Informačno-poradenské stredisko

Užitočné linky a odkazy
Informačno-poradenské stredisko (IPS) je pracovisko úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorom sú klientom k dispozícii počítače s prístupom na internet a tlačiarňou. Do IPS prichádzajú klienti, ktorými sú uchádzači o zamestnanie, záujemcovia o zamestnanie, žiaci základných a stredných škôl, vysokoškoláci a všetci občania, ktorí ho navštívia. Vyhľadávanie informácií je samoobslužné. V prípade potreby je občanovi nápomocný odborne pripravený zamestnanec.

Klienti si v IPS môžu vyhľadávať informácie o trhu práce, o voľných pracovných miestach, môžu si pripraviť a vytlačiť písomnosti potrebné pre prijatie do zamestnania, životopis, motivačný list a pod. Nájdu tu vzory a návody ako písať životopis, žiadosť o zamestnanie, motivačný list.

V IPS nájdu široké spektrum informácií (v elektronickej a tlačenej podobe) o trhu práce, nástrojoch aktívnej politiky trhu práce, ktoré napomáhajú návratu uchádzačov na trh práce, odbornú literatúru, informačné letáky, propagačné materiály, prehľad stredných a vysokých škôl, katalóg zamestnávateľov a investorov v regióne s informáciami o pracovných podmienkach a zamestnávaných typoch profesií, sociálnom programe a možnostiach zamestnania.

Môžu si vyhľadať informácie o povolaniach v programe Integrovaný systém typových pozícií a Sprievodca svetom povolaní, kde je taktiež možnosť vyplniť záujmový dotazník napomáhajúci k rozhodnutiu sa pre konkrétne povolanie.

V IPS sa realizujú aj skupinové aktivity pre skupiny klientov (napr. aktivity preventívneho poradenstva pre občanov ohrozených stratou zamestnania a pre žiakov ZŠ a SŠ pri voľbe povolania)

Priestor IPS je k dispozícii klientom v rozsahu úradom stanovených hodín pre klientov.

Preventívne poradenstvo

Cieľom týchto aktivít je pomôcť budúcim absolventom škôl zorientovať sa v žiadaných profesiách a uľahčiť im vstup na trh práce.

Poskytované sú im informácie a poradenstvo: 

 • pri voľbe povolania - druhy a popis povolaní, predpoklady, zdravotné a kvalifikačné požiadavky na výkon jednotlivých povolaní, možnosť ďalšieho štúdia na stredných školách a gymnáziách, záujmové dotazníky a testy. 

 • o možnostiach uplatnenia sa absolventov škôl - zamestnanie (pracovno-právne vzťahy, pracovná zmluva a jej náležitosti, minimálna mzda), samostatná zárobková činnosť, vedenie v evidencii uchádzačov a záujemcov o zamestnanie (podmienky, povinnosti a práva, nárok na dávku v nezamestnanosti a dávku v hmotnej núdzi), aktívne opatrenia na trhu práce (aktivačná činnosť, absolventská prax, vzdelávanie a príprave pre trh práce, príspevky na začatie prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti). 

 • informácie a odborné rady o aktívnom uchádzaní sa o zamestnanie - vzory písomností (žiadosť o prijatie do zamestnania, motivačný list, životopis), zásady komunikácie so zamestnávateľom, príprava na výberové konanie alebo na prijímací pohovor, internetové programy pre výber zamestnania (profesia, povolania), prehľady voľných pracovných miest. 

 • o možnostiach individuálneho poradenstva - možnosti individuálneho poradenstva a možnosti využitia internetu a počítačových programov pri výbere povolania v Informačno-poradenskom stredisku. 

 • o regionálnom trhu práce - miera nezamestnanosti v regióne, najväčší zamestnávatelia regiónu a rozvíjajúce sa firmy, počet absolventov jednotlivých škôl vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie, najžiadanejšie a najmenej žiadané profesie zo strany zamestnávateľov, voľné pracovné miesta v regióne, v SR a EÚ, sieť EURES, agentúry sprostredkovania zamestnania za úhradu, podporovaného a dočasného zamestnávania.

Informačno-poradenské služby

Úrad poskytuje občanom, uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie a zamestnávateľom informačné a poradenské služby.

Informačné a poradenské služby na účely zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamesznanosti sú služby pri :

 • voľbe povolania, 

 • výbere zamestnania vrátane zmeny zamestnania a výbere zamestnanca, 

 • adaptácii zamestnanca v novom zamestnaní. 

Informačné a poradenské služby na účely tohto zákona sú aj služby pri poskytovaní informácií a odborných rád o:

 • požiadavkách na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce podľa národnej sústavy povolaní, 

 • možnostiach zamestnania na území Slovenskej republiky a v zahraničí, 

 • predpokladoch na výkon povolania, 

 • možnostiach a podmienkach účasti na programoch aktívnych opatrení na trhu práce a na aktivačnej činnosti, 

 • podmienkach nároku na dávku v nezamestnanosti a podmienkach účasti v partnerstvách vytvorených na podporu rozvoja zamestnanosti v územnom obvode úradu. 

Informačné a poradenské služby pre voľbu povolania zahŕňajú najmä poskytovanie informácií a odborných rád o druhoch povolaní a o predpokladoch a požiadavkách na výkon určitého povolania.

Informačné a poradenské služby pre výber zamestnania a jeho zmenu zahŕňajú poskytovanie informácií a odborných rád súvisiacich so zdravotnými požiadavkami a požiadavkami na odborné zručnosti a praktické skúsenosti, ktoré sú potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovnom mieste.

Informačné a poradenské služby pri výbere zamestnanca zahŕňajú poskytovanie informácií a odborných rád zamestnávateľom pri hľadaní vhodného zamestnanca na konkrétne pracovné miesto.

Informačné a poradenské služby pri adaptácii zamestnanca v novom zamestnaní sú poskytované zamestnávateľom a sú zamerané na uľahčenie adaptácie ich zamestnancov v novom zamestnaní.

Informačné a poradenské služby poskytuje úrad bezplatne.

Informačné a poradenské služby môže na základe písomnej dohody uzatvorenej s ústredím alebo s úradom poskytovať aj právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa Zákona o službách zamestnanosti, najmä pri sprostredkovaní zamestnania, odborných poradenských službách, vzdelávaní a príprave pre trh práce a pri začleňovaní znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trh práce.

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
Ahoj,
na stránke www.istp.sk som našiel/a informácie, ktoré by sa ti hodili: istp.sk/clanok/84/Informacno-poradenske-stredisko
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie