Evidencia občana ako záujemcu o zamestnanie

Evidencia na úrade PSVR
Ak ste zamestnaný a chcete zmeniť zamestnanie alebo ste študent a chcete využiť informácie a pomoc prostredníctvom štátom poskytovaných služieb zamestnanosti, môžete požiadať o zaradenie do evidencie ako záujemca o zamestnanie.

Záujemcom o zamestnanie je občan (zamestnanec, podnikateľ, študent, dôchodca, žena na materskej dovolenke, dobrovoľne nezamestnaný a pod.), ktorý má záujem o zamestnanie a nemôže byť na úrade práce vedený ako uchádzač o zamestnanie. Zaevidovať sa môže osobne, telefonicky, e-mailom na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ku ktorému má najbližšie alebo v mieste kde sa zdržuje. Môže byť zaevidovaný i na viacerých úradoch naraz. Množstvo, forma a frekvencia kontaktov s úradom je na vzájomnej dohode.

Na zaevidovanie klient potrebuje poskytnúť úradu niektoré základné osobné údaje, s ktorými je nakladané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, teda diskrétne a výlučne pre potreby sprostredkovania zamestnania a štatistických sledovaní úradu, ktoré sú všeobecné, neosobné.

Záujemca o zamestnanie nemá voči úradu žiadne povinnosti, okrem podania žiadosti o zaradenie do evidencie záujemcov o zamestnanie. Môže bezplatne využívať všetky služby poskytované úradom.

Sú to najmä informačné a poradenské služby v Informačno-poradenskom stredisku pri:

  • voľbe povolania, ktoré sú zamerané najmä na poskytovanie informácií a odborných rád o druhoch povolaní a o predpokladoch a požiadavkách na výkon určitého povolania,

  • výbere zamestnania, prípadne jeho zmeny, je to prehľad všetkých zverejnených voľných pracovných miest v SR na internete cez www.istp.sk a v zahraničí cez www.eures.sk,

  • zisťovaní požiadaviek na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce.

Úrad informuje záujemcov o zamestnanie o konaní a umožní im zúčastniť sa výberových konaniach na obsadenie voľných pracovných miest alebo búrz práce, ktoré organizuje úrad.

Záujemca o zamestnanie môže tiež využiť odborné poradenské služby pri zorientovaní sa vo svojich osobných predpokladoch a schopnostiach. Odborný poradca mu pomôže identifikovať povolania, kre ktorého výkon má predpoklady.

Všetkým záujemcom o zamestnanie odporúčame navštíviť Informačno-poradenské stredisko, kde si môžu bezplatne samoobslužným spôsobom alebo za pomoci odborného zamestnanca vyhľadávať informácie na internete o voľných pracovných miestach, o zamestnávateľoch a podobne. Informačno-poradenské strediská sú na každom pracovisku úradu, kde sa poskytujú služby zamestnanosti.

Evidencia, hľadanie zamestnania a všetky poskytované služby pre záujemcov o zamestnanie sú bezplatné.

Úrad vyradí záujemcu o zamestnanie z evidencie záujemcov o zamestnanie dňom:

  • sprostredkovania vhodného zamestnania,

  • požiadania o vyradenie z evidencie,

  • dňom uplynutia troch kalendárnych mesiacov od odoslania poslednej výzvy na kontakt s úradom, na ktorú záujemca o zamestnanie nereagoval.

Vyradenie úrad oznámi záujemcovi o zamestnanie písomne.

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
Ahoj,
na stránke www.istp.sk som našiel/a informácie, ktoré by sa ti hodili: istp.sk/clanok/79/Evidencia-obcana-ako-zaujemcu-o-zamestnanie
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie