Dnes je 26. 3. 2017 Svetový deň epilepsie
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Vzdelávanie a samoštúdium

Prudký rozvoj poznatkov vo všetkých oblastiach života kladie dôraz na neustále vzdelávanie sa. Organizované vzdelávanie je časovo náročné a je ťažké organizovať ho tak, aby termín, rozsah a formy výučby vyhovovali každému účastníkovi. Preto je veľký dôraz kladený na samovzdelávanie a samoštúdium. Nové možnosti vzdelávania idú ruka v ruke s vývojom nových informačných technológií, medzi ktoré nesporne patrí v súčasnosti internet, ktorý sa v rôznych smeroch vyrovná učebniciam, knihám ale i rozhlasu a televízii. Učebné a vzdelávacie materiály pre rôzne typy vzdelávania sú veľmi často spracované ako www stránky. Ich využívaním si používateľ sám vyberá aké informácie si vyberie a ktoré využije pri čerpaní materiálov na štúdium.


Dôležitosť samovzdelávania

Výchova a vzdelávanie sú permanentnými procesmi prebiehajúcimi počas celého života jedinca. Dotýkajú sa ich klasické pedagogické princípy, no treba rešpektovať špecificitu vývoja človeka, v závislosti od jeho vnútorných a vonkajších podmienok na jeho rozvoj. Dôležitá je životná situácia, ktorá je zložená z viacerých súčastí, a to: motívmi, schopnosťami, psychologickými stavmi a jednak aj sociálnou situáciou človeka, v súčasnosti, no aj v minulosti. Konkrétna životná situácia, v ktorej prebieha učenie, je determinovaná fyzickými danosťami. 

Sebavýchova, sebavzdelávanie by sa dalo charakterizovať ako "sústavná činnosť dospelého jedinca zameraná na cieľavedomé sformovanie vlastnej osobnosti."

K sebavzdelávaniu v duchu nových zásad moderného vzdelávania treba pristupovať ako k procesu kompletného charakteru, smerujúcemu k slobodnému a harmonickému rozvoju človeka, človeka schopného podieľať sa na plnom rozvoji osobnosti. Celý tento proces sa však môže realizovať len za predpokladu existencie vlastnej aktivity, vlastného úsilia človeka dosiahnúť vyšší stupeň sebazdokonaľovania, teda chcieť a zároveň aj môcť sa rozvíjať ako osobnosť. V súčasnosti často vystáva otázka sebarozvoja a sebapremeny človeka. Rozhodnutie človeka zdokonaľovať sa a rozvíjať svoju osobnosť je najčastejšie motivované hlbším poznaním seba samého na základe vlastného rozhodnutia. Až potom nastupujú ďalšie umelo vytvorené usmernenia vo forme pomoci zo strany štátu, ktoré môžu napomáhať ďalšiemu rozvoju osobnosti v podobe identifikovania a uvedomenia si vlastnej hodnoty ako bytosti, ako občana.

E-learningové stránky zamerané na vzdelávanie

E-learning môžeme charakterizovať ako najmodernejší spôsob multimediálnej výučby na báze internetu. Ponúka široké možnosti uplatnenia a vyznačuje sa kreativitou. Zabezpečuje odovzdávanie vedomostí najprogresívnejšou formou. Podniky vo svete sa čoraz viac orientujú na e-Learning a všetko nasvedčuje tomu, že tento trend bude pokračovať aj u nás.

Kto si uvedomuje nutnosť neustáleho vzdelávania má za sebou polovicu úspechu. Pre e-learning to platí dvojnásobne. Školenia zamestnancov firiem, ale i jednotlivcov majú mnohokrát rôznu podobu. Existuje široká ponuka seminárov, tréningov a kurzov. Nie všetky sú však aj efektívne, pretože nespĺňajú kritériá alebo požiadavky klienta. e-learning odstraňuje nedostatky, ktoré štandardné štúdium má. Každý prechádza výučbou vlastným tempom, sám sa rozhodne, ktorým témam sa bude podrobnejšie venovať a vyberá si z viacerých variant výkladu. Za silnú stránku sa považuje to, že informácie sa dostanú k prijímateľom vo chvíli, kedy ich potrebujú, pričom záleží iba na nich, kedy a koľko času im budú venovať.


Inštitúcie realizujúce celoživotné vzdelávanie

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike - www.aivd.sk

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu - www.saaic.sk

Európska informačná sieť pre mládež - www.eurodesk.sk

Spoločnosť pre ďalšie vzdelávanie dospelých - www.kreditke.sk

Spoločnosť pre vzdelávanie dospelých - www.generativ.sk

Štátne vysoké školy

  • vojenské vysoké školy, policajné vysoké školy a zdravotnícke vysoké školy 

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prešovská univerzita v Prešove
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Trnavská univerzita v Trnave
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Technická univerzita v Košiciach
Žilinská univerzita v Žiline
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Ekonomická univerzita v Bratislave
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická univerzita vo Zvolene
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Katolícka univerzita v Ružomberku
Univerzita J. Selyeho v Komárne

Súkromné vysoké školy

  • právnické osoby so sídlom v Slovenskej republike alebo so sídlom na území členského štátu Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie, ktoré boli zriadené alebo založené na vzdelávanie a výskum a vláda Slovenskej republiky im udelila súhlas v mene štátu

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Bratislavská vysoká škola práva
Vysoká škola v Sládkovičove
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Hodnotenie článku
Nepáči sa to: 0
Užitočné linky a odkazy
8. 4. 2013
Preklikajte sa zaujímavými internetovými odkazmi z oblasti trhu práce.
8. 4. 2013
Odborné poradenské služby sú služby zamerané na riešenie problémov spojených s pracovným uplatnením uchádzača o zamestnanie.
8. 4. 2013
Chcete podnikať? Na aký príspevok máte nárok? Informácie o samostatnej zárobkovej činnosti nájdete v tomto článku.
8. 4. 2013
Úrady práce sa v spolupráci so školami a zamestnávateľmi snažia ovplyvňovať voľbu povolania žiakov základných škôl tak, aby korešpondovala s potrebami trhu práce.

Európsky životopis

Europass je akceptovaným formátom v rámci celej Európskej únie. Vytvorte si ho prostredníctvom pripraveného formulára a zvýšte svoje šance sa zamestnať.

Poradenstvo

Chcete vedieť, ako napísať životopis, či motivačný list? Ako sa obliecť, či správať na prijímacom pohovore? Prečítajte si poradenské články z pracovnej oblasti.

Spýtajte sa nás

Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Máte problém s ISTP? Napíšte nám a my Vám pomôžeme.

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk