X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Kartotéka zamestnaní

Rozšírené vyhľadávanie
  1. Odobrať
  2. Pridať oblasť
  3. Odobrať
  4. Pridať vzdelanie
  5. Štatistická klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev. 2 je vydaná vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky z 18. júna 2007 č. 306/2007 Z.z. Táto národná štatistická klasifikácia je vypracovaná na báze spoločnej štatistickej klasifikácie ekonomických činností v Európskom spoločenstve NACE Revision 2, ktorú pre krajiny Európskeho Spoločenstva stanovuje Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006. Toto Nariadenie je záväzné v celom rozsahu vo všetkých členských štátoch a uplatňuje sa od 1. januára 2008.

    Predmetom klasifikácie sú všetky pracovné činnosti vykonávané ekonomickými subjektmi. Každá položka klasifikácie zahŕňa zoskupenie rovnorodých činností na príslušnom stupni triedenia. Používa sa pri všetkých štatistikách klasifikovaných podľa ekonomických činností. Určená je na kategorizáciu údajov, ktoré súvisia s ekonomickým subjektom ako štatistickou jednotkou. Je jedným z nástrojov na prípravu rôznych štatistík – výstupy, vstupy do produkčného procesu, tvorba kapitálu a finančné transakcie ekonomických subjektov.
Spolu 1544 zamestnaní
Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk