spoločnosti. Monitoruje cash-flow...
Karta zamestnania
Odborný pracovník pre likvidáciu poistných udalostí prijíma hlásenia škodových udalostí. Vykonáva likvidáciu poistných udalostí, overuje platnosť poistného krytia podľa poistnej zmluvy,...
Karta zamestnania
Odborný pracovník pre zaistenie vykonáva úlohy v oblasti pasívneho a aktívneho zaistenia. Najmä vypracováva podklady pre zaistné zmluvy, komunikuje so zaisťovateľmi, analyzuje zaistné zmluvy/programy, navrhuje zmeny v...
Karta zamestnania
Riadiaci pracovník (manažér) v bankovníctve riadi, koordinuje, organizuje a kontroluje činnosti a procesy odborných útvarov v pôsobnosti riadenia. Zabezpečuje fungovanie a rozvoj odboru.
Karta zamestnania
Riadiaci pracovník (manažér) v poisťovníctve zodpovedá za vypracovanie a realizáciu stratégie v jemu zverenej oblasti v súlade s potrebami poisťovne. Sleduje a hodnotí výkonnosť zverených odborných útvarov....
Karta zamestnania
Špecialista investovania, financovania a správy majetku vykonáva odborné činnosti v oblasti finančnej, účtovnej a majetkovej, vrátane vedenia dokumentácie o finančných operáciách a obchodných transakciách.
Karta zamestnania
Špecialista na platobné služby analyzuje a navrhuje riešenia pre poskytovanie platobných služieb. Špecialista na platobné služby analyzuje a navrhuje riešenia v oblasti vykonávania platobných operácií, vysporiadania...
Karta zamestnania
Špecialista obchodník na finančných trhoch koordinuje a zabezpečuje nákup a predaj cenných papierov, akcií a obligácií v zastúpení vlastnej spoločnosti alebo zákazníkov na základe ich poverenia.
Karta zamestnania
Špecialista operácií na finančných trhoch tvorí metodiku a riadi projekty implementácie IS pre oblasť operácií na finančných trhoch.
Karta zamestnania
Špecialista pre bankopoistenie koordinuje a vykonáva vysoko odborné činnosti v oblasti bankopoistenia, a to činnosti spojené so zavádzaním a koordinovaním predaja poistných produktov v sieti banky. Tvorí najmä návrhy...
Karta zamestnania
Špecialista pre finančné umiestnenie prostriedkov technických rezerv koordinuje a vykonáva vysoko odborné činnosti v oblasti správy finančného umiestnenia prostriedkov poisťovne, podieľa sa na definovaní investičnej stratégie...
Karta zamestnania
Špecialista pre likvidáciu poistných udalostí koordinuje a vykonáva vysoko odborné činnosti v oblasti likvidácie poistných udalostí. Pripravuje návrhy metodických pokynov a zodpovedá za zavedenie...
Karta zamestnania
Špecialista pre podporu obchodu vo finančníctve koordinuje aktivity, komunikáciu a predaj v rámci predajnej siete. Zabezpečuje jej rozvoj a expanziu, implementuje koncepcie rozvoja, predkladá návrhy a opatrenia na podporu a zefektívnenie predaja....
Karta zamestnania
Špecialista pre riadenie finančných rizík (okrem poistných rizík) posudzuje a vyhodnocuje úverové riziko pre jednotlivé kategórie klientov, vypracováva metodiku, analýzy, stanoviská a podmienky pre schvaľovanie...
Karta zamestnania
Špecialista pre upisovanie, hodnotenie poistných rizík spracováva nové poistné zmluvy komplexného charakteru a vykonáva ich poistno-technickú kontrolu. Posudzuje a oceňuje zložité prípady vybraných...
Karta zamestnania
Špecialista pre vývoj produktov vo finančníctve spracováva návrhy nových a úpravy existujúcich produktov a produktových procesov v súlade s vývojom na trhu a stratégiou banky. Spracováva metodické...
Karta zamestnania
Výskumný pracovník v odbore bankovníctva vypracováva výskumné štúdie, analýzy a správy z nasledovných oblastí: oblasť finančnej stability, ekonomického modelovania, fiškálnej a menovej...
Karta zamestnania

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Bankový analytik pre treasury a riadenie bilancie analyzuje bankovú súvahu, modeluje a riadi likviditu, trhové a úverové rizika Bankovej knihy, portfólio cenných papierov banky a navrhuje riešenia investícií do...
Karta zamestnania
Detektív poisťovne vyšetruje poistné udalosti a vznik poistných zmlúv za účelom odhaľovania a predchádzania poistným podvodom.
Karta zamestnania
Finančný analytik pre úverové portfólio analyzuje a monitoruje úverové portfólio banky, spracováva komentáre o jeho vývoji. Tvorí metodiku na sledovanie, meranie a hodnotenie rizík v zmysle štandardov NBS a...
Karta zamestnania
Leasingový poradca vykonáva obchodnú a konzultačnú činnosť a poskytuje klientom informácie o leasingových produktoch.
Karta zamestnania
Odborný poradca, predajca bankových produktov a služieb zabezpečuje poradenstvo a komplexný predaj produktov a služieb existujúcim a potenciálnym klientom určeného segmentu. Tvorí, dopĺňa a udržiava klientsku dokumentáciu. Plní...
Karta zamestnania
Odborný pracovník pre podporu obchodu v poisťovníctve vypracováva podklady pre spracovanie výplat provízií, vyhodnocuje predajné výsledky jednotlivých distribučných sietí: plnenie predajného plánu,...
Karta zamestnania
Odborný pracovník pre schvaľovanie, verifikovanie úverov a tvorbu úverovej dokumentácie vypracováva stanoviská a schvaľuje obchodné prípady do výšky pridelenej kompetencie.
Karta zamestnania

Úplné stredné všeobecné vzdelanie

Administratívny pracovník v oblasti kapitálového trhu vykonáva prevádzkovo-administratívne práce v jednotlivých odborných agendách kapitálového trhu. Vyhotovuje pravidelné reporty, vedie...
Karta zamestnania
Odborný pracovník pokladničnej služby v bankovníctve vykonáva hotovostné pokladničné operácie, dotácie a odvody pokladníc v rámci stanoveného pokladničného limitu, zber a spracovanie hotovostí pre...
Karta zamestnania
Odborný predajca pre predaj poistných produktov a služieb zodpovedá za prvý kontakt s klientmi, komunikuje s klientmi, uzatvára poistné zmluvy, ponúka produkty, poskytuje im informácie a rady o poistných produktoch a službách,...
Karta zamestnania
Poradca klientov, predajca bankových produktov pri priehradkách zabezpečuje predaj určených produktov a služieb z portfólia banky a poradenstvo pre klientov. Tvorí, dopĺňa a udržiava klientsku dokumentáciu. Cielene vyhľadáva nových...
Karta zamestnania

Úplné stredné odborné vzdelanie

Administratívny pracovník v bankovníctve vykonáva prevádzkovo-administratívne práce v jednotlivých odborných útvaroch banky. Spracováva informácie v informačnom systéme, aktualizuje databázy.
Karta zamestnania
Administratívny pracovník v poisťovníctve (okrem dôchodkového poistenia) plní administratívne úlohy podľa požiadaviek nadriadených, administratívne spracováva odborné materiály vypracované...
Karta zamestnania
Odborný pracovník pre správu poistných zmlúv vykonáva nahrávanie (typovanie) a verifikáciu poistných zmlúv a údajov o klientoch do informačného systému a ich taxovanie. Kontroluje správnosť a...
Karta zamestnania
Pracovník podpory predaja, servisný pracovník vo finančníctve vykonáva podporné činnosti pre poradcov a predajcov pri príprave zmluvnej a ostatnej dokumentácie, podkladov pre Work out, archivácii dokladov, v oblasti...
Karta zamestnania
Pracovník pri priehradke v poisťovníctve zodpovedá za prvý kontakt s klientmi a poisťovanie klientov pri priehradke. Komunikuje s klientmi, uzatvára poistné zmluvy, ponúka produkty, poskytuje im informácie a rady o poistných...
Karta zamestnania
Pracovník v záložni, veriteľ zabezpečuje požičiavanie peňazí klientom za predmety uložené do zástavy alebo za majetok a iné cennosti.
Karta zamestnania
Realitný maklér je samostatný sprostredkovateľ obchodovania s nehnuteľnosťami. Sprostredkováva kúpu, predaj alebo prenájom nehnuteľností klientom.
Karta zamestnania

Stredné odborné vzdelanie

Finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie, t.j. predkladá ponuky na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby, uzatvára také zmluvy, poskytuje odbornú pomoc, informácie a odporúčania klientovi na účely...
Karta zamestnania

Bankovníctvo

Oblasť bankovníctva patrí do pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť financií, daní, colníctva, cien, finančnej kontroly a vnútorného auditu. Patrí sem tiež devízová agenda, poisťovníctvo a kapitálový trh.

V Slovenskej republike funguje dvojstupňový bankový systém, kde rozhodujúce postavenie má centrálna banka (Národná banka Slovenska). Táto má na starosti napr. menovú politiku, dohľad nad finančným trhom, vytváranie vhodného regulačného rámca a prostredia pre sieť komerčných bánk a ďalšie významné úlohy. Komerčné banky sú inštitúcie (právnické osoby so sídlom na území Slovenskej republiky založené ako akciové spoločnosti), ktoré sa zameriavajú na „zhromažďovanie voľných finančných prostriedkov (prijímanie vkladov a pod.), poskytovanie úverov a ďalších bankových operácií, obchodov a transakcií. Každá banka musí mať na výkon činností udelené tzv. bankové povolenie, a to Národnou bankou Slovenska. Slovensko sa v Európe zaraďuje medzi krajiny s významným vplyvom zahraničného bankového kapitálu, pričom najväčší podiel na trhu majú rakúske a talianske bankové skupiny. Bez zahraničnej majetkovej účasti boli ku koncu roka 2012 len dve banky.

Národná banka Slovenska je od 1. 1. 2009 súčasťou Eurosystému a v spolupráci s Európskou centrálnou bankou a ďalšími centrálnymi bankami prispieva k zabezpečeniu menovej politiky, devízových operácií a devízových rezerv, platobného styku, zberu a zostavovania štatistík, finančnej stability v eurozóne a pod. V rámci integrácie dohľadu nad finančným trhom (v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia) prešla pôsobnosť bývalého Úradu pre finančný trh (od 1. 1. 2006) na Národnú banku Slovenska.

Základnou charakteristikou bankového sektora na Slovensku je orientácia na tradičné bankovníctvo, ktoré primárne využíva vklady z domáceho prostredia a následne ich používa na úverovanie retailových a firemných klientov. Banky na Slovensku v minulosti nevyužívali „inovatívne“ finančné nástroje, ktoré sa v čase krízy ukázali ako problematické. Práve orientácia na tradičné bankovníctvo spolu so stabilnou kapitálovou pozíciou bánk boli dôvodom toho, že sektor nebol v roku 2008 vystavený priamym dopadom finančnej krízy. Komerčné banky môžu byť univerzálne (vykonávajú všetky základné bankové operácie) alebo špecializované (zamerané iba na niektoré operácie a služby). Väčšina slovenských obchodných bánk je zameraná univerzálne, aj keď takmer každá z nich má aj svoju špecializáciu. Klientmi obchodných bánk sú najmä podnikateľské subjekty, obyvatelia, vláda a komunálne orgány.

V súčasnosti zaznamenáva rozmach elektronické bankovníctvo, kde banky poskytujú produkty a služby malých hodnôt drobnej klientele elektronickou cestou.

K 31. decembru 2012 pôsobilo v Slovenskej republike 29 komerčných bánk s evidenčným počtom pracovníkov – 17 769. 99% slovenského bankového sektora (komerčných bánk a pobočiek zahraničných bánk) zastupuje Slovenská banková asociácia.

Slovenský bankový sektor v skratke (k 31. decembru 2012)
 • 29 bánk a pobočiek zahraničných bánk; 14 bánk z toho 12 bánk so zahraničnou majetkovou účasťou a 14 pobočiek zahraničných bánk

 • Základné imanie bankového sektora spolu: 2 749,7 mil. EUR

 • Evidenčný počet pracovníkov bankového sektora: 19 662

Finančný trh a finančné služby

Finančný trh predstavuje miesto, kde sa stretáva ponuka voľných finančných prostriedkov rôznych ekonomických subjektov (verejný sektor, podnikatelia, obyvatelia, medzinárodné a nadnárodné inštitúcie a pod.) a dopyt po týchto prostriedkoch od rôznych ekonomických subjektov, ktoré ich plánujú využiť ako investície.

Finančný trh je považovaný za srdce finančného systému a plní viacero funkcií napr.: depozitná, akumulačná a alokačná funkcia, funkcia zabezpečenia bohatstva, funkcia ochrany proti riziku a likvidity, úverová a platobná funkcia, prerozdeľovacia funkcia, politická funkcia a mnohé ďalšie. Rozdeľuje sa na: peňažný trh, kapitálový trh, devízový trh, trh drahých kovov a poistný trh.

Na finančnom trhu pôsobia viaceré finančné inštitúcie, ktoré nepriamym investovaním (ako sprostredkovatelia) využívajú viaceré finančné nástroje. Ide najmä o depozitné inštitúcie (komerčné banky, sporiteľne, úverové družstvá, rôzne sporiteľné a úverové združenia, fondy peňažného trhu), zmluvné inštitúcie (penzijné fondy a poisťovne), investičné inštitúcie (investičné spoločnosti, investičné trusty) a ostatných finančných sprostredkovateľov (finančné spoločnosti a vládne úverové agentúry).

Poisťovníctvo

Základnou úlohou poistenia je nahrádzať škody a kryť zvýšené potreby, a tým sa sprostredkovane zúčastňovať na odstraňovaní škôd, ktoré spôsobili náhodné udalosti. Poistenie je právnym vzťahom, pri ktorom poisťovňa preberá na seba záväzok, že poistenému poskytne poistné plnenie za udalosť, ktorá vznikla v zmysle dohodnutých poistných podmienok. Poistenie predstavuje prostriedok na zníženie neistoty a umožňuje prenos rizika.

V podmienkach trhovej ekonomiky plní poisťovníctvo funkciu stabilizátora ekonomickej úrovne podnikateľských subjektov, rovnako ako životnej úrovne obyvateľstva v prípade neočakávanej (náhodnej) udalosti. Nie je len zabezpečením majetku proti rizikám straty a znehodnotenia či ochranou zdravia a života pred neočakávanými udalosťami. Je to nástroj na efektívne zhodnocovanie finančných prostriedkov, pri súčasnej ochrane ľudí (poistenie osôb v rámci napr. zdravotného pripoistenia, životného poistenia a pod.), hnuteľného či nehnuteľného majetku (v rámci neživotného poistenia) pred všetkými možnými rizikami.

V roku 1993 sa z Česko-Slovenskej asociácie poisťovní oddelila Slovenská asociácia poisťovní, ktorá pôsobí na trhu do dnešných čias. Je to záujmové združenie komerčných poisťovní (17), ktorého cieľom je reprezentovať, chrániť a presadzovať spoločné záujmy svojich členov vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy, iným právnym subjektom, verejnosti a zahraničiu. Asociácia sa zameriava hlavne na oblasť ekonomiky poistenia, vzdelávania a propagácie poisťovacieho sektora ako celku.

Reality

Obchodovanie s nehnuteľnosťami na realitnom trhu vykonávajú realitné kancelárie. Obchodovaním sa rozumie kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností. Sprostredkovateľmi realizácie obchodov s nehnuteľnosťami sú jednotliví makléri, ktorí zastupujú záujmy klientov oboch strán a za svoju činnosť dostávajú provízie, na ktoré majú nárok až úspešným ukončením obchodu. V prípade predaja/kúpy nehnuteľnosti ide o povolenie vkladu vlastníckeho práva kupujúceho do katastra a jeho zápisu na list vlastníctva (vrátane vyplatenia plnej kúpnej ceny), v prípade prenájmu ide o podpis nájomnej zmluvy a odovzdanie bytu nájomníkovi.

S týmito aktivitami úzko súvisí sprostredkovanie znaleckých posudkov, hypotekárnych a spotrebných úverov, poistenie nehnuteľností, geometrické plány a ďalšia poradenská činnosť. Preto by maklérske služby mali vykonávať iba osoby, ktoré spĺňajú určité požiadavky a normy.

Tieto si v predpisoch a podmienkach pre členstvo určila Asociácia realitných maklérov, ktorá bola registrovaná v januári 2005 Ministerstvom vnútra SR a jej prioritnou úlohou je zabezpečiť korektnú a profesionálnu činnosť kvalifikovaných realitných maklérov pôsobiacich na Slovensku a prispôsobiť ich prácu v oblasti realít podmienkam Európskej únie. Pri svojej činnosti úzko spolupracuje a vytvára odborné partnerstvá so znaleckými, notárskymi, právnymi komorami, s katastrálnymi úradmi, bankami a ostatnými subjektmi, ktoré pôsobia aj v realitnej oblasti.

Na Slovensku platí európska norma STN EN 15733, ktorá špecifikuje požiadavky na služby realitných maklérov (týka sa to služieb medzi spoločnosťami a služieb poskytovaných spoločnosťou klientovi), vrátane úpravy ustanovení o kvalifikácii a spôsobilosti realitných maklérov. Jej dodržiavanie však nie je pre maklérov povinné.

Zdroje:

Pohľad do histórie peňazí a bankovníctva

 • Prvými „peniazmi“ boli veci, ktoré mali vysokú hodnotu, ako napr. dobytok, soľ, kožušiny alebo plátno. Významnú úlohu si postupne získali kovy, ktorých prednosťou bola najmä trvácnosť, tvárnosť a deliteľnosť. Najvýznamnejšie postavenie mali zlato a striebro – ich výskyt je totiž vzácny a aj v malom množstve predstavujú veľkú hodnotu.

 • Bankovníctvo má pomerne dlhú históriu. Už dávno v minulosti sa bohatí ľudia báli o svoje úspory a hľadali pre ne bezpečný úkryt. Peniaze, ktoré nepotrebovali na okamžitú spotrebu, začali odnášať na bezpečné miesta – do chrámov. Už v 18. storočí pred n. l. začali babylonskí kňazi poskytovať obchodníkom pôžičky z majetku, ktorý bol zverený do úschovy chrámov. Veľký rozmach bankovníctva nastal v období starovekého Ríma a z tohto obdobia pochádza aj slovo banka, ktoré má pôvod v latinskom výraze „il banco“ (znamená to lavica alebo stôl, na ktorých sa odohrávali finančné transakcie).

 • Prvenstvo v používaní papierových peňazí patrí Číne, kde sa peniaze objavili už na začiatku 7. storočia. Čínsky cisár sa k vydávaniu papierových peňazí uchýlil z jednoduchého dôvodu – na tlačenie dovtedy používaných kovových mincí sa už vyčerpali zásoby medenej rudy. Vlastníkom papierových peňazí čínsky cisár garantoval, že je ich možné kedykoľvek zameniť za kovové mince. V Európe sa bankovky objavili v roku 1661.

 • Výrazný úspech židovských bankárov spadá do obdobia stredovekej Európy. Kresťanské náboženstvo totiž zakazovalo požičiavať peniaze na úrok.

 • Prvou centrálnou emisnou bankou v dnešnom zmysle slova bola anglická banka – Bank of England, ktorá vznikla už v roku 1694, no všetky funkcie centrálnej emisnej banky začala plniť až v polovici 19. storočia.

História bankovníctva na území dnešného Slovenska

 • Prvou bankou v Rakúsko-Uhorsku (kam patrilo aj územie dnešného Slovenska) bola Banco del Giro vo Viedni, založená v roku 1703 na základe cisárskeho patentu.

 • Na rozkaz Márie Terézie vznikol v roku 1772 v Bratislave prvý peňažný ústav v Uhorsku – Uhorská kráľovská úverová hlavná pokladnica. Počas napoleonských vojen však tento ústav v dôsledku devalvácie (znehodnotenie meny) zanikol. Po zániku Uhorskej kráľovskej úverovej hlavnej pokladnice sa na Slovensku rozšírila sieť filiálok viedenskej Prvej rakúskej sporiteľne. Prvá filiálka bola založená v roku 1824 v Bratislave a neskôr nasledovali filiálky v Trnave, vo Zvolene a v Nových Zámkoch.

 • Bratislava bola prvým mestom na Slovensku, ktoré prišlo s iniciatívou založiť samostatný peňažný ústav. Bola to Bratislavská sporiteľňa, založená v roku 1842 s pôvodným názvom „Pressburger Sparkasse“. V roku 1920 sa ústav zmenil na „Bratislavskú prvú sporivú banku, účastinnú spoločnosť“, ktorá existovala do roku 1945.

 • Generácia štúrovcov podnietila vznik špecifickej odnože peňažníctva, ktorá dostala pomenovanie „ľudové peňažníctvo“. Išlo o úverové spolky, ktoré formou členských podielov svojpomocne sústreďovali peňažný kapitál a využívali ho najmä na poskytovanie pôžičiek členstvu. Prvý spolok sa volal Gazdovský spolok a bol založený v roku 1844 v Sobotišti. Gazdovský spolok bol prvým peňažným spolkom družstevného typu v Európe.

Euro

 • Euro je mena členských štátov eurozóny. Kým celá Európska únia predstavuje jednotný trh, euro je zavedené len v časti Európskej únie (len v eurozóne).

 • Názov meny "euro" vybrali vrcholní predstavitelia členských štátov na summite v Madride v decembri 1995.

 • Stvárnenie znaku eura bolo inšpirované gréckym písmenom epsilon (ako odkaz na kolísku európskej civilizácie) a vyjadruje prvé písmeno slova Európa.

 • Euro bolo možné použiť v bezhotovostnom styku od 1. januára 1999. V tom čase prijalo euro 11 členských štátov EÚ: Belgicko, Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Írsko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko, Portugalsko, Taliansko a Fínsko.

 • Stabilitu tejto meny kontroluje Európska centrálna banka so sídlom v nemeckom Frankfurte nad Mohanom.

 • Od 1. januára 2009 je euro platidlom aj v Slovenskej republike.

 • V súčasnosti do eurozóny patrí týchto 17 krajín: Belgicko, Španielsko, Taliansko, Rakúsko, Francúzsko, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Írsko, Grécko, Holandsko, Fínsko, Slovensko, Slovinsko, Cyprus, Malta, Estónsko. Euro ako menu ale používa (a aj razí vlastné mince): Monako, San Marino a Vatikán. Kosovo, Andora a Čierna Hora sa jednostranne rozhodli používať euro ako vlastnú menu.

Poisťovníctvo

 • Poisťovníctvo začínalo ako obyčajné poistenie námornej prepravy.

 • Vo väčšine krajín musia poisťovne v súčasnom období čeliť rastúcemu množstvu pokusov o podvody, ktoré sú čím ďalej, tým viac rafinovanejšie a organizovanejšie. Na Slovensku v prvom polroku 2012 napr. Allianz – Slovenská poisťovňa prešetrovala (v rámci neživotného poistenia) 918 podozrivých škodových udalostí, čo predstavuje medziročný nárast o 63 %. V snahe zabrániť týmto podvodom a odhaliť ich, zavádzajú poisťovne analytické technológie, ktoré výrazne pomáhajú v tejto činnosti a potenciál má aj využitie sociálnych médií.

Reality

 • Zo štatistík vyplýva, že kupujúci hľadajú vhodnú nehnuteľnosť priemerne 4 až 6 mesiacov. Na druhej strane, ak predávajúci spolu s maklérom (resp. bez neho) správne určí cenu, byt by mohol predať do 12 týždňov, dom do 6 mesiacov a pozemok za 9 až 12 mesiacov.

 • Jarné mesiace tradične oživia realitný trh s nehnuteľnosťami, čiže je vhodné premyslieť si predaj alebo kúpu až na toto obdobie. Tento trh je však vo všeobecnosti považovaný za nepredvídateľný a nálada na ňom sa môže veľmi rýchle zmeniť.

 • Súčasné ceny bytov, domov a pozemkov na Slovensku sú lacnejšie o viac ako 20 % (v porovnaní s rokom 2008, kedy boli najdrahšie).

 • Pri každej realite sú dôležité tieto parametre: lokalita, cena, cieľová skupina, podmienky predaja, stav nehnuteľnosti a samozrejme správne načasovanie.

Zdroje:

15. 3. 2017
Hľadáte si prácu vo finančnom sektore?
14. 3. 2017
Iné to je pri žiadosti o úrazovú rentu a pozostalostnú úrazovú rentu.
14. 3. 2017
Tieto zmeny by mal priniesť návrh zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktorý ministerstvo pripravuje.
9. 3. 2017
"Viac času znamená lepšiu finančnú prípravu k hypotéke," radí Škriniar.
9. 3. 2017
Najvyššie hypotekárne úvery čerpajú obyvatelia Bratislavského kraja.
7. 3. 2017
To im poisťovňa písomne predpíše v rozhodnutí až po zaplatení dlhu, keď je definitívne jasné, koľko dní meškala úhrada poistného.
7. 3. 2017
Dôležité je podľa konzultanta spoločnosti Mateja Berenčíka nevykázať stratu.
2. 3. 2017
Dôvodom toho, že musí osobitne odovzdať dve potvrdenia, spočíva predovšetkým v tom, že uznanie jednej PN-ky neznamená automaticky nárok aj na druhú PN.
1. 3. 2017
Medzimesačne objem poskytnutých pôžičiek vzrástol o 180,2 milióna eur.
1. 3. 2017
Na preukázanie tejto skutočnosti slúži práve potvrdenie PD A1.
28. 2. 2017
Hoci mnohí tvrdia, že peniazom rozumejú, prax ukazuje opak.
27. 2. 2017
Pre poisťovňu zasa znamená zvýšenie výberu poistného bez ďalších administratívne náročných krokov, ktoré musí vykonať pri vymáhaní pohľadávok.
26. 2. 2017
Potvrdzujú to banky, ktoré za rok 2016 evidujú nárast poskytnutých úverov mladým na financovanie bývania.
24. 2. 2017
Zmeny prináša novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii z dielne rezortu spravodlivosti.
16. 2. 2017
O hypotekárny úver s podporou štátu môžu požiadať ľudia túžiaci po vlastnom bývaní vo veku 18 - 35 rokov.
15. 2. 2017
Predpis dopĺňa novelu konkurzného zákona, ktorej cieľom je dostupnejší osobný bankrot.
11. 2. 2017
Najväčší dopyt bol po dvoj- a trojizbových bytoch v Bratislave.
10. 2. 2017
Hodnota finančného majetku domácností na Slovensku sa za uplynulú dekádu takmer strojnásobila.
6. 2. 2017
Vyplýva to z najnovšej makroekonomickej prognózy, ktorú dnes zverejnil Inštitút finančnej politiky pri Ministerstve financií SR.
5. 2. 2017
Inak hrozí, že sa platca môže dostať do zoznamu dlžníkov Sociálnej poisťovne.
2. 2. 2017
Podľa očakávaní analytikov už začínajú sadzby na dlhších fixáciách rásť, krátke fixácie sa ešte určitý čas môžu držať nízko.
31. 1. 2017
Zatiaľ čo na konci vlaňajška NBS odhadovala nezamestnanosť pre tento rok na úrovni 9 %, aktuálne očakáva pokles na 8,8 %.
30. 1. 2017
Aktuálne IES prevyšuje hodnotu rovnakého obdobia minulého roka o 5,1 bodu a za úrovňou dlhodobého priemeru zaostáva o 0,6 bodu.
26. 1. 2017
Vyplýva to z najnovšej analýzy spoločnosti CEEC Research na základe údajov Úradu pre verejné obstarávanie.
25. 1. 2017
Na jeho podanie máte už len niekoľko dní.
23. 1. 2017
Kým pred tromi rokmi bol podiel termínovaných vkladov na celkových vkladoch v bankách 55 %, dnes je to menej ako 38 %.
19. 1. 2017
Finančný poradca, poistný predajca či obchodný konzultant. Tieto aj iné voľné pracovné miesta nájdete v aktuálnej ponuke práce na portáli ISTP.sk.
19. 1. 2017
Poisťovne evidujú nemálo prípadov, keď pneumatiku či disk na aute poškodili práve výtlky.
16. 1. 2017
Polovica ľudí o P2P (peer to peer - rovný s rovným) pôžičkách nikdy ani len nepočula.
15. 1. 2017
Richter pripustil, že toto môže byť skôr administratívna chyba napríklad účtovníčky
14. 1. 2017
V dnešnej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to skonštatoval minister práce Ján Richter.
12. 1. 2017
Región ako taký je opäť v hľadáčiku veľkých realitných hráčov.
11. 1. 2017
TASR o tom informovala Katarína Kohútiková z komunikačného oddelenia bratislavského magistrátu.
9. 1. 2017
Poisťovňa tým splnila plán výberu na 103,62 %.
8. 1. 2017
Vysoký dopyt, rastúce ceny nájomného a nízka neobsadenosť priestorov – tak by mal podľa realitno-poradenských firiem vyzerať rok 2017.
5. 1. 2017
Aj napriek viacerým problémom či konfliktom, ktoré ohrozujú globálnu ekonomiku, je o tom presvedčený premiér Robert Fico.
4. 1. 2017
Vyplýva to z aktuálnych štatistík Národnej banky Slovenska.
23. 12. 2016
Najviac zdraželi jednoizbové, dvojizbové a trojizbové byty.
23. 12. 2016
Dôvodom je snaha klientov získať potrebnú nasporenú sumu na získanie plnej štátnej prémie.
22. 12. 2016
Napríklad pri bežnom účte sa dá ušetriť od 14,40 až 144 eur ročne.
22. 12. 2016
šeobecná zdravotná poisťovňa posiela dôchodcom a zdravotne postihnutým naspäť vyše 1,6 milióna eur, Dôvera 455.000 eur a Union ZP vyše 98.000 eur.
14. 12. 2016
Vyplýva to z noviel zákonov, ktoré dnes schválila vláda.
13. 12. 2016
Slovenské domácnosti patria medzi najviac zadlžené v krajinách strednej a východnej Európy.
7. 12. 2016
Uviedla to dnes v Bratislave na stretnutí s novinármi Andrea Zahoranová, riaditeľka odboru výberu poistného Sociálnej poisťovne.
6. 12. 2016
Zámerom členských štátov je efektívnejšie vynakladanie prostriedkov z EFSI.
5. 12. 2016
Podľa správy EK hoci určité zložité transakcie a zriaďovanie zahraničných spoločností môžu byť úplne legitímne, je zároveň jasné, že mnohé činnosti už legitímne nie sú.
2. 12. 2016
Spolu s dôchodkom ich dostanú v decembrovom výplatnom termíne automaticky, bez žiadosti.
1. 12. 2016
Zákon v súčasnosti rozpoznáva finančného agenta, sprostredkovateľa a poradcu.
24. 11. 2016
Zákon neobsahuje retroaktivitu a tým, že sa bude vzťahovať len na novouzatvárané zmluvy, bude nábeh rozšíreného odvodu len postupný.
23. 11. 2016
Návrh ministerstva financií schválila dnes vláda.
22. 11. 2016
Zásadnou zmenou je koniec istoty výnosu najmenej 30 % z dlhov pre veriteľa.
17. 11. 2016
Študenti najčastejšie platia platobnými kartami alebo prevodom zo študentského účtu náklady na dopravu, ubytovanie, stravovanie či spoločenský život.
17. 11. 2016
Súťaž je určená všetkým stredoškolákom, ktorí si chcú preveriť finančné vedomosti.
4. 11. 2016
Poisťovňa k 1. októbru 2016 prehodnotila ich odvodovú povinnosť na základe údajov z daňového priznania za rok 2015.
2. 11. 2016
Oproti predchádzajúcemu kvartálu tak stúpla o 1,3 % a medziročne o 5,4 %.
31. 10. 2016
Vyplýva to z aktuálneho Barometra sporenia Slovenskej sporiteľne.
28. 10. 2016
V porovnaní s minulosťou si svoje úspory intenzívnejšie presúvajú z termínovaných vkladoch na sporiace účty.
12. 10. 2016
Záujem by sa o prepoistenie tak oproti minulému roku opäť zvýšil.
10. 10. 2016
Vyššie požiadavky na vzdelávanie finančných poradcov má byť cieľom návrhu zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.
9. 10. 2016
V predchádzajúcich troch rokoch pritom rástli finančné aktíva domácností až dvojnásobne.
9. 10. 2016
Priemerný dlh žien predstavuje viac ako 1200 eur, zatiaľ čo muži dlžia v priemere takmer 1700 eur.
6. 10. 2016
edzimesačne ich objem vzrástol o 222,6 milióna eur.
5. 10. 2016
Klienti tak budú mať viac možností na financovanie svojich projektov.
5. 10. 2016
Relatívne dynamicky však v auguste rástli aj tržby v maloobchode s tovarom pre domácnosť.
29. 9. 2016
Zdravotnú poisťovňu možno zmeniť len raz ročne, zmena platí od januára nasledujúceho roka.
29. 9. 2016
Podobne nepriaznivý je tento trend aj v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.
28. 9. 2016
Ukázal to aktuálny prieskum personálnej agentúry Grafton Slovakia, ktorý zrealizovala v druhom kvartáli tohto roka.
23. 9. 2016
Portál ISTP.sk vám prináša aktuálne ponuky práce z oblasti bankovníctva, poisťovníctva a finančných služieb.
15. 9. 2016
Maximálna výška pôžičky pre študentov klesla o 200 eur na úroveň 2300 eur a pre pedagógov ostala na úrovni 15.000 eur.
10. 9. 2016
Tvrdí to Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov.
6. 9. 2016
Kým v roku 2012 bol počet vydaných GRID kariet približne 122.000, v súčasnosti poisťovňa eviduje už 186.233 vydaných kariet.
6. 9. 2016
Formou SMS správ a e-mailov odoslala 20.780 a doručila 18.191 SMS správ a e-mailov, ktoré im pripomínali dlžné poistné vo výške 2.641.564,83 eura.
24. 8. 2016
Obavy a neistoty spájané s budúcnosťou pritom rieši 66 % Slovákov.
16. 8. 2016
Ako uviedol dnes v Bratislave na stretnutí s novinármi jej hovorca Peter Višváder, ide o ústretovú službu poisťovne.
15. 8. 2016
Vyplynulo to z prieskumu, ktorý pre Prvú stavebnú sporiteľňu tento rok realizovala spoločnosť GfK.
11. 8. 2016
Poukázal na to prieskum spoločnosti AXA, v ktorom sa Slovákov pýtala na ich obavy spojené s bývaním.
11. 8. 2016
Vyplýva to z aktuálnych údajov realitno-poradenskej spoločnosti CBRE.
10. 8. 2016
Napriek tomu každoročne niektorí živnostníci tento termín prehliadnu, vznikne im nedoplatok za neodvedené poistné alebo jeho časť a začnú im narastať penále.
10. 8. 2016
Nehnuteľnosti na Slovensku plošne skokovo vzrástli o 5 až 10 %.
10. 8. 2016
Iniciatíve Bývanie pre mladých sa nepáči nový zákon o miestnom poplatku za rozvoj, ktorý má začať platiť 1. novembra.
9. 8. 2016
Na jej získanie tak v budúcom roku budú musieť Slováci na svoj účet stavebného sporenia vložiť rovnakú sumu ako tento rok, a to 1327,80 eura.
29. 7. 2016
Portál ISTP.sk vám prináša aktuálne pracovné ponuky z bankovníctva, poisťovníctva a finančných služieb.
21. 7. 2016
Spoločnosť má problém získať nových zamestnancov s očakávanými znalosťami a zručnosťami.
15. 7. 2016
Vlani v júni však bola miera inflácie v regióne, ktorý platí eurom o niečo vyššia, na úrovni 0,2 %.
15. 7. 2016
Budúci rok sa môže negatívny vplyv pohybovať od 0 do 0,3 p.b. a celková očakávaná strata HDP Slovenska do roku 2019 predstavuje 0,1 až 0,9 %.
14. 7. 2016
Zlepšenie vidieť najmä v stavebnom sektore, ktorý ťažil z dočerpávania EÚ fondov pre dané obdobie.
14. 7. 2016
Rozdiel v tom, koľko peňazí bude takýto výber stáť, závisí od správnej voľby výmenného kurzu v bankomate.
13. 7. 2016
Najčastejšie sa na nás so žiadosťou o poskytnutie pôžičky obracajú podnikatelia z odvetvia maloobchodu a veľkoobchodu.
13. 7. 2016
Do novely zákona o spotrebiteľských úveroch totiž Ministerstvo financií SR zapracovalo odporúčanie Národnej banky Slovenska z roku 2014.
23. 6. 2016
Na konci prvého štvrťroka počet ľudí pracujúcich v bankách na Slovensku medzikvartálne vzrástol o 0,43 %, teda o 86 zamestnancov.
9. 6. 2016
Slováci sú sporivý národ, k míňaniu pristupujeme opatrnejšie.
1. 6. 2016
Formou duálneho vzdelávania sa tak po prvý raz prepojí realitný trh s akademickou obcou.
26. 5. 2016
Uviedol to dnes na odbornej konferencii Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR v Bratislave guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch.
26. 5. 2016
Svoju nespokojnosť dávali najavo aj prostredníctvom komentárov na facebookovej stránke finačnej správy.
25. 5. 2016
Vyplýva to z údajov spoločnosti TREXIMA Bratislava.
10. 4. 2016
V rámci zdieľanej ekonomiky existujú firmy, ktoré sprostredkúvajú takéto úvery.
20. 3. 2016
V kamenných predajniach platia bezhotovostne dve tretiny z nich bez ohľadu na výšku platenej sumy, na platenie kartou len veľkých nákupov sa obmedzuje iba každý dvanásty.
18. 3. 2016
Jej zámerom je vzbudiť u žiakov záujem o problematiku finančnej gramotnosti a zároveň rozšíriť ich vedomosti v oblasti financií a hospodárenia s nimi.
15. 3. 2016
Slovenské právo síce pozná aj ústnu dohodu, ale čo je raz napísané na papieri a podpísané, to sa ľahšie dodržiava aj vymáha.
10. 3. 2016
V súvislosti s finančnou gramotnosťou je najväčším problémom nezodpovednosť mladých ľudí nielen vo vzťahu k narábaniu s financiami, ale všeobecne vo všetkých oblastiach.
7. 3. 2016
Viaceré banky na Slovensku dávajú priestor vysokoškolákom, prípadne podporujú rôzne aktivity priamo na vysokých školách.
7. 3. 2016
Rozbehnuté investície na Slovensku by však nemali byť ohrozené ani prípadnými predčasnými voľbami alebo úradníckou vládou.
9. 2. 2016
Riešenie pritom môže byť jednoduché, stačí využiť už osvedčený podnikateľský nápad - tzv. franšízu.
9. 2. 2016
tabilizácia prvého piliera, či ukončenie neustálych zmien v druhom dôchodkovom pilieri.
2. 2. 2016
Vyplýva to z najnovších údajov Národnej banky Slovenska.
1. 2. 2016
Vyplýva to z aktuálnych údajov zverejnených Národnou bankou Slovenska.
1. 2. 2016
Vzťahuje sa to najmä na majiteľov nad 62 rokov, zdravotne ťažko postihnuté osoby a poberateľov sociálnych dávok, v opačnom prípade im nárok na nižšiu daň zanikne.
19. 1. 2016
Asociácia nemocníc Slovenska sa s ňou dnes dohodla na úprave zmluvných podmienok na prvé štyri mesiace roku 2016.
14. 1. 2016
Euro ostane v tomto roku pod tlakom a jeho súčasný kurz k doláru môže klesať.
4. 1. 2016
Vyplýva to z aktuálnych údajov zverejnených Národnou bankou Slovenska.
29. 12. 2015
Medzi najčastejšie dôvody výberu konkrétnej banky označili študenti rady od rodinných príslušníkov.
29. 12. 2015
V prípade zmeškania bankových termínov majú ľudia šancu ešte využiť expresný prevod peňazí.
25. 12. 2015
Európsky profesijný preukaz má nielen tejto skupine odborníkov, ale aj iným profesiám otvoriť cestu na európsky pracovný trh.
4. 12. 2015
Rada fondu pri schvaľovaní pôžičiek prihliadala na zákonom predpísané kritériá, ktoré vychádzajú najmä zo sociálnej situácie žiadateľa.
18. 11. 2015
Slováci nevedia rozpoznať riziká zmlúv, ktoré s nimi uzatvárajú banky, poisťovacie spoločnosti alebo nebankové inštitúcie.
17. 11. 2015
Finančná olympiáda je vedomostná súťaž so štvorročnou tradíciou, ktorá je určená špeciálne pre slovenských stredoškolákov.
13. 11. 2015
Priemerne zarábajúci Slovák si dnes môže dovoliť kúpiť viac tovarov a služieb ako pred 26 rokmi.
11. 11. 2015
Klienti taktiež nebudú platiť poplatky za zrušenie platobného účtu.
11. 11. 2015
Rezort práce chce vyjsť v ústrety ľuďom, ktorí si vedia nájsť pracovný pomer mimo svojho trvalého bydliska viac ako 70 kilometrov.
29. 10. 2015
Od 1. januára 2016 je výška maximálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného pre SZČO a DPO v sume 4290 eur.
21. 10. 2015
Chránená suma narastie na 100 percent životného minima, čo je v súčasnosti 198,09 eura.
12. 10. 2015
Od začiatku budúceho roka stúpne výška minimálnej mzdy o 6,58 % a dostane sa tak na sumu 405 eur.
8. 10. 2015
Pokiaľ už dieťa poistku má, rodič by mal pravidelne kontrolovať aj výšku poistného krytia.
1. 10. 2015
V rokoch 2016 až 2018 majú byť príjmy celkovo vyššie o 337 miliónov eur (0,1 % HDP) oproti predchádzajúcemu odhadu.
1. 10. 2015
Vyplýva to z novely zákona o DPH, ktorú dnes definitívne schválil parlament.
23. 9. 2015
Výdavky spojené so štúdiom na štátnej vysokej škole sa u nás pohybujú v rozmedzí 200 až 400 eur mesačne na jedno dieťa.
18. 9. 2015
Rezort práce chce vyjsť v ústrety ľuďom, ktorí si vedia nájsť zamestnanie mimo svojho trvalého bydliska.
8. 9. 2015
Program je dostupný pre podnikateľov bez podnikateľskej histórie, aj pre tých, ktorí majú problém získať úver v komerčných bankách.
4. 9. 2015
Portál ISTP.sk Vám prináša prehľad TOP 10 pracovných ponúk v bankovníctve, poisťovníctve, finančných službách a realitách.
4. 9. 2015
Najvyššia úroveň priemernej mesačnej mzdy bola v odvetví finančné a poisťovacie činnosti 1793 eur.
3. 9. 2015
Trendom je využitie mobilov pri platbách a ďalších bankových službách.
3. 9. 2015
Najväčšia časť klientov, ktorí zvažujú, že budú svoje úvery zlučovať do jednej, sa spolieha na internet.
30. 8. 2015
Podmienkou získania účtu zadarmo je, že ľudia nemôžu mať príjem vyšší ako 400 eur.
26. 8. 2015
Podmienkou získania účtu zadarmo je, že ľudia nemôžu mať príjem vyšší ako 400 eur.
20. 8. 2015
Na Ekonomickej univerzite v Bratislave zrealizovali prieskum na zistenie úroveň finančnej gramotnosti študentov.
19. 8. 2015
Primátori a starostovia reagovali na navrhovanú podporu bytovej výstavby veľmi pozitívne.
18. 8. 2015
Pre kontrolné inštitúcie je otvorená komunikácia nielen s parlamentom a vládou, ale aj s laickou či odbornou verejnosťou.
17. 8. 2015
Najšikovnejší študenti môžu následne zostať pracovať v spoločnosti na trvalý pracovný pomer.
12. 8. 2015
Zákonom stanovená maximálna výška prémie má ostať vo výške 66,39 eura.
8. 8. 2015
Podmienky poskytnutia úveru do značnej miery závisia aj od typu financovania.
19. 7. 2015
Aktuálne v regióne vedie Česko, kde sa zatiaľ sústredilo približne 47 % celkovej transakčnej aktivity.
18. 7. 2015
Ceny nehnuteľností určených na bývanie medziročne vzrástli o 0,4 %.
23. 6. 2015
Viac ako 63 % všetkých slovenských platobných kariet už je v súčasnosti bezkontaktných.
23. 6. 2015
Súkromných investorov oslovuje kombinácia priaznivej ceny, lokality a budúce zhodnotenie investície.
23. 6. 2015
Vyplýva to z novely zákona o ochrane vkladov, ktorú dnes parlament poslal do druhého čítania.
15. 6. 2015
Rodičia často deťom na ich účtoch sporia.
12. 6. 2015
Užívateľská základňa mobil bankingu sa medziročne zdvojnásobila a počet platieb z mobilu stúpol až o 90 %.
9. 6. 2015
HSBC bola v uplynulom čase zapletená takmer do všetkých bankových škandálov. Musela zaplatiť pokuty napríklad za manipuláciu devízových kurzov.
7. 6. 2015
Pravidelné záťažové testy majú ukázať, či banky aj v kritických obdobiach majú dostatok kapitálu na svoju činnosť.
4. 6. 2015
Polovica Slovákov sa domnieva, že najčastejším dôvodom, prečo sa ľudia zadlžia, je strata zamestnania.
3. 6. 2015
Priemerná úroková sadzba totiž dosiahla nové dno.
2. 6. 2015
Cena Nadácie VÚB pre mladých ekonómov má svojho víťaza.
2. 6. 2015
Počet prípadov platobnej neschopnosti firiem na Slovensku za minulý rok vzrástol miernejšie.
19. 5. 2015
Spoločnosť Sberbank Europe pripravuje reštrukturalizáciu svojho medzinárodného biznisu.
18. 5. 2015
Tento projekt zastrešuje aktivity zamerané na zvyšovanie finančnej vzdelanosti na Slovensku.
18. 5. 2015
Tvoriť peňažné rezervy je pre samoživiteľky prakticky nemožné.
14. 5. 2015
Preplatky je podľa zákona potrebné poslať na účty daňovníkov do 40 dní od termínu na podanie daňového priznania.
11. 5. 2015
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa zvýšili dovozy aj vývozy tovarov.
7. 5. 2015
Domácnostiam na Slovensku sa v marci v porovnaní s vlaňajškom podarilo ušetriť si viac peňazí.
5. 5. 2015
Na okolo 146.000 daňových subjektov táto povinnosť ešte len čaká, keďže si odložili podanie priznania na neskorší termín.
5. 5. 2015
K rastu priemernej ceny bývania výraznejšie prispel rast ceny bytov ako domov.
29. 4. 2015
Vyplýva to z najnovších údajov Európskej centrálnej banky.
29. 4. 2015
Sebavedomie Slovákov z hľadiska dôvery vo vlastné schopnosti v uplynulých dvoch rokoch stúpalo.
27. 4. 2015
Už dávno neplatí, že karty sú samozrejmosťou iba pre mladšie generácie.
27. 4. 2015
K tomuto záveru dospela analýza podnikateľského prostredia na Slovensku.
21. 4. 2015
Hoci zadlženosť Slovákov v posledných rokoch rastie, je stále v porovnaní s vyspelými ekonomikami EÚ nižšia.
21. 4. 2015
Vývoj slovenskej ekonomiky v posledných mesiacoch, znižovanie nezamestnanosti i rast reálnych miezd zvýšil záujem o úvery.
21. 4. 2015
Hlavným dôvodom je najmä rastúci záujem o pôžičky nižšej hodnoty.
21. 4. 2015
Vzrásť by mali daňové a odvodové príjmy štátu a zrýchliť by sa mal aj hospodársky rast Slovenska.
20. 4. 2015
Generácia single sa prejavuje aj vo financiách.
19. 4. 2015
Takmer polovica firiem pôsobiacich v Bratislave hľadá kancelárske priestory v mestských častiach Ružinov, Vrakuňa a Podunajské Biskupice.
17. 4. 2015
Zmeny sa týkajú výraznej úpravy štruktúry balíkov služieb.
17. 4. 2015
Služba je určená pre poskytovateľov elektronicky dodávaných služieb, telekomunikačných služieb a služieb rozhlasového a televízneho vysielania.
14. 4. 2015
Vyplýva to z novely zákona o dani z príjmov, ktorú dnes Ministerstvo financií predložilo.
7. 4. 2015
To je dobrá správa pre Európsku centrálnu banku, ktorá minulý mesiac spustila masívny nákup dlhopisov eurozóny, aby podporila jej ekonomiku.
7. 4. 2015
"Výzva musí byť písomná a musí obsahovať poučenie o následkoch nesplnenia si oznamovacej povinnosti," uviedla hovorkyňa poisťovne Union.
31. 3. 2015
Primárnym záujmom útočníkov sú väčšinou prístupové údaje klientov bánk do internetového bankovníctva.
30. 3. 2015
Strop príjmovej hranice, ktorý bude platný do konca júna, sa zvýši.
30. 3. 2015
Medziročne zmena stavu úverov na bývanie bola vyššia ako počas predkrízových rokov 2007 a 2008.
26. 3. 2015
Upozorňuje poberateľov dôchodkov Sociálna poisťovňa.
23. 3. 2015
Banky či nebankové spoločnosti budú môcť komplexnejšie vyhodnocovať žiadateľov o úver.
21. 3. 2015
Sporiteľne už klientom pripísali na účty aj štátnu prémiu.
18. 3. 2015
Vyplýva to z Návrhu stratégie, ktorý dnes schválila vláda.
18. 3. 2015
Poistenci dostanú peniaze automaticky alebo poukážkou, netreba o ne žiadať.
16. 3. 2015
Odvodová úľava v prípade zamestnávania osôb, ktoré boli dlhodobo nezamestnané, platí s účinnosťou od 1. novembra 2013.
16. 3. 2015
Jednou z hlavných výziev pre Slovensko bude pokračovať v zlepšení výberu dane z pridanej hodnoty (DPH).
16. 3. 2015
Používajú niekedy už neplatné tlačivá, nesprávne v nich vyznačujú zdaňovacie obdobie a zabúdajú ich podpísať.
14. 3. 2015
Daňovníci si môžu predĺžiť lehotu na podanie priznania najviac o šesť mesiacov, najdlhšie do konca septembra.
14. 3. 2015
Až 62 % Slovákov v produktívnom veku nesporí na dôchodok.
13. 3. 2015
Súvisí to aj s tým, že maďarská ekonomika sa z krízy najprv spamätávala pomalšie.
13. 3. 2015
Ceny boli dlhodobo stlačené na minimum, čo je pre veľa subjektov ďalej neudržateľné.
12. 3. 2015
Snahou svetového týždňa peňazí je informovať o význame peňazí v meniacom sa ekonomickom systéme a budovaní finančnej budúcnosti.
12. 3. 2015
Podporné nástroje, ako sú zvýhodnené úvery či investície do základného imania, nenávratné formy podpory v podobe grantov na nákup technológií či podporu vývoja a inovačných aktivít sú len niektoré z priorít.
10. 3. 2015
Na dnešnej konferencii v Bratislave sa zaoberali podnikaním žien a zosúladením pracovného a rodinného života.
9. 3. 2015
Podnikatelia, ktorí sa pri platbách v hotovosti rozhodnú používať virtuálnu registračnú pokladnicu, nebudú limitovaní prístupom iba cez stolný počítač či notebook.
9. 3. 2015
V minulom roku sa investovalo v regióne strednej a východnej Európy do nehnuteľností približne o štvrtinu viac ako rok predtým.
8. 3. 2015
Napriek pripravenej novele ústavného zákona o konflikte záujmov budú aj tentoraz podávať majetkové priznania podľa starého zákona.
6. 3. 2015
Tretina Slovákov a každý štvrtý Čech navyše ani presne netušia, aké presne majú finančné záväzky.
4. 3. 2015
Lídrom regiónu je Poľsko, novú výstavbu však pripravuje aj Slovensko.
3. 3. 2015
Táto bezplatná aplikácia umožní tým, ktorí musia od 1. apríla podľa zákona používať registračnú pokladnicu, splniť si novú povinnosť bezplatne a pri minimálnej administratívnej záťaži.
2. 3. 2015
Konkrétne na takzvaných integrovaných obslužných miestach, ktoré sú podľa hovorkyne pošty Stanislavy Pondelovej rovnomerne rozmiestnené po Slovensku.
27. 2. 2015
Posilnila si pozíciu lídra vo financovaní obyvateľstva v SR a stala sa 11. najstabilnejšou bankou eurozóny.
23. 2. 2015
yplýva to z novely zákona o ochrane vkladov, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo financií SR.
22. 2. 2015
Štátna prémia pri stavebnom sporení je v roku 2015 vo výške 5,5 % z ročných vkladov, maximálne však vo výške 66,39 eura.
20. 2. 2015
Vo februári im odoslala 18.430 sms a 4304 e-mailov, v ktorých ich upozornila na aktuálny nedoplatok na poistnom za január 2015.
13. 2. 2015
V posledných rokoch sme neustále svedkami posilňovania práv dlžníkov na úkor veriteľov.
9. 2. 2015
Vyplýva to z výsledkov prieskumu, ktorý zrealizoval Úrad vlády SR, o úrovni povedomia verejnosti o politike súdržnosti EÚ na Slovensku.
6. 2. 2015
Podmienkou je, že to oznámia na príslušnom daňovom úrade podľa miesta bydliska alebo sídla firmy najneskôr do konca marca.
4. 2. 2015
Slabšia ponuka novostavieb v užšom centre však spôsobuje rast cien starších bytov v týchto lokalitách.
4. 2. 2015
V súčasnosti je hranica nastavená na dvoch tisíckach.
3. 2. 2015
Vyplýva to z aktualizovanej prognózy Inštitútu finančnej politiky pri ministerstve financií, ktorú dnes predstavil šéf rezortu Peter Kažimír.
3. 2. 2015
Upozornila na to dnes v analýze Národná banka Slovenska. K miernemu nárastu priemernej ceny bývania podľa nej prispela najmä stúpajúca cena bytov.
23. 1. 2015
Očakávame, že kvantitatívne uvoľňovanie bude mať pozitívny dopad v dlhodobejšom horizonte.
22. 1. 2015
Uviedla to agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na informácie jedného zo zdrojov z eurozóny.
22. 1. 2015
Rekordný objem investícií presahujúci 610 miliónov eur bol najväčší od roku 2005, keď do realít smerovalo viac ako 650 miliónov eur.
20. 1. 2015
Teraz sa jej rakúska skupina Raiffeisen Bank International rozhodla zbaviť.
20. 1. 2015
Konštatovali to na dnešnej tlačovej konferencii predseda vlády Robert Fico a minister financií Peter Kažimír.
19. 1. 2015
Presvedčený je o tom Inštitút finančnej politiky pri Ministerstve financií SR.
18. 1. 2015
Denník, ktorý získal údaje od zasvätených kruhov, napísal, že škody zratúva aj britská Barclays a niektoré londýnske hedžové fondy.
18. 1. 2015
NBS detailne preskúmala, či sú ivýpočty životných poisťovní, ktoré vyplácajú dôchodky z 2. pilier, v súlade so zákonom.
18. 1. 2015
"V tejto chvíli je otvorené absolútne všetko," povedal Richter s tým, že nikdy by však nepodporil zrušenie 2. piliera na Slovensku.
15. 1. 2015
Základom, ktorý potrebuje potenciálny kupca nehnuteľnosti poznať, je rozloha samotnej obytnej plochy, pivnice, prípadne balkóna či loggie.
14. 1. 2015
Z nich je 60 mužov a 31 žien. Uviedli to dnes v Bratislave na stretnutí s novinármi zástupcovia Sociálnej poisťovne.
14. 1. 2015
Od januára 2015 sa totiž mení minimálna výška odvodov na zdravotné poistenie, ktorá sa odvíja od výšky priemernej mesačnej mzdy.
12. 1. 2015
Na bratislavskom trhu novostavieb sa v poslednom štvrťroku 2014 predalo takmer o 37 % bytov viac ako v rovnakom období predchádzajúceho roka.
11. 1. 2015
Dobré správy čakajú na sporiteľov, ktorí si budú v rámci druhého piliera sporiť dlhodobo a pravidelne.
7. 1. 2015
Prvotnú analýzu z dielne Ministerstva financií SR dnes vzala na vedomie vláda.
6. 1. 2015
Ukázala to aktuálna analýza Prima banky, ktorú zostavila na základe najnovších štatistík Národnej banky Slovenska.
1. 12. 2014
Spotrebitelia sú náchylnejší robiť rýchle a nesprávne rozhodnutia, a to aj za cenu, že ovplyvnia rodinný rozpočet na rok dopredu.
18. 11. 2014
V rozhovore pre TASR to potvrdil štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Peter Javorčík.
15. 11. 2014
Od marca budúceho roka by mali banky skrátiť aj maximálnu splatnosť nových nezabezpečených úverov z 10 na 9 rokov a od januára 2016 na 8 rokov.
8. 11. 2014
Počet bánk, ktoré musia pre finančné problémy ukončiť činnosť, od skončenia finančnej krízy každoročne klesá.
8. 11. 2014
Rušenie pozícií sa týka hypotekárnej divízie a divízie platobných kariet. Informovala o tom agentúra AP.
29. 10. 2014
Rast úverov obyvateľom o 14 % a vkladov od obyvateľov o 11 % dosiahla za 9 mesiacov tohto roka OTP Banka Slovensko.
29. 10. 2014
Za prvých 9 mesiacov tohto roka dosiahla ČSOB a jej dcérske spoločnosti konsolidovaný neauditovaný zisk po zdanení vo výške 48,9 milióna eur.
19. 10. 2014
Prvá stavebná sporiteľňa má skúsenosti s tým, že výška vkladov sporiteľov sa v jednotlivých mesiacoch výrazne neodlišuje.
18. 10. 2014
Prieskum ukázal, že komunikovať s bankou na sociálnych sieťach vyžaduje najmä generácia mladých ľudí vo veku do 30 rokov.
13. 10. 2014
Mikropôžičky poskytuje Slovak Business Agency v rámci tohtoročného Európskeho týždňa malého a stredného podnikania.
2. 10. 2014
Nevhodne vybraný úver má za následok podpísanie nevýhodnej zmluvy a zadlženie.
18. 9. 2014
Takmer 70 % refinancovaných úverov pochádza z bánk, zvyšných 30 % pochádza z nebankových spoločností.
18. 9. 2014
Žiadatelia o úver by si mali dať pozor aj na poskytnutie nepresných informácií.
16. 9. 2014
Povedal to dnes člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky Erkki Liikanen. Informoval o tom portál RTTNews.
15. 9. 2014
V súvislosti s nárastom počtu poskytovaných úverov dochádza aj k nárastu počtu preverovaných klientov bánk.
6. 9. 2014
Kľúčovým parametrom, na základe ktorého sa záujemcovia rozhodujú pri kúpe vlastného bývania, je cena. 
5. 9. 2014
Vyplýva to z údajov ČSOB, ktoré poskytli TASR.
4. 9. 2014
Vyplýva to z metodiky pre vyučovanie finančnej gramotnosti, ktorú zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojej stránke.
4. 9. 2014
Od začiatku nového roka sa začnú vyplácať súkromné dôchodky sporiteľov v druhom pilieri.
3. 9. 2014
Stanovenie novej príjmovej hranice vyplýva z dnes zverejneného údaja Štatistickým úradom SR o priemernej hrubej mzde v národnom hospodárstve za 2. štvrťrok, ktorá dosiahla 857 eur.
2. 9. 2014
Umenie narábať s peniazmi je rovnako dôležité, ako vedieť ich zarobiť.
2. 9. 2014
Ak sa finančná inštitúcia ocitne v problémoch, straty by mali po novom ako prví znášať akcionári a veritelia bánk.
28. 8. 2014
Úraz sa dieťaťu môže stať na ceste do školy, počas prestávok alebo na školskom výlete.
26. 8. 2014
Najviac uzavretých životných poistení je podľa údajov ČSOB Poisťovne na strednom Slovensku.
25. 8. 2014
Príliv študentov koncom augusta a začiatkom septembra do väčších miest spôsobuje aj zvýšený dopyt po prenájmoch bytov.
21. 8. 2014
Podobne ako vodič auta, aj majiteľ plavidla si môže dobrovoľne uzatvoriť havarijné poistenie.
19. 8. 2014
Ako ďalej vyplýva z prieskumu, takmer 70 % opýtaných respondentov považuje pobočku za kľúčovú aj v prípade nespokojnosti, či prípadných sťažností.
12. 8. 2014
Dôvodom je potrebná harmonizácia so smernicou Európskeho parlamentu a rady
9. 8. 2014
Ľudia už v lete nečakajú na jesenné akciové ponuky bánk, ale investujú do bývania priebežne.
5. 8. 2014
Ako ukázal prieskum, výmena starej banky za novú nie je výnimočný jav a klienti hľadajú lacnejšiu alternatívu a lepšie služby.
5. 8. 2014
Spoločnosť Swiss Re plánuje rozšíriť svoje centrum zdieľaných služieb. Potvrdil to pre HN zdroj zvnútra spoločnosti, ktorý nechcel byť menovaný.
1. 8. 2014
Hlasovanie je obmedzené na jednu IP adresu raz za 24 hodín v každej kategórii.
1. 8. 2014
Na 100 eur v banke obyvateľom vložených u nás pripadá 77 eur z banky klientom požičaných. Na základe oboch ukazovateľov patríme v Európskej únii medzi najmenej zadlžené národy.
31. 7. 2014
Poistenie majetku je spôsob, ako v prípade jeho poškodenia, prípadne zničenia eliminovať nemalé finančné straty.
30. 7. 2014
Dlhopisy vydáva emitent, ktorý tým môže poveriť aj banku, prípadne iného obchodníka s cennými papiermi s primeraným oprávnením podľa zákona o cenných papieroch.
29. 7. 2014
Oživenie značky Czechoslovakia nadväzuje na spoločné historické väzby zahraničného obchodu a výroby.
25. 7. 2014
Nominácie získala v dvoch kategóriách, a to Poskytovateľ služieb pre poisťovníctvo, ako aj v kategórii Inovácia roka.
25. 7. 2014
Ministerstvo spravodlivosti aj združenie preto občanov upozorňujú, aby boli obozretní pri uzatváraní zmlúv o pôžičkách.
22. 7. 2014
Výhodné obdobie na refinancovanie starších úverov však už v niektorých krajinách končí a úvery začali pomaličky zdražovať.
21. 7. 2014
Formulár vydáva útvar výberu poistného miestne príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, kam treba žiadosť adresovať, potvrdzuje sa ním uplatniteľnosť legislatívy SR.
7. 7. 2014
Ako uviedla SBA v správe pre médiá, banky investujú významné prostriedky do posilňovania bezpečnosti svojich systémov a produktov.
1. 7. 2014
Hranica príjmu platná od 1. júla do 30. septembra tohto roka klesne zo súčasných 1153,10 eura na 1067,30 eura.
30. 6. 2014
Rast zaznamenali i spotrebné úvery, keď ich celkový stav v piatom mesiaci pokoril hranicu tri miliardy eur.
29. 6. 2014
ECB by sa chcela čo najrýchlejšie priblížiť k svojmu inflačnému zacieleniu
29. 6. 2014
Európsky bankový dohľad vo Frankfurte nad Mohanom sa ešte len vytvára.
19. 6. 2014
Tvrdia to predstavitelia bratislavskej pobočky poradenskej firmy Capco.
13. 6. 2014
Výška odplaty bánk a nebankových spoločností je stanovená ako dvojnásobok priemernej ročnej percentuálnej miery nákladov bánk.
12. 6. 2014
Cenové tlaky síce zostanú dlhší čas nízke, ale tempo rastu spotrebiteľských cien sa bude postupne zrýchľovať, uviedla ECB vo svojej mesačnej správe.
11. 6. 2014
Vo všeobecnosti však len niečo vyše 15 % opýtaných uviedlo, že na ceste do svojej banky je ochotných stráviť viac ako 20 minút.
11. 6. 2014
Viac ako polovica malých a stredných podnikov, ktoré si v posledných dvoch rokoch vzali úver, použili získané finančné prostriedky na svoju prevádzku.
10. 6. 2014
V značkových finančných spoločnostiach totiž skončili niektoré úvery so splatnosťou niekoľkých mesiacov a na obdobie na viac ako tri roky
9. 6. 2014
Škola za 40 rokov existencie dosiahla desiatky úspechov v mnohých oblastiach. K výrazným kapitolám jej histórie však neodškriepiteľne patria súťaže v strojopise.
8. 6. 2014
Kamenné banky však majú skúsenosti aj s tým, že klienti si okrem účtu v ich kamennej pobočke otvárajú účty zároveň aj v online bankách.
7. 6. 2014
Finančné domy ponúkajú cez svoje mobilné aplikácie klientom rôzne služby. Najčastejšie však ľuďom mobilné bankovníctvo slúži na kontrolu stavu ich financií.
5. 6. 2014
Naopak, k najrizikovejším odvetviam podnikania na Slovensku patria ťažba nerastných surovín a spracovateľský priemysel.
3. 6. 2014
Ošetrenie úrazu či ochorenie v zahraničí môže bez cestovného poistenia vyjsť poriadne draho.
3. 6. 2014
Prvýkrát po troch rokoch došlo k poklesu pozitívnych skúseností zákazníkov retailových bánk, čo vystavuje banky riziku straty zákazníkov a zisku.
2. 6. 2014
Úvery súkromnému sektoru vzrástli vo štvrtom mesiaci tohto roka rovnakou dynamikou ako v marci, a to tempom na úrovni 0,5 %.
1. 6. 2014
Vyradenie z procedúry nadmerného deficitu je pre krajinu vždy pozitívna správa, ktorú však trh na základe predošlých správ zapracúva do svojich očakávaní.
29. 5. 2014
Ako sme na tom v porovnaní s našimi konkurentmi v regióne strednej a východnej Európy nám prezradí infografika od poradenskej spoločnosti Accace.
28. 5. 2014
Slováci mali na konci minulého roka v bankách uložených 25,8 miliardy eur, teda takmer 2,5-krát toľko ako pred desiatimi rokmi.
26. 5. 2014
Asociácia už v minulosti upozornila na praktiky bánk, ktoré sa snažili preniesť zodpovednosť za správnosť koncoročných zostatkov na ich klientov.
20. 5. 2014
Tradičný bankový model je dostať klienta do pobočky a tam mu ponúkať produkty.
15. 5. 2014
V prípade, ak cestovatelia obľubujú klasické oddychové dovolenky alebo spoznávanie nových krajín, tak im postačí základné turistické cestovné poistenie.
15. 5. 2014
K rastu HDP však podľa Koršňáka pravdepodobne stále prispieval aj čistý export, keď ekonomiku ťahali najmä exportne orientované odvetvia.
14. 5. 2014
Daňou za výhodnú sadzbu môže byť podmienka poistenia úveru, otvorenia účtu, zasielania príjmu na účet či umiestnenie nehnuteľnosti v krajskom meste.
13. 5. 2014
Aktualizácia Národného štandardu finančnej gramotnosti sa udiala aj na základe prieskumu medzi učiteľmi na odborných školách, ktorí mali zhodnotiť jej potrebu.
13. 5. 2014
Až po dôkladnom zvážení finančnej situácie sa možno rozhodnúť, či a do akej výšky si požičať a následne dlh bez problémov splácať.
10. 5. 2014
Výsledky ukázali, že priemerná európska bankovka obsahuje až 26.000 potenciálne zdraviu škodlivých baktérií.
9. 5. 2014
Za prijatie eura sú podľa prieskumu najmä mladí, potom ľudia vo finančne lepšej pozícii a vysokoškoláci.
8. 5. 2014
Podľa asociácie zákaz viazať poskytovanie úverov na povinnosť otvoriť si bežný účet prinútil banky hľadať nové spôsoby, ako zabezpečiť predaj tohto základného produktu.
8. 5. 2014
Nepopulárne oznámenie banky prichádza len dva dni po tom, ako Barclays oznámila pokles zisku za 1. kvartál, pričom hlavným dôvodom boli slabé výsledky investičnej divízie.
7. 5. 2014
Najviac pozícií plánuje rušiť priamo v Británii, údajne až asi 70 %.
6. 5. 2014
Pri výbere úveru treba zohľadniť aj poplatky za jeho poskytnutie i spracovanie.
6. 5. 2014
Vyplýva to z výročnej správy o aktivitách sieťových partnerov Európskeho úradu pre boj proti podvodom v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR za rok 2013.
6. 5. 2014
Najväčšiu časť nárastu objemu pritom tvorili úvery na bývanie. Vyplýva to z Výročnej správy Národnej banky Slovenska za rok 2013.
6. 5. 2014
V skupine, ktorá presadzuje túto iniciatívu, je stále 11 členských krajín, vrátane SR, hoci v pondelok na rokovaní ministrov financií skupiny Slovinsko naznačilo možný odchod.
6. 5. 2014
Od zavedenia eura v roku 2002 európska ekonomika podľa odhadov exekutívy EÚ v dôsledku falšovania bankoviek a mincí spoločnej meny prišla najmenej o 500 miliónov eur.
5. 5. 2014
Priemerne zarábajúci klienti majú úspory rozložené opačne. Najviac peňazí držia na bežných účtoch, až 57,7 %.
3. 5. 2014
Internetbanking obľubujú obyvatelia Škandinávie či Holandska, kde ho využíva viac ako 80 percent ľudí. Naopak, v Rumunsku ho využívajú len štyria ľudia zo 100.
3. 5. 2014
Takémuto vývoju výrazne napomáha rastúci export, možná obnova súkromnej spotreby, čo sa následne mohlo premietnuť do nárastu ziskov firiem, ako aj do nárastu vkladov v bankách.
2. 5. 2014
Zhodujú sa na tom analytici Raiffeisen Bank International vo svojej najnovšej analýze.
1. 5. 2014
Iba necelá štvrtina opýtaných, konkrétne 23 % podnikateľov, je proti prijatiu spoločnej európskej meny. Vo verejnosti je zasa tento pomer presne opačný.
28. 4. 2014
Pri niektorých bankách je potrebné zaplatiť poplatok pred poskytnutím samotného úveru, iné ponúkajú možnosť zaplatiť ho priamo z úveru.
27. 4. 2014
Pri bilancovaní výhod, z ktorých Slovensko mohlo čerpať ako súčasť EÚ, to uviedol Andrej Králik zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.
25. 4. 2014
Najvyššiu sumu prostredníctvom spotrebného úveru si berú Bratislavčania, najnižšiu obyvatelia Trenčína a okolia.
25. 4. 2014
Výsledky prieskumu ukázali, že najvyššie poplatky zaplatia klienti veľkých bánk, a to približne 5 eur mesačne.
24. 4. 2014
Vo všeobecnosti patrí medzi najrozšírenejšie dôvody čerpania pôžičky zariaďovanie domácnosti, rekonštrukcia nehnuteľností, oprava či kúpa auta.
24. 4. 2014
Súdy sa ročne zaoberajú vyše stovkou prípadov reštrukturalizácií podnikov a vyše tisíckou prípadov konkurzov.
21. 4. 2014
Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Slovenskej bankovej asociácie, ktorý bol zameraný na parametre, ktoré najviac ovplyvňujú klientov pri výbere ich hlavnej banky.
19. 4. 2014
Medzi riskantné investície, ktoré sa ľuďom oplatili, pritom podľa prieskumu patrili najčastejšie investičné fondy alebo nákup cenných papierov.
17. 4. 2014
Podľa prieskumu Slovenskej bankovej asociácie výška poplatkov za poskytované služby je až 4. faktorom, ktorý ma dosah na rozhodnutie pri výbere banky pre rodinné financie.
16. 4. 2014
Index realitného zdravia sa na Slovensku v marci tohto roku zlepšil, keď dosiahol hodnotu 2,66.
15. 4. 2014
Odznelo na dnešnom slávnostnom zhromaždení delegátov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory za účasti 110 predstaviteľov ekonomickej a podnikateľskej sféry Slovenskej republiky.
9. 4. 2014
Prepúšťanie sa dotkne zamestnancov v Mexiku, Kostarike a na Filipínach.
1. 4. 2014
Informovali o tom agentúra AP a európsky štatistický úrad Eurostat.
1. 4. 2014
Aj napriek miernemu zníženiu dynamiky v marci zažíva priemyselný sektor eurozóny najlepšiu rastovú fázu od začiatku roka 2011.
1. 4. 2014
Zásadou poctivého predajcu je slušné správanie, zdvorilé vystupovanie, poskytovanie jasných a zrozumiteľných informácií. 
31. 3. 2014
Zvyšuje sa totiž strop príjmovej hranice o viac ako 100 eur z 1043,90 eura na 1153,10 eura.
31. 3. 2014
Vo svojom najnovšom komentári to uvádzajú analytici Národnej banky Slovenska.
30. 3. 2014
Zmeny vyplývajúce z novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení sa dotknú nielen dôchodkových správcovských spoločností, ale aj samotných poisťovní na Slovensku
29. 3. 2014
Rozhodujúcim faktorom pritom bude najmä kvalita a typ služieb, ktoré budú banky ponúkať.
21. 3. 2014
Informovala o tom agentúra RTTNews na základe údajov, ktoré dnes zverejnila Európska centrálna banka.
14. 3. 2014
Na finančné inštitúcie je už niekoľko rokov tlak na zlepšovanie podmienok pre klientov a nastavenie bezpečných a transparentných podmienok úveru.
12. 3. 2014
"Ku dňu 1. decembra 2013 sme dokončili prvú cezhraničnú fúziu oboch bánk pôsobiacich v Českej republike a na Slovensku.
11. 3. 2014
Medziročne si polepšila, keďže v roku 2012 bola v pluse 199,4 milióna eur.
11. 3. 2014
Do novely zákona o bankách sa totiž implementujú viaceré smernice Európskej únie (EÚ).
6. 3. 2014
Slováci, teda tí, ktorí sporia, si najčastejšie odkladajú mesačne do 100 eur.
5. 3. 2014
Za posledný rok sa výrazne zvýšila priemerná požičaná suma na spotrebnom úvere.
5. 3. 2014
Nárok na úrokové zvýhodnenie budú mať tí, ktorí vlani zarábali v priemere až 1153,10 eura v hrubom.
17. 2. 2014
OTP Banka je prvou inštitúciou na Slovensku, ktorá v rámci tohto nástroja získa podporu.
15. 2. 2014
Už v priebehu tohto roka by mohli ľudia na poštách v SR využívať nové finančné služby.
12. 2. 2014
Možno oň požiadať písomne, v zmysle platnej legislatívy je poplatok za vydanie písomného výpisu 0,66 eura.
12. 2. 2014
Finančné rezervy vidia Slováci najmä v nákladoch na spotrebný tovar, dovolenky a spoločenský život.
9. 2. 2014
Počas rastúceho kurzu eura sa výrobcovia v eurozóne ťažšie presadzujú so svojimi produktmi v zahraničí, lebo na trhoch s miestnymi menami ich ceny rastú.
6. 2. 2014
Informovala o tom agentúra Reuters.
2. 2. 2014
Okrem zavedenia odpočítateľnej položky, novinkou pre klientov je aj možnosť sporiť si vo viacerých fondoch súčasne a úprava dávok doplnkového dôchodkového sporenia.
1. 2. 2014
Nárast vzniku spoločností s ručením obmedzeným a SZČO k 1. decembru minulého roka sa pretavil aj v hľadaní sídiel týchto nových podnikateľských subjektov.
31. 1. 2014
Potvrdzuje to aj najnovšia správa Svetového ekonomického fóra o konkurencieschopnosti krajín.
29. 1. 2014
Informoval o tom server BBC.
29. 1. 2014
Európska centrálna banka zaznamenala ďalšie signály, ktoré svedčia o tom, že ekonomika eurozóny je stále slabá
29. 1. 2014
Úvod roka spravidla robí ťažkosti pri splácaní dlhov.
28. 1. 2014
Na základe najnovších údajov dnes banka zverejnila svoju aktualizovanú predikciu.
27. 1. 2014
Spotrebiteľ si na ich základe môže jednoducho presunúť svoj účet z pôvodnej banky do novej aj so zriadenými trvalými príkazmi a inkasami.
23. 1. 2014
Informovali o tom dnes v Bratislave predstavitelia VISA Europe.
20. 1. 2014
Dnes ráno sa euro predávalo po 1,3540 USD, to znamená približne pri rovnakom kurze ako v piatok (17. 1.) večer.
20. 1. 2014
S podmienkami svojho súčasného úveru nie je spokojných 62 % Slovákov.
20. 1. 2014
Banky na Slovensku v súčasnosti doručujú klientom oznámenia o koncoročných zostatkoch na účtoch.
20. 1. 2014
Dôvodom boli vysoké náklady v súvislosti so súdnymi spormi a účtovné náklady.
20. 1. 2014
Banky sú zároveň presvedčené, že zjednotenie pravidiel v platobnom styku prinesie klientom viacero výhod.
17. 1. 2014
Novela zákona upravuje presný postup presunu platobného účtu medzi bankami
13. 1. 2014
Rovnako ako eurové bankovky prvej série, aj nová 10-eurová bankovka sa bude dať veľmi ľahko overiť hmatom, pohľadom a naklonením.
13. 1. 2014
Nezamestnanosť stúpla na 17 % a ľudia nemajú peniaze na zaplatenie svojich úverov a hypoték.
8. 1. 2014
Rezort v dokumente stanovil niekoľko cieľov, ktoré majú prispieť k väčšej ochrane slovenských spotrebiteľov.
6. 1. 2014
Od stanovenia konverzného kurzu v máji 2008 bol kurz koruny voči euru de facto fixný.
 
6. 1. 2014
Motorom jeho rastu bol výrobný sektor. To znamená, že ekonomika eurozóny pokračovala v zotavovaní aj v poslednom kvartáli minulého roka.
5. 1. 2014
Jediným problémom, ktorý sa v tejto súvislosti vyskytol, bolo podľa obchodníkov to, že po prijatí silného eura bolo pre Slovákov výhodnejšie nakupovať v zahraničí.
5. 1. 2014
V súčasnosti na nebankovky dohliada Slovenská obchodná inšpekcia.
5. 1. 2014
Zavedenie eura poškodilo cestovný ruch v Terchovej, uviedol to šéf Združenia turizmu Terchová Jozef Mičo.
4. 1. 2014
Spomedzi krajín eurozóny však dlhodobo najviac euro podporujú Íri. A to aj napriek tomu, že štát dostal finančnú pomoc a musel prijať úsporné opatrenia.
4. 1. 2014
Ján Počiatek je v súčasnosti ministrom dopravy, v čase prijímania eura však šéfoval rezortu financií.
4. 1. 2014
Slovákom po piatich rokoch, odkedy SR prijala spoločnú menu, nerobí problém platiť eurovými mincami a bankovkami v obchodoch.
4. 1. 2014
Upozornil na to minister financií Peter Kažimír, ktorý bol v čase zavádzania spoločnej meny štátnym tajomníkom rezortu.
31. 12. 2013
Na to, aby mohli ľudia zlepšiť svoje financie, je potrebné si najskôr spraviť prehľad výdavkov a porovnať ich s príjmami.
31. 12. 2013
Slovenskú korunu SR nahradila 1. januára 2009 spoločná európska mena, a to súčasne v hotovostnom aj bezhotovostnom obehu.
31. 12. 2013
Novela nanovo definuje, kto bude môcť byť vývozcom a rozšíri sa okruh podnikateľov, ktorých bude môcť Eximbanka financovať.
30. 12. 2013
Hypotéku pre mladých si môžu zobrať ľudia vo veku od 18 do 35 rokov, rozhodujúci je vek ku dňu podania žiadosti.
30. 12. 2013
Podľa prezidenta Európskej centrálnej banky je nebezpečenstvo rozpadu eurozóny zažehnané.
28. 12. 2013
Informovali o tom agentúra AP a na svojej internetovej stránke denník Wall Street Journal.
28. 12. 2013
Zníženie základného úroku sa tak podpísalo pod lacnejšie požičiavanie bánk medzi sebou, lacnejšie sa však na finančných trhoch financovali aj samotné vlády krajín EÚ vrátane SR.
27. 12. 2013
Dnes ráno sa euro predávalo po 1,3741 USD.
27. 12. 2013
Index uzavrel štvrtkové obchodovanie s plusom 0,75 % na úrovni 16.479,88 bodu.
27. 12. 2013
Investovanie do akcií bánk či firiem by sa investorom mohlo v budúcom roku vyplatiť.
27. 12. 2013
Peniaze, o ktoré sa do 31. decembra 2013 nikto neprihlási, následne prepadnú v prospech štátu.
27. 12. 2013
Lotyšské bankovky bude vymieňať centrálna banka len na svojom pracovisku v Bratislave, a to do výšky 1000 eur na osobu alebo transakciu za deň.
25. 12. 2013
Hlavnou príčinou sú pozitívne údaje z americkej ekonomiky. 
25. 12. 2013
Dôvodom boli pozitívne makroekonomické údaje z USA.
20. 12. 2013
Negatívny vplyv na euro má stredajšie (18. 12.) rozhodnutie americkej centrálnej banky (Fed) týkajúce sa obmedzenia monetárnych stimulov.
20. 12. 2013
Predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz sa však vyjadril, že návrh vytvoriť fond na záchranu bánk považuje za "znepokojujúci".
19. 12. 2013
Prebytok bežného úctu platobnej bilancie eurozóny po očistení od sezónnych vplyvov sa v októbri zvýšil na 21,8 miliardy eur zo septembrových 14,9 miliardy eur.
19. 12. 2013
Až 45 % z nich si požičalo sumu od 201 do 400 eur a približne 14 % čerpalo úver vyšší ako 1600 eur.
19. 12. 2013
Asi najkurióznejšia poistná udalosť sa stala v nákupnom centre, ktoré navštívil osobne Santa a jeho pomocníci.
19. 12. 2013
Slováci prejavujú záujem o úvery najviac v závere roka.
17. 12. 2013
Dôvodom je slabý externý sektor. Vyhlásil to pre agentúru RTTNews analytik spoločnosti Capital Economics Paul Hollingsworth.
17. 12. 2013
Hoci ide o slovenský subjekt so sídlom v Bratislave, zloženie akcionárov je medzinárodné.
17. 12. 2013
Ide o nový indikátor pre spotrebiteľov, ktorý im jednoducho a zrozumiteľne ukazuje, aké riziko hrozí v oblasti aktivity úžerníkov na trhu spotrebiteľských úverov
14. 12. 2013
Ak sa klienti rozhodnú na nákup vianočných darčekov vziať si v banke úver, mali by si dobre prečítať podmienky jeho čerpania.
12. 12. 2013
Predstavitelia členských štátov Európskej únie a inštitúcií únie sa dohodli na zákonnej úprave mechanizmu vnútorného riešenia bankových kríz.
10. 12. 2013
Klienti bánk budú musieť dostať ešte pred podpisom úverovej zmluvy na svoju nehnuteľnosť obsiahle informácie o rizikách a nákladoch, ktoré sú s ňou spojené.
10. 12. 2013
Coeuré tiež odmietol kritiku politiky nízkych úrokových sadzieb, ktorá prichádza predovšetkým z Nemecka.
9. 12. 2013
Poisťovne zároveň potvrdzujú, že záujem klientov o uzatvorenie kapitálového životného poistenia v súčasnosti rastie.
8. 12. 2013
Hypotéku pre mladých si môžu zobrať ľudia vo veku od 18 do 35 rokov, pričom rozhodujúci je vek ku dňu podania žiadosti.
6. 12. 2013
Banque de France je tak ďalšou centrálnou bankou, po Čínskej ľudovej banke a centrálnej banke v Thajsku, ktorá oficiálne varovala pred virtuálnou menou.
6. 12. 2013
Európska komisia upozornila, že v dôsledku nevymožiteľných pohľadávok prichádzajú európske spol. ročne približne o 2,6 % svojho obratu, čo predstavuje asi 600 miliónov eur.
4. 12. 2013
Ak bude peňažný trest ešte vyšší, pôjde o vôbec najvyššiu pokutu, ktorú komisia udelila.
1. 12. 2013
Národná banka Slovenska bude totiž dohliadať na poisťovne. Tie budú musieť držať aktíva kryjúce záväzky voči poisteným klientom v adekvátnej výške.
1. 12. 2013
Bitcoin sa v novembri dostal do pozornosti investorov, keď jeho cena prudko vyskočila. 
29. 11. 2013
V eurozóne tak zostávajú s trojáčkovým ratingom len Nemecko, Luxembursko a Fínsko.
29. 11. 2013
Cieľom modernizácie je jednoduché, prehľadné, funkčné a užívateľsky priateľské internetové bankovníctvo, ktoré spája užitočné funkcie s intuitívnou navigáciou.
29. 11. 2013
Priemerná suma, ktorú banke dlhovali na splátke kontokorentného úveru dlžníci v omeškaní menej ako tri mesiace, sa výrazne znížila z približne 200 eur na cca 50 eur.
29. 11. 2013
Cieľom tejto operácie by mala byť úspora nákladov a vytvorenie silnejšej banky, ktorá si v oboch krajinách ukrojí väčšiu časť trhu.
28. 11. 2013
Medzi Slovákmi naďalej pretrváva mýtus, že investovanie sa oplatí len pri vysokých sumách, a teda je výsadou majetných.
28. 11. 2013
Vynikajúce podmienky plnenia, ak ide napríklad o poistenie pre prípad smrti, invalidity, kritických chorôb a pod. spĺňa minimálny počet poisťovní v závislosti od typu plnenia.
26. 11. 2013
Až 55 % Slovákov rieši finančné záležitosti s rodinou, približne pätina navštívi banku alebo hľadá informácie na internete. Na finančného sprostredkovateľa sa obracia len 14 % opýtaných.
26. 11. 2013
Premiér pripomenul, že byť individuálnym partnerom Číny je často nemožné, pretože štáty strednej a východnej Európy samostatne nie sú schopné ponúknuť tak obrovskej krajine relevantné projekty na spoluprácu.
24. 11. 2013
Dôvod, prečo zadlženosť slovenských domácností za posledné roky rastie, možno podľa odborníkov hľadať na dopytovej, ale aj na ponukovej stránke.
22. 11. 2013
Kurz spoločnej európskej meny dnes pred zverejnením najdôležitejšieho indikátora nálady v nemeckej ekonomike vzrástol.
18. 11. 2013
Tí, ktorí nešetria pravidelne, podľa prieskumu sporia po prepočítaní na mesiac takmer o tretinu menej, a to 139 eur.
17. 11. 2013
Šéf banky Raiffeisenbank International Karl Sevelda rakúskym novinárom uviedol, že "sa niektoré trhy dostali pod špeciálny dohľad".
13. 11. 2013
Singer v rozhovore vysvetľuje oslabenie koruny, ktoré minulý týždeň vyvolalo rozruch.
12. 11. 2013
Podkladom prognózy je mesačný index podnikateľskej aktivity.
12. 11. 2013
Dôvodom je prudký pokles cien plynu.
12. 11. 2013
Dohoda predpokladá, že na rok 2014 EÚ vyčlení na výdavky 135,5 miliardy eur.
9. 11. 2013
Z 32 oslovených ekonómov 14 počíta so začatím obmedzovania rozsahu programu nákupu dlhopisov v marci, zatiaľ čo deväť sa domnieva, že by to mohlo byť v januári.
31. 10. 2013
Po novom bude môcť Eximbanka poskytovať úvery nielen materským a dcérskym, ale aj sesterským spoločnostiam.
30. 10. 2013
Kurz spoločnej európskej meny dnes ráno stagnoval. Investori čakajú na rozhodnutie americkej centrálnej banky o nastavení menovej politiky.
30. 10. 2013
Medziročne tak banka zarobila menej o 5,6 %, keď vlani za rovnaké obdobie dosiahla zisk na úrovni 151,4 milióna eur.
28. 10. 2013
Slováci sú taktiež presvedčení, že zavedenie eura pomohlo zmierniť negatívne dosahy krízy na slovenskú ekonomiku.
27. 10. 2013
Ako najčastejšiu formu sporenia používa viac ako 70 percent Slovákov bežný bankový účet.
26. 10. 2013
V lete Európa zaregistrovala prvý, aj keď len mierny pokles celkového počtu nezamestnaných.
26. 10. 2013
Významnou česko-slovenskou investíciou J&T je 37-% podiel v Energetickom a průmyslovom holdingu, ktorý je dlhodobým strategickým investorom najmä v energetike, ale aj v priemysle obidvoch krajín.
24. 10. 2013
Najnižšie náklady na hypotéku boli zaznamenané v Petržalke.
24. 10. 2013
Ukázala to analýza hlavného stratéga Sberbank Slovensko Martina Barta pri príležitosti Svetového dňa sporenia 31. októbra.
20. 10. 2013
V priemere najnižšie pôžičky si berú obyvatelia Košického kraja, a to v 1617 eur. Naopak, najviac si požičiavajú Bratislavčania, ktorí sa zadlžujú až do 2343 eur.
18. 10. 2013
Poslanci Národnej rady SR schválili novelu zákona o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky.
18. 10. 2013
Poslanci Národnej rady SR schválili novelu zákona o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky.
16. 10. 2013
V súčasnosti je registrovaných na Slovensku 2.408.080 motorových vozidiel, z ktorých je približne 80 % osobných.
15. 10. 2013
Paleta produktov v životnom poistení sa významne rozrástla. Prispôsobuje sa klientom a ich potrebám.
14. 10. 2013
Dominantnou témou na devízovom trhu zostáva rozpočtový spor v USA.
14. 10. 2013
Nezmenili sa ceny za rozličné tovary a služby.
13. 10. 2013
Pri stanovovaní novej ceny pre klientov pritom budú poisťovne najčastejšie prihliadať na to, či majiteľ vozidla patrí medzi bezškodových klientov.
12. 10. 2013
Ak sa má dosiahnuť cieľ, Kim povedal, že rozvojové krajiny musia zvýšiť tempo svojho ekonomického rastu musia sa usilovať, aby mali z neho prospech chudobní.
12. 10. 2013
Politici by mali pozorne sledovať riziká v nových trendoch a byť im na úrovni.
10. 10. 2013
Úroková sadzba týchto úverov je oproti bežným úverom, poskytovaným rovnakému typu klientov, nižšia o 0,25 %.
8. 10. 2013
Z odvetví sú najslabšie platení zamestnanci reštaurácií a hotelov.
7. 10. 2013
Minimálny vymeriavací základ, ktorý je v súčasnosti 393,00 eura vzrastie na 402,50 eura.
7. 10. 2013
Cieľom je vybudovať autobus, ktorý by mal perspektívu ďalšieho vývozu do Poľska, Maďarska i celej Európskej únie.
7. 10. 2013
Hlavné mesto sa nakoniec zaviazalo konsolidovať na úrovni 2,6 milióna eur.
7. 10. 2013
Mladému človeku v priemere príde na účet mesačne 803 eur a odíde 684 eur.
7. 10. 2013
Grécko sa v uplynulých rokoch nachádzalo v hlbokej recesii a miera nezamestnanosti prekročila 27 %.
6. 10. 2013
Slovenské domácnosti majú najčastejšie nasporené sumy do výšky troch mesačných príjmov.
4. 10. 2013
Dolár je už niekoľko dní pod tlakom, z čoho profitujú okrem eura aj iné meny.
4. 10. 2013
Analytici v sledovanom období očakávali o niečo miernejšie zníženie cien hotových produktov v eurozóne, medziročne o 0,5 %.
3. 10. 2013
Experti vysvetľujú aktuálne posilnenie spoločnej európskej meny viacerými faktormi.
3. 10. 2013
Na sezónne upravenej báze sa maloobchodné tržby v auguste v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom v eurozóne zvýšili o 0,7 %.
2. 10. 2013
Európska centrálna banka bude dnes rozhodovať o nastavení úrokových sadzieb.
2. 10. 2013
Ku konsolidácii však Bratislava prispeje, akou sumou však ešte presne nevie.
1. 10. 2013
Štátne nemocnice vypovedali zmluvy pred letom. Tie by tak vypršali ku koncu septembra, čo je posledný termín, kedy sa poistenci môžu rozhodnúť pre zmenu zdravotnej poisťovne.
1. 10. 2013
Platobnú neschopnosť USA spôsobili neprekonateľné rozpory medzi republikánmi a demokratmi.
30. 9. 2013
Podľa združenia by takúto možnosť mal zaručiť zákon.
30. 9. 2013
Prehlbujúca sa politická kríza v Taliansku zvyšuje nervozitu na finančných trhoch.
30. 9. 2013
Muži sa usilovali vymeniť falzifikáty za pravé bankovky.
30. 9. 2013
Odborári sa však obávajú prepúšťania a upozorňujú aj na možné zhoršenie služieb.
30. 9. 2013
Národná banka Slovenska dnes mierne zvýšila odhad rastu slovenskej ekonomiky v tomto roku.
30. 9. 2013
Výherné registračné kódy zverejní spoločnosť Tipos o dva dni, a to v stredu 2. októbra 2013.
30. 9. 2013
Slovensko sa tak v rebríčku najoptimistickejšie zmýšľajúcich krajín umiestnilo na 9. mieste.
29. 9. 2013
V pondelok (30. 9.) bude vyžrebovaných prvých desať výhercov Národnej bločkovej lotérie.
29. 9. 2013
O zvýhodnenú hypotéku by tak mohlo mať od októbra záujem viac mladých ľudí.
27. 9. 2013
Dnes sa očakáva zverejnenie celého radu makroekonomických údajov.
27. 9. 2013
Hlavným dôvodom zhoršenia postavenia najchudobnejších domácností v Holandsku boli škrty v sociálnej oblasti, najmä krátenie sociálnych dávok.
27. 9. 2013
Podľa tohto návrhu zostanú platy zamestnancov štátnej správy aj v roku 2014 zmrazené.
26. 9. 2013
Medzinárodný menový fond uviedol, že írska ekonomika medziročne v druhom štvrťroku klesla o 1,2 percenta.
26. 9. 2013
Dnes ráno sa euro predávalo po 1,3520 USD, čo je o niečo menej ako v stredu (25. 9.) večer.
26. 9. 2013
Rast HDP na Slovensku je v tomto roku porovnateľný s vývojom v eurozóne.
25. 9. 2013
Ak chce poistenec zmeniť poisťovňu od 1. januára 2014, prihlášku musí podať do 30. septembra 2013.
24. 9. 2013
Zdravotnú poisťovňu je možné zmeniť raz do roka.
24. 9. 2013
Union ZP tvrdí, že už začiatkom leta ponúkla nemocniciam rovnaké alebo lepšie platobné podmienky, ako mali v tom čase zazmluvnené so štátnou poisťovňou.
23. 9. 2013
Kým vo väčšine krajín eurozóny spotrebné úverovanie stagnuje alebo klesá, na Slovensku objem spotrebných úverov v tomto roku vzrástol medziročne o takmer 13 %.
22. 9. 2013
Podľa štúdie majú ľudia nevyužívajúci finančné služby v priemere 40 rokov a mierne nadpolovičná väčšina (55 %) sú ženy.
21. 9. 2013
O úver častejšie žiadajú muži, pričom ich priemerný vek je 39 rokov.
17. 9. 2013
Čoraz obľúbenejšie medzi Slovákmi je detské životné poistenie aj so sporiacim prvkom.
17. 9. 2013
Na novú politiku financovania má VšZP vyčlenených takmer 19 miliónov eur ročne.
16. 9. 2013
Prvá registrácia bločka do Národnej bločkovej lotérie prišla podľa ministra financií už 10 sekúnd po polnoci. Približne každú minútu sa registruje 300 nových záujemcov.
15. 9. 2013
Zaujímavosťou je, že kým v prípade hypoték vidieť medzi mužmi a ženami výrazný rozdiel vo výške mesačných splátok, v prípade spotrebných úverov sú odlišnosti minimálne.
15. 9. 2013
Registrácia bude bezplatná prostredníctvom mobilných aplikácií, cez internet alebo v partnerských obchodných sieťach.
12. 9. 2013
Lotyšsko čelilo obrovským ekonomickým problémom v roku 2008 a 2009.
9. 9. 2013
Prvá registrácia bločkov do Národnej bločkovej lotérie bude možná od 16. septembra.
9. 9. 2013
Slovenská banková asociácia na základe odporúčania bankového ombudsmana Evy Černej prijala samoregulačnú zmenu Etického kódexu.
7. 9. 2013
Dôvodom je nárast priemernej hrubej mzdy v národnom hospodárstve za druhý kvartál, ktorá medzikvartálne vzrástla o 29 eur na 818 eur.
7. 9. 2013
Obdobie medzi 18. a 24. rokom života je najlepšou životnou fázou pre všestranný rozvoj najrôznejších aktivít, osobnosti a spoločenského pôsobenia človeka.
4. 9. 2013
Doteraz totiž Exportno-importná banka nemohla podporiť slovenskú firmu, ktorá dodávala svoje výrobky zahraničnej firme, pretože svoj tovar nevyrábala na Slovensku.
4. 9. 2013
Podľa NBS prestala v 2. štvrťroku zamestnanosť klesať v priemysle, horšia však bola situácia v obchode a službách.
3. 9. 2013
Odborníci udávajú, že splátky všetkých záväzkov a pôžičiek by nemali presiahnuť polovicu rodinných príjmov.
3. 9. 2013
Spoločnosť HomeCredit Slovakia, a. s., požičala v 1. polroku 2013 takmer 100 miliónov eur.
2. 9. 2013
2. 9. 2013
Necelých päť rokov po krachu americkej investičnej banky Lehman Brothers sa podľa názoru Nemeckej spolkovej banky, centrálnej banky krajiny, prisľúbené finančné reformy ani zďaleka nestali realitou.
2. 9. 2013
Celosvetové úsilie zamerané na boj proti obchodnému protekcionizmu musí byť posilnené v záujme ochrany krehkého ekonomického oživenia po celom svete.
28. 8. 2013
Priemerný Slovák platí mesačne za úver na bývanie 278 eur. Splátku vo výške 200 eur až 300 eur platí celkovo takmer štvrtina ľudí.
28. 8. 2013
Objem úverov, ktoré banky v zadlženej eurozóne poskytli firmám, v júli výrazne klesol. To môže vyvolávať otázniky v súvislosti s ďalším zotavovaním menovej únie.
28. 8. 2013
Podnikateľov opätovne ubezpečil, že úrokové sadzby zostanú na rekordne nízkej úrovni tak dlho, dokiaľ miera nezamestnanosti neklesne na 7 %. V súčasnosti dosahuje okolo 7,8 %.
27. 8. 2013
"Banka chce formou dobrovoľného odchodu zrušiť 420 pracovných miest," uviedli francúzske odbory. Ako však dodali, zatiaľ sa prihlásilo len 170 zamestnancov.
27. 8. 2013
Na Slovensku bolo ku koncu júna 2013 podľa najnovších štatistík Slovenskej bankovej asociácie v obehu 4,71 milióna kusov platobných kariet.
26. 8. 2013
Päť rokov po krachu americkej banky Lehman Brothers sú medzinárodné finančné trhy výrazne odolnejšie voči kríze vďaka zvýšeniu kapitálových požiadaviek.
23. 8. 2013
"Finálne rozhodnutie o vstupe na chorvátsky bankový trh očakávame v najbližších týždňoch," povedal finančný riaditeľ J&T Banky v Českej republike Igor Kováč.
22. 8. 2013
Britský bankový sektor musí zaplatiť klientom odškodné v celkovej výške 1,3 miliardy libier za nevýhodné poistenie kreditných kariet a ochrany osobných údajov.
22. 8. 2013
Dôvodom je pokles záujmu o refinancovanie hypoték, pričom banka predpokladá, že tento trend bude v dôsledku zvýšenia úrokových sadzieb pokračovať.
22. 8. 2013
Koncom letných prázdnin rastie záujem študentov na Slovensku požičať si v banke peniaze na štúdium. Vyplýva to z viacerých údajov bánk.
22. 8. 2013
Slováci, ktorí si plánujú uzatvoriť kapitálové životné poistenie, alebo si dopoistiť nové riziká do existujúcich zmlúv, by sa mali poponáhľať.
21. 8. 2013
Slováci čoraz viac využívajú na financovanie svojich potrieb bankové úvery. Oproti začiatku milénia vzrástol ich objem až 16-násobne, a to na 18,61 miliardy eur.
21. 8. 2013
Štáty na celom svete sa snažia nájsť spôsob, ako zabrániť daňovým únikom. Lídri Európskej únie sa máji dohodli, že do pripravia plán na riešenie problému daňových únikov.
20. 8. 2013
Havarijné poistenie je určené na ochranu vozidla pred nečakanými nástrahami, ako je napríklad dopravná nehoda či jeho krádež.
20. 8. 2013
Objem hypotekárnych úverov v Británii vzrástol na najvyššiu hodnotu od začiatku finančnej krízy. To je ďalší zo signálov zotavovania britského trhu s nehnuteľnosťami.
20. 8. 2013
Americká spoločnosť Home Depot zaznamenala rast zisku za 2. kvartál obchodného roka 2013/14 takmer o pätinu, k čomu jej dopomohlo oživenie na trhu s nehnuteľnosťami.
19. 8. 2013
Slováci na nákup potravín vynakladajú štvrtinu z ich mesačných spotrebných výdavkov. Preto napríklad mäso chýba na tanieri až štvrtine domácností.
19. 8. 2013
Takmer dve tretiny spoločností v oblasti finančných služieb v Británii zvýšili svojim zamestnancom platy s cieľom zabrániť odchodu talentovaných finančníkov.
18. 8. 2013
Nízke úroky a vysoký dopyt po nemeckých štátnych dlhopisoch priniesli do spolkového rozpočtu v priebehu piatich rokov dodatočných 40,9 miliardy eur.
17. 8. 2013
Americké regulačné úrady schválili prevzatie prevádzkovateľa 200-ročnej burzy New York Stock Exchange oveľa mladšou burzou IntercontinentalExchange (ICE).
14. 8. 2013
"V prípade, že sa študent osvedčí a na danom oddelení je voľné miesto, často sa pri výbere stáva hlavným favoritom", povedala Jana Palenčárová z ČSOB.
14. 8. 2013
Vláda schválila novelu zákona o Exportno-importnej banke SR, ktorá rozširuje možnosti podpory zahraničnoobchodných operácií slovenských vývozcov a dovozcov.
13. 8. 2013
J&T Banka potvrdila "čuch" na dobré investície. Obchody so slovenskými štátnymi dlhopismi jej vďaka Európskej centrálnej banke priniesli stovky miliónov korún.
13. 8. 2013
Každý tretí 32-ročný Slovák má úver v banke. Väčšine sa podarí splatiť ho ešte pred dovŕšením 50 rokov. Zistila to Sberbank Slovensko analýzou na celom portfóliu aktívnych klientov.
12. 8. 2013
Japonská ekonomika pokračovala na jar v raste, no jeho tempo bolo nižšie, než sa očakávalo. Dôvodom je pokles firemných investícií.
11. 8. 2013
Banky v Európskej únii vlani zatvorili 5500 pobočiek, čo predstavuje 2,5 % z ich celkového počtu. Od začiatku finančnej krízy v roku 2008 ich ubudlo už 20.000.
9. 8. 2013
Spoločnosť informovala, že vysoký zisk je výsledkom rastu cien nehnuteľností v 2. kvartáli, čo jej umožnilo vyčleniť nižší objem rezerv na krytie strát z hypotekárnych úverov.
9. 8. 2013
Skupina ázijských investorov prejavila záujem o kúpu Islandsbanki, jednej z islandských bánk vytvorených po rozsiahlej finančnej kríze na ostrove.
8. 8. 2013
To by v Paríži a Bruseli mohlo zvýšiť obavy, že banka môže ešte viac zaťažiť ich ekonomiky.
8. 8. 2013
Medzinárodná ratingová agentúra Fitch dnes potvrdila Nemecku najvyšší úverový rating a uviedla, že krajina v niektorých oblastiach fiškálnej politiky svoje ciele "prekračuje".
8. 8. 2013
Na Burze cenných papierov v Bratislave sa v júli celkovo uskutočnilo 791 transakcií a dosiahnutý finančný objem presiahol hodnotu 452 miliónov eur.
8. 8. 2013
Pod výsledky agentúry sa najväčšou mierou podpísal rast ziskov z investícií, ktoré spoločnosť uskutočnila s cieľom kryť sa proti rastúcim úrokovým sadzbám.
8. 8. 2013
Slovenská pošta spolupracuje na rozširovaní svojich služieb aj s Finančným riaditeľstvom SR. Zámerom tejto spolupráce je dostať služby daňového úradu bližšie k občanom.
8. 8. 2013
Takýto vývoj nahráva aj dostupnosti bývania. Vďaka kombinácii poklesu cien nehnuteľností a úrokových sadzieb dosiahla dostupnosť nehnuteľností opäť najvyššiu hodnotu od roku 2002.
7. 8. 2013
Tvrdí to poradenská spoločnosť v oblasti realít Jones Lang LaSalle, podľa ktorej dosiahol objem investícií v sledovanom období 97 miliónov eur.
7. 8. 2013
Najväčšia ekonomika regiónu však nesmie preháňať šetrenie a musí viac podporiť ekonomiku, uviedol Medzinárodný menový fond.
7. 8. 2013
Obama vo svojom dnešnom prejave vo Phoenixe podľa Bieleho domu navrhne elimináciu hypotekárnych ústavov Fannie Mae a Freddie Mac.
7. 8. 2013
Britská centrálna banka ponechá úrokové sadzby na rekordnom minime ešte 3 roky.
7. 8. 2013
Odborníci očakávajú, že tento rok tak bude pre finančné domy rekordne úspešný. 
6. 8. 2013
Investori sú optimistickejší pri hodnotení aktuálnej situácie v ekonomike eurozóny aj jej vývoja v najbližších šiestich mesiacoch.
6. 8. 2013
Ochota starých rodičov pomôcť najbližším je bezbrehá a podpora rodiny a príbuzných je práve preto jedným z najčastejších dôvodov finančných problémov seniorov.
6. 8. 2013
V júni mali obyvatelia Belgicka na sporiacich účtoch 245,51 miliardy eur.
6. 8. 2013
To signalizuje, že ekonomika sa začína stabilizovať. Politická kríza však môže ohroziť krehké zotavovanie.
5. 8. 2013
Napriek dobrým výsledkom sa ale nesplnili očakávania analytikov a po zverejnení polročnej bilancie kurz akcií veľkobanky klesol.
5. 8. 2013
K zrýchleniu tempa inflácie prispelo najmä zdraženie potravín a nepriaznivé počasie na juhovýchode krajiny, ktoré zvýšilo náklady ich producentov.
2. 8. 2013
Centrálne banky v USA a Európe signalizovali, že budú pokračovať vo svojej extrémne uvoľnenej menovej politike.
2. 8. 2013
Tvrdí to Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív na základe analýzy o hospodárení jednotlivých poistných fondov v rámci Sociálnej poisťovne.
1. 8. 2013
Od posledného zasadnutia Rady guvernérov sa objavil celý rad makroekonomických indikátorov, ktoré signalizujú, že ekonomika eurozóny sa vracia k rastu.
1. 8. 2013
Dovolenka býva finančne náročná záležitosť. Aby sme bez ujmy opäť v septembri naplno nabehli na pracovné, školské i rodinné povinnosti, je dobré sa udržať v dobrej finančnej kondícii.
31. 7. 2013
Pre banky je však nepriaznivou správou pokles čistých úrokových výnosov z úverov.
31. 7. 2013
Objem zostatkov na bežných účtoch sa zvýšil o 23 %, čo je dôsledok neustále sa zvyšujúceho počtu klientov, ktorí s bankou aktívne "bankujú".
30. 7. 2013
Pod rast dôvery sa podpísalo najmä zlepšenie sentimentu v štyroch najsilnejších ekonomikách - v Nemecku, vo Francúzsku, v Taliansku a Španielsku.
30. 7. 2013
Slovensko pritom nie je prvou krajinou, kde klienti bánk žiadajú vrátiť podľa nich neoprávnené poplatky.
29. 7. 2013
Nízkonákladová internetová banka Zuno robí už dlhší čas starosti svojej rakúskej matke, skupine Raiffeisen.
28. 7. 2013
Plán bankovej únie by tak mal zabrániť napríklad tomu, aby materské spoločnosti v prípade problémov vyťahovali kapitál z ich zahraničných dcér.
28. 7. 2013
Podľa tejto analýzy Slovensko patrí ku krajinám s nižšími celkovými nákladmi na vedenie bežného účtu.
27. 7. 2013
Základný bankový produkt by mal obsahovať zriadenie bežného účtu v domácej mene, vykonávanie základných platobných operácií a vydanie debetnej platobnej karty.
26. 7. 2013
Vyše 97 % poistných udalostí v rámci cestovného poistenia tvoria škody hradené z poistenia liečebných nákladov.
24. 7. 2013
Predstavenstvo banky sa dohodlo, že Európska investičná banka požičia 6 miliárd eur na podporu investícií do zručností a tvorby nových pracovných miest.
21. 7. 2013
Stovka detí vymení kúpanie a ďalšie prázdninové aktivity za štúdium o svete financií.
21. 7. 2013
Dobrý výnos investorom ponúkajú aj fondy fondov s úročením vo výške 5,53 % a špeciálne fondy nehnuteľností, kde sa úrok pohybuje na úrovni 4,15 %.
17. 7. 2013
Cieľom trojdňovej návštevy zástupcov spoločnosti je získanie informácií o možnostiach investovania na Slovensku.
15. 7. 2013
Oživenie trhu potvrdila aj aktivita nových inštitucionálnych investorov, akými sú napríklad Generali alebo Nepi.
14. 7. 2013
Viacerí bankári upozorňujú, že Slováci budú do budúcnosti hľadať iné alternatívy, kde zhodnotiť svoje peniaze.
11. 7. 2013
Po pôžičke siahla vlani takmer polovica Slovákov (41 %).
10. 7. 2013
Ministerstvo financií by chcelo do budúcnosti predstaviť nový spôsob platenia na úradoch, ktorý by mal nahradiť kolkové známky.
8. 7. 2013
UniCredit Bank podpísala zmluvu s Európskym investičným fondom a Slovenským záručným a rozvojovým fondom v rámci iniciatívy JEREMIE.
7. 7. 2013
Menová politika Európskej centrálnej banky podľa Weidmanna výrazne prispela k zmierneniu ekonomických dôsledkov dlhovej krízy, ale nemôže ju vyriešiť.
7. 7. 2013
Dôvodom je spomaľujúca expanzia transformujúcich sa ekonomík.
6. 7. 2013
Priamo na celonárodných oslavách príchodu vierozvestcov v Nitre v piatok 5. júla vymenila Národná banka Slovenska 10.000 kusov pamätných dvojeurových mincí.
4. 7. 2013
Vyplýva to zo Správy o stave a vývoji finančného trhu za rok 2012, ktorú na stredajšie (3.7.) rokovanie vlády predložila Národná banka Slovenska.
3. 7. 2013
Euro je zatiaľ relatívne rezistentné voči opätovnému nárastu obáv týkajúcich sa vývoja v krajinách eurozóny zasiahnutých dlhovou krízou, predovšetkým v Portugalsku.
2. 7. 2013
Úvery na bývanie sú historicky najlacnejšie, úroky pri spotrebiteľských pôžičkách rastú.
29. 6. 2013
Výrazný prepad nastal pri krátkodobých úveroch nefinančným spoločnostiam, firmy pravdepodobne v dôsledku poklesu výkonov nepotrebovali krátkodobú likviditu.
29. 6. 2013
Allianz - SP začala odškodňovať nároky klientov skrachovanej CK Tip Tour v celkovej sume 280.000 eur.
28. 6. 2013
Banky v eurozóne plánujú na budúci týždeň predčasne splatiť Európskej centrálnej banke 2,06 miliardy eur z lacných úverov, ktoré im poskytla v rámci boja s dlhovou krízou.
27. 6. 2013
Ministri financií Európskej únie sa po zdĺhavých rokovaniach dohodli, že na záchrane problematických bánk sa budú musieť podieľať aj investori a bohatí klienti.
27. 6. 2013
Banková skupina Bankia predala svoj podiel v leteckej spoločnosti International Airlines Group materskej firme španielskych aerolínií Iberia a britských British Airways.
27. 6. 2013
To vyvoláva nádej, že menová únia sa už začína zotavovať z najdlhšej recesie vo svojej histórii.
27. 6. 2013
Banky prekvapivo výrazne znížili poskytovanie úverov firmám a domácnostiam v eurozóne, informovala agentúra Reuters.
26. 6. 2013
Britská poisťovacia spoločnosť odhaduje, že tieto opatrenia jej od roku 2014 umožnia ušetriť zhruba 130 miliónov libier ročne.
26. 6. 2013
Cena zlata pokračuje v poklese. Dôvodom aktuálneho poklesu ceny zlata sú prekvapivo pozitívne makroekonomické údaje z USA, a s tým spojený nárast kurzu dolára.
26. 6. 2013
Vyhliadky nemeckej ekonomiky sú pozitívne, tvrdí mníchovský inštitút Ifo.
26. 6. 2013
Poisťovňa MetLife Amslico, zameraná primárne na životné poistenie, vykázala za minulý rok hrubý predpis poistného vo výške 120,5 milióna eur, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o jedno percento.
26. 6. 2013
Vďaka odkúpeniu dlhov nemeckého výrobcu drôtov WDI sa Penta dostala k rozhodujúcim právam v niekoľkých menších nemeckých spoločnostiach a k nehnuteľnostiam.
24. 6. 2013
DPA interpretuje vyjadrenie prezidenta Nemeckej spolkovej banky Jensa Weidmanna z rozhovoru, ktorý dnes uverejňuje denník Süddeutsche Zeitung.
24. 6. 2013
Podľa Banky pre medzinárodné zúčtovanie, centrálne banky už svoju úlohu v rámci podpory hospodárstva urobili a teraz by viac mali urobiť vlády.
23. 6. 2013
Americká centrálna banka obmedzí nákup dlhopisov v septembri a úplne ho ukončí v júni 2014, odhadujú ekonómovia.
21. 6. 2013
Medzinárodný menový fond odmietol tvrdenia, že po skončení súčasného hodnotenia plnenia úverových podmienok plánuje ku koncu júla zastaviť vyplácanie peňazí Grécku.
21. 6. 2013
Vyplýva to z prieskumu spoločnosti PwC ČR uskutočneného medzi stovkou riaditeľov a majiteľov veľkých českých firiem.
20. 6. 2013
Uviedol to britský regulačný úrad.
20. 6. 2013
Ministri financií eurozóny odobrili vstup Lotyšska do eurozóny od 1. januára 2014.
20. 6. 2013
Zástupcovia Európskeho parlamentu a írskeho predsedníctva v EÚ uzavreli dvojdňové rokovania o budúcom sedemročnom rozpočte EÚ na roky 2014 až 2020.
20. 6. 2013
Balkánska krajina, pre ktorú je turizmus kľúčovým odvetvím hospodárstva, dúfa, že členstvo v bloku jej pomôže prilákať nových návštevníkov a zvýšiť príjmy z cestovného ruchu.
20. 6. 2013
Európska investičná banka dnes oznámila, že požičia 300 miliónov eur ruskej banke Sberbank na financovanie projektov podporovaných malými a strednými podnikmi v Ruskej federácii.
19. 6. 2013
Spoločná európska mena si dnes ráno udržala utorkové (18. 6.) zisky.
19. 6. 2013
Najväčšie firemné nadácie a nadačné fondy na Slovensku združuje od mája tohto roka Asociácia firemných nadácií (ASFIN).
19. 6. 2013
Miera nezamestnanosti v Španielsku je podľa fondu "neprijateľne vysoká" a situácia v ekonomike ťažká.
18. 6. 2013
Najväčšie riziko pre banky v ČR predstavuje pokračovanie alebo dokonca prehĺbenie recesie.
13. 6. 2013
Dôvodom zníženého rastu má byť výrazné spomalenie rozvíjajúcich sa ekonomík, ako sú Čína a Brazília a prehĺbenie poklesu európskej ekonomiky.
13. 6. 2013
Euro sa dnes ráno predávalo po 1,3383 USD, čo je najviac od polovice februára.
13. 6. 2013
Najvýraznejšie vzrástli ceny týkajúce sa vzdelávania, potravín a nealkoholických nápojov a rozličných tovarov a služieb.
13. 6. 2013
Royal Bank of Scotland, ktorá patrí medzi najväčšie zoštátnené banky v Británii, plánuje zrušiť ďalších 2000 pracovných miest vo svojej investičnej divízii.
10. 6. 2013
Národná banka Slovenska je od dnešného dňa miestom na prijímanie podaní finančných spotrebiteľov proti postupu poskytovateľov finančných služieb.
10. 6. 2013
Rezort školstva spracoval Národný štandard finančnej gramotnosti.
10. 6. 2013
Opatrenie prináša do praxe novela zákona o bankách, ktorá nadobúda účinnosť práve dnes.
7. 6. 2013
Spoločná európska mena ubránila štvrtkové (6. 6.) výrazné kurzové zisky.
7. 6. 2013
Spoločnosť KRUK zistila zásadné nedostatky v informovanosti slovenských spotrebiteľov, ktorí sa omeškali so svojimi splátkami veriteľom.
6. 6. 2013
Zvýšenie objemu úverov pre malé a stredné firmy by malo byť prioritou európskych politikov, pretože im pomôže dosiahnuť rast zamestnanosti.
4. 6. 2013
Opozičné KDH by chcelo zaviesť maximálnu výšku nákladov za splácanie spotrebiteľských úverov alebo pôžičiek pre spotrebiteľov.
4. 6. 2013
Cieľom súťaže realizovanej v rámci programu Viac ako peniaze je zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov ZŠ a SŠ a naučiť ich finančne plánovať svoju budúcnosť.
3. 6. 2013
Slováci využívajú častejšie platobnú kartu na uhrádzanie platieb v obchodoch ako na výber peňazí v hotovosti.
31. 5. 2013
"Eurokríza sa skončila, dôvera v spoločnú menu bola znovu obnovená." Uviedol to dnes v Bratislave podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič.
29. 5. 2013
Zdravotné poisťovne budú aj v tomto roku vykonávať za poistencov a platiteľov poistného ročné zúčtovanie poistného.
29. 5. 2013
Spoločnosť VÚB Asset Management sa stala novým centrom skupiny Intesa Sanpaolo pre správu aktív vo východnej Európe.
28. 5. 2013
Dôvodom boli jednorazové príjmy v rovnakom období vlani, ktoré zvýšili vtedajší zisk o 541 miliónov eur.
28. 5. 2013
Zisk poisťovacej skupiny Vienna Insurance Group  sa v 1. kvartáli 2013 medziročne zvýšil o 5 %.
28. 5. 2013
V roku 2012 dosiahla Národná banka Slovenska zisk 199,439 mil. eur, pričom jej celkové náklady predstavovali 1,069 miliardy eur a výnosy 1,268 miliardy eur.
28. 5. 2013
Finančný sektor SR vykazuje pomerne vysokú odolnosť voči prípadným šokom.
27. 5. 2013
Celková obstarávacia cena predmetov financovaných prostredníctvom členov Asociácie leasingových spoločností SR počas 1. Q. 2013 dosiahla 374 mil. eur.
25. 5. 2013
Zlatú tehličku či milión eur v bankovkách rôznej nominálnej hodnoty mohli dnes na vlastné oči vidieť návštevníci dňa otvorených dverí v NBS.
24. 5. 2013
Generálny riaditeľ Raiffeisen Bank International, Herbert Stepic ponúkol rezignáciu na svoj post deň po tom, ako úrady vo Viedni začali preverovať jeho investície cez účty v zahraničí.
23. 5. 2013
Počet kartových transakcií Slovákov v zahraničí v lete stúpa o 27 %.
14. 5. 2013
Medzi najstabilnejšie firmy na Slovensku patria spoločnosti z odvetvia poisťovníctva a finančných služieb.
9. 5. 2013
Niektorí o pôžičke iba uvažujú, iní zase splácajú aj niekoľko úverov naraz.
9. 5. 2013
Počas prvého kvartálu tohto roka ceny nehnuteľností určených na bývanie klesli oproti vlaňajšiemu poslednému štvrťroku o 0,6 %.
5. 5. 2013
Väčšina Rakúšanov nechce opustiť Európsku úniu a podporuje aj zachovanie eura. Také výsledky priniesol prieskum ústavu GfK Austria.
5. 5. 2013
Študentom budú o možnostiach a podmienkach kariéry vo finančnom sektore radiť piati mladí zástupcovia veľkých finančných spoločností na Slovensku.
2. 5. 2013
Panattoni Europe je pripravený investovať až 20 miliónov eur v chátrajúcom areáli po bývalej priemyselnej píle v Krásne nad Kysucou.
30. 4. 2013
Čistý zisk spoločnosti ČSOB Finančná skupina dosiahol za prvé tri mesiace tohto roka 16 miliónov eur.
1. 1. 1970
1. 1. 1970
1. 1. 1970
1. 1. 1970
kviz
Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk