X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

O nás

Koordinácia: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Realizácia: úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ: TREXIMA Bratislava

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „Ústredie PSVR“) je orgánom štátnej správy, zabezpečujúcim výkon štátnej správy v oblastiach sociálnych vecí a služieb zamestnanosti. Inštitúcia bola zriadená v januári 2004 zákonom č.453/2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti v znení neskorších predpisov. Ústredie riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon prostredníctvom 46 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad PSVR“).

Ústredie PSVR plní voči úradom PSVR a verejnosti viacero významných funkcií. Jeho úlohou vo vzťahu k uplatňovaniu politiky zamestnanosti je riadiť, metodicky usmerňovať a kontrolovať výkon činností úradov PSVR v oblasti poskytovania služieb zamestnanosti. Okrem činností smerujúcich k úradom PSVR, sú z pohľadu klientov najdôležitejšími činnosťami napr. vypracovávanie a usmerňovanie realizácie celoštátnych projektov na zlepšenie situácie na trhu práce; sprostredkovanie zamestnania pre občanov SR v členských štátoch Európskej únie prostredníctvom siete EURES; vydávanie povolení na vykonávanie činnosti pre sprostredkovateľov za úhradu, agentúram dočasného zamestnávania a podporovaného zamestnávania; v rámci správneho konania rozhodovanie o odvolaniach klientov napr. voči (ne)zaradeniu a vyradeniu do/z evidencie uchádzačov o zamestnanie, neplneniu povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. K dôležitým činnostiam patrí aj informovanie verejnosti o štatistických zisteniach vývoja na trhu práce vo vzťahu k nezamestnanosti a aktivít súvisiacich s jej zmierňovaním.

Viac na www.upsvar.sk


Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny sú orgánmi štátnej správy, ktoré vykonávajú svoju činnosť v oblasti služieb zamestnanosti pre klientov, ktorými sú uchádzači a záujemcovia o zamestnanie, študenti a ich rodičia, občania ohrození stratou zamestnania, zamestnávatelia, osoby samostatne zárobkovo činné, cudzinci, občania Európskej únie a ich rodinní príslušníci. Klientom úradu môže byť totiž každá osoba pohybujúca sa na trhu práce v rámci Slovenskej republiky alebo sa na vstup na trh práce pripravuje. Preto aj činnosť úradov PSVR je orientovaná na klientov a činnosti, ktoré súvisia so znižovaním nezamestnanosti a zvyšovaním zamestnanosti.

Prvoradou činnosťou služieb zamestnanosti je sprostredkovanie vhodného zamestnania uchádzačom a záujemcom o zamestnanie s čím súvisí vedenie evidencií o uchádzačoch a záujemcoch o zamestnanie; o voľných pracovných miestach a zamestnávateľoch v územnom obvode úradu PSVR; rozhodovanie o (ne)zaradení občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie a následne o ich vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie, v ideálnom prípade do zamestnania alebo z dôvodu začatia vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti.

Dôležitú súčasť činnosti tvorí poskytovanie informácií zamestnávateľom o možnostiach, ktoré im ponúka zákon o službách zamestnanosti, o ich právach a povinnostiach a kontrola dodržiavania týchto povinností. Nezastupiteľnou činnosťou je poskytovanie informačno-poradenských a odborných poradenských služieb a realizácia projektov a programov zameraných na zlepšenie situácie na trhu práce v regióne.


TREXIMA Bratislava je špecializovaná výskumno-štatistická a poradensko-konzultačná spoločnosť, ktorá už od roku 1992 vyvíja a uplatňuje v SR ako aj v jej jednotlivých regiónoch nové, efektívne metódy v oblasti moderných a úspešných štatistických zisťovaní miezd, zamestnanosti, riadenia ľudských zdrojov a komplexnej produktivity. Systematicky vyvíja a aplikuje nové prístupy, sleduje osvedčené zahraničné skúsenosti z výskumu monitorovania a prognózovania potrieb trhu práce, vývoja zamestnanosti, zárobkov a nákladov práce. Na základe komplexného poznania jednotlivých aspektov trhu práce implementuje jedinečné know-how v oblasti informačných systémov zamerané na uspokojenie informačných potrieb svojich klientov a pre systematické zvyšovanie ich úspešnosti v zabezpečovaní vlastných úloh. Cieľom spoločnosti je poskytovať svojim odberateľským organizáciám a všetkým partnerom komplexné a kvalitné služby na mieru a na vysokej profesionálnej úrovni.

TREXIMA Bratislava je od roku 2002 držiteľom Certifikátu systému manažmentu kvality od renomovanej spoločnosti Lloyd´s Register Quality Assurance podľa noriem EN ISO 9001:2008 a STN EN ISO 9001:2009. Dôsledná a správna aplikácia náročných požiadaviek týchto noriem poskytuje dostatočnú oporu pre dlhodobý vývoj, inovácie a neustále skvalitňovanie dosahovaných výsledkov a súčasne zaručuje dodržiavanie zásad kódexu Európskeho štatistického úradu.

Viac na www.trexima.sk
Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk