X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Informácie o ISTP

Na úvod...

Vítame Vás na bezplatnej internetovej stránke ISTP. Sme radi, že sa chcete dozvedieť viac o projekte, ktorý možno považovať za Internetového Sprievodcu Trhom Práce. V podstate ide najmä o poradenské nástroje, ktoré pomáhajú ľuďom uplatniť sa na trhu práce a zamestnávateľom nájsť vhodného zamestnanca.

Pár slov z histórie...

ISTP funguje už od roku 2003. Dôvodom na jeho vytvorenie bola vysoká nezamestnanosť, čo vyvolávalo potrebu skvalitniť a optimalizovať poradenské a sprostredkovateľské služby úradov práce. Na tento účel bol vytvorený bezplatný a verejne dostupný portál, ktorý na jednom mieste umožnil nezamestnaným on-line prístup na samoobslužnú diagnostiku ich pracovného potenciálu a hľadanie na to nadväzujúcich pracovných miest. Išlo zároveň o výzvu pre zamestnávateľov na verejnú prezentáciu ich požiadaviek a nárokov na pracovnú silu.

Garancia projektu

Koordinátorom ISTP je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Súvisí to s úlohami vyplývajúcimi z Programového vyhlásenia vlády SR, ale aj ďalších národných a európskych dokumentov. Spomenúť treba aj podporu zo strany Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, Republikovej únie zamestnávateľov, Konfederácie odborových zväzov SR a Združenia miest a obcí Slovenska, napr. v súvislosti so záväzkami SR vyplývajúcimi z Európskej sociálnej charty a Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o bezplatnom poskytovaní aktuálnych informácií o trhu práce. Funkčnosť aplikácie ISTP zabezpečuje Realizačný tím TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Pre koho sú informácie ISTP predovšetkým určené?

Čo môžu používatelia očakávať? Na prvom mieste sú to nezamestnaní, a to jednak uchádzači o zamestnanie a dobrovoľne nezamestnaní, ktorí si hľadajú prácu. Táto skupina používateľov môže v ISTP nájsť databázu priebežne aktualizovaných voľných pracovných miest, databázu kurzov ďalšieho vzdelávania, ale aj požiadavky zamestnávateľov na vzdelanie, vedomosti, zručnosti, spôsobilosti súvisiace s vybraným pracovným miestom.

Informácie sú určené tiež žiakom, študentom, ich rodičom a výchovným poradcom o tom, aké vzdelanie je potrebné na výkon jednotlivých zamestnaní, ktoré školy v regiónoch SR také vzdelanie poskytujú a tiež poradenstvo na plánovanie budúcej kariéry.

Zamestnanci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny získavajú užitočné informácie v procese registrácie klientov, vytvárania ich osobných profilov a sprostredkovania zamestnávateľom s voľnými pracovnými miestami, plánovania odbornej prípravy uchádzačov o zamestnanie a pod.

Zamestnávatelia získavajú informácie potrebné pri výkone personálnej práce, zverejňovaní požiadaviek na kvalifikáciu pracovnej sily a voľných pracovných miest, zoznamujú sa so sprístupnenými osobnými profilmi nezamestnaných, komunikujú s nimi atď.

Ako treba začať?

Na domovskej stránke sa treba zaregistrovať, prihlásiť do systému, vyberať pomocou hlavných nástrojov a ďalších zverejnených pokynov to, čo používateľa zaujíma, vytvoriť si svoje používateľské (osobné) konto, atď.

Ktoré hlavné nástroje má používateľ k dispozícii a ako fungujú?

Ide o: Voľné pracovné miesta, Kurzy, Pracovný kompas a Kartotéku zamestnaní.

Voľné pracovné miesta hrajú kľúčovú úlohu ako databáza voľných pracovných miest vytvorená z podkladov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ďalších pracovných portálov a od zamestnávateľov, ktorí môžu pracovné miesta bezplatne inzerovať. Mimoriadny význam má tento nástroj pre uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie na vyhľadávanie pracovných miest podľa ich odbornej spôsobilosti.

Sekcia Kurzy obsahuje databázu kurzov ďalšieho vzdelávania, prostredníctvom ktorých si možno zvýšiť svoje predpoklady na uplatnenie sa na trhu práce v konkrétnom zamestnaní.

Prostredníctvom Pracovného kompasu používatelia, ktorí hľadajú prácu alebo potrebujú poradiť s výberom školy, vyplnia sériu dotazníkov, čím si vytvárajú svoje osobné profily.

Štvrtým nástrojom je Kartotéka zamestnaní, ktorá obsahuje informácie o zamestnaniach, aby používatelia získali prehľad o podmienkach výkonu daného zamestnania. Na tvorbe Kartotéky zamestnaní sa podieľali zamestnávatelia, výchovní poradcovia, pedagógovia, psychológovia, lekári, štatistici, ktorí pôsobili v odborných tímoch ISTP a zabezpečovali informácie o charakteristike jednotlivých zamestnaní, optimálnom vzdelaní, certifikátoch, zdravotných obmedzeniach, zárobkoch a voľných pracovných miestach.

Ako sa prakticky využijú osobné profily nezamestnaných?

V prípade súhlasu nezamestnaných so sprístupnením osobných profilov sa profily dostanú až k zamestnávateľom s voľnými pracovnými miestami, čím sa umožní párovanie individuálneho potenciálu nezamestnaných s opismi voľných pracovných miest. Finálnou fázou bude prepojenie centrálnej databázy osobných profilov všetkých nezamestnaných v evidencii úradov práce, sociálnych vecí a rodiny s požiadavkami zamestnávateľov na pracovné sily, t.j. s opismi voľných pracovných miest.

Manuály pre používateľov

Manuály pre používateľov nájdete na http://www.istp.sk/manualy
Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk