Samozamestnanie – samostatne zárobková činnosť

Užitočné linky a odkazy
Samostatnou zárobkovou činnosťou je živnosť, ktorá je prevádzkovaná sústavne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na účel dosiahnutia zisku za podmienok ustanovených v zákone č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Za samostatnú zárobkovú činnosť sa považuje aj: činnosť vykonávaná podľa osobitných predpisov, napr. činnosť advokátov (zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a činnosť notárov (zákon SNR č. 323/1992 Z. z. o notároch a notárskej činnosti). Za samostatnú zárobkovú činnosť sa považuje činnosť fyzickej osoby, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa § 25 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, činnosť fyzickej osoby, ktorá vykonáva dočasné zamestnávanie podľa § 29 tohto zákona a činnosť fyzickej osoby, ktorá vykonáva podporované zamestnávanie podľa § 58 tohto zákona.

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť je nástrojom aktívnych opatrení na trhu práce na podporu vytvárania pracovných miest formou samozamestnania. Finančný príspevok na začatie podnikania je nenávratný a je z prostriedkov štátneho rozpočtu a Európskeho sociálneho fondu. Aktuálne informácie o prostriedkoch z ESF je možné získať na www.employment.gov.sk.

O príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť môže požiadať písomne každý uchádzač o zamestnanie, evidovaný na úrade práce najmenej 3 mesiace (neplatí pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie mladšieho ako 25 rokov veku, ktorý skončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a nezískal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie; príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť sa mu poskytuje najskôr odo dňa nasledujúceho po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zaradení uchádzača o zamestnanie do evidencie uchádzačov o zamestnanie).

Príspevok sa mu poskytne, ak začne a bude túto činnosť vykonávať nepretržite najmenej 2 roky.

Príspevok poskytuje ten úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“), v ktorého územnom obvode sa vytvorí pracovné miesto na samostatnú zárobkovú činnosť, a to na základe splnenia podmienok uvedených v zákone č. 5/2004 Z. z. a podpísaním dohody o poskytnutí príspevku medzi úradom a uchádzačom o zamestnanie. Príspevok sa poskytuje na úhradu nákladov súvisiacich so samostatnou zárobkovou činnosťou. Príspevok sa neposkytuje uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím a ktorému bol už poskytnutý príspevok na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti a príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov. Výška príspevku je závislá od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese.

Ak je klient uchádzačom o zamestnanie a uvažuje o podnikaní musí sa informovať u sprostredkovateľa na úrade, v mieste, kde je evidovaný. Je potrebné si na úrade vyžiadať žiadosť o poskytnutie príspevku a vyplniť žiadosť o absolvovanie prípravy na začatie podnikania, ktorú zabezpečuje úrad. Spolu s tlačivom "Žiadosť o poskytnutie príspevku" dostane aj formulár „Podnikateľský zámer“. Po vyplnení žiadosti o poskytnutie príspevku, je potrebné zaslať alebo priniesť tlačivo spolu s uvedenými prílohami na úrad.

Psychologický moment rozhodnutia sa podnikať musí byť sprevádzaný u každého z nás jasnou víziou, ale predovšetkým jednoznačným rozhodnutím, ktoré bude stáť na pevných základoch odhodlania, jasného cieľa svojej vízie, zváženia vlastných schopností a možností, presvedčenia o dostatočnej zodpovednosti za prijaté rozhodnutie a predovšetkým na racionálnom zhodnotení najrôznejších faktorov, ktoré budú ovplyvňovať naše konenčné rozhodnutie a následné reálne kroky.

Jasný plán a zámer v zmysle úspešnosti celého nami plánovaného "projektu" - začatia podnikať by mal byť zreteľne koncipovaný.

Prvotné rozhodnutie "začnem podnikať" je len prvým krokom na ceste, ktorú je potrebné absolvovať k tomu, aby tento cieľ bol zrealizovaný pri splnení všetkých zákonných predpokladov a podmienok. Predovšetkým musíme presne vedieť čo to podnikanie je, aké riziká sú s ním spojené a čo všetko musíme ako človek obetovať, aby sme mohli úspešne podnikať. Budeme štylizovaný do novej pozície a to toho, kto poskytuje zamestnanie iným. Viem prevziať zodpovednosť za seba a budúcich zamestnancov? Podľa čoho si vyberiem predmet podnikania? Akú formu podnikania zvoliť? Aké mám finančné možnosti? Na to, aby sme mohli v budúcnosti úspešne realizovať podnikateľskú činnosť, musíme poznať odpovede na tieto otázky.

Ako na to

Podnikanie je jednou z alternatív kariérnej sebarealizácie. Ak chcete byť sami sebe šéfom, je na mieste zamyslieť sa nad týmto druhom živobytia. Podnikanie však nie je iba o osobnej slobode a potenciálnom finančnom zisku, no aj o mnohých rizikách a povinnostiach, ktoré na budúceho podnikateľa čakajú. Aby sa vám ľahšie rozhodovalo a prípadne aj neskôr začínalo podnikanie, pomôžeme vám zorientovať sa v tom, kde nájdete potrebné informácie.

Pred štartom podnikania

Skôr ako vôbec začnete uvažovať nad podnikaním, mali by ste zvážiť, či sa na podnikanie hodíte. Podnikanie vyžaduje vyššiu mieru angažovanosti či schopnosti niesť riziko. Pre presnejšiu predstavu sa skúste oboznámiť s tým, aké vlastnosti by mal mať budúci podnikateľ. Ak sa neviete odhadnúť sami, skúste sa poradiť so svojím okolím. Internet tiež poskytuje množstvo rôznych testov, ktoré vám napovedia, či sa na podnikanie hodíte. Môžete vyskúšať napríklad tento test podnikateľských vlastností.

Ak ste sa už pre podnikanie rozhodli a ste stotožnení s týmto životným štýlom, nastane fáza zamýšľania sa nad podnikateľským nápadom. Pokiaľ si ešte celkom nie ste istí, v čom by ste mali začať podnikať, môže vám pomôcť návod, ako nájsť ten správny podnikateľský nápad. Alebo napríklad aj množstvo inšpiratívnych podnikateľských nápadov, ktoré vám môžu vnuknúť tú správnu myšlienku na štart. Dôležité je potom tiež vedieť správne vyhodnotiť podnikateľský nápad, aby ste sa zbytočne nepúšťali do niečoho, čo nemá budúcnosť.

V prípade, že už máte aj svoju biznis ideu, je na mieste naučiť sa základné poznatky o podnikateľskom živote. Najmä v prípade, ak nie ste z podnikateľského prostredia a doteraz ste sa s ním veľmi nestretli. Ide o akési podnikateľské minimum, ktoré vám povie viac o kľúčových predpokladoch, o štarte podnikania, financovaní podnikania a podnikateľskom pláne, o riadení podniku či o daniach a účtovníctve.

Ak ste úplný nováčik v biznise a bojíte sa začať sami, no máte dobrý nápad, môžu vám pomôcť rôzne súťaže. Jednou z nich je napríklad aj súťaž Podnikateľský nápad roka, ktorú organizuje Združenie mladých podnikateľov Slovenska. Zmyslom tejto súťaže je pomôcť najlepším podnikateľským nápadom mladých ľudí s ich realizáciou.

Plánovanie podnikania

Pred samotným zakladaním firmy je dôležité mať dobre spracovaný biznis plán. Aj keď vám mnohí ostrieľaní podnikatelia alebo skôr podnikateľskí dobrodruhovia budú tvrdiť, že je zbytočný, jeho spracovanie neskôr oceníte. Tu je pár rád na začiatok, ako si dobrý plán pripraviť. Dobrý biznis plán má totiž niekoľko dôležitých častí a práve organizovaná štruktúra podnikateľského plánu je to, čo vám môže pomôcť nielen pri písaní, ale aj pri samotnom plánovaní. Ak si napriek rôznym návodom neviete s plánom rady, pomôžu vám vzory biznis plánov z rôznych oblastí, ktorými sa môžete nechať inšpirovať.

Ako začať podnikať

Po zvládnutí úvodnej fázy, v ktorej ste sa oboznámili so životom podnikateľa, našli a pripravili ste si svoj podnikateľský zámer, prichádza na rad oficiálny štart podnikania. V prvom rade bude potrebné rozhodnúť sa, s akou právnou formou začať podnikať. Aby ste si urobili lepší obraz o jednotlivých možnostiach, prezrite si detailné porovnanie právnych foriem podnikania na Slovensku. Porovnávať možno samozrejme z viacerých hľadísk, nielen z toho všeobecného. Ak chcete ešte detailnejšie informácie, pomôže vám napríklad porovnanie právnych foriem z daňového hľadiska alebo porovnanie z účtovného hľadiska (bezplatný on-line vzdelávací kurz „Právne formy podnikania v SR“).

Medzi dve najvyhľadávanejšie právne formy podnikania, medzi ktorými sa rozhodujú podnikatelia začiatočníci, patria spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.) a živnosť. Ak ste sa už pre jednu z týchto právnych foriem rozhodli, pozrite si postup, ako založiť s. r. o. alebo ako založiť živnosť. Pri spoločnosti s ručením obmedzeným dajte pozor na predmety podnikania, ktoré budú hrať vo vašom biznise dôležitú úlohu.

Financovanie štartu podnikania

(bezplatný on-line vzdelávací kurz „Financovanie štartu podnikania“)
Väčšina druhov podnikania si pri štarte vyžaduje určité finančné prostriedky. Či už je to len minimálna čiastka spojená so začiatočnými formalitami a základným vybavením firmy, alebo ide o väčšie množstvo peňazí potrebné na výrobu, vývoj alebo kúpu drahších strojov či automobilu, nemusíte vždy začínať iba s vlastnými prostriedkami. Existujú totiž rôzne oficiálne formy podpory a financovania podnikania, ktoré nahrádzajú vlastný kapitál, bankové úvery alebo požičiavanie si od rodiny a priateľov.

Prvou možnosťou je príspevok na podnikanie od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Jeho výška variuje podľa krajov, bližší prehľad aj ďalšie podrobné informácie o tom, ako ho získať, nájdete priamo tu na našej stránke. Nezabudnite tiež na dobrý podnikateľský plán, ktorý musí spĺňať určité náležitosti.

Ďalšou možnosťou sú rôzne mikropôžičky a podporné programy od Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP). Ide už o možnosť získať o niečo väčšiu sumu peňazí na podnikanie vo výške až do niekoľkých desiatok tisíc Eur. Viac informácií nájdete na stránkach Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania.

Inovatívne podnikateľské nápady s medzinárodným potenciálom môžu získať kapitál aj od súkromných investorov, ktorým sa hovorí biznis anjeli. Na Slovensku podobne ako v iných krajinách existuje sieť podnikateľských anjelov, volá sa Klub podnikateľských anjelov Slovenska.

Jednou z ďalších možností, ako získať investíciu od súkromného investora alebo od viacerých investorov sú buď crowdsourcingové portály alebo online trhy nápadov a kapitálu. Svoj nápad tam jednoducho ponúknete investorom a ak nejakého zaujme, môžete relatívne ľahko získať kapitál na štart. Na Slovensku takýto online trh nájdete na Ideamart.sk.

Stratégie počas podnikania

Ak už ste sa na podnikanie vrhli alebo práve začínate, určite vám padne vhod možnosť poradiť sa. Veľa možností dnes na rôznych fórach ponúka aj svet internetu, no na Slovensku existujú aj oficiálne platformy, kde sa podnikatelia rôzneho veku môžu spolu stretávať a diskutovať o podnikaní. Pre vekovú kategóriu do 40 rokov je tu Združenie mladých podnikateľov Slovenska, ktoré pravidelne usporadúva rôzne neformálne stretnutia, konferencie aj vzdelávacie akcie.

Online kurzy o základoch podnikania

Online kurz „Právne formy podnikania v SR“

Bezplatný online vzdelávací kurz „Právne formy podnikania v SR“ je určený pre začínajúcich podnikateľov, ktorí zvažujú, akú právnou formu si zvoliť na realizáciu svojho podnikateľského nápadu. V kurze nájdete porovnanie právnych foriem podnikania z rôznych hľadísk tak, aby začínajúci podnikateľ pochopil rozdiely v zdaňovaní, odvodovom zaťažení, ručení za záväzky, odlišnosti v sume, ktorá je potrebná pri založení živnosti a s.r.o. a rozdiely vo flexibilite pri podnikaní týmito formami. Dôraz je kladený na porovnanie s.r.o. a živnosti. Webinár vychádza z právneho stavu platného v k 01.10.2012. Kurz obsahuje okrem vzdelávacej časti aj mnoho praktických tipov, ktoré uľahčia výber právnej formy. Na záver účastník kurzu absolvuje 21 kontrolných otázok z danej problematiky.

Kurz trvá približne 50 minút, je bezplatný a môžete ho nájsť na nasledovnom linku.

Online kurz „Financovanie štartu podnikania“

Bezplatný online vzdelávací kurz „Financovanie štartu podnikania“ určený pre začínajúcich podnikateľov, ktorí zvažujú štart podnikania a nevedia, aké sú možnosti financovania začiatku podnikania a z akých zdrojov je optimálne financovať rozbeh vlastného podnikania.

V online kurze „Financovanie štartu podnikania“ sa začínajúci podnikatelia dozvedia, aké sú možnosti financovania štartu podnikania na Slovensku, aké sú výhody a nevýhody jednotlivých možností financovania štartu podnikania, ktoré možnosti sa hodia pre rôzne typy podnikateľských nápadov, ale tiež tipy, ako znížiť potrebu peňazí na štart podnikania. Vo webinári sa dozviete aj stručné informácie o podnikateľskom pláne. Kurz „Financovanie štartu podnikania“ obsahuje okrem vzdelávacej časti aj mnoho praktických tipov a 15 kontrolných otázok na záver.

Kurz trvá približne 40 minút, je bezplatný a môžete ho nájsť na nasledovnom linku.

Online kurz „Základy online marketingu“

Bezplatný online vzdelávací kurz „Základy online marketingu“ je určený pre začínajúcich podnikateľov, ktorí zvažujú štart podnikania a nevedia, aké sú možnosti online marketingu a ako ich využiť pri získavaní prvých zákazníkov pre svoje produkty a služby.

Kurz „Základy online marketingu“ pomôže začínajúcim podnikateľom zorientovať sa v jednotlivých súčastiach online marketingu a ukáže ako sa dá využiť internetové prostredie na získavanie zákazníkov hneď od začiatku podnikania bez vynaloženia veľkej sumy peňazí. V kurze „Základy online marketingu“ sa dozviete o marketingu vo vyhľadávačoch, o tom, ako využiť optimalizáciu webových stránok pre marketigové účely, ale tiež to, ako vhodne kombinovať optimalizáciu stránok pre vyhľadávače s platenou kontextovou reklamou vo vyhľadávačoch. Dozviete sa základné informácie o tom, ako docielite, že za preklik zákazníka z vyhľadávača na Váš firemný web budete platiť menej ako konkurencia a v konečnom dôsledku Vám to prinesie viac návštevníkov a zákazníkov. V kurze nechýbajú ani základy marektingu na sociálnych sieťach, e-mail marketing či banerová reklama a jej využitie. A ešte mnoho iného...

Kurz trvá približne 40 minút, je bezplatný a môžete ho nájsť na nasledovnom linku.

Zdroj pre online kurzy: Združenie malých podnikateľov Slovenska

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
Ahoj,
na stránke www.istp.sk som našiel/a informácie, ktoré by sa ti hodili: istp.sk/clanok/87/Samozamestnanie-samostatne-zarobkova-cinnost
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie