Informácie o postupe pri vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie

Evidencia na úrade PSVR
Úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom nástupu do zamestnania, začatia vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo na základe niektorej zo skutočností vymedzených v ustanoveniach § 36 ods.1. (pozri zákon).

Je potrebné, aby tieto skutočnosti uchádzač o zamestnanie úradu oznámil včas, podložil ich dokladmi - pracovná zmluva, živnostenský list, potvrdenie o zápise na štúdium a pod.

Úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie na dobu troch mesiacov v prípade, ak uchádzač o zamestnanie požiada o vyradenie z evidencie bez udania dôvodu.

Úrad môže vyradiť uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie aj sankčne, a to na dobu šiestich mesiacov v prípade, ak sa jedná o vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie, ak uchádzač o zamestnanie vykonáva prácu bez pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, bolo mu v cudzine udelené povolenie na zamestnanie alebo svoju nespoluprácu s úradom nepreukáže vážnymi dôvodmi. Za nespoluprácu s úradom sa považuje:

 • odmietnutie ponuky vhodného zamestnania sprostredkovaného úradom bez vážnych dôvodov alebo odmietnutie nástupu do vhodného zamestnania sprostredkovaného úradom bez vážnych dôvodov,

 • odmietnutie účasti na aktívnych opatreniach na trhu práce uchádzačom o zamestnanie bez vážnych dôvodov okrem odmietnutia účasti na aktivačnej činnosti formou menších služieb pre samosprávny kraj podľa § 52 a formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a,

 • predčasné skončenie účasti na aktívnych opatreniach na trhu práce uchádzačom o zamestnanie pred dohodnutým termínom bez vážnych dôvodov,

 • nesplnenia povinnosti preukázať úradu aktívne hľadanie zamestnania bez vážnych dôvodov,

 • nedostavenie sa na úrad alebo miesto určené úradom na účely preukázania aktívneho hľadania zamestnania a nedostavenie sa na úrad na základe vyzvania za účelom ponuky vhodného zamestnania alebo účasti na nástroji aktívnych opatrení na trhu práce bez vážnych dôvodov,

 • nepredloženie dokladov preukazujúcich vážne dôvody, nepredloženie dokladov o priznaní starobného dôchodku a nepredloženie dokladov pre posúdenie zdravotného stavu pre účely §19 (§ 19 ods.4) v termíne určenom úradom a ústredím, ak nedodržanie termínu spôsobil uchádzač o zamestnanie,

 • nedodržanie liečebného režimu uchádzačom o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti,

 • a tiež bez vážnych dôvodov:

  • neoznámenie rozhodných skutočností pre vedenie v evidencii do 8 kalendárnych dní,

  • nedostavenie sa na úrad do 3 pracovných dní po návrate na územie SR po ukončení účasti v projekte alebo programe, ktorý bol realizovaný mimo územia SR,

  • nedostavenia sa na úrad do 15 pracovných dní za účelom preukazovania aktívneho hľadania zamestnania, ponuky vhodného zamestnania alebo účasti na nástroji aktívnych opatrení na trhu práce, odo dňa odchodu do štátu Európskej únie s cieľom hľadať si zamestnanie a zachovať si nárok na dávku v nezamestnanosti, ak nebol zaradený do služieb zamestnanosti štátu EÚ,

  • nedostavenia sa na úrad do 15 pracovných dní za účelom preukazovania aktívneho hľadania zamestnania, ponuky vhodného zamestnania alebo účasti na nástroji aktívnych opatrení na trhu práce, odo dňa, kedy prestal byť k dispozícii službám zamestnanosti členského štátu EÚ s cieľom hľadať si zamestnanie a zachovať si nárok na dávku v nezamestnanosti, avšak najneskôr pred uplynutím 6 mesiacov odo dňa odchodu do členského štátu EÚ

Zákon o službách zamestnanosti stanovuje nasledovné Vážne dôvody (§ 36 ods. 4.).

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
Ahoj,
na stránke www.istp.sk som našiel/a informácie, ktoré by sa ti hodili: istp.sk/clanok/78/Informacie-o-postupe-pri-vyradeni-z-evidencie-uchadzacov-o-zamestnanie
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie