X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Evidencia občana ako záujemcu o zamestnanie

Ak ste zamestnaný a chcete zmeniť zamestnanie alebo ste študent a chcete využiť informácie a pomoc prostredníctvom štátom poskytovaných služieb zamestnanosti, môžete požiadať o zaradenie do evidencie ako záujemca o zamestnanie.

Záujemcom o zamestnanie je občan (zamestnanec, podnikateľ, študent, dôchodca, žena na materskej dovolenke, dobrovoľne nezamestnaný a pod.), ktorý má záujem o zamestnanie a nemôže byť na úrade práce vedený ako uchádzač o zamestnanie. Zaevidovať sa môže osobne, telefonicky, e-mailom na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ku ktorému má najbližšie alebo v mieste kde sa zdržuje. Môže byť zaevidovaný i na viacerých úradoch naraz. Množstvo, forma a frekvencia kontaktov s úradom je na vzájomnej dohode.

Na zaevidovanie klient potrebuje poskytnúť úradu niektoré základné osobné údaje, s ktorými je nakladané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, teda diskrétne a výlučne pre potreby sprostredkovania zamestnania a štatistických sledovaní úradu, ktoré sú všeobecné, neosobné.

Záujemca o zamestnanie nemá voči úradu žiadne povinnosti, okrem podania žiadosti o zaradenie do evidencie záujemcov o zamestnanie. Môže bezplatne využívať všetky služby poskytované úradom.

Sú to najmä informačné a poradenské služby v Informačno-poradenskom stredisku pri:

  • voľbe povolania, ktoré sú zamerané najmä na poskytovanie informácií a odborných rád o druhoch povolaní a o predpokladoch a požiadavkách na výkon určitého povolania,

  • výbere zamestnania, prípadne jeho zmeny, je to prehľad všetkých zverejnených voľných pracovných miest v SR na internete cez www.istp.sk a v zahraničí cez www.eures.sk,

  • zisťovaní požiadaviek na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce.

Úrad informuje záujemcov o zamestnanie o konaní a umožní im zúčastniť sa výberových konaniach na obsadenie voľných pracovných miest alebo búrz práce, ktoré organizuje úrad.

Záujemca o zamestnanie môže tiež využiť odborné poradenské služby pri zorientovaní sa vo svojich osobných predpokladoch a schopnostiach. Odborný poradca mu pomôže identifikovať povolania, kre ktorého výkon má predpoklady.

Všetkým záujemcom o zamestnanie odporúčame navštíviť Informačno-poradenské stredisko, kde si môžu bezplatne samoobslužným spôsobom alebo za pomoci odborného zamestnanca vyhľadávať informácie na internete o voľných pracovných miestach, o zamestnávateľoch a podobne. Informačno-poradenské strediská sú na každom pracovisku úradu, kde sa poskytujú služby zamestnanosti.

Evidencia, hľadanie zamestnania a všetky poskytované služby pre záujemcov o zamestnanie sú bezplatné.

Úrad vyradí záujemcu o zamestnanie z evidencie záujemcov o zamestnanie dňom:

  • sprostredkovania vhodného zamestnania,

  • požiadania o vyradenie z evidencie,

  • dňom uplynutia troch kalendárnych mesiacov od odoslania poslednej výzvy na kontakt s úradom, na ktorú záujemca o zamestnanie nereagoval.

Vyradenie úrad oznámi záujemcovi o zamestnanie písomne.


Hodnotenie článku
Nepáči sa to: 0
Evidencia na úrade PSVR
26. 8. 2014
Ako absolvent strednej školy prestávate byť žiakom školy 31. augusta, ako absolvent vysokej školy dňom vykonania štátnej záverečnej skúšky.
6. 7. 2013
Štát poskytuje občanovi služby vo forme evidencie občanov v databáze uchádzačov o zamestnanie, aby následne ďalšími metódami mohol konkrétnemu nezamestnanému poskytnúť pomocnú ruku.
5. 7. 2013
Uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajú zo zákona o službách zamestnanosti nielen práva, ale aj povinnosti.
4. 7. 2013
Všetko potrebné o podmienkach nároku na dávku v nezamestnanosti nájdete v tomto článku.
3. 7. 2013
Informácie o podmienkach nároku na sociálne dávky.

Európsky životopis

Europass je akceptovaným formátom v rámci celej Európskej únie. Vytvorte si ho prostredníctvom pripraveného formulára a zvýšte svoje šance sa zamestnať.

Poradenstvo

Chcete vedieť, ako napísať životopis, či motivačný list? Ako sa obliecť, či správať na prijímacom pohovore? Prečítajte si poradenské články z pracovnej oblasti.

Spýtajte sa nás

Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Máte problém s ISTP? Napíšte nám a my Vám pomôžeme.

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk